Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.23.1-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I rather enjoyed the remarks by my eminent colleagues from the UK and their storytelling about how things are done in the UK. I think we should write that down and translate that into many languages, because I think it happens in many Member States that junior officials have a dossier and prepare various reports on it. I think we should not point the finger at the junior official but rather at the department that allows that to happen. I would just like to put to the House that there are concerns about the UK and Ireland – and maybe the Commission can update me, if there is an update about this particular issue – because, while there is support for the principle of mutual assistance between the customs authorities, I think that both Member States, Ireland and the UK, have reservations on the exchange of information between these authorities on the use of VAT numbers in Article 2a(f) and contend that the exchange of information using VAT numbers is de facto, the exchange of fiscal information falling outside the scope of the proposed legal base. So perhaps there could be a comment on that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pobavily mne poznámky mých ctěných kolegů ze Spojeného království a jejich vyprávění o tom, jak se věci mají ve Spojeném království. Domnívám se, že bychom to měli sepsat a přeložit do mnoha jazyků, protože se domnívám, že v mnoha členských státech připravují nižší úředníci různé zprávy k materiálům. Nemyslím si však, že bychom měli ukazovat prstem na nižší úředníky, ale na ministerstva, které takový postup umožňují. Ráda bych této sněmovně vysvětlila, že existují obavy ze strany Spojeného království a Irska – a možná mě Komise doplní, pokud došlo v té věci k nějakým změnám –, protože – ačkoli projevují podporu zásadě vzájemné pomoci mezi celními orgány – domnívám se, že oba členské státy, Spojené království a Irsko, mají výhrady k výměně informací mezi těmito orgány o číslech DPH podle čl. 2a písm. f) a tvrdí, že výměna informací s použitím čísla DPH je v podstatě výměnou fiskálních informací, která přesahuje oblast navrhovaného právního základu. To by si asi zasloužilo komentář."@cs1
"Hr. formand! Jeg nød faktisk mine fremragende britiske kollegers bemærkninger og deres historier om, hvordan tingene foregår i Det Forenede Kongerige. Jeg synes, at vi skal skrive det ned og oversætte det til mange sprog, for jeg tror, at det sker i mange medlemsstater, at unge embedsmænd får en sag og udarbejder flere rapporter om den. Jeg synes ikke, at vi skal pege fingre ad den unge embedsmand, men snarere ad det ministerium, der tillader, at det sker. Jeg ville bare gøre Parlamentet opmærksom på, at der er bekymringer over Det Forenede Kongerige og Irland - og måske kan Kommissionen ajourføre mig, hvis der er noget nyt om netop dette spørgsmål - for selv om der er tilslutning til princippet om gensidig bistand mellem toldmyndighederne, tror jeg, at de to medlemsstater, Irland og Det Forenede Kongerige, har forbehold over for udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder om brugen af momsnumre i artikel 2a, litra f), og strides om, hvorvidt informationsudvekslingen ved hjælp af momsnumre er de facto, når udvekslingen af skatteoplysninger falder uden for det foreslåede retsgrundlags anvendelsesområde. Måske kunne det få en bemærkning med på vejen."@da2
"Herr Präsident! Mir haben die Anmerkungen meiner angesehenen Kollegen aus dem Vereinigten Königreich und ihre Geschichten darüber, wie Dinge in Großbritannien geschehen, recht gut gefallen. Ich finde, wir sollten das aufschreiben und in viele Sprachen übersetzen, denn ich glaube, es passiert in vielen Mitgliedstaaten, dass junge Beamte einen Vorgang bearbeiten und mehrere Berichte darüber schreiben. Wir sollten nicht mit dem Finger auf den jungen Beamten zeigen, sondern eher auf das Ministerium, das diese Dinge zulässt. Ich möchte das Hohe Haus lediglich darauf hinweisen, dass es Bedenken gegenüber dem Vereinigten Königreich und Irland gibt – vielleicht kann mich die Kommission auf den neuesten Stand bringen, wenn es bei dieser Frage einen neuen Stand gibt. Denn obwohl es Unterstützung für das Prinzip einer Amtshilfe zwischen den Zollbehörden gibt, so haben meines Erachtens beide Mitgliedstaaten, Irland und das Vereinigte Königreich, Vorbehalte gegenüber dem Austausch von Informationen zwischen diesen Behörden bei der Verwendung der Mehrwertsteuernummern gemäß Artikel 2a) Buchstabe f) und behaupten, der Informationsaustausch unter Verwendung von Mehrwertsteuernummern sei de facto ein Austausch steuerlicher Informationen, der nicht unter die vorgeschlagene Rechtsgrundlage fällt. Vielleicht könnte dies also kommentiert werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μάλλον απόλαυσα τις παρατηρήσεις των επιφανών συναδέλφων μου από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τις ιστορίες τους σχετικά με το πώς γίνονται τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις καταγράψουμε και να τις μεταφράσουμε σε πολλές γλώσσες, διότι θεωρώ ότι σε πολλά κράτη μέλη οι κατώτεροι υπάλληλοι συμβαίνει να έχουν έναν φάκελο και να ετοιμάζουν διάφορες εκθέσεις για αυτόν. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να «δαχτυλοδείχνουμε» τον κατώτερο υπάλληλο αλλά, αντιθέτως, το τμήμα που επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα απλώς να θέσω υπόψη του Σώματος ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία –και ίσως η Επιτροπή να μπορεί να με ενημερώσει, αν υφίσταται κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα– διότι, ενώ υπάρχει υποστήριξη για την αρχή της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των τελωνειακών αρχών, θεωρώ ότι και τα δύο αυτά κράτη μέλη, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρούν επιφυλάξεις αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών αυτών για τη χρήση των αριθμών ΦΠΑ στο άρθρο 2α, παράγραφος στ, και ισχυρίζονται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρήση των αριθμών ΦΠΑ είναι de facto, ενώ η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών δεν εμπίπτει στο πεδίο της προτεινόμενης νομικής βάσης. Επομένως, ίσως να μπορούσε να γίνει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό."@el10
"Señor Presidente, me han divertido los comentarios de mis colegas británicos y su narración de cómo se hacen las cosas en el Reino Unido. Creo que deberíamos escribirlo y traducirlo a muchos idiomas, porque me parece que en muchos Estados miembros hay funcionarios jóvenes que tienen un expediente entre manos y preparan varios informes sobre él. Creo que no deberíamos señalar con el dedo al funcionario joven, sino más bien a los departamentos que permiten que esto ocurra. Me gustaría decir a la Cámara que existen preocupaciones sobre el Reino Unido e Irlanda —y quizá la Comisión pueda darme datos actualizados sobre la cuestión, si existen— porque, si bien se apoya el principio de asistencia mutua entre las autoridades aduaneras, creo que ambos Estados miembros, el Reino Unido e Irlanda, tienen reservas acerca del artículo 2a(f), relativo al intercambio de información entre dichas autoridades en lo que respecta a la utilización de las cifras del IVA, y sostienen que intercambiar información que incluya las cifras del IVA equivale, de hecho, a intercambiar información fiscal, que no entra en ámbito de la base jurídica propuesta. Tal vez se podría proporcionar alguna observación a ese respecto."@es21
"Hr president, ma lausa nautisin oma kõrgeauliste Briti kolleegide märkusi ja nende jutuvestmist sellest, kuidas asjad hendkuningriigis käivad. Arvan, et peaksime selle üles kirjutama ja paljudesse keeltesse tõlkima, sest usun, et mitmetes liikmesriikides juhtub nii, et nooremametnikud saavad toimiku ja koostavad selle kohta igasuguseid raporteid. Arvan, et me ei peaks näpuga näitama mitte nooremametniku, vaid pigem ametkonna peale, kes laseb nõnda juhtuda. Tahaksin lihtsalt täiskogule meenutada, et on muresid hendkuningriigi ja Iirimaaga – ja ehk saab komisjon mind täiendada, kui nendes küsimustes on olnud edusamme – sest kuni jätkub toetus vastastikuse abi põhimõttele tolliasutuste vahel, arvan ma, et mõlemad liikmesriigid, nii Iirimaa kui ka hendkuningriik, teevad reservatsioone andmete vahetamisel kõnealuste asutustega käibemaksunumbrite osas artikli 2a punkti f alusel ning väidavad, et käibemaksunumbrite kasutamine on rahandusliku teabe vahetamine, mis jääb väljapoole esitatud õigusliku aluse kohaldamisala. Nii et võib-olla tuleks seda kommenteerida."@et5
"Arvoisa puhemies, arvovaltaisten brittikollegoideni huomiot ja tarinat asioiden hoitamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa huvittivat minua. Mielestäni meidän pitäisi kirjoittaa tarina muistiin ja kääntää se monille kielille, sillä uskon, että monissa jäsenvaltioissa asioita käsittelevät ja selontekoja laativat nuoremmat virkamiehet. Mielestäni meidän ei pidä osoittaa sormella nuorta virkamiestä, vaan pikemminkin ministeriötä, joka antaa näin tapahtua. Haluan vain todeta parlamentille, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Irlannista kannetaan huolta – ja ehkäpä komissio voi saattaa tietoni ajan tasalle, jos minulla on tältä osin vanhaa tietoa – sillä vaikka nämä kaksi valtiota, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, tukevatkin tulliviranomaisten vastavuoroisen tuen periaatetta, ne ovat käsittääkseni esittäneet varaumia näiden viranomaisten välisestä, arvonlisäverotunnisteen käyttöön perustuvasta tietojenvaihdosta 2 a artiklan f alakohdan nojalla. Väitän, että arvonlisäverotunnisteiden käyttöön perustuva tietojenvaihto on itse asiassa verotietojen vaihtamista, joka ei kuulu ehdotetun oikeusperustan soveltamisalaan. Voisitteko siis kommentoida tätä asiaa?"@fi7
"Monsieur le Président, j’ai plutôt aimé les remarques formulées par mes éminents collègues britanniques et leurs histoires visant à illustrer comment les choses se passent au RU. Je crois qu’on devrait consigner cela par écrit et le traduire en de nombreuses langues, car je pense que dans de nombreux États membres, de jeunes fonctionnaires se voient confier un dossier et ont différents rapports à préparer à son sujet. Je crois qu’il ne faut pas pointer du doigt le jeune fonctionnaire, mais plutôt le département qui autorise de telles procédures. Je voudrais juste exprimer face à l’Assemblée mes préoccupations concernant le RU et l’Irlande – et sans doute la Commission pourra actualiser, le cas échéant, mes informations sur ce cas particulier – car, alors qu’il y a soutien du principe d’assistance mutuelle entre les autorités douanières, je pense que ces deux États membres, l’Irlande et le RU, émettent des réserves sur l’échange d’informations entre ces autorités sur l’utilisation des numéros de TVA (article 2a(f)) prétendant que l’échange d’informations utilisant des numéros de TVA est de facto un échange d’informations fiscales sortant du cadre de la base légale proposée. Dès lors, il pourrait y avoir un commentaire à ce sujet."@fr8
"Elnök úr! Nagyon élveztem Egyesült Királyságból érkezett kiváló kollegáim hozzászólásait és beszámolójukat azzal kapcsolatban, hogy hazájukban hogyan működnek a dolgok. Nem ártana ezt leírni és több nyelvre lefordítani, mert szerintem sok tagállamban előfordul, hogy a dossziéval rendelkező tisztviselő gyakornokok különböző jelentéseket készítenek ezekről. Mutogatnunk azonban nem hiszem, hogy ezekre a gyakornokokra kellene, inkább arra részlegre amely engedi, hogy ez megtörténjen. Szeretném a Ház elé terjeszteni, hogy nyugtalanító az Egyesült Királyság és Írország ügye – és talán a Bizottság új információval tud szolgálni ezzel kapcsolatban, már ha van ilyen – mert annak ellenére, hogy támogatják a vámhatóságok közötti kölcsönös segítségnyújtás elvét, úgy gondolom, hogy mindkét tagállamnak fenntartásai vannak a hatóságok közötti, a 2a. cikk f) pontjában szereplő HÉA-számokkal kapcsolatos információcserét illetően, és vitatják, hogy a HÉA számok segítségével történő információcsere valóságos lenne, mivel a pénzügyi információk cseréje a javasolt jogalap hatályán kívül esik. Talán ezzel kapcsolatban hallhatnánk hozzászólásokat."@hu11
"Signor Presidente, ho gradito molto le osservazioni di un mio eminente collega britannico e il suo racconto su come vanno le cose nel Regno Unito. Penso che dovremmo metterlo nero su bianco e tradurlo in molte lingue, perché credo che accada in molti Stati membri che giovani funzionari abbiamo un fascicolo e preparino relazioni in merito. Ritengo che non dovremmo puntare il dito contro il giovane funzionario, ma piuttosto contro il dipartimento che consente che ciò accada. Vorrei dire all’Assemblea che vi sono timori su Regno Unito e Irlanda – e forse la Commissione può darmi notizie più recenti se vi è stato un aggiornamento in questo caso particolare. Infatti, mentre sostengono il principio di mutua assistenza fra le autorità doganali, entrambi gli Stati membri, Irlanda e Regno Unito, hanno riserve sullo scambio di informazioni fra queste autorità in merito all’uso delle partite IVA di cui all’articolo 2 lettera f), e affermano che lo scambio di informazioni usando le partite IVA sia di fatto uno scambio di informazioni fiscali che esula dal campo di applicazione del fondamento giuridico proposto. Forse potrei avere un commento al riguardo."@it12
"Gerb. pirmininke, man labai patiko mano kolegų iš JK pastabos ir jų istorijos apie tai, kaip tvarkomi reikalai JK. Manau, kad tai galima užrašyti ir išversti į daugelį kalbų, tačiau aš taip pat manau, kad taip gali atsitikti daugelyje valstybių narių. Manau, kad būtina konkrečiai nurodyti ne žemesnįjį pareigūną, bet departamentą, kuriame tokie dalykai galimi. Aš tik norėčiau atkreipti Parlamento dėmesį į tai, kad esama susirūpinimo dėl JK ir Airijos. Galbūt Komisija gali mane papildyti, jei yra naujos informacijos šiuo klausimu, kadangi nors yra remiamas abipusės pagalbos tarp muitinės institucijų principas, aš manau, kad abi valstybės narės – Airija ir JK – turi abejonių dėl 2a straipsnio f punkte nurodomos informacijos tarp šių valdžios institucijų mainų ir PVM numerių ir nesutinka dėl to, kad duomenų mainai naudojant PVM numerius yra finansinė informacija, kuri nepriklauso siūlomos teisinės bazės taikymo sričiai. Todėl šiuo klausimu reikalinga pastaba."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man labāk patika piezīmes, ko izteica mani lieliskie kolēģi no AK, un viņu stāsti par to, kā lietas tiek risinātas AK. Man šķiet, tas mums ir jāpieraksta un jāpārtulko daudzās valodās, jo, manuprāt, daudzās dalībvalstīs notiek tā, ka jaunākajiem ierēdņiem ir lietas un viņi gatavo dažādus ziņojumus par tām. Man šķiet, mums jārāda ar pirkstu nevis uz jaunāko ierēdni, bet gan uz departamentu, kas kaut ko tādu pieļauj. Es vēlos tikai pateikt Parlamentam, ka pastāv šaubas par AK un Īriju – un varbūt Komisija var pavēstīt man jaunu informāciju, ja šajā jautājumā ir kaut kas jauns – jo, ja pastāv savstarpējas palīdzības princips starp muitas iestādēm, manuprāt, abām dalībvalstīm, Īrijai un AK ir iebildumi pret informācijas apmaiņu starp šīm iestādēm par PNV maksātāju numuriem 2.a(f) pantā, un tās apgalvo, ka informācijas apmaiņa, izmantojot PVN numurus, notiek bet fiskālā informācija paliek ārpus ierosinātā tiesiskā pamata darbības jomas. Tādēļ par to varētu būt komentārs."@lv13
"Mr President, I rather enjoyed the remarks by my eminent colleagues from the UK and their storytelling about how things are done in the UK. I think we should write that down and translate that into many languages, because I think it happens in many Member States that junior officials have a dossier and prepare various reports on it. I think we should not point the finger at the junior official but rather at the department that allows that to happen. I would just like to put to the House that there are concerns about the UK and Ireland – and maybe the Commission can update me, if there is an update about this particular issue – because, while there is support for the principle of mutual assistance between the customs authorities, I think that both Member States, Ireland and the UK, have reservations on the exchange of information between these authorities on the use of VAT numbers in Article 2a(f) and contend that the exchange of information using VAT numbers is de facto, the exchange of fiscal information falling outside the scope of the proposed legal base. So perhaps there could be a comment on that."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb genoten van de opmerkingen van mijn eminente collega’s uit het VK en van hun verhalen over hoe het er daar aan toegaat. Ik vind dat wij die verhalen moeten neerschrijven en in vele talen moeten vertalen, omdat het volgens mij in veel lidstaten gebeurt dat jonge ambtenaren een dossier hebben en er verschillende verslagen over voorbereiden. Wij moeten niet de jonge ambtenaar met de vinger wijzen, maar wel het ministerie dat toestaat dat dit gebeurt. Er is bezorgdheid over het VK en Ierland. Misschien kan de Commissie mij vertellen of er over deze bijzondere kwestie recente informatie is. Ik ben immers van mening dat Ierland en het VK het beginsel van wederzijdse steun tussen de douaneautoriteiten steunen, maar dat ze voorbehoud hebben bij de uitwisseling van informatie tussen de douaneautoriteiten over het gebruik van BTW-nummers in artikel 2bis, letter f. De uitwisseling van informatie met BTW-nummers kan immers worden beschouwd als de facto de uitwisseling van fiscale informatie, die buiten het bereik van de voorgestelde rechtsgrondslag valt. Misschien kunnen er daarover opmerkingen zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Muszę powiedzieć, że uwagi moich dostojnych kolegów i opowiedziane przez nich historie na temat sposobu załatwiania spraw w Wielkiej Brytanii całkiem mi się podobały. Myślę, że powinniśmy przelać je na papier i przetłumaczyć na wiele języków, ponieważ uważam, że w wielu państwach członkowskich młodsi urzędnicy otrzymują dokumentację i przygotowują na jej podstawie różne sprawozdania. Myślę, że nie powinniśmy wskazywać na takiego urzędnika, jako na winnego, lecz raczej obciążyć odpowiedzialnością ministerstwo, które na to pozwala. Chciałabym tylko pokazać Izbie, że istnieje wiele obaw dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii – i być może Komisja będzie mogła udzielić mi aktualnych informacji, jeżeli są one w tej sprawie dostępne – ponieważ, podczas gdy zasada wzajemnej pomocy pomiędzy organami celnymi jest popierana, to uważam, że obydwa państwa członkowskie, Wielka Brytania i Irlandia, mają zastrzeżenia dotyczące wymiany pomiędzy tymi organami informacji dotyczących wykorzystania numerów VAT, o czym mowa w art. 2a lit. f) i twierdzą, że wymiana numerów VAT jest de facto wymianą informacji fiskalnych, która wychodzi poza zakres projektowanej podstawy prawnej. A więc może wypadałoby to bliżej skomentować."@pl16
"Senhor Presidente, considerei bastante divertidas as intervenções dos meus eminentes colegas do Reino Unido e as histórias que contaram sobre a forma como as coisas se passam no Reino Unido. Penso que devíamos tomar nota delas e traduzi-las em várias línguas, porque creio que acontece em muitos Estados-Membros serem quadros subalternos a ocupar-se de um dossiê e a prepararem vários relatórios sobre o mesmo. Penso que não devemos apontar o dedo ao quadro subalterno, mas sim ao departamento que permite que as coisas se passem dessa maneira. Gostaria apenas de dizer à Assembleia que há preocupações em relação ao Reino Unido e à Irlanda, e talvez a Comissão me possa pôr a par da situação, se é que existe informação actualizada sobre esta questão específica, porque, embora haja apoio para o princípio da assistência mútua entre autoridades aduaneiras, penso que ambos os Estados-Membros, a Irlanda e o Reino Unido, têm algumas reservas relativamente à troca de informação entre essas autoridades sobre a utilização de números de IVA prevista no artigo 2-A, alínea f), pois sustentam que a troca de informação contendo números de IVA representa, de facto, troca de informação fiscal fora do âmbito da base jurídica proposta. Por conseguinte, talvez nos possam dizer alguma coisa sobre este aspecto."@pt17
"Mr President, I rather enjoyed the remarks by my eminent colleagues from the UK and their storytelling about how things are done in the UK. I think we should write that down and translate that into many languages, because I think it happens in many Member States that junior officials have a dossier and prepare various reports on it. I think we should not point the finger at the junior official but rather at the department that allows that to happen. I would just like to put to the House that there are concerns about the UK and Ireland – and maybe the Commission can update me, if there is an update about this particular issue – because, while there is support for the principle of mutual assistance between the customs authorities, I think that both Member States, Ireland and the UK, have reservations on the exchange of information between these authorities on the use of VAT numbers in Article 2a(f) and contend that the exchange of information using VAT numbers is de facto, the exchange of fiscal information falling outside the scope of the proposed legal base. So perhaps there could be a comment on that."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pobavili ma pripomienky mojich dvoch vážených kolegov zo Spojeného kráľovstva, aj ich podrobné prerozprávanie prístupu Londýna k riešeniu otázok. Myslím, že by mali byť zaznamenané a preložené do viacerých jazykov. Mám pocit, že nižší úradníci pripravujú rôzne správy k rozličným dokumentom vo viacerých členských štátoch. Zdá sa mi, že by sme nemali viniť úradníkov, ale skôr rezorty, ktoré takúto situáciu pripustia. Len by som rada informovala Parlament, že existujú isté obavy v spojitosti so Spojeným kráľovstvom a Írskom. Je možné, že v tejto súvislosti sa už niečo zmenilo, v tom prípade by som požiadala Komisiu o najnovšie informácie. Ide o to, že hoci podporujú princíp vzájomnej pomoci medzi colnými úradmi, myslím, že oba členské štáty, Spojené kráľovstvo a Írsko, majú výhrady voči výmene informácií medzi týmito orgánmi týkajúcich sa identifikačných čísel DPH podľa článku 2a(f). Tvrdia, že výmena informácií obsahujúcich identifikačné čísla DPH je de facto výmenou informácií o daniach, ktorá nepatrí do pôsobnosti navrhovaného právneho základu. Pravdepodobne by bolo vhodné vyjadriť sa k tejto otázke."@sk19
"Gospod predsednik, z zanimanjem sem spremljala pripombe mojih pomembnih kolegov iz Združenega kraljestva in njihove pripovedi, kako potekajo stvari v Združenem kraljestvu. Menim, da bi to morali zapisati in prevesti v več jezikov, ker menim, da se v več državah dogaja, da imajo mlajši uradniki dosje in pripravljajo različna poročila v zvezi z njim. Menim, da ne smemo obsojati mlajših uradnikov, ampak oddelek, ki dopušča, da se to dogaja. Parlamentu želim le povedati, da smo zaskrbljeni zaradi Združenega kraljestva in Irske – morda me lahko Komisija dopolni pri tem vprašanju – ker, medtem ko carinski organi podpirajo načelo vzajemne pomoči, verjamem, da imajo države članice, Irska in Združeno kraljestvo, zadržke glede izmenjave informacij med temi organi glede uporabe številk DDV v členu 2a(f), ter trdim, da je izmenjava informacij z uporabo številk DDV dejansko izmenjava davčnih informacij, ki ne spada na področje uporabe predlagane pravne osnove. Zato lahko komentiramo tudi to."@sl20
"Herr talman! Det var trevligt att höra synpunkterna från mina ärade kolleger från Storbritannien och deras berättelser om hur det går till i Storbritannien. Jag tycker att vi borde skriva ned det och översätta det till många språk, för jag tror att det i många medlemsstater händer att underordnade tjänstemän har ett dokument och förbereder olika rapporter om det. Jag tycker inte att vi ska skylla på den underordnade tjänstemannen utan snarare på departementet som låter det ske. Jag vill bara påpeka för parlamentet att det finns oro över Storbritannien och Irland – och kommissionen kanske kan uppdatera mig, om det finns någon uppdatering i denna specifika fråga – för även om det finns stöd för principen om ömsesidigt bistånd mellan tullmyndigheterna tror jag att båda medlemsstaterna, Irland och Storbritannien, har reservationer om utbytet av information mellan dessa myndigheter avseende användningen av momsnummer i artikel 2af och hävdar att utbytet av information om momsnummer faktiskt är ett utbyte av skatteinformation som ligger utanför den föreslagna rättsgrunden. Vi kanske kan få en kommentar om detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,8
"de facto"5,14,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph