Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-118"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herzliche Gratulation dem Berichterstatter. Es ist nicht einfach, in ein so umfassendes Dossier neu hineinzugehen, und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass der Kollege Musotto diese Aufgabe so großartig gemeistert hat. Das können wir heute schon sagen, da es ja auch morgen keine Änderungsanträge zu diesem Bericht gibt. Auch das ist eine Auszeichnung für den Berichterstatter. Zweitens: Es interessiert offenbar einen Teil der Haushaltsbehörde überhaupt nicht, was mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler passiert. Der Rat entzieht sich zum wiederholten Male seiner Verantwortung. Er fehlt einfach dann, wenn über die Verwendung europäischer Steuergelder diskutiert wird und Auswege aus problematischen Situationen gesucht werden. Aber wir haben gesehen — und da bin ich auch bei der Frage, wie es mit den Entlastungen in unserem Ausschuss weitergehen soll —, dass seit Jahren im Bereich der Agrarpolitik, wo man entschlossen gehandelt und Systeme entwickelt hat, um die direkten Ausgaben unter Kontrolle zu bekommen, die Misswirtschaft abgenommen hat. Wir sehen, dass im Bereich der Strukturpolitik, wo man nichts getan hat, wo man seit Jahren zugeschaut hat, die Zahlen nach oben gehen. Dass wir, Herr Kommissar Kallas, bei der Entlastung für das Jahr 2006 ein Problem in diesem Bereich haben und von Ihnen erwarten, dass Sie tätig werden und nicht weiter zuschauen, ist seit Jahren ablesbar, das wiederholt sich in den Betrugsberichten seit Jahren. Deshalb hätte ich ganz gerne — und das sagt auch der Berichterstatter, mit voller Unterstützung aller bisherigen Redner —, dass Sie zu den Staaten, die einfach so tun, als ob für sie die Regeln, die wir gemeinsam entwickelt haben, nicht gültig wären, sagen: O.K., wir stellen euch 10 % der Mittel in den Eiskasten. Wir bilden eine Reserve, und ihr bekommt das Geld wieder heraus, wenn ihr entsprechend gehandelt habt. Das ist eine ganz konkrete Forderung des Parlaments. Das heißt Aktion, nicht Aktionspläne. Das erwarten wir von der Kommission, dann sind wir mit Ihnen sehr zufrieden. Nochmals Gratulation an den Berichterstatter."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyslovil upřímné blahopřání zpravodaji. Není pro nováčka jednoduché zpracovat tak vyčerpávající materiál a myslím, že můžeme být hrdí, že pan Musotto vykonal tak skvělou práci. Myslím, že to dnes můžeme prohlásit s důvěrou, vzhledem k tomu, že na zítřek nejsou plánovány žádné pozměňovací návrhy k této zprávě. I to je projev úcty vůči panu zpravodaji. Za druhé, jeden z rozpočtových orgánů nemá zjevně vůbec žádný zájem zjistit, co se děje s penězi daňových poplatníků. Rada se opět vyhýbá své odpovědnosti. Kdykoli začneme mluvit o tom, jak jsou vynakládány peníze daňových poplatníků, a snažíme se nalézt řešení složitých otázek, Rada se jednoduše vytratí. Jsme však svědky toho – a tím se dostávám k otázce, jak v našem výboru projdou absolutoria –, že v oblasti zemědělské politiky, kde jsme byli rozhodní a vytvářeli systémy kontroly přímých plateb, se po léta snižuje počet případů nesrovnalostí. Ve strukturální politice, kde naproti tomu nebylo podniknuto nic a kde jsme po léta seděli se založenýma rukama, se čísla stále zvyšují. Tato skutečnost je už několik let patrná a po léta se objevuje ve zprávách o podvodech. Pan komisař Kallas nalezne v absolutoriu za rok 2006, že tato skutečnost představuje problém, a očekáváme, že podnikne potřebná opatření a že nebude sedět se založenýma rukama. Proto bych rád, abyste vy, pane komisaři, řekl těm členským státům, které se chovají, jako by se na ně nevztahovala pravidla, která jsme společně vytvořili – což říká i zpravodaj s plnou podporou všech předřečníků: chceme, abyste řekl: „Zmrazíme 10 % vašeho financování. Vytvoří se tak rezerva a své prostředky obdržíte, jakmile přijmete příslušná opatření“. Je to velmi praktický požadavek ze strany Parlamentu. Není to akční plán; je to praktická akce. Toto od Komise očekáváme a pak budeme spokojeni. Ještě jednou blahopřeji zpravodaji."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Hjerteligt tillykke til ordføreren. Det er ikke så let at gå ind i et så omfattende emne som ny, og jeg synes, vi kan være stolte af, at hr. Musotto har klaret opgaven så fremragende. Det kan vi sige allerede i dag, da der jo heller ikke er nogen ændringsforslag til denne betænkning i morgen. Det er også en fjer i hatten for ordføreren. For det andet er den ene del af budgetmyndigheden åbenbart slet ikke interesseret i, hvad der sker med skatteydernes penge. Rådet unddrager sig endnu en gang sit ansvar. Det er simpelthen ikke til stede, når vi skal diskutere anvendelsen af europæiske skattemidler og forsøge at finde løsninger på problematiske situationer. Men vi har set - og dermed er jeg også fremme ved spørgsmålet om, hvad der skal ske med dechargerne i vores udvalg - at på landbrugsområdet, hvor man har handlet beslutsomt og udviklet systemer til at få de direkte udgifter under kontrol, er den dårlige forvaltning aftaget. Vi ser, at på det strukturpolitiske område, hvor man ikke har gjort noget, hvor man i årevis bare har set til, er tallene for opadgående. At vi, hr. kommissær Kallas, har et problem med dechargen for 2006 på dette område og forventer af Dem, at De gør noget og ikke bare bliver ved med passivt at se til, det har aftegnet sig i årevis, det har været gentaget i bedrageribetænkningerne i årevis. Derfor så jeg gerne - og det siger ordføreren også, med fuld støtte fra alle talere indtil videre - at De sagde til de stater, der bare lader, som om de regler, vi har udviklet i fællesskab, ikke gælder for dem: O.k., vi lægger 10 % af jeres midler på is. Vi laver en reserve, og I får pengene, når I gjort, hvad I skulle. Det er et helt konkret krav fra Parlamentet. Dvs. handling, ikke handlingsplaner. Det forventer vi af Kommissionen, så er vi meget tilfredse med Dem. Endnu en gang tillykke til ordføreren."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή. Η μελέτη αυτού του τόσο ολοκληρωμένου φακέλου δεν είναι εύκολο έργο, και πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την εξαιρετική εργασία του κ. Musotto. Θεωρώ ότι μπορούμε να το πούμε αυτό σήμερα, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν τροπολογίες στην παρούσα έκθεση αύριο. Αυτό, επίσης, αποτελεί φόρο τιμής στον εισηγητή. Δεύτερον, φαίνεται ότι δεν απασχολεί καθόλου καμία από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με τα χρήματα των φορολογουμένων. Για άλλη μία φορά, το Συμβούλιο αποποιείται της ευθύνης του. Όποτε γίνεται λόγος για το πώς δαπανούνται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε δύσκολα ζητήματα, το Συμβούλιο απλώς απέχει. Ωστόσο, είδαμε ότι οι παρατυπίες μειώθηκαν εδώ και χρόνια στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, όπου αναλάβαμε αποφασιστική δράση και αναπτύξαμε συστήματα ελέγχου άμεσων πληρωμών· και με αυτό το σχόλιο θέτω το ζήτημα του τι θα γίνει με τις απαλλαγές στην επιτροπή μας. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη διαρθρωτική πολιτική, όπου καμία ενέργεια δεν έγινε και μείναμε με σταυρωμένα χέρια να παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων για χρόνια ολόκληρα, τα ποσά έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Αυτό είναι εμφανές και παρουσιάζεται στις εκθέσεις περί απάτης εδώ και χρόνια. Ο Επίτροπος Kallas θα δει στην απαλλαγή του έτους 2006 ότι αποτελεί προβληματικό ζήτημα και θα περιμένουμε από αυτόν να αναλάβει δράση και όχι να μείνει αδρανής και να παρακολουθεί τα γεγονότα.. Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα εσείς, κύριε Επίτροπε, να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό στα κράτη μέλη που συμπεριφέρονται σαν να μην τους αφορούν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει, και αυτό είναι το μήνυμα του εισηγητή με την πλήρη στήριξη των προηγούμενων ομιλητών. Θέλουμε να πείτε: «Σύμφωνοι, θα παγώσουμε το 10% των χρηματοδοτήσεων για εσάς. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα αποθεματικό και θα μπορέσετε να πάρετε τα χρήματα, εφόσον λάβετε τα κατάλληλα μέτρα». Αυτή είναι μια πολύ πρακτική απαίτηση από το Κοινοβούλιο. Δεν αποτελεί σχέδιο δράσης: είναι μια πρακτική ενέργεια. Αυτό περιμένουμε από την Επιτροπή, και τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Για άλλη μία φορά, συγχαρητήρια στον εισηγητή."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to express my sincere congratulations to the rapporteur. It is not an easy task, coming in new to such a comprehensive dossier, and I think we can be proud that Mr Musotto has done such a magnificent job. I think we can say this with confidence today, given that there are no amendments to this report for tomorrow. That, too, is a tribute to the rapporteur. Secondly, it is apparently of no interest whatsoever to one of the budgetary authorities to find out what is happening to the taxpayers' money. Once again, the Council is shirking its responsibility. Whenever we talk about how European taxpayers' money is being spent and try to seek solutions to difficult issues, the Council simply absents itself. However, we have seen – and this brings me to the issue of what will happen with the discharges in our committee – that for years in the field of agricultural policy, where we have been resolute in our action and developed systems to control direct payments, irregularities have decreased. In structural policy, on the other hand, where nothing has been done and where we have sat back and watched events unfold for years, the figures have gone up and up. This has been apparent for years, and has repeatedly featured in the fraud reports for years. Commissioner Kallas will see in the 2006 discharge that this is a problem and we will expect him to take action and not just sit back and watch. That is why I would like you, Commissioner, to say this to those Member States which behave as if the rules that we have all devised do not apply to them, and this is also what the rapporteur says, with the full support of all the previous speakers: we want you to say, ‘okay, we will put 10% of your funding on ice. It will form a reserve, and you can have the money once you have taken appropriate action’. That is a very practical demand from Parliament. It is not a plan of action; it is practical action. This is what we expect from the Commission, and then we will be very satisfied. Once again, congratulations to the rapporteur."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, me gustaría dar sinceramente las gracias al ponente. No es una tarea fácil abordar un expediente tan amplio, y opino que podemos estar orgullosos de que el señor Musotto haya realizado tan excelente trabajo. Opino que podemos decirlo con confianza, dado que no se han presentado enmiendas al informe para mañana. También ese hecho manifiesta el reconocimiento por el trabajo del ponente. En segundo lugar, parece que las autoridades presupuestarias no tengan ningún interés en descubrir qué ocurre con el dinero de los contribuyentes. Una vez más, el Consejo hace caso omiso de su responsabilidad. Cuando hablamos de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes europeos e intentamos buscar soluciones a estas difíciles cuestiones, el Consejo, sencillamente, se ausenta. Sin embargo —y esto me lleva a la cuestión de lo que ocurrirá con la aprobación de la gestión en nuestra comisión—, hemos visto que, durante años, las irregularidades en el área de las políticas agrícolas han disminuido; ésta es un área en la que hemos actuado decididamente y hemos desarrollado sistemas de control de los pagos directos. Por otro lado, en cuanto a la política estructural, área en la que no hemos actuado durante años, las cifras no han dejado de aumentar. Esta cuestión, conocida desde hace años, ha aparecido en los informes sobre el fraude repetidamente. El Comisario Kallas podrá comprobar en la aprobación de la gestión de 2006 que esta situación supone un problema, y esperamos que no se contente con observar lo que ocurre, sino que actúe. Por este motivo, señor Comisario, me gustaría que mandara el siguiente mensaje a los Estados miembros que actúan como si las normas que hemos concebido entre todos no fueran de aplicación para ellos, que es también lo que dice el ponente, con el apoyo pleno de todos los diputados que han intervenido. Queremos que les diga: «vamos a congelar el 10 % de su financiación. El dinero se guardará en una reserva y lo podrán recibir una vez hayan tomado las medidas adecuadas». Esta solicitud del Parlamento es muy práctica. No es un plan de acción; es una acción práctica. Es lo que esperamos que haga la Comisión y, si lo hace, estaremos satisfechos. Una vez más, felicito al ponente por su informe."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, tahaksin edastada raportöörile oma siirad õnnitlused. Pole kerge ülesanne koostada nii terviklik uus toimik ja ma arvan, et võime olla uhked, et hr Musotto on teinud nii suurepärast tööd. Ma arvan, et võime täna seda veendunult öelda, arvestades, et homme sellesse raportisse muudatusi ei tehta. Ka selle eest tuleb raportöörile tunnustust avaldada. Teiseks ei paku ühele eelarveasutusele nähtavasti mingit huvi välja selgitada, mis juhtub maksumaksjate rahaga. Kordan jälle, et nõukogu hiilib mööda oma kohustusest. Millal me ka ei räägiks sellest, kuidas Euroopa maksumaksjate raha kasutatakse, ning püüaks leida lahendusi rasketele küsimustele, nõukogu lihtsalt puudub arutelult. Siiski, me oleme näinud – ja see toob mu teema juurde, mis juhtub heakskiidu andmisega meie parlamendikomisjonis – et aastate jooksul on vähenenud eeskirjade eiramine põllumajanduspoliitika valdkonnas, kus oleme otsustavalt toiminud ja välja arendanud otseste väljamaksete kontrollisüsteemid. Teisest küljest, struktuuripoliitikas, kus pole midagi tehtud ning kus me oleme lihtsalt istunud ja sündmuste toimumist jälginud, on näitajad muutunud aina suuremaks ja suuremaks. See on olnud aastaid silmnähtav ning leidnud aastaid pidevat kajastamist pettustevastastes raportites. Volinik Kallas näeb 2006. aasta heakskiidu andmisel, et see on probleem, ning me ootame, et ta võtaks meetmeid, mitte lihtsalt ei istuks käed rüpes ega vaataks pealt. Sellepärast ma tahangi, volinik, et ütleksite neile liikmesriikidele, kes käituvad nii, nagu meie kõigi poolt koostatud eeskirjad nende kohta ei kehtikski, ning sedasama ütles ka raportöör koos täieliku toetusega kõigilt eelkõnelejatelt: me tahame teile öelda: „Hästi, külmutame siis 10% teie rahalistest vahenditest. See raha jääb reservi ja te võite selle saada siis, kui olete asjakohased meetmed võtnud.” See on parlamendi poolt väga praktiline nõudmine. See ei ole tegevuskava; see on praktiline tegevus. See on see, mida me komisjonilt ootame, ning siis oleme me väga rahul. Veel kord õnnitlused raportöörile."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijää vilpittömästi hänen tekemästään työstä. Näin laajaan asiaan perehtyminen ei ole ollut helppo tehtävä, ja voimme mielestäni olla ylpeitä siitä, että Francesco Musotto on tehnyt näin upeaa työtä. Voimme mielestäni todeta näin luottavaisin mielin, sillä tähän mietintöön ei ole esitetty huomiseksi tarkistuksia. Myös tämä on kunniaksi esittelijälle. Toiseksi totean, ettei toista budjettiviranomaista ilmeisesti kiinnosta millään tavalla selvittää, mitä veronmaksajien rahoille tapahtuu. Neuvosto pakoilee jälleen vastuutaan. Aina puhuessamme siitä, kuinka EU:n veronmaksajien rahat käytetään, ja yrittäessämme löytää ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin neuvosto on yksinkertaisesti poissa. Olemme kuitenkin nähneet, kuinka sääntöjenvastaisuudet ovat vähentyneet vuosien mittaan maatalouspolitiikan alalla, jolla olemme toteuttaneet toimia määrätietoisesti ja kehittäneet järjestelmiä suorien maksujen valvomiseksi, ja tästä pääsen siihen aiheeseen, mitä valiokunnassamme tapahtuu vastuuvapauden suhteen. Sen sijaan rakennepolitiikan alalla ei ole tehty mitään, vaan olemme vain istuneet kädet ristissä ja seuranneet tapahtumia vuosien ajan, ja siksi tällä alalla luvut ovat jatkaneet kasvuaan. Tämä on ollut selvää vuosien ajan ja käynyt myös toistuvasti ilmi petoskertomuksista vuosien ajan. Komission jäsen Kallas havaitsee vuoden 2006 vastuuvapausmenettelyssä, että tämä on ongelma ja että odotamme hänen ryhtyvän toimiin sen sijaan, että hän istuu kädet ristissä ja seuraa tilannetta. Arvoisa komission jäsen, pyydän, että sanotte seuraavan asian kaikille niille jäsenvaltioille, jotka käyttäytyvät niin kuin yhdessä laatimamme säännöt eivät koskisi niitä, ja samaa pyytää myös esittelijä meidän kaikkien aiempien puhujien tuella. Pyydän, että vastaatte niille: ”Asia selvä, jäädytämme 10 prosenttia rahoituksestanne. Siitä tehdään varanto, ja saatte rahat toteutettuanne asianmukaiset toimet.” Tämä on hyvin käytännönläheinen pyyntö parlamentilta. Se ei ole toimintasuunnitelma, vaan käytännön teko. Odotamme tätä komissiolta ja olemme varsin tyytyväisiä, jos komissio tekee näin. Kiitän esittelijää vielä kerran."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’aimerais adresser mes sincères félicitations au rapporteur. Ce n’est guère une tâche facile que d’aborder un dossier aussi vaste, et je pense que nous pouvons être fiers que M. Musotto ait fait un si magnifique travail. Je pense qu’on peut le dire en toute confiance puisqu’il n’y a pas d’amendement à ce rapport pour demain. Cela aussi, c’est tout à l’honneur du rapporteur. En second lieu, aucune autorité budgétaire ne souhaite apparemment savoir ce qu’il advient de l’argent des contribuables. À nouveau, le Conseil esquive sa responsabilité. Quand on se demande à quoi l’on consacre l’argent du contribuable européen et que l’on cherche des solutions à ces questions délicates, le Conseil brille par son absence. Toutefois, nous avons pu constater – ce qui m’amène à m’interroger sur ce qui va se passer avec les décharges dans notre Commission – que pendant plusieurs années, dans le secteur de la politique agricole où nous avons mené des actions résolues et développé des systèmes de contrôle des paiements directs, les irrégularités ont . Dans la politique structurelle au contraire, où rien n’a été fait et où nous avons assisté sans rien faire au déroulement des événements pendant des années, les chiffres n’ont cessé de grimper. Cela s’est vérifié pendant des années au long desquelles on l’a stigmatisé à multiples reprises dans les rapports sur les fraudes. Le commissaire Kallas constatera dans la décharge 2006 que c’est un problème et nous attendons qu’il prenne des mesures au lieu d’y assister impuissant. C’est pourquoi, Monsieur le Commissaire, je voudrais que vous vous adressiez à ceux des États membres qui se comportent comme si les règles dont nous sommes tous convenus ne s’appliquent pas à eux, et c’est aussi ce que dit le rapporteur avec le soutien inconditionnel de tous les orateurs précédents: nous aimerions que vous leur disiez «OK, nous allons geler 10 % de vos fonds que nous allons mettre en réserve. Vous pourrez avoir cet argent quand vous aurez pris les mesures adéquates». C’est une demande de bon sens du Parlement. Ce n’est pas un plan d’action: c’est une action pratique. C’est cela que nous attendons de la Commission et qui nous satisfera pleinement. À nouveau, mes félicitations au rapporteur."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék őszintén gratulálni az előadónak. Nem könnyű feladat egy ilyen átfogó anyagot átvenni és mindannyian büszkék lehetünk a Musotto úr által elvégzett nagyszerű munkára. Mindezt magabiztosan jelenthetjük ma ki, hiszen nincsenek módosítások holnapra a jelentéssel kapcsolatban, ez pedig szintén az előadó dicsérete. Másodszor, úgy tűnik, hogy az egyik költségvetési szervet egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik az adófizetők pénzével. A Tanács ismételten kibújik a felelősség alól. Minden alkalommal, amikor az európai adófizetők pénzének elköltésére terelődik a szó és amikor nehéz problémákra keressük a megoldást, Tanács egész egyszerűen kivonja magát. Láthattuk már azonban – és itt elérkezünk ahhoz a problémához, hogy mi fog történni a mentesítésekkel a bizottságunkban –, hogy a szabálytalanságok száma évek óta csökken az agrárpolitika területén, ahol határozottan cselekedtünk és rendszereket alakítottunk ki a közvetlen kifizetések ellenőrzésére. A strukturális politikán belül ezzel szemben, ahol évek óta semmi előrelépés nem történt, ahol hátradőltünk és figyeltük az eseményeket, ott a számok egyre magasabbra emelkedtek. Ez már évek óta nyilvánvaló tény, ami újra és újra szerepel a csalásról szóló jelentésekben. Kallas biztos úr láthatja majd a 2006-os mentesítési jelentésben, hogy ez probléma, és tőle azt várjuk, hogy ne csak hátradőljön, hanem cselekedjen. Ezért szeretném megkérni önt biztos úr, hogy ezt közölje azokkal a tagállamokkal, amelyek úgy tesznek, mintha az általunk kidolgozott szabályok rájuk nem vonatkoznának, és ezt kéri az előadó úr is az előtte felszólalók támogatásával: szeretnénk, ha kijelentené, hogy „rendben, akkor a támogatás 10%-át befagyasztjuk. Ez tartalékot fog képezni, és a pénz hozzáférhető lesz, amikor megtették a megfelelő intézkedéseket.” Ez igen praktikus kérés a Parlament részéről, ez nem cselekvési terv, hanem egy praktikus intézkedés. Ezt várjuk a Bizottságtól, és ha ez megtörténik nagyon elégedettek leszünk. Még egyszer, gratulálok az előadónak."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere le mie sincere congratulazioni al relatore. Non è un compito facile iniziare da zero un argomento talmente complesso, ma ritengo che possiamo andare orgogliosi del fatto che l’onorevole Musotto abbia realizzato un lavoro stupendo. Penso che oggi possiamo dirlo con fiducia, non vi sono infatti emendamenti a questa relazione per domani. Anche questo è un omaggio al relatore. In secondo luogo, sembra che non abbia alcuna importanza per una delle autorità di bilancio scoprire cosa sta accadendo al denaro dei contribuenti. Ancora una volta, il Consiglio si sottrae alle sue responsabilità. Ogni volta che parliamo di come viene speso il denaro dei contribuenti europei e cerchiamo di trovare soluzioni a situazioni difficili, il Consiglio semplicemente si assenta. Tuttavia, abbiamo visto – e questo mi porta alla questione di cosa accadrà con i discarichi in seno alla nostra commissione – che nel corso degli anni nel settore della politica agricola, dove abbiamo agito con risolutezza e abbiamo elaborato sistemi di controllare dei pagamenti diretti, le irregolarità sono diminuite. Nella politica strutturale, d’altro canto, dove non è stato fatto nulla e dove ci siamo adagiati e abbiamo guardato il corso degli eventi per anni, le cifre sono aumentate sempre più. Questa situazione è palese da anni ed è stata riportata più volte nelle relazioni sulle frodi per anni. Nel discarico del 2006, il Commissario Kallas noterà che questo costituisce un problema e che noi ci aspettiamo che agisca, e non che si sieda e attenda. Ecco perché vorrei che lei, signor Commissario, dica a quegli Stati membri che si comportano come se le norme che abbiano elaborato non si applichino nei loro confronti, e questo è affermato anche dal relatore, con il pieno sostegno di tutti i precedenti oratori; noi vogliamo che lei dica “Va bene, congeleremo il 10% dei nostri finanziamenti; costituirà una riserva e voi potrete avere il denaro solo dopo avere intrapreso le azioni opportune”. È una richiesta molto pratica da parte dell’Assemblea. Non è un piano d’azione, è un’azione pratica. È ciò che ci aspettiamo dalla Commissione e poi saremo soddisfatti. Ancora una volta, congratulazioni al relatore."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau išreikšti nuoširdžią padėką pranešėjui. Jam teko nelengva užduotis, žinant, kokiu didžiuliu dokumentų rinkiniu jis turėjo vadovautis, ir manau, kad galime didžiuotis, kad F. Musotto puikiai atliko savo darbą. Manau, kad šiandien galime tai tvirtai pasakyti, žinodami, kad rytoj nėra numatyta jokių šio pranešimo pakeitimų. Tai yra taip pat pranešėjo nuopelnas. Antra, akivaizdu, kad vienai iš institucijų, atsakingų rengiant biudžetą, nerūpi, kaip yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Taryba dar kartą kratosi atsakomybės. Kai mes kalbame apie tai, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, ir mėginame spręsti sudėtingus klausimus, Taryba šiose diskusijose tiesiog nedalyvauja. Tačiau mes matome – ir tai kelia klausimą, kaip bus vykdomi įsipareigojimai mūsų komitete – kad žemės ūkio politikos srityje, kur mes daugelį metų vykdėme ryžtingus veiksmus ir sukūrėme sistemą, kaip kontroliuoti tiesiogines išmokas, pažeidimų sumažėjo. Kita vertus, struktūrinės politikos srityje, kur nieko nebuvo daroma ir kur mes daugelį metų tik laukėme ir stebėjome, kaip klostysis įvykiai, rodikliai kasmet blogėjo. Tai jau daugelį metų akivaizdžiai matyti ataskaitose dėl sukčiavimo. 2006 m. biudžeto įvykdymas turėtų akivaizdžiai parodyti šią problemą Komisijos nariui S. Kallasui ir mes tikimės, kad jis imsis reikalingų veiksmų padėčiai pakeisti. Būtent todėl aš norėčiau, kad Jūs, Komisijos nary, perduotumėte valstybėms narėms, kurios elgiasi taip, tarsi taisyklės būtų kuriamos ne joms, ir pasakytumėte: „Gerai, mes įšaldysime 10 proc. jūsų lėšų. Tai bus rezervas, o pinigus jūs gausite tada, kai imsitės tinkamų veiksmų.“ Tai yra labai praktiškas Parlamento reikalavimas. Tai nėra veiksmų planas; tai yra praktinis veiksmas. To mes tikimės iš Komisijos ir būtume labai patenkinti tokiais jos veiksmais. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vēlos izteikt vissirsnīgākos apsveikumus referentam. Tas nav viegls uzdevums – no jauna iedziļināties tik plašā lietā, un man šķiet, ka mēs varam būt lepni, ka kungs to ir tik lieliski paveicis. Es domāju, mēs varam to šodien teikt ar pārliecību, jo arī rīt nebūs šā ziņojuma grozījumu. Arī tā ir cieņas izteikšana referentam. Otrkārt, skaidri redzams, ka vienai daļai no budžeta lēmējiestādes vispār neinteresē noskaidrot, kas notiek ar nodokļu maksātāju naudu. Padome atkal izvairās no atbildības. Kad vien mēs runājam par to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda, un cenšamies meklēt sarežģītu problēmu risinājumu, Padome vienkārši nepiedalās. Tomēr mēs redzam – un tas man liek atgriezties pie jautājuma par to, kas notiks ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru mūsu komitejā – ka gadiem ilgi lauksaimniecības politikas jomā, kur mēs esam rīkojušies noteikti un izstrādājuši tiešo maksājumu kontroles sistēmas, pārkāpumi ir samazinājušies. No otras puses, strukturālajā politikā, kur nav darīts nekas un kur mēs gadiem ilgi vienkārši sēdējām un vērojām notikumus, skaitļi ir palielinājušies. Tas ir bijis acīm redzams gadiem ilgi un gadiem ilgi ir atkārtots ziņojumos par krāpšanu. 2006. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā Komisārs redzēs, ka tā ir problēma, un mēs sagaidām, ka viņš rīkosies un nevis tikai sēdēs un vēros. Tādēļ es vēlētos lai jūs, komisāra kungs, pateiktu to tām dalībvalstīm, kuras uzvedas tā, it kā mūsu visu izstrādātie likumi uz tām neattiektos, un to saka arī referents, saņemot visu iepriekšējo runātāju pilnīgu atbalstu: mēs vēlamies jums pateikt ,,jā, mēs iesaldēsim 10 % no jūsu finansējuma; tā būs rezerve, un jūs varat saņemt naudu, tiklīdz būsit īstenojuši attiecīgus pasākumus”. Tā ir ļoti praktiska Parlamenta prasība. Tas nav rīcības plāns, tā ir praktiska rīcība, To mēs sagaidām no Komitejas, un pēc tam mēs būsim ļoti apmierināti. Vēlreiz apsveicu referentu."@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herzliche Gratulation dem Berichterstatter. Es ist nicht einfach, in ein so umfassendes Dossier neu hineinzugehen, und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass der Kollege Musotto diese Aufgabe so großartig gemeistert hat. Das können wir heute schon sagen, da es ja auch morgen keine Änderungsanträge zu diesem Bericht gibt. Auch das ist eine Auszeichnung für den Berichterstatter. Zweitens: Es interessiert offenbar einen Teil der Haushaltsbehörde überhaupt nicht, was mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler passiert. Der Rat entzieht sich zum wiederholten Male seiner Verantwortung. Er fehlt einfach dann, wenn über die Verwendung europäischer Steuergelder diskutiert wird und Auswege aus problematischen Situationen gesucht werden. Aber wir haben gesehen — und da bin ich auch bei der Frage, wie es mit den Entlastungen in unserem Ausschuss weitergehen soll —, dass seit Jahren im Bereich der Agrarpolitik, wo man entschlossen gehandelt und Systeme entwickelt hat, um die direkten Ausgaben unter Kontrolle zu bekommen, die Misswirtschaft abgenommen hat. Wir sehen, dass im Bereich der Strukturpolitik, wo man nichts getan hat, wo man seit Jahren zugeschaut hat, die Zahlen nach oben gehen. Dass wir, Herr Kommissar Kallas, bei der Entlastung für das Jahr 2006 ein Problem in diesem Bereich haben und von Ihnen erwarten, dass Sie tätig werden und nicht weiter zuschauen, ist seit Jahren ablesbar, das wiederholt sich in den Betrugsberichten seit Jahren. Deshalb hätte ich ganz gerne — und das sagt auch der Berichterstatter, mit voller Unterstützung aller bisherigen Redner —, dass Sie zu den Staaten, die einfach so tun, als ob für sie die Regeln, die wir gemeinsam entwickelt haben, nicht gültig wären, sagen: O.K., wir stellen euch 10 % der Mittel in den Eiskasten. Wir bilden eine Reserve, und ihr bekommt das Geld wieder heraus, wenn ihr entsprechend gehandelt habt. Das ist eine ganz konkrete Forderung des Parlaments. Das heißt Aktion, nicht Aktionspläne. Das erwarten wir von der Kommission, dann sind wir mit Ihnen sehr zufrieden. Nochmals Gratulation an den Berichterstatter."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik feliciteer de rapporteur. Aan een zo veelomvattend dossier beginnen is geen gemakkelijke taak. Wij kunnen trots zijn dat de heer Musotto zulk uitstekend werk heeft geleverd. Vandaag kunnen wij dat met vertrouwen zeggen. Er zijn voor morgen immers geen amendementen op dit verslag. Dat is een blijk van waardering voor de rapporteur. In de tweede plaats is wat met het geld van de belastingbetaler gebeurt, voor één van de begrotingsautoriteiten blijkbaar van geen enkel belang. Eens te meer onttrekt de Raad zich aan zijn verantwoordelijkheid. Telkens als wij het hebben over hoe het geld van de belastingbetaler wordt besteed, en wij oplossingen trachten te vinden voor moeilijke problemen, blijft de Raad gewoon weg. Wij zien echter dat op het gebied van het landbouwbeleid, waar wij vastberaden zijn geweest in onze actie en waar wij controlesystemen voor rechtstreekse betalingen hebben ontwikkeld, de onregelmatigheden gedurende jaren zijn afgenomen. Dat brengt mij bij de vraag wat met de kwijtingen in onze commissie zal gebeuren. In het structuurbeleid werd niets gedaan. Wij hebben het jarenlang op zijn beloop gelaten, en de problemen zijn daar gestaag toegenomen. Dat is al jaren duidelijk. Het is in de voorbije jaren herhaaldelijk in de fraudeverslagen gemeld. Commissaris Kallas zal bij de kwijting 2006 zien dat dit een probleem is, en wij verwachten dat hij actie onderneemt in plaats van toe te kijken. Mijnheer de Commissaris, daarom verzoek ik u de lidstaten die zich gedragen alsof de regels die wij allemaal hebben opgesteld, niet op hen van toepassing zijn, te zeggen wat ook de rapporteur met de volledige steun van alle vorige sprekers heeft gezegd. Wij willen dat u zegt dat u tien procent van de financiering voor de lidstaten zult opschorten. Die tien procent zal een reserve vormen, die beschikbaar is zodra de lidstaten de aangewezen actie hebben ondernomen. Dat is een zeer praktische eis van het Parlement. Het is geen actieplan, maar een praktische actie. Dat is wat wij van de Commissie verwachten. Wij zullen dan zeer tevreden zijn. Ik feliciteer de rapporteur nogmaals."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie i panowie! Chciałbym wyrazić moje szczere gratulacje dla sprawozdawcy. Praca z tak obszerną dokumentacją nie jest łatwym zadaniem; myślę, że możemy być dumni, że pan Musotto wykonał ją tak dobrze. Myślę, że dziś możemy powiedzieć to z ufnością, zakładając, że na jutro nie ma żadnych poprawek do tego sprawozdania. To również stanowi wyraz uznania dla sprawozdawcy. Po drugie, jeden z organów budżetowych wyraźnie nie jest zainteresowany tym, aby dowiedzieć się, co dzieje się z pieniędzmi podatników. Raz jeszcze Rada zawęża swój zakres odpowiedzialności. Ilekroć mówimy o sposobie wydatkowania pieniędzy europejskiego podatnika i próbujemy poszukiwać rozwiązań w trudnych kwestiach, Rada jest zwyczajnie nieobecna. Widzimy jednak – i tu przechodzimy do kwestii tego, co stanie się w naszej komisji z absolutoriami – że przez wiele lat pracy na polu polityki rolnej, gdzie byliśmy bardzo stanowczy w swoich działaniach i stworzyliśmy systemy kontroli płatności bezpośrednich, liczba nieprawidłowości spadła. Z drugiej strony, w polityce strukturalnej, gdzie nie podejmuje się żadnych działań, gdzie tylko wycofaliśmy się i od lat obserwujemy rozwój wydarzeń, odpowiednie liczby wzrastają. Od lat taki stan rzeczy jest oczywisty i od lat znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach dotyczących nadużyć. Czytając absolutorium z 2006 r. komisarz Kallas przekona się, że jest to problem i że będziemy od niego oczekiwać działania, a nie tylko obserwacji. Oto dlaczego, panie komisarzu, chciałbym, aby powiedział pan to tym państwom członkowskim, które zachowują się tak, jakby wypracowane przez nas zasady nie odnosiły się do nich. To jest także to, co mówi sprawozdawca, i co w pełni popierają poprzedni mówcy: chcemy, aby powiedział pan: „w porządku, zamrażamy 10% przeznaczonych dla was środków. Będą one stanowić rezerwę. Będziecie mogli otrzymać te pieniądze, jeżeli podejmiecie odpowiednie działania”. To jest bardzo praktyczne żądanie ze strony Parlamentu. To nie jest plan działań. To jest rzeczywiste działanie. Tego oczekujemy od Komisji. Będziemy usatysfakcjonowani, gdy tak się stanie. Raz jeszcze, gratulacje dla sprawozdawcy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de exprimir as minhas sinceras felicitações ao relator. Não é uma tarefa fácil para alguém que vem de fora familiarizar-se com um dossiê tão complexo, e creio podermos estar orgulhosos do senhor deputado Musotto por ter realizado um trabalho tão magnífico. Isso é algo que hoje podemos dizer com confiança, uma vez que para amanhã não estão previstas quaisquer alterações a este relatório, o que também é um mérito do relator. Em segundo lugar, ao que parece, uma das autoridades orçamentais não tem qualquer interesse em descobrir o que está a acontecer ao dinheiro dos contribuintes. Uma vez mais, o Conselho está a fugir às suas responsabilidades. Sempre que falamos sobre a forma como o dinheiro dos contribuintes europeus é gasto e tentamos encontrar soluções para problemas difíceis, o Conselho ausenta-se pura e simplesmente. Mas nós constatámos que no domínio da política agrícola, onde agimos com determinação e desenvolvemos sistemas para controlar os pagamentos directos, o número de irregularidades tem diminuído há anos - e isso leva-me à questão de saber o que irá acontecer com as quitações na nossa comissão. Na área da política estrutural, em contrapartida, onde nada foi feito e nos limitámos durante anos a assistir passivamente ao desenrolar dos acontecimentos, os números não têm parado de subir. Esta tendência já é visível há anos e constou, repetidas vezes, dos relatórios sobre a luta contra a fraude nos últimos anos. O Senhor Comissário Kallas irá verificar, na quitação de 2006, que este é um problema e esperamos que ele tome medidas e não se limite simplesmente a assistir sem nada fazer. Por isso, Senhor Comissário, gostaria que dissesse o seguinte àqueles Estados-Membros que se comportam como se as regras que todos nós definimos não se lhes aplicassem - e é essa também a mensagem do relator, que mereceu o pleno apoio de todos os oradores que falaram antes de mim: queremos que lhes diga "tudo bem, iremos congelar 10% do vosso financiamento. Será constituída uma reserva e poderão ter acesso ao dinheiro assim que tiverem tomado medidas adequadas". Trata-se de uma exigência muito concreta do Parlamento. Não é um plano de acção, mas sim uma acção concreta. É isso que esperamos da Comissão e ficaremos muito satisfeitos se corresponderem às nossas expectativas. Uma vez mais, parabéns ao relator."@pt17
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herzliche Gratulation dem Berichterstatter. Es ist nicht einfach, in ein so umfassendes Dossier neu hineinzugehen, und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass der Kollege Musotto diese Aufgabe so großartig gemeistert hat. Das können wir heute schon sagen, da es ja auch morgen keine Änderungsanträge zu diesem Bericht gibt. Auch das ist eine Auszeichnung für den Berichterstatter. Zweitens: Es interessiert offenbar einen Teil der Haushaltsbehörde überhaupt nicht, was mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler passiert. Der Rat entzieht sich zum wiederholten Male seiner Verantwortung. Er fehlt einfach dann, wenn über die Verwendung europäischer Steuergelder diskutiert wird und Auswege aus problematischen Situationen gesucht werden. Aber wir haben gesehen — und da bin ich auch bei der Frage, wie es mit den Entlastungen in unserem Ausschuss weitergehen soll —, dass seit Jahren im Bereich der Agrarpolitik, wo man entschlossen gehandelt und Systeme entwickelt hat, um die direkten Ausgaben unter Kontrolle zu bekommen, die Misswirtschaft abgenommen hat. Wir sehen, dass im Bereich der Strukturpolitik, wo man nichts getan hat, wo man seit Jahren zugeschaut hat, die Zahlen nach oben gehen. Dass wir, Herr Kommissar Kallas, bei der Entlastung für das Jahr 2006 ein Problem in diesem Bereich haben und von Ihnen erwarten, dass Sie tätig werden und nicht weiter zuschauen, ist seit Jahren ablesbar, das wiederholt sich in den Betrugsberichten seit Jahren. Deshalb hätte ich ganz gerne — und das sagt auch der Berichterstatter, mit voller Unterstützung aller bisherigen Redner —, dass Sie zu den Staaten, die einfach so tun, als ob für sie die Regeln, die wir gemeinsam entwickelt haben, nicht gültig wären, sagen: O.K., wir stellen euch 10 % der Mittel in den Eiskasten. Wir bilden eine Reserve, und ihr bekommt das Geld wieder heraus, wenn ihr entsprechend gehandelt habt. Das ist eine ganz konkrete Forderung des Parlaments. Das heißt Aktion, nicht Aktionspläne. Das erwarten wir von der Kommission, dann sind wir mit Ihnen sehr zufrieden. Nochmals Gratulation an den Berichterstatter."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som úprimne zagratuloval spravodajcovi. Nie je to ľahká úloha prísť ako nový k takémuto komplexnému spisu a myslím, že môžeme byť pyšný, že pán Musotto urobil takú skvelú prácu. Myslím, že dnes to môžeme povedať s istotou, keďže na zajtra nie sú k tejto správe žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. To je tiež pocta spravodajcovi. Po druhé, jeden z rozpočtových orgánov očividne nemá akýkoľvek záujem zistiť, čo sa deje s peniazmi daňových poplatníkov. Rada sa zasa vyhýba zodpovednosti. Vždy, keď hovoríme o tom, ako sa utrácajú peniaze európskych daňových poplatníkov a pokúšame sa hľadať riešenia neľahkých otázok, Rada sa jednoducho nezúčastní. Avšak videli sme - a to ma privádza k otázke, čo sa stane s udeľovaním absolutórií v našom výbore - že po celé roky sa v oblasti poľnohospodárskej politiky znížil počet nezrovnalostí tam, kde sme boli v našej činnosti odhodlaní a vyvinuli sme systémy kontroly priamych platieb. Na druhej strane v štrukturálnej politike, kde sa neurobilo nič a kde sme roky nečinne sedeli a prizerali sa vývoju udalostí, čísla rástli a rástli. Roky to bolo zjavné a roky sa to opakovane uvádzalo v správach o podvodoch. Z udeľovania absolutória v roku 2006 komisár Kallas uvidí, že toto je problém a očakávame od neho, že bude konať a nie len nečinne sedieť a prizerať sa. Preto by som chcel, pán komisár, aby ste to povedali tým členským štátom, ktoré sa správajú tak, akoby pre nich neplatili pravidlá, ktoré sme všetci vytvorili. A je to tiež to, čo hovorí spravodajca s plnou podporou všetkých predchádzajúcich rečníkov: Chceme aby ste povedali „dobre, zmrazíme 10 % vašich prostriedkov. Bude to predstavovať rezervu a môžete ich získať, keď prijmete primerané opatrenia“. Toto je veľmi praktická požiadavka Parlamentu. Nie je to plán činnosti, je to praktické opatrenie. Toto je to, čo očakávame od Komisie a potom budeme veľmi spokojní. Ešte raz, gratulujem spravodajcovi."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, iskreno čestitam poročevalcu. To ni enostavna naloga, ki se na novo pojavlja v tako obsežnem dosjeju, menim, da smo lahko ponosni, da je gospod Musotto opravil tako odlično delo. Menim, da lahko to danes rečemo z gotovostjo, glede na to, da za jutri ni nobenih predlogov sprememb k temu poročilu. Tudi to je pohvala poročevalcu. Drugič, očitno ni v interesu nobenega proračunskega organa, da bi ugotovili, kaj se dogaja z denarjem davkoplačevalcev. Svet se je ponovno izognil odgovornosti. Kadarkoli govorimo o tem, kako se porablja denar evropskih davkoplačevalcev in poskušamo najti rešitve za težavna vprašanja, se Svet preprosto umakne. Vendar smo videli – kar me pripelje do vprašanja, kaj se bo zgodilo z razrešnicami v našem odboru – da se je na področju kmetijske politike skozi leta, ko smo bili odločni glede naših ukrepov in smo razvili sisteme za nadzor neposrednih plačil, število nepravilnosti zmanjšalo. Na drugi strani pa so pri strukturni politiki, kjer ni bilo še nič storjeno in kjer smo obsedeli in opazovali, kako so se dogodki odvijali več let, številke samo rasle. To je bilo očitno že več let in se je ves čas pojavljalo v poročilih o goljufijah. Komisar Kallas bo v razrešnici za leto 2006 videl, da je to težava; pričakujemo, da bo v zvezi s tem ukrepal in ne le opazoval dogajanje. Zato želim, da vi komisar to poveste tistim državam članicam, ki se obnašajo, kot da pravila, ki smo jih skupaj pripravili, zanje ne veljajo; to je povedal tudi poročevalec s polno podporo vseh prejšnjih govornikov: želimo vam reči, „dobro, 10 % vaših finančnih sredstev bomo zamrznili. S tem bomo ustvarili rezervo, denar pa vam bo na voljo, ko boste sprejeli ustrezne ukrepe“. To je zelo praktična zahteva Parlamenta. To ni akcijski načrt, ampak praktični ukrep. To pričakujemo s strani Komisije, s tem bomo zelo zadovoljni. Ponovno čestitam poročevalcu."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja framföra mina uppriktiga gratulationer till föredraganden. Det är ingen enkel uppgift att komma in som ny till ett så omfattande ärende, och jag tycker att vi kan vara stolta över att Francesco Musotto har gjort ett sådant fantastiskt arbete. Jag tycker att vi tryggt kan säga det i dag, eftersom det inte finns några ändringsförslag till betänkandet inför morgondagen. Även det är en hyllning till föredraganden. Sedan vill jag säga att det för den ena av budgetmyndigheterna tycks vara ointressant att ta reda på vad som händer med skattebetalarnas pengar. Jag vill återigen säga att rådet undviker sitt ansvar. Det är alltid så när vi diskuterar hur de europeiska skattebetalarnas pengar spenderas och försöker hitta lösningar på svåra problem att rådet helt enkelt håller sig borta. Vi har dock sett – och detta leder mig till frågan om vad som kommer att hända med ansvarsfriheten i vårt utskott – att oegentligheterna under flera år har minskat i antal inom jordbrukspolitiken, där vi har varit beslutsamma i våra åtgärder och utvecklat system för att kontrollera direktbetalningar. I strukturpolitiken å andra sidan, där ingenting har gjorts och där vi har lutat oss tillbaka och sett på hur händelserna utvecklats, har siffrorna hela tiden gått upp. Detta har varit tydligt i flera år, och i flera år har det upprepade gånger framhållits i betänkanden om bedrägerier. Kommissionsledamot Siim Kallas kommer genom beviljandet av ansvarsfrihet för 2006 att se att det här är ett problem och vi förväntar oss att han vidtar åtgärder och inte bara lutar sig tillbaka och ser på. Av denna anledning vill vi att ni, herr kommissionsledamot, säger följande till de medlemsstater som uppför sig som om de regler som vi alla har kommit fram till inte gäller dem, vilket även är vad föredraganden med fullt stöd från alla föregående talare säger. Vi vill att ni säger: ”Okej, vi kommer att lägga 10 procent av era medel på is. Det kommer att skapa en reserv och ni kan få pengarna när ni har vidtagit lämpliga åtgärder.” Det är en mycket praktiskt inriktad begäran från parlamentet. Det är inte en åtgärdsplan, det är en praktisk åtgärd. Detta är vad vi förväntar oss av kommissionen och därefter kommer vi att vara väldigt nöjda. Jag vill återigen gratulera föredraganden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"diminué"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph