Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.24.1-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici arrivés à la fin de trois années de travail, et je me réjouis du chemin accompli sur les points importants de ce dossier. Quant au dédouanement centralisé, autre grande nouveauté, le Conseil a introduit un nouvel article, l’article 106, estimant qu’il était préférable, par souci de logique et de transparence, d’intégrer dans un article unique toutes les dispositions du code liées à ce concept. Dorénavant, tous les opérateurs économiques peuvent bénéficier du dédouanement centralisé sur le territoire d’un même État membre. Pour en bénéficier dans plusieurs États membres, il leur faudra répondre aux critères du statut d’opérateur économique agréé. Enfin, parmi les grandes avancées de ce dossier, nous pouvons également nous féliciter de l’extension de la procédure de comitologie avec contrôle à 44 des dispositions du code des douanes modernisé. C’est donc pourquoi je demande au Parlement européen de soutenir la position commune du Conseil, sans aucun amendement. L’union douanière est un fondement de l’Union européenne et un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Le code des douanes communautaire actuel, conçu dans les années 1980 et entré en vigueur dans les années 1990, est dépassé. Aujourd’hui, les services douaniers font face à de nouveaux défis. En 2007, les échanges mondiaux avoisinaient les 16 billions de dollars, soit 31 % du PIB mondial, et, à elle seule, l’Union européenne intervient pour 20 % dans le volume total des importations et des exportations mondiales. Les douanes doivent donc garantir le flux des échanges, tout en effectuant les contrôles nécessaires, et en veillant à protéger la santé et la sécurité des citoyens de la Communauté. Pour parvenir à un bon équilibre, les méthodes de contrôle doivent être modernisées et la coopération entre les différents services et les opérateurs économiques renforcée. Il faut également adapter ce code aux autres changements radicaux survenus dans l’environnement du commerce international, en raison notamment du recours croissant et irréversible aux technologies de l’information et à l’échange des données électroniques. Ce volet particulier a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport de mon collègue Christopher Heaton-Harris, adopté en décembre dernier par notre Assemblée. La première lecture du code des douanes modernisé a été adoptée le 12 décembre 2006 et la Présidence allemande est parvenue à obtenir un accord politique le 25 juin 2007. En première lecture, le Parlement européen avait adopté 51 amendements, 34 d’entre eux, la plupart essentiels, ont été repris en totalité ou en partie dans la position commune du Conseil. Les points épineux du dossier étaient l’opérateur économique agréé, le droit de représentation en douane, le dédouanement centralisé et la comitologie. Le concept d’opérateur économique agréé, directement lié aux événements du 11 septembre, a été introduit par le règlement dit «amendement de sécurité» afin d’accroître les facilités pour les opérateurs en compensation des charges nouvelles liées à la prise en compte de la dimension sécuritaire. Votre rapporteur est satisfait de la reprise de l’idée développée par le Parlement lors de la première lecture de différencier deux types d’autorisations: simplification douanière, d’une part, sécurité et sûreté, d’autre part. Cette solution pragmatique tient compte des différents besoins des opérateurs économiques. Concernant le droit de représentation en douane, l’émotion était grande dans les pays où la profession était particulièrement bien implantée. Si le Conseil n’a pas repris exactement les propositions du Parlement, il s’est quand même basé sur l’idée d’associer représentant en douane et opérateur économique agréé, comme nous le souhaitions. Votre rapporteur estime que le Conseil est arrivé à un bon compromis. Qui plus est, cette solution satisfait les associations de représentants en douane, qui ont pourtant perdu leur monopole dans certains États membres."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nyní, po třech letech tvrdé práce, jsem potěšena výsledkem, kterého bylo dosaženo v klíčových bodech tohoto dokumentu. Pokud jde o centralizované celní řízení, máme novinku v podobě nového článku 106, který zavedla Rada, protože se domnívá, že kvůli logice a průhlednosti by bylo vhodnější začlenit všechna ustanovení kodexu týkající se centralizovaného celního řízení do jediného článku. Podle tohoto nového textu mohou všechny hospodářské subjekty využívat centralizované celní řízení na území jednoho členského státu. Pokud však jde o více členských států, musí pro centralizované celní řízení splňovat kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu. Mezi oblasti, v nichž tento dokument přinesl významný pokrok, můžeme s uspokojením přičíst i skutečnost, že se nám podařilo rozšířit regulativní postup s přezkumem 44 ustanovení modernizovaného celního kodexu. Proto žádám, aby Parlament přijal společný postoj Rady beze změn. Celní unie představuje jeden z pilířů Evropské unie a je základním předpokladem fungování vnitřního trhu. Stávající Celní kodex Společenství, který byl vypracován v osmdesátých letech a přijat v letech devadesátých, je již zastaralý. Naše celní služby čelí novým výzvám. V roce 2007 dosáhl obrat světového obchodu celkem 16 miliard dolarů, což je 31 % světového HDP, a jen Evropská unie se na celkovém objemu dovozu a vývozu podílela z 20 %. Celní služby jsou proto odpovědné za zachování bezproblémového běhu obchodu a potřebných kontrol, zároveň však musí zajistit ochranu a bezpečnost občanů EU. Pokud máme dosáhnout rovnováhy, musíme modernizovat používané metody a posílit úroveň spolupráce mezi různými službami a hospodářskými subjekty. Přijetí kodexu je rovněž nutné vzhledem k dalším zásadním změnám, k nimž došlo v prostředí mezinárodního obchodu, zejména v důsledku rostoucího a nezvratného trendu využívání informačních technologií a technologií elektronické výměny údajů. Tímto tématem se rovněž zabývá zpráva, kterou vypracoval můj kolega, pan Heaton-Harris, a kterou přijal Parlament loni v prosinci. První čtení modernizovaného celního kodexu bylo přijato 12. prosince 2006 a německému předsednictví se dne 25. června 2007 podařilo dosáhnout politické dohody. Evropský parlament přijal k návrhu v prvním čtení 51 pozměňovacích návrhů a 34 z nich, většinou zásadní povahy, bylo zcela nebo částečně zařazeno do společného postoje Rady. Předmětem sporu se stal status schváleného hospodářského subjektu, právo na zastupování v celním řízení, centralizované celní řízení a postup projednávání ve výborech. Status schváleného hospodářského subjektu, který přímo souvisí s událostmi 11. září, byl zaveden prostřednictvím nařízení nazvaného „dodatek o bezpečnosti“ s cílem poskytnout subjektům větší úlevy náhradou za nové úkoly spojené se zohledněním bezpečnostního rozměru. Zpravodajka je spokojena, že koncepce, kterou předložil Parlament v prvním čtení, byla převzata; patří sem i rozlišování mezi dvěma typy oprávnění, konkrétně „zjednodušených celních postupů“ na jedné straně a „bezpečnosti a zabezpečení“ na straně druhé. Toto praktické řešení přihlíží k rozdílným potřebám hospodářských subjektů. Otázka zástupců v celním řízení vyvolává poměrně značné emoce v zemích, kde má tato profese dlouhou historii. I když Rada nepřijala návrh Parlamentu doslovně, přesto však vychází z myšlenky spojit zástupce v celním řízení a schválený hospodářský subjekt tak, jak jsme navrhovali. Zpravodajka je přesvědčena, že Rada přijala dobrý kompromis. Toto řešení je navíc přijatelné pro sdružení zástupců v celním řízení, i když v některých členských státech ztratila svůj monopol."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi er nu nær afslutningen på tre års hårdt arbejde, og jeg glæder mig over det, som vi har opnået på vigtige områder i dette dokument. Med hensyn til den centraliserede toldbehandling har Rådet indføjet en ny artikel, artikel 106, da det mener, at det er mere logisk og sikrer større gennemsigtighed for alle at samle alle kodeksens bestemmelser om dette begreb i en enkelt artikel. Alle økonomiske operatører kan dermed nu få glæde af centraliseret toldbehandling i en hvilken som helst medlemsstat. Er flere medlemsstater berørt, skal kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør opfyldes. Endelig kan vi blandt alle de områder, hvor der med dette dokument er sket store fremskridt, også glæde os over, at forskriftsproceduren med kontrol er blevet udvidet til at omfatte 44 bestemmelser i den moderniserede toldkodeks. Derfor opfordrer jeg Europa-Parlamentet til at støtte Rådets fælles holdning i dens nuværende form. Toldunionen er en del af EU's fundament og en væsentlig faktor for et velfungerende indre marked. Den nuværende EF-toldkodeks, som blev udarbejdet i 1980'erne og vedtaget i 1990'erne, er nu forældet. Toldmyndighederne står over for nye udfordringer. I 2007 havde verdenshandelen en samlet værdi af knap 16 milliarder dollar, svarende til 31 % af verdens BNP, og EU alene tegnede sig for 20 % af den samlede import- og eksportmængde på verdensplan. Toldmyndighederne er derfor ansvarlige for at opretholde en jævn handelsstrøm og varetage de kontroller, der er nødvendige i den forbindelse, og samtidig sørge for at beskytte EU-borgernes sikkerhed. Hvis der skal opnås en tilfredsstillende balance, kræver det, at de anvendte kontrolmetoder moderniseres, og at samarbejdet mellem de forskellige myndigheder og økonomiske operatører styrkes. Kodeksen skal også tilpasses andre radikale ændringer i det internationale handelsklima, som navnlig skyldes den stigende og uigenkaldelige anvendelse af it og elektroniske dataudvekslingsteknologier. Dette særlige punkt var også i fokus i en betænkning, som blev udarbejdet af min kollega hr. Heaton-Harris og vedtaget af Parlamentet i december sidste år. Førstebehandlingen af den moderniserede toldkodeks blev vedtaget den 12. december 2006, og det lykkedes det tyske formandskab at nå frem til en politisk aftale den 25. juni 2007. Ved førstebehandlingen vedtog Parlamentet 51 ændringsforslag, hvoraf de 34, som hovedsageligt havde materiel karakter, helt eller delvist blev medtaget i Rådets fælles holdning. De største stridspunkter vedrørte status som autoriseret økonomisk operatør, retten til toldrepræsentation, centraliseret toldbehandling og komitologi. Status som autoriseret økonomisk operatør, som er direkte forbundet med 11. september, blev indført ved den såkaldte "sikkerhedsrelaterede ændring" for at sikre bedre forhold for de erhvervsdrivende og som kompensation for de nye opgaver i forbindelse med de sikkerhedsmæssige aspekter. Ordføreren er tilfreds med, at det koncept, som Parlamentet udviklede under førstebehandlingen, er taget med. Det drejer sig om en skelnen mellem to typer autorisationer: "forenklede toldbestemmelser" og "sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser". Denne pragmatiske løsning tager hensyn til de økonomiske aktørers forskellige behov. Vedrørende retten til toldrepræsentation gik bølgerne højt i de lande, der havde en lang tradition for dette erhverv. Selv om Rådet ikke vedtog Parlamentets forslag i deres præcise ordlyd, tog det ikke desto mindre udgangspunkt i, at toldrepræsentanter og autoriserede økonomiske aktører skal arbejde sammen i henhold til de linjer, som vi ønskede. Ordføreren føler, at Rådet er nået frem til et godt kompromis. Desuden er denne løsning blevet godkendt af forbundene for toldrepræsentanter, på trods af at de har mistet deres monopol i visse medlemsstater."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen nun am Ende von drei Jahren harter Arbeit, und ich freue mich über das, was im Hinblick auf die Hauptpunkte dieses Dossiers erreicht worden ist. Was die andere große Neuerung, die zentrale Zollabwicklung, betrifft, so hat der Rat einen neuen Artikel 106 eingeführt, weil er der Auffassung war, dass es im Sinne der Logik und der Transparenz vorzuziehen sei, alle mit diesem Begriff zusammenhängenden Bestimmungen des Kodexes in einem einzigen Artikel zusammenzufassen. Nunmehr können alle Wirtschaftsbeteiligten die zentrale Zollabwicklung auf dem Territorium ein und desselben Mitgliedstaates nutzen. Um sie in mehreren Mitgliedstaaten zu nutzen, müssen sie die Kriterien für den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten erfüllen. Unter den großen Fortschritten dieses Dossiers begrüßen wir ferner die Ausweitung des Komitologieverfahrens mit Kontrolle auf 44 Bestimmungen des modernisierten Zollkodex. Deshalb ersuche ich das Parlament, den Gemeinsamen Standpunkt des Rates ohne jede Änderung zu unterstützen. Die Zollunion ist ein Stützpfeiler der Europäischen Union und ein wesentliches Element für das Funktionieren des Binnenmarktes. Der derzeitige gemeinschaftliche Zollkodex, der in den 1980er Jahren erarbeitet wurde und in den 1990er Jahren in Kraft getreten ist, ist überholt. Heute stehen unsere Zolldienste vor neuen Herausforderungen. Im Jahr 2007 belief sich der Welthandel auf nahezu 16 Billionen Dollar, das sind 31 % des weltweiten BIP, und allein auf die Europäische Union entfallen 20 % des Gesamtvolumens der weltweiten Importe und Exporte. Der Zoll muss also den Handelsfluss gewährleisten und dabei die notwendigen Kontrollen ausüben und auf den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Bürger der Gemeinschaft bedacht sein. Um dabei ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen, müssen die Kontrollmethoden modernisiert und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Dienststellen und den Wirtschaftsbeteiligten verstärkt werden. Zugleich gilt es, diesen Kodex an die übrigen radikalen Veränderungen anzupassen, die im Umfeld des internationalen Handels stattgefunden haben, vor allem aufgrund des zunehmenden und unumkehrbaren Einsatzes der Informationstechnologien und des elektronischen Datenaustauschs. Dieser spezielle Bereich war übrigens Gegenstand eines Berichts meines Kollegen Christopher Heaton-Harris, den unser Plenum im Dezember vergangenen Jahres angenommen hat. Die erste Lesung des modernisierten Zollkodexes wurde am 12. Dezember 2006 angenommen, und es ist der deutschen Ratspräsidentschaft gelungen, am 25. Juni 2007 eine politische Einigung zu erzielen. In der ersten Lesung hatte das Europäische Parlament 51 Änderungsvorschläge angenommen, davon wurden 34 – von denen der Großteil von wesentlicher Bedeutung ist – ganz oder teilweise in den Gemeinsamen Standpunkt des Rates übernommen. Die strittigsten Punkte bezogen sich auf den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, das Recht auf Zollvertretung, die zentrale Zollabwicklung und die Komitologie. Der Begriff des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, der unmittelbar mit den Ereignissen des 11. September in Zusammenhang steht, wurde durch die so genannte Verordnung zur Sicherheitsänderung eingeführt, um den Wirtschaftsbeteiligten als Ausgleich für die neuen Belastungen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Aspekte größere Erleichterungen zu gewähren. Ihre Berichterstatterin ist froh darüber, dass die vom Parlament bei der ersten Lesung entwickelte Idee, zwei Arten von Zulassungen zu ermöglichen – Zollvereinfachungen einerseits und Sicherheitserleichterungen andererseits –, aufgegriffen wurde. Diese pragmatische Lösung berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wirtschaftsbeteiligten. Was das Recht auf Zollvertretung betrifft, so herrschte große Erregung in den Ländern, in denen dieser Beruf eine lange Geschichte hat. Zwar hat der Rat die Vorschläge des Parlaments nicht hundertprozentig übernommen, jedoch schloss er sich der Idee an, Zollvertreter und zugelassene Wirtschaftsbeteiligte einzubeziehen, wie wir es gewünscht hatten. Aus der Sicht Ihrer Berichterstatterin hat der Rat einen guten Kompromiss erzielt. Darüber hinaus wird diese Lösung auch von den Verbänden der Zollvertreter akzeptiert, die immerhin in einigen Mitgliedstaaten ihr Monopol eingebüßt haben."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τώρα που έχουμε φθάσει στο τέλος τριών χρόνων σκληρής δουλειάς, είμαι ικανοποιημένη με όσα έχουμε επιτύχει όσον αφορά τα βασικά σημεία σε αυτό το έγγραφο. Όσον αφορά τον κεντρικό εκτελωνισμό, μια άλλη καινοτομία είναι ότι το Συμβούλιο εισήγαγε ένα νέο άρθρο 106, θεωρώντας ότι είναι περισσότερο λογικό και διαφανές να συμπεριληφθούν όλες οι διατάξεις του κώδικα που σχετίζονται με την έννοια αυτή σε ένα ενιαίο άρθρο. Στο εξής, όλοι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τον κεντρικό εκτελωνισμό στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Στην περίπτωση που εμπλέκονται πολλά κράτη μέλη, αυτά θα πρέπει να ικανοποιήσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Τέλος, από όλους τους τομείς στους οποίους το εν λόγω έγγραφο σημείωσε σημαντική πρόοδο, μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και με το ότι διευρύναμε τη διαδικασία της επιτροπολογίας ώστε να καλύπτει 44 διατάξεις του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα. Για τον λόγο αυτόν, καλώ το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει χωρίς καμία τροπολογία την κοινή θέση του Συμβουλίου. Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ουσιαστικό στοιχείο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο σημερινός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας, ο οποίος καταρτίστηκε τη δεκαετία του ’80 και υιοθετήθηκε τη δεκαετία του ’90 είναι πλέον απαρχαιωμένος. Οι τελωνειακές μας υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Το 2007, το παγκόσμιο εμπόριο ανερχόταν συνολικά σε περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ή στο 31% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, και μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπεύθυνη για το 20% του συνολικού όγκου των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών. Ως εκ τούτου, οι τελωνειακές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ομαλής ροής του εμπορίου, καθώς και των ελέγχων που είναι αναγκαίοι για αυτό, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μια ικανοποιητική ισορροπία, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τις μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται και να ενισχύσουμε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων. Επίσης, ο κώδικας πρέπει να προσαρμοστεί και σε άλλες ριζικές αλλαγές, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον και οι οποίες οφείλονται κυρίως στην αυξανόμενη και μη αναστρέψιμη προσφυγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και στις τεχνολογίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε επίσης αντικείμενο μιας έκθεσης, την οποία συνέταξε ο συνάδελφός μου, κ. Heaton-Harris, και την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρώτη ανάγνωση του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 και η γερμανική Προεδρία κατάφερε να διασφαλίσει, στις 25 Ιουνίου 2007, μια πολιτική συμφωνία. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά την πρώτη ανάγνωση 51 τροπολογίες επί της πρότασης, εκ των οποίων οι 34, οι οποίες είχαν κυρίως αυθύπαρκτο χαρακτήρα, υιοθετήθηκαν πλήρως ή εν μέρει στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Τα κύρια θέματα διαφωνίας ήταν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, το δικαίωμα να δρα ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, ο κεντρικός εκτελωνισμός και η επιτροπολογία. Το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, εισήγαγε η λεγόμενη «τροπολογία ασφαλείας», η οποία είχε ως στόχο να παρέχει μεγαλύτερες διευκολύνσεις στους φορείς και, κατά συνέπεια, να αντισταθμίσει τις νέες ευθύνες που έπρεπε να επωμιστούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πτυχές σχετικά με την ασφάλεια. Η εισηγήτριά σας είναι ικανοποιημένη με το ότι η ιδέα που ανέπτυξε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση έγινε δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο τύπων έγκρισης, δηλαδή της «τελωνειακής απλούστευσης» αφενός και της «ασφάλειας και προστασίας» αφετέρου. Αυτή η πραγματολογική λύση λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των οικονομικών φορέων. Όσον αφορά το θέμα των τελωνειακών αντιπροσώπων, τα συναισθήματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε όσες χώρες το επάγγελμα αυτό είχε μακρά ιστορία. Παρόλο που το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε κατά γράμμα τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, ξεκίνησε ωστόσο από την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι και οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στο επιθυμητό πλαίσιο. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε έναν καλό συμβιβασμό. Επιπλέον, η λύση αυτή έγινε δεκτή από τις ενώσεις των τελωνειακών αντιπροσώπων, παρόλο που έχασαν το μονοπώλιό τους σε ορισμένα κράτη μέλη."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, now that we have come to the end of three years of hard work I am delighted at what has been achieved in respect of the key points in this document. As far as centralised customs clearance is concerned, we have another novelty in that the Council has introduced a new Article 106, taking the view that it is more logical and transparent for all of the provisions of the Code related to this concept to be encompassed within a single article. Henceforth all economic operators may benefit from centralised clearance on the territory of any one Member State. In cases involving several Member States they have to satisfy the eligibility criteria for authorised economic operator status. Finally, of all the areas in which this document has made significant progress we can also be very pleased that we have broadened out the comitology process to cover 44 provisions of the modernised customs code. For this reason I am calling on Parliament to support the Council common position without amendment. The customs union is one of the pillars of the European Union and an essential element in the functioning of the internal market. The present Community Customs Code, which was drawn up in the 1980s and adopted in the 1990s, is now outdated. Our customs services are faced with new challenges. In 2007 world trade totalled nearly 16 billion dollars, or 31% of global GDP, and the European Union alone accounted for 20% of the total volume of global imports and exports. The customs services are therefore responsible for maintaining the smooth flow of trade and the controls that are needed to provide for this, while at the same time ensuring that the safety and security of EU citizens is protected. If a satisfactory balance is to be reached the control methods used have to be modernised and the level of cooperation strengthened between the different services and economic operators. The Code also has to be adapted to other radical changes that have occurred in the international commercial environment, mainly resulting from the growing and irreversible recourse to IT and electronic data exchange technologies. This particular subject was also the focus of a report that was drawn up by my colleague Mr Heaton-Harris and adopted by Parliament last December. The first reading of the modernised customs code was adopted on 12 December 2006 and the German Presidency managed to secure a political agreement on 25 June 2007. Parliament adopted 51 amendments to the proposal at first reading, 34 of which, mostly of a substantive nature, were taken over fully or in part in the Council common position. The main subjects of disagreement were the status of authorised economic operator, the right to act as a customs representative, centralised customs clearance and comitology. The status of authorised economic operator, which is directly related to the events of 11 September, was introduced by the so-called ‘security amendment’ Regulation, whose aim was to offer greater facilities to operators and hence offset the new burdens they had to shoulder in order to cope with security-related aspects. Your rapporteur is satisfied that the concept developed by Parliament at first reading has been taken over; this involves drawing a distinction between two types of authorisation, namely ‘customs simplification’, on one hand, and ‘safety and security’, on the other. This pragmatic solution allows for the different needs of the economic operators. Turning to the subject of customs representatives, emotions have been running fairly high in those countries which have had a long history of this profession. While the Council has not adopted Parliament’s proposals to the letter, it has nevertheless proceeded from the premise that customs representatives and authorised economic operators should interact along the lines we desired. Your rapporteur believes that the Council has arrived at a good compromise. Moreover, this solution has been accepted by customs representatives associations, even though they have lost their monopoly in certain Member States."@en4
". Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, ahora que hemos llegado al final de tres años de duro trabajo, estoy satisfecha de lo que se ha logrado en relación con los puntos clave de este documento. En lo que respecta al despacho de aduana centralizado, la novedad es que el Consejo ha introducido un nuevo artículo 106, por considerar que es más lógico y transparente integrar en un solo artículo todas las disposiciones del Código que guardan relación con el concepto de despacho de aduanas centralizado. Según este nuevo texto, todos los operadores económicos podrán tener acceso al despacho centralizado en el territorio de un mismo Estado miembro. Su plena utilización se limitará a los solicitantes que reúnan los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado cuando estén implicados diferentes Estados miembros. Por último, de todas las áreas en las que el documento representa un avance importante, estamos satisfechos de que se haya ampliado el proceso de comitología para que éste abarque 44 disposiciones del Código aduanero modernizado. Por este motivo, solicito al Parlamento que apoye la Posición Común del Consejo sin enmiendas. La unión aduanera es uno de los pilares de la Unión Europea y un elemento esencial del funcionamiento del mercado interior. El Código aduanero comunitario fue redactado en la década de 1980 y aprobado en la de 1990. Actualmente, está obsoleto. Nuestros servicios aduaneros se enfrentan a nuevos retos. En 2007, el comercio mundial casi alcanzó los 16 000 millones de dólares, es decir, el 31 % del PIB mundial, y la Unión Europea participó en el 20 % del volumen mundial de importaciones y exportaciones. Los servicios aduaneros, por lo tanto, son responsables de que la actividad comercial sea fluida y de la aplicación de los controles necesarios para facilitarla; al mismo tiempo, deben garantizar que la seguridad de los ciudadanos de la UE esté protegida. Si se desea alcanzar un equilibrio satisfactorio, se deben modernizar los métodos de control empleados y se debe reforzar la cooperación entre los diferentes servicios y los operadores económicos. El Código también debe ser adaptado a otros cambios radicales que han tenido lugar en el medio comercial internacional, derivados, principalmente, del creciente e irreversible recurso a las tecnologías de intercambio electrónico de datos y las TI. Esta cuestión fue también el objeto de un informe elaborado por mi colega, el señor Heaton-Harris, que el Parlamento adoptó el pasado mes de diciembre. La primera lectura del Código aduanero modernizado fue adoptada el 12 de diciembre de 2006 y la Presidencia alemana pudo asegurar el acuerdo político el 25 de junio de 2007. El Parlamento aprobó 51 enmiendas a la propuesta en la primera lectura, 34 de las cuales, de naturaleza principalmente sustantiva, fueron asumidas totalmente o en parte en la Posición Común del Consejo. Las principales cuestiones que no fueron objeto de acuerdo fueron el estatuto de operador económico autorizado, el derecho de representación en la aduana, el despacho de aduana centralizado y la comitología. El estatuto de operador económico autorizado, que está relacionado directamente con los acontecimientos del 11 de septiembre, fue introducido por el Reglamento de «enmienda de seguridad» para brindar más facilidades a los operadores como compensación por las nuevas cargas asociadas a los aspectos de seguridad. Estoy satisfecha por el hecho de que el concepto que elaboró el Parlamento en la primera lectura fuera adoptado, con lo que se establecieron dos tipos distintos de autorización: «simplificaciones aduaneras», por un lado, y «seguridad», por el otro. Esta solución pragmática permite tener en cuenta las diferentes necesidades de los operadores económicos. La cuestión del derecho de representación en la aduana ha suscitado reacciones encendidas en los países que tienen años de experiencia en esta profesión. Si bien el Consejo no adoptó las propuestas del Parlamento al pie de la letra, sí que aceptó la idea de que el representante en aduana también pueda ser simultáneamente un operador económico autorizado, tal como deseaba el Parlamento. Opino que el Consejo llegó a un buen acuerdo. Además, esta solución ha sido aceptada por las asociaciones de representantes en aduana, si bien éstas han perdido su monopolio en algunos Estados miembros."@es21
". Hr president, volinik, daamid ja härrad, nüüd, kus me oleme jõudnud kolm aastat kestnud raske töö lõpule, on mul hea meel selle üle, mida on saavutatud seoses selle dokumendi põhipunktidega. Mis puutub kesksesse tollivormistusse, siis on meil veel üheks uudiseks see, et nõukogu on sisse viinud uue artikli 106, pidades silmas, et on palju loogilisem ja läbipaistvam, kui seadustiku kõik selle mõistega seotud sätted saaksid koondatud ühte artiklisse. Nüüdsest peale saavad kõik ettevõtjad kasutada keskset tollivormistust, viibides mis tahes liikmesriigis. Juhul kui on kaasatud mitu liikmesriiki, peavad nad vastama volitatud ettevõtja staatuse abikõlblikkuse kriteeriumidele. Lõpuks, peale kõigi nende valdkondade, milles see dokument on läbi teinud märkimisväärse arengu, võime olla ka väga rahul, et oleme laiendanud komiteemenetlust nõnda, et see hõlmab ajakohastatud tolliseadustiku 44 sätet. Sel põhjusel kutsun ma Euroopa Parlamenti üles toetama nõukogu ühist seisukohta ilma muudatusteta. Tolliliit on üks Euroopa Liidu kolmest sambast ning põhikomponent siseturu funktsioneerimisel. Kehtiv ühenduse tolliseadustik, mis koostati 1980. aastatel ja võeti vastu 1990. aastatel, on nüüdseks aegunud. Meie tolliteenistuse ees seisavad uued probleemid. 2007. aastal oli maailmakaubanduse koguväärtus ligikaudu 16 miljardit dollarit ehk 31% maailma SKTst ning Euroopa Liit üksi andis 20% maailma impordi ja ekspordi kogumahust. Seetõttu on tolliteenistused vastutavad sujuvate kaubavoogude säilimise ning selle kindlustamiseks vajalike kontrollide eest, tagades samal ajal ELi kodanike turvalisuse ja julgeoleku kaitsmise. Kui rahuldav tasakaal on säilitatud, tuleb ajakohastada kehtivaid kontrollimeetodeid ning tugevdada koostöö taset eri teenistuste ja ettevõtjate vahel. Tolliseadustikku tuleb kohaldada ka muude rahvusvahelises kaubanduskeskkonnas ilmnenud radikaalsete muudatuste suhtes, mis tulenevad peamiselt infotehnoloogia ja elektroonilise andmeside tehnoloogiate kasvavast ja pöördumatust ressursist. Konkreetne teema oli keskenduda ka raportile, mille koostas mu kolleeg hr Heaton-Harris ja mille parlament eelmise aasta detsembris vastu võttis. Ajakohastatud tolliseadustik võeti vastu esimesel lugemisel 12. detsembril 2006 ning eesistujariik Saksamaa juhtis poliitilise kokkuleppe sõlmimist 25. juunil 2007. Parlament võttis esimesel lugemisel vastu 51 muudatusettepanekut, millest 34, peamiselt sisulise iseloomuga, võeti kas täielikult või osaliselt üle nõukogu ühises seisukohas. Lahkarvamuste peamised teemad olid volitatud ettevõtja staatus, õigus tegutseda tolliesindajana, keskne tollivormistus ja komiteemenetlus. Volitatud ettevõtja staatus, mis on otseselt seotud 11. septembri sündmustega, kehtestati niinimetatud turvalisuse muudatusi käsitleva määrusega, mille eesmärk oli pakkuda ettevõtjatele suuremaid rajatisi ning sellega hüvitada uusi koormusi, mida nad pidid kandma hakkama, et toime tulla turvalisusega seotud kohustustega. Raportöör on rahul, et Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel arendatud kontseptsioon üle võeti; see toob kaasa kaht tüüpi heakskiidu, nimelt tolli lihtsustamise ühelt poolt ning turvalisuse ja julgeoleku teiselt poolt. See pragmaatiline lahendus vastab ettevõtjate erinevatele vajadustele. Pöördudes tolliesindajate teema juurde, tõusid emotsioonid üpris kõrgele nendes riikides, kus sellel elukutsel on olnud pikk ajalugu. Kuna nõukogu ei võtnud vastu parlamendi ettepanekuid kirja kirjutamiseks, tuldi sellest hoolimata järeldusele, et tolliesindajad ja volitatud ettevõtjad peaksid omavahel suhtlema meie soovitatud juhiste järgi. Raportöör usub, et nõukogu on jõudnud heale kompromissile. Veelgi enam, seda lahendust on tunnustanud tolliesindajate ühingud, vaatamata sellele, et teatavates liikmesriikides kaotasid nad oma monopoli."@et5
". Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kolme vuotta kestänyt kova työ alkaa olla lopuillaan, ja olen iloinen siitä, mitä olemme saavuttaneet tämän asiakirjan kolmen keskeisen kohdan suhteen. Myös keskitettyyn tulliselvitykseen liittyy yksi uutuus: neuvosto on lisännyt tekstiin uuden 106 artiklan, koska sen mielestä loogisuuden ja avoimuuden kannalta oli parasta koota yhteen artiklaan kaikki keskitettyä tulliselvitystä koskevat koodeksin säännökset. Vastedes kaikki talouden toimijat voivat tehdä keskitetyn tulliselvityksen yhden ja saman jäsenvaltion alueella, mutta kun asia koskee useampaa jäsenvaltiota, niiden on täytettävä säädetyt edellytykset valtuutetun talouden toimijan aseman saamiseksi. Lopuksi totean, että tällä asiakirjalla on saavutettu huomattavaa edistystä monilla aloilla, mutta voimme olla erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme laajentaneet komiteamenettelyä niin, että se kattaa nyt uudistetun tullikoodeksin 44 säännöstä. Tästä syystä kehotan parlamenttia tukemaan neuvoston yhteistä kantaa ilman tarkistuksia. Tulliunioni on yksi Euroopan unionin pilareista ja toimivien sisämarkkinoiden keskeinen osa. Yhteisön nykyinen tullikoodeksi on vanhentunut: se laadittiin 1980-luvulla ja hyväksyttiin 1990-luvulla. Tulliviranomaisemme kohtaavat uusia haasteita. Vuonna 2007 maailmankaupan arvo oli yhteensä lähes 16 miljardia dollaria eli 31 prosenttia maailmanlaajuisesta BKT:sta, ja yksin Euroopan unionin osuus kaikesta tuonnista ja viennistä oli 20 prosenttia. Tulliviranomaiset siis vastaavat sujuvan kaupankäynnin jatkumisesta ja valvonnasta, jota tämä edellyttää, ja samalla niiden on suojeltava EU:n kansalaisia ja taattava heidän turvallisuutensa. Jos haluamme saavuttaa tyydyttävän tasapainon, valvontamenetelmiä on uudistettava, ja eri viranomaisten ja talouden toimijoiden välistä yhteistyötä on tehostettava. Koodeksi on myös mukautettava muihin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuneisiin radikaaleihin muutoksiin, jotka johtuvat pääasiassa tieto- ja viestintäteknologian ja sähköisen tietojenvaihtoteknologian käytön peruuttamattomasta kasvusta. Tätä kyseistä aihetta käsiteltiin myös kollegani Christopher Heaton-Harrisin laatimassa mietinnössä, jonka parlamentti hyväksyi viime joulukuussa. Euroopan parlamentti hyväksyi uudistettua tullikoodeksia koskevan ensimmäisen käsittelyn mietintönsä 12. joulukuuta 2006, ja asiassa saatiin 25. kesäkuuta 2007 puheenjohtajavaltio Saksan johdolla aikaan poliittinen sopimus. Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä ehdotukseen 51 tarkistusta, joista 34 – pääosin tärkeimmät – sisällytettiin kokonaan tai osittain neuvoston yhteiseen kantaan. Keskeisimmät asiat, jotka aiheuttivat erimielisyyttä, olivat valtuutetun talouden toimijan asema, oikeus tulliedustukseen, keskitetty tulliselvitys ja komiteamenettely. Valtuutetun talouden toimijan asema liittyy suoraan syyskuun 11. päivän tapahtumiin, ja se otettiin käyttöön niin sanotulla turvallisuustarkistusasetuksella, jonka tarkoituksena oli antaa toimijoille lisähelpotuksia ja hyvittää näin niille koituvia, turvallisuusnäkökohtien huomioimiseen liittyviä uusia kustannuksia. Olen esittelijänä tyytyväinen siihen, että neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa käsitteen, jonka parlamentti kehitti ensimmäisessä käsittelyssä. Tämän seurauksena tehdään ero kahden eri valtuutustyypin välille. Ne ovat ”yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin oikeutettu” sekä ”turvallisuushelpotuksiin oikeutettu”. Tässä käytännöllisessä ratkaisussa otetaan huomioon talouden toimijoiden erilaiset tarpeet. Kuten totesin, toinen kiistakysymys oli oikeus tulliedustukseen. Aihe on kuumentanut tunteita maissa, joissa tähän ammattiin liittyy pitkät perinteet. Vaikka neuvosto ei hyväksynyt parlamentin ehdotuksia sellaisinaan, se otti kuitenkin lähtökohdaksi ajatuksen tulliedustajan ja valtuutetun talouden toimijan aseman yhdistämisestä, kuten halusimme. Katson esittelijänä, että neuvoston kompromissi on hyvä. Lisäksi tulliedustajien ammattiliitot ovat hyväksyneet tämän ratkaisun, vaikka ne ovatkin menettäneet monopolinsa tietyissä jäsenvaltioissa."@fi7
". Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Most, hogy három év megfeszített munkájának végére érkeztünk, örömmel látom a dokumentum főbb pontjaival kapcsolatosan elért eredményeket. Ami a központi vámkezelést illeti, itt egy másik újdonsággal találkozunk, mégpedig, hogy a Tanács egy új 106. cikket vezetet be, mégpedig azért, mert úgy tartja, hogy logikusabb és átláthatóbb, ha a Vámkódex minden ide tartotó rendelkezése egy cikkben megtalálható lenne. Ezentúl minden gazdasági szereplő élhet a központi vámkezeléssel bármelyik tagállam területén belül. A több tagállamot érintő esetekben eleget kell tenniük az engedélyezett gazdálkodói státuszhoz való jogosultság kritériumainak. Végül pedig, azokat a területeket megvizsgálva, amelyeken belül a dokumentum jelentős előrelépéseket tett, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a komitológiai folyamat a bővítést követően a korszerűsítet Vámkódex már 44 rendelkezését fedi le. Ezért kértem a Parlamentet, hogy módosítás nélkül támogassa a Tanács közös álláspontját. A vámunió az Európai Unió egyik alappillére és a belső piac működésének egyik kulcsfontosságú eleme. A jelenlegi Közösségi Vámkódex, amelyet a nyolcvanas években dolgoztak ki, majd a kilencvenes években fogadtak el, mára már elavult. Vámszolgálataink előtt új kihívások állnak. 2007-ben a világkereskedelem közel 16 milliárd dollárra avagy a globális GDP 31%-ára rúgott, és csak az Európai Unió a globális import és export 20%-áért volt felelős. A vámszolgálatok felelősek a kereskedelem zavartalan áramlásáért, valamint az ehhez szükséges felügyeletért, de ugyanakkor biztosítaniuk kell az EU polgárainak épségét és biztonságát is. Amennyiben kielégítő egyensúlyt kívánunk elérni, úgy korszerűsíteni kell az alkalmazott felügyeleti módszereket és fokozni kell a különböző szolgáltatások és gazdasági szereplők közötti együttműködés szintjét. A vámkódexet továbbá a nemzetközi kereskedelmi környezetben végbement egyéb radikális változásokhoz kell igazítani, amelyek elsősorban az informatika és az elektronikus adatcsere-technológiák egyre fokozódó és visszafordíthatatlan előretöréséből fakadnak. Ez a konkrét témakör a kollegám, Heaton-Harris úr által készített és a Parlament által tavaly decemberben elfogadott jelentésben szintén központi helyet kapott. A korszerűsített Vámkódex első olvasatát 2006. december 12-én fogadták el, és 2007. június 25-én a német elnökségnek sikerült elérnie egy politikai megállapodást. A Parlament az első olvasat során a javaslat 51 módosítását fogadta el, amelyek közül 34-et, elsősorban anyagi jellegű módosításokat, a Tanács közös álláspontja teljes egészében vagy részben átvett. A nézeteltérés főbb pontjai az engedélyezett gazdálkodók jogállása, a vámképviselőként való eljáráshoz való jog, a központosított vámkezelés és a komitológia voltak. Az engedélyezett gazdálkodók jogállását, amely közvetlenül kapcsolódik a szeptember 11-i eseményekhez, az úgynevezett „biztonsági módosítás” rendelet vezette be, amelynek célja az volt, megkönnyítse a gazdasági szereplők munkáját, ellensúlyozva ezzel biztonsági szempontok eredményeképpen rájuk háruló újabb terheket. Az előadó elégedett azzal, hogy a Parlament által kidolgozott koncepció az első olvasat során átvételre került; ez azt jelenti többek között, hogy a két különböző fajta engedélyezést, nevezetesen a „vámügyi egyszerűsítés” és a „biztonság és védelem” típusú engedélyezést élesen el kell különíteni egymástól. Ez a pragmatikus megoldás figyelembe veszi a gazdasági szereplők különböző igényeit. A vámképviselők kérdéséhez érve, azokban az országokban, ahol ennek a szakmának régre visszanyúló hagyományai vannak, ott ez a téma heves indulatokat váltott ki. Bár a Tanács nem fogadta el szó szerint a Parlament javaslatait, de az alapján a feltevés alapján járt el, miszerint a vámképviselőknek és az engedélyezett gazdálkodóknak az általunk meghatározott irányvonalak mentén kellene együttműködni. Az előadó úgy gondolja, hogy a Bizottság elfogadható kompromisszumot dolgozott ki. Ezt a megoldást továbbá elfogadták a vámképviselői szövetségek is annak ellenére, hogy bizonyos tagállamokban elvesztették monopolhelyzetüket."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, eccoci arrivati alla fine di tre anni di lavoro e sono lieta di quanto abbiamo realizzato sui punti più importanti di questo documento. Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, abbiamo la novità che il Consiglio ha introdotto un nuovo articolo 106, ritenendo che fosse preferibile, per motivi di logica e di trasparenza, integrare in un unico articolo tutte le disposizioni del codice legate a questo concetto. D’ora in poi, gli operatori economici possono ricorrere allo sdoganamento centralizzato sul territorio di qualsiasi Stato membro. Nei casi in cui sono coinvolti diversi Stati membri, questi devono soddisfare i criteri di ammissibilità inerenti allo di operatore economico autorizzato. Infine, fra i significativi progressi di questo documento possiamo essere lieti dell’estensione del processo di comitatologia a 44 disposizioni del codice doganale modernizzato. Per questo motivo, invito l’Assemblea a sostenere la posizione comune del Consiglio senza emendamenti. L’unione doganale è uno dei pilastri dell’Unione europea e un elemento essenziale nel funzionamento del mercato interno. L’attuale codice doganale comunitario, elaborato negli anni ‘80 e adottato negli anni ‘90, è ormai superato. I nostri servizi doganali devono affrontare nuove sfide. Nel 2007 il commercio mondiale ha totalizzato circa 16 miliardi di dollari, ovvero il 31% del PIL globale, e l’Unione europea da sola rappresenta il 20% del volume totale delle importazioni ed esportazioni globali. Le dogane devono quindi garantire il flusso degli scambi, effettuando i controlli necessari a tal fine, vigilando nel contempo sulla protezione della salute e della sicurezza dei cittadini della Comunità. Per raggiungere un equilibrio soddisfacente, i metodi di controllo devono essere modernizzati e la cooperazione fra i diversi servizi e gli operatori economici rafforzata. Il codice, inoltre, deve essere adeguato ad altri cambiamenti radicali che si sono verificati nell’ambiente del commercio internazionale, a motivo in particolare del ricorso sempre crescente e irreversibile alle tecnologie dell’informazione e allo scambio di dati elettronici. Questo aspetto particolare è inoltre stato oggetto di una relazione del collega onorevole Christopher Heaton-Harris, adottata dall’Assemblea nel dicembre scorso. La prima lettura del codice doganale modernizzato è stata adottata il 12 dicembre 2006 e la Presidenza tedesca è riuscita a garantire un accordo politico il 25 giugno 2007. Il Parlamento ha adottato 51 emendamenti alla proposta in prima lettura, 34 dei quali, per lo più sostanziali, sono stati accolti totalmente o in parte dalla posizione comune del Consiglio. I principali motivi di disaccordo erano lo dell’operatore economico autorizzato, il diritto di rappresentanza doganale, lo sdoganamento centralizzato e la comitatoogia. Lo di operatore economico autorizzato, che è direttamente collegato agli eventi dell’11 settembre, è stato introdotto dal cosiddetto regolamento “modifica di sicurezza”, il cui scopo era agevolare maggiormente gli operatori che devono far fronte a nuovi oneri legati all’inclusione della dimensione della sicurezza. La relatrice è soddisfatta che il concetto elaborato dal Parlamento in prima lettura sia stato accolto. Ciò impone di operare una distinzione fra due tipi di autorizzazione, ovvero “semplificazioni doganali” da un lato, e di “sicurezza tecnico-operativa” dall’altro. Questa soluzione pragmatica tiene conto delle diverse esigenze degli operatori economici. Per quanto riguarda i rappresentanti doganali, l’emozione era forte nei paesi in cui questa professione vantava una lunga tradizione. Mentre il Consiglio non ha adottato le proposte del Parlamento alla lettera, ha tuttavia proceduto partendo dal presupposto che i rappresentanti doganali e gli operatori economici autorizzati dovrebbero interagire seguendo i nostri orientamenti. La relatrice ritiene che il Consiglio abbia raggiunto un buon compromesso. Inoltre, la situazione è stata accettata dalle associazioni dei rappresentanti doganali, anche se hanno perso il loro monopolio in alcuni Stati membri."@it12
". Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, baigusi trejus metus trukusį darbą aš džiaugiuosi rezultatais, kurių buvo pasiekta rengiant šį dokumentą. Jei kalbėsime apie centralizuotą muitinės įforminimą, mes turime kitą naujovę, kurią Taryba pasiūlė 106 straipsnyje; atsižvelgiant į tai, būtų labiau logiška ir skaidru, jei visos Kodekso nuostatos, susijusios su šia sąvoka, būtų įtrauktos į vieną straipsnį. Nuo šiol visi ekonominių operacijų vykdytojai galės naudotis centralizuota įforminimo sistema bet kurios valstybės narės teritorijoje. Tais atvejais, kurie apima keletą valstybių narių, turi būti laikomasi patvirtintų ekonominių operacijų vykdytojo statuso tinkamumo kriterijų. Pagaliau, dar viena sritis, kurioje šiuo dokumentu buvo pasiekta reikšmingos pažangos tai išplėstas komitologijos procesas, apimantis 44 Atnaujinto muitinės kodekso nuostatas. Dėl šios priežasties aš raginu Parlamentą pritarti Tarybos bendrajai pozicijai be pakeitimų. Muitinės sąjunga yra vienas iš Europos Sąjungos ramsčių ir pagrindinė vidaus rinkos veiklos sudėtinė dalis. Dabartinis Bendrijos muitinės kodeksas, kuris buvo parengtas 1980-aisias ir priimtas 1990-aisiais metais, yra pasenęs. Mūsų muitinės paslaugos patiria naujus iššūkius. 2007 m. pasaulio prekyba siekė maždaug 16 milijardų dolerių arba 31 proc. visuotinio BVP; Europos Sąjungai teko 20 proc. viso pasaulinio importo ir eksporto. Todėl muitinės tarnybos yra atsakingos užtikrinant sklandų prekybos srautą ir kontrolės priemones ir taip garantuojant ES piliečių saugumą ir apsaugą. Norint pasiekti patenkinamą pusiausvyrą, turi būti modernizuojami kontrolės metodai ir stiprinamas bendradarbiavimas tarp įvairių tarnybų ir ekonominių operacijų vykdytojų. Kodeksas turi būti pritaikytas prie kitų radikalių tarptautinės komercinės aplinkos pokyčių, kurie atsiranda dėl didėjančio ir negrįžtamo perėjimo prie IT ir elektroninio duomenų perdavimo technologijų. Ši tema buvo svarstoma pranešime, kurį parengė mano kolega C. Heaton-Harris ir kurį praėjusį gruodžio mėn. patvirtino Parlamentas. Pirmasis Atnaujinto muitinės kodekso svarstymas įvyko 2006 m. gruodžio 12 d. ir Tarybai pirmininkavusi Vokietija 2007 m. birželio 25 d. užsitikrino politinį susitarimą. Parlamentas pirmuoju svarstymu priėmė 51 pakeitimą pasiūlymui. Į 34 daugiausia esminio pobūdžio pakeitimus buvo visiškai arba iš dalies atsižvelgta Tarybos bendrojoje pozicijoje. Pagrindiniai nesutarimai iškilo dėl įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso, teisės atstovauti muitinėje, centralizuoto muitinės įforminimo ir komitologijos. Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso klausimas, kuris yra tiesiogiai susijęs su rugsėjo 11 d. įvykiais, apibūdinamas vadinamajame „saugumo pakeitimo“ reglamente, kuriuo siekiama sukurti geresnes galimybes operacijų vykdytojams ir kompensuoti išlaidas, reikalingas su saugumu susijusiems klausimams spręsti. Pranešėjas džiaugiasi tuo, kad buvo pritarta apibrėžimui, kuris buvo priimtas pirmuoju svarstymu Parlamente; tai apima skirtumo tarp dviejų įgaliojimų rūšių nustatymą: viena vertus, deklaracijų supaprastinimo, kita vertus – saugumo ir apsaugos. Šis pragmatinis sprendimas leidžia patenkinti skirtingų operacijų vykdytojų poreikius. Jei grįžtume prie muitinės atstovų klausimo, emocijos įkaito tose valstybėse, kuriose ši profesija turi senas tradicijas. Nors Taryba nepriėmė Parlamento pasiūlymų dėl laiško, ji vis dėlto rėmėsi prielaida, kad muitinės atstovai ir įgalioti ekonominiai ekonominių operacijų vykdytojai tarpusavyje bendradarbiautų taip, kaip mes ir siūlėme. Pranešėjas mano, kad Taryba pasiekė tinkamą kompromisą. Be to, šiam sprendimui pritarė muitinės atstovų asociacijos, net jei jos prarado monopoliją kai kuriose valstybėse narėse."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Tagad, kad mēs esam pabeiguši trīs gadus ilgu, grūtu darbu, es priecājos par sasniegto šā dokumenta galvenajos punktos. Attiecībā uz centralizēto muitošanu mums ir vēl viens jaunums, jo Padome ieviesa jaunu 106. pantu, uzskatot, ka daudz loģiskāk un pārredzamāk ir visus ar šo koncepciju saistītos kodeksa noteikumus iekļaut vienā pantā. Turpmāk visi komersanti var izmantot centralizētu muitošanu jebkuras dalībvalsts teritorijā. Gadījumos, kad ir iesaistītas vairākas dalībvalstis. tiem ir jāatbilst atzītā komersanta tiesību kritērijiem. Nobeigumā jāsaka, ka no visām jomām, kurās ar šo dokumentu ir panākts ievērojams progress, mēs varam būt ļoti apmierināti, ka esam paplašinājuši komitoloģijas procesu, lai tajā iekļautu 44 modernizētā Muitas kodeksa noteikumus. Tādēļ es aicinu Parlamentu atbalstīt Padomes kopējo nostāju bez grozījumiem. Muitas savienība ir viens no Eiropas Savienības pīlāriem un svarīgs elements iekšējā tirgus darbībā. Pašreizējais Kopienas Muitas kodekss, kurš izveidots 80. gados un pieņemts 90. gados, tagad ir novecojis. Mūsu muitas dienesti sastop jaunus izaicinājumus. 2007. gadā tirdzniecības apjoms pasaulē kopā bija gandrīz USD 16 miljardi vai 31 % no pasaules IKP, un Eiropas Savienība viena pati deva 20 % no pasaules kopējā importa un eksporta apjoma. Tādēļ muitas dienesti ir atbildīgi par netraucētas tirdzniecības plūsmas uzturēšanu un tai vajadzīgo kontroli, vienlaikus nodrošinot ES pilsoņu drošību. Ja ir jāpanāk apmierinošs līdzsvars, ir jāmodernizē kontroles metodes un jānostiprina sadarbība starp dažādiem dienestiem un komersantiem. Kodekss jāpielāgo arī citām radikālām pārmaiņām, kas notikušas starptautiskajā komerciālajā vidē, un kuras galvenokārt izraisa izaugsme un nenovēršama IT un datu apmaiņas tehnoloģiju izmantošana. Tieši šis temats bija arī centrālais punkts ziņojumā, kuru sastādīja mans kolēģis kungs un kuru Parlaments pieņēma pagājušā gada decembrī. Modernizētā Muitas kodeksa pirmo lasījumu pieņēma 2006. gada 12. decembrī, un Vācijas prezidentūra paspēja nodrošināt politisku vienošanos 2007. gada 25. jūnijā. Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma 51 priekšlikuma grozījumu, no kuriem 34 grozījumi, pārsvarā lietišķa rakstura, pilnīgi vai daļēji tika iekļauto Padomes kopējā nostājā. Galvenie nesaskaņu priekšmeti bija atzītā komersanta statuss, tiesības darboties kā muitas pārstāvim, centralizētā muitošana un komitoloģija. Atzītā komersanta statusu, kas ir tieši saistīts ar 11. septembra notikumiem, ieviesa ar tā dēvēto ,,drošības grozījumu” regulu, kuras mērķis bija sniegt komersantiem lielākas iespējas un tādējādi kompensēt jaunos apgrūtinājumus, kuri tika uzkraut viņu pleciem, lai panāktu atbilstību ar drošību saistītajiem aspektiem. Referente ir apmierināta, ka Parlamenta izstrādātā koncepcija tika pārņemta pirmajā lasījumā, un tajā bija iekļauta atšķirības noteikšana starp divu veidu atzīšanu, proti, ,,muitas vienkāršošana”, no vienas puses, un ,,drošība” no otras puses. Šis pragmatiskais risinājums atbilst komersantu dažādajām vajadzībām. Atgriežoties pie jautājuma par muitas pārstāvjiem, emocijas uzliesmoja tajās valstīs, kurās šai profesijai ir sena vēsture. Kaut gan Padome nav pieņēmusi Parlamenta attiecīgos priekšlikumus, tā tomēr rīkojās saskaņā ar priekšnoteikumu, ka muitas pārstāvjiem un atzītajiem komersantiem ir jādarbojas saskaņā ar mums vēlamajām nostādnēm. Referente uzskata, ka Padome ir panākusi labu kompromisu. Turklāt šo risinājumu pieņēma muitas pārstāvju savienības, kaut arī tās ir zaudējušas monopolu dažās dalībvalstīs."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici arrivés à la fin de trois années de travail, et je me réjouis du chemin accompli sur les points importants de ce dossier. Quant au dédouanement centralisé, autre grande nouveauté, le Conseil a introduit un nouvel article, l'article 106, estimant qu'il était préférable, par souci de logique et de transparence, d'intégrer dans un article unique toutes les dispositions du code liées à ce concept. Dorénavant, tous les opérateurs économiques peuvent bénéficier du dédouanement centralisé sur le territoire d'un même État membre. Pour en bénéficier dans plusieurs États membres, il leur faudra répondre aux critères du statut d'opérateur économique agréé. Enfin, parmi les grandes avancées de ce dossier, nous pouvons également nous féliciter de l'extension de la procédure de comitologie avec contrôle à 44 des dispositions du code des douanes modernisé. C'est donc pourquoi je demande au Parlement européen de soutenir la position commune du Conseil, sans aucun amendement. L'union douanière est un fondement de l'Union européenne et un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Le code des douanes communautaire actuel, conçu dans les années 1980 et entré en vigueur dans les années 1990, est dépassé. Aujourd'hui, les services douaniers font face à de nouveaux défis. En 2007, les échanges mondiaux avoisinaient les 16 billions de dollars, soit 31 % du PIB mondial, et, à elle seule, l'Union européenne intervient pour 20 % dans le volume total des importations et des exportations mondiales. Les douanes doivent donc garantir le flux des échanges, tout en effectuant les contrôles nécessaires, et en veillant à protéger la santé et la sécurité des citoyens de la Communauté. Pour parvenir à un bon équilibre, les méthodes de contrôle doivent être modernisées et la coopération entre les différents services et les opérateurs économiques renforcée. Il faut également adapter ce code aux autres changements radicaux survenus dans l'environnement du commerce international, en raison notamment du recours croissant et irréversible aux technologies de l'information et à l'échange des données électroniques. Ce volet particulier a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport de mon collègue Christopher Heaton-Harris, adopté en décembre dernier par notre Assemblée. La première lecture du code des douanes modernisé a été adoptée le 12 décembre 2006 et la Présidence allemande est parvenue à obtenir un accord politique le 25 juin 2007. En première lecture, le Parlement européen avait adopté 51 amendements, 34 d'entre eux, la plupart essentiels, ont été repris en totalité ou en partie dans la position commune du Conseil. Les points épineux du dossier étaient l'opérateur économique agréé, le droit de représentation en douane, le dédouanement centralisé et la comitologie. Le concept d'opérateur économique agréé, directement lié aux événements du 11 septembre, a été introduit par le règlement dit "amendement de sécurité" afin d'accroître les facilités pour les opérateurs en compensation des charges nouvelles liées à la prise en compte de la dimension sécuritaire. Votre rapporteur est satisfait de la reprise de l'idée développée par le Parlement lors de la première lecture de différencier deux types d'autorisations: simplification douanière, d'une part, sécurité et sûreté, d'autre part. Cette solution pragmatique tient compte des différents besoins des opérateurs économiques. Concernant le droit de représentation en douane, l'émotion était grande dans les pays où la profession était particulièrement bien implantée. Si le Conseil n'a pas repris exactement les propositions du Parlement, il s'est quand même basé sur l'idée d'associer représentant en douane et opérateur économique agréé, comme nous le souhaitions. Votre rapporteur estime que le Conseil est arrivé à un bon compromis. Qui plus est, cette solution satisfait les associations de représentants en douane, qui ont pourtant perdu leur monopole dans certains États membres."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, nu wij aan het einde van drie jaar hard werken zijn gekomen, ben ik zeer verheugd over wat met betrekking tot de belangrijkste punten in dit document is bereikt. Wat de gecentraliseerde in- en uitklaring betreft, is er vernieuwing in die zin dat een nieuw artikel 106 is ingevoegd omdat het logischer en transparenter is als alle bepalingen van het wetboek met betrekking tot dit concept in één enkel artikel worden opgenomen. Voortaan kunnen alle economische operatoren op het grondgebied van elke lidstaat van gecentraliseerde in- en uitklaring profiteren. In gevallen waarbij verschillende lidstaten betrokken zijn, moeten zij aan de toelatingscriteria voor de status van geautoriseerde economische marktdeelnemer voldoen. Ten slotte kunnen wij, op alle gebieden waarop dit verslag grote vooruitgang heeft geboekt, zeer tevreden zijn over het feit dat wij de comitologieprocedure naar 44 bepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek hebben uitgebreid. Ik verzoek het Parlement daarom het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ongewijzigd te ondersteunen. De douane-unie is één van de pijlers van de Europese Unie en een zeer belangrijk element in de werking van de interne markt. Het huidige communautair douanewetboek werd in de jaren tachtig opgesteld en in de jaren negentig goedgekeurd. Het is nu verouderd. Onze douanediensten worden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. In 2007 bedroeg de wereldhandel bijna 16 miljard dollar. Dat is 31 procent van het wereldwijde BBP. De Europese Unie alleen was verantwoordelijk voor twintig procent van het totale volume van de wereldwijde invoer en uitvoer. De douanediensten zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de handel en voor de controles die daartoe nodig zijn. Ze dienen er ook voor te zorgen dat de veiligheid van de EU-burgers wordt beschermd. Om tot een bevredigend evenwicht te komen, dienen de controlemethoden te worden gemoderniseerd en moet de samenwerking tussen de verschillende diensten en economische operatoren worden versterkt. Het wetboek moet ook worden aangepast aan andere, radicale veranderingen op het gebied van de internationale handel die het resultaat zijn van de toenemende en onomkeerbare toevlucht tot IT en elektronische gegevensuitwisseling. Een in december door het Parlement goedgekeurd verslag van de heer Heaton-Harris betrof dit bijzondere onderwerp. De eerste lezing van het gemoderniseerde douanewetboek werd op 12 december 2006 goedgekeurd. Op 25 juni 2007 slaagde het Duitse voorzitterschap erin een politieke overeenkomst te bereiken. Het Parlement keurde in de eerste lezing 51 amendementen op het verslag goed, waarvan 34 belangrijke amendementen geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werden overgenomen. De belangrijkste geschilpunten waren de status van geautoriseerde marktdeelnemer, het recht als douanevertegenwoordiger op te treden, gecentraliseerde in- en uitklaring en comitologie. De status van geautoriseerde marktdeelnemer, die rechtstreeks verband houdt met de gebeurtenissen van 11 september, werd ingevoerd door de zogenaamde wijziging op het douanewetboek in verband met veiligheid. Doelstelling was operatoren meer mogelijkheden te bieden en om de nieuwe lasten te ondervangen die ze met betrekking tot veiligheid op zich moesten nemen. Het verheugt mij dat het door het Parlement in eerste lezing ontwikkelde concept is overgenomen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten autorisatie, namelijk douanevereenvoudiging en veiligheid en zekerheid. Deze pragmatische oplossing heeft oog voor de verschillende behoeften van de economische operatoren. Wat de douanevertegenwoordigers betreft, is er veel beroering in landen waar dat beroep een lange geschiedenis heeft. De Raad heeft de voorstellen van het Parlement niet letterlijk goedgekeurd, maar is wel uitgegaan van de premisse dat douanevertegenwoordigers en geautoriseerde marktdeelnemers op de door ons gewenste manier moeten samenwerken. De Raad heeft een goed compromis gevonden. Bovendien is deze oplossing aanvaard door verenigingen van douanevertegenwoordigers, al hebben die in bepaalde lidstaten hun monopolie verloren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Właśnie dobiegł końca trzyletni okres wytężonej pracy i jestem zachwycona tym, co zostało osiągnięte w odniesieniu do kluczowych punktów niniejszego dokumentu. Jeśli chodzi o scentralizowane odprawy celne, nowością wprowadzoną przez Radę jest nowy art. 106, w którym zawarty jest pogląd, że w odniesieniu do wszystkich przepisów Kodeksu dotyczących tego pomysłu bardziej logiczne i klarowne jest zawarcie ich wszystkich w pojedynczym artykule. Stąd też wszystkie podmioty gospodarcze mogą skorzystać na istnieniu scentralizowanych odpraw na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego. W przypadkach dotyczących kilku państw członkowskich, muszą one spełnić kryteria kwalifikujące je do statusu autoryzowanego przedsiębiorcy. Na koniec, spośród wszystkich obszarów, w których dzięki niniejszemu dokumentowi dokonał się postęp, możemy również być zadowoleni z rozszerzenia procedury komitologii do takiego stopnia, że objęła ona 44 przepisy zmodernizowanego kodeksu celnego. Z tego powodu wzywam Parlament, aby poparł wspólne stanowisko Rady bez wnoszenia poprawek. Unia celna jest jednym z filarów Unii Europejskiej oraz zasadniczym elementem funkcjonowania rynku wewnętrznego. Obecny Wspólnotowy Kodeks Celny, który powstał w latach 80-tych i został przyjęty w latach 90-tych, dziś jest nieaktualny. Nasze służby celne stykają się z nowymi wyzwaniami. W 2007 r. wartość światowego handlu wyniosła prawie 16 bilionów dolarów lub równowartość 31% światowego PKB, przy czym tylko na Unię Europejską przypadło 20% ogółu światowego importu i eksportu. Dlatego też służby celne są odpowiedzialne za utrzymanie sprawnego przepływu handlu oraz niezbędne dla jego zapewnienia kontrole, które jednocześnie zapewniają obywatelom UE ochronę i bezpieczeństwo. Jeżeli mamy osiągnąć zadowalającą równowagę, to musimy zmodernizować stosowane metody kontroli i polepszyć poziom współpracy pomiędzy różnymi służbami i podmiotami gospodarczymi. Kodeks należy również dostosować do innych radykalnych zmian, jakie zaszły w międzynarodowym środowisku komercyjnym, wynikających przede wszystkim z coraz szerszego i mającego nieodwracalny charakter procesu przechodzenia na techniki informatyczne i technologie wymiany danych. Ten właśnie temat stanowił również przedmiot sprawozdania sporządzonego przez mojego kolegę, pana Heaton-Harrisa i przyjętego przez Parlament w grudniu zeszłego roku. Pierwsze czytanie zmodernizowanego kodeksu celnego zostało przyjęte w dniu 12 grudnia 2007 r., a Prezydencji Niemieckiej udało się zabezpieczyć polityczne porozumienie w dniu 12 czerwca 2007 r. Parlament przyjął w pierwszym czytaniu 51 poprawek do projektu, z których 34, które dotyczyły głównie treści, zostały częściowo lub w całości zawarte we wspólnym stanowisku Rady. Głównymi przedmiotami różnic zdań były: status autoryzowanego przedsiębiorcy, prawo do działania w charakterze przedstawiciela celnego, scentralizowane odprawy celne i komitologia. Status autoryzowanego przedsiębiorcy, który jest bezpośrednio związany z wydarzeniami 11 września, został wprowadzony drogą tak zwanego rozporządzenia „poprawki bezpieczeństwa”, które miało na celu wyposażenie przedsiębiorców w doskonalsze narzędzia i zrównoważenie nowych obciążeń ponoszonych przez nich z uwagi na wymogi bezpieczeństwa. Wasz sprawozdawca jest zadowolony, że opracowany przez Parlament w pierwszym czytaniu pomysł został przyjęty. Pomysł ten obejmował wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy dwoma rodzajami autoryzacji, a dokładnie „uproszczeniem odpraw celnych” z jednej strony i „bezpieczeństwem i ochroną” z drugiej strony. To pragmatyczne rozwiązanie uwzględnia zróżnicowane potrzeby podmiotów gospodarczych. Wracając do problematyki przedstawicieli organów celnych, w tych krajach, w których historia tego zawodu jest długa, emocje były dosyć silne. Podczas, gdy Rada nie przyjęła projektów Parlamentu w całości, to niemniej w swoim dalszym postępowaniu opierała się na założeniu, że przedstawiciele organów celnych i autoryzowani przedsiębiorcy powinni współdziałać zgodnie z naszymi wytycznymi. Wasz sprawozdawca uważa, że Rada osiągnęła korzystny kompromis. Ponadto, rozwiązanie to zostało przyjęte przez stowarzyszenia przedstawicieli celnych, nawet pomimo faktu, że w niektórych państwach członkowskich utracili oni swój monopol."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, agora que chegámos ao termo de três anos de trabalho árduo, regozijo-me com o que foi conseguido relativamente aos pontos importantes deste dossiê. Quanto ao desalfandegamento centralizado, outra grande novidade, o Conselho introduziu um novo artigo, o artigo 106.º, considerando ser mais lógico e transparente integrar num artigo único todas as disposições do Código relacionadas com este conceito. Doravante, todos os operadores económicos podem beneficiar do desalfandegamento centralizado no território de um mesmo Estado-Membro. Para beneficiar desse desalfandegamento, quando estejam envolvidos vários Estados-Membros, é necessário satisfazer os critérios do estatuto de operador económico autorizado. Por fim, entre os grandes progressos deste dossiê, podemos igualmente regozijar-nos com o alargamento do processo de comitologia a 44 das disposições do código aduaneiro modernizado. Convido, por conseguinte, o Parlamento a apoiar a posição comum do Conselho sem alterações. A união aduaneira é um dos pilares da União Europeia e um elemento essencial do funcionamento do mercado interno. O Código Aduaneiro Comunitário actual, concebido na década de 1980 e adoptado na década de 1990, está ultrapassado. Hoje, os nossos serviços aduaneiros são confrontados com novos desafios. Em 2007, o comércio mundial totalizava perto de 16 mil milhões de dólares, i.e. 31% do PIB mundial, sendo a União Europeia, por si só, responsável por 20% do volume total das importações e das exportações mundiais. Os serviços aduaneiros são responsáveis, por conseguinte, pela manutenção da fluidez das trocas comerciais e dos controlos necessários, velando ao mesmo tempo pela protecção da saúde e da segurança dos cidadãos da UE. Para alcançar um bom equilíbrio, os métodos de controlo devem ser modernizados e o nível de cooperação reforçado entre os diferentes serviços e operadores económicos. É igualmente necessário adaptar este Código a outras alterações radicais ocorridas no ambiente comercial internacional, devido sobretudo ao recurso crescente e irreversível às tecnologias da informação e ao intercâmbio electrónico de dados. Este tema particular foi também objecto de um relatório elaborado pelo meu colega, senhor deputado Heaton-Harris, e aprovado pelo Parlamento no passado mês de Dezembro. A primeira leitura do código aduaneiro modernizado foi aprovada em 12 de Dezembro de 2006, tendo a Presidência alemã conseguido obter um acordo político em 25 de Junho de 2007. O Parlamento aprovou 51 alterações à proposta na primeira leitura, 34 das quais, na sua maioria essenciais, foram retomas na totalidade ou em parte na posição comum do Conselho. Os principais pontos de divergência foram o estatuto do operador económico autorizado, o direito de representação aduaneira, o desalfandegamento centralizado e a comitologia. O estatuto do operador económico autorizado, que está directamente relacionado com os acontecimentos do 11 de Setembro, foi introduzido pelo denominado regulamento de "alteração de segurança", a fim de reforçar os meios colocados à disposição dos operadores para compensar os novos encargos ligados à tomada em consideração da dimensão da segurança. A vossa relatora regozija-se com a retoma do conceito desenvolvido pelo Parlamento na primeira leitura, que consiste em diferenciar dois tipos de autorizações: "simplificação aduaneira", por um lado, e "segurança e protecção", por outro. Esta solução pragmática tem em conta as diferentes necessidades dos operadores económicos. Passando à questão do direito de representação aduaneira, as emoções estiveram ao rubro nos países onde esta profissão estava particularmente bem implantada. Embora o Conselho não tenha adoptado literalmente as propostas do Parlamento, baseou-se, no entanto, na ideia de associar, como pretendíamos, representante aduaneiro e operador económico autorizado. A vossa relatora considera que o Conselho chegou a um bom compromisso. Acresce que esta solução foi aceite pelas associações de representantes aduaneiros, embora estes tenham perdido o seu monopólio nalguns Estados-Membros."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici arrivés à la fin de trois années de travail, et je me réjouis du chemin accompli sur les points importants de ce dossier. Quant au dédouanement centralisé, autre grande nouveauté, le Conseil a introduit un nouvel article, l'article 106, estimant qu'il était préférable, par souci de logique et de transparence, d'intégrer dans un article unique toutes les dispositions du code liées à ce concept. Dorénavant, tous les opérateurs économiques peuvent bénéficier du dédouanement centralisé sur le territoire d'un même État membre. Pour en bénéficier dans plusieurs États membres, il leur faudra répondre aux critères du statut d'opérateur économique agréé. Enfin, parmi les grandes avancées de ce dossier, nous pouvons également nous féliciter de l'extension de la procédure de comitologie avec contrôle à 44 des dispositions du code des douanes modernisé. C'est donc pourquoi je demande au Parlement européen de soutenir la position commune du Conseil, sans aucun amendement. L'union douanière est un fondement de l'Union européenne et un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Le code des douanes communautaire actuel, conçu dans les années 1980 et entré en vigueur dans les années 1990, est dépassé. Aujourd'hui, les services douaniers font face à de nouveaux défis. En 2007, les échanges mondiaux avoisinaient les 16 billions de dollars, soit 31 % du PIB mondial, et, à elle seule, l'Union européenne intervient pour 20 % dans le volume total des importations et des exportations mondiales. Les douanes doivent donc garantir le flux des échanges, tout en effectuant les contrôles nécessaires, et en veillant à protéger la santé et la sécurité des citoyens de la Communauté. Pour parvenir à un bon équilibre, les méthodes de contrôle doivent être modernisées et la coopération entre les différents services et les opérateurs économiques renforcée. Il faut également adapter ce code aux autres changements radicaux survenus dans l'environnement du commerce international, en raison notamment du recours croissant et irréversible aux technologies de l'information et à l'échange des données électroniques. Ce volet particulier a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport de mon collègue Christopher Heaton-Harris, adopté en décembre dernier par notre Assemblée. La première lecture du code des douanes modernisé a été adoptée le 12 décembre 2006 et la Présidence allemande est parvenue à obtenir un accord politique le 25 juin 2007. En première lecture, le Parlement européen avait adopté 51 amendements, 34 d'entre eux, la plupart essentiels, ont été repris en totalité ou en partie dans la position commune du Conseil. Les points épineux du dossier étaient l'opérateur économique agréé, le droit de représentation en douane, le dédouanement centralisé et la comitologie. Le concept d'opérateur économique agréé, directement lié aux événements du 11 septembre, a été introduit par le règlement dit "amendement de sécurité" afin d'accroître les facilités pour les opérateurs en compensation des charges nouvelles liées à la prise en compte de la dimension sécuritaire. Votre rapporteur est satisfait de la reprise de l'idée développée par le Parlement lors de la première lecture de différencier deux types d'autorisations: simplification douanière, d'une part, sécurité et sûreté, d'autre part. Cette solution pragmatique tient compte des différents besoins des opérateurs économiques. Concernant le droit de représentation en douane, l'émotion était grande dans les pays où la profession était particulièrement bien implantée. Si le Conseil n'a pas repris exactement les propositions du Parlement, il s'est quand même basé sur l'idée d'associer représentant en douane et opérateur économique agréé, comme nous le souhaitions. Votre rapporteur estime que le Conseil est arrivé à un bon compromis. Qui plus est, cette solution satisfait les associations de représentants en douane, qui ont pourtant perdu leur monopole dans certains États membres."@ro18
". Váš spravodajca verí, že Rada dospela k vyhovujúcemu kompromisu. Toto riešenie navyše prijali aj združenia colných zástupcov aj napriek skutočnosti, že v niektorých členských štátoch stratili svoj monopol. Pokiaľ ide o centralizované colné konanie, Rada článkom 106 zaviedla ďalšie nóvum. Usúdila, že pre väčšiu logickosť a transparentnosť bude vhodnejšie spojiť všetky ustanovenia kódexu týkajúce sa centralizovaného colného konania do jedného článku. Odteraz môžu všetky hospodárske subjekty využívať centralizované colné konanie na území ktoréhokoľvek členského štátu. V prípade, že konanie zahŕňa viaceré členské štáty, musia splniť kritériá pre udelenie statusu hospodárskeho subjektu. Posledným bodom, v súvislosti s ktorým tento dokument zaznamenal značný a veľmi uspokojivý pokrok je skutočnosť, že sme rozšírili uplatňovanie komitologického postupu na 44 ustanovení modernizovaného colného kódexu. Preto žiadam Parlament o podporu spoločného stanoviska Rady bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, končíme tvrdú trojročnú prácu a ja môžem konštatovať, že ma teší jej výsledok týkajúci sa kľúčových bodov tohto dokumentu. Colná únia predstavuje jeden z pilierov Európskej únie a jeden zo základných prvkov fungovania vnútorného trhu. Platný colný kódex Spoločenstva vypracovaný v 80-tych rokoch a prijatý v 90-tych rokoch je v súčasnosti zastaralý. Naše colné služby čelia novým výzvam. V roku 2007 svetový obchod dosiahol takmer 16 miliárd USD, čo je 31 % HDP. Import a export samotnej Európskej únie tvoril 20 % svetového dovozu a vývozu. Colné služby sú zodpovedné za udržanie plynulého toku obchodu, potrebné colné kontroly, ako aj zaistenie ochrany a bezpečnosti občanov EÚ. Na dosiahnutie uspokojivej rovnováhy je potrebná modernizácia spôsobov kontroly a zlepšenie úrovne spolupráce medzi jednotlivými službami a hospodárskymi subjektmi. Prijatie kódexu je potrebné aj z dôvodu ďalších zásadných zmien v oblasti medzinárodného obchodného prostredia, ktoré sú výsledkom vzrastajúceho a nezvratného používania informačných technológií a technológií na výmenu elektronických údajov. Na túto konkrétnu otázku bola zameraná aj správa, ktorú vypracoval môj kolega, pán Heaton-Harris, a ktorú Parlament prijal v decembri minulého roku. Modernizovaný colný kódex bol prijatý v prvom čítaní 12. decembra 2006 a nemeckému predsedníctvu sa 25. júna 2007 podarilo dosiahnuť politickú dohodu. Parlament prijal v prvom čítaní k zneniu návrhu 51 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 34 z nich bolo podstatných a zaradili sa buď v plnom znení alebo čiastočne do spoločnej pozície Rady. K sporným bodom patrili status schváleného hospodárskeho subjektu, právo na zastúpenie v colnom konaní, centralizované colné konanie a komitológia. Status schváleného hospodárskeho subjektu, ktorý sa priamo týka udalostí 11. septembra, sa zaviedol nariadením s názvom „pozmeňujúci a doplňujúci návrh o bezpečnosti“ s cieľom zvýšiť úľavy pre subjekty, a vyvážiť tak nové náklady, ktoré vznikli v súvislosti s otázkami bezpečnosti. Váš spravodajca vyjadril uspokojivý názor v súvislosti so zaradením koncepcie stanovenej Parlamentom v prvom čítaní. Uvedená koncepcia zahŕňa rozlišovanie dvoch rôznych typov povolení, a to „zjednodušených colných postupov“ na jednej strane a „bezpečnosti a ochrany“ na strane druhej. Toto pragmatické riešenie zohľadňuje rozličné potreby hospodárskych subjektov. V súvislosti s otázkou colných zástupcov sme sa neubránili emocionálnym reakciám zo strany krajín, v ktorých má táto profesia dlhodobú históriu. Aj keď Rada neprijala návrhy Parlamentu v plnom rozsahu, vychádzala z predpokladu, že colní zástupcovia a schválené hospodárske subjekty by mali byť spojené tak, ako sme požadovali."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, zdaj, ko smo zaključili tri leta trdega dela, sem ponosna na to, kar smo dosegli glede ključnih točk tega dokumenta. Na področju centraliziranega carinjenja smo uvedli še eno novost, in sicer Svet je uvedel nov člen 106 s stališča, da je bolj logično in pregledno, da so vse določbe zakonika, povezane s tem konceptom, vključene v en člen. Zato imajo lahko vsi nosilci gospodarskih dejavnosti koristi od centraliziranega carinjenja na ozemlju katere koli države članice. V primerih, ki vključujejo več držav članic, morajo zadovoljiti merila za upravičenost do statusa pooblaščenih nosilcev gospodarske dejavnosti. Končno, izmed vseh področij, na katerih je ta dokument dosegel velik napredek, smo lahko zelo zadovoljni, da smo razširili postopek komitologije, tako da zajame 44 določb posodobljenega carinskega zakonika. Zato pozivam Parlament, naj skupno stališče Sveta podpre brez spremembe. Carinska unija je eden od stebrov Evropske unije, poleg tega je bistven element pri delovanju notranjega trga. Sedanji carinski zakonik Skupnosti, ki je bil pripravljen v osemdesetih letih, sprejet pa v devetdesetih letih 20. stoletja, je zdaj zastarel. Naše carinske službe se srečujejo z novimi izzivi. V letu 2007 je svetovna trgovina znašala skoraj 16 milijard dolarjev ali 31 % svetovnega BDP, samo v Evropski uniji je znašala 20 % vsega svetovnega uvoza in izvoza. Carinske službe so zato odgovorne za ohranjanje nemotenega poteka trgovanja in delovanja kontrol, ki so potrebne za zagotovitev tega, medtem ko hkrati zagotavljajo zaščito varnosti državljanov EU. Če želimo doseči zadovoljivo ravnotežje, je treba posodobiti metode nadzora, ki se uporabljajo, ter okrepiti raven sodelovanja med različnimi službami in nosilci gospodarskih dejavnosti. Zakonik je treba prilagoditi drugim radikalnim spremembam, ki so nastale v mednarodnem trgovinskem okolju, zlasti tistim, ki izhajajo iz vedno večje in nepovratne uporabe informacijske tehnologije in tehnologije za elektronsko izmenjavo podatkov. To vprašanje je bilo tudi v središču poročila, ki ga je pripravil moj kolega, gospod Heaton-Harris, in ga je Parlament sprejel lani decembra. Prva obravnava posodobljenega carinskega zakonika je bila sprejeta 12. decembra 2006, nemško predsedstvo je uspešno zagotovilo politični sporazum 25. junija 2007. Parlament je na prvi obravnavi sprejel 51 predlogov sprememb, od katerih jih je 34, večinoma vsebinske narave, Svet v celoti ali delno sprejel v skupnem stališču. Glavne teme tega nesporazuma so bile status pooblaščenega nosilca gospodarskih dejavnosti, pravica do ukrepanja kot carinski zastopnik, centralizirano carinjenje in komitologija. Status pooblaščenega nosilca gospodarskih dejavnosti, ki je neposredno povezan z dogodki iz 11. septembra, se je uveljavil kot tako imenovana „varnostna sprememba“ uredbe, katere cilj je ponuditi večje zmogljivosti nosilcem dejavnosti ter s tem poravnati nova bremena, ki so jim bila naložena, da so se lahko spopadli z varnostnimi zadevami. Vaš poročevalec je zadovoljen, da je bil sprejet koncept, ki ga je razvil Parlament na prvi obravnavi; ta vključuje določitev razlikovanja med dvema vrstama pooblastila, in sicer „poenostavitev carine“ na eni strani ter „varnost in zaščita“ na drugi. Ta pragmatična rešitev dopušča različne potrebe nosilcev gospodarskih dejavnosti. Če se vrnemo k vprašanju carinskih zastopnikov, v državah, v katerih ima ta poklic dolgo zgodovino, je to precej vroča tema. Medtem ko Svet ni sprejel predlogov Parlamenta k temu dokumentu, je vseeno gradil na predpostavki, da morajo carinski zastopniki in pooblaščeni nosilci gospodarskih dejavnosti med seboj sodelovati na področjih, kjer to želimo. Vaš poročevalec verjame, da je Svet dosegel dober kompromis. Razen tega so združenja carinskih zastopnikov sprejela to rešitev, čeprav so izgubila svoj monopol v nekaterih državah članicah."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Nu när vi har nått slutet av tre års hårt arbete är jag mycket glad över vad vi har uppnått när det gäller nyckelfrågorna i detta dokument. När det gäller en centraliserad tulldeklaration har vi en annan nyhet, nämligen att rådet har infört en ny artikel 106 eftersom man ansett det vara logiskt och lämpligt ur öppenhetssynpunkt att inkludera alla bestämmelser om den centraliserade tulldeklarationen i en enda artikel. Hädanefter kan alla ekonomiska aktörer använda sig av den centraliserade tulldeklarationen inom en medlemsstat. För att kunna använda den centraliserade tulldeklarationen när flera medlemsstater är inblandade måste dock kravet på att ha tilldelats status som godkänd ekonomisk aktör vara uppfyllt. Bland alla områden där detta dokument har inneburit stora framsteg, kan vi slutligen också glädja oss åt att vi har utvidgat kommittéförfarandet till att omfatta 44 bestämmelser i den moderniserade tullkodexen. Därför uppmanar jag parlamentet att stödja rådets gemensamma ståndpunkt utan ändring. Tullunionen är en av EU:s pelare och ett viktigt inslag för att den inre marknaden ska fungera. Den befintliga tullkodexen för gemenskapen, som togs fram på 1980-talet och antogs på 1990-talet, är nu föråldrad. Våra tullmyndigheter står inför nya utmaningar. År 2007 uppgick världshandeln till knappt 16 miljarder dollar, eller 31 procent av världens BNP, och enbart EU stod för 20 procent av den totala mängden global import och export. Tullmyndigheterna har därför i uppgift att se till att handeln flyter smidigt och att det finns tillräckliga kontroller för detta, samtidigt som man ska garantera EU-medborgarna skydd och säkerhet. För att uppnå en tillfredsställande balans måste de kontrollmetoder som används moderniseras och samarbetet mellan de olika myndigheterna och ekonomiska aktörerna stärkas. Tullkodexen måste också anpassas till andra radikala förändringar som har skett i den internationella kommersiella miljön, som framför allt beror på det växande och oåterkalleliga utnyttjandet av IT och teknik för elektroniskt informationsutbyte. Just detta ämne stod i fokus för ett betänkande som lades fram av min kollega Christopher Heaton-Harris och antogs av parlamentet i december förra året. Den moderniserade tullkodexen antogs vid första behandlingen den 12 december 2006, och det tyska ordförandeskapet lyckades nå en politisk överenskommelse den 25 juni 2007. Parlamentet antog vid första behandlingen av förslaget 51 ändringsförslag varav 34, som i de flesta fall utgörs av betydande ändringar, helt eller delvis togs med i rådets gemensamma ståndpunkt. De främsta punkter där det inte rådde enighet var statusen som godkänd ekonomisk aktör, rätten till tullombudskap, centraliserad tulldeklaration och kommittéförfarandet. Statusen som godkänd ekonomisk aktör, som har direkt anknytning till händelserna den 11 september, infördes genom förordningen om säkerhets- och skyddsrelaterade ändringar, vars syfte var att erbjuda större möjligheter till aktörerna som kompensation för de nya skyldigheter som de ålagts för att klara av de säkerhetsrelaterade aspekterna. Föredraganden är nöjd med att den idé som togs fram av parlamentet vid första behandlingen har tagits med. Den handlar bland annat om att göra åtskillnad mellan två typer av godkännande, nämligen ”förenklad tulldeklaration” och ”skydd och säkerhet”. Denna pragmatiska lösning tillgodoser de ekonomiska aktörernas olika behov. När det handlar om tullombud har det varit tämligen upprörda känslor i de länder som har lång erfarenhet av detta yrke. Rådet har inte antagit parlamentets förslag helt och hållet, men det har ändå handlat efter premissen att tullombud och godkända ekonomiska aktörer bör interagera över gränserna enligt de riktlinjer vi önskade. Föredraganden anser att rådet har nått en bra kompromiss. Denna lösning har dessutom godtagits av tullombudorganisationer, även om de har förlorat sitt monopol i vissa medlemsstater."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph