Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-114"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-114"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de commissaris zei hetzelfde, het verslag heeft inderdaad een raakvlak met de kwijtingsoefening. Ook in deze zin is dit debat een opwarmertje voor de hoorzitting van volgende week met de commissarissen Špidla en Hübner. We kennen cijfers over de gemelde onregelmatigheden. Die zeggen natuurlijk niet alles, maar wel veel over de problemen die gemeld worden in de beleidsterreinen van de eigen middelen, de landbouw en de structuurfondsen. Het verslag meldt een totaal aan gemelde onregelmatigheden van 1,1 miljard euro en dit zit in stijgende lijn. We zitten opnieuw op het niveau van 2002, na betere cijfers in 2003, 2004 en 2005. Landbouw doet het relatief goed. De knelsectoren zijn duidelijk de eigen middelen en de structuurfondsen: de eigen middelen voor 325 miljoen euro gemelde onregelmatigheden, de structuurfondsen voor 700 miljoen. Binnen die structuurfondsen vertegenwoordigen vijf lidstaten 84 procent van de gemelde onregelmatigheden. De geïnteresseerden kunnen in het verslag van collega Musotto lezen welke landen dit zijn. Het is toch wel zeer merkwaardig. Daarbij moet men bedenken dat in de periode vóór 2006 nog 1 miljard euro aan niet-ingevorderde middelen uitstond en ook dat de Rekenkamer zegt dat twaalf procent van de structuurfondsen in 2006 niet hadden mogen worden uitbetaald. Dit is het kader waarin de huidige kwijting verloopt en dat baart ons veel zorgen. We zullen het daar nog over hebben. Wat de eigen middelen betreft, wordt het probleem van de sigarettenfraude op een correcte manier wordt aangepakt. We hadden het akkoord met Philip Morris. Er is een nieuw akkoord met Japan Tobacco, dat veel geld zal opleveren en dat ook zal zorgen voor een vermindering van smokkel. Hét probleemterrein op het gebied van de eigen middelen ligt bij de BTW-carrousels. De cijfers worden genoemd: het gaat over gigantische bedragen, die in de miljarden euro's lopen. De studie van het Britse Hogerhuis scherpt dat nog aan. Ik ben blij dat ons Parlement dit aanpakt. De Commissie economische en monetaire zaken heeft al een hoorzitting georganiseerd en de Commissie begrotingscontrole doet dit op 4 of 5 mei. Ik hoop dat ik als rapporteur een even goed verslag over die BTW-carrousels zal kunnen afleveren als het verslag dat ik over de sigarettenfraude heb gedaan."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pan komisař řekl totéž: tato zpráva se ve skutečnosti překrývá s postupem udělování absolutoria. I  v tomto smyslu je tato rozprava přípravou na slyšení s komisaři Špidlou a Hübnerem. Známe počty hlášených nesrovnalostí. Ty samozřejmě neukazují celý obraz, říkají nám však mnohé o problémech v oblastech politik vlastních zdrojů, zemědělství a strukturálních fondů. Zpráva se zmiňuje o ohlášených nesrovnalostech v hodnotě 1,1 miliard EUR a trend je rostoucí. Jsme zpět na úrovni roku 2002, po období zlepšujících se údajů v letech 2003, 2004 a 2005. Zemědělství je na tom relativně dobře. Problémová odvětví jsou odvětí vlastních zdrojů a strukturálních fondů: mezi ohlášenými nesrovnalostmi dosahují vlastní zdroje 325 milionů EUR a strukturální fondy 700 milionů EUR. V rámci strukturálních fondů dosahuje pět členských států 84 % hlášených nesrovnalostí. Koho to zajímá, dočte se, o které země se jedná, ve zprávě pana Musotta. To je pozoruhodné. Rovněž nesmíme zapomínat, že další 1 miliarda EUR z období před rokem 2006 má být ještě vymáhána a že Účetní dvůr tvrdí, že 12 % strukturálních fondů v roce 2006 nemůže být vyplaceno. V tomto kontextu se odehrává současný postup udílení absolutoria a to nás velmi znepokojuje. Ještě se k tomu vrátíme. Pokud jde o vlastní zdroje, problém podvodů s cigaretami je řádně řešen. Podepsali jsme smlouvu s Philipem Morrisem, máme novou smlouvu s Japan Tobacco, jež by měly vynést mnoho peněz a rovněž omezí pašování. Hlavní problémovou oblastí mezi vlastními zdroji jsou kolotočové obchody s DPH. Z uváděných čísel vyplývá, že se jedná o ohromné částky dosahující miliardy eur. Jedno šetření britské sněmovny lordů to dále rozvádí. Jsem potěšen, že Parlament se touto otázkou zabývá. Hospodářský a měnový výbor již uspořádal slyšení a Výbor pro rozpočtovou kontrolu je uspořádá 4. a 5. května. Doufám, že jako zpravodaj budu schopen vypracovat stejně dobrou zprávu o DPH kolotočích, jako byla moje zpráva s cigaretovými podvody."@cs1
"Hr. formand! Kommissæren sagde også, at betænkningen faktisk har en berøringsflade med dechargeproceduren. Også i den forstand er denne forhandling en opvarmning til høringen i næste uge af kommissærerne Špidla og Hübner. Vi kender tallene om de indberettede uregelmæssigheder. De siger selvfølgelig ikke alt, men dog meget om de problemer, som der rapporteres om på de politiske områder vedrørende de egne indtægter, landbruget og strukturfondene. Ifølge betænkningen vedrører uregelmæssighederne et samlet beløb på 1,1 milliarder euro, og der er en stigende tendens. Vi er tilbage på niveauet i 2002, efter bedre tal i 2003, 2004 og 2005. Landbruget klarer sig forholdsvis godt. Problemsektorerne er klart de egne indtægter og strukturfondene. De egne indtægter tegnede sig for indberettede uregelmæssigheder på 325 millioner euro, strukturfondene for 700 millioner. Inden for disse strukturfonde tegnede fem medlemsstater sig for 84 % af de indberettede uregelmæssigheder. Interesserede kan i hr. Musottos betænkning læse, hvilke lande det er. Det er virkelig temmelig ejendommeligt. I den forbindelse må man tænke på, at der i perioden inden 2006 var endnu 1 milliard euro, som stadig skulle inddrives, og at også Revisionsretten siger, at 12 % af strukturfondsmidlerne i 2006 ikke skulle have været udbetalt. Inden for disse rammer finder den nuværende dechargeprocedure sted, og det bekymrer os i høj grad. Det vender vi tilbage til. Hvad angår de egne indtægter, gribes problemet med cigaretsvig korrekt an. Vi havde aftalen med Philip Morris. Der er en ny aftale med Japan Tobacco, som vil resultere i mange penge, og som også vil sikre mindre smugling. Det største problem, hvad angår de egne indtægter, udgør momskarrusellerne. Tallene nævnes, og det drejer sig om gigantiske beløb, som løber op i milliarder af euro. En undersøgelse foretaget af det britiske Overhus understreger dette yderligere. Jeg er glad for, at Parlamentet griber dette problem an. Økonomi- og Valutaudvalget har allerede tilrettelagt en høring, og Budgetkontroludvalget gør det samme den 4. og 5. maj. Jeg håber, at jeg som ordfører kan fremlægge en lige så god betænkning om disse momskarruseller som min betænkning om cigaretsvig."@da2
". Herr Präsident! Der Kommissar äußerte sich ähnlich: Der Bericht steht tatsächlich im Zusammenhang mit dem Entlastungsverfahren. Auch in diesem Sinne stimmt diese Aussprache auf die Anhörung mit den Kommissaren Špidla und Hübner in der nächsten Woche ein. Wir kennen die Zahlen zu den gemeldeten Unregelmäßigkeiten. Diese sagen selbstverständlich nicht alles, aber durchaus viel über die Probleme aus, die in den Politikfeldern der Eigenmittel, der Landwirtschaft und der Strukturfonds gemeldet wurden. Der Bericht erwähnt gemeldete Unregelmäßigkeiten in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro und der Trend zeigt nach oben. Nach besseren Zahlen in den Jahren 2003, 2004 und 2005 befinden wir uns wieder auf dem Niveau von 2002. Die Landwirtschaft schneidet relativ gut ab. Zu den Problemsektoren zählen ganz eindeutig die Eigenmittel und die Strukturfonds: Bei den Eigenmitteln belaufen sich die gemeldeten Unregelmäßigkeiten auf 325 Millionen Euro, bei den Strukturfonds auf 700 Millionen Euro. Innerhalb der Strukturfonds entfallen auf fünf Mitgliedstaaten 84 % der gemeldeten Unregelmäßigkeiten. Wen es interessiert, kann in Herrn Musottos Bericht nachlesen, um welche Länder es sich handelt. Es ist wirklich recht bemerkenswert. Dabei ist zu bedenken, dass in dem Zeitraum vor 2006 noch 1 Milliarde Euro an nicht wiedereingezogenen Mitteln ausstanden und dass dem Rechnungshof zufolge 12 % der Strukturmittel 2006 nicht hätten ausgezahlt werden dürfen. In diesem Rahmen findet das derzeitige Entlastungsverfahren statt, und das erfüllt uns mit großer Sorge. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Was die Eigenmittel betrifft, so wird das Problem des Zigarettenschmuggels richtig angegangen. Wir hatten die Vereinbarung mit Philip Morris. Eine neue Vereinbarung mit Japan Tobacco wurde getroffen, die eine Menge Geld bringen und auch den Schmuggel reduzieren wird. Der Problembereich per se auf dem Gebiet der Eigenmittel sind die Mehrwertsteuerkarusselle. Die Zahlen werden genannt: es sind gigantische Beträge, die in die Milliarden Euro gehen. Die Studie des britischen Oberhauses zeigt dies noch deutlicher auf. Ich bin froh, dass unser Parlament dieses Problem in Angriff nimmt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung hat bereits eine Anhörung organisiert, der Haushaltskontrollausschuss veranstaltet selbige am 4. oder 5. Mai. Ich hoffe, als Berichterstatter einen ebenso guten Bericht über die Mehrwertsteuerkarusselle vorlegen zu können, wie ich es über den Zigarettenschmuggel vermocht habe."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος είπε το ίδιο: η έκθεση αλληλοεπικαλύπτεται με τη διαδικασία απαλλαγής. Υπό αυτήν την έννοια, επίσης, η παρούσα συζήτηση είναι η «προθέρμανση» για την ακρόαση της προσεχούς εβδομάδας με τους Επιτρόπους Špidla και Hübner. Γνωρίζουμε τα στοιχεία για τις δηλωθείσες παρατυπίες. Σαφώς, δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την ιστορία, μας λένε, ωστόσο, πολλά για τα δηλωθέντα προβλήματα στους τομείς των ιδίων πόρων, της γεωργίας και των διαρθρωτικών ταμείων. Η έκθεση αναφέρει συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ δηλωθεισών παρατυπιών και η τάση είναι αυξητική. Έχουμε επιστρέψει το επίπεδο του 2002, ενώ έπονται καλύτερες στατιστικές για τα έτη 2003, 2004 και 2005. Στον τομέα της γεωργίας η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Οι προβληματικοί τομείς είναι ξεκάθαρα οι ίδιοι πόροι και τα διαρθρωτικά ταμεία: οι ίδιοι πόροι αναλογούν σε 325 εκατ. ευρώ των δηλωθεισών παρατυπιών, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία σε 700 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, πέντε κράτη μέλη είναι ευθύνονται για το 84% των δηλωθεισών παρατυπιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν ποιες χώρες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του κ. Musotto. Είναι όντως αξιοσημείωτο. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι την περίοδο πριν το 2006, έπρεπε να ανακτηθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ πόρων και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι δεν θα μπορεί να καταβληθεί ποσοστό 12% των διαρθρωτικών ταμείων του έτους 2006. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται η παρούσα διαδικασία απαλλαγής, γεγονός το οποίο μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, το πρόβλημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων αντιμετωπίζεται σωστά. Κλείσαμε τη συμφωνία με την Philip Morris. Υπάρχει μια νέα συμφωνία με την Japan Tobacco, η οποία θα αποδώσει πολλά κέρδη και θα επιφέρει μείωση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το κύριο πρόβλημα όσον αφορά τους ίδιους πόρους είναι οι συναλλαγές τύπου «carrousel» όσον αφορά τον ΦΠΑ. Τα ποσά παρατίθενται: πρόκειται για υπέρογκα ποσά, τα οποία ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Μια έρευνα που διεξήγαγε η βρετανική Βουλή των Λόρδων υπογραμμίζει περαιτέρω το συγκεκριμένο ζήτημα. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων οργάνωσε ήδη μια ακρόαση και θα ακολουθήσει η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στις 4 ή 5 Μαΐου. Ελπίζω ότι εγώ, ως εισηγητής, θα μπορέσω να συντάξω μια εξίσου καλή έκθεση σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ υπό τη μορφή «carrousel», όπως η έκθεσή μου σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων."@el10
"Mr President, the Commissioner said the same thing: the report does indeed overlap with the discharge procedure. In this sense, too, this debate is a warm-up act for the hearing next week with Commissioners Špidla and Hübner. We know the figures for reported irregularities. They do not tell the whole story, of course, but they do tell us a lot about the problems reported in the policy areas of own resources, agriculture and the Structural Funds. The report mentions a total of EUR 1.1 billion worth of reported irregularities and the trend is upward. We are back to the level of 2002, following better figures in 2003, 2004 and 2005. Agriculture is doing relatively well. The problem sectors are clearly own resources and the Structural Funds: own resources accounted for EUR 325 million of reported irregularities and the Structural Funds accounted for EUR 700 million. Within the Structural Funds, five Member States accounted for 84% of the reported irregularities. Anyone who is interested can read which countries they are in Mr Musotto’s report. It really is quite remarkable. It also has to be remembered that in the period before 2006, another EUR 1 billion of resources had yet to be recovered and that the Court of Auditors says that 12% of the Structural Funds in 2006 could not be paid out. This is the context in which the present discharge procedure is taking place and it is a cause of great concern to us. We will come back to this. As far as own resources are concerned, the problem of cigarette fraud is being tackled properly. We had the agreement with Philip Morris. There is a new agreement with Japan Tobacco, which should deliver a lot of money and will also bring about a reduction in smuggling. The main problem area in own resources is the VAT ‘carrousel’ transactions. The figures are quoted: enormous amounts are involved, running into billions of euros. An investigation by the British House of Lords highlights this further. I am pleased that Parliament is tackling this. The Committee on Economic and Monetary Affairs has already organised a hearing and the Committee on Budgetary Control will do the same on 4 or 5 May. I hope that I, as rapporteur, will be able to produce as good a report on the VAT carrousels as my report on cigarette fraud."@en4
"Señor Presidente, el Comisario ha dicho lo mismo: el informe se solapa con el procedimiento de aprobación de la gestión. Asimismo, en este sentido, el debate de hoy representa el calentamiento para la reunión de la semana próxima con los comisarios Špidla y Hübner. Conocemos las cifras de las irregularidades que han sido notificadas. No retratan fielmente la realidad, por supuesto, pero son elocuentes acerca de los problemas notificados en las áreas políticas de los recursos propios, la agricultura y los Fondos Estructurales. En el informe se menciona una cantidad total relacionada con las irregularidades de 1 100 millones de euros, y la tendencia es al alza. Estamos de nuevo en los niveles de 2002, a los que siguieron mejores resultados en 2003, 2004 y 2005. En lo que respecta a la agricultura, las cosas se están haciendo relativamente bien. Los sectores problemáticos son, claramente, los recursos propios y los Fondos Estructurales: las irregularidades relacionadas con los recursos propios representaron 325 millones de euros, y las relacionadas con los Fondos Estructurales, 700 millones de euros. En lo que respecta a los Fondos Estructurales, cinco Estados miembros estuvieron implicados en el 84 % de las irregularidades notificadas. En el informe del señor Musotto se puede comprobar de qué países se trata. De hecho, es una cuestión importante. También se debe recordar que, antes de 2006, había otra cantidad de recursos de 1 000 millones de euros que debía ser recuperada. El Tribunal de Cuentas afirma que en 2006 no se pudo pagar el 12 % de los Fondos Estructurales. Éste es el contexto en el que se está realizando el actual procedimiento de aprobación de la gestión, lo que nos preocupa enormemente. Volveremos a esta cuestión más tarde. En lo que respecta a los recursos propios, el problema del contrabando de cigarrillos se está abordando adecuadamente. Establecimos el acuerdo con Philip Morris. Hay un nuevo acuerdo con Japan Tobacco, que debería aportar mucho dinero y que propiciará una reducción del contrabando. El principal problema en el área de los recursos propios son las transacciones de tipo «carrusel» relacionadas con el IVA. Se han citado las cifras: las cantidades son enormes, de hasta miles de millones de euros. Una investigación de la Cámara de los Lores hace mayor hincapié en esta cuestión. Me complace que el Parlamento la aborde. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha celebrado ya una reunión y la Comisión de Control Presupuestario la celebrará el 4 o el 5 de mayo. Espero, en calidad de ponente, poder inferir al informe sobre el fraude «carrusel» del IVA la misma calidad que tiene mi informe sobre el fraude de los cigarrillos."@es21
"Hr president, volinik ütles sedasama: raport kattub tõepoolest heakskiidu andmise menetlusega. Ka selles mõttes on käesolev arutelu soojenduseks järgmisel nädalal toimuvale kuulamisele koos volinike Špidla ja Hübneriga. Me teame avastatud eiramiste arvu. Need ei anna muidugi kogu pilti, kuid need räägivad meile paljugi omavahendite, põllumajanduse ja struktuurifondide poliitilistes valdkondades avastatud probleemidest. Raportis mainitakse kokku 1,1 miljardi euro väärtuses avastatud eiramisi ja selline suundumus kasvab. Oleme tagasi 2002. aasta tasemel pärast 2003., 2004. ja 2005. aasta suuremaid numbreid. Põllumajandusel läheb suhteliselt hästi. Probleemsed sektorid on ilmselgelt omavahendid ja struktuurifondid: omavahendites avastatud eiramiste ulatus on 325 miljonit eurot ja struktuurifondides 700 miljonit eurot. Struktuurifondide valdkonnas toimus 84% avastatud eiramistest viies liikmesriigis. Kõik huvitatud isikud võivad hr Musotto raportist lugeda, milliste riikidega on tegemist. See on tõepoolest üpris märkimisväärne. Samuti tuleb meeles pidada, et perioodil enne 2006. aastat kuulus tagasinõudmisele veel 1 miljard eurot ning kontrollikoda ütleb, et 2006. aastal poleks 12% struktuurifondidest pidanud välja makstama. Selline on kontekst, milles käesolev heakskiidu andmise menetlus toimub, ning see valmistab meile väga palju muret. Tuleme selle juurde veel tagasi. Seoses omavahenditega tuleb sigarettidega seotud pettuse probleem tõsiselt käsile võtta. Meil on kokkulepe Philip Morrisega. On ka uus kokkulepe Japan Tobaccoga, mis peaks andma palju raha ning ühtlasi kaasa tooma salakaubaveo vähenemise. Omavahendite peamine probleemne ala on käibemaksuga seotud karussellitehingud. Numbrid on kirja pandud: mängus on tohutud summad, mis ulatuvad miljarditesse eurodesse. hendkuningriigi ülemkojas tehtud uurimus valgustab seda küsimust rohkem. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament sellega tegelema hakkab. Majandus- ja rahanduskomisjon on juba korraldanud kuulamise ning eelarvekontrollikomisjon teeb sedasama 4. või 5. mail. Loodan, et suudan raportöörina koostada käibemaksuga seotud karussellitehingute kohta sama hea raporti nagu on minu raport sigarettidega seotud pettusest."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen totesikin jo, että tämä mietintö menee todellakin päällekkäin vastuuvapausmenettelyn kanssa. Myös tässä mielessä tätä keskustelua voidaan pitää alkuverryttelynä ensi viikon kuulemiselle komission jäsen Špidlan ja komission jäsen Hübnerin kanssa. Olemme tietoisia ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia koskevista luvuista. Ne eivät tietenkään kerro koko tarinaa, mutta ne kertovat meille paljon omien varojen, maatalouden ja rakennerahastojen aloilla ilmoitetuista ongelmista. Mietinnössä todetaan, että ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien arvo on yhteensä 1,1 miljardia euroa ja että tämä luku on kasvussa. Olemme palanneet vuoden 2002 tasolle, kun taas vuosien 2003, 2004 ja 2005 luvut olivat parempia. Maatalouden alalla tilanne on suhteellisen hyvä. Ongelma-aloja ovat selvästikin omat varat ja rakennepoliittiset toimet. Omien varojen alalla tapahtuneiden sääntöjenvastaisuuksien arvoksi ilmoitettiin 325 miljoonaa euroa ja rakennepoliittisten toimien alalla 700 miljoonaa euroa. Rakennepoliittisten toimien alalla 84 prosenttia sääntöjenvastaisuuksista tapahtui viidessä jäsenvaltiossa. Jokainen, jota asia kiinnostaa, voi lukea Francesco Musotton mietinnöstä, mistä maista on oikein kyse. Tämä seikka on todella hätkähdyttävä. Lisäksi on muistettava, että ennen vuotta 2006 varoja oli perimättä yhden miljardin euron verran ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan vuonna 2006 rakennerahastojen varoista jäi maksamatta 12 prosenttia. Tämä on siis tausta, jota vasten nykyistä vastuuvapausmenettelyä viedään eteenpäin, ja asia huolestuttaa meitä suuresti. Palaamme asiaan myöhemmin. Omista varoista voidaan todeta, että savukepetoksia koskevaan ongelmaan puututaan kunnolla. Olemme tehneet sopimuksen Philip Morrisin kanssa. Japan Tobaccon kanssa ollaan tekemässä uutta sopimusta, jonka pitäisi tuottaa paljon rahaa ja vähentää myös salakuljetusta. Omien varojen alalla ehdottomasti suurimman ongelman muodostavat arvonlisäveropetokset eli ”karusellikauppa”. Mietinnössä mainitaan asiaa koskevia lukuja. Tällaisessa kaupassa liikkuu valtavia summia, jopa miljardeja euroja. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen teettämässä tutkimuksessa kerrotaan asiasta tarkemmin. Olen iloinen siitä, että parlamentti puuttuu asiaan. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on jo järjestänyt kuulemisen, ja talousarvion valvontavaliokunta tekee samoin 4. tai 5. toukokuuta. Toivon, että kykenen esittelijänä laatimaan arvonlisäverokaruselleista yhtä hyvän mietinnön kuin savukepetoksista."@fi7,7
"Monsieur le Président, le commissaire a dit la même chose: le rapport empiète en effet sur la procédure de décharge. En ce sens, ce débat est une sorte d’échauffement pour l’audition la semaine prochaine des commissaires Špidla et Hübner. Nous connaissons les chiffres des irrégularités rapportées. Ils ne disent pas tout, bien entendu, mais ils en disent long sur les problèmes rapportés dans les secteurs politiques de nos propres ressources, de l’agriculture et des fonds structurels. Le rapport mentionne un total de 1,1 milliard d’euros d’irrégularités rapportées, et la tendance est à la hausse. Nous sommes revenus au niveau de 2002, suivi de meilleurs chiffres en 2003, 2004 et 2005. L’agriculture s’en tire relativement bien. Les secteurs à problèmes, ce sont clairement nos ressources propres et les fonds structurels: nos ressources propres interviennent pour 325 millions d’euros d’irrégularités rapportées, et les fonds structurels pour 700 millions d’euros. Au sein des fonds structurels, cinq États membres totalisent 84 % des irrégularités rapportées. Toute personne intéressée peut trouver les pays impliqués dans le rapport de M. Musotto. C’est absolument remarquable. Il faut aussi rappeler que durant la période qui précède 2006, un autre milliard d’euros de ressources devait déjà être recouvert, et que la Cour des comptes déclare que 12 % des fonds structurels en 2006 ne pourraient pas être payés. C’est le contexte qui entoure la présente procédure de décharge et c’est, selon nous, une source de grande préoccupation. Nous reviendrons sur ce point. Dans la mesure où cela concerne nos ressources propres, le problème des fraudes à la cigarette a été attaqué avec pertinence. Nous avons eu un accord avec Philip Morris. Il y a un nouvel accord avec Japan Tobacco, qui devrait engendrer des montants importants et provoquer aussi une réduction de la contrebande. Le principal problème affectant nos ressources propres, ce sont les transactions dites «carrousel à la TVA». Les chiffres sont là: il s’agit de montants énormes, tournant dans les milliards d’euros. Une étude menée par la chambre des Lords britannique met cela davantage en exergue. Je suis heureux que le Parlement s’attaque à cela. La commission des affaires économiques et monétaires a déjà organisé une audience et la commission du contrôle budgétaire fera pareil les 4 et 5 mai. J’espère qu’à titre de rapporteur, je serai à même de produire un aussi bon rapport sur le carrousel à la TVA que mon rapport sur la fraude aux cigarettes."@fr8
"Elnök úr! A biztos úr ugyanezt mondta: a jelentésben tényleg vannak átfedések a mentesítési jelentéssel. A jelen vita tehát ebben az értelemben is bemelegítésként fogható fel Špidla és Hübner biztos urakkal folytatott jövő heti tárgyalása előtt. Tisztában vagyunk a bejelentett szabálytalanságok számával. Ezek az adatok természetesen nem fednek fel mindent, de igen sokat elárulnak a saját források, a mezőgazdaság és a Strukturális Alapok terén bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatban. A jelentés szerint a bejelentett szabálytalanságok összege eléri az 1,1 milliárd eurós végösszeget és emelkedő tendencia tapasztalható. A 2003, 2004 és 2005-ben elért jobb eredményeket követően ismét a 2002-es szintre süllyedtünk. A mezőgazdaság viszonylag jól teljesít e tekintetben. A problémás szektorok egyértelműen a saját források és a Strukturális Alapok: a saját erőforrások esetében a bejelentett szabálytalanságok 325 millió eurót tettek ki, míg ugyanez az adat a Strukturális Alapok területén 700 millió euró volt. A Strukturális Alapokon belül öt tagállam felelős a jelentett szabálytalanságok 84%-ért. Akit érdekel, hogy mely országokról van szó, az megtalálja ezt Musotto úr jelentésében. Megdöbbentő adat. Emlékeznünk kell továbbá arra is, hogy a 2006 előtti időszakban további 1 milliárd euró várt behajtásra és a Számvevőszék azt mondja, hogy a 2006-os évben a Strukturális Alapok 12%-át nem lehetett kifizetni. A jelenlegi mentesítési eljárás ebben a kontextusban zajlik és ez aggaszt minket. Erre még vissza fogunk térni. Ami a saját forrásokat illeti, a cigarettacsalás problémájának kezelése megfelelően történik. Van egy megállapodásunk a Philip Morrissal, most pedig egy új megállapodásunk a Japan Tobaccoval, amely nem csupán sok pénzt jelent majd, hanem a csempészet csökkenését is eredményezi. A saját források területén a legfőbb problémát a HÉA „körhinta-tranzakciók” jelentik. A közölt adatok elárulják, hogy több milliárd euróra rúgó, hatalmas összegekről van szó, és erre további fényt derít az angol Lordok Háza által végrehajtott vizsgálat. Örömmel látom azonban, hogy a Parlament foglalkozik ezzel a problémával. A Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága már szervezett egy meghallgatást, és ugyanezt teszi majd a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság is május 4-én vagy 5-én. Előadóként remélem, hogy a HÉA körhintacsalásokról szóló jelentésem a cigarettacsalásokról szóló jelentéshez hasonlóan jól sikerül."@hu11
"Signor Presidente, il Commissario ha affermato la stessa cosa: la relazione si sovrappone alla procedura di discarico. Anche in questo senso, la discussione è un atto di preparazione per l’audizione della prossima settimana con i Commissari Špidla e Hübner. Conosciamo le cifre relative alle irregolarità riportate. Non ci dicono tutta la verità, ovvio, ma ci dicono molto sui problemi incontrati nei settori politici delle risorse proprie, dell’agricoltura e dei Fondi strutturali. La relazione riferisce irregolarità per un totale di 1,1 milioni di euro e la tendenza è verso l’alto. Siamo tornati al livello del 2002, dopo un miglioramento delle cifre nel 2003, 2004 e 2005. L’agricoltura si sta comportando relativamente bene. I settori problematici sono chiaramente le risorse proprie e i Fondi strutturali: le risorse proprie rappresentano 325 milioni delle irregolarità riportate e i Fondi strutturali 700 milioni di euro. Nell’ambito dei Fondi strutturali, cinque Stati membri rappresentano l’84% delle irregolarità riportate. Chiunque sia interessato può leggere quali paesi figurano nella relazione dell’onorevole Musotto. È realmente notevole. Si pensi inoltre che per il periodo antecedente il 2006 doveva ancora essere recuperato un miliardo di euro di risorse e che la Corte dei conti dichiara che il 12% dei Fondi strutturali nel 2006 non avrebbe potuto essere erogato. Questo è il contesto in cui si sta svolgendo l’attuale procedura di discarico ed è motivo di grande preoccupazione per noi. Torneremo su questo punto. Per quanto riguarda le risorse proprie, i problemi delle frodi in materia di sigarette sono affrontati in modo adeguato. Avevamo un accordo con . Vi è un nuovo accordo con che dovrebbe garantire molto denaro e favorire una riduzione del contrabbando. Il principale settore problematico è quello delle risorse proprie nelle transazioni IVA “carosello”. Le cifre sono riferite: si tratta di enormi quantità, fino a miliardi di euro. E un’indagine della britannica è più precisa. Sono lieto che il Parlamento stia affrontando la questione. La commissione per i problemi economici e monetari ha già organizzato un’audizione e la commissione per il controllo dei bilanci farà lo stesso il 4 o 5 maggio. Mi auguro che, in veste di relatore, potrò elaborare una buona relazione sui caroselli IVA come il mio documento sulle frodi in materia di sigarette."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos narys pasakė tą patį dalyką: pranešimu iš dalies pakartojama biudžeto tvirtinimo procedūra. Šiuo požiūriu diskusija yra įžanga į kitos savaitės klausymus, dalyvaujant Komisijos nariams V. Špidlai ir D. Hübner. Mes informuoti apie praneštų pažeidimų apimtis. Šie skaičiai, žinoma, neatspindi visos padėties, tačiau daug pasako apie problemas nuosavų išteklių, žemės ūkio ir struktūrinių fondų politikos srityse. Pranešime minima, kad pažeidimai sudaro maždaug 1,1 milijardo eurų ir juntama didėjimo tendencija. Mes grįžome į 2002 m., nes 2003, 2004 ir 2005 m. rodikliai buvo geresni. Padėtis žemės ūkyje yra palyginti gera. Probleminiai sektoriai ir toliau yra nuosavi ištekliai ir struktūriniai fondai: pažeidimai nuosavų išteklių srityje sudarė  325 milijonus eurų, o struktūrinių fondų – maždaug 700 milijonų eurų. Struktūrinių fondų srityje 84 proc. visų pažeidimų užfiksuota penkiose valstybėse narėse. Kiekvienas, perskaitęs F. Musotto pranešimą, gali sužinoti, kokios tai valstybės narės. Tai iš tiesų gana keista. Taip pat būtina prisiminti, kad laikotarpiu iki 2006 m. turėjo būti susigrąžintas dar vienas milijardas, o, Audito Rūmų teigimu, 2006 m. nebuvo išmokėta 12 proc. struktūrinių fondų lėšų. Šiomis sąlygomis dabartinis biudžeto įvykdymas mums kelia labai didelį susirūpinimą. Mes dar grįšime prie šio klausimo. Jei kalbėsime apie nuosavus išteklius, buvo tinkamai sprendžiamas klausimas dėl cigarečių kontrabandos. Mes sudarėme sutartį su . Taip pat sudarėme naują sutartį su kuri leis gauti daug pinigų ir sumažinti kontrabandą. Pagrindinė problema nuosavų išteklių srityje yra PVM „karuselės“ operacijos. Kalbama apie didžiules sumas, siekiančias milijardus eurų. Britanijos Lordų Rūmų tyrime taip pat nagrinėjama ši problema. Malonu, kad šis klausimas sprendžiamas ir Parlamente. Ekonomikos ir pinigų politikos komitete buvo surengti klausymai, gegužės 4 arba 5 d. turėtų įvykti klausymai Biudžeto kontrolės komitete. Tikiuosi, kad aš, kaip pranešėjas, atsakingas už pranešimą dėl cigarečių kontrabandos, galėsiu parengti gerą pranešimą dėl sukčiavimo PVM srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisārs teica to pašu – šis ziņojums patiesi pārklājas ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Arī šajā ziņā šīs debates ir iesildīšanās pasākums nākamās nedēļas uzklausīšanai kopā ar komisāriem un . Mēs zinām skaitļus par atklātajiem pārkāpumiem. Protams, tie neparāda visu ainu, tomēr daudz pastāsta mums par pašu līdzekļu, lauksaimniecības un struktūrfondu politikas jomās atklātajām problēmām. Ziņojumā minēta atklāto pārkāpumu kopējā summa WUE 1.1 miljards, un tendence ir augšupejoša. Mēs atgriežamies 2002. gada līmenī, pēc tam, kad skaitļi uzlabojās 2003., 2004. un 2005. gadā. lauksaimniecība strādā nosacīti labi. Problemātiskās nozares, protams, ir pašu līdzekļi un struktūrfondi – pašu līdzekļos atklātie pārkāpumi ir EUR 325 miljoni un struktūrfondos EUR 700 miljoni. Struktūrfondu jomā piecas dalībvalstis ir atbildīgas par 84 % no atklātajiem pārkāpumiem. Ikviens, kuru tas interesē, var izlasīt kunga ziņojumā, kuras valstis tās ir. Tas tiešām ir diezgan zīmīgi. Jāatgādina arī tas, ka vēl ir jāatgūst otrs EUR 1 miljards par laiku pirms 2006. gada un ka Revīzijas palāta apgalvo, ka 2006. gadā nevarēja izmaksāt 12 % no struktūrfondiem. Tas saistās ar pašreizējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras norisi un rada mums lielas bažas. Mēs vēlamies atgriezties pie šī jautājuma. Attiecībā uz pašu līdzekļiem, problēma ar krāpšanu ar cigaretēm ir pienācīgi atrisināta. Mums bija nolīgums ar . Ir jauns nolīgums ar kas dos daudz naudas un dos iespēju samazināt kontrabandu. Galvenā problēma pašu līdzekļu jomā ir ,,karuseļa” darījumi ar PVN. Skaitļi liecina – tajā iesaistītas ārkārtīgi lielas summas, kas sasniedz miljardus eiro. Britu Lordu palātas pētījums to izgaismo vēl vairāk. Priecājos, ka Parlaments ir ķēries pie tā. Ekonomikas un monetārā komiteja jau ir organizējusi uzklausīšanu, un Budžeta kontroles komiteja rīkosies tāpat 4. vai 5. maijā. Es ceru, ka man kā referentam izdosies sagatavot tikpat labu ziņojumu par PVN karuseļiem kā mans ziņojums par krāpšanu ar cigaretēm."@lv13
"Voorzitter, de commissaris zei hetzelfde, het verslag heeft inderdaad een raakvlak met de kwijtingsoefening. Ook in deze zin is dit debat een opwarmertje voor de hoorzitting van volgende week met de commissarissen Špidla en Hübner. We kennen cijfers over de gemelde onregelmatigheden. Die zeggen natuurlijk niet alles, maar wel veel over de problemen die gemeld worden in de beleidsterreinen van de eigen middelen, de landbouw en de structuurfondsen. Het verslag meldt een totaal aan gemelde onregelmatigheden van 1,1 miljard euro en dit zit in stijgende lijn. We zitten opnieuw op het niveau van 2002, na betere cijfers in 2003, 2004 en 2005. Landbouw doet het relatief goed. De knelsectoren zijn duidelijk de eigen middelen en de structuurfondsen: de eigen middelen voor 325 miljoen euro gemelde onregelmatigheden, de structuurfondsen voor 700 miljoen. Binnen die structuurfondsen vertegenwoordigen vijf lidstaten 84% van de gemelde onregelmatigheden. De geïnteresseerden kunnen in het verslag van collega Musotto lezen welke landen dit zijn. Het is toch wel zeer merkwaardig. Daarbij moet men bedenken dat in de periode vóór 2006 nog 1 miljard euro aan niet-ingevorderde middelen uitstond en ook dat de Rekenkamer zegt dat 12% van de structuurfondsen in 2006 niet hadden mogen worden uitbetaald. Dit is het kader waarin de huidige kwijting verloopt en dat baart ons veel zorgen. We zullen het daar nog over hebben. Wat de eigen middelen betreft, wordt het probleem van de sigarettenfraude op een correcte manier wordt aangepakt. We hadden het akkoord met Philip Morris. Er is een nieuw akkoord met Japan Tobacco, dat veel geld zal opleveren en dat ook zal zorgen voor een vermindering van smokkel. Hét probleemterrein op het gebied van de eigen middelen ligt bij de BTW-carrousels. De cijfers worden genoemd: het gaat over gigantische bedragen, die in de miljarden euro's lopen. De studie van het Britse Hogerhuis scherpt dat nog aan. Ik ben blij dat ons Parlement dit aanpakt. De Commissie economische en monetaire zaken heeft al een hoorzitting georganiseerd en de Commissie begrotingscontrole doet dit op 4 of 5 mei. Ik hoop dat ik als rapporteur een even goed verslag over die BTW-carrousels zal kunnen afleveren als het verslag dat ik over de sigarettenfraude heb gedaan."@mt15
"Panie przewodniczący, pan komisarz powiedział to samo: to sprawozdanie w oczywisty sposób nie pokrywa się z procedurą absolutorium. W takim sensie, obecna debata stanowi wstęp do posiedzenia, jakie odbędzie się w przyszłym tygodniu z udziałem komisarzy Špidli i Hübner. Znamy liczby dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości. Nie opowiadają one oczywiście całej historii, ale mówią wiele o problemach w takich obszarach polityki, jak środki własne, rolnictwo i fundusze strukturalne. Sprawozdanie wspomina, że łączna kwota dotycząca zgłoszonych nieprawidłowości wynosi 1,1 miliarda euro oraz że tendencja ta jest wzrostowa. Powróciliśmy do poziomu z roku 2002, po tym jak w latach 2003, 2004 i 2005 zanotowano poprawę. Z rolnictwem jest stosunkowo dobrze. Trudności dotyczą wyraźnie sektora środków własnych oraz funduszy strukturalnych: w odniesieniu do środków własnych zanotowano nieprawidłowości na kwotę 325 mln. euro, a do funduszy strukturalnych – 700 mln. euro. W odniesieniu do funduszy strukturalnych, na pięć państw członkowskich przypadło 84% zgłoszonych nieprawidłowości. Każdy, kogo to interesuje, może o tym przeczytać w sprawozdaniu pana Musotto. To naprawdę zasługuje na uwagę. Należy też pamiętać, że w odniesieniu do okresu przed 2006 rokiem do odzyskania pozostaje wciąż kwota 1 miliarda euro oraz że Trybunał Audytorów informuje, że wypłata 12% funduszy strukturalnych nie jest możliwa. W takim właśnie kontekście realizowana jest obecnie procedura absolutorium. Jest to dla nas powód do wielkiego zmartwienia. Jeszcze do tego wrócimy. Jeśli chodzi o środki własne, to problem oszustwa papierosowego został rozwiązany w odpowiedni sposób. Zawarliśmy z firmą Philip Morris porozumienie. Obecnie zawarliśmy z firmą Japan Tobacco nowe porozumienie, które powinno przynieść sporo pieniędzy i wpłynąć na zmniejszenie przemytu. Głównym problemem, jeśli chodzi o środki własne, jest „karuzela podatkowa” VAT. Liczby te są przytaczane: chodzi o olbrzymie sumy, sięgające miliardów euro. Przeprowadzone przez brytyjską Izbę Lordów dochodzenie wydobywa na światło dzienne dalsze szczegóły. Cieszę się, że sprawą tą zajął się Parlament. Komisja Gospodarcza i Monetarna już zorganizowała posiedzenie, a Komisja Kontroli Budżetowej uczyni to samo 4 lub 5 maja. Mam nadzieję, że jako sprawozdawca będę w stanie sporządzić sprawozdanie na temat karuzel VAT, które będzie równie dobre jak sprawozdanie na temat oszustw dotyczących papierosów."@pl16
"Senhor Presidente, o senhor Comissário disse o mesmo: o relatório cobre, de facto, a mesma área do processo de quitação. Neste sentido, também, este debate é um exercício de aquecimento para a audição a realizar na próxima semana com o Comissário Špidla e a Comissária Hübner. Os números relativos às irregularidades comunicadas são do nosso conhecimento. É evidente que não contam toda a história, mas dizem-nos muito sobre os problemas relatados nas áreas da política dos recursos próprios, da agricultura e dos Fundos Estruturais. O relatório refere um total de irregularidades descritas no valor de 1,1 mil milhões de EUR, com tendência para aumentar. Regressámos ao nível de 2002, seguindo-se números mais razoáveis em 2003, 2004 e 2005. A situação da agricultura é relativamente boa. Os sectores problemáticos são, claramente, o dos recursos próprios e o dos Fundos Estruturais: os recursos próprios são responsáveis por irregularidades no valor de 325 milhões de EUR; os Fundos Estruturais, por irregularidades no valor de 700 milhões. No âmbito dos Fundos Estruturais, cinco Estados-Membros foram responsáveis por 84% das irregularidades referidas. Quem quer que esteja interessado pode ler quais são esses países no relatório Musotto. É realmente digno de nota. Cumpre recordar, também, que no período anterior a 2006, ainda faltava recuperar outros mil milhões de EUR dos recursos próprios e que o Tribunal de Contas afirma que em 2006 não foi possível pagar 12% dos Fundos Estruturais. É neste contexto que está a ter lugar o actual processo de quitação, o que para nós constitui motivo de grande preocupação. Ainda regressaremos a este assunto. No que se refere aos recursos próprios, o problema da fraude dos cigarros está a ser devidamente enfrentado. Tivemos o acordo com a . Há um novo acordo com a que devia proporcionar muito dinheiro, bem como dar azo a uma redução do contrabando. A principal área problemática nos recursos próprios é a das transacções do tipo "carrossel" do IVA. Os números dos enormes montantes envolvidos atingem os milhares de milhões de euros. Uma investigação levada a cabo pela Câmara dos Lordes Britânica destaca mais o facto. Agrada-me que o Parlamento esteja a procurar resolver esta questão. A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários já organizou uma audição e a Comissão do Controlo Orçamental irá fazer o mesmo no dia 4 ou 5 de Maio. Espero que, na qualidade de relator, me seja dado apresentar sobre as "fraudes-carrossel" do IVA um relatório tão bom como o relatório que apresentei sobre as fraudes do tabaco."@pt17
"Voorzitter, de commissaris zei hetzelfde, het verslag heeft inderdaad een raakvlak met de kwijtingsoefening. Ook in deze zin is dit debat een opwarmertje voor de hoorzitting van volgende week met de commissarissen Špidla en Hübner. We kennen cijfers over de gemelde onregelmatigheden. Die zeggen natuurlijk niet alles, maar wel veel over de problemen die gemeld worden in de beleidsterreinen van de eigen middelen, de landbouw en de structuurfondsen. Het verslag meldt een totaal aan gemelde onregelmatigheden van 1,1 miljard euro en dit zit in stijgende lijn. We zitten opnieuw op het niveau van 2002, na betere cijfers in 2003, 2004 en 2005. Landbouw doet het relatief goed. De knelsectoren zijn duidelijk de eigen middelen en de structuurfondsen: de eigen middelen voor 325 miljoen euro gemelde onregelmatigheden, de structuurfondsen voor 700 miljoen. Binnen die structuurfondsen vertegenwoordigen vijf lidstaten 84% van de gemelde onregelmatigheden. De geïnteresseerden kunnen in het verslag van collega Musotto lezen welke landen dit zijn. Het is toch wel zeer merkwaardig. Daarbij moet men bedenken dat in de periode vóór 2006 nog 1 miljard euro aan niet-ingevorderde middelen uitstond en ook dat de Rekenkamer zegt dat 12% van de structuurfondsen in 2006 niet hadden mogen worden uitbetaald. Dit is het kader waarin de huidige kwijting verloopt en dat baart ons veel zorgen. We zullen het daar nog over hebben. Wat de eigen middelen betreft, wordt het probleem van de sigarettenfraude op een correcte manier wordt aangepakt. We hadden het akkoord met Philip Morris. Er is een nieuw akkoord met Japan Tobacco, dat veel geld zal opleveren en dat ook zal zorgen voor een vermindering van smokkel. Hét probleemterrein op het gebied van de eigen middelen ligt bij de BTW-carrousels. De cijfers worden genoemd: het gaat over gigantische bedragen, die in de miljarden euro's lopen. De studie van het Britse Hogerhuis scherpt dat nog aan. Ik ben blij dat ons Parlement dit aanpakt. De Commissie economische en monetaire zaken heeft al een hoorzitting georganiseerd en de Commissie begrotingscontrole doet dit op 4 of 5 mei. Ik hoop dat ik als rapporteur een even goed verslag over die BTW-carrousels zal kunnen afleveren als het verslag dat ik over de sigarettenfraude heb gedaan."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár povedal to isté: táto správa sa naozaj prekrýva s udeľovaním absolutória. V tomto zmysle je tiež táto rozprava rozcvičkou pred budúcotýždňovým vypočutím s komisárom Špidlom a komisárkou Hübnerovou. Poznáme čísla o nahlásených nezrovnalostiach. Nepovedia nám samozrejme celý príbeh, ale povedia nám veľa o hlásených problémoch v oblastiach politiky vlastných zdrojov, poľnohospodárstva a štrukturálnych fondov. Správa spomína ohlásené nezrovnalosti v celkovej hodnote 1,1 miliardy EUR a trend je stúpajúci. Vrátili sme sa späť na úroveň z roku 2002 po lepších číslach v rokoch 2003, 2004 a 2005. Poľnohospodárstvu sa darí pomerne dobre. Problémovými oblasťami sú jednoznačne vlastné zdroje a štrukturálne fondy: vlastné zdroje predstavovali z hlásených nezrovnalostí 325 miliónov EUR a štrukturálne fondy 700 miliónov EUR. V rámci štrukturálnych fondov päť členských štátov predstavovalo 84 % ohlásených nezrovnalostí. Každý, kto má záujem, si môže prečítať v správe pána Musotta, ktoré sú to krajiny. Je to skutočne pozoruhodné. Treba mať tiež na pamäti, že ďalšia 1 miliarda EUR z obdobia pred rokom 2006 sa ešte stále vymáha a Dvor audítorov hovorí, že 12 % štrukturálnych fondov v roku 2006 nemohlo byť vyplatených. Toto sú súvislosti, v ktorých prebieha súčasné udeľovanie absolutória a pre nás sú dôvodom na veľké znepokojenie. Vrátime sa k tomu. Čo sa týka vlastných zdrojov, problém cigaretových podvodov sa riadne rieši. Mali sme dohodu so spoločnosťou Philip Morris. Máme novú dohodu s Japan Tabacco, ktorá by mala priniesť veľa peňazí a tiež viesť k zníženiu pašovania. Hlavnou problémovou oblasťou vlastných zdrojov sú „kolotočové“ transakcie s daňou z pridanej hodnoty. Čísla sú citované: týka sa to obrovských súm, ktoré sa šplhajú do miliárd eur. Vyšetrovanie britskej Snemovne lordov to ďalej zvýrazňuje. Som rád, že Parlament to rieši. Výbor pre hospodárske a menové veci už zorganizoval vypočutie a Výbor pre kontrolu rozpočtu urobí to isté 4. alebo 5. mája. Dúfam, že ja osobne ako spravodajca budem schopný vypracovať o kolotočoch s DPH takú dobrú správu, ako bola moja správa o cigaretových podvodoch."@sk19
"Gospod predsednik, komisar je povedal isto stvar: poročilo se resnično prekriva s postopkom razrešnice. Tudi v tem smislu je ta razprava ogrevanje za obravnavo, ki jo bomo imeli naslednji teden s komisarjem Špidlo in komisarko Hübnerjevo. Imamo podatke o prijavljenih nepravilnostih. Seveda nam ne povejo vsega, povejo pa nam veliko o ugotovljenih težavah na političnih področjih lastnih sredstev, kmetijstva in strukturnih skladov. Poročilo omenja, da je skupen znesek prijavljenih nepravilnosti 1,1 milijarde EUR in da se viša. Spet se vračamo na raven iz leta 2002, potem ko so podatki iz leta 2003, 2004 in 2005 kazali boljše stanje. Na področju kmetijstva je stanje sorazmerno dobro. Jasno je, da sta problematični področji lastna sredstva in strukturni skladi: lastna sredstva so predstavljala 325 milijonov EUR prijavljenih nepravilnosti, strukturni skladi pa 700 milijonov EUR. V okviru strukturnih skladov je bilo 84 % nepravilnosti prijavljenih v petih državah članicah. Vsak, ki ga zanima, katere so bile te države, lahko prebere poročilo gospoda Musottoja. Resnično je presenetljivo. Ne smemo pozabiti tudi, da je bilo treba v obdobju pred letom 2006 izterjati še 1 milijardo EUR in da Računsko sodišče pravi, da 12 % strukturnih skladov v letu 2006 ni bilo mogoče izplačati. V takih okoliščinah poteka sedanji postopek razrešnice in to nas zelo skrbi. K temu se bomo vrnili. Kar zadeva lastna sredstva, se problem goljufij, povezanih s tihotapljenjem cigaret, ustrezno rešuje. Imeli smo sporazum s podjetjem Philip Morris. Pripravlja se nov sporazum s podjetjem Japan Tobacco, ki bi moral prinesti veliko denarja in s katerim se bo doseglo zmanjšanje dejavnosti tihotapljenja. Glavni problem na področju lastnih sredstev so transakcije tipa „davčnega vrtiljaka“, povezane z davkom na dodano vrednost. Navedeni so podatki: gre za izredno visoke zneske, ki dosegajo milijarde EUR. Preiskava, ki jo je izvedel britanski zgornji dom, to še dodatno poudarja. Veseli me, da Parlament to rešuje. Odbor za ekonomske in monetarne zadeve je že organiziral obravnavo, 4. in 5. maja pa jo bo tudi odbor za proračunski nadzor. Upam, da bom kot poročevalec lahko v zvezi z davčnimi vrtiljaki na področju DDV izdelal tako dobro poročilo, kot je bilo tisto, ki sem ga izdelal o goljufijah, povezanih s tihotapljenjem cigaret."@sl20
". Herr talman! Kommissionsledamoten har sagt samma sak: betänkandet överlappar faktiskt förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. På så sätt är den här debatten också en uppvärmning inför frågestunden nästa vecka med kommissionsledamöterna Vladimir Špidla och Danuta Hübner. Vi känner till siffrorna för rapporterade oegentligheter. De säger naturligtvis inte allt, men de säger en hel del om de problem som rapporterats inom politikområdena egna medel, jordbruk och strukturfonder. I betänkandet nämns ett totalt värde på 1,1 miljarder för rapporterade oegentligheter och trenden går uppåt. Vi är tillbaka på nivån för 2002 som åtföljdes av bättre siffror 2003, 2004 och 2005. För jordbruket går det ganska bra. Problemsektorerna är helt klart egna medel och strukturfonderna: egna medel står för 325 miljoner euro av de rapporterade oegentligheterna och strukturfonderna för 700 miljoner euro. Inom strukturfonderna står fem medlemsstater för 84 procent av de rapporterade oegentligheterna. Alla som är intresserade kan läsa vilka dessa länder är i Francesco Musottos betänkande. Det är ganska anmärkningsvärt. Man måste även komma ihåg att under perioden före 2006 måste ytterligare 1 miljard euro återvinnas och att revisionsrätten säger att 12 procent av strukturfonderna 2006 inte kunde betalas ut. Mot denna bakgrund äger det aktuella förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet rum och det ger upphov till stor oro hos oss. Vi kommer att återkomma till detta. När det gäller egna medel tacklas problemet med cigarettbedrägeri på rätt sätt. Vi hade överenskommelsen med Philip Morris. Nu finns det en ny överenskommelse med Japan Tobacco som borde ge mycket pengar och även åstadkomma en minskning av smugglingen. Det huvudsakliga problemområdet inom egna medel är ”karuselltransaktionerna” i samband med moms. Siffrorna har nämnts och det är enorma belopp inblandade, belopp som uppgår till miljarder euro. En undersökning av brittiska House of Lords belyser detta ytterligare. Jag är glad över att parlamentet tar itu med det här. Utskottet för ekonomi och valutafrågor har redan anordnat en utfrågning och utskottet för budgetkontroll kommer att göra samma sak den 4 eller 5 maj. Jag hoppas att jag som föredragande kommer att kunna utarbeta även ett betänkande om momskarusellerna utöver mitt betänkande om cigarettbedrägerier."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Japan Tobacco"13
"Musotto "13
"Philip Morris"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph