Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.23.1-132"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to start by thanking Mr Newton Dunn, another honourable Member of this institution, for eloquently painting the picture of how EU matters are dealt with – or how he believes they are dealt with – in London. Perhaps I can explain what was going on in London and why they came to a Conservative Member of the European Parliament rather than go to a Labour MEP, or indeed to himself. Actually, I think they should have gone to him, and I cannot believe they did not. He might not believe me, but I had more contact with the current Presidency-in-Office than I did with anybody from London or the British civil service. But perhaps it was just the fact that this young civil servant he described had forgotten to read the newspapers and believed that the general election had been called in October, that my party had won it and that the Prime Minister had not dithered, and that, therefore, he was dealing with a member of the Government party. Alas, that is not the case. But I do understand what he says about London being concerned about giving OLAF a finger and it taking an arm. This actually goes back to the structure of OLAF itself, to the wise men’s paper back in 1999, and the fact that OLAF is simply not independent of the Commission – something that will be addressed in the future. There were other problems with this particular dossier: the fact that VAT was being dragged between pillars, possibly – and we needed to get legal advice on that – and the fact that much of this information is already exchanged electronically. The British Government did believe – and I can see from reading between the lines how it came to that conclusion – that it would need a permanent coordination unit and would need to second people to this, therefore having lots of people in a place rather than just exchanging information electronically. However, there is no problem with the amendments. There is no problem with the debate. This should go through very quickly, and I hope it does."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych úvodem poděkoval panu Newton Dunnovi, dalšímu ctihodnému poslanci tohoto orgánu, za jeho barvité vylíčení toho, jak se vyřizují záležitosti EU – respektive jak se on domnívá, že se vyřizují – v Londýně. Snad mohu vysvětlit, k čemu došlo v Londýně a proč oslovili konzervativního poslance Evropského parlamentu a nikoli labouristického, tedy jej samotného. Ve skutečnosti se domnívám, že opravdu měli oslovit jeho, a je k nevíře, že se tak nestalo. Možná mi nebude věřit, ale byl jsem častěji v kontaktu se stávajícím předsednictvím než s kýmkoli v Londýně nebo z britské státní správy. Možná došlo k tomu, že onen mladý státní úředník, kterého popisuje, si zapomněl přečíst noviny a byl v domnění, že v říjnu proběhly všeobecné volby, má strana vyhrála, a ministerský předseda nezaváhal, a že tedy jednal se členem vládní strany. Bohužel tak tomu nebylo. Rozumím však tomu, co říká o obavách Londýna a prstu a ruce ve vztahu k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům. Tento problém sahá až k samotné struktuře Evropského úřadu pro boj proti podvodům, ke knize Výboru moudrých z roku 1999, a skutečnosti, že Evropský úřad pro boj proti podvodům jednoduše není nezávislý na Komisi – o těchto skutečnostech bude řeč v budoucnu. S tímto konkrétním materiálem jsou spojeny i další problémy: skutečnost, že DPH byla vláčena mezi pilíři, možná – v této věci musíme požádat o právní poradenství – a skutečnost, že mnohé z těchto informací již byly elektronicky předány. Britská vláda je přesvědčena – a čtu-li mezi řádky, rozumím, jak k tomuto závěru dospěla –, že by to vyžadovalo stálý koordinační útvar, k čemuž by bylo třeba najmout pracovníky, což by vyžadovalo množství lidí namísto pouhé elektronické výměny informací. Nevidím však problém v pozměňovacích návrzích. Nevidím problém v rozpravě. Návrh by měl projít rychle, a já doufám, že se tak stane."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil indlede med at takke hr. Newton Dunn, et andet retskaffent medlem af Parlamentet, for udtryksfuldt at skitsere, hvordan EU-sager behandles - eller hvordan han tror, at de behandles - i London. Måske kan jeg forklare, hvad der foregik i London, og hvorfor de henvendte sig til et medlem af Det Konservative Parti i Europa-Parlamentet i stedet for at henvende sig til et medlem af Labour-Partiet i Europa-Parlamentet eller endog til ham selv. Jeg mener faktisk, at de burde have henvendt sig til ham, og jeg forstår ikke, at de ikke gjorde det. Han tror mig måske ikke, men jeg havde mere kontakt med den nuværende rådsformand, end jeg havde med nogen fra London eller den britiske offentlige forvaltning. Men måske skyldtes det bare, at den unge embedsmand, som han beskrev, havde glemt at læse aviserne og troede, at der var udskrevet parlamentsvalg i oktober, at mit parti havde vundet det, at premierministeren ikke havde fjumret, og at han derfor talte med et medlem af regeringspartiet. Desværre er det ikke tilfældet. Men jeg forstår det, han siger, om, at London er bekymret for at række OLAF en lillefinger, hvorefter det tager hele hånden. Det hidrører faktisk fra selve OLAF's struktur, fra de vise mænds dokument fra 1999 og det faktum, at OLAF ganske enkelt ikke er uafhængigt af Kommissionen. Det vil blive ændret i fremtiden. Der var andre problemer med netop denne sag, nemlig at moms blev trukket mellem søjler, muligvis - og det måtte vi have juridisk rådgivning om - og at mange af disse oplysninger allerede udveksles elektronisk. Den britiske regering troede - og ved at læse mellem linjerne forstår jeg, hvordan den dragede den konklusion - at den ville få brug for en enhed for løbende koordination, og at den måtte stille personale til rådighed til dette og dermed have en masse mennesker på et sted i stedet for bare at udveksle oplysninger elektronisk. Der er imidlertid ikke noget i vejen med ændringsforslagene. Der er ikke noget i vejen med debatten. Dette skulle gerne gå meget hurtigt, og det gør det forhåbentlig også."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte zunächst Herrn Newton Dunn, ein ebenfalls ehrenwertes Mitglied dieser Institution, für die wortgewandte Darstellung dessen danken, wie Angelegenheiten der EU in London behandelt werden – bzw. wie er denkt, dass sie behandelt würden. Vielleicht kann ich erklären, was in London geschehen ist, und warum man sich an ein konservatives Mitglied des Europäischen Parlaments statt an ein MdEP der Labour-Partei oder an ihn selbst gewandt hat. Meines Erachtens hätte man sich an ihn wenden sollen, und ich kann nicht glauben, dass man es nicht getan hat. Er glaubt mir vielleicht nicht, aber ich hatte mehr Kontakt zum derzeitigen Ratsvorsitz als zu irgendjemandem aus London oder britischen Beamten. Aber vielleicht hatte dieser junge Beamte, den er beschrieb, vergessen, die Zeitungen zu lesen und glaubte, die allgemeinen Wahlen hätten im Oktober stattgefunden, meine Partei habe sie gewonnen, der Premierminister habe nicht gezaudert, und er habe es deshalb mit einem Mitglied der Regierungspartei zu tun. Dies ist leider nicht der Fall. Aber ich verstehe, was er über London und dessen Befürchtung sagt, OLAF nehme die ganze Hand, wenn man ihm nur einen kleinen Finger geben wolle. Dies ist auf die Strukturen von OLAF selbst zurückzuführen, auf das Dokument der Weisen aus dem Jahr 1999, und die Tatsache, dass OLAF einfach nicht unabhängig von der Kommission ist – eine Frage, die in der Zukunft behandelt werden wird. Es gab weitere Probleme mit diesem Vorgang: die Tatsache, möglicherweise, dass die Mehrwertsteuer zwischen den Pfeilern hin- und hergeschoben wurde, und wir ein Rechtsgutachten dabei brauchten, und die Tatsache, dass viele von diesen Informationen bereits auf elektronischem Wege ausgetauscht werden. Die britische Regierung glaubte – wenn ich zwischen den Zeilen lese, kann ich erkennen, wie es zu dieser Schlussfolgerung kam –, sie bräuchte eine ständige Koordinierungsstelle und müsste Personen dafür abstellen, und daher viele Personen an einem Ort haben, statt Informationen lediglich auf elektronischem Wege auszutauschen. Es gibt jedoch keine Probleme mit den Änderungsanträgen. Es gibt keine Probleme mit der Aussprache. Dieser Vorschlag sollte sehr rasch angenommen werden, und wird es hoffentlich auch."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον κ. Newton Dunn, άλλον έναν αξιότιμο βουλευτή αυτού του θεσμικού οργάνου, για το ότι περιέγραψε εύγλωττα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται –ή τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι αντιμετωπίζονται– τα κοινοτικά ζητήματα στο Λονδίνο. Ενδεχομένως, μπορώ να εξηγήσω τι συνέβαινε στο Λονδίνο και τον λόγο για τον οποίον ήρθαν σε έναν Συντηρητικό βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντί να απευθυνθούν σε κάποιον βουλευτή των Εργατικών, ή ακόμη και στον ίδιο. Στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν απευθυνθεί σε αυτόν, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το έκαναν. Μπορεί να μην με πιστεύει, αλλά ήμουν σε συχνότερη επαφή με τη σημερινή Προεδρία παρά με οποιονδήποτε άλλον από το Λονδίνο ή από τις βρετανικές δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά ίσως ο λόγος ήταν απλώς ότι αυτός ο νεαρός δημόσιος υπάλληλος που περιέγραψε είχε ξεχάσει να διαβάσει τις εφημερίδες και πίστευε ότι οι γενικές εκλογές είχαν διεξαχθεί τον Οκτώβριο, ότι το κόμμα μου τις είχε κερδίσει και ότι ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε και, ως εκ τούτου, είχε να κάνει με κάποιον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος. Όμως, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω, ωστόσο, τι εννοεί όταν λέει ότι το Λονδίνο ανησυχεί μήπως δώσει στην OLAF ένα δάχτυλο και η OLAF πάρει ολόκληρο το χέρι. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει σχέση με τη δομή της ίδιας της OLAF, με το έγγραφο των σοφών του 1999 και με το γεγονός ότι απλώς η OLAF δεν είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή – κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στο μέλλον. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα με τον συγκεκριμένο φάκελο: το γεγονός, ενδεχομένως, ότι περιφέραμε τον ΦΠΑ μεταξύ των πυλώνων –και έπρεπε να λάβουμε νομική συμβουλή σχετικά με αυτό– καθώς και το γεγονός ότι πολλές από τις πληροφορίες αυτές ήδη ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά. Η βρετανική κυβέρνηση πίστευε πράγματι –και μπορώ να καταλάβω από όσα υπαινίσσονταν πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα– ότι θα χρειαζόταν μια μόνιμη μονάδα συντονισμού και θα έπρεπε να αποσπάσει άτομα σε αυτήν, συγκεντρώνοντας κατά συνέπεια πολλούς ανθρώπους σε ένα μέρος, αντί να ανταλλάσσει απλώς τις πληροφορίες ηλεκτρονικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις τροπολογίες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συζήτηση. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί πολύ γρήγορα, και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει."@el10
"Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Newton Dunn, otro diputado honrado de este Parlamento, por su elocuente esbozo de cómo se tratan —o, al menos, de como él piensa que se tratan— los asuntos europeos en Londres. Tal vez pueda explicar lo que ocurrió en Londres y por qué recurrieron a un diputado al Parlamento Europeo del Partido Conservador en vez de acudir a un diputado del Partido Laborista o incluso a él mismo. De hecho, creo que deberían haber acudido a él, y no puedo creer que no lo hicieran. Tal vez no me crea, pero mantuve más contactos con la actual Presidencia de los que he mantenido nunca con nadie del Gobierno o del funcionariado británico. Quizás se debió simplemente al hecho de que este joven funcionario que ha descrito se olvidó de leer el periódico y creyó que se habían celebrado las elecciones generales en octubre, que mi partido las había ganado y que el Primer Ministro no había vacilado y que, por lo tanto, estaba tratando con un diputado del partido que estaba en el Gobierno. Desgraciadamente, éste no es el caso. No obstante, comprendo lo que quiere decir cuando habla de que Londres tiene miedo de darle la mano a la OLAF y que ésta le coja el brazo. Esto se remonta a la propia estructura de la OLAF, al documento de expertos que data de 1999, y al hecho de que la OLAF no es independiente de la Comisión, cuestión que será abordada en el futuro. Había otros problemas en este expediente en particular: el hecho de que, posiblemente, se pasaría el IVA de un pilar a otro —y nos tienen que asesorar jurídicamente a ese respecto— y el hecho de que una gran parte de la información ya se intercambia por medios electrónicos. El Gobierno británico creía —y, leyendo entre líneas, puedo ver cómo llegó a esta conclusión— que necesitaría disponer de una unidad permanente de coordinación a la que debería asignar recursos humanos, lo que implicaría tener mucho personal dedicado a este asunto, en vez de intercambiar la información sencillamente por medios electrónicos. No obstante, no hay problema con las enmiendas. No hay problema con el debate. Se debería aprobar rápidamente, y espero que así sea."@es21
"Hr president, tahaksin alustuseks tänada selle institutsiooni teist auväärset liiget hr Newton Dunni tema ilmekalt maalitud pildi eest, kuidas tegeldakse – või kuidas ta arvab, et tegeldakse – ELi küsimustega Londonis. Arvatavasti saan ma seletada, mis toimub Londonis ja miks tuldi Euroopa Parlamendi konservatiivse liikme juurde, selle asemel et minna mõne leiboristi või muidugi mõista Dunni enda juurde. Tegelikult ma arvan, et tema juurde nad oleksidki pidanud minema ja ma ei suuda uskuda, et nad ei läinud. Tema võib mind mitte uskuda, kuid olen olnud kontaktis rohkem praeguse eesistujariigiga kui kellegagi Londonist või Briti avalikust teenistusest. Aga arvatavasti oli lihtsalt asjaolu, et too noor riigiteenistuja, keda ta kirjeldas, oli unustanud lugeda ajalehti ega teadnud, et valimised olid toimunud oktoobris, et minu erakond oli need võitnud ja et peaminister ei olnud otsustusvõimetu, ning et seetõttu on tal tegemist võimuloleva erakonna liikmega. Kahju küll, nõnda ei juhtunud. Aga ma ei saa aru, mida ta räägib Londoni mure kohta, et kui annad OLAFile sõrme, siis võtab see terve käe. See taandub tegelikult OLAFi enda struktuurile, 1999. aastal tarkade meeste koostatud dokumendile ja asjaolule, et OLAF lihtsalt ei ole komisjonist sõltumatu – teema, millega tuleb tulevikus tegelema hakata. Selle konkreetse toimikuga oli veel teisigi probleeme: asjaolu, et käibemaksu üritatakse sammaste vahelt läbi suruda, – see on võimalik ja meil läheks selle kohta õigusabi tarvis – ja asjaolu, et suur osa sellest teabest on elektroonilisel teel juba vahetatud. Briti valitsus arvab – ja ma oskan ridade vahelt lugedes oletada, kuidas ta sellisele arvamusele on jõudnud – et tal läheks tarvis alalist koordineerimisüksust ning võib-olla oleks tarvis selle jaoks ka rohkem inimesi, sellepärast tuleb hoida rohkem inimesi kohapeal, selle asemel et lihtsalt elektrooniliselt teavet vahetada. Igatahes pole mingit probleemi muudatustega. Ei ole probleemi aruteluga. See peaks väga kähku läbi minema ja ma loodan, et lähebki."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää arvoisaa Bill Newton Dunnia kaunopuheisesta tavasta, jolla hän kuvaili meille sitä, kuinka EU-asioita käsitellään – tai kuinka hän uskoo niitä käsiteltävän – Lontoossa. Voin ehkä selittää, mitä Lontoossa tapahtui ja miksi britit kääntyivät Euroopan parlamentin konservatiivijäsenen puoleen eivätkä työväenpuolueen jäsenen tai jopa itse Bill Newton Dunnin puoleen. Olen itse asiassa sitä mieltä, että brittien olisi pitänyt kääntyä hänen puoleensa, ja mielestäni on uskomatonta, etteivät he tehneet niin. Bill Newton Dunn ei ehkä usko minua, mutta olen ollut enemmän yhteydessä neuvoston nykyiseen puheenjohtajaan kuin kehenkään muuhun Lontoossa tai Yhdistyneen kuningaskunnan valtionhallinnossa. Voi kuitenkin olla, että tämä nuori virkamies, jota Bill Newton Dunn kuvaili, unohti lukea lehtiä ja luuli, että parlamenttivaalit pidettiin lokakuussa, että puolueeni voitti ne, ettei pääministeri jahkaillut ja että hän siis hoiti asioita hallituspuolueen jäsenen kanssa. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt. Ymmärrän kuitenkin sen, mistä Bill Newton Dunn puhui – miksi Lontoossa ollaan huolissaan siitä, että jos OLAFille antaa sormen, se vie koko käden. Tämä juontaa juurensa OLAFin rakenteeseen, asiantuntijoiden asiakirjaan vuodelta 1999 ja siihen, ettei OLAF yksinkertaisesti ole komissiosta riippumaton. Tähän viimeiseen asiaan puututaan tulevaisuudessa. Tähän kyseiseen tapaukseen liittyi muitakin ongelmia: mahdollisesti ensinnäkin se, että arvonlisäveroa siirreltiin pilareiden välillä – tarvitsimme asiasta lainopillisia neuvoja – ja se, että monia näistä tiedoista vaihdetaan jo sähköisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus uskoi – ja lukemalla rivien välistä ymmärrän, kuinka se tuli tähän tulokseen – että se tarvitsisi pysyvän koordinointiyksikön ja että sen pitäisi palkata tähän henkilökuntaa, jolloin asia vaatisi paljon henkilöstöresursseja sen sijaan, että tietoja vaihdettaisiin sähköisesti. Tarkistuksiin ja keskusteluun ei kuitenkaan liity mitään ongelmia. Asian pitäisi edetä hyvin nopeasti, ja toivon, että näin käy."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais commencer par remercier M. Newton Dunn, autre honorable Membre de cette institution, d’avoir décrit avec éloquence comment on gère – du moins en son opinion – les affaires européennes à Londres. Peut-être puis-je expliquer ce qui s’est passé à Londres et pourquoi ils sont venus trouver un membre conservateur du Parlement européen plutôt qu’un membre Labour, ou même lui-même. En fait, je pense qu’ils auraient dû s’adresser à lui, et je ne peux pas croire qu’ils ne l’aient pas fait. Il peut ne pas me croire, mais j’avais davantage de contacts avec l’actuel présidence en exercice que je n’en avais avec toute autre personne de Londres ou de la fonction publique britannique. Mais peut-être était-ce dû au fait que le jeune fonctionnaire qu’il décrivait avait oublié de lire les journaux et croyait que les élections législatives avaient été convoquées en octobre, que mon parti les avait gagnées et que le premier ministre n’avait pas bougé, et qu’il s’adressait dès lors à un membre du parti gouvernemental. Hélas, ce n’est pas le cas. Mais je comprends quand il évoque les préoccupations de Londres ayant peur de donner un doigt à l’OLAF pour se voir prendre le bras. Cela remonte en fait à la structure de l’OLAF même, aux documents des sages de 1999, et au fait que l’OLAF ne bénéficie simplement d’aucune indépendance par rapport à la Commission, une question qu’on ne pourra éviter à l’avenir. Il y a d’autres problèmes dans ce dossier particulier: le fait que la TVA ait été déplacée d’un pilier à l’autre éventuellement – et nous demandons un avis légal à ce sujet – et le fait qu’une grande partie de ces informations soient déjà échangées sous format électronique. Le gouvernement britannique a cru – et je peux comprendre comment il en est venu à cette conclusion en lisant entre les lignes – qu’il aurait besoin d’une unité de coordination permanente ainsi que d’une seconde personne pour ce faire, et donc qu’il aurait besoin d’employer plusieurs personnes au lieu d’échanger plus simplement des informations de manière électronique. Toutefois, il n’y a pas de problème avec les amendements, pas plus qu’avec le débat. Cela devrait aboutir très vite, ce que d’ailleurs j’espère."@fr8
"Elnök úr, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok képviselőtársamnak, Newton Dunn úrnak, aki nagyszerűen vázolta fel azt, hogy Londonban hogyan kezelik – illetve, hogy az ő meglátása szerint hogyan kezelik – az uniós ügyeket. Talán én el tudom magyarázni, hogy mi történt Londonban, és hogy miért egy konzervatív európai parlamenti képviselőt kerestek meg és nem egy munkáspárti parlamenti képviselőt vagy hogy nem őt magát. Valójában én azon a véleményen vagyok, hogy hozzá kellett volna fordulniuk és nehezen hiszem el, hogy ezt végül is nem tették meg. Lehet, hogy ő maga ezt nem fogja elhinni, de nekem több kapcsolatom volt a soros Elnökséggel, mint bárkivel akár Londonban, akár a brit közszolgálaton belül. Az is lehet, hogy mindössze annyi történt, hogy ez a fiatal köztisztviselő, akiről beszélt elfelejtette elolvasni az újságokat, azt hitte, hogy az országos választásokat októberben tartották és ezen az én pártom nyert, és így tehát a kormánypárt egyik képviselőjével beszél. Sajnos erről nincs szó. Értem azonban amit azzal kapcsolatban mondott, hogy London attól tart, hogy ujját nyújtja az OLAF-nak és ők egy egész kart ragadnak meg. Ez visszavezethető az OLAF szerkezetére, a bölcsek által 1999-ben készített jelentésre, és arra a tényre, hogy az OLAF egész egyszerűen nem független a Bizottságtól – ez egy olyan probléma, amellyel a jövőben foglalkozni fogunk. Ezzel a konkrét dossziéval kapcsolatban egyéb problémák is felmerültek: az a tény például, hogy a HÉA-t ide-oda rángatták – elképzelhető, hogy erről még jogi tanácsot kell kikérnünk – és az a tény, hogy ennek az információnak a cseréje már elektronikus módón történik. A brit kormány úgy gondolta – és a sorok között olvasva én is látom, hogy hogyan juthatott erre a következtetésre – hogy egy állandó koordinációs egységre van szüksége, amelyhez embereket kell jóváhagynia, így sok ember lenne egy konkrét helyen, szemben az adatok elektronikus úton történő cseréjével. A módosításokkal viszont semmi probléma nincsen, ahogyan a vitával kapcsolatban sincs. Ez szerintem nagyon hamar elfogadásra kerül majd, és remélem tényleg így is lesz."@hu11
". Signor Presidente, vorrei iniziare ringraziando l’onorevole Newton Dunn, un rispettabile membro di questa istituzione, per avere dipinto in modo eloquente l’immagine di come gli affari dell’UE vengono trattati – o di come ritiene vengano trattati – a Londra. Forse potrei spiegare cosa stava accadendo a Londra e perché si sono rivolti a un deputato conservatore del Parlamento europeo, anziché a un laburista, o proprio da lui. In realtà, ritengo che avrebbero dovuto recarsi da lui, e non riesco a capacitarmi che non l’abbiano fatto. Può non credermi, ma io avevo più contatti con l’attuale Presidenza in carica di quanto non avessi con nessuno a Londra o con l’amministrazione pubblica britannica. Ma forse si è trattato solo del fatto che questo giovane funzionario che egli ha descritto aveva dimenticato di leggere i giornali e credeva che le elezioni generali si fossero tenute a ottobre, che il mio partito avesse vinto e che il Primo Ministro non avesse esitazioni e che, pertanto, avesse a che fare con un membro del partito di governo. Purtroppo, non è così, ma comprendo cosa dice a proposito di Londra, che sarebbe concentrata a dare all’OLAF un dito, e dell’OLAF che si prenderebbe tutta la mano. Questo ci riporta alla struttura stessa dell’OLAF, al documento dei saggi del 1999, e al fatto che l’Ufficio, in sintesi, non è indipendente dalla Commissione. Di questo parlerò successivamente. Vi erano altri problemi in questa vicenda particolare: il fatto che l’IVA fosse trascinata fra pilastri, verosimilmente – e al riguardo dobbiamo chiedere una consulenza legale – e che molte di queste informazioni sono già scambiate elettronicamente. Il governo britannico ritiene – e posso dedurre come sia arrivato a quella conclusione leggendo fra le righe – che avrebbe avuto bisogno di un’unità di coordinamento permanente e avrebbe dovuto assegnare a essa del personale, avendo quindi concentrato molto personale in un posto anziché limitarsi a scambiare informazioni elettronicamente. Tuttavia, non vi sono problemi con gli emendamenti. Non vi sono problemi con il dibattito, che dovrebbe proseguire in tempi rapidi, cosa che mi auguro."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti padėkodamas B. Newtonui Dunnui, kitam garbingam šios institucijos nariui, už jo iškalbingą pavaizdavimą, kaip ES klausimai sprendžiami – kaip jis mano – Londone. Galbūt aš galiu pateikti savo versiją to, kas įvyko, ir kodėl buvo kreiptasi į konservatorių, o ne į leiboristų partijos atstovą Europos Parlamente arba į patį Parlamento narį asmeniškai? Faktiškai, aš manau, kad buvo būtina kreiptis į jį asmeniškai ir negaliu patikėti, kad tai nebuvo padaryta. Jis gali manimi netikėti, tačiau aš turėjau daugiau reikalų su dabartine Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare negu su kuo nors Londone arba britų valstybės pareigūnais. Galbūt šis jaunesnysis valstybės tarnautojas, apie kurį buvo kalbama, pamiršo perskaityti laikraščius ir manė, kad rinkimai įvyko spalio mėnesį ir juose laimėjo mano partija, todėl jis turi reikalų su vyriausybinės partijos nariu. Deja, taip nėra. Vis dėlto aš suprantu tai, kas buvo pasakyta. Tai susiję su pačia OLAF struktūra, 1999 m. patvirtintu jo steigimo dokumentu ir tuo, kad OLAF nėra nepriklausomas nuo Komisijos – tai, į ką būtina toliau atsižvelgti. Su šiuo duomenų rinkiniu susiję ir kiti sunkumai: tai, kad PVM atsiduria tarp kelių ramsčių, ir galbūt – mums reikėjo gauti teisinį patarimą šiuo klausimu – didelė šios informacijos dalis buvo perduota elektroniniu būdu. Britų Vyriausybė manė – ir, skaitydamas tarp eilučių, aš galiu suprasti, kodėl buvo prieita būtent prie šios išvados – kad jai bus reikalingas nuolatinis koordinavimo padalinys, su įdarbintais žmonėmis, o ne bus keičiamasi informacija elektroniniu būdu. Tačiau dėl šių pakeitimų sunkumų nekyla. Sunkumų nekyla ir dėl diskusijos. Visa tai galima padaryti labai greitai ir aš manau, kad taip ir įvyks."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sākumā es vēlētos pateikties vēl vienam šīs iestādes godājamam darbiniekam par daiļrunīgo tēlojumu, kā ES lietas tiek izskatītās – vai kā tās viņaprāt tiek izskatītas – Londonā. Iespējams, es varu paskaidrot, kas notika Londonā un kādēļ tā vērsās pie Eiropas Parlamenta konservatīvā deputāta nevis pie leiboristu deputāta, vai, tiešāk sakot, pie viņa paša. Patiesībā es domāju, ka vajadzēja vērsties pie viņa, un es nespēju ticēt, ka viņi to nedarīja. Viņš var man neticēt, bet man bija lielāka saskarsme ar pašreizējo prezidentūru nekā ar kādu no Londonas vai britu civildienesta. Bet varbūt tas bija tikai fakts, ka šis jaunais civildienests ierēdnis, kuru viņš aprakstīja, aizmirsa izlasīt laikrakstus un uzskatīja, ka vispārējās vēlēšanas notika oktobrī, ka tajās uzvarēja mana partija un ka premjerministrs nav satraucies, un ka tādēļ viņam ir darīšanas ar valdošās partijas deputātu. Ak vai, bet tas tā nav! Taču es nesaprotu, ko viņš domā, sakot, ka Londona ir satraukusies par mazā pirkstiņa došanu un par visas rokas paņemšanu. Patiesībā tā sākums meklējams pašā struktūrā, 1999. gadā izdotajā gudrā vīra brošūrā, un tas, ka nav neatkarīgs no Komisijas, ir jautājums, kas tiks risināts nākotnē. Ar šo konkrēto lietu bija saistītas citas problēmas: tas, ka PVN tika vilkts uz divām pusēm, iespējams, un mums par to vajadzīga juridiska konsultācija, un tas, ka jau notiek elektroniska apmaiņa ar lielu daļu šīs informācijas. Britu valdība uzskatīja – un, lasot starp rindām, es saprotu, kā tā nonāca pie lēmuma – ka tai vajadzēs pastāvīgu koordinācijas nodaļu, un ka vajadzēs norīkot cilvēkus darbam tajā, un tādējādi uz vietas būs daudz cilvēku, nevis notiks tikai elektroniska informācijas apmaiņa. Taču ar grozījumiem nav problēmu. Nav problēmu ar debatēm. Lēmums jāpieņem ļoti ātri, un es ceru, ka tā notiks."@lv13
"Mr President, I would like to start by thanking Mr Newton Dunn, another honourable Member of this institution, for eloquently painting the picture of how EU matters are dealt with – or how he believes they are dealt with – in London. Perhaps I can explain what was going on in London and why they came to a Conservative Member of the European Parliament rather than go to a Labour MEP, or indeed to himself. Actually, I think they should have gone to him, and I cannot believe they did not. He might not believe me, but I had more contact with the current Presidency-in-Office than I did with anybody from London or the British civil service. But perhaps it was just the fact that this young civil servant he described had forgotten to read the newspapers and believed that the general election had been called in October, that my party had won it and that the Prime Minister had not dithered, and that, therefore, he was dealing with a member of the Government party. Alas, that is not the case. But I do understand what he says about London being concerned about giving OLAF a finger and it taking an arm. This actually goes back to the structure of OLAF itself, to the wise men’s paper back in 1999, and the fact that OLAF is simply not independent of the Commission – something that will be addressed in the future. There were other problems with this particular dossier: the fact that VAT was being dragged between pillars, possibly – and we needed to get legal advice on that – and the fact that much of this information is already exchanged electronically. The British Government did believe – and I can see from reading between the lines how it came to that conclusion – that it would need a permanent coordination unit and would need to second people to this, therefore having lots of people in a place rather than just exchanging information electronically. However, there is no problem with the amendments. There is no problem with the debate. This should go through very quickly, and I hope it does."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Newton Dunn, een geacht lid van deze instelling, danken voor zijn eloquente toelichting van de al dan niet vermeende aanpak van EU-kwesties in Londen. Mischien kan ik toelichten wat in Londen gebeurde en waarom in plaats van een Labour-lid of de heer Newton Dunn zelf een conservatief lid van het Europees Parlement werd aangesproken. Ik vind zelf dat hij de geschikte persoon was, en ik begrijp niet waarom hij niet werd gekozen. Misschien gelooft de heer Newton Dunn mij niet, maar ik heb meer contact gehad met het huidige fungerend voorzitterschap dan met wie dan ook in Londen of de Britse openbare dienst. Misschien was het echter percies omdat de jonge ambtenaar over wie de heer Newton Dunn het had, de kranten niet had gelezen en omdat hij geloofde dat de algemene verkiezing in oktober was afgekondigd, dat mijn partij had gewonnen en dat de eerste minister niet had geaarzeld, en dat hij dus met een lid van de regeringspartij te maken had. Dat is jammer genoeg niet het geval. Ik begrijp echter wat hij zegt over Londen dat zich zorgen maakt over OLAF, dat een vinger krijgt en een arm neemt. Dat is te wijten aan de structuur van OLAF zelf, het document van de wijzen van 1999 en het feit dat OLAF niet onafhankelijk is van de Commissie. Dat laatste zal in de toekomst worden aangepakt. Het dossier bevatte nog andere problemen, zoals het feit dat de BTW mogelijkerwijze tussen de pijlers verhuisde – wij moesten daarover juridisch advies inwinnen – en het feit dat veel van deze informatie reeds elektronisch wordt uitgewisseld. De Britse regering was van mening – en tussen de regels is te lezen hoe ze tot dat besluit is gekomen – dat er behoefte was aan een permanente coördinatie-eenheid en dat ze daarnaar mensen zou moeten overplaatsen, en dus veel mensen zou moeten samenbrengen in plaats van gewoon elektronisch informatie uit te wisselen. Er is echter geen probleem met de amendementen. Er is geen probleem met het debat. Het zou zeer snel moeten gaan, en ik hoop dat dit ook gebeurt."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym rozpocząć od podziękowania panu Newton Dunnowi, kolejnemu szacownemu członkowi tej instytucji, za barwne przedstawienie sposobu, w jaki sprawy UE załatwiane są – lub jak on uważa, że są załatwiane – w Londynie. Może wyjaśnię, co działo się w Londynie i dlaczego oni przyszli do deputowanego PE z ramienia Partii Konserwatywnej, zamiast zwrócić się do przedstawiciela Partii Pracy, albo do niego samego. Istotnie, uważam, ze powinni byli zwrócić się do niego i nie mogę uwierzyć, że tego nie zrobili. On może mi nie wierzyć, ale w większym stopniu kontaktowałem się z przedstawicielami bieżącej Prezydencji, niż z kimkolwiek z Londynu czy z brytyjskiej służby cywilnej. Ale być może chodziło o to, że opisany przez niego młody pracownik służby cywilnej zapomniał o czytaniu gazet i był przekonany, że ogólnokrajowe wybory ogłoszono w październiku, że moja partia je wygrała, a premier się nie wahał oraz, że wskutek tego rozmawiał z członkiem partii rządzącej. Niestety, rzeczywistość była inna. Ale ja rozumiem, co on ma na myśli mówiąc, że Londyn boi się podać OLAF palec, bo ten może wziąć całą rękę. Wiąże się to w istocie ze strukturą samego urzędu OLAF, z dokumentem rady mędrców z 1999 r. oraz faktem, że OLAF zwyczajnie nie jest niezależny od Komisji – czymś, czym zajmiemy się w przyszłości. Z tą jedną dokumentacją były też inne trudności: fakt, że sprawa VAT była przedmiotem sporu pomiędzy stronnictwami, możliwe – i w tej kwestii potrzebowaliśmy porady prawnej – i to, że spora część tych informacji jest już obecnie wymieniana drogą elektroniczną. Rząd brytyjski naprawdę wierzył – a czytając między wierszami dowiedziałem się, jak doszedł do tego wniosku – że będzie potrzebować stałej jednostki koordynacyjnej i że będzie musiał w tym celu podwoić liczbę ludzi, w związku z czym zamiast prowadzić wymianę informacji drogą elektroniczną będzie mieć do dyspozycji dużo pracowników. Problem nie dotyczy jednak poprawek. Nie dotyczy też debaty Powinna ona przebiegać bardzo szybko i mam nadzieję, że tak jest."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer ao senhor deputado Newton Dunn, outro ilustre deputado desta Instituição, por ter descrito tão eloquentemente a forma como os assuntos da UE são tratados - ou ele julga que se tratados - em Londres. Talvez eu possa explicar o que se passou em Londres e por que razão abordaram um deputado conservador do Parlamento Europeu em vez de um deputado europeu trabalhista, ou mesmo o próprio senhor deputado Newton Dunn. Na verdade, penso que o deviam ter abordado a ele, e custa-me acreditar que não o tenham feito. Talvez o senhor deputado Newton Dunn não acredite no que vou dizer, mas tive mais contacto com a actual Presidência em exercício do que com qualquer pessoa de Londres ou do funcionalismo britânico. Mas talvez se tenha apenas dado o caso de esse jovem quadro de que o senhor deputado falou se ter esquecido de ler os jornais e julgar que tinham sido realizadas eleições em Outubro, que o meu partido tinha ganho e que o primeiro-ministro não agira dessa forma indecisa, e que, portanto, abordara um membro do partido do governo. Infelizmente, não foi isso que se passou. Mas compreendo o que o senhor deputado diz sobre o facto de Londres estar preocupada com a possibilidade de dar um dedo ao OLAF e este lhe tomar o braço todo. Isto prende-se com a estrutura do próprio OLAF, o documento dos sábios de 1999 e o facto de o OLAF não ser simplesmente independente da Comissão - um aspecto de que se irá tratar futuramente. Houve outros problemas relacionados com este dossiê específico: o facto de o IVA estar a ser arrastado de um pilar para outro, possivelmente - e este é um aspecto sobre o qual necessitamos de aconselhamento jurídico - e o facto de grande parte das trocas de informação neste domínio já se fazer por via electrónica. O Governo britânico estava efectivamente convencido - e, lendo nas entrelinhas, compreendo como é que chegou a essa conclusão - de que necessitaria de uma unidade de coordenação permanente e que teria de destacar pessoal para o efeito, o que significava ter muitas pessoas num sítio em vez de simplesmente trocar informação por via electrónica. No entanto, não há problema nenhum em relação às alterações. Não há problema nenhum em relação ao debate. Esta proposta deverá ser aprovada muito rapidamente, e espero que assim seja."@pt17
"Mr President, I would like to start by thanking Mr Newton Dunn, another honourable Member of this institution, for eloquently painting the picture of how EU matters are dealt with – or how he believes they are dealt with – in London. Perhaps I can explain what was going on in London and why they came to a Conservative Member of the European Parliament rather than go to a Labour MEP, or indeed to himself. Actually, I think they should have gone to him, and I cannot believe they did not. He might not believe me, but I had more contact with the current Presidency-in-Office than I did with anybody from London or the British civil service. But perhaps it was just the fact that this young civil servant he described had forgotten to read the newspapers and believed that the general election had been called in October, that my party had won it and that the Prime Minister had not dithered, and that, therefore, he was dealing with a member of the Government party. Alas, that is not the case. But I do understand what he says about London being concerned about giving OLAF a finger and it taking an arm. This actually goes back to the structure of OLAF itself, to the wise men’s paper back in 1999, and the fact that OLAF is simply not independent of the Commission – something that will be addressed in the future. There were other problems with this particular dossier: the fact that VAT was being dragged between pillars, possibly – and we needed to get legal advice on that – and the fact that much of this information is already exchanged electronically. The British Government did believe – and I can see from reading between the lines how it came to that conclusion – that it would need a permanent coordination unit and would need to second people to this, therefore having lots of people in a place rather than just exchanging information electronically. However, there is no problem with the amendments. There is no problem with the debate. This should go through very quickly, and I hope it does."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som začal poďakovaním pánovi Newtonovi Dunnovi, ďalšiemu váženému poslancovi tohto Parlamentu, za výstižné vykreslenie prístupu Londýna k záležitostiam EÚ, respektíve za vykreslenie jeho názoru na vec. Snáď sa mi podarí objasniť, o čo v Londýne šlo, a prečo sa rozhodli osloviť radšej konzervatívneho poslanca Európskeho parlamentu ako labouristického poslanca alebo jeho samotného. Vlastne si myslím, že mali osloviť jeho a nemôžem uveriť, že to neurobili. Možno mi nebude veriť, ale bol som v aktívnejšom kontakte so súčasným úradujúcim predsedníctvom než s kýmkoľvek z Londýna alebo z britskej verejnej služby. Je však možné, že šlo len o to, že mladý štátny zamestnanec, ktorého opisoval, len zanedbal sledovanie tlače a myslel si, že všeobecné voľby boli vyhlásené v októbri, že ich vyhrala moja strana, že predseda vlády nemal obavy, a teda, že komunikoval s členom vládnej strany. Tu ale, bohužiaľ, ide o niečo iné. Rozumiem však jeho vyjadreniu o obavách Londýna a podaní prsta a uchmatnutí celej ruky v súvislosti s úradom OLAF. Uvedená skutočnosť zjavne súvisí so štruktúrou samotného úradu OLAF, s dokumentom mudrcov z roku 1999 a s tým, že OLAF je jednoducho závislý od Komisie, čomu budeme venovať pozornosť v budúcnosti. S týmto materiálom súviseli aj iné problémy: skutočnosť, že DPH sa menila v rámci pilierov, kvôli čomu sme potrebovali právne poradenstvo, ako aj skutočnosť, že pri väčšine podobných informácií už výmena prebieha elektronickou cestou. Britská vláda skutočne verila, a ak čítam medzi riadkami, vidím, ako došla k takému záveru, že bude potrebovať stálu koordinačnú jednotku, a že bude potrebovať poveriť ľudí touto prácou. Z uvedeného dôvodu bude mať na mieste radšej dostatok personálu než len elektronickú výmenu informácií. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však nepredstavujú problém. Problematická nie je ani rozprava. Tento materiál by sme mali prijať bez ťažkosti a dúfam, že sa tak aj stane."@sk19
"Gospod predsednik, začenjam z zahvalo gospodu Newton Dunnu, še enemu spoštovanemu poslancu tega Parlamenta, ker je tako lepo opisal, kako se obravnavajo vprašanja EU v Londonu – ali kako meni, da se obravnavajo. Morda lahko razložim, kaj se je dogajalo v Londonu ter zakaj so se obrnili na konzervativnega poslanca Evropskega parlamenta, namesto na laburističnega poslanca. Dejansko mislim, da bi se morali obrniti nanj in ne morem verjeti, da se niso. Morda mi ne verjame, vendar sem imel več stika s sedanjim predsedujočim, kot s katerim koli uradnikom iz Londona ali britanskih državnih služb. Morda je ta nižji državni uradnik, ki ga opisuje, pozabil prebrati časopise in je menil, da so splošne volitve potekale oktobra, da je moja stranka zmagala ter da ministrski predsednik ni omahoval, ter je zato mislil, da se je obrnil na člana vladne stranke. Vendar v tem primeru ne gre za to. Vendar razumem, kaj misli, ko pravi, da se London boji dati OLAFu prst, ker mu ta vzame roko. To dejansko sega do same strukture OLAF-a, do dokumenta modrih mož iz leta 1999 ter dejstva, da OLAF preprosto ni neodvisen od Komisije – o čemer bomo govorili v nadaljevanju. V zvezi s tem dosjejem se pojavljajo še druge težave: Dejstvo, da si DDV morda podajamo med stebri – ter v zvezi s tem potrebujemo pravni nasvet – ter dejstvo, da je veliko teh informacij že izmenjanih v elektronski obliki. Britanska vlada je verjela – če berem med vrsticami, lahko vidim, kako je prišla do tega sklepa – da bi za to potrebovala stalno enoto za usklajevanje in druge ljudi, torej veliko ljudi, namesto, da si zgolj izmenjuje informacije v elektronski obliki. Vendar nimamo nobenih težav v zvezi s predlogi sprememb. Prav tako ni nobenih težav z razpravo. Ta bi morala potekati zelo hitro in upam, da bo."@sl20
". Herr talman! Jag vill börja med att tacka Bill Newton Dunn, ännu en ärad ledamot av denna institution, för att han välformulerat beskrivit hur EU-frågor hanteras – eller hur han tror att de hanteras – i London. Jag kanske kan förklara vad som pågick i London och varför de vände sig till en konservativ ledamot av Europaparlamentet snarare än en ledamot från Labourpartiet eller till honom själv. Jag anser egentligen att de borde ha vänt sig till honom, och jag förstår inte att de inte gjorde det. Han kanske inte tror mig, men jag hade mer kontakt med det nuvarande ordförandeskapet än med någon från London eller den brittiska civilförvaltningen. Men det kanske bara var så att denne unge tjänsteman som han beskrev hade glömt att läsa tidningen och trodde att det allmänna valet hade hållits i oktober, att mitt parti hade vunnit och att premiärministern inte hade vacklat, och att han därför hade att göra med en ledamot från regeringspartiet. Så är dock inte fallet. Men jag förstår vad han säger om att man i London är orolig för att ge Olaf ett finger och att byrån tar hela armen. Det går i själva verket tillbaka till Olafs struktur, till visemannakommitténs rapport 1999, och det faktum att Olaf helt enkelt inte är oberoende av kommissionen – något som behöver åtgärdas i framtiden. Det fanns andra problem med just detta dokument: det faktum att momsen släpades mellan pelare möjligtvis – och vi behövde juridisk rådgivning om det – och det faktum att en stor del av denna information redan utbyts på elektronisk väg. Den brittiska regeringen trodde – och jag förstår genom att läsa mellan raderna varför den drog den slutsatsen – att den skulle behöva en permanent samordningsenhet och behöva förflytta personal till den och ha många personer på en plats snarare än att bara utbyta information elektroniskt. Det finns dock inga problem med ändringsförslagen. Det finns inga problem med debatten. Den borde gå igenom mycket snabbt, och det hoppas jag att den gör."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Christopher Heaton-Harris,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph