Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.23.1-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this third report is very much linked to the two previous ones. Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters is a very important piece of legislation dating back to 1997, when we had 15 Member States. It was essential to propose an amendment to Regulation (EC) No 515/97 in the light of developments in the last decade, technological progress, successful experience with joint customs operations coordinated in Brussels, and the enlargement of the Union to 27 Members. I would like to pay tribute to the rapporteur, Mr Newton-Dunn, for the way he has guided this proposal through Parliament. I would also like to thank Mr Audy, who drafted the opinion. The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism. Their excellent work has enabled a compromise to be brokered between the various political actors. Thanks to the constructive approach of Parliament, a first-reading adoption of this legislation can now be achieved. Customs authorities apply controls on goods entering and exiting the Community based upon a common risk management framework, including the use of random checks. In this context, their task is generally not limited to the enforcement of customs legislation: they also apply Community law in the fields of VAT, excise and agricultural legislation. I also note that the issue of the fight against VAT fraud and the need for closer cooperation between the Member States and the Commission is strongly emphasised in the Musotto report which we have just discussed. For this reason, it is crucial that customs authorities and the Commission are allowed to exchange VAT information. In the case of certain types of data, the new Article 2a makes such an exchange of information possible. The Commission regards this as the first step in the direction of closer cooperation in the field of the protection of the Community’s financial interests against VAT fraud."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, tato třetí zpráva je úzce spojena s oběma předchozími. Nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů je velmi důležitá právní úprava pocházející z roku 1997, kdy jsme měli 15 členských států. Bylo zapotřebí navrhnout novelu tohoto nařízení (ES) č. 515/97 s ohledem na vývoj posledních deseti let, technologický pokrok, úspěchy společných celních operací koordinovaných z Bruselu a rozšířením Evropské unie na 27 členů. Rád bych vzdal hold zpravodaji, panu Newton Dunnovi, za to, jak dokázal provést tento návrh Parlamentem. Rád bych poděkoval panu Audymu, který navrhl stanovisko. Oba výbory, IMCO a COCOBU, úzce spolupracovaly za použití mechanismu prohloubené spolupráce. Jejich vynikající spolupráce umožnila zprostředkovat kompromis mezi různými politickými subjekty. Díky konstruktivnímu přístupu Parlamentu může nyní tato právní úprava projít prvním čtením. Celní orgány uplatňují kontrolu u zboží, které vstupuje do Společenství a opouští je, na základě společného rámce řízení rizik, včetně uplatňování náhodných kontrol. V tomto kontextu se jejich úkol neomezuje na vynucování celní právní úpravy: týká se rovněž práva Společenství v oblasti DPH, spotřební daně a právní úpravy v oblasti zemědělství. Rovněž jsem si všiml, že v Musottově zprávě, o níž jsme právě vedli rozpravu, je vyzdvižena otázka potřeby užší spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby celní orgány a Komise umožnily výměnu informací o DPH. U některého druhu údajů tuto výměnu informací umožňuje nový článek 2a. Podle Komise se jedná o první krok směrem k užší spolupráci v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství proti podvodům s DPH."@cs1
"Hr. formand! Denne tredje betænkning er tæt forbundet med de to foregående. Rådets forordning (EF) Nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne er en meget vigtig retsakt fra 1997, hvor EU bestod af 15 medlemsstater. Det var vigtigt at foreslå en ændring af forordning (EF) Nr. 515/97 i lyset af udviklingen i løbet af det seneste årti, de teknologiske fremskridt, de positive erfaringer med fælles toldtransaktioner koordineret i Bruxelles og udvidelsen af Unionen til 27 medlemmer. Jeg vil gerne rose ordføreren, hr. Newton Dunn, for den måde, hvorpå han har ført dette forslag igennem i Parlamentet. Jeg vil også takke hr. Audy, som udarbejdede udtalelsen. De to udvalg, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Budgetkontroludvalget, arbejdede snævert sammen i henhold til proceduren for forstærket samarbejde. Deres glimrende arbejde har ført til, at de forskellige politiske aktører kunne indgå et kompromis. Takket være Parlamentets konstruktive holdning kan denne retsakt nu vedtages under førstebehandlingen. Toldmyndighederne foretager kontroller af varer, der indføres i og udføres af Fællesskabet, baseret på en fælles risikostyringsramme, herunder brug af stikprøvekontrol. I denne forbindelse er deres opgave normalt ikke begrænset til håndhævelse af toldbestemmelser, de anvender også fællesskabsrettens bestemmelser om moms, punktafgifter og landbrug. Jeg bemærker også, at der i Musotto-betænkningen, som vi lige har drøftet, lægges stor vægt på bekæmpelse af momssvig og nødvendigheden af tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Derfor er det afgørende, at toldmyndighederne og Kommissionen har mulighed for at udveksle momsoplysninger. I forbindelse med visse typer data muliggør den nye artikel 2a en sådan informationsudveksling. Kommissionen opfatter dette som det første skridt i retning af tættere samarbejde om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod momssvig."@da2
". Herr Präsident! Dieser dritte Bericht steht in engem Zusammenhang zu den beiden vorherigen. Die Verordnung des Rates (EG) Nr. 515/97 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung ist ein sehr wichtiger Teil der Rechtssetzung, die auf das Jahr 1997 zurückgeht, als die EU 15 Mitgliedstaaten zählte. Angesichts der Entwicklungen im letzten Jahrzehnt, des technischen Fortschritts, der erfolgreichen Erfahrung mit gemeinsamen, in Brüssel koordinierten Zolloperationen, und der Erweiterung der Union auf 27 Mitglieder war es notwendig, eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 515/97 vorzuschlagen. Ich möchte den Berichterstatter, Herrn Newton-Dunn, dazu beglückwünschen, wie er diesen Vorschlag durch das Parlament geleitet hat. Ich möchte auch Herrn Audy danken, der die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses verfasst hat. Die beiden Ausschüsse, IMCO und COCOBU, haben eng zusammengearbeitet und dabei den Mechanismus der verstärkten Zusammenarbeit genutzt. Ihre ausgezeichnete Arbeit hat es ermöglicht, einen Kompromiss zwischen den verschiedenen politischen Akteuren auszuhandeln. Dank des konstruktiven Ansatzes des Parlaments kann die Rechtsvorschrift nun in erster Lesung angenommen werden. Die Zollbehörden führen Kontrollen der in die Gemeinschaft eingeführten bzw. aus ihr ausgeführten Waren auf der Grundlage eines gemeinsamen Rahmens für das Risikomanagement durch, dazu gehören auch Stichproben. In diesem Kontext beschränkt sich ihre Aufgabe im Allgemeinen nicht auf die Umsetzung der Zollvorschriften: Sie wenden auch die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft auf den Gebieten der Mehrwertsteuer und der Verbrauchssteuern sowie das Agrarrecht an. Ich stelle ferner fest, dass die Frage der Bekämpfung von Mehrwertsteuerhinterziehung und die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission im Bericht Musotto deutlich hervorgehoben wird, den wir gerade erörtert haben. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass die Zollbehörden und die Kommission Informationen über die Mehrwertsteuer austauschen können. Bei bestimmten Arten von Daten ermöglicht der neue Artikel 2a einen solchen Informationsaustausch. Die Kommission betrachtet dies als ersten Schritt in die Richtung einer engeren Zusammenarbeit beim Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Mehrwertsteuerhinterziehung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η τρίτη αυτή έκθεση συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις δύο προηγούμενες εκθέσεις. Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 515/97 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμίσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι νομοθεσίας που χρονολογείται από το 1997, όταν είχαμε 15 κράτη μέλη. Ήταν απαραίτητο να προταθεί η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 ενόψει των εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας, της τεχνολογικής προόδου, της επιτυχημένης εμπειρίας με τις κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις, οι οποίες συντονίζονταν στις Βρυξέλλες, καθώς και ενόψει της διεύρυνσης της Ένωσης σε 27 κράτη μέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Newton-Dunn, για τον τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε την πρόταση αυτή στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Audy, ο οποίος συνέταξε τη γνωμοδότηση. Οι δύο επιτροπές, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών (COCOBU) συνεργάστηκαν στενά, κάνοντας χρήση του μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας. Η εξαίρετη εργασία τους κατέστησε δυνατή την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των διαφόρων πολιτικών παραγόντων. Χάρη στην εποικοδομητική προσέγγιση του Κοινοβουλίου, μπορεί τώρα να επιτευχθεί η έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν ελέγχους επί των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από την Κοινότητα, βάσει ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυχαίων ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο τους δεν περιορίζεται γενικώς στην επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας: εφαρμόζουν επίσης την κοινοτική νομοθεσία στους τομείς του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και της γεωργικής νομοθεσίας. Σημειώνω επίσης ότι το ζήτημα της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση Musotto, την οποία μόλις συζητήσαμε. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να επιτραπεί στις τελωνειακές αρχές και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ. Στην περίπτωση ορισμένων τύπων δεδομένων, το νέο άρθρο 2α καθιστά δυνατή αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της στενότερης συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας έναντι της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ."@el10
"Señor Presidente, este tercer informe está muy relacionado con los dos anteriores. El Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria es un reglamento muy importante que data de 1997, momento en que la UE contaba con 15 Estados miembros. Era necesario proponer una enmienda al Reglamento (CE) n.º 515/97 a la luz de los acontecimientos de la última década, los avances tecnológicos, las experiencias positivas de las operaciones aduaneras conjuntas coordinadas desde Bruselas y la ampliación de la Unión a 27 Estados miembros. Me gustaría felicitar al ponente, el señor Newton-Dunn, por la manera en que ha guiado esta propuesta en el Parlamento. También me gustaría dar las gracias al señor Audy, ponente de opinión. Las dos comisiones —la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la Comisión de Control Presupuestario— han colaborado estrechamente mediante el mecanismo de cooperación mejorado. Su excelente trabajo ha permitido que los varios actores políticos lleguen a un acuerdo. Gracias al enfoque constructivo del Parlamento, se puede lograr la adopción de la legislación en primera lectura. Las autoridades aduaneras realizan el control de los bienes que entran y salen de la Comunidad sobre la base de un marco común de gestión de riesgos que incluye controles aleatorios. Su tarea, por lo tanto, no se limita al cumplimiento de la legislación aduanera; también aplican el Derecho comunitario en las áreas del IVA, los impuestos especiales y la legislación agrícola. Observo asimismo que la cuestión de la lucha contra el fraude del IVA y la necesidad de establecer una colaboración más estrecha entre los Estados miembros y la Comisión se destaca con mayor fuerza en el informe del señor Musotto, sobre el que acabamos de debatir. Por este motivo, es crucial que a las autoridades aduaneras y a la Comisión se les permita intercambiar información en materia de IVA. Para ciertos tipos de datos, el nuevo artículo 2a posibilita dicho tipo de intercambio de información. La Comisión considera que éste es el primer paso dirigido al establecimiento de una mayor cooperación en el área de la protección de los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude del IVA."@es21
"Hr president, see kolmas raport on väga suurel määral seotud kahe eelmisega. Nõukogu määrus (E ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks on väga oluline õigusakt, mis on pärit 1997. aastast, mil meil oli veel 15 liikmesriiki. Oli väga oluline teha ettepanek määruse (E ) nr 515/97 muutmiseks, võttes arvesse viimase kümne aasta jooksul toimunud arenguid, tehnoloogia arengut, edukaid kogemusi ühiste tollioperatsioonidega, mida koordineeriti Brüsselist, ning liidu laienemist 27-liikmeliseks. Tahaksin avaldada tunnustust raportöörile hr Newton-Dunnile viisi eest, kuidas ta selle ettepaneku parlamendis läbi viis. Tahaksin tänada ka hr Audyt, kes esitas arvamuse projekti. Kaks komisjoni, IMCO- ja COCOBU-komisjon, tegid tihedat koostööd, kasutades tõhustatud koostöömehhanisme. Nende suurepärane töö võimaldas leida kompromissi, mis vahendati erinevatele poliitikategelastele. Suur tänu parlamendi konstruktiivse lähenemisviisi eest, selle õigusakti vastuvõtmine esimesel lugemisel on nüüd saavutatav. Tollivõimud kohaldavad ühendusse sissetoodavatele ja sealt väljaviidavatele kaupadele üldise riskijuhtimise raamistikul põhinevaid kontrolle, kasutades sealhulgas ka pistelisi kontrolle. Selles osas ei piirdu nende ülesanded üldiselt tollieeskirjade jõustamisega: nad kohaldavad käibemaksu-, aktsiisi- ja põllumajanduse valdkonnas ka ühenduse õigust. Märgin samuti, et võitlust käibemaksupettuse vastu ning vajadust tihedama koostöö järele liikmesriikide ja komisjoni vahel on tugevasti rõhutatud Musotto raportis, mida me just arutasime. Sel põhjusel on väga oluline, et tolliasutustel ja komisjonil oleks lubatud vahetada käibemaksualast teavet. Teatavate andmetüüpide osas teeb uus artikkel 2a niisuguse teabevahetuse võimalikuks. Komisjon peab seda esimeseks sammuks tihedama koostöö suunas ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas käibemaksupettuse vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä kolmas mietintö liittyy läheisesti kahteen edelliseen mietintöön. Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi on hyvin tärkeä säädös, joka hyväksyttiin vuonna 1997, jolloin EU:ssa oli 15 jäsenvaltiota. Asetusta (EY) N:o 515/97 oli välttämätöntä tarkistaa, koska viimeisten kymmenen vuoden aikana on tapahtunut muutoksia ja teknologista kehitystä, olemme saaneet hyvää kokemusta Brysselissä koordinoiduista yhteisistä tullioperaatioista ja EU on laajentunut 27 jäsenvaltion unioniksi. Haluan kiittää esittelijää Bill Newton Dunnia tavasta, jolla hän on ohjannut tämän ehdotuksen käsittelyä parlamentissa. Kiitän myös lausunnon valmistelijaa Jean-Pierre Audya. Nämä kaksi valiokuntaa, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta sekä talousarvion valvontavaliokunta, ovat tehneet keskenään tiivistä yhteistyötä käyttäen tehostettua yhteistyömekanismia. Niiden erinomaisen työn ansiosta eri poliittiset toimijat ovat päässeet keskenään sovitteluratkaisuun. Parlamentin rakentavan lähestymistavan ansiosta tämä säädös voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä. Tulliviranomaiset valvovat yhteisöön tulevia ja yhteisöstä lähteviä tuotteita yhteisen riskinhallintakehyksen mukaisesti tekemällä myös satunnaistarkastuksia. Siispä niiden tehtävät eivät rajoitu ainoastaan tullilainsäädännön täytäntöönpanoon, vaan ne soveltavat myös yhteisön lainsäädäntöä arvonlisäveron, valmisteveron ja maatalouslainsäädännön aloilla. Totean lisäksi, että Francesco Musotton mietinnössä, josta juuri keskustelimme, tuodaan voimakkaasti esiin arvolisäveropetosten torjumista koskeva kysymys ja korostetaan, että jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että tulliviranomaiset ja komissio voivat vaihtaa arvonlisäveroa koskevia tietoja. Uusi 2 a artikla mahdollistaa tällaisen tietojenvaihdon tietynlaisten tietojen tapauksessa. Komissio katsoo tämän olevan ensimmäinen askel kohti tiiviimpää yhteistyötä yhteisön taloudellisten etujen suojelemisen ja arvonlisäveropetosten torjumisen alalla."@fi7
"Monsieur le Président, ce troisième rapport est étroitement lié aux deux précédents. Le règlement du Conseil (CE) n° 515/97 sur l’assistance mutuelle et la collaboration entre les autorités administratives des États membres et la Commission dans l’application des réglementations douanière et agricole est un document législatif très important remontant à 1997, époque où nous comptions 15 États membres. Il était essentiel de proposer un amendement au Règlement (CE) n° 515/97 au vu des développements de la dernière décennie, des progrès technologiques, de la réussite des opérations douanières conjointes coordonnées à Bruxelles et de l’élargissement de l’Union à 27 États membres. J’aimerais rendre hommage au rapporteur, M. Newton-Dunn, pour la manière dont il a guidé cette proposition au Parlement. J’aimerais également remercier M. Audy qui a rédigé ce projet d’avis. Les deux commissions, IMCO et COCOBU, ont travaillé en étroite concertation, utilisant le mécanisme de coopération amélioré. Leur excellent travail a permis de trouver un compromis entre les différents acteurs politiques. Grâce à l’approche constructive du Parlement, une adoption en première lecture de cette législation peut à présent être obtenue. Les autorités douanières contrôlent les marchandises entrant et sortant de la Communauté sur la base d’un cadre commun de gestion des risques, intégrant l’utilisation de contrôles aléatoires. Dans ce contexte, leur mission ne se limite généralement pas à l’application de la législation douanière: ils appliquent également la loi communautaire en matière de TVA, d’accises et de législation agricole. Je note également que la question de la lutte contre les fraudes à la TVA et le besoin d’une coopération plus étroite entre les États membres et la Commission sont largement soulignés dans le rapport Musotto que nous venons de discuter. Pour cette raison, il est capital que l’on permette aux autorités douanières et à la Commission d’échanger des informations sur la TVA. Pour certains types de données, le nouvel article 2a rend un tel échange d’informations possible. La Commission considère cela comme le premier pas dans la direction d’une coopération plus étroite en matière de protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude à la TVA."@fr8
"Elnök úr! Ez a harmadik jelentés nagyon is kapcsolódik az előző kettőhöz. A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet egy nagyon fontos, 1997-ben elfogadott jogszabály, amikor még csak 15 tagállamunk volt. Létfontosságú volt kezdeményezni az 515/97/EK rendelet módosítását az elmúlt évtized változásainak, a technológiai fejlődés, a Brüsszelben koordinált közös vámműveletek terén elért sikeres tapasztalatok, és a 27 tagállamra kibővített unió tükrében. Szeretnék tisztelettel adózni az előadó Newton-Dunn úr előtt, azért, ahogyan ezt a javaslatot keresztülvitte a Parlamenten. Szeretném megköszönni Audy úrnak, a vélemény előadójának is. A két bizottság – az IMCO és a COCOBU – szorosan együttműködött a fokozott együttműködési mechanizmus felhasználásával. Kiváló munkájuk lehetővé tette a kompromisszum megkötését a különböző politikai szereplők között. A Parlament konstruktív megközelítésének köszönhetően lehetővé vált e jogszabály első olvasatban történő elfogadása. A közös kockázatkezelési keretrendszer – többek között véletlenszerű ellenőrzések – alapján a vámhatóságok ellenőrzik a Közösségbe irányuló és azt elhagyó árukat. Ebben az összefüggésben a munkájuk nem csupán a vámjogszabályok végrehajtására korlátozódik: a közösségi jogszabályokat is alkalmazzák a HÉA, a jövedéki adó és a mezőgazdasági jogszabályok területén. Szintén szeretném megjegyezni, hogy a HÉA-csalás elleni küzdelem, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti szorosabb együttműködés szükségessége erőteljes hangsúlyt kapott az imént tárgyalt Musotto jelentésnek. Éppen ezért nagyon fontos lehetővé tenni, hogy a vámhatóságok és a Bizottság kicserélhesse HÉA információit. Bizonyos adattípusok esetében az új 2a. cikk lehetségessé teszi az információcserét. A Bizottság véleménye szerint ez az első lépés a Közösség pénzügyi érdekeinek a HÉA-csalás elleni védelme területén létrehozandó szorosabb együttműködés irányába."@hu11
". − Signor Presidente, questa terza relazione è strettamente collegata alle due precedenti, Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola è una disposizione particolarmente importante che risale al 1997, quando vi erano 15 Stati membri. Era essenziale proporre una modifica al regolamento (CE) n. 515/97 alla luce degli sviluppi intervenuti nell’ultimo decennio, dei progressi tecnologici, delle esperienze positive acquisite nell’ambito di operazioni doganali comuni coordinate a Bruxelles, e dell’allargamento dell’Unione a 27 paesi membri. Vorrei congratularmi con il relatore, l’onorevole Newton Dunn, per il modo in cui ha trattato la proposta in Aula. Vorrei inoltre ringraziare l’onorevole Audy, che ha redatto il parere. Le due commissioni, IMCO e COCOBU, hanno lavorato a stretto contatto, avvalendosi del meccanismo di cooperazione rafforzato. Il loro eccellente lavoro ha consentito di raggiungere un compromesso fra i vari attori politici. Grazie all’approccio costruttivo di quest’Assemblea; possiamo sperare adesso in un’adozione della normativa in prima lettura. Le autorità doganali eseguono controlli sulle merci che entrano ed escono dalla Comunità sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi, che prevede anche il ricorso a ispezioni casuali. In questo contesto, il loro compito in generale non si limita all’applicazione della normativa doganale; essi applicano anche il diritto comunitari in materia di IVA, di accise e le norme del settore agricolo. Vedo che la questione della lotta contro le frodi IVA e la necessità di una più stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione è fortemente sottolineata nella relazione dell’onorevole Musotto che abbiamo appena discusso. Per questo motivo, è importante che le autorità doganali e la Commissione siano autorizzate a scambiare informazioni sull’IVA. Nel caso di alcuni tipi di dati, il nuovo articolo 2 rende possibile questo scambio di informazioni. La Commissione ritiene si tratti di un primo passo verso una più stretta cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi in materia di IVA."@it12
"Gerb. pirmininke, šis trečiasis pranešimas yra glaudžiai susijęs su dviem ankstesniais. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bendradarbiavimo su Komisija siekiama užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą. Tai labai svarbus teisės aktas, priimtas 1997 m., kai ES tebuvo 15 valstybių narių. Reglamento (EB) Nr. 515/97 pakeitimas buvo būtinas, atsižvelgiant į pastarojo dešimtmečio įvykius, technologinę pažangą, sėkmingą patirtį koordinuojant bendras muitinės operacijas ir į Sąjungos plėtrą iki 27 valstybių narių. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui B. Newtonui Dunnui už darbą, kurį jis atliko, teikdamas pasiūlymą Parlamentui. Taip pat norėčiau padėkoti J. P. Audy, parengusiam nuomonės projektą. Abu komitetai – IMCO ir COCOBU – dirbo kartu, naudodami glaudesnio bendradarbiavimo mechanizmą. Gerai atliktas darbas leido pasiekti susitarimo tarp įvairių politinių dalyvių. Dėl konstruktyvaus Parlamento požiūrio į šį teisės aktą jį bus galima patvirtinti po pirmojo skaitymo. Muitinės valdžios institucijos taiko kontrolės priemones į Bendriją įvežamoms ir išvežamoms prekėms, naudodamos bendrosios rizikos valdymo sistemą, taip pat ir atsitiktinius patikrinimus. Šiomis sąlygomis jų darbas neapsiriboja muitinės įstatymų vykdymu: taip pat vadovaujamasi Bendrijos įstatymais PVM, akcizo ir žemės ūkio teisės aktų srityje. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad kova su sukčiavimu PVM srityje ir glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas su Komisija yra pabrėžiamas F. Musotto pranešime, kurį mes ką tik aptarėme. Dėl šios priežasties itin svarbu, kad muitinės institucijos ir Komisija galėtų keistis informacija PVM srityje. Tam tikrų duomenų atveju informacijos mainai yra nustatomi naujajame 2a straipsnyje. Komisija tai laiko pirmu žingsniu glaudesnio bendradarbiavimo Bendrijos finansinių interesų apsaugos nuo sukčiavimo PVM srityje kryptimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis trešais ziņojums ir ļoti saistīts ar diviem iepriekšējiem. Padomes Regula (EK) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpējo palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu ir ļoti svarīgs tiesību akts, kurš izdots 1997. gadā, kad mums bija 15 dalībvalstis. Ir svarīgi ierosināt Regulas (EK) Nr. 515/97 grozījumus, ņemot vērā notikumus, kas risinājušies iepriekšējo desmit gadu laikā, tehnoloģiju attīstību, veiksmīgo pieredzi ar kopējām muitas darbībām, kuras koordinē Brisele, un Eiropas Savienības paplašināšanos līdz 27 dalībvalstīm. Es vēlētos izteikt cieņu referentam kungam par veidu, kādā viņš vadīja šo priekšlikumu Parlamentā. Es vēlētos pateikties arī kungam, kurš uzrakstīja atzinuma projektu. Abas komitejas – IMCO un COCOBU – darbojās cieši līdzās, izmantojot uzlaboto sadarbības sistēmu. Šo komiteju lieliskais darbs deva iespēju rast kompromisu starp dažādajiem politiskajiem spēkiem. Pateicoties Parlamenta konstruktīvajai pieejai, tagad iespējams panākt šī tiesību akta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Muitas iestādes veic Kopienā ienākošo un no tās izejošo preču kontroli, pamatojoties uz kopējo riska pārvaldības sistēmu, kurā iekļautas arī izlases veida pārbaudes. Tādējādi to uzdevums vispārēji nav ierobežots tikai ar muitas tiesību aktu izpildi, tās piemēro Kopienas tiesību aktus PVN, akcīzes un lauksaimniecības tiesību aktu jomā. Es konstatēju, ka ziņojumā, kuru mēs pašlaik apspriežam, ir stipri uzsvērts arī jautājums par krāpšanu ar PVN un ciešākas sadarbības nepieciešamību starp dalībvalstīm un Komisiju. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi atļaut muitas iestādēm un Komisijai apmainīties ar informāciju par PVN. Ja datu veidi ir atšķirīgi, jaunais 2.a pants dod šādas informācijas apmaiņas iespēju. Komisija uzskata, ka tas ir pirmais solis virzībā uz ciešāku sadarbību, aizsargājot Kopienas finansiālās intereses pret krāpšanu ar PVN."@lv13
"Mr President, this third report is very much linked to the two previous ones. Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters is a very important piece of legislation dating back to 1997, when we had 15 Member States. It was essential to propose an amendment to Regulation (EC) No 515/97 in the light of developments in the last decade, technological progress, successful experience with joint customs operations coordinated in Brussels, and the enlargement of the Union to 27 Members. I would like to pay tribute to the rapporteur, Mr Newton-Dunn, for the way he has guided this proposal through Parliament. I would also like to thank Mr Audy, who drafted the opinion. The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism. Their excellent work has enabled a compromise to be brokered between the various political actors. Thanks to the constructive approach of Parliament, a first-reading adoption of this legislation can now be achieved. Customs authorities apply controls on goods entering and exiting the Community based upon a common risk management framework, including the use of random checks. In this context, their task is generally not limited to the enforcement of customs legislation: they also apply Community law in the fields of VAT, excise and agricultural legislation. I also note that the issue of the fight against VAT fraud and the need for closer cooperation between the Member States and the Commission is strongly emphasised in the Musotto report which we have just discussed. For this reason, it is crucial that customs authorities and the Commission are allowed to exchange VAT information. In the case of certain types of data, the new Article 2a makes such an exchange of information possible. The Commission regards this as the first step in the direction of closer cooperation in the field of the protection of the Community’s financial interests against VAT fraud."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit derde verslag is sterk met de twee vorige verbonden. Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften is een zeer belangrijk stuk wetgeving uit 1997, toen er 15 lidstaten waren. Het was van wezenlijk belang een wijziging voor te stellen van Verordening (EG) nr. 515/97 met het oog op de ontwikkelingen in de voorbije tien jaar, de technologische vooruitgang, succesrijke ervaringen met gezamenlijke, in Brussel gecoördineerde douaneoperaties en de uitbreiding van de Unie tot 27 lidstaten. Ik breng de heer Newton-Dunn, de rapporteur, hulde voor de manier waarop hij dit voorstel door het Parlement heeft geleid. Ik dank ook de heer Audy, die het advies heeft opgesteld. De commissies IMCO en COCOBU hebben via het verbeterde samenwerkingsmechanisme nauw samengewerkt. Hun uitstekende werk heeft een compromis mogelijk gemaakt tussen de verschillende politieke actoren. Dankzij de constructieve benadering van het Parlement is een goedkeuring van deze wetgeving in eerste lezing nu mogelijk. De douaneautoriteiten controleren goederen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten op grond van een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer. Daartoe behoren ook steekproeven. In deze samenhang blijft hun taak meestal niet beperkt tot de handhaving van douanewetgeving. Ze zijn ook toepasbaar op het Gemeenschapsrecht op het gebied van BTW, accijns en landbouwwetgeving. Ik merk ook op dat in het net besproken verslag-Musotto de kwestie van de bestrijding van BTW-fraude en de behoefte aan nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie veel nadruk krijgen. Het is daarom van wezenlijk belang dat de douaneautoriteiten en de Commissie BTW-informatie mogen uitwisselen. In het geval van bepaalde soorten gegevens maakt het nieuwe artikel 2bis zulke informatie-uitwisseling mogelijk. De Commissie beschouwt dit als een eerste stap in de richting van nauwere samenwerking op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen BTW-fraude."@nl3
"Panie przewodniczący! To trzecie sprawozdanie jest bardzo silnie związane z dwoma poprzednimi. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego to bardzo ważny akt prawny, który pochodzi z 1997 r., kiedy to Unia liczyła sobie 15 państw członkowskich. W świetle rozwoju wypadków ostatniego dziesięciolecia, postępu technologicznego, pozytywnych doświadczeń związanych z prowadzeniem wspólnych operacji celnych koordynowanych w Brukseli, zasadnicze znaczenie miało przedstawienie projektu zmiany rozporządzenia (WE) nr 515/97. Chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawcy, pana Billa Newtona Dunna, w związku ze sposobem, w jaki przeprowadził niniejszy projekt przez Parlament. Chciałbym również podziękować panu Audy, który sporządził opinię. Dwie komisje, IMCO i COCOBU, ściśle współpracowały, stosując ulepszony system współdziałania. Ich wspaniała praca pozwoliła na wypracowanie kompromisu pomiędzy różnymi uczestnikami polityki. Dzięki konstruktywnemu podejściu Parlamentu, obecnie możemy liczyć na przyjęcie tego aktu prawnego w pierwszym czytaniu. Organy celne stosują wobec towarów wwożonych do Wspólnoty i z niej wywożonych, w oparciu o wspólne ramy zarządzania ryzykiem, kontrole obejmujące wyrywkowe sprawdzenia. W tym kontekście, ich zadanie nie ogranicza się ogólnie do egzekwowania prawa celnego. Stosują one również prawo Wspólnoty w dziedzinach VAT, podatku akcyzowego i prawa rolnego. Zwracam również uwagę, że w przed chwilą omawianym sprawozdaniu pana Musotto została silnie zaakcentowana kwestia walki z oszustwami dotyczącymi VAT i potrzeba bliższej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją. Z tego powodu ważne jest, aby organy celne i Komisja uzyskały pozwolenie na wymianę informacji dotyczących VAT. W odniesieniu do pewnego rodzaju danych, taką wymianę informacji umożliwia nowy artykuł 2a. Komisja uważa to za pierwszy krok w kierunku bliższej współpracy w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed oszustwami dotyczącymi podatku VAT."@pl16
"Senhor Presidente, este terceiro relatório está intimamente ligado aos dois anteriores. O Regulamento (CE) n.º 515/97 relativo à assistência mútua entre as autoridades administrativas dos Estados-Membros e à colaboração entre estas e a Comissão, tendo em vista a correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola é uma lei muito importante que data de 1997, altura em que a UE tinha 15 Estados-Membros. Era essencial propor a alteração do Regulamento (CE) n.º 515/97 à luz da evolução verificada na última década, do progresso tecnológico, da experiência bem sucedida de operações aduaneiras conjuntas coordenadas em Bruxelas, e do alargamento da União para 27 Estados-Membros. Gostaria de prestar homenagem ao relator, senhor deputado Newton Dunn, pela forma como conduziu o processo desta proposta no Parlamento. Quero também agradecer ao senhor deputado Audy, que elaborou o parecer. As duas comissões, a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e a Comissão do Controlo Orçamental, trabalharam em estreita colaboração, utilizando o mecanismo de cooperação reforçada. O seu excelente trabalho permitiu que se obtivesse um compromisso entre os vários actores políticos. Graças à abordagem construtiva do Parlamento, é agora possível adoptar esta lei em primeira leitura. As autoridades aduaneiras aplicam controlos aos produtos que entram e saem da Comunidade com base num quadro comum de gestão de riscos, utilizando inclusivamente controlos aleatórios. Neste contexto, a sua tarefa não se restringe geralmente à aplicação da legislação aduaneira: também aplicam a legislação comunitária relativa ao IVA, aos impostos especiais de consumo e à agricultura. Constato, também, que a questão da luta contra a fraude no domínio do IVA e a necessidade de uma cooperação mais estreita entre os Estados-Membros e a Comissão merece um destaque considerável no relatório Musotto que acabamos de debater. Por esta razão, é fundamental que as autoridades aduaneiras e a Comissão possam trocar informação sobre o IVA. No caso de certos tipos de dados, o novo artigo 2-A torna possível esse tipo de troca de informação. A Comissão considera que isto constitui um primeiro passo em direcção a uma cooperação mais estreita no domínio da protecção dos interesses financeiros da Comunidade contra a fraude no domínio do IVA."@pt17
"Mr President, this third report is very much linked to the two previous ones. Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters is a very important piece of legislation dating back to 1997, when we had 15 Member States. It was essential to propose an amendment to Regulation (EC) No 515/97 in the light of developments in the last decade, technological progress, successful experience with joint customs operations coordinated in Brussels, and the enlargement of the Union to 27 Members. I would like to pay tribute to the rapporteur, Mr Newton-Dunn, for the way he has guided this proposal through Parliament. I would also like to thank Mr Audy, who drafted the opinion. The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism. Their excellent work has enabled a compromise to be brokered between the various political actors. Thanks to the constructive approach of Parliament, a first-reading adoption of this legislation can now be achieved. Customs authorities apply controls on goods entering and exiting the Community based upon a common risk management framework, including the use of random checks. In this context, their task is generally not limited to the enforcement of customs legislation: they also apply Community law in the fields of VAT, excise and agricultural legislation. I also note that the issue of the fight against VAT fraud and the need for closer cooperation between the Member States and the Commission is strongly emphasised in the Musotto report which we have just discussed. For this reason, it is crucial that customs authorities and the Commission are allowed to exchange VAT information. In the case of certain types of data, the new Article 2a makes such an exchange of information possible. The Commission regards this as the first step in the direction of closer cooperation in the field of the protection of the Community’s financial interests against VAT fraud."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, tretia správa do veľkej miery súvisí s predošlými dvoma. Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach predstavuje dôležitý právny predpis z roku 1997, keď mala Únia 15 členských štátov. Vzhľadom na rozvoj v priebehu uplynulého desaťročia, vzhľadom na technický pokrok a úspešnú prax v súvislosti so spoločnými colnými operáciami koordinovanými v Bruseli a vzhľadom na rozšírenie Únie na 27 členských štátov, bol návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 515/97 nevyhnutným krokom. Rád by som vzdal hold spravodajcovi, pánovi Newtonovi Dunnovi, za spôsob, akým v Parlamente tento návrh usmerňoval. Rád by som poďakoval aj pánovi Audymu, spravodajcovi výboru požiadaného o stanovisko. Oba výbory, IMCO a COCOBU, úzko spolupracovali prostredníctvom mechanizmu rozšírenej spolupráce. Výsledkom tejto vynikajúcej práce je dosiahnutie kompromisu medzi jednotlivými politickými subjektmi. Ďakujem za konštruktívny prístup Parlamentu, vďaka ktorému možno teraz prijať tento právny predpis v prvom čítaní. Colné orgány vykonávajú kontroly tovaru dovážaného do Spoločenstva ako aj vyvážaného tovaru na základe spoločného rámca riadenia rizík, vrátane náhodných kontrol. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť ich úloha vo všeobecnosti nie je obmedzená len na uplatňovanie colných predpisov: uplatňujú aj právne predpisy Spoločenstva v oblastiach DPH, spotrebných daní a poľnohospodárstva. Chcem poukázať aj na skutočnosť, že v správe pána Musotta, o ktorej sme práve diskutovali, je presvedčivo zdôraznená otázka boja proti podvodom v oblasti DPH a potreba užšej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby dochádzalo k umožneniu výmeny informácií v oblasti DPH medzi colnými orgánmi a Komisiou. V prípade určitého druhu údajov takúto výmenu umožňuje nový článok 2a. Komisia považuje toto opatrenie za prvý krok smerom k užšej spolupráci v rámci ochrany finančných záujmov Spoločenstva pred podvodmi v oblasti DPH."@sk19
"Gospod predsednik, to tretje poročilo je zelo povezano s predhodnima poročiloma. Uredba Sveta (ES) št. 515/97 o vzajemni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med slednjimi in Komisijo za zagotovitev pravilne uporabe zakonodaje o carini ali kmetijskih vprašanjih je zelo pomemben del zakonodaje, ki sega vse do leta 1997, ko smo imeli 15 držav članic. Bistveno je bilo predlagati spremembo Uredbe (ES) št. 515/97 ob upoštevanju razvoja dogodkov v zadnjem desetletju, tehničnega napredka, dobrih izkušenj s skupnimi carinskimi dejavnostmi, ki se usklajujejo v Bruslju, in širitve Unije na 27 držav članic. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Newton-Dunnu, zato, kako je usmerjal svoj predlog skozi parlament. Prav tako se zahvaljujem gospodu Audyju, ki je pripravil osnutek mnenja. Oba odbora, IMCO in COCOBU, sta tesno sodelovala z uporabo izboljšanega mehanizma sodelovanja. Njihovo odlično delo je omogočilo kompromis med različnimi političnimi akterji. Zaradi konstruktivnega pristopa Parlamenta je zdaj to zakonodajo mogoče sprejeti na prvi obravnavi. Carinski organi uporabljajo kontrole na izdelkih, ki se uvažajo v Skupnost in izvažajo iz nje, na podlagi skupnega okvira za obvladovanje tveganja, vključno z uporabo naključnih pregledov. V tem okviru njihova naloga na splošno ni povezana z izvajanjem carinske zakonodaje: zakonodajo Skupnosti uporabljajo tudi na področjih zakonodaje o DDV in trošarinah ter kmetijske zakonodaje. Prav tako ugotavljam, da sta vprašanje boja proti goljufijam DDV in potreba po tesnejšem sodelovanju med državami članicami in Komisijo močno poudarjena v Musottovem poročilu, o katerem smo pravkar razpravljali. Zato je bistveno, da si lahko carinski organi in Komisija izmenjujejo informacije o DDV. Pri nekaterih vrstah podatkov, nov člen 2a omogoča takšno izmenjavo informacij. Komisija to obravnava kot prvi korak k tesnejšemu sodelovanju na področju varstva finančnih interesov Skupnosti pred goljufijami DDV."@sl20
". − Herr talman! Detta tredje betänkande hänger i stor grad ihop med de två föregående. Rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen är en mycket viktig lagstiftning från 1997 när vi hade 15 medlemsstater. Det var nödvändigt att lägga fram ett ändringsförslag till förordning (EG) nr 515/97 mot bakgrund av det senaste årtiondets händelser, den tekniska utvecklingen, den framgångsrika erfarenheten av gemensam tullverksamhet med samordning i Bryssel och EU:s utvidgning till 27 medlemsstater. Jag vill hylla föredraganden Bill Newton Dunn för hur han har väglett detta förslag genom parlamentet. Jag vill också tacka Jean-Pierre Audy som skrev yttrandet. Dessa två utskott – utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt budgetkontrollutskottet – arbetade tätt tillsammans med hjälp av mekanismen för förstärkt samarbete. Deras utmärkta arbete har gjort att en kompromiss har nåtts mellan de olika politiska aktörerna. Tack vare parlamentets konstruktiva tillvägagångssätt kan denna lagstiftning nu antas vid första behandlingen. Tullmyndigheterna genomför kontroller på varor som ankommer till och lämnar EU, som bygger på en gemensam lagstiftning för riskhantering, bland annat användningen av stickkontroller. I detta sammanhang är deras uppgift i allmänhet inte begränsad till att genomföra tullagstiftningen, utan omfattar även EU:s lagstiftning i fråga om mervärdesskatt, punktskatt och jordbruk. Jag noterar även att frågan om kampen mot momsbedrägeri och behovet av ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen verkligen lyftes fram i Francesco Musottos betänkande som vi precis diskuterade. Därför är det viktigt att tullmyndigheterna och kommissionen tillåts utbyta information om mervärdesskatt. När det gäller vissa typer av uppgifter möjliggörs ett sådant informationsutbyte genom artikel 2a. Kommissionen betraktar detta som ett första steg i riktningen mot ett närmare samarbete när det gäller skydd av gemenskapens ekonomiska intressen mot momsbedrägeri."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Newton-Dunn"13
"Siim Kallas,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph