Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, like the other speakers, I would like to congratulate the rapporteur on what is a very important report. I am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture. Other speakers have said that there has been an improvement in terms of the controls and inspections, particularly when it comes to money given to farmers, and there is now the transparency initiative to publish what farmers are getting. One of the difficulties for those in the farming community is that they believe very often they are guilty until proven innocent. Obviously, none of us can or will condone fraud, and because there is fraud in the EU budget there is a very poor public perception of the European Union and how it accounts for the money collected. If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud. It is important to stress the difference between fraud and irregularities, of which many are discovered, because they are very different. We cannot punish ourselves for irregularities, but we should punish fraud against the Community budget. This is an issue involving the Member States – as the last speaker said – because all the Member States signed up to the European Union in good faith and have pooled resources in certain policies, and it is up to us to ensure that the money we have pooled is well spent and that there is no fraud against the public purse. Member States which are light on fraud, and take a light-touch approach, need to be punished in some way, but it is very important that Member States that perform well in this area are not penalised. It is therefore important for the Commission to take action at Member State level. I shall finish by reiterating the very important point that, on the farming side, there is now a very strong feeling among those who farm that they are sometimes guilty until proven innocent. That is unacceptable, and we therefore need to be careful to get the balance right."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podobně jako ostatní bych ráda poblahopřála zpravodaji k jeho velmi důležité zprávě. Jsem nucena vstoupit do této rozpravy, protože se týká zemědělství. Ostatní řečníci mluvili o zlepšení kontroly a dohledu, zejména pokud jde o peníze pro zemědělce, a nyní je tu iniciativa transparentnosti požadující zveřejnění částek, které zemědělci dostávají. Jedním z problémů zemědělců je, že jsou často považováni za viníky, dokud neprokážou nevinu. Nikdo z nás nemůže a nebude pochopitelně přivírat oči nad podvody a vzhledem k existenci podvodů v rozpočtu EU jsou Evropská unie a způsob, jímž jsou vybírány peníze, v očích veřejnosti vnímány velmi špatně. Pokud by veřejnost rozuměla lépe evropskému rozpočtu, mohla by se důrazněji dožadovat tvrdšího postupu proti podvodům. Je důležité vidět rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostmi, z nichž mnohé jsou odhaleny, neboť je mezi nimi rozdíl. Nemůžeme se trestat za nesrovnalosti, měli bychom však stíhat podvody proti rozpočtu Společenství. Tato otázka zahrnuje členské státy – jak uvedl můj předřečník – protože všechny členské státy přistoupily k Evropské unii v dobré víře a shromáždily finanční prostředky v určitých politikách, a je na nás, abychom zajistili, že peníze, které jsme shromáždili, budou vynaloženy dobře a že nebude docházet k podvodům proti veřejným prostředkům. Členské státy, které jsou vůči podvodům nevšímavé a zaujímají shovívavý přístup, musí být nějakým způsobem potrestány, je však důležité, aby nebyly trestány ty členské státy, které jsou v této oblasti aktivní. Proto je důležité, aby Komise přijala opatření na úrovni členských států. Na závěr bych ráda zopakovala jednu velmi důležitou skutečnost, že mezi zemědělci převládá nyní velmi silný dojem, že jsou někdy viníky, pokud neprokážou nevinu. To je nepřijatelné a my musíme nyní usilovat o vyváženost."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil ligesom de øvrige talere lykønske ordføreren med denne meget betydningsfulde betænkning. Jeg tager del i denne debat på grund af den vægt, der lægges på landbrug. Andre talere har sagt, at kontrollerne og inspektionerne er blevet bedre, navnlig hvad angår penge udbetalt til landbrugere, og nu er der åbenhedsinitiativet om offentliggørelse af, hvad landbrugerne modtager. En af vanskelighederne for medlemmerne af landbrugssamfundet er, at de meget ofte føler, at de er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Ingen af os hverken kan eller vil naturligvis tolerere svig, og fordi der forekommer svig i EU's budget, er der en meget ringe offentlig indsigt i EU og i, hvordan det gør regnskab for de indsamlede penge. Hvis offentligheden forstod det europæiske budget bedre, ville den måske kræve lidt mere højlydt, at vi slår hårdere ned på svig. Det er vigtigt at understrege forskellen mellem svig og uregelmæssigheder, som der er konstateret mange af, for de er meget anderledes. Vi kan ikke straffe os selv for uregelmæssigheder, men vi bør straffe svig mod fællesskabsbudgettet. Det er et problem, der angår medlemsstaterne - som den foregående taler sagde - for samtlige medlemsstater tiltrådte EU i god tro og har samlede midler inden for visse politikker, og det er vores opgave at sikre, at de penge, vi har samlet, anvendes fornuftigt, og at der ikke begås svig mod Fællesskabets finanser. Medlemsstater, som tager let på svig, skal straffes på en eller anden måde, men det er meget vigtigt, at de medlemsstater, der optræder korrekt på dette område, ikke straffes. Derfor er det vigtigt, at Kommissionen skrider ind på medlemsstatsplan. Til sidst vil jeg gentage det meget vigtige faktum, at der nu på landbrugsområdet er en meget stærk følelse blandt landbrugerne af, at de til tider er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Det er uacceptabelt, og derfor må vi sørge for at skabe den rette balance."@da2
"Herr Präsident! Wie meine Vorredner auch möchte ich dem Berichterstatter zunächst für diesen sehr wichtigen Bericht danken. Ich fühle mich zur Teilnahme an dieser Diskussion veranlasst, weil es hier vorrangig um die Landwirtschaft geht. Manche anderen Redner vertraten die Ansicht, es habe Verbesserungen bei den Kontrollen und Inspektionen gegeben, vor allem im Bereich der finanziellen Hilfen für Landwirte, und nun gibt es die Transparenzinitiative, die offenlegen soll, was die Landwirte genau erhalten. Menschen, die ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen, haben das Problem, dass sie sich sehr oft so lange schuldig fühlen, bis ihre Unschuld bewiesen ist. Natürlich kann und will niemand von uns stillschweigend über Betrug hinwegsehen, und weil es im EU-Haushalt Betrug gibt, gibt es nur eine sehr geringe öffentliche Wahrnehmung für die Europäische Union und dafür, wie sie für die eingenommenen Gelder Rechenschaft ablegt. Wenn die Öffentlichkeit etwas mehr Einblick in den EU-Haushalt hätte, würden die Leute mit wesentlich mehr Nachdruck fordern, dass wir energischer gegen Betrug vorgehen. Es ist ganz wichtig, den Unterschied zwischen Betrug und Unregelmäßigkeiten deutlich zu machen, von denen viele aufgedeckt werden, weil sie sehr verschieden sind. Wir können uns nicht selbst für Unregelmäßigkeiten bestrafen, aber wir sollten Betrug gegenüber dem Gemeinschaftshaushalt bestrafen. Von dieser Thematik sind auch die Mitgliedstaaten betroffen, wie mein Vorredner bereits erwähnte, da sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union in gutem Glauben verpflichtet und durch eine bestimmte Politik Ressourcen gebündelt haben, und nun ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass das zusammengetragene Geld wohl überlegt ausgegeben wird, und dass mit öffentlichen Mitteln kein Betrug geschieht. Wenn Mitgliedstaaten leichtfertig mit Betrugsfällen umgehen, muss dies auf irgendeine Weise bestraft werden, aber sehr wichtig ist auch, dass Mitgliedstaaten, die sich in dieser Frage vorbildlich verhalten, nicht bestraft werden. Darum muss die Kommission unbedingt Maßnahmen auf Mitgliedstaatenebene einleiten. Bevor ich schließe, möchte ich noch einmal auf den sehr wichtigen Aspekt hinweisen, dass es unter den Landwirten mittlerweile das stark ausgeprägte Gefühl gibt, manchmal schuldig zu sein, bis ihre Unschuld bewiesen ist. Dies kann keinesfalls hingenommen werden, und deshalb müssen wir aufpassen, dass uns hier nicht der richtige Blickwinkel verloren geht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση. Θέλησα να πάρω μέρος σε αυτήν τη συζήτηση, διότι επικεντρώνεται στη γεωργία. Οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί βελτίωση ως προς τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά τα χρήματα που καταβάλλονται στους αγρότες, και υπάρχει πλέον η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια προκειμένου να δημοσιεύονται τα ποσά που λαμβάνουν οι αγρότες. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι ότι θεωρούν πολύ συχνά ότι είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ασφαλώς, κανένας μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να ανεχθεί την απάτη. Επίσης, λόγω της ύπαρξης απάτης στον προϋπολογισμό της ΕΕ, επικρατεί πολύ αρνητική δημόσια αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που εισπράττει. Εάν το κοινό κατανοούσε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα μπορούσε να κραυγάσει δυνατότερα απαιτώντας από εμάς μια πιο σκληρή στάση στην καταπολέμηση της απάτης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στην απάτη και τις παρατυπίες πολλές από τις οποίες έχουν έρθει στο φως διότι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τιμωρηθούμε για τις παρατυπίες, αλλά οφείλουμε να τιμωρήσουμε την απάτη κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το ζήτημα αυτό αφορά τα κράτη μέλη όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής διότι όλα τα κράτη μέλη σύναψαν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση με καλή πίστη και συγκέντρωσαν πόρους για ορισμένες πολιτικές. Είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει δαπανώνται σωστά και ότι δεν υπάρχει απάτη κατά των δημοσίων χρημάτων. Πρέπει να υπάρχουν ποινές για τα κράτη μέλη τα οποία τηρούν μια χαλαρή στάση κατά της απάτης, είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να μην τιμωρούνται τα κράτη μέλη που ανταποκρίνονται θετικά σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, είναι σημαντικό η Επιτροπή να αναλάβει δράση σε επίπεδο κρατών μελών. Θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τον τομέα της γεωργίας: επικρατεί στους αγρότες πλέον μια πολύ έντονη αίσθηση ότι είναι κάποιες φορές ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αυτό είναι απαράδεκτο και, συνεπώς, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία."@el10
"Señor Presidente, al igual que los otros oradores, me gustaría felicitar al ponente por este importante informe. Participo en el debate, motivada por su orientación hacia la agricultura. Otros oradores han señalado que ya se ha producido una mejora de los controles y las inspecciones, en particular en lo que respecta a los subsidios que se otorgan a los agricultores, y ahora disponemos de la iniciativa a favor de la transparencia, en virtud de la cual lo que reciben los agricultores será de conocimiento público. Una de las dificultades para los agricultores es que, a menudo, se sienten culpables hasta que se demuestra su inocencia. Obviamente, ninguno de nosotros puede justificar el fraude y, como se producen fraudes en el presupuesto de la UE, la percepción pública de la Unión Europea y de cómo responde de sus cuentas es muy pobre. Si los ciudadanos comprendieran mejor el presupuesto europeo, quizá nos pedirían que nuestra actitud frente al fraude fuera más estricta. Es importante destacar la diferencia entre el fraude y las numerosas irregularidades, porque son dos cosas distintas. No podemos castigarnos por las irregularidades, pero deberíamos castigar el fraude que se comete contra el presupuesto de la Comunidad. Como dijo el último ponente, esta cuestión atañe a todos los Estados miembros, ya que todos ellos se comprometieron de buena fe en el momento de su ingreso en la Unión Europea y todos ellos han recibido recursos en el marco de ciertas políticas. Depende de nosotros garantizar que el dinero que hemos recibido se gasta adecuadamente y que no se cometen fraudes contra el Tesoro público. Los Estados miembros que son flexibles con el fraude y que adoptan un enfoque despreocupado deben ser castigados de alguna manera, y es muy importante que los Estados miembros que obtienen buenos resultados en esta área no lo sean. Por consiguiente, es importante que la Comisión actúe en el ámbito de los Estados miembros. Deseo concluir reiterando un punto muy importante: los agricultores se sienten a menudo culpables hasta que se demuestra su inocencia. Esta situación es inaceptable y, por lo tanto, debemos solucionarla."@es21
"Hr president, nagu teisedki kõnelejad tahaksin ma õnnitleda raportööri selle väga olulise raporti puhul. Ma olen valmis sellest arutelust osa võtma rõhuasetuse tõttu põllumajandusele. Teised kõnelejad ütlesid, et kontrolli ja inspektsioonide osas on seal toimunud paranemine, eriti kui räägime põllumajandusettevõtjatele antud rahast, ning praegu toimub läbipaistvuse algatus eesmärgiga avaldada, mida põllumajandusettevõtjad saavad. ks raskusi on põllumeeste puhul see, et nad tihtipeale arvavad ennast süüdi olevat, kuni pole tõestatud, et nad on süütud. Ilmselt ei saa ega taha keegi meie hulgast hakata pettust andestama ja kuna ELi eelarves on tegemist pettusega, siis on avalik arvamus Euroopa Liidu ja tema kogutud raha arvepidamise koha pealt väga vilets. Kui üldsus mõistaks Euroopa eelarvet paremini, tõstaksid nad pettuste pärast meie peale kisa veelgi kõvemini. On oluline rõhutada erinevust pettuse ja eeskirjade eiramiste vahel, millest paljud on avastatud, kuna need kaks asja on väga erinevad. Me ei saa ennast karistada eiramiste pärast, kuid me peaksime karistama pettust ühenduse eelarve vastu. See on küsimus, mis hõlmab liikmesriike – nagu ütles eelkõneleja – kuna kõik liikmesriigid on liitunud Euroopa Liiduga heas usus ja andnud teatavate poliitikatega seoses vahendeid ühiskasutusse, ning nüüd peame meie tagama, et ühiskasutuseks antud raha oleks hästi kasutatud ja et avalike vahendite vastu ei toimuks mingit pettust. Liikmesriike, kellele pettused korda ei lähe ja kes nendesse kergelt suhtuvad, tuleks mingil moel karistada, kuid on väga oluline, et kannatada ei saaks ka liikmesriigid, kes selles valdkonnas õigesti tegutsevad. Seetõttu on komisjonil oluline võtta meetmeid liikmesriikide tasandil. Lõpetan, korrates väga olulist mõtet, et põllumajanduse valdkonnas möllavad nüüd väga tugevad tunded nende seas, kes majandavad nõnda, et tunnevad ennast mõnikord süüdlastena, kuni pole tõestatud, et nad on süütud. See on vastuvõtmatu ning seepärast peame me tasakaalu väga täpselt paika seadma."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan muiden puhujien tavoin kiittää esittelijää tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Osallistun tähän keskusteluun, koska siinä käsitellään maataloutta. Muut puhujat ovatkin jo todenneet, että valvonnan ja tarkastusten alalla on tapahtunut edistystä, etenkin maataloustukien osalta, ja lisäksi meillä on nyt avoimuusaloite, jossa ehdotetaan viljelijöiden saamien tukien julkaisemista. Maatalousyhteisössä elävät kokevat usein, että heitä pidetään syyllisinä, ennen kuin heidän todistetaan olevan syyttömiä. On selvää, ettei kukaan meistä voi eikä halua suvaita petoksia, ja koska EU:n varojen käyttöön liittyy petoksia, yleisöllä on hyvin huono kuva EU:sta ja siitä, kuinka se pitää kirjaa yhteisistä varoista. Jos kansalaiset ymmärtäisivät EU:n talousarviota paremmin, he saattaisivat vaatia meiltä äänekkäämmin tiukempaa suhtautumista petoksiin. On tärkeää korostaa, että petokset eroavat sääntöjenvastaisuuksista, joista monet havaitaan, koska ne ovat hyvin erilaisia. Emme voi rangaista itseämme sääntöjenvastaisuuksista, mutta yhteisön talousarvioon kohdistuvista petoksista pitäisi langettaa rangaistuksia. Kuten edellinen puhuja totesi, tämä asia koskee jäsenvaltioita, sillä kaikki jäsenvaltiot liittyivät Euroopan unioniin hyvässä uskossa ja ovat keskittäneet resurssinsa tietyillä politiikanaloilla. Siksi meidän on nyt varmistettava, että yhteen kootut varat käytetään asianmukaisesti ja etteivät huijarit pääse käymään kansan kukkarolla. Petoksiin kevytmielisesti suhtautuvia jäsenvaltioita on rangaistava jollakin tavalla, mutta on hyvin tärkeää, ettei rangaistus kohdistu jäsenvaltioihin, jotka tekevät tällä alalla hyvää työtä. Siksi on tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin jäsenvaltiokohtaisesti. Toistan lopuksi tärkeän asian: viljelijät kokevat hyvin voimakkaasti, että heitä pidetään syyllisinä, ennen kuin heidän syyttömyytensä on todistettu. Emme voi hyväksyä tällaista, ja siksi meidän on tärkeää yrittää saada tilit täsmäämään."@fi7
"Monsieur le Président, tout comme les autres orateurs, j’aimerais féliciter le rapporteur pour ce qui s’avère un rapport très important. Ce qui m’incite à intervenir dans ce débat, c’est la cause de l’agriculture. D’autres orateurs ont évoqué les améliorations qu’il y a eu en termes de contrôles et d’inspection, surtout quand il s’agit de l’argent donné aux fermiers, et que l’initiative de transparence permet actuellement de publier ce que touchent les fermiers. L’une des difficultés rencontrées par la communauté agricole, c’est qu’ils se sentent très souvent accusés jusqu’à preuve de leur innocence. Manifestement, aucun d’entre nous ne peut ou ne veut pardonner la fraude, et comme il y a fraude dans le budget de l’UE, le public a une très mauvaise opinion de l’Union européenne et de la manière dont elle gère l’argent collecté. Si le public comprenait mieux le budget européen, il pourrait réclamer avec plus de véhémence que nous nous montrions plus sévères. Il est important de souligner la différence entre fraudes et irrégularités, dont beaucoup ont été découvertes, parce que c’est très différent. Nous ne pouvons pas nous punir nous-mêmes des irrégularités, mais nous devons punir les fraudes attentant au budget communautaire. C’est une question impliquant les États membres – comme le disait le dernier orateur – parce que les États membres ont constitué l’Union européenne de bonne foi et ont rassemblé leurs ressources dans certaines politiques; il nous revient donc de veiller à ce que l’argent ainsi rassemblé soit bien dépensé et qu’aucune fraude n’affecte notre argent public. Les États membres faisant preuve de légèreté dans leur répression de la fraude doivent faire l’objet de sanctions, mais il est très important que les États membres ayant de bons résultats en la matière ne soient pas pénalisés. Il est en conséquence important que la Commission prenne des mesures au niveau même des États membres. Je finirai en reprenant ce point très important: chez les fermiers règne en ce moment un sentiment très fort d’être «coupables jusqu’à preuve du contraire». C’est inacceptable, et nous devons dès lors veiller très attentivement à rétablir l’équilibre."@fr8
"Elnök úr, csatlakozva az előttem szólókhoz, én is szeretnék gratulálni az előadónak a nagyon fontos jelentéshez. A mezőgazdasági téma miatt csábító, hogy bekapcsolódjak a vitába. Más felszólalók azt mondták, hogy javulás történt a vizsgálatok és ellenőrzések területén, különösen ami a mezőgazdasági termelőknek adott finanszírozást illeti, most pedig itt van a pénzügyek átláthatóságáról szóló kezdeményezés, amelynek célja, hogy a mezőgazdasági termelőknek adott finanszírozás közzététele. Az egyik nehézség a mezőgazdasági közösségen belül az, hogy gyakran hiszik őket bűnösnek, amíg ártatlanságuk nem bizonyosodik be. Természetesen nincs olyan közöttünk, aki megbocsáthatja vagy megbocsátaná a csalást; és amiatt, hogy a csalás jelen van az EU költségvetésében a közvélemény igen negatívan ítéli meg az Európai Uniót és azt, hogy az Unió hogyan kezeli a behajtott pénzeket. Ha a közvélemény jobban értené az európai költségvetést, akkor talán hangosabban követelnék a csalás elleni szigorúbb fellépést. Fontos hangsúlyozni a csalások és a szabálytalanságok közötti számos különbséget, hiszen a két dolog igen eltérő. Nem büntethetjük magunkat a szabálytalanságok miatt, a közösségi költségvetés ellen elkövetett csalásokat azonban büntetni kell. Ez – ahogyan ezt az előző felszólaló is említette – egy, a tagállamokat érintő kérdés, hiszen mindannyian jóhiszeműen csatlakoztak az EU-hoz, és egyesítették erőforrásaikat bizonyos politikákon belül. Most rajtunk a sor, hogy biztosítsuk, hogy az egy helyre csoportosított pénzeszközök megfelelően kerülnek felhasználásra, és hogy nem történik csalás a közpénzeket illetően. Azokat a tagállamokat, amelyek elnézőek a csalással szemben és könnyűkezű megközelítést alkalmaznak, meg kell büntetni valamilyen módon, de lényeges, hogy a jól teljesítő tagállamokat ne büntessük. Ezért fontos tehát a Bizottság számára, hogy tagállami szinten tegyen lépéseket. Azzal zárom, hogy megismétlem azt az igen fontos tényt, hogy a mezőgazdasági termelők közül azok, akik gazdálkodnak, jelenleg erőteljesen úgy érzik hogy olykor az ellenkező bizonyításáig bűnösek. Ez elfogadhatatlan és ezért óvatosnak kell lennünk, hogy az egyensúly megfelelő legyen."@hu11
"Signor Presidente, al pari degli altri oratori, vorrei congratularmi con il relatore per un testo molto importante. Sono incoraggiata a prendere parte alla discussione per l’attenzione rivolta all’agricoltura. Altri oratori hanno affermato che si è registrato un miglioramento in termini di controlli e di ispezioni, in particolare per quanto riguarda il denaro versato agli agricoltori, e adesso abbiamo l’iniziativa per la trasparenza per pubblicare cosa ricevono gli agricoltori. Una delle difficoltà degli agricoltori è che ritengono spessissimo di avere torto fino a che non sia provata l’innocenza. Ovviamente, nessuno di noi può o vuole condonare le frodi, e poiché vi è frode nel bilancio dell’UE, il pubblico ha una cattiva percezione dell’Unione europea e di come gestisce il denaro raccolto. Se il pubblico capisse meglio il bilancio dell’Unione, potrebbe chiederci a voce più alta di intervenire più duramente contro le frodi. È importante sottolineare la differenza tra frodi e irregolarità, molte delle quali vengono scoperte, perché sono estremamente diverse. Non possiamo punirci per le irregolarità, ma dovremmo punire le frodi contro il bilancio comunitario. È una questione che coinvolge gli Stati membri – come ha detto l’ultimo oratore – perché gli Stati membri si sono impegnati nei confronti dell’Unione europea in buona fede e hanno raccolto risorse per talune politiche. Spetta a noi garantire che il denaro che abbiamo raccolto sia ben speso e che non si commettano frodi contro il denaro pubblico. Gli Stati membri che seguono un approccio debole in materia di frode devono essere puniti in qualche modo, ma è molto importante che gli Stati membri che si comportano bene non siano penalizzati. È quindi fondamentale che la Commissione agisca a livello di Stati membri. Concludo ribadendo il punto importantissimo che, in ambito agricolo, gli agricoltori hanno la forte sensazione di essere in qualche modo colpevoli fino a che non si provi l’innocenza. Questo è inaccettabile e quindi dobbiamo cercare di riequilibrare la situazione."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip ir kiti kalbėjusieji aš norėčiau padėkoti pranešėjui už šį labai svarbų pranešimą. Dalyvauti diskusijoje mane paskatino dėmesys žemės ūkiui. Kalbėjusieji anksčiau teigė, kad pasiekta laimėjimų kontrolės priemonių ir patikrinimų srityje, ypač skirstant pinigus ūkininkams, ir šiuo metu, siekiant didesnio skaidrumo, norima viešai skelbti informaciją apie ūkininkų gaunamas išmokas. Vienas dalykas pabrėžiamas kalbant apie ūkininkus – tai, kad jie yra laikomi kaltais tol, kol neįrodo savo nekaltumo. Akivaizdu, kad nė vienas iš mūsų nepateisina ir nepateisins sukčiavimo, tačiau tai reikštų pripažinti, kad visuomenė nesuvokia Europos Sąjungos esmės ir atsakomybės dėl to, kaip naudojamos ES biudžeto lėšos. Jei visuomenė geriau suprastų ES biudžetą, ji garsiau reikalautų, kad būtų griežčiau kovojama su sukčiavimu. Svarbu pabrėžti skirtumą tarp sukčiavimo ir pažeidimų, kurių nustatoma daug ir kurie yra labai skirtingi. Mes negalime bausti už pažeidimus, tačiau privalome bausti už sukčiavimą naudojant Bendrijos biudžeto lėšas. Tai yra klausimas valstybėms narėms – kaip minėjo paskutinis kalbėtojas – nes visos valstybės narės sąžiningai prisijungė prie Europos Sąjungos ir sutelkė išteklius tam tikrose politikos srityse. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar surinkti pinigai bus tinkamai panaudoti ir nebus sukčiaujama visuomenės sąskaita. Valstybės narės, kuriose sukčiavimas nebaudžiamas ir kur į jį žiūrima atlaidžiai, turi būti vienaip ar kitaip baudžiamos, tačiau svarbu ir tai, kad nebūtų baudžiamos tos valstybės narės, kurių veikla šioje srityje yra veiksminga. Todėl svarbu, kad Komisija imtųsi veiksmų valstybių narių lygiu. Norėčiau užbaigti dar kartą pakartodama labai svarbų teiginį, kad ūkininkai yra traktuojami tarsi jie būtų kalti tol, kol neįrodo savo nekaltumo. Tai yra nepriimtina ir mes turime veikti atsargiai, kad būtų galima atkurti tinkamą pusiausvyrą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Tāpat kā iepriekšējie runātāji es vēlos pasveikt referentu ar ļoti svarīgo ziņojumu. Piedalīties šajās debatēs mani mudināja tas, kas tās ir vērstas uz lauksaimniecību. Citi runātāji teica, ka ir panākti uzlabojumi kontroles un pārbaudes jomā, it īpaši, ja ir runa par lauksaimniekiem piešķirto naudu, un tagad ir pārredzamības iniciatīva – publicēt to lauksaimnieku vārdus, kuri šo naudu saņem. Viens no lauksaimnieku kopienas problēmām ir tas, ka viņi uzskata sevi par vainīgiem, kamēr nav pierādīts viņu nevainīgums. Acīmredzot ne vien mums nevar piedot un nepiedos krāpšanu, un tā kā ES budžetā ir krāpšana, tad sabiedrība ļoti slikti izprot Eiropas Savienību un to, kā tā atskaitās par iekasēto naudu. Ja sabiedrība labāk saprastu Eiropas budžetu, tā varētu skaļāk pieprasīt, lai mēs stingrāk izturētos pret krāpšanu. Ir svarīgi uzsvērt atšķirību starp krāpšanu un pārkāpumiem, no kuriem daudzi ir atklāti, jo tie ir ļoti dažādi. Mēs nevaram sodīt sevi par pārkāpumiem, bet mums ir jāsoda par krāpšanu attiecībā pret Kopienas budžetu. Tas ir jautājums, kura iesaistītas dalībvalstis, kā teica iepriekšējais runātājs, jo visas dalībvalstis pievienojās Eiropas Savienībai pēc labākās sirdsapziņas un ir savākušas līdzekļus dažādās politikās, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai viņu savāktā nauda tiktu labi izlietota un ka nav krāpšanas attiecībā pret sabiedrības naudas līdzekļiem. Dalībvalstis, kuras ir saskārušās ar krāpšanu un attiecas pret to saudzīgi, ir kaut kā jāsoda, tomēr ir ļoti svarīgi, lai netiktu sodītas dalībvalstis, kuras šajā jomā strādā labi. Tādēļ ir svarīgi, lai Komisija rīkotos dalībvalstu līmenī. Es beigšu uzstāšanos ar atgādinājumu par ļoti svarīgu lietu – no strādājošo lauksaimnieku sabiedrībā tagad valda ļoti spēcīga apziņa, ka viņi dažreiz ir vainīgi, kamēr nav pierādīta viņu nevainība. Tas ir nepieļaujami, un tādēļ mums ir jābūt uzmanīgiem, lai līdzsvarotu šo lietu."@lv13
"Mr President, like the other speakers, I would like to congratulate the rapporteur on what is a very important report. I am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture. Other speakers have said that there has been an improvement in terms of the controls and inspections, particularly when it comes to money given to farmers, and there is now the transparency initiative to publish what farmers are getting. One of the difficulties for those in the farming community is that they believe very often they are guilty until proven innocent. Obviously, none of us can or will condone fraud, and because there is fraud in the EU budget there is a very poor public perception of the European Union and how it accounts for the money collected. If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud. It is important to stress the difference between fraud and irregularities, of which many are discovered, because they are very different. We cannot punish ourselves for irregularities, but we should punish fraud against the Community budget. This is an issue involving the Member States – as the last speaker said – because all the Member States signed up to the European Union in good faith and have pooled resources in certain policies, and it is up to us to ensure that the money we have pooled is well spent and that there is no fraud against the public purse. Member States which are light on fraud, and take a light-touch approach, need to be punished in some way, but it is very important that Member States that perform well in this area are not penalised. It is therefore important for the Commission to take action at Member State level. I shall finish by reiterating the very important point that, on the farming side, there is now a very strong feeling among those who farm that they are sometimes guilty until proven innocent. That is unacceptable, and we therefore need to be careful to get the balance right."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals de andere sprekers feliciteer ik de rapporteur met dit zeer belangrijke verslag. Ik neem deel aan dit debat wegens de nadruk op de landbouw. Andere sprekers hebben gezegd dat er verbetering is wat de controles en inspecties betreft, in het bijzonder met betrekking tot het geld voor landbouwers. Nu is er het Transparantie-initiatief om openbaar te maken wat de landbouwers krijgen. Eén van de moeilijkheden in de landbouwersgemeenschap is dat ze vaak denken dat ze schuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Uiteraard kan en wil niemand van ons fraude goedkeuren. Aangezien er in de EU-begroting sprake is van fraude, is de publieke opinie zeer negatief over de Europese Unie en hoe ze met het ontvangen geld omgaat. Als het publiek de Europese begroting beter zou begrijpen, zou het misschien harder roepen dat wij strenger moeten zijn voor fraude. Het is belangrijk het verschil te beklemtonen tussen fraude en onregelmatigheden, waarvan er veel worden ontdekt. Ze zijn zeer verschillend. Wij kunnen onszelf niet straffen voor onregelmatigheden, maar wij moeten fraude tegen de Gemeenschapsbegroting bestraffen. Zoals de vorige spreker zei, zijn de lidstaten hierbij betrokken. Alle lidstaten zijn immers te goeder trouw tot de Europese Unie toegetreden. Ze hebben op bepaalde beleidsterreinen middelen bij elkaar gelegd. Het is aan ons ervoor te zorgen dat het bij elkaar gelegde geld goed wordt besteed en dat er geen fraude is tegenover de openbare gelden. De lidstaten die licht over fraude gaan, moeten worden gestraft. Zeer belangrijk is echter dat de lidstaten die het op dit gebied goed doen, niet worden gestraft. De Commissie dient daarom op het niveau van de lidstaten actie te ondernemen. Ten slotte zal ik het zeer belangrijke punt herhalen dat landbouwers nu vaak het gevoel hebben dat ze schuldig zijn tot hun onschuld is bewezen. Dat is onaanvaardbaar. Wij moeten daarin evenwicht brengen."@nl3
"Panie przewodniczący! Podobnie jak inni mówcy chciałabym pogratulować sprawozdawcy tego bardzo ważnego sprawozdania. Fakt, że dzisiejsza debata dotyczy między innymi rolnictwa, skłonił mnie do udziału w niej. Poprzedni mówcy stwierdzili, że zanotowano poprawę w odniesieniu do kontroli i inspekcji, a zwłaszcza tych dotyczących pieniędzy dawanych rolnikom. Powstała inicjatywa przejrzystości – zamiar opublikowania tego, co dostają rolnicy. Jedna z trudności dotyczących społeczności rolniczej jest taka, że wiele osób uważa się za winne, dopóki nie zostanie udowodniona ich niewinność. Oczywiście, żaden z nas nie może, ani nie będzie akceptować oszustw, ale ponieważ nadużycia dotyczą budżetu UE, Unia i sposób rozliczania się przez nią z pobranych pieniędzy postrzegane są przez opinię publiczną w bardzo niekorzystnym świetle. Gdyby opinia publiczna lepiej rozumiała budżet UE, to nieco głośniej domagałaby się od nas bardziej zdecydowanej postawy wobec oszustw. Ważne jest podkreślenie różnicy między nadużyciami i nieprawidłowościami, z których wiele jest wykrywanych, ponieważ bardzo różnią się one od siebie. Nie możemy karać samych siebie za nieprawidłowości, ale powinniśmy karać nadużycia wobec budżetu Wspólnoty. Jest to kwestia, która dotyczy państw członkowskich – jak to już stwierdził mój przedmówca – ponieważ wszystkie państwa członkowskie przystąpiły do UE w dobrej wierze i wspólnie zgromadziły środki na realizację określonych kierunków polityki. Naszym zadaniem jest więc zapewnienie, że zgromadzone przez nas pieniądze są wydawane we właściwy sposób i nie ma nadużyć w stosunku do kasy publicznej. Te państwa członkowskie, które są pobłażliwe w stosunku do nadużyć i stosują łagodne podejście, muszą zostać w jakiś sposób ukarane. Ważne jest aby państwa członkowskie, które w tej dziedzinie są skuteczne, nie były karane. Dlatego też ważne jest, aby Komisja podjęła działania na poziomie państw członkowskich. Kończąc, powtórzę bardzo ważną rzecz dotyczącą rolnictwa, że wśród rolników istnieje silne poczucie, że czasem są oni winni do momentu udowodnienia ich niewinności. Jest to nie do przyjęcia i dlatego musimy działać uważnie i przywrócić odpowiednią równowagę."@pl16
"Senhor Presidente, tal como outros oradores, gostaria de felicitar o relator por este relatório tão importante. Sinto-me obrigada a participar neste debate, devido à importância atribuída à agricultura. Outros oradores disseram que se registou uma melhoria em termos dos controlos e das inspecções, especialmente no que se refere a dinheiro pago aos agricultores, e actualmente já temos a Iniciativa em matéria de Transparência que publica aquilo que os agricultores estão a receber. Uma das dificuldades daqueles que se dedicam à agricultura na comunidade reside no facto de muitas vezes pensarem que são considerados culpados antes de se provar que estão inocentes. É evidente que nenhum de nós pode ou tenciona tolerar a fraude, e devido às fraudes relacionadas com o orçamento da UE, o público não tem uma percepção correcta da União Europeia e da forma como esta presta contas das receitas cobradas. Se as pessoas compreendessem melhor o orçamento europeu, talvez clamassem mais insistentemente por medidas mais rigorosas contra a fraude. É importante sublinhar a diferença entre fraude e irregularidades, muitas das quais são detectadas, porque se trata de coisas muito diferentes. Não podemos punir-nos por irregularidades, mas devemos punir a fraude contra o orçamento comunitário. Esta é uma questão que envolve os Estados-Membros - tal como disse o orador anterior -, porque todos os Estados-Membros aderiram à União Europeia de boa fé e afectaram recursos a certas políticas, e compete-nos a nós assegurar que o dinheiro assim afectado seja bem gasto e que não sejam cometidas fraudes contra o erário público. Os Estados-Membros com uma atitude tolerante em relação à fraude e que adoptam uma abordagem pouco rigorosa devem ser punidos de uma maneira qualquer, mas é muito importante que os Estados-Membros que têm um bom desempenho neste domínio não sejam penalizados. Por conseguinte, é importante que a Comissão adopte medidas ao nível dos Estados-Membros. Vou terminar reiterando o ponto muito importante de que, no sector da agricultura, existe actualmente um forte sentimento entre os agricultores de que são por vezes considerados culpados até se provar a sua inocência. Isto é inaceitável, pelo que devemos procurar encontrar o equilíbrio certo."@pt17
"Mr President, like the other speakers, I would like to congratulate the rapporteur on what is a very important report. I am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture. Other speakers have said that there has been an improvement in terms of the controls and inspections, particularly when it comes to money given to farmers, and there is now the transparency initiative to publish what farmers are getting. One of the difficulties for those in the farming community is that they believe very often they are guilty until proven innocent. Obviously, none of us can or will condone fraud, and because there is fraud in the EU budget there is a very poor public perception of the European Union and how it accounts for the money collected. If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud. It is important to stress the difference between fraud and irregularities, of which many are discovered, because they are very different. We cannot punish ourselves for irregularities, but we should punish fraud against the Community budget. This is an issue involving the Member States – as the last speaker said – because all the Member States signed up to the European Union in good faith and have pooled resources in certain policies, and it is up to us to ensure that the money we have pooled is well spent and that there is no fraud against the public purse. Member States which are light on fraud, and take a light-touch approach, need to be punished in some way, but it is very important that Member States that perform well in this area are not penalised. It is therefore important for the Commission to take action at Member State level. I shall finish by reiterating the very important point that, on the farming side, there is now a very strong feeling among those who farm that they are sometimes guilty until proven innocent. That is unacceptable, and we therefore need to be careful to get the balance right."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tak ako ostatní rečníci by som chcela zagratulovať spravodajcovi k tejto veľmi dôležitej správe. K účasti v tejto rozprave ma podnietilo zameranie na poľnohospodárstvo. Ostatní rečníci povedali, že nastalo zlepšenie v kontrole a inšpekciách, najmä pokiaľ ide o peniaze poskytnuté farmárom. A teraz je tu iniciatíva za transparentnosť, aby sa zverejňovalo, čo farmári dostávajú. Jednou z ťažkostí pre tých, ktorí sú vo farmárskej komunite, je to, že veľmi často veria, že sú vinní, až kým sa nedokáže ich nevina. Samozrejme nikto z nás nemôže alebo nebude prehliadať podvody. A pretože v Európskom rozpočte sú podvody, verejnosť veľmi zle vníma Európsku úniu a to, ako vyúčtováva vyzbierané peniaze. Ak by verejnosť rozumela európskemu rozpočtu lepšie, mohla by sa dožadovať trochu hlasnejšie, aby sme boli tvrdší voči podvodom. Je dôležité zdôrazniť rozdiel medzi podvodmi a nezrovnalosťami, z ktorých mnohé sú objavené, pretože sú veľmi rozdielne. Nemôžeme trestať samých seba za nezrovnalosti, ale mali by sme trestať podvody voči rozpočtu Spoločenstva. Toto je otázka týkajúca sa členských štátov – tak, ako povedal posledný rečník – pretože všetky členské štáty vstúpili do Európskej únie v dobrej viere a združili prostriedky do určitých stratégií. A je na nás, aby sme zaistili, že peniaze, ktoré sme združili sú použité dobre, a že tu nie sú žiadne podvody voči peňaženke verejnosti. Členské štáty, ktoré majú málo podvodov a mierny prístup musia byť nejakým spôsobom potrestané, ale je veľmi dôležité, aby neboli trestané členské štáty, ktoré si v tejto oblasti vedú dobre. Je preto dôležité, aby Komisia podnikla kroky na úrovni členských štátov. Skončím zopakovaním veľmi dôležitého bodu, že medzi tými, ktorí farmárčia teraz existuje veľmi silný pocit, že sú vinní, kým sa nedokáže ich nevina. Toto je neprijateľné, a preto musíme byť opatrní aby sme dosiahli vyvážený stav."@sk19
"Gospod predsednik, tako kot drugi govorniki, želim čestitati poročevalcu za zelo pomembno poročilo. Želim sodelovati v tej razpravi, ker se osredotoča na kmetijstvo. Drugi govorniki so povedali, da je prišlo do izboljšav v smislu kontrol in inšpekcij, zlasti kar zadeva denar, ki se namenja kmetom, sedaj se pojavlja pobuda o preglednosti za objavo tega, kar prejemajo kmetje. Ena od težav za osebe v kmetijski skupnosti je, da pogosto verjamejo, da so krivi, dokler se jim ne dokaže nedolžnost. Očitno nihče od nas ne more ali ne bo obsodil goljufije, zaradi goljufij v proračunu EU pa ima javnost zelo slabo mnenje o Evropski Uniji ter o tem, kako odgovarja za denar, ki ga zbere. Če bi javnost bolje razumela evropski proračun, bi morda od nas glasneje zahtevala, naj bomo strožji do goljufij. Pomembno je poudariti razliko med goljufijo in nepravilnostmi, od katerih jih je veliko razkritih, ker se med seboj zelo razlikujejo. Ne moremo kaznovati samih sebe zaradi nepravilnosti, vendar pa moramo kaznovati goljufije v zvezi s proračunom Skupnosti. To je vprašanje, ki vključuje države članice – kot je povedal zadnji govornik – ker so se vse države članice pridružile Evropski uniji v dobri veri ter so zbrale sredstva v nekaterih politikah; sami moramo zagotoviti, da se denar, ki smo ga zbrali, dobro porabi ter da se ne goljufa z javnim denarjem. Države članice, ki so prizanesljive do goljufij in uveljavljajo nizke kazni, je treba na kaznovati, vendar je zelo pomembno, da se ne kaznujejo države članice, ki so uspešne na tem področju. Zato je pomembno, da Komisija ukrepa na ravni države članice. Zaključujem s ponovitvijo zelo pomembne točke, da med kmetovalci vlada močan občutek krivde, dokler se jim ne dokaže nedolžnost. To je nesprejemljivo, zato moramo biti pazljivi, da dosežemo pravo ravnovesje."@sl20
"Herr talman! Precis som de andra talarna skulle jag vilja gratulera föredraganden till ett mycket viktigt betänkande. Jag deltar i den här debatten på grund av dess jordbruksinriktning. Andra talare har sagt att det har skett en förbättring när det gäller kontroller och inspektioner, särskilt när det handlar om pengar som betalats ut till jordbrukare, och att öppenhetsinitiativet nu finns för att offentliggöra vad jordbrukare får. En av svårigheterna för jordbrukarna är att de väldigt ofta tror att de är skyldiga tills de bevisas vara oskyldiga. Uppenbarligen kan eller vill ingen av oss ha överseende med bedrägerier, och eftersom det sker bedrägerier i EU-budgeten finns det en mycket svag allmän uppfattning om EU och om hur EU redovisar de pengar som inkasserats. Om allmänheten förstod EU-budgeten bättre skulle de kanske lite mer högljutt kräva av oss att vara hårdare när det gäller bedrägerier. Det är viktigt att framhålla skillnaden mellan bedrägerier och oegentligheter, där många fall upptäcks, eftersom de är mycket olika. Vi kan inte straffa oss själva för oegentligheter, men vi bör bestraffa bedrägerier riktade mot EU:s budget. Det här är en fråga som, precis som föregående talare sa, involverar medlemsstaterna, eftersom alla medlemsstater har ansökt till EU i god tro och slagit samman medel på vissa politiska områden, och det är upp till oss att se till att de pengar som vi har slagit samman spenderas väl och att inga bedrägerier är riktade mot allmänhetens plånbok. Medlemsstater som tar lätt på bedrägerier och gör allt annat än att ta i med hårdhandskarna måste bli bestraffade på något sätt, samtidigt som det är mycket viktigt att de medlemsstater som uppför sig väl inte blir bestraffade på det här området. Det är därför viktigt att kommissionen vidtar åtgärder i medlemsstaterna. Jag vill avsluta med att upprepa den mycket viktiga punkten att det på jordbrukssidan finns en stark känsla bland jordbrukarna att de ibland är skyldiga tills de bevisats vara oskyldiga. Det här är inte godtagbart och vi måste därför vara försiktiga för att hitta rätt balans."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,14,11,10,13,4,21,8
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). −"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph