Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Elnök úr, tisztelt alelnök úr, kedves képviselőtársaim. Az Európai Parlament a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét egyik legfontosabb feladatának tekinti, hiszen minden más parlamenthez hasonlóan joga és kötelessége a kiadások ellenőrzése. Emellett, mivel Európa-szerte terjed az a nézet, hogy az EU-pénzekre nem vigyáznak eléggé, a közvéleménynek, választóinknak, az adófizetőknek is politikailag tartozunk ezzel. Ezen törvényhozási és politikai kötelezettségeinket elsősorban a mentesítési eljárás során gyakoroljuk, de emellett évek óta rendszeresen jelentést készítünk az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalás elleni küzdelemről. Célunk ezzel nem szenzációkeltés vagy botrányokozás, hanem a helyzet objektív feltárása és a problémák megoldása. Ezúton is gratulálni szeretnék Musotto képviselőtársamnak a mostani kiváló jelentésért, és szeretném kifejezni köszönetemet Siim Kallas alelnök úrnak és Hermann Brüner vezérigazgató úrnak az e területen is mutatott konstruktív együttműködésért. Annak ellenére, hogy ezen magas szintű jelentések évről évre nagy elismerést váltanak ki, az európai intézményekben néha úgy érezzük, hogy szélmalomharcot vívunk, hiszen a jelentések megállapításai a Tanács ellenállásába ütköznek, így a Bizottság évek óta nem tudja megtenni a szükséges lépéseket. A leggyengébb láncszemnek a tagállamok hozzáállását tartjuk, hiszen néhány tagországban – Grässle kolléganőnk éppen beszélt talán Németországról is ennek kapcsán – nem akarják tudomásul venni, hogy az EU-pénzek szabályszerű felhasználása és ennek ellenőrzése, valamint a hibás kifizetések visszatérítése milyen fontos feladat. Különösen sajnálatosnak tartjuk, hogy a hozzáadottérték-adóval kapcsolatosan egyre inkább elterjednek Európa-szerte a „körhintacsalások”, olyannyira, hogy már összesített adatokkal sem rendelkezünk ennek összegére vonatkozólag, jóllehet egyes becslések az EU költségvetésének 35–40%-áról beszélnek. Itt az ideje, hogy e tekintetben is határozott lépéseket tegyünk az európai ügyek intézése és a közvélemény érdekében. Köszönöm szépen."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, Evropský parlament považuje ochranu finančních zájmů Evropské unie za jeden ze svých hlavních úkolů a stejně jako všechny parlamenty má právo a povinnost sledovat výdaje. Navíc se v Evropě šíří názor, že finanční prostředky EU nejsou dostatečně sledovány, máme proto v tomto smyslu i politický dluh vůči veřejnosti, vůči našim voličům a daňovým poplatníkům. V praxi tuto právní úpravu a politické závazky realizujeme prostřednictvím postupu udílení absolutoria, ale kromě toho pravidelně vypracováváme zprávy o ochraně finančních zájmů EU a boji proti podvodům. Naším cílem není vyvolávat rozruch ani pohoršení, ale objektivně ukázat situaci a vyřešit případné problémy. Rád bych využil této příležitosti a pogratuloval svému kolegovi poslanci, panu Musottovi, za tuto skvělou zprávu a vyjádřil vděčnost místopředsedovi Komise, panu Kallasovi, a také generálnímu řediteli Evropského úřadu pro boj proti podvodům, panu Brünerovi, za konstruktivní spolupráci, kterou projevili v této oblasti. Navzdory tomu, že tyto zprávy na vysoké úrovni jsou každoročně vítány s velkým uznáním, máme my v evropských orgánech někdy pocit, jako bychom bojovali s větrnými mlýny, neboť zjištění těchto zpráv se setkávají s odporem ze strany Rady, v důsledku čehož Komise není po léta schopna přijmout nezbytná opatření. Jsme přesvědčeni, že nejslabším článkem je přístup členských států, neboť některé členské státy – naše kolegyně poslankyně, paní Grässleová, právě mluvila v této souvislosti o Německu – si neuvědomují, jak je důležité, aby byly finanční prostředky EU vynakládány v souladu s pravidly, aby výdaje podléhaly přezkumu a aby byly neoprávněně vyplacené částky vymáhány zpět. Považujme za zvláště politováníhodné, že se v Evropě rozmáhají podvody s DPH ve formě tzv. „kolotočových obchodů“; nemáme sice přesná čísla o částkách, v nichž se tyto podvody odehrávají, některé odhady však tvrdí, že se může jednat až o 35-40 % rozpočtu EU. Je čas podniknout i  v této oblasti rozhodná opatření, a to jak v zájmu řízení evropských záležitostí, tak v zájmu veřejného mínění. Děkuji vám."@cs1
"Hr. formand, hr. næstformand, mine damer og herrer! Europa-Parlamentet betragter beskyttelsen af EU's finansielle interesser som en af sine vigtigste opgaver, fordi det i lighed med alle andre parlamenter har ret og pligt til at overvåge udgifterne. Desuden er det en stadig mere udbredt opfattelse i Europa, at EU-midlerne ikke kontrolleres tilstrækkeligt, så vi har også en politisk forpligtelse over for offentligheden, vores vælgere og skatteyderne i den henseende. Vi overholder primært denne lovgivningsmæssige og politiske forpligtelse gennem dechargeproceduren, men derudover har vi med jævne mellemrum udarbejdet betænkninger om beskyttelsen af EU's finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Målet er ikke at skabe sensation eller forårsage en skandale, men at fremstille situationen objektivt og at løse eventuelle problemer. Jeg vil benytte lejligheden til at lykønske hr. Musotto med denne strålende betænkning og til at takke Kommissionens næstformand hr. Kallas og OLAF's generaldirektør, hr. Brüner, for deres konstruktive samarbejde også på dette område. Selv om disse beretninger på højt plan hilses velkommen år efter år, føler vi i de europæiske institutioner af og til, at vi kæmper mod vejrmøller, fordi beretningernes konklusioner møder modstand i Rådet med det resultat, at Kommissionen ikke har kunnet iværksætte de nødvendige foranstaltninger i årevis. Vi mener, at det svageste led er medlemsstaternes holdninger, eftersom visse medlemsstater - fru Grässle har lige nævnt Tyskland i denne forbindelse - ikke erkender, hvor vigtigt det er at sikre, at EU-midler bruges i overensstemmelse med reglerne, at udgifterne underkastes kontrol, og at uretmæssigt udbetalte beløb inddrives. Vi finder det særlig beklageligt, at momssvig i form af karruseltransaktioner bliver stadig mere udbredt over hele Europa i et sådant omfang, at vi ikke har noget samlet tal for de beløb, det drejer sig om, selv om det skønnes at være ca. 35-40 % af EU's budget. Det er på tide at skride beslutsomt ind også på dette område, både af hensyn til forvaltningen af de europæiske anliggender og af hensyn til offentligheden."@da2
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Das Europäische Parlament betrachtet den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, da es, wie alle Parlamente, das Recht und die Pflicht hat, die Ausgaben zu überwachen. Darüber hinaus verstärkt sich in Europa die Ansicht, dass die EU-Mittel unzureichend kontrolliert werden, so dass wir der Öffentlichkeit, unseren Wählern und den Steuerzahlern gegenüber in dieser Hinsicht auch eine politische Verantwortung haben. Dieser legislativen und politischen Verantwortung kommen wir in erster Linie durch das Entlastungsverfahren nach, und darüber hinaus verfassen wir regelmäßig Berichte über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft und die Betrugsbekämpfung. Unser Ziel besteht dabei nicht darin, etwas Sensationelles zu veröffentlichen oder einen Skandal zu provozieren, sondern die Lage objektiv darzustellen und Probleme zu lösen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und meinem Kollegen, Herrn Musotto, zu diesem ausgezeichneten Bericht gratulieren und dem Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Kallas, sowie dem Generaldirektor von OLAF, Herrn Brüner, für die konstruktive Zusammenarbeit danken, die sie auch auf diesem Gebiet bewiesen haben. Ungeachtet der Tatsache, dass diesen hochrangigen Berichten Jahr für Jahr große Anerkennung gezollt wird, kommen wir uns in den Organen der EU manchmal so vor, als würden wir gegen Windmühlen kämpfen, da die in den Berichten getroffenen Feststellungen auf den Widerstand des Rates treffen mit dem Ergebnis, dass die Kommission seit Jahren nicht in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Unserer Meinung nach ist die Haltung der Mitgliedstaaten das schwächste Glied, da einige Mitgliedstaaten – unsere Kollegin, Frau Gräßle, erwähnte in diesem Zusammenhang soeben Deutschland – nicht erkennen, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass EU-Mittel entsprechend den Vorschriften ausgegeben, dass Ausgaben sorgfältig kontrolliert und dass zu Unrecht ausgezahlte Beträge wieder eingezogen werden. Wir halten es für besonders bedauerlich, dass sich MWSt-Betrug in der Form von so genannten Karussellgeschäften in ganz Europa ausbreitet, so dass es keine Gesamtzahlen für die betreffenden Beträge gibt, obwohl aus Schätzungen hervorgeht, dass es sich um etwa 35-40 % des EU-Haushalts handeln könnte. Es ist höchste Zeit, auch in dieser Hinsicht entschlossen zu handeln – sowohl im Interesse der Verwaltung der europäischen Angelegenheiten als auch im Interesse der öffentlichen Meinung. Vielen Dank."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πιο σημαντικό καθήκον του, διότι όπως όλα τα κοινοβούλια έχει το δικαίωμα αλλά και το χρέος να παρακολουθεί τις δαπάνες. Επίσης, διαδίδεται ολοένα και περισσότερο η άποψη ότι ο έλεγχος στα κονδύλια της ΕΕ είναι ανεπαρκής και, συνεπώς, έχουμε πολιτικό χρέος στο κοινό μας, στα μέλη των εκλογικών περιφερειών μας και στους φορολογούμενούς μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Εφαρμόζουμε αυτήν τη νομοθετική και πολιτική υποχρέωση, κυρίως, μέσω της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά, επιπροσθέτως, εκπονούμε τακτικές εκθέσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης. Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε αίσθηση ή να προκαλέσουμε σκάνδαλο, αλλά να εκθέσουμε την κατάσταση αντικειμενικά και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ τον συνάδελφό μου βουλευτή, κ. Musotto, για αυτήν την εξαιρετική έκθεση και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Kallas και τον Γενικό Διευθυντή της OLAF, κ. Brüner, για την εποικοδομητική συνεργασία την οποία επέδειξαν σε αυτόν τον τομέα επίσης. Μολονότι, αυτές οι υψηλού επιπέδου εκθέσεις χαιρετίζονται με μεγάλη εκτίμηση κάθε χρόνο, εμείς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα νιώθουμε κάποιες φορές ότι σκιαμαχούμε, αφού τα ευρήματα των εκθέσεων συναντούν αντίσταση από την πλευρά του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια η Επιτροπή να μην μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα. Θεωρούμε ότι ο πιο αδύναμος κρίκος είναι η στάση των κρατών μελών, διότι σε ορισμένα κράτη μέλη –η συνάδελφος βουλευτής κ. Grässle μίλησε προ ολίγου για την περίπτωση της Γερμανίας σχετικά με το θέμα αυτό– δεν γίνεται κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι πόροι της ΕΕ θα δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες, ότι οι δαπάνες θα υπόκεινται σε έλεγχο και ότι όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα ανακτηθούν. Θεωρούμε ιδιαίτερα αξιοθρήνητο το γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ υπό τη μορφή των συναλλαγών τύπου «carrousel» εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε βαθμό ώστε να μην διαθέτουμε τα συνολικά στοιχεία για τα ποσά που αφορά, μολονότι, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 35% με 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Είναι η στιγμή να αναλάβουμε αποφασιστική δράση και σε αυτόν τον τομέα, τόσο για τα συμφέροντα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών υποθέσεων, όσο και για τα συμφέροντα της κοινής γνώμης. Σας ευχαριστώ πολύ."@el10
". Mr President, Mr Vice-President, ladies and gentlemen, the European Parliament considers protection of the European Union’s financial interests to be one of its most important tasks since, like all parliaments, it has the right and the duty to monitor expenditure. Moreover, the view that EU funds are inadequately looked after is increasingly widespread in Europe, so we also have a political debt to the public, to our constituents and to our taxpayers in this regard. We put this legislative and political obligation into practice primarily by means of the discharge procedure, but in addition to this we have been producing regular reports on the protection of EU financial interests and the fight against fraud. Our aim in doing so is not to create a sensation or cause a scandal, but to expose the situation objectively and resolve any problems. I would like to take this opportunity to congratulate my fellow Member, Mr Musotto, for this excellent report, and to express my gratitude to the Commission Vice-President, Mr Kallas, and OLAF Director-General, Mr Brüner, for the constructive cooperation they have demonstrated in this area too. Despite the fact that these high-level reports are greeted with much appreciation year on year, we in the European institutions sometimes feel as if we are tilting at windmills, since the findings of the reports encounter resistance on the part of the Council, with the result that the Commission has not been able to put the necessary measures in place for years. We believe that the weakest link is the attitude of Member States, since in some Member States – our fellow Member Mrs Grässle spoke just now about Germany in this connection – there is a failure to recognise how very important it is to ensure that EU funds are spent in accordance with the rules, that expenditures are subject to scrutiny, and that any amounts unduly paid are recovered. We consider it particularly lamentable that VAT fraud in the form of 'carousel' transactions is becoming increasingly widespread throughout Europe, to the extent that we have no global figures on the amount involved, although some estimates suggest that it may be around 35-40% of the EU budget. It is time to take resolute action in this regard too, both in the interests of managing European affairs and in the interests of public opinion. Thank you very much."@en4
". Señor Presidente, señor Vicepresidente, señoras y señores, el Parlamento Europeo considera que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea es una de sus labores principales, ya que, como todos los parlamentos, tiene el derecho y la obligación de supervisar los gastos. Además, la idea de que los fondos de la UE no se administran adecuadamente se está extendiendo cada vez más en Europa, por lo que tenemos una deuda política con los ciudadanos, con los electores y con los contribuyentes, a este respecto. En primer lugar, pusimos en práctica esta obligación política y legislativa mediante el procedimiento de aprobación de la gestión pero, además, hemos elaborado con regularidad informes sobre la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude. Nuestro objetivo no es causar sensación ni escándalo, sino exponer objetivamente la cuestión y resolver los problemas existentes. Me gustaría aprovechar esta ocasión para felicitar al señor Musotto, mi colega en este Parlamento, por su excelente informe y manifestar mi gratitud al Vicepresidente de la Comisión, señor Kallas, y al Director General de la OLAF, señor Brüner, por su cooperación constructiva en esta área. A pesar de que estos informes de alto nivel suelen ser acogidos con mucho reconocimiento año tras año, en las instituciones europeas a veces nos sentimos como si estuviéramos luchando contra molinos de viento, ya que los resultados de los informes encuentran resistencia por parte del Consejo, lo que ha provocado que la Comisión no haya podido poner en práctica las medidas adecuadas durante años. Creemos que el eslabón más débil de la cadena es la actitud de los Estados miembros ya que, en algunos de ellos —nuestra colega, la señora Grässle, habló hace un momento de Alemania a este respecto—, no se reconoce la importancia de que se garantice que los fondos de la UE se gastan de conformidad con el Reglamento, que los gastos se comprueban y que se recuperan los importes pagados indebidamente. Es muy lamentable que el fraude del IVA en forma de transacciones de tipo «carrusel» se esté extendiendo en Europa, hasta tal punto que no disponemos de la cifra global del importe que representa, si bien algunas estimaciones apuntan a que podría ser de entre el 35 y el 40 % del presupuesto de la UE. Es hora de que tomemos medidas decididas también a este respecto, por el bien de la gestión de los asuntos europeos y por el interés de la opinión pública. Muchas gracias."@es21
". Hr president, hr asepresident, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi kavatsus kaitsta Euroopa Liidu finantshuve on üks tema kõige raskemaid ülesandeid, sest, nagu kõigil parlamentidel, on tal õigus ja kohustus jälgida kulutusi. Lisaks on Euroopas üha laiemalt levimas arvamus, et ELi rahaliste vahendite eest kantakse ebapiisavalt hoolt, nii et meil on selles suhtes avalikkuse, meie valijate ja meie maksumaksjate ees poliitiline võlgnevus. Me rakendame selle õigusliku ja poliitilise võlasuhte praktikasse eelkõige heakskiidu andmise menetluse kaudu, kuid lisaks oleme koostanud ka regulaarseid raporteid ELi finantshuvide kaitsmise ja pettustevastase võitluse kohta. Seda tehes pole meie eesmärk mitte sensatsiooni tekitada või skandaali põhjustada, vaid kujutada olukorda objektiivselt ja lahendada kõik probleemid. Tahaksin kasutada võimalust õnnitleda oma kaasparlamendiliiget hr Musottot tema eeskujuliku raporti puhul ning väljendada tänu komisjoni asepresidendile hr Kallasele ja OLAFi peadirektorile hr Brünerile konstruktiivse koostöö eest, mida ka nemad on selles valdkonnas üles näidanud. Vaatamata asjaolule, et neid kõrgetasemelisi raporteid aasta aasta järel suure tunnustusega tervitatakse, tunneme me vahel siin Euroopa institutsioonides, et võitleksime justkui tuuleveskitega, sest raportite resolutsioonid leiavad nõukogu poolt vastuseisu, mille tulemusena komisjon ei ole suuteline aastate kaupa vajalikke meetmeid võtma. Me usume, et kõige nõrgem lüli on liikmesriikide suhtumine, sest mõnedes liikmesriikides – meie kaasliige pr Grässle rääkis just sellega seoses Saksamaast – ei saada aru, kui väga tähtis on tagada, et ELi rahalisi vahendeid kasutataks vastavalt eeskirjadele, et kulutuste üle toimub kontroll ja et kõik alusetult väljamakstud summad nõutakse tagasi. Me peame seda eriti kahetsusväärseks, et käibemaksupettus nn karusellitehingute kujul on hakanud Euroopas üha laiemalt levima, jõudes summadeni, mille väljendamiseks ei jätku enam numbreid, kuigi mõnede hinnangute kohaselt võivad need olla umbes 35–40% ELi eelarvest. On aeg võtta otsustavaid meetmeid ka selles suhtes, nii Euroopa asjade haldamise huvides kui ka avaliku arvamuse huvides. Tänan teid väga."@et5
". Arvoisat puhemies ja varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentti pitää EU:n taloudellisten etujen suojelua yhtenä tärkeimmistä tehtävistään, sillä kaikkien muiden parlamenttien tavoin sillä on oikeus ja velvollisuus valvoa menoja. Lisäksi EU:ssa leviää jatkuvasti näkemys, jonka mukaan EU:n varoista ei huolehdita kunnolla, joten olemme poliittisessa velassa kansalaisillemme, äänestäjillemme ja veronmaksajillemme. Täytämme tämän lainsäädännöllisen ja poliittisen velvoitteemme ensisijaisesti vastuuvapausmenettelyssä, minkä lisäksi olemme laatineet säännöllisesti mietintöjä EU:n taloudellisten etujen suojelemisesta ja petostentorjunnasta. Näin tehdessämme emme pyri aiheuttamaan sensaatiota tai skandaalia vaan esittämään tilanteen objektiivisesti ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kollegaani Francesco Musottoa erinomaisesta mietinnöstä sekä komission varapuheenjohtaja Kallasia ja petostentorjuntaviraston pääjohtaja Brüneria rakentavasta yhteistyöstä, jota he ovat tehneet myös tällä alalla. Vaikka nämä korkean tason kertomukset otetaan lämpimästi vastaan vuosi toisensa jälkeen, meistä EU:n toimielimissä työskentelevistä tuntuu joskus siltä kuin taistelisimme tuulimyllyjä vastaan, koska neuvosto vastustaa kertomuksissa esitettyjä havaintoja, minkä vuoksi komissio ei ole kyennyt toteuttamaan tarpeellisia toimenpiteitä vuosiin. Meistä tämän ketjun heikoin lenkki on juuri jäsenvaltioiden asenne, koska muutamat jäsenvaltiot – kuten Saksa, josta Ingeborg Grässle puhui juuri tässä yhteydessä – eivät ole ymmärtäneet, kuinka tärkeää on varmistaa, että EU:n varoja käytetään sääntöjen mukaisesti, että menoja seurataan ja että aiheettomasti maksetut summat peritään takaisin. Mielestämme on erityisen ikävää, että ”karusellikauppojen” muodossa tapahtuvat arvonlisäveropetokset yleistyvät koko EU:ssa siinä määrin, ettei meillä ole yleisiä lukuja petoksissa liikkuvista summista – tosin joidenkin arvioiden mukaan summat voivat olla jopa 35–40 prosenttia EU:n talousarviosta. Myös tällä alalla on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin sekä eurooppalaisten asioiden hoitamiseksi että kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi. Kiitos."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, le Parlement européen pense que la protection des intérêts financiers de l’Union européenne est l’une de ses tâches les plus importantes, puisque, comme tous les parlements, il a le droit et l’obligation de surveiller les dépenses. Mieux encore, l’idée que les fonds de l’UE sont mal surveillés se répand de plus en plus en Europe, de sorte que nous aurons aussi à débattre politiquement à ce sujet avec le public, nos constituants et nos contribuables. Nous mettons principalement cette obligation législative et politique en pratique au moyen de la procédure de décharge, mais en plus de cela, nous avons produit des rapports réguliers sur la protection des intérêts financiers de l’UE et la lutte antifraude. Et ce faisant, notre objectif n’est pas de créer un scandale ou du sensationnel, mais d’exposer objectivement la situation et d’en résoudre les problèmes. J’aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter mon collègue, M. Musotto, pour la qualité de son rapport, et exprimer ma gratitude au vice-président de la Commission, M. Kallas, et au directeur général de l’OLAF, M. Brüner, pour la coopération constructive dont ils ont aussi fait preuve en la matière. En dépit du fait que ces rapports de haut niveau soient vivement applaudis d’année en année, dans les institutions européennes, nous avons parfois l’impression de nous battre contre des moulins à vent, puisque les conclusions des rapports rencontrent une vive résistance de la part du Conseil, et qu’en conséquence la Commission n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pendant des années. Nous croyons que le maillon le plus faible, c’est l’attitude des États membres, car certains d’entre eux – notre collègue, M. Grässle vient justement d’évoquer l’Allemagne à cet égard – ne veulent pas reconnaître la grande importance de s’assurer que les fonds UE soient dépensés dans le respect des règles, que les dépenses sont sujettes à examen et que tout montant payé indûment doit être recouvré. Nous considérons plus particulièrement lamentable que la fraude à la TVA sous forme de «carrousels» se répande très largement en Europe, dans une mesure telle que nous n’avons pas de chiffres globaux des montants impliqués, bien que certaines estimations suggèrent que cela puisse avoisiner les 35 à 40 % du budget de l’UE. Il est grand temps de prendre aussi des mesures résolues à cet égard, tant dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires européennes qu’aux yeux de l’opinion publique. Merci beaucoup."@fr8
". Signor Presidente, signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo ritiene che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea sia uno dei compiti più importanti dato che, come tutti i parlamenti, ha il diritto e il dovere di controllare le spese. Inoltre, l’idea che i fondi dell’UE non siano controllati in modo adeguato è sempre più diffusa in Europa. Noi, quindi, al riguardo, abbiamo un debito politico verso il pubblico, i nostri elettori e i nostri contribuenti. Assolviamo a quest’obbligo legislativo e politico in primo luogo attraverso la procedura di discarico, ma oltre a questo abbiamo elaborato relazioni periodiche sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE e la lotta contro la frode. Il nostro scopo non è suscitare scalpore o provocare scandalo, ma esporre la situazione con obiettività e risolvere ogni problema. Vorrei cogliere quest’occasione per congratularmi con il collega, l’onorevole Musotto, per l’eccellente relazione ed esprimere la mia gratitudine al Vicepresidente della Commissione, il Commissario Kallas, e al direttore generale dell’OLAF Brüner, per la cooperazione costruttiva che hanno dimostrato in questo campo. Nonostante queste relazioni di alto livello siano accolte con molto apprezzamento anno dopo anno, in seno alle istituzioni europee ci sentiamo a volte come se stessimo combattendo contro i mulini a vento, dato che i risultati delle relazioni incontrano la resistenza da parte del Consiglio, con il risultato che la Commissione non è in grado di attuare da anni le misure necessarie. Riteniamo che il punto più debole sia l’atteggiamento degli Stati membri dato che alcuni di essi – la collega Grässle ha appena parlato della Germania al riguardo – omettono di riconoscere quanto sia importante garantire che i fondi dell’UE siano spesi conformemente alle regole, che le spese siano soggette a scrutinio e che qualsiasi importo indebitamente versato sia recuperato. Riteniamo particolarmente deplorevole che le frodi in materia di IVA sotto forma di transazioni “carosello” stiano diffondendosi sempre più in Europa, al punto che non disponiamo di cifre globali sull’importo coinvolto, sebbene alcune stime suggeriscano che può trattarsi del 35-40% del bilancio dell’UE. È tempo di agire con risolutezza anche a questo proposito, sia nell’interesse della gestione degli affari europei che nell’interesse dell’opinione pubblica. Vi ringrazio."@it12,12
". Gerb. pirmininke, Pirmininko pavaduotojau, ponios ir ponai, Europos Parlamentas Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą laiko viena svarbiausių užduočių, nes, kaip ir kiti parlamentai, jis turi teisę ir pareigą kontroliuoti išlaidas. Be to, Europoje vis dažniau manoma, kad ES lėšų priežiūra yra nepakankama, todėl šiuo požiūriu mes jaučiame politinę skolą visuomenei, mūsų rinkėjams ir mokesčių mokėtojams. Šį teisinį ir politinį įpareigojimą mes praktiškai įgyvendiname pirmiausia biudžeto vykdymo procedūros priemonėmis, be to, nuolat rengiame pranešimus apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu. Tuo mes siekiame ne pigių sensacijų arba skandalų, bet objektyviai įvertinti padėtį ir spręsti iškylančias problemas. Aš norėčiau pasinaudoti galimybe ir pasveikinti savo kolegą narį F. Musotto su šiuo puikiai parengtu pranešimu ir padėkoti Komisijos Pirmininko pavaduotojui S. Kallasui bei OLAF generaliniam direktoriui F. H. Brüneriui už jų konstruktyvų bendradarbiavimą šioje srityje. Nors šie aukšto lygio pranešimai kiekvienais metais yra labai palankiai sutinkami, mes Europos Sąjungos institucijose kartais jaučiame, kad kovojame su vėjo malūnais, nes pranešimuose išdėstyti faktai nesulaukia paramos iš Tarybos pusės ir Komisija ilgus metus negali įgyvendinti būtinų priemonių. Mes manome, kad silpnoji grandis yra valstybių narių požiūris, nes kai kuriose valstybėse narėse – mūsų kolegė narė I. Grässle ką tik kalbėjo apie Vokietiją – nenorima pripažinti, kaip svarbu užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos laikantis taisyklių, kad išlaidos turėtų būti tikrinamos, o netinkamai išmokėtos sumos – susigrąžinamos. Mes manome, kad itin apgailėtina yra tai, kad sukčiavimo PVM srityje atliekant „karuselės“ operacijas Europoje pasitaiko vis daugiau ir net nėra duomenų apie jo apimtį, nors kai kuriais vertinimais jis siekia maždaug 35 40 proc. ES biudžeto. Atėjo laikas šiuo požiūriu imtis ryžtingai tvarkyti Europos Sąjungos finansus ir apginti visuomenės interesus. Labai ačiū."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietnieka kungs, dāmas un kungi! Eiropas Parlaments uzskata Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, jo, tāpat kā visiem parlamentiem, tam ir tiesības un pienākums pārraudzīt izdevumus. Turklāt Eiropā arvien plašāk valda uzskats, ka ES līdzekļi netiek pienācīgi uzraudzīti, un tādējādi mēs šajā ziņā esam politiski parādnieki sabiedrībai, mūsu vēlētājiem un nodokļu maksātājiem. Mēs īstenojam šo likumdošanas un politisko pienākumu galvenokārt ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras palīdzību, bet papildus tam mēs regulāri sagatavojam ziņojumus par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu. To darot, mūsu mērķis ir nevis radīt sensāciju vai izraisīt skandālu, bet gan objektīvi atklāt situāciju un atrisināt visus sarežģījumus. Es vēlētos izmantot izdevību un pateikties kolēģim deputātam kungam par lielisko ziņojumu, un izteikt pateicību Komisijas priekšsēdētāja vietniekam kungam un ģenerāldirektoram kungam par konstruktīvo sadarbību, kuru viņi parādīja arī šajā jomā. Neraugoties uz to, ka šie augsta līmeņa ziņojumi ik gadus tiek uzņemti ar lielu piekrišanu, dažkārt mēs Eiropas iestādēs jūtamies tā, it kā cīnītos ar vējdzirnavām, jo ziņojumu atzinumi atduras pret Padomes pretestību, un tā rezultātā Komisija gadiem ilgi nevar īstenot vajadzīgos pasākumus. Mēs uzskatām, ka vājākais posms ir dalībvalstu attieksme, jo dažas dalībvalstis – mūsu kolēģe kundze nupat šajā sakarā runāja par Vāciju – neapzinās, cik svarīgi ir nodrošināt, lai ES līdzekļi tiktu izlietoti saskaņā ar noteikumiem, ka līdzekļi ir pakļauti kontrolei, un ka ir jāatgūst visas nepareizi izmaksātās summas. Mēs uzskatām, ka īpaši nožēlojama ir PVN krāpšanas arvien plašākā izplatība Eiropā ,,karuseļa” darījumu veidā tiktāl, ka mums nav vispārēju skaitļu par iesaistītajām summām, kaut gan dažas aplēses vedina uz domām, ka tās var būt ap 35 – 40 % no ES budžeta. Arī šajā jomā pienācis laiks rīkoties noteikti gan Eiropas lietu pārvaldības, gan sabiedrības viedokļa interesēs. Liels paldies!"@lv13
"Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, kedves képviselőtársaim. Az Európai Parlament a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét egyik legfontosabb feladatának tekinti, hiszen minden más parlamenthez hasonlóan joga és kötelessége a kiadások ellenőrzése. Emellett, mivel Európa-szerte terjed az a nézet, hogy az EU-pénzekre nem vigyáznak eléggé, a közvéleménynek, választóinknak, az adófizetőknek is politikailag tartozunk ezzel. Ezen törvényhozási és politikai kötelezettségeinket elsősorban a mentesítési eljárás során gyakoroljuk, de emellett évek óta rendszeresen jelentést készítünk az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalás elleni küzdelemről. Célunk ezzel nem szenzációkeltés vagy botrányokozás, hanem a helyzet objektív feltárása és a problémák megoldása. Ezúton is gratulálni szeretnék Musotto képviselőtársamnak a mostani kiváló jelentésért, és szeretném kifejezni köszönetemet Siim Kallas alelnök úrnak és Hermann Brüner vezérigazgató úrnak az e területen is mutatott konstruktív együttműködésért. Annak ellenére, hogy ezen magas szintű jelentések évről évre nagy elismerést váltanak ki, az európai intézményekben néha úgy érezzük, hogy szélmalomharcot vívunk, hiszen a jelentések megállapításai a Tanács ellenállásába ütköznek, így a Bizottság évek óta nem tudja megtenni a szükséges lépéseket. A leggyengébb láncszemnek a tagállamok hozzáállását tartjuk, hiszen néhány tagországban – Grässle kolléganőnk éppen beszélt talán Németországról is ennek kapcsán – nem akarják tudomásul venni, hogy az EU-pénzek szabályszerű felhasználása és ennek ellenőrzése, valamint a hibás kifizetések visszatérítése milyen fontos feladat. Különösen sajnálatosnak tartjuk, hogy a hozzáadottérték-adóval kapcsolatosan egyre inkább elterjednek Európa-szerte a „körhintacsalások”, olyannyira, hogy már összesített adatokkal sem rendelkezünk ennek összegére vonatkozólag, jóllehet egyes becslések az EU költségvetésének 35–40%-áról beszélnek. Itt az ideje, hogy e tekintetben is határozott lépéseket tegyünk az európai ügyek intézése és a közvélemény érdekében. Köszönöm szépen."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vicevoorzitter, dames en heren, het Europees Parlement beschouwt de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie als één van zijn belangrijkste taken. Zoals alle parlementen heeft het immers het recht en de plicht op de uitgaven toe te zien. Bovendien raakt de overtuiging dat de EU-fondsen slecht worden beheerd, steeds meer verspreid in Europa. Wij hebben in dat opzicht dus ook een politieke schuld tegenover het publiek, onze kiezers en de belastingbetaler. Wij brengen deze wetgevende en politieke verplichting voornamelijk via de kwijtingsprocedure in praktijk. Daarnaast stellen wij regelmatig verslagen op over de bescherming van de financiële belangen van de EU en de bestrijding van fraude. Onze belangrijkste doelstelling is daarbij niet een schandaal te veroorzaken, maar de situatie objectief uiteen te zetten en problemen op te lossen. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om de heer Musotto te danken voor zijn uitstekende werk en de heren Kallas, vicevoorzitter van de Commissie, en Brüner, directeur-generaal van OLAF, voor hun constructieve samenwerking op dit gebied. Deze verslagen op hoog niveau krijgen elk jaar weer veel waardering. Toch hebben wij in de Europese instellingen soms het gevoel tegen windmolens te vechten. De bevindingen in de verslagen ondervinden immers weerstand vanwege de Raad. Gevolg daarvan is dat de Commissie al sedert jaren niet in staat is de nodige maatregelen te nemen. Wij zijn van mening dat de zwakste schakel de houding van de lidstaten is. Sommige lidstaten zien immers niet in –mevrouw Grässle had het in dat verband net nog over Duitsland – hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat EU-fondsen overeenkomstig de regels worden besteed, dat op uitgaven nauwkeurig wordt toegezien en dat onterecht uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd. Wij vinden het bijzonder betreurenswaardig dat BTW-fraude in de vorm van carrouseltransacties in geheel Europa steeds vaker voorkomt, in die mate dat geen algemene gegevens over de betrokken bedragen beschikbaar zijn. Bepaalde schattingen gewagen van 35 tot 40 procent van de EU-begroting. Het is tijd ook op dat gebied resolute actie te ondernemen, in het belang van het beheer van de Europese zaken en in het belang van de publieke opinie. Ik dank u."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie wiceprzewodniczący! Panie i panowie! Parlament Europejski uważa ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej za jedno z najważniejszych zadań, ponieważ podobnie jak wszystkie parlamenty ma prawo i obowiązek monitorować wydatkowanie pieniędzy. Ponadto, w Europie coraz bardziej powszechny jest pogląd, że środki UE są niedostatecznie nadzorowane. Zaciągnęliśmy więc polityczny dług u obywateli, w naszych okręgach wyborczych, jak również u podatników. To legislacyjne i polityczne zobowiązanie zostało przez nas urzeczywistnione przede wszystkim poprzez procedurę absolutorium, ale oprócz tego regularnie przygotowujemy sprawozdania dotyczące ochrony interesów finansowych UE i walki z nadużyciami. Naszym celem nie jest przy tym robienie sensacji czy wywoływanie skandalu, lecz obiektywne przedstawienie sytuacji i rozwiązywanie wszelkich problemów. Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby pogratulować mojemu koledze, panu Musotto, za to świetne sprawozdanie i wyrazić moją wdzięczność wiceprzewodniczącemu Komisji, panu Kallas oraz dyrektorowi generalnemu OLAF za konstruktywną współpracą, jaką okazali również w tej dziedzinie. Mimo że te sprawozdania wysokiego szczebla przyjmowane są każdego roku z dużym uznaniem, to my w instytucjach europejskich mamy czasem uczucie, że walczymy z wiatrakami, ponieważ wnioski zawarte w sprawozdaniach spotykają się z oporem części Rady, wskutek czego Komisja przez całe lata nie jest w stanie wdrożyć niezbędnych środków. Uważamy, że najsłabszym ogniwem jest stanowisko państw członkowskich, ponieważ w niektórych z nich – w tym kontekście nasza koleżanka, pani Grässle, mówiła przed chwilą o Niemczech – nie ma dostatecznego zrozumienia, jak ważne jest zapewnienie, żeby środki UE były wydawane zgodnie z zasadami, żeby wydatkowanie podlegało nadzorowi oraz żeby wszelkie nienależnie wypłacone kwoty były odzyskiwane. Za szczególnie godny ubolewania uznajemy fakt, że w Europie coraz bardziej powszechne są oszustwa na podatku VAT w postaci „karuzeli podatkowej”, i to na taką skalę, że nie posiadamy globalnych danych liczbowych na temat kwot, jakich zjawisko to dotyczy, chociaż niektóre oceny sugerują, że mogą one wynosić ok. 35-40% budżetu UE. Czas, aby podjąć zdecydowane działania także i w tym kontekście, zarówno w interesie zarządzania sprawami europejskimi, jak i w interesie opinii publicznej. Dziękuję bardzo."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Parlamento Europeu considera a protecção dos interesses financeiros da União Europeia uma das suas principais tarefas, pois tem, como qualquer outro parlamento, o direito e o dever de controlar as despesas. Acresce que a percepção de uma alegada má administração dos fundos comunitários é cada vez mais corrente na Europa, o que significa que, em termos políticos, também nós estamos em falta aos olhos da opinião pública, dos eleitores e dos contribuintes. Primordialmente, essa obrigação legal e política é exercida através do processo de quitação, mas também temos vindo a elaborar relatórios periódicos sobre a protecção dos interesses financeiros da UE e a luta contra a fraude. Fazemo-lo não para causar sensação ou provocar escândalo, mas sim para expor a situação com objectividade e resolver eventuais problemas. Aproveito a oportunidade para felicitar o senhor deputado Musotto por este excelente relatório e para agradecer ao senhor Vice-Presidente Siim Kallas e ao Director-Geral do OLAF, Franz-Hermann Brüner, o espírito construtivo e cooperante que também neste caso demonstraram. Apesar das manifestações de grande apreço com que, ano após ano, esses relatórios de alto nível têm sido acolhidos, nas instituições europeias sentimo-nos por vezes como se estivéssemos a lutar contra moinhos de vento, pois as respectivas conclusões encontram resistência por parte do Conselho, facto que há anos impede a Comissão de aplicar as medidas indispensáveis. Cremos que o elo mais fraco reside na atitude dos Estados-Membros, uma vez que alguns deles – a senhora deputada Grässle falou agora mesmo da Alemanha a este propósito – têm dificuldade em reconhecer quão importante é garantir o respeito das regras de utilização dos fundos comunitários, o controlo das despesas e o reembolso de todas as quantias pagas indevidamente. Consideramos especialmente deplorável o modo como a fraude de tipo "carrossel" no IVA está a alastrar em toda a Europa, a tal ponto que não temos números sobre os montantes totais em causa, embora alguns cálculos apontem para valores na ordem de 35% a 40% do orçamento da UE. Chegou o momento de agir com firmeza neste domínio, no interesse da gestão dos assuntos comunitários e de acordo com as exigências da opinião pública. Muito obrigado."@pt17
"Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, kedves képviselőtársaim. Az Európai Parlament a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét egyik legfontosabb feladatának tekinti, hiszen minden más parlamenthez hasonlóan joga és kötelessége a kiadások ellenőrzése. Emellett, mivel Európa-szerte terjed az a nézet, hogy az EU-pénzekre nem vigyáznak eléggé, a közvéleménynek, választóinknak, az adófizetőknek is politikailag tartozunk ezzel. Ezen törvényhozási és politikai kötelezettségeinket elsősorban a mentesítési eljárás során gyakoroljuk, de emellett évek óta rendszeresen jelentést készítünk az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalás elleni küzdelemről. Célunk ezzel nem szenzációkeltés vagy botrányokozás, hanem a helyzet objektív feltárása és a problémák megoldása. Ezúton is gratulálni szeretnék Musotto képviselőtársamnak a mostani kiváló jelentésért, és szeretném kifejezni köszönetemet Siim Kallas alelnök úrnak és Hermann Brüner vezérigazgató úrnak az e területen is mutatott konstruktív együttműködésért. Annak ellenére, hogy ezen magas szintű jelentések évről évre nagy elismerést váltanak ki, az európai intézményekben néha úgy érezzük, hogy szélmalomharcot vívunk, hiszen a jelentések megállapításai a Tanács ellenállásába ütköznek, így a Bizottság évek óta nem tudja megtenni a szükséges lépéseket. A leggyengébb láncszemnek a tagállamok hozzáállását tartjuk, hiszen néhány tagországban – Grässle kolléganőnk éppen beszélt talán Németországról is ennek kapcsán – nem akarják tudomásul venni, hogy az EU-pénzek szabályszerű felhasználása és ennek ellenőrzése, valamint a hibás kifizetések visszatérítése milyen fontos feladat. Különösen sajnálatosnak tartjuk, hogy a hozzáadottérték-adóval kapcsolatosan egyre inkább elterjednek Európa-szerte a „körhintacsalások”, olyannyira, hogy már összesített adatokkal sem rendelkezünk ennek összegére vonatkozólag, jóllehet egyes becslések az EU költségvetésének 35–40%-áról beszélnek. Itt az ideje, hogy e tekintetben is határozott lépéseket tegyünk az európai ügyek intézése és a közvélemény érdekében. Köszönöm szépen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, dámy a páni, Európsky parlament považuje ochranu finančných záujmov Európskej únie za jednu zo svojich najdôležitejších úloh, nakoľko tak ako všetky parlamenty má právo a povinnosť sledovať výdavky. Okrem toho názor, že na prostriedky EÚ sa nedohliada primerane je v Európe čoraz rozšírenejší. Takže v tomto ohľade máme tiež politický dlh voči verejnosti, našim voličom a daňovým poplatníkom. Túto legislatívnu a politickú povinnosť sme uskutočnili hlavne prostredníctvom udeľovania absolutória, ale okrem toho sme predkladali pravidelné správy o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom. Našim cieľom pritom nie je vytvárať senzácie alebo spôsobiť škandál, ale objektívne ukázať situáciu a vyriešiť akékoľvek problémy. Rád by som využil túto príležitosť a zagratuloval môjmu kolegovi poslancovi, pánovi Musottovi za túto výbornú správu a vyjadril svoju vďaku podpredsedovi Komisie pánovi Kallasovi a generálnemu riaditeľovi OLAF-u, pánovi Brünerovi za konštruktívnu spoluprácu, ktorú prejavili tiež v tejto oblasti. Napriek tomu, že tieto správy na vysokej úrovni sú vítané každý rok s veľkou vďakou, my v Európskych inštitúciách sa niekedy cítime ako keby sme bojovali s veternými mlynmi, nakoľko zistenia z týchto správ sa stretávajú s odporom časti Rady, čoho výsledkom je, že Komisia nebola schopná už roky prijať potrebné opatrenia. Domnievame sa, že najslabším ohnivkom je postoj členských štátov, nakoľko niektoré členské štáty – naša poslanecká kolegyňa pani Grässleová práve teraz v tejto súvislosti hovorila o Nemecku – nie sú schopné rozpoznať, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa prostriedky EÚ čerpali v súlade s pravidlami, aby výdavky boli podrobené kontrole, a aby sa všetky neoprávnene vyplatené čiastky vrátili. Považujeme za zvlášť poľutovaniahodné, že podvody s daňou z pridanej hodnoty vo forme „kolotočových“ transakcií sa stávajú čoraz rozšírenejšie po celej Európe do takej miery, že nemáme žiadne celkové čísla o čiastke, o ktorú sa jedná, hoci niektoré odhady hovoria, že by to mohlo byť asi 35 – 40 % rozpočtu EÚ. Je čas podniknúť tiež v tejto súvislosti rázne kroky v záujme riadenia európskych záležitostí, ako aj v záujme verejnej mienky. Veľmi pekne vám ďakujem."@sk19
"Gospod predsednik, gospod podpredsednik, gospe in gospodje, Evropski parlament meni, da je zaščita finančnih interesov Evropske unije ena od njegovih najpomembnejših nalog, ker ima tako kot vsi parlamenti pravico in dolžnost, da spremlja izdatke. Poleg tega se v Evropi vedno bolj širi mnenje, da se za sredstva EU ne skrbi dovolj, v zvezi s tem imamo torej tudi politično obveznost do javnosti ter naših volivcev in davkoplačevalcev. To zakonodajno in politično obveznost uresničujemo predvsem s postopkom razrešnice, poleg tega pa pripravljamo tudi redna poročila o zaščiti finančnih interesov EU in boju proti goljufijam. Naš cilj pri tem ni zbujati pozornost ali povzročati škandal, ampak objektivno predstaviti razmere in rešiti kakršne koli težave. Ob tej priložnosti bi rad čestital kolegu poslancu gospodu Musottoju za to odlično poročilo ter izrazil hvaležnost podpredsedniku Komisije gospodu Kallasu in generalnemu direktorju OLAF-a gospodu Brünerju za njuno plodno sodelovanje na tem področju. Kljub dejstvu, da so ta poročila na visoki ravni vsako leto sprejeta z velikim odobravanjem, se nam v evropskih institucijah včasih zdi, da se borimo proti mlinom na veter, ker Svet nasprotuje ugotovitvam poročil, zaradi česar Komisija več let ni uspela sprejeti potrebnih ukrepov. Verjamemo, da je najšibkejši člen odnos držav članic, ker se nekatere države članice – kolegica poslanka gospa Grässle je v zvezi s tem pravkar govorila o Nemčiji – ne zavedajo, kako pomembno je zagotoviti, da se sredstva EU uporabljajo v skladu s pravili, da se izdatki nadzirajo in da se vsi neupravičeno plačani zneski izterjajo. Obžalujemo predvsem to, da so se goljufije, povezane z davkom na dodano vrednost, tipa „davčni vrtiljak“ v Evropi tako razširile, da nimamo podatkov o celotnem znesku, ki iz teh goljufij izhaja, čeprav nekatere ocene kažejo, da bi lahko šlo za približno 35–40 % proračuna EU. Čas je, da se tudi v zvezi s tem odločno ukrepa, kar je koristno z vidika upravljanja evropskih zadev in javnega mnenja. Najlepša hvala."@sl20
". Herr talman, herr vice talman, mina damer och herrar! Europaparlamentet betraktar skydd av EU:s ekonomiska intressen som en av deras viktigaste uppgifter, eftersom det precis som alla andra parlament har rätten och skyldigheten att övervaka utgifter. Dessutom sprider sig åsikten att EU-medel förvaltas bristfälligt alltmer i Europa, vilket innebär att vi även har en politisk skuld till allmänheten, till våra väljare och till våra skattebetalare i det här avseendet. Vi omsätter denna lagstiftande och politiska skyldighet i praktiken i första hand genom förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, men utöver det har vi utarbetat regelbundna betänkanden om skydd av EU:s ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning. Vårt syfte med detta är inte att väcka en sensation eller orsaka en skandal, utan att objektivt blottlägga situationen och lösa alla problem. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och gratulera min kollega Francesco Musotto för detta utmärkta betänkande, och uttrycka min tacksamhet till kommissionens vice ordförande Siim Kallas och till Olafs generaldirektör Franz-Hermann Brüner för det konstruktiva samarbete de har visat även på detta område. Trots att dessa betänkanden mottas med mycket uppskattning på hög nivå varje år tycker vi i EU-institutionerna att det ibland är som att slåss mot väderkvarnar, eftersom slutsatserna i betänkandena stöter på motstånd från rådets sida, med resultatet att kommissionen inte kunnat vidta nödvändiga åtgärder på flera år. Vi anser att den svagaste länken är medlemsstaternas inställning, eftersom vissa medlemsstater – vår kollega Ingeborg Grässle talade precis om Tyskland i det här sammanhanget – inte erkänner hur viktigt det är att se till att EU-medlen spenderas i enlighet med reglerna, att utgifter granskas och att varje belopp som oriktigt utbetalats återvinns. Vi anser att det är särskilt beklagligt att bedrägerier i samband med mervärdesskatt i form av ”karuselltransaktioner” håller på att sprida sig alltmer i Europa i sådan utsträckning att vi inte har några totala siffror över hur mycket pengar det rör sig om, även om vissa beräkningar visar på omkring 35-40 procent av EU:s budget. Det är dags att beslutsamt vidta åtgärder även i det här avseendet, både i intresse av EU:s arbete och i intresse av allmänheten. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brüner"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph