Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this report is a long catalogue of failure. It graphically illustrates how the amount of fraud, described as ‘irregularities’, is steadily rising and that attempts to deal with it are failing. It openly admits that fraud in 2006 in the areas of own resources – agricultural expenditure and Member States’ structural actions – totalled EUR 1 143 million. It was EUR 922 million in 2003, so in just four years fraud has risen by over EUR 200 million. I would remind everyone in this institution that these are not meaningless sums of money, but taxpayers’ money. The EU is funded by its citizens, including hard-pressed taxpayers in the UK. They deserve better than this for their money. Governments of all Member States should be saying ‘enough’ already, and these appalling figures provide all the more reason why the government of my country should honour its manifesto commitment to give the British people a referendum on the Lisbon Treaty."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tato zpráva je dlouhým soupisem chyb. Názorně popisuje rostoucí počet podvodů – popisovaných jako „nesrovnalosti“ a jak selhávají pokusy o jejich řešení. Otevřeně připouští, že podvody v roce 2006 v oblasti vlastních zdrojů – zemědělských výdajů a strukturálních akcí členských států – dosáhly výše 1 143 milionů EUR. V roce 2003 to bylo 922 milionů EUR, takže za pouhé čtyři roky se jedná o nárůst počtu podvodů o 200 milionů EUR. Rád bych připomněl všem v tomto orgánu, že se nejedná o bezvýznamné částky, ale o peníze daňových poplatníků. EU je tvořena svými občany, včetně přetížených daňových poplatníků ve Spojeném království. Za své peníze si zasluhují více. Vlády všech členských států by již měly říci „dost“ a tyto otřesné údaje by se měly stát jen dalším údajem, proč by se vláda mé země měla dodržet svého závazku umožnit obyvatelům Británie referendum o Lisabonské smlouvě."@cs1
"Hr. formand! Denne betænkning er en lang fortegnelse over fiaskoer. Den illustrerer grafisk, hvordan omfanget af svig, der betegnes som uregelmæssigheder, stiger støt, og at forsøgene på at bekæmpe det mislykkes. Det indrømmes åbent, at sviget i 2006 på området for egne indtægter - landbrugsudgifter og medlemsstaternes strukturforanstaltninger - beløb sig til 1,143 milliarder euro. Det var 922 millioner euro i 2003, så på bare fire år er sviget steget med over 200 millioner euro. Jeg vil minde alle i Parlamentet om, at der ikke er tale om ligegyldige pengebeløb, men om skatteydernes penge. EU finansieres af dets borgere, deriblandt hårdt pressede skatteydere i Det Forenede Kongerige. De fortjener at få mere for pengene end dette. Samtlige medlemsstaters regeringer burde have sagt stop allerede, og disse rystende tal giver endnu større grund til, at den britiske regering indfrier sit erklærede tilsagn om at give den britiske befolkning en folkeafstemning om Lissabontraktaten."@da2
". Herr Präsident! Dieser Bericht ist ein langer Katalog von Versäumnissen. Er illustriert anschaulich, wie die Zahl der Betrugsdelikte, die als „Unregelmäßigkeiten“ bezeichnet werden, unablässig steigt und dass Versuche, etwas dagegen zu unternehmen, immer wieder scheitern. Es wird offen zugegeben, dass sich der Gesamtbetrag der Betrugsdelikte in den Bereichen Eigenmittel, Agrarausgaben und strukturpolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 2006 auf rund 1,143 Milliarden Euro belief. Diese Zahl lag 2003 bei 922 Millionen Euro; das bedeutet einen Anstieg von über 200 Millionen Euro in nur vier Jahren. Ich möchte jeden in dieser Institution daran erinnern, dass es sich hierbei nicht um irgendwelches Geld handelt, sondern um das Geld der Steuerzahler. Die EU setzt sich zusammen aus ihren Bürgern, unter anderem auch aus den stark geschröpften Steuerzahlern in Großbritannien. Die haben für ihr Geld etwas Besseres verdient. Die Regierungen aller Mitgliedstaaten hätten hier schon längst einen Schlussstrich ziehen müssen, und diese erschreckenden Zahlen geben umso mehr Anlass dazu, dass die Regierung meines Landes sich an ihre Manifestverpflichtung halten und dem britischen Volk ein Referendum über den Vertrag von Lissabon gewähren sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση αποτελεί έναν μακρύ κατάλογο αποτυχιών. Περιγράφει παραστατικά πώς τα ποσοστά απάτης αποκαλούμενα ως «παρατυπίες» αυξάνονται συστηματικά και πώς οι προσπάθειες αντιμετώπισης της απάτης αποτυγχάνουν. Ομολογεί ανοιχτά ότι το ποσό που αφορά την απάτη το έτος 2006 στους τομείς ιδίων πόρων αγροτικών δαπανών και διαρθρωτικών δράσεων των κρατών μελών ανέρχεται στο 1,143 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό το έτος 2003 ισούταν με 922 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε μόλις τέσσερα χρόνια η απάτη αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σε αυτό το θεσμικό όργανο ότι τα παραπάνω δεν είναι ανούσια χρηματικά ποσά, αλλά τα χρήματα των φορολογουμένων. Η ΕΕ χρηματοδοτείται από τους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων των υπό σκληρή πίεση φορολογουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα χρήματα που πληρώνουν αξίζουν πολύ καλύτερη μεταχείριση. Οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν ήδη αναφωνήσει «αρκετά». Τα φρικτά αυτά στατιστικά στοιχεία αποτελούν την αιτία για την οποία η κυβέρνηση της χώρας μου θα τηρήσει τη δέσμευση μανιφέστο ότι θα παραδώσει στον βρετανικό λαό ένα δημοψήφισμα σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας."@el10
". Señor Presidente, este informe presenta un largo catálogo de errores. El informe ilustra gráficamente que el fraude, descrito como «irregularidades», aumenta constantemente y que los intentos de abordar esta cuestión no están produciendo resultados. En el informe se admite abiertamente que el fraude en 2006 en las áreas de los recursos propios, el gasto agrícola y las acciones estructurales de los Estados miembros alcanzó los 1 143 millones de euros. En 2003, esta cifra era de 922 millones de euros, así que, en cuatro años, el fraude ha aumentado en más de 200 millones de euros. Me gustaría recordar a todas las personas de esta institución que estas cantidades de dinero no son insignificantes: es el dinero de los contribuyentes. Son los ciudadanos, incluidos los oprimidos contribuyentes británicos, los que financian la UE, y merecen que se haga algo mejor que esto con su dinero. Los gobiernos de todos los Estados miembros deberían decir «basta», y estas sorprendentes cifras representan una razón más de por qué el Gobierno de mi país debería respetar su compromiso manifiesto de convocar a los británicos a un referéndum sobre el Tratado de Lisboa."@es21
"Hr president, see raport on pikk nimekiri nurjumiste kohta. See kujutab graafiliselt, kuidas „eeskirjade eiramisteks” nimetatud pettuste hulk pidevalt kasvab ning kuidas katsed sellega tegelda nurjuvad. Selles tunnistatakse avalikult, et pettuste summa omavahendite valdkonnas – põllumajanduskulud ja liikmesriikide struktuurimeetmed – oli 2006. aastal kokku 1 143 miljonit eurot. 2003. aastal oli see 922 miljonit eurot, nii et kõigest nelja aastaga on pettustega seotud summa kasvanud üle 200 miljoni euro. Tahaksin kõigile siin institutsioonis meelde tuletada, et need ei ole mingid tähtsusetud rahasummad, vaid see on maksumaksjate raha. Euroopa Liitu rahastavad tema kodanikud, kaasa arvatud suure surve all olevad maksumaksjad hendkuningriigis. Oma raha eest väärivad nad midagi paremat kui see. Kõigi liikmesriikide valitsused peaksid juba ütlema: „Aitab!” ning need kohutavad numbrid annavad aina rohkem põhjust, miks minu koduriigi valitsus peaks au sees pidama oma manifestiga kinnitatud kohustust võimaldada hendkuningriigi elanikkonnale referendum seoses Lissaboni lepinguga."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä mietintö sisältää pitkän luettelon epäonnistumisista. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka ”sääntöjenvastaisuuksiksi” nimitettyjen petosten määrä kasvaa jatkuvasti ja kuinka yritykset torjua sitä epäonnistuvat. Siinä tunnustetaan avoimesti, että omien varojen, maatalousmenojen ja rakennepoliittisten toimien alalla vuonna 2006 tapahtuneiden petosten arvo on yhtensä 1 143 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 tämä luku oli 922 miljoonaa euroa, joten petosten arvo on kasvanut neljässä vuodessa 200 miljoonaa euroa. Muistutan kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, etteivät nämä summat ole merkityksettömiä summia vaan veronmaksajien rahaa. EU:n toimintaa rahoittavat sen kansalaiset, myös Yhdistyneen kuningaskunnan ahtaalle ajetut veronmaksajat. He ansaitsevat rahoilleen paremman vastineen. Kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten pitäisi jo katsoa tämän riittävän, ja näiden kauhistuttavien lukujen pitäisi olla maani hallitukselle entistäkin painavampi syy pitää kiinni lupauksestaan ja järjestää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta."@fi7
"Monsieur le Président, ce rapport est un long inventaire des échecs. Il illustre géographiquement à quel rythme l’importance des fraudes décrites comme «irrégularités» ne fait que croître, et dit que toutes les tentatives pour les maîtriser ont échoué. Il reconnaît publiquement qu’en 2006, les fraudes dans les secteurs relevant de nos ressources propres – les dépenses agricoles et les actions structurelles des États membres – ont atteint 1 143 millions d’euros contre 922 millions d’euros en 2003: en quatre ans seulement, les fraudes ont augmenté de 200 millions. J’aimerais rappeler à chacun au sein de cette Assemblée qu’il ne s’agit pas de sommes d’argent insignifiantes, mais de l’argent des contribuables. L’UE a été fondée par ses citoyens, et parmi eux les contribuables très sollicités du Royaume-Uni. Ils méritent mieux que cela pour leur argent. Les gouvernements de tous les États membres auraient déjà dû dire «assez», et ces chiffres effrayants sont une raison de plus expliquant pourquoi le gouvernement de mon pays devrait honorer sa déclaration de principe de proposer au peuple britannique un référendum sur le traité de Lisbonne."@fr8
"Elnök úr, ez a jelentés nem más, mint kudarcok hosszú listája. Jól szemlélteti ezt az, hogy a „szabálytalanságként” leírt csalások száma rendületlenül emelkedik, és hogy a visszaszorításukra tett erőfeszítések kudarccal végződnek. A jelentés azt is nyíltan beismeri, hogy 2006-ban a saját források – azaz a mezőgazdasági kiadások és a tagállamok strukturális intézkedései – területén a csalások összege elérte az 1143 millió eurót. Ez az összeg 2003-ban még csupán 922 millió euró volt, ami azt jelenti, hogy alig négy év alatt a csalások összege több mint 200 millió euróval nőtt. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezek nem semmitmondó összegek, ez az adófizetők pénze. Az EU-t polgárai finanszírozzák, és ebbe beletartoznak az Egyesült Királyság szorongatott helyzetben levő adófizetői is. Ezek a polgárok többet érdemelnek a pénzükért. A tagállamok kormányainak most már megálljt kell parancsolniuk, és ezek a szörnyű adatok még több okot szolgáltatnak arra, hogy országom kormánya miért is tartsa tiszteletben a brit polgároknak tett azon kötelezettségvállalási nyilatkozatát, hogy népszavazást tart a Lisszaboni Szerződésről."@hu11
". Signor Presidente, questa relazione è un lungo catalogo di fallimenti. Illustra graficamente la tendenza dell’importo delle frodi descritte come “irregolarità”, in costante crescita, e i tentativi per arginare la situazione, del tutto fallimentari. Ammette apertamente che le frodi, nel 2006, nei settori delle risorse proprie – spese agricole e azioni strutturali degli Stati membri – hanno totalizzato 1 143 milioni di euro. Erano 922 milioni di euro nel 2003, quindi in solo quattro anni le frodi sono aumentate di oltre 200 milioni di euro. Vorrei ricordare a tutti i presenti che non si tratta di importi senza valore, ma del denaro dei contribuenti. L’UE è finanziata dai suoi cittadini, compresi i tartassati contribuenti del Regno Unito, che meritano di meglio per il loro denaro. I governi di tutti gli Stati membri dovrebbero già dire “basta”. Queste cifre spaventose forniscono una ragione in più per indurre il governo del mio paese a onorare il suo impegno di programma di concedere ai britannici un sul Trattato di Lisbona."@it12
"Gerb. pirmininke, šis pranešimas yra ne kas kita kaip ilgas nesėkmių sąrašas. Jame akivaizdžiai parodoma nuolat didėjanti sukčiavimo, vadinamo „pažeidimais“, apimtis ir nesėkmingi bandymai spręsti šį klausimą. Jame atvirai pripažįstama, kad 2006 m. sukčiavimas nuosavų išteklių – žemės ūkio išlaidų ir valstybių narių struktūrinių veiksmų – srityje iš viso sudarė  1 143 milijonus eurų. 2003 m. ši suma buvo  922 milijonai eurų. Taigi vos per ketverius metus sukčiavimo apimtys išaugo daugiau kaip 200 milijonų eurų. Visiems šioje institucijoje norėčiau priminti, kad tai nėra nereikšmingos pinigų sumos, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. ES finansuoja jos piliečiai, tarp jų ir didelius mokesčius mokantys JK mokesčių mokėtojai. Todėl jie nusipelno geresnio šių lėšų panaudojimo. Visų valstybių narių vyriausybės jau seniai turėjo pasakyti „gana“, o šie atstumiantys skaičiai yra dar viena priežastis, kodėl mano šalies vyriausybė turėtų laikytis savo įsipareigojimo ir surengti britų gyventojams referendumą dėl Lisabonos sutarties."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis ziņojums ir garš trūkumu katalogs. Tas grafiski parāda, ka pastāvīgi pieaug par ,,pārkāpumiem” dēvētu krāpšanas gadījumu skaits un ka mēģinājumi tikt ar to galā cieš neveiksmi. Es atklāti atzīstu, ka 2006. gadā krāpšana pašu līdzekļu jomās – lauksaimniecības izdevumos un dalībvalstu strukturālajās darbībās – kopā bija EUR 1 143 miljoni. 2003. gadā šis skaitlis bija EUR 922 miljoni, tātad tikai četru gadu laikā krāpšana ir palielinājusies par EUR 200 miljoniem. Vēlos atgādināt visiem šajā iestādē, ka tās ir nevis nenozīmīgas naudas summas, bet nodokļu maksātāju nauda. ES finansē tās iedzīvotāji, starp tiem arī smagi apspiestie AK nodokļu maksātāji. Par savu naudu viņi ir pelnījuši kaut ko labāku par šo. Visu dalībvalstu valdībām jau ir jāsaka ,,pietiek”, un šie briesmīgie skaitļi dod vēl lielāku iemeslu, kāpēc manas valsts valdībai vajadzētu ievērot svinīgi doto solījumu organizētu britiem referendumu par Lisabonas līgumu."@lv13
"Mr President, this report is a long catalogue of failure. It graphically illustrates how the amount of fraud, described as ‘irregularities’, is steadily rising and that attempts to deal with it are failing. It openly admits that fraud in 2006 in the areas of own resources – agricultural expenditure and Member States’ structural actions – totalled EUR 1 143 million. It was EUR 922 million in 2003, so in just four years fraud has risen by over EUR 200 million. I would remind everyone in this institution that these are not meaningless sums of money, but taxpayers’ money. The EU is funded by its citizens, including hard-pressed taxpayers in the UK. They deserve better than this for their money. Governments of all Member States should be saying ‘enough’ already, and these appalling figures provide all the more reason why the government of my country should honour its manifesto commitment to give the British people a referendum on the Lisbon Treaty."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit verslag is een lange opsomming van mislukkingen. Het illustreert hoe de fraude, die wij ‘onregelmatigheden’ noemen, toeneemt, en hoe wij tevergeefs pogen daar iets aan te doen. Het geeft openlijk toe dat in 2006 op het gebied van de eigen middelen – landbouwuitgaven en structurele acties in de lidstaten – voor in totaal 1143 miljoen euro werd gefraudeerd. In 2003 ging het nog om 922 miljoen euro. In vier jaar is er dus een toename met meer dan 200 miljoen euro. Ik herinner iedereen in deze instelling eraan dat dit geen betekenisloze getallen zijn, maar geld van de belastingbetaler. De EU wordt gefinancierd door haar burgers, onder wie de zwaar belaagde belastingbetalers in het VK. Ze verdienen beter dan dit voor hun geld. De regeringen van alle lidstaten moeten zeggen dat het nu genoeg is. Deze ontstellende cijfers zijn een reden te meer waarom de regering van mijn land haar openbare verbintenis moet nakomen en het Britse volk een referendum over het Verdrag van Lissabon moet geven."@nl3
"Panie przewodniczący! To sprawozdanie to cały katalog błędów. Zawiera ono graficzną ilustrację tego, w jaki sposób kwota nadużyć, opisanych jako „nieprawidłowości”, stale rośnie, a także tego, że wszelkie próby zapobieżenia temu kończą się fiaskiem. Przyznaje też otwarcie, że w 2006 r. nadużycia w obszarach środków własnych – wydatkowanie w rolnictwie i działania strukturalne państw członkowskich – wyniosły łącznie 1 143 miliony euro. Kwota ta w 2003 r. wynosiła 922 miliony euro, a więc w ciągu zaledwie 4 lat suma, na jaką popełniono nadużycia, wzrosła o ponad 200 milionów euro. Przypomnę wszystkim w tej instytucji, że nie są to sumy bez znaczenia i że to pieniądze podatników. UE jest finansowana przez obywateli, w tym poddawanych ciężkiej presji podatnikom w Wielkiej Brytanii. Zasługują oni za swoje pieniądze na coś więcej niż to. Rządy wszystkich państw członkowskich powinny już mówić „dość”, a te przyprawiające o zawrót głowy kwoty stanowią kolejną przyczynę, dla której rząd mojego kraju powinien zrealizować swój manifest – zobowiązanie, aby zorganizować dla Brytyjczyków referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego."@pl16
"Senhor Presidente, este relatório é um longo rol de fracassos. Ilustra muito claramente que a quantidade de fraudes, denominadas "irregularidades", está a aumentar progressivamente e que as tentativas de a combater têm fracassado. Admite abertamente que, em 2006, a fraude nos domínios dos recursos próprios - despesas agrícolas e acções estruturais dos Estados-Membros - ascenderam a 1 143 milhões de euros. Em 2003, esse montante foi de 922 milhões de euros, o que significa que, em apenas quatro anos, as fraudes registaram um aumento de 200 milhões de euros. Gostaria de recordar a todas as pessoas desta Instituição que não se trata de montantes sem importância, mas sim de dinheiro dos contribuintes. A UE é financiada pelos seus cidadãos, incluindo os sacrificados contribuintes do Reino Unido. Merecem melhor do que isto pelo dinheiro que pagam. Os governos de todos os Estados-Membros já deviam estar a dizer "Basta!", e estes números escandalosos constituem razão mais do que suficiente para o governo do meu país honrar a promessa feita ao povo britânico no seu programa eleitoral de realizar um referendo sobre o Tratado de Lisboa."@pt17
"Mr President, this report is a long catalogue of failure. It graphically illustrates how the amount of fraud, described as ‘irregularities’, is steadily rising and that attempts to deal with it are failing. It openly admits that fraud in 2006 in the areas of own resources – agricultural expenditure and Member States’ structural actions – totalled EUR 1 143 million. It was EUR 922 million in 2003, so in just four years fraud has risen by over EUR 200 million. I would remind everyone in this institution that these are not meaningless sums of money, but taxpayers’ money. The EU is funded by its citizens, including hard-pressed taxpayers in the UK. They deserve better than this for their money. Governments of all Member States should be saying ‘enough’ already, and these appalling figures provide all the more reason why the government of my country should honour its manifesto commitment to give the British people a referendum on the Lisbon Treaty."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, táto správa je dlhým zoznamom zlyhaní. Graficky ukazuje ako suma podvodov opísaných ako „nezrovnalosti“, stále rastie a pokusy riešiť tento problém zlyhávajú. Otvorene priznáva, že podvody v roku 2006 v oblastiach vlastných zdrojov – v poľnohospodárskych výdavkoch a štrukturálnych činnostiach členských štátov – dosiahli 1,143 miliardy EUR. V roku 2003 to bolo 922 miliónov EUR, takže len za štyri roky podvody vzrástli o viac ako 200 miliónov EUR. Každému v tejto inštitúcií by som pripomenul, že toto nie sú bezvýznamné sumy peňazí, ale peniaze daňových poplatníkov. EÚ je financovaná svojimi občanmi, vrátane preťažených daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve. Za svoje peniaze si zaslúžia niečo lepšie. Vlády všetkých členských štátov by už mali povedať „dosť“, a tieto otrasné čísla poskytujú len ďalší dôvod, prečo by vláda mojej krajiny mala ctiť svoj manifestačný záväzok a dať britským ľuďom možnosť hlasovať o Lisabonskej zmluve v referende."@sk19
"Gospod predsednik, to poročilo je dolg katalog napak. Grafično pokaže, kako se število goljufij, opisanih kot nepravilnosti, ves čas povečuje, poskusi, da bi se s tem soočili, pa so neuspešni. Odkrito priznava, da je goljufija na področjih lastnih sredstev – izdatki za kmetijstvo in strukturne dejavnosti držav članic – iz leta 2006 skupno znašala 1 143 milijonov EUR. Leta 2003 je znašala 922 milijonov  EUR, tako se je le v štirih letih znesek goljufij povečal za več kot 200 milijonov EUR. Vse v tej instituciji želim opozoriti, da to niso nepomembne vsote, ampak denar davkoplačevalcev. EU financirajo njeni državljani, vključno z močno obremenjenimi davkoplačevalci iz Združenega kraljestva. Za svoj denar si zaslužijo kaj boljšega. Vlade vseh držav članic bi že morale reči „dovolj“. Te grozljive številke so le še en razlog več, zakaj bi morala vlada moje države spoštovati svojo zavezo iz manifesta, da bo Britancem zagotovila referendum o lizbonski pogodbi."@sl20
"Herr talman! Det här betänkandet är en lång lista över misslyckanden. Det framställer hur mängden bedrägerier, vilka beskrivs som ”oegentligheter”, stadigt ökar och att försöken till att ta itu med dem misslyckas. I betänkandet medges det öppet att bedrägerier inom området egna medel 2006, dvs. jordbruksutgifter och medlemsstaternas strukturåtgärder, sammanlagt uppgick till 1 143 miljoner euro. 2003 var det 922 miljoner euro, så på bara fyra år har bedrägerierna ökat med över 200 miljoner euro. Jag skulle vilja påminna alla på den här institutionen att detta inte är några betydelselösa belopp, utan skattebetalarnas pengar. EU har grundats av sina medborgare, inklusive av hårt pressade skattebetalare i Storbritannien. De förtjänar bättre än så här för sina pengar. Regeringarna i alla medlemsstater borde redan nu säga att det får vara nog, och de här skrämmande siffrorna ger oss en ännu större anledning till varför regeringen i mitt land borde infria sitt löfte om att ge den brittiska befolkningen en omröstning om Lissabonföredraget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Derek Roland Clark,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph