Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.23.1-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to thank everybody who spoke in the debate. To the very perceptive comment from Ms McGuinness, representing Dublin, I would say: when she said this is widespread and should be written down, she probably is aware that there was a very famous TV programme about 15, or even 20, years ago in the UK called in which the minister, who was a bumbling idiot, imagined he was in full control and was eventually promoted to Prime Minister. But the words ‘Yes, Minister’ were actually the words of his civil servants, who were telling him what to say and what to do – ‘Yes, Minister. No, Minister. Of course, you are all-powerful, Minister.’ But it was the civil servants who were in control. This was happening 20 years ago and, clearly, it is still happening today. And it is happening all over Europe, which is very interesting. So perhaps we need an updated European programme or . But perhaps scriptwriters could actually entertain us with a new programme on the same theme, because the old truths remain as true as ever."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poděkoval všem, kteří přispěli do rozpravy. K bystré poznámce paní McGuinnessové, zastupující Dublin, bych řekl: když říká, že tento jev je velmi rozšířený a že by se měl sepsat, tak asi bude znát slavný britský televizní seriál z doby před 15, či dokonce 20 lety, nazvaný [ ], v němž si ministr, jinak neohrabaný trouba, představoval, že má plnou kontrolu nad vším a byl nakonec povýšen do křesla ministerského předsedy. Avšak slova „Jistě, pane ministře“ byla ve skutečnosti slovy státního úředníka, který mu říkal, co má říkat a co má dělat – „Jistě, pane ministře. Nikoli, pane ministře. Samozřejmě vy jste všemocný, pane ministře.“ Ve skutečnosti však vše řídili státní úředníci. Tak tomu bylo před dvaceti lety a zjevně je tak tomu i dnes. A je tomu tak v celé Evropě, což je velmi zajímavé. Možná bychom potřebovali aktualizovanou verzi evropského seriálu nebo . Možná by nás scénáristé mohli pobavit na stejné téma, protože staré pravdy zůstávají stále platné."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker alle, der har deltaget i debatten. Til den meget indsigtsfulde bemærkning fra fru McGuinness, der repræsenterer Dublin, vil jeg sige, at hun, da hun sagde, at dette er udbredt og bør skrives ned, nok er bekendt med, at der for 15-20 år siden var en meget berømt tv-serie i Det Forenede Kongerige kaldet "Javel, hr. minister", hvor ministeren, som var en klodset idiot, troede, at han bestemte alt og til sidst blev forfremmet til statsminister. Men ordene "Javel, hr. minister" hidrørte faktisk fra hans embedsmænd, som fortalte ham, hvad han skulle sige og gøre - "Javel, hr. minister. Nej, hr. minister. De er naturligvis almægtig, hr. minister." Men det var embedsmændene, der bestemte. Det skete for 20 år siden, og det sker tydeligvis den dag i dag. Og det sker over hele Europa, hvilket er meget interessant. Så måske skulle vi have en ny europæisk serie - "Ja, Herr Minister" eller "Sí, Señor Ministro". Men måske kunne manuskriptforfatterne faktisk underholde os med en ny serie om det samme emne, for de gamle sandheder er stadig lige sande."@da2
". − Herr Präsident! Ich möchte allen danken, die in der Aussprache das Wort ergriffen haben. Zu der sehr scharfsinnigen Anmerkung von Frau McGuinness, die Dublin vertritt, möchte ich sagen: Wenn sie erklärt, dies komme häufig vor und sollte aufgeschrieben werden, ist ihr vielleicht bewusst, dass es vor fünfzehn oder zwanzig Jahren eine ganz berühmte Fernsehsendung im Vereinigten Königreich gab, die hieß, und in der sich der Minister, der ein linkischer Dummkopf war, einbildete, er habe alles unter Kontrolle und werde möglicherweise zum Premierminister ernannt. Doch die Worte „Ja, Herr Minister“ waren in Wirklichkeit die Worte seiner Beamten, die ihm sagten, was er sagen und tun sollte – „Ja, Herr Minister. Nein, Herr Minister. Natürlich sind Sie allmächtig, Herr Minister.“ Die Kontrolle hatten jedoch die Beamten. Dies geschah vor zwanzig Jahren und geschieht natürlich auch noch heute. Und es geschieht in ganz Europa, das ist sehr interessant. Also brauchen wir vielleicht eine aktuelle europäische Sendung mit dem Titel oder . Doch vielleicht könnten uns Drehbuchautoren auch mit einer neuen Sendung zum selben Thema unterhalten, weil die alten Wahrheiten ihre Gültigkeit nicht verlieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν στη συζήτηση. Ως προς το ιδιαίτερα οξυδερκές σχόλιο της κ. McGuinness, η οποία εκπροσωπεί το Δουβλίνο, θα πω το εξής: σχετικά με αυτό που είπε ότι το εν λόγω φαινόμενο είναι ευρέως διαδεδομένο και θα πρέπει να καταγραφεί, πιθανότατα θα γνωρίζει ότι πριν από 15 ή ακόμη και 20 χρόνια υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα πολύ διάσημο τηλεοπτικό πρόγραμμα που λεγόταν « », στο οποίο ο υπουργός, ένας αδέξιος βλάκας, φανταζόταν ότι είχε τον πλήρη έλεγχο και στο τέλος προάχθηκε στη θέση του πρωθυπουργού. Όμως, τα λόγια «Ναι, κύριε υπουργέ» ήταν στην πραγματικότητα τα λόγια των δημοσίων υπαλλήλων του, οι οποίοι του έλεγαν τι να πει και τι να κάνει –«Ναι, κύριε υπουργέ. Όχι, κύριε υπουργέ. Φυσικά, είστε παντοδύναμος, κύριε υπουργέ». Ωστόσο, οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν αυτοί που είχαν τον έλεγχο. Αυτό συνέβαινε πριν από 20 χρόνια και, προφανώς, εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα. Και συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, ίσως να χρειαζόμαστε ένα ενημερωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – « » ή « » Αλλά ίσως οι σεναριογράφοι να μπορούν στην πραγματικότητα να μας ψυχαγωγήσουν με ένα νέο πρόγραμμα πάνω στο ίδιο θέμα, διότι οι παλιές αλήθειες παραμένουν περισσότερο πραγματικές παρά ποτέ."@el10
"Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a todos los participantes del debate. Respondería lo siguiente a la perspicaz observación de la señora McGuinness, que representa a Dublín: respecto de que está extendido y que se debería escribir, probablemente la diputada sepa que hubo un programa de televisión en el Reino Unido hace 15 ó 20 años que se llamaba (« en el que el ministro, que era un idiota incompetente, imaginaba que tenía el control absoluto y que iba a ser ascendido a Primer Ministro. Las palabras «sí, Ministro» eran, de hecho, las palabras de los funcionarios, que le decían lo que tenía que decir y hacer: «Sí, Ministro. No, Ministro Claro que sí, Ministro, usted es omnipotente.» Pero eran los funcionarios los que controlaban la situación. Esto ocurría hace 20 años y, claramente, sigue siendo de actualidad. Y está ocurriendo en toda Europa, lo que es muy interesante. Tal vez necesitemos un nuevo programa europeo: o . Aunque, quizás, los guionistas pudieran divertirnos con un nuevo programa con el mismo tema, porque lo que era verdad antes lo sigue siendo hoy."@es21
"Hr president, tahaksin tänada kõiki, kes arutelul sõna võtsid. Dublinit esindava pr McGuinnessi terasele märkusele võiksin ma vastata: kui ta ütles, et see nähtus on laialt levinud ja tuleks kirja panna, siis arvatavasti on ta teadlik sellest, et umbes 15 või isegi 20 aastat tagasi jooksis hendkuningriigis kuulus telesari pealkirjaga „ milles minister, kes oli puterdav idioot, kujutas ette, et tal on kõige üle täielik kontroll, ning kes edutati varsti peaministriks. Kuid sõnad „Jah, härra minister” kuulusidki tõepoolest tema avalikele teenistujatele, kes rääkisid talle, mida öelda ja mida teha – „Jah, härra minister. Ei, härra minister. Muidugi olete kõikvõimas, härra minister.” Ent need olid tegelikult avalikud teenistujad, kes olukorda kontrolli all hoidsid. See juhtus 20 aastat tagasi ning juhtub ilmselgelt ka praegu. Ja see juhtub kõikjal üle Euroopa, mis on väga huvitav. Nii et võib-olla vajame me ajakohastatud Euroopa telesarja – „ või „ Aga ehk võiksid stsenaariumikirjutajad meid tegelikult lõbustada uue sarjaga samal teemal, sest vanad tõed jäävad ikka kehtima nagu alati."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Dublinia edustava Mairead McGuinness totesi erittäin terävästi, että tämä on yleistä ja että tarina pitäisi kirjoittaa muistiin. Vastaan hänelle, että hän varmaankin tietää, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa esitettiin noin 15 tai 20 vuotta sitten erittäin tunnettua tv-ohjelmaa, jonka nimi oli . Siinä ministeri, joka oli tunaroiva idiootti, kuvitteli pitävänsä kaikkia lankoja käsissään, ja lopulta hän yleni pääministeriksi. Sanat ”Yes, Minister” olivat itse asiassa hänen virkamiestensä sanoja. Virkamiehet kertoivat ministerille, mitä sanoa ja mitä tehdä: ”Kyllä, ministeri. Ei, ministeri. Tietenkin, olette kaikkivoipa, ministeri.” Itse asiassa kaikki langat olivat kuitenkin virkamiesten käsissä. Näin tapahtui 20 vuotta sitten, ja samoin tapahtuu selvästi myös nykyisin. Sama ilmiö on havaittavissa kaikkialla EU:ssa, mikä on varsin mielenkiintoista. Ehkäpä EU:hun tarvitaan siis ajan tasalle saatettu ohjelma tai . Käsikirjoittajat voisivatkin huvittaa meitä samasta aiheesta tehdyllä uudella ohjelmalla, sillä vanhat totuudet eivät ole muuttuneet miksikään."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce débat. En réponse au commentaire très pertinent de Mme McGuinness, représentant Dublin, je dirais: quand elle dit qu’il s’agit d’un fait répandu et qu’il faudrait le consigner par écrit, elle doit probablement savoir qu’il existait un programme TV qui a fait fureur il y a 15 ou 20 ans au RU, intitulé . Le ministre, qui était un idiot impénitent, se croyait tout puissant et espérait être promu Premier ministre. Mais les mots étaient en réalité ceux de ses fonctionnaires qui lui disaient ce qu’il devait dire et faire: «Yes, Minister, no, Minister. Bien sûr, vous êtes tout-puissant, monsieur le ministre ». Mais c’était les fonctionnaires qui dirigeaient. Ce qui se passait il y a 20 ans se passe toujours aujourd’hui, et dans toute l’Europe, ce qui est très intéressant. Peut-être faudrait-il tourner un programme à la sauce européenne: ou . Peut-être aussi les scénaristes pourraient-ils nous divertir avec un nouveau programme sur le même thème, parce que les vérités d’hier sont toujours celles d’aujourd’hui."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék a vita során felszólalóknak köszönetet mondani. A Dublint képviselő McGuinness asszony éles meglátásról tanúskodó megjegyzésére válaszolva annyit mondanék, hogy amikor azt mondja, hogy ez egy széleskörű probléma, és hogy le kellene írni, akkor bizonyára ő is tudja, hogy volt egy nagyon híres angol tévésorozat, amely 15, sőt talán 20 éve ment a tévében címmel, amelyben a címben szereplő miniszter, aki mellesleg egy kétbalkezes idióta volt, úgy gondolta, hogy ura volt az őt körülvevő helyzetnek, végül pedig miniszterelnök lett belőle. A címben szereplő szavakat valójában köztisztviselői mondogatták, akik megmondták neki, hogy mit mondjon és tegyen – „Igenis, Miniszter úr; Nem, Miniszter úr; Ön, mindenható Miniszter úr.” Valójában azonban a köztisztviselők irányítottak. Mindez 20 évvel ezelőtt történt, nyilvánvalóan ma is ez a helyzet, sőt ma már mindez Európa-szerte is előfordul, ami külön érdekesség. Lehet, hogy a TV-sorozat egy modern változatára lenne szükség vagy címmel, vagy talán a forgatókönyvírók egy erre a témára épülő új sorozattal is megörvendeztethetnének minket, hiszen ezek a régi alapigazságok még ma is pont ugyanannyira igazak."@hu11
". − Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che sonop intervenuti al dibattito. Al commento molto perspicace dell’onorevole McGuinness, che rappresenta Dublino, vorrei replicare: quando lei ha detto che è generalizzato e che dovrebbe essere messo nero su bianco, probabilmente sa che circa 15, o anche 20 anni fa nel Regno Unito veniva trasmesso un famosissimo programma televisivo, intitolato nel quale il ministro, che era uno stupido confusionario, immaginava di avere il pieno controllo e alla fine veniva promosso Primo Ministro. Ma le parole “Yes, Minister” (sì, signor Ministro) erano in realtà le parole dei suoi dipendenti, che gli dicevano cosa dire e cosa fare – “Sì, signor Ministro. No, signor Ministro. Certo, lei ha pieni poteri, signor Ministro”. Ma erano i suoi dipendenti ad avere il controllo. Questo accadeva 20 anni fa e, chiaramente, accade ancora oggi. E accade in tutta Europa, il che è molto interessante, Forse quindi abbiamo bisogno di un programma europeo aggiornato o . Ma forse gli autori potrebbero intrattenerci in realtà con un nuovo programma sullo stesso tema, perché le vecchie verità rimangono più vere che mai."@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau padėkoti visiems, kalbėjusiems diskusijoje. Į labai įžvalgų M. McGuinness, atstovaujančios Dublinui, komentarą norėčiau atsakyti: ji tikriausiai prisimena garsią TV programą, kuri buvo rodoma JK prieš 15 arba net 20 metų, pavadintą kur ministras, viską painiojantis idiotas, manė, kad jis kontroliuoja padėtį. Jo pavaldiniai jam nuolat primindavo, ką sakyti ir ką daryti: „Taip, ministre. Ne, ministre. Žinoma, jūs tai galite, ministre.“ Tačiau iš tikrųjų padėtį kontroliavo pavaldiniai. Tai buvo prieš 20 metų ir, kaip matome, tebėra aktualu šiandien. Įdomu ir tai, kad taip yra visoje Europoje. Todėl gali būti, kad mums reikalinga nauja europinė programa arba . Gali būti, kad scenarijų rašytojai sukurs naują komediją šia tema, nes senosios tiesos šiandien yra teisingesnės negu bet kada anksčiau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos patiekties visiem, kuri runāja šajās debatēs. Attiecībā uz ļoti vērīgo kundzes, kura pārstāv Dublinu, komentāru es varu teikt: kad viņa teica, ka tas ir plaši izplatīts un ir jānoraksta, viņa varbūt zina, ka pirms 15 vai pat 20 gadiem AK bija slavena televīzijas programma kurā ministrs, kurš bija uzpūtīgs idiots, iztēlojās, ka visu kontrolē un, iespējams, tiks izvirzīts premjerministra amatam. Taču vārdi ,,jā, ministr” patiesībā bija viņa ierēdņu vārdi, kuri stāstīja viņam, ko teikt un ko darīt. Protams, tie bija ierēdņi, kuri visu vadīja. Tas notika pirms 20 gadiem un, protams, notiek vēl šodien. Un tas notiek visā Eiropā, un tas ir ļoti interesanti. Tādēļ mums varbūt ir vajadzīga atjaunota Eiropas programma vai . Bet varbūt scenāristi izklaidēs mūs ar jaunu programmu par šo pašu tematu, jo vecas patiesības vienmēr ir patiesas."@lv13
"Mr President, I should like to thank everybody who spoke in the debate. To the very perceptive comment from Ms McGuinness, representing Dublin, I would say: when she said this is widespread and should be written down, she probably is aware that there was a very famous TV programme about 15, or even 20, years ago in the UK called in which the minister, who was a bumbling idiot, imagined he was in full control and was eventually promoted to Prime Minister. But the words ‘Yes, Minister’ were actually the words of his civil servants, who were telling him what to say and what to do – ‘Yes, Minister. No, Minister. Of course, you are all-powerful, Minister.’ But it was the civil servants who were in control. This was happening 20 years ago and, clearly, it is still happening today. And it is happening all over Europe, which is very interesting. So perhaps we need an updated European programme or . But perhaps scriptwriters could actually entertain us with a new programme on the same theme, because the old truths remain as true as ever."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank iedereen die in dit debat het woord heef genomen. Op de zeer scherpzinnige opmerking van mevrouw McGuinness, die Dublin vertegenwoordigt, wil ik het volgende antwoorden. Wanneer mevrouw McGuinness zegt dat dit wijdverspreid is en moet worden opgeschreven, is zij zich er waarschijnlijk van bewust dat er vijftien of twintig jaar geleden in het VK een beroemd televisieprogramma was dat ‘ ’ heette. In dat programma beeldde de minister, een echte idioot, zich in dat hij alles onder controle had. Uiteindelijk werd hij tot eerste minister bevorderd. De woorden ‘Yes, Minister’ waren de woorden van zijn ambtenaren, die hem vertelden wat te zeggen en wat te doen - ‘Ja, minister, nee, minister, natuurlijk bent u almachtig, minister.’ Het waren echter de ambtenaren die de touwtjes in handen hielden. Dat gebeurde twintig jaar geleden. Het is duidelijk dat dit ook vandaag nog gebeurt, en wel in geheel Europa. Dat is zeer interessant. Misschien moet er een bijgewerkt Europees programma komen of . Misschien kunnen scriptschrijvers ons met een nieuw programma over hetzelfde onderwerp vermaken. De oude waarheden blijven immers waar."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przemawiali w trakcie tej debaty. W odniesieniu do bardzo przenikliwej uwagi pani McGuiness, która reprezentuje Dublin, mógłbym powiedzieć: mówiąc, że takie podejście jest rozpowszechnione i że należy to napisać, prawdopodobnie wiedziała, że 15, a nawet 20 lat temu emitowano w Wielkiej Brytanii bardzo znany program telewizyjny, zatytułowany w którym minister, nieudolny idiota, wyobrażał sobie, że sprawuje pełną kontrolę nad wszystkim i w końcu został mianowany na premiera. Ale słowa „Tak, panie ministrze” były w istocie słowami jego urzędników, którzy mówili mu, co ma mówić i co robić – „Tak, panie ministrze. Nie, panie ministrze. Oczywiście, jest pan wszechmocny, panie ministrze”. Ale to urzędnicy byli panami sytuacji. Tak działo się 20 lat temu i wyraźnie widać, że dzieje się tak i dziś. I dzieje się tak w całej Europie, co jest bardzo ciekawe. Być może więc potrzebujemy zaktualizowanego programu europejskiego albo . Ale być może scenarzyści będą mogli rzeczywiście zabawiać nas jakimś nowym programem na ten sam temat, ponieważ stare prawdy pozostają tak prawdziwe, jak zawsze."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que intervieram no debate. À observação muito perspicaz da senhora deputada McGuinness, que representa Dublim, digo o seguinte: quando a senhora deputada diz que se trata de uma situação bastante geral e que devemos tomar nota do assunto, talvez se lembre de uma famosa série de televisão britânica, de há uns 15 ou 20 anos, intitulada em que o ministro, que era um idiota chapado, imaginava ter a situação inteiramente sob controlo e acabou por ser promovido a primeiro-ministro. Mas as palavras "Sim, Senhor Ministro" eram as palavras dos funcionários que lhe diziam o que ele devia dizer e fazer: "Sim, Senhor Ministro. Não, Senhor Ministro. Claro, pode fazer o que entender, Senhor Ministro". Mas quem controlava tudo eram efectivamente os funcionários. Isto já acontecia há 20 anos e é nítido que continua a acontecer hoje. E está a acontecer por toda a Europa, o que é muito interessante. Por isso, necessitamos talvez de um programa europeu actualizado ou . Mas talvez os autores de guiões nos possam divertir com uma nova série sobre o mesmo tema, porque as verdades antigas continuam a ser tão verdade como sempre."@pt17
"Mr President, I should like to thank everybody who spoke in the debate. To the very perceptive comment from Ms McGuinness, representing Dublin, I would say: when she said this is widespread and should be written down, she probably is aware that there was a very famous TV programme about 15, or even 20, years ago in the UK called in which the minister, who was a bumbling idiot, imagined he was in full control and was eventually promoted to Prime Minister. But the words ‘Yes, Minister’ were actually the words of his civil servants, who were telling him what to say and what to do – ‘Yes, Minister. No, Minister. Of course, you are all-powerful, Minister.’ But it was the civil servants who were in control. This was happening 20 years ago and, clearly, it is still happening today. And it is happening all over Europe, which is very interesting. So perhaps we need an updated European programme or . But perhaps scriptwriters could actually entertain us with a new programme on the same theme, because the old truths remain as true as ever."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem všetkým, ktorí v rozprave vystúpili. K veľmi rozumnej pripomienke pani McGuinnessovej, ktorá zastupuje Dublin, by som poznamenal, že keď hovorila, že podobný prístup je rozšírený, a že by mal byť zaznamenaný, zrejme si spomenie na populárny televízny program produkcie Spojeného kráľovstva spred 15 alebo dokonca 20 rokov, ktorý mal názov Iste, pán minister. Postavou bol minister, neohrabaný idiot, ktorý si myslel, že má všetko pod kontrolou, a ktorého nakoniec povýšili na predsedu vlády. Veta „Iste, pán minister“, však v skutočnosti bola vetou jeho štátnych úradníkov, ktorí mu hovorili, čo povedať a čo robiť – „Iste, pán minister. Nie, pán minister. Samozrejme, že ste všemocný pán minister.“ Štát však riadili štátni zamestnanci. Podobné situácie sa diali pred 20 rokmi a dejú sa aj dnes. A čo je zaujímavé, dejú sa v celej Európe. Zrejme potrebujeme zmodernizovaný európsky televízny program alebo Snáď by nás scenáristi skutočne mohli pobaviť novým programom s rovnakým námetom, pretože staré pravdy sú nemenné."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem, ki so povedali svoje mnenje v tej razpravi. Na zelo dojemljiv komentar gospe McGuinness, ki zastopa Dublin, želim povedati: ko je izjavila, da je to razširjeno in bi moralo biti zapisano, je verjetno vedela, da so pred 15 ali celo 20 leti v Združenem kraljestvu predvajali znano serijo v kateri minister, momljajoč bedak, verjame, da ima popoln nadzor, nazadnje pa napreduje v ministrskega predsednika. Vendar so bile besede „Yes, Minister“ (da, minister) v resnici besede njegovih državnih uradnikov, ki so mu govorili, kaj na stori in kaj naj reče. – „Da, gospod minister. Ne, gospod minister. Seveda ste vsemogočni, gospod minister.“ V resnici pa je bil nadzor v rokah državnih uradnikov. To se je zgodilo pred 20 leti in se očitno dogaja še danes. To se dogaja po vsej Evropi, kar je zelo zanimivo. Zato morda potrebujemo posodobljen evropski program ali . Morda pa nas lahko scenaristi zabavajo z novim programom na isto temo, ker stare resnice ne zastarajo."@sl20
". − Herr talman! Jag vill tacka alla som deltog i diskussionen. Till Mairead McGuinness som företräder Dublin och hennes mycket insiktsfulla kommentar vill jag säga: Hon säger att detta är utbrett och bör nedtecknas, men hon känner säkert till att det fanns ett mycket känt tv-program för omkring 15 eller kanske till och med 20 år sedan i Storbritannien som hette där ministern, som var en klantskalle, inbillade sig att han hade full kontroll och så småningom befordrades till premiärminister. Men orden ”Javisst, herr minister” kom faktiskt från hans tjänstemän, som sa åt honom vad han skulle säga och göra – ”Javisst, herr minister. Nej, herr minister. Självklart är ni allsmäktig, herr minister”. Men det var tjänstemännen som hade kontrollen. Detta hände för 20 år sedan och händer uppenbarligen ännu i dag. Och det händer över hela Europa, vilket är mycket intressant. Så vi kanske behöver ett uppdaterat europeiskt program eller . Men manusförfattarna kanske kunde underhålla oss med ett nytt program på samma tema, eftersom de gamla sanningarna fortfarande råder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"Igenis, Miniszter úr"11
"Ja, Herr Minister"18,20,15,1,19,14,16,11,22,7,3,10,13,9,4,21,17,12,8
"Ja, Herr Minister”"5
"Jah, härra minister”"5
"Jistě, pane ministře"1
"Si, Señor Ministro"10
"Sí, Señor Ministro"18,15,1,14,16,11,22,7,3,13,4,9,17,12,8
"Sí, Señor Ministro”."5
"Sí, Seńor Ministro"20
"Sí, Seńor Ministro."19
"Sí, Señor Ministro"21
"Taip, ministre,"14
"Tak, panie ministrze"16
"Yes, Minister"18,20,15,1,13,4,21,8
"rapporteur"18,15,4,8
"sí, Ministro»)"21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph