Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EVP-ED-Fraktion ist erstmals für den Betrugsbericht verantwortlich, und wir danken dem Kollegen Musotto, dass er die Arbeit von OLAF und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt seines Berichts gestellt hat. Er musste fleißig sein: 630 Seiten Statistiken – Material zum Thema Betrugsbekämpfung aus den Jahren 2005 und 2006. Seine Bilanz ist sehr gemischt, und ich glaube, dass wir hier wirklich eingreifen müssen. Die Aufklärung von Unregelmäßigkeiten ist den Mitgliedstaaten nicht wichtig genug. Das sieht man auch heute daran, dass der Rat einmal mehr einer ganz wichtigen Debatte fernbleibt, wo es doch auch für ihn als zweiten Arm der Haushaltsbehörde um das Geld geht, das er für die Steuerzahler mitverwaltet und mit ausgibt. Der Berichterstatter schlägt vor, wegen Verstoßes gegen das EU-Recht gegen Deutschland und Spanien formelle Schritte einzuleiten. Spanien übermittelt Daten zu Unregelmäßigkeiten nur in Papierform. Außerdem sind diese Daten vor allem über Unregelmäßigkeiten sehr lückenhaft, wie auch dem 18. Strukturfondsbericht zu entnehmen ist. Deutschland ist ein ganz besonderer Fall. Es braucht länger als die anderen Mitgliedstaaten zur Meldung, und es ist das einzige EU-Land, das Unregelmäßigkeiten ohne Namen meldet. Wie kann OLAF seine Arbeit tun, ohne die Namen zu kennen? Hinter dem Datenschutz dürfen sich hier Betrüger verstecken, denn immerhin, Herr Kollege Březina, 15 bis 20 % der Unregelmäßigkeiten haben einen betrügerischen Hintergrund. Deutschland behindert auch die Ermittlungsarbeiten von OLAF vor Ort, etwa wenn es um Zollvergehen und Exporterstattungen geht. Wir fordern die Kommission auf, uns über jeden Mitgliedstaat und dessen Willen oder Unwillen zur Zusammenarbeit zu berichten, spätestens beim nächsten turnusmäßigen OLAF-Bericht. Aus der Sicht unserer Fraktion muss die anstehende Reform der Rechtsgrundlage von OLAF vor allem dazu genutzt werden, die Arbeitsbedingungen von OLAF mit den Mitgliedstaaten zu verbessern. Ich möchte mich ganz herzlich bei OLAF selbst und bei den Mitarbeitern bedanken, die auf einem ganz schwierigen Feld tätig sind. Ich glaube, dass die Resultate des Amtes sich wirklich sehen lassen können. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass diese Resultate durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten besser sein könnten als sie es sind."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, skupina PPE-DE je poprvé odpovědná za zprávu proti podvodům, a jsme velmi vděční panu Musottovi za to, že se ve své zprávě zaměřil na práci Evropského úřadu pro boj proti podvodům a spolupráci s členskými státy. Musel se propracovat 630 stranami statistického materiálu z let 2005 a 2006 o boji proti podvodům. Jeho přehled ukazuje velmi smíšený obraz, a já jsem přesvědčena, že zde musíme skutečně podniknout určité kroky. Odhalování nesrovnalostí nepovažují patrně členské státy za zvláště důležité. To je zjevné už ze skutečnosti, že Rada se opět této vrcholně důležité rozpravy neúčastní navzdory tomu, že jako druhé rameno rozpočtového orgánu by se měla zabývat tím, co se děje s penězi daňových poplatníků, za jejichž řízení a vyplácení je odpovědná. Zpravodaj navrhuje, aby byly podniknuty formální kroky proti Německu a Španělsku pro porušení právní úpravy EU. Španělsko poskytuje informace o nesrovnalostech pouze v listinné podobě. Tyto informace jsou navíc velmi povšechné, jak je zjevné z 18. zprávy o strukturálních fondech. Německo je velmi zvláštní případ. Trvá mu déle než ostatním členským státům, než poskytne informace, a je to jediná země, která nezveřejňuje jména. Jak může Evropský úřad pro boj proti podvodům konat svou práci beze jmen? Zde se za ochranou osobních údajů skrývají podvodníci, neboť je skutečností, pane Březino, že 15 % až 20 % nesrovnalostí má nějaké podvodné pozadí. Německo rovněž klade překážky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům při vyšetřování na místní úrovni, zejména v případě celních deliktů a vývozních refundací. Vyzýváme Komisi, aby informovala o všech členských státech a jejich ochotě či neochotě spolupracovat, a to do doby, než bude předložena příští zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Z pohledu naší skupiny musí být využit právní základ nadcházející reformy Evropského úřadu pro boj proti podvodům především ke zlepšení pracovních podmínek ve spolupráci Evropského úřadu pro boj proti podvodům s členskými státy. Ráda bych vyjádřila vřelé díky samotnému Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a pracovníkům, kteří pracují ve velmi složité oblasti. Jsem však rovněž přesvědčena, že by tyto výsledky mohly být lepší díky kvalitnější spolupráci s členskými státy."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! PPE-DE-Gruppen har for første gang ansvaret for bedrageribetænkningen, og vi takker hr. Musotto, fordi han i sin betænkning har fokuseret på OLAF's arbejde og samarbejdet med medlemsstaterne. Han har været flittig: 630 sider statistik - materiale vedrørende bekæmpelse af svig fra 2005 og 2006. Hans konklusion er meget blandet, og jeg mener, vi er nødt til at gribe ind. Medlemsstaterne lægger ikke tilstrækkelig vægt på at opklare uregelmæssigheder. Det ser man i dag også på, at Rådet endnu en gang ikke er til stede under en meget vigtig forhandling, selv om det jo også for Rådet som budgetmyndighedens anden del handler om de penge, som det er med til at forvalte og bruge på skatteydernes vegne. Ordføreren foreslår, at der skal tages formelle skridt over for Tyskland og Spanien på grund af overtrædelse af EU-lovgivningen. Spanien fremsender kun oplysninger om uregelmæssigheder i papirform. Desuden er disse oplysninger især om uregelmæssigheder meget mangelfulde, som det også fremgår af den 18. rapport om strukturfondene. Tyskland er et ganske særligt tilfælde. Tyskland skal bruge længere tid på anmeldelsen end de andre medlemsstater, og det er det eneste EU-land, som melder uregelmæssighederne uden navn. Hvordan skal OLAF kunne gøre sit arbejde uden at kende navnene? Databeskyttelsen kan her være et skjul for bedragere, for 15-20 % af uregelmæssighederne, hr. Březina, drejer sig trods alt om svig. Tyskland hindrer også OLAF's efterforskning på stedet, f.eks. når det handler om toldovertrædelser og eksportrestitutioner. Vi opfordrer Kommissionen til at orientere os om hver enkelt medlemsstat og dens vilje eller uvilje til at samarbejde, senest i forbindelse med den næste regelmæssige OLAF-rapport. Efter vores gruppes mening skal den forestående reform af retsgrundlaget for OLAF især bruges til at forbedre OLAF's arbejdsbetingelser i forhold til medlemsstaterne. Jeg vil gerne varmt takke OLAF selv og medarbejderne, som arbejder inden for et meget vanskeligt område. Jeg mener, at OLAF virkelig kan være stolt af sine resultater. Jeg er imidlertid også overbevist om, at disse resultater kunne blive endnu bedre, hvis samarbejdet med medlemsstaterne blev forbedret."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι υπεύθυνη για την έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης για πρώτη φορά και είμαστε ευγνώμονες στον κ. Musotto, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο της έκθεσής του το έργο της OLAF και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το έργο του ήταν επίπονο, καθώς έπρεπε να μελετήσει 630 σελίδες στατιστικών στοιχείων για τα έτη 2005 και 2006 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης. Η αναθεώρησή του αποκαλύπτει μια πολύ ανάμεικτη εικόνα και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε δράση στο θέμα αυτό. Η αποκάλυψη των παρατυπιών δεν φαίνεται να αποτελεί θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη. Αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι, για άλλη μία φορά, το Συμβούλιο απέχει από αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι, ως το δεύτερο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα έπρεπε να ανησυχεί για το τι συμβαίνει στα χρήματα των φορολογουμένων, για τη διαχείριση και τη δαπάνη των οποίων είναι υπεύθυνο. Ο εισηγητής προτείνει τη λήψη επίσημων μέτρων κατά της Γερμανίας και της Ισπανίας για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Ισπανία παρέχει μόνο έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τις παρατυπίες. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχει είναι χαρακτηριστικά στοιχειώδεις, όπως φαίνεται στην 18η έκθεση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Γερμανία αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Καθυστερεί πολύ περισσότερο από τα άλλα κράτη μέλη στην παροχή πληροφοριών και είναι η μοναδική χώρα που δεν αποκαλύπτει ονόματα. Πώς μπορεί η OLAF να κάνει τη δουλειά της χωρίς ονόματα; Οι απατεώνες κρύβονται εδώ πίσω από την προστασία δεδομένων, διότι, αυτό που πραγματικά συμβαίνει κύριε Březina είναι ότι ένα ποσοστό περίπου 15% έως 20% των παρατυπιών ενέχει κάποιο στοιχείο απάτης. Η Γερμανία, επίσης, θέτει εμπόδια στο ερευνητικό έργο της OLAF σε τοπικό επίπεδο και, συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις τελωνειακών παραβάσεων και επιστροφών κατά την εξαγωγή. Καλούμε την Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση σχετικά με το κάθε κράτος μέλος και σχετικά με την προθυμία ή όχι κάθε κράτους μέλους για συνεργασία με χρονικό περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση της επόμενης έκθεσης της OLAF. Κατά την άποψη της Ομάδας μας, η επερχόμενη μεταρρύθμιση της νομικής βάσης της OLAF πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πάνω από όλα, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη συνεργασία της OLAF με τα κράτη μέλη. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την OLAF και το προσωπικό της, οι οποίοι εργάζονται σε έναν πολύ δύσκολο τομέα. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα πράγματι επαληθεύονται σε κάθε έλεγχο. Ωστόσο, είμαι επίσης πεπεισμένος ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω της καλύτερης συνεργασίας με τα κράτη μέλη."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the EPP-ED Group is responsible for the report on the fight against fraud for the first time and we are very grateful to Mr Musotto for making OLAF's work and the cooperation with the Member States the focus of his report. He had to work very hard, having to contend with 630 pages of statistical material from 2005 and 2006 on the fight against fraud. His review reveals a very mixed picture and I believe that we really need to take action here. Uncovering irregularities does not appear to be a very important issue for the Member States. This is apparent from the fact that, yet again, the Council is absent from this very important debate, despite the fact that as the second arm of the budgetary authority, it should be concerned about what is happening to the taxpayers' money, which it is responsible for managing and disbursing. The rapporteur proposes taking formal steps against Germany and Spain for their violations of EU law. Spain is only providing paper information about irregularities. Moreover, this information is extremely sketchy, as is apparent from the 18th Structural Funds report. Germany is a very specific case. It takes longer to provide the information than the other Member States, and it is the only country which does not disclose names. How can OLAF do its job without names? The fraudsters are hiding behind data protection here, for the fact is, Mr Březina, that between 15% and 20% of the irregularities have some kind of fraudulent background. Germany is also putting obstacles in the way of OLAF's investigative work at local level, notably in cases of customs offences and export refunds. We are calling on the Commission to report on every Member State and its willingness or lack of willingness to cooperate, and to do so by the time the next OLAF report is due. From our Group's perspective, the forthcoming reform of OLAF's legal basis must be utilised, first and foremost, to improve the working conditions in OLAF's cooperation with the Member States. I would like to express my warm thanks to OLAF itself and to the staff who are working in a very difficult area. I think that the outcomes really do stand up to scrutiny. However, I am also convinced that these outcomes could be improved through better cooperation with the Member States."@en4
". Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, el Grupo del PPE-DE es responsable por primera vez del informe sobre la lucha contra el fraude, y estamos muy agradecidos al señor Musotto por centrar su informe en el trabajo de la OLAF y la cooperación con los Estados miembros. El señor Musotto ha trabajado con 630 páginas de material estadístico correspondiente a la lucha contra el fraude en 2005 y 2006, lo que supone una ardua tarea. Su revisión revela una imagen muy variada y opino que debemos actuar a este respecto. La detección de las irregularidades no parece ser una cuestión importante para los Estados miembros, afirmación que pone de manifiesto el hecho de que, una vez más, el Consejo esté ausente en este importantísimo debate, a pesar de que, como segundo brazo de la autoridad en materia de presupuesto, debería preocuparse de lo que ocurre con el dinero de los contribuyentes, del que es responsable en materia de gestión y desembolso. El ponente propone que se adopten varias medidas formales contra Alemania y España por sus infracciones de la legislación de la UE. España proporciona únicamente la información sobre las irregularidades en papel. Además, la información es muy imprecisa, como se desprende del informe de los 18.º Fondos Estructurales. El caso de Alemania es muy particular. Alemania tarda más tiempo en proporcionar la información que los otros Estados miembros y es el único país que no revela nombres. ¿Cómo puede trabajar la OLAF sin nombres? Las personas que cometen fraudes se esconden tras el derecho a la protección de los datos, porque la verdad es, señor Bøezina, que entre el 15 y el 20 % de las irregularidades esconden algún tipo de fraude. Alemania también está dificultando el trabajo de investigación de la OLAF en el ámbito local, especialmente en lo que respecta a las infracciones aduaneras y los reembolsos de las exportaciones. Solicitamos a la Comisión que informe sobre la disposición o la falta de disposición a cooperar de todos los Estados miembros, y que lo haga para el momento en el que se publique el próximo informe de la OLAF. Desde el punto de vista de nuestro Grupo, la próxima reforma de la base jurídica de la OLAF se debe emplear, principalmente, para mejorar las condiciones de la cooperación de la OLAF con los Estados miembros. Me gustaría dar las gracias a la propia OLAF y al personal que trabaja en esta difícil área. Opino que los resultados están a la altura del examen. No obstante, estoy convencida de que los resultados podrían ser mejorados mediante el refuerzo de la cooperación con los Estados miembros."@es21
"Hr president, volinik, daamid ja härrad, fraktsioon PPE-DE vastutab pettustevastase raporti koostamise eest esimest korda ning me oleme väga tänulikud hr Musottole, et ta pööras oma raportis peatähelepanu OLAFi tegevusele ja koostööle liikmesriikidega. Ta pidi väga kõvasti töötama, et tutvuda 630 lehekülje 2005. ja 2006. aasta statistilise materjaliga pettustevastase võitluse kohta. Tema ülevaade annab väga kirju pildi ja ma usun, et peame siin tõesti midagi ette võtma. Eeskirjade eiramiste avastamine ei tundu liikmesriikide jaoks olevat eriti tähtis probleem. See ilmneb asjaolust, et jälle kord puudub nõukogu sellelt väga tähtsalt arutelult, vaatamata asjaolule, et eelarvepädeva institutsiooni teise haruna võiks ta muretseda, mis juhtub maksumaksjate rahaga, mille haldamise ja väljamaksmise eest ta on vastutav. Raportöör teeb ettepaneku võtta ametlikke meetmeid Saksamaa ja Hispaania vastu ELi õiguse rikkumise pärast. Hispaania esitas eiramiste kohta andmed ainult paberkandjal. Lisaks on need andmed äärmiselt pealiskaudsed, nagu ilmneb struktuurifondide 18. aruandest. Saksamaa on väga eriline juhtum. Tal võtab andmete esitamine kauem aega kui teistel liikmesriikidel ning ta on ainus riik, kes ei avalikusta nimesid. Kuidas saab OLAF oma tööd teha ilma nimedeta? Petturid varjuvad siin andmekaitse taha, sest on tõsiasi, hr Březina, et 15–20% eiramistel on mõnevõrra petturlik taust. Saksamaa seab ka takistusi OLAFi tööle kohalikul tasandil, seda eriti tollieeskirjade rikkumise ja eksporditoetuste osas. Me kutsume komisjoni üles aru andma iga liikmesriigi kohta ning selle tahtmise või mittetahtmise kohta koostööd teha ning tegema seda senikaua kuni OLAFi järgmine aruanne on valmis. Meie fraktsiooni seisukoht on, et OLAFi õiguslike aluste peatset reformi tuleb kasutada eelkõige töötingimuste parandamiseks OLAFi koostööl liikmesriikidega. Tahaksin öelda soojad tänusõnad ka OLAFile endale ning töötajatele, kes tegutsevad väga raskel alal. Arvan, et tulemused väärisid tõesti seda kontrolli. Siiski olen ma ka veendunud, et need tulemused võiksid paraneda parema koostöö läbi liikmesriikidega."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, PPE-DE-ryhmä vastaa ensimmäistä kertaa petostentorjuntaa koskevasta mietinnöstä, ja olemme hyvin kiitollisia Francesco Musottolle siitä, että hän on keskittynyt mietinnössään OLAFin työhön ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän on joutunut tekemään kovasti työtä käydessään läpi 630 sivua petostentorjuntaa koskevaa tilastomateriaalia vuosilta 2005–2006. Hänen mietinnössään annetaan tilanteesta varsin moniulotteinen kuva, ja mielestäni meidän on todella ryhdyttävä toimiin tällä alalla. Sääntöjenvastaisuuksien paljastaminen ei näytä olevan jäsenvaltioille kovinkaan tärkeä asia. Tämä ilmenee siinä, ettei komissio ole taaskaan läsnä tässä hyvin tärkeässä keskustelussa, vaikka toisena budjettivallan käyttäjänä sen pitäisi olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu veronmaksajien rahoille, joiden hallinnoinnista ja käyttämisestä se vastaa. Esittelijä kehottaa komissiota käynnistämään rikkomismenettelyt Saksaa ja Espanjaa vastaan. Espanja on toimittanut sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot vain paperimuodossa. Lisäksi sen toimittamat tiedot ovat äärimmäisen pintapuolisia, kuten rakennerahastoja koskevasta 18. kertomuksesta ilmenee. Saksa on puolestaan erilainen tapaus. Muihin jäsenvaltioihin verrattuna se on toimittanut tietoja hitaammin, ja se on myös ainut maa, joka ei paljasta nimiä. Kuinka petostentorjuntavirasto voi tehdä työnsä ilman nimiä? Petoksiin syyllistyneet piiloutuvat tietosuojan taakse, sillä, hyvä Jan Březina, on tosiasia, että 15–20 prosenttia sääntöjenvastaisuuksista on taustoiltaan tavalla tai toisella vilpillisiä. Lisäksi Saksa estää petostentorjuntavirastoa tekemästä paikallista tutkintatyötään erityisesti tullirikoksia ja vientitukia koskevissa tapauksissa. Kehotamme komissiota raportoimaan kustakin jäsenvaltiosta ja sen halusta tai haluttomuudesta tehdä yhteistyötä. Tämä pitäisi tehdä ennen OLAFin seuraavan raportin julkaisemista. Ryhmämme katsoo, että petostentorjuntaviraston oikeusperustan tulevassa uudistuksessa pitäisi pyrkiä ennen kaikkea parantamaan viraston ja jäsenvaltioiden edellytyksiä tehdä keskinäistä yhteistyötä. Haluan kiittää lämpimästi itse petostentorjuntavirastoa ja sen henkilökuntaa, joka tekee hyvin vaikeaa työtä. Mielestäni työn tulos kestää todella tarkastelun. Olen kuitenkin myös vakuuttunut siitä, että tätä työn tulosta voitaisiin parantaa entisestään kehittämällä jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, le groupe PPE-DE est responsable pour la première fois du rapport sur la lutte antifraude, et nous sommes très reconnaissants envers M. Musotto d’avoir mis l’accent dans ce rapport sur le travail de l’OLAF et la coopération avec les États membres. Il a travaillé très dur, en affrontant quelque 630 pages de matériel statistique pour 2005 et 2006 sur la lutte antifraude. Son analyse donne une image très mélangée, et je crois que nous devons vraiment prendre des mesures en la matière. Découvrir les irrégularités ne semble pas un enjeu très important pour les États membres. Cela ressort du fait qu’à nouveau, le Conseil est absent de ce débat très important, malgré le fait qu’à titre de second bras de l’autorité budgétaire, il devrait être concerné par ce qui arrive à l’argent des contribuables, puisqu’il est responsable de sa gestion et de sa distribution. Le rapporteur propose de prendre des mesures formelles à l’encontre de l’Allemagne et l’Espagne pour avoir violé la loi de l’UE. L’Espagne n’a transmis que des informations papier sur les irrégularités. De surcroît, ces informations sont extrêmement sommaires, comme cela ressort du 18 rapport sur les fonds structurels. L’Allemagne est un cas très spécifique. Elle a pris plus de temps pour fournir ces informations que les autres États membres, et est le seul pays à ne pas avoir divulgué les noms. Comment l’OLAF pourrait-il faire son travail sans avoir des noms? Les fraudeurs se cachent ici derrière la protection des données, parce qu’il est un fait, M. Březina, qu’entre 15 et 20 % des irrégularités sont de type frauduleux. L’Allemagne a également fait obstacle au travail d’investigation de l’OLAF au niveau local, notamment dans des cas d’infractions douanières et de remboursements à l’exportation. Nous invitons la Commission à faire rapport sur chaque État membre et sa volonté ou non de coopérer, et de le faire pour le prochain rapport de l’OLAF. Aux yeux de notre groupe, la réforme à venir de la base légale de l’OLAF doit servir surtout et avant tout à améliorer les conditions de la coopération de l’OLAF avec les États membres. J’aimerais exprimer mes remerciements chaleureux à l’OLAF lui-même et à l’équipe qui a travaillé dans un secteur très difficile. Je pense que les résultats résistent sans problème à la critique. Toutefois, je suis également convaincu que l’on pourrait améliorer ces résultats par une meilleure coopération avec les États membres."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés első ízben volt az EPP-ED Képviselőcsoport feladata, és külön hálával tartozunk Musotto úrnak, hogy jelentése az OLAF munkájára és a tagállamokkal való együttműködésre fókuszált. Az előadó úrnak nehéz dolga volt, hiszen a jelentés elkészítéséhez 630 oldalnyi, 2005-ös és 2006-os statisztikai anyagot kellett átnéznie a csalás elleni küzdelmet illetően. Beszámolója vegyes képet fest és úgy érzem, hogy itt valóban lépéseket kell tennünk. Nem tűnik úgy, hogy a szabálytalanságok felderítése fontos kérdés lenne a tagállamok számára. Ezt az is jól szemlélteti, hogy a Tanács ezen a fontos vitán sem vesz részt, annak ellenére, hogy mint a költségvetési hatóság második ágaként foglalkoznia kellene azzal, hogy mi történik az adófizetők pénzével, amelynek kezelésért és elosztásáért felelős. Az előadó azt javasolja, hogy Németország és Spanyolország ellen tegyünk hivatalos lépéseket az uniós jog megsértése miatt. Spanyolország csak nyomtatott információt ad a szabálytalanságokat illetően, ráadásul ez az információ igen vázlatos, ahogy ez a Strukturális Alapok 18. jelentéséből is kiderül. Németország esete különleges. Az információszolgáltatás náluk tovább tart, mint más tagállamoknál, és Németország az egyetlen állam, amelyik nem közöl neveket. Nevek nélkül hogyan végezhetné az OLAF a munkáját? A csalók az adatvédelem mögé rejtőznek, hiszen az tény, Březina úr, hogy a szabálytalanságok 15–20%-a mögött valamilyen csalárd háttér áll. Németország ezen felül helyi szinten is akadályokat gördít az OLAF munkájának útjába, különösen a vámjogi bűncselekmények és az exportvisszatérítések kérdésében. Arra kérjük a Bizottságot, hogy készítsen jelentést minden tagállamról és arról, hogy ezek a tagállamok hajlandóak-e az együttműködésre vagy nem, valamint hogy ezt a következő OLAF jelentés esedékessé válásáig tegye meg. Képviselőcsoportunk szemszögéből nézve az OLAF jogalapjának közelgő reformját elsősorban arra kell felhasználni, hogy javítsuk az OLAF tagállamokkal folytatott együttműködésének munkafeltételeit. Szeretnék köszönetet mondani magának az OLAF-nak, valamint munkatársainak, akik nagyon nehéz területen dolgoznak. Véleményem szerint az eredmények tüzetes vizsgálatok után is megállják a helyüket. Arról is meg vagyok azonban győződve, hogy a tagállamokkal való hatékonyabb együttműködés révén ezek az eredmények tovább javíthatóak."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il gruppo PPE-DE è responsabile della relazione sulla lotta contro la frode per la prima volta. Siamo particolarmente grati all’onorevole Musotto per avere fatto del lavoro dell’OLAF e della cooperazione con gli Stati membri il fulcro principale della sua relazione. Ha lavorato duramente, avendo dovuto esaminare 630 pagine di materiale statistico del 2005 e 2006 sulla lotta contro la frode. La sua analisi rivela un’immagine eterogenea e io credo che realmente dobbiamo agire in questo settore. La scoperta delle irregolarità non sembra essere una questione molto importante per gli Stati membri. Ciò si ricava dal fatto che, ancora una volta, il Consiglio è assente da questo importantissimo dibattito, anche se, quale secondo ramo dell’autorità di bilancio, dovrebbe preoccuparsi di cosa accade del denaro dei contribuenti, che è responsabile di gestire ed erogare. Il relatore propone di compiere passi formali contro Germania e Spagna per violazioni della normativa comunitaria. La Spagna sta fornendo solo informazioni cartacee sulle irregolarità. Tali informazioni, inoltre, sono estremamente sommarie, come si ricava dalla XVIII relazione sui Fondi strutturali. La Germania è un caso molto specifico. Impiega più tempo per fornire le informazioni rispetto agli altri Stati membri ed è l’unico paese che non divulga i nomi. Come può l’OLAF svolgere il suo lavoro senza nomi? Gli autori di frodi qui si nascondono dietro la protezione dei dati, perché il fatto è, onorevole Březina, che fra il 15% e il 20% delle irregolarità hanno un contesto fraudolento. La Germania, inoltre, frappone ostacoli al lavoro investigativo dell’OLAF a livello locale, in particolare in casi di reati doganali e di restituzioni alle esportazioni. Invitiamo la Commissione a relazionare su ogni Stato membro e sulla sua disponibilità o mancanza di disponibilità a cooperare, e di farlo entro il periodo di tempo in cui deve essere pubblicata la relazione dell’OLAF. Dal punto di vista del nostro gruppo, la futura riforma della base giuridica dell’OLAF deve essere utilizzata innanzi tutto per migliorare le condizioni della cooperazione dell’OLAF con gli Stati membri. Vorrei esprimere i miei fervidi ringraziamenti all’OLAF e al suo personale che opera in un settore molto difficile. Ritengo che i risultati siano realmente all’altezza della valutazione. Tuttavia, sono anche convinta che questi risultati potrebbero essere migliorati attraverso una cooperazione rafforzata con gli Stati membri."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, EPP-ED frakcija pirmą kartą buvo atsakinga rengdama pranešimą dėl kovos su sukčiavimu ir mes esame labai dėkingi F. Musotto už tai, kad savo pranešime jis skyrė daug dėmesio OLAF ir bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis. Jam teko atlikti didelį darbą ir išnagrinėti 630 puslapių statistinių duomenų dėl kovos su sukčiavimu 2005 2006 m. Apžvalgoje pateikiami duomenys rodo labai nevienodą padėtį ir aš manau, kad šioje srityje būtini skubūs veiksmai. Atrodo, kad valstybės nelaiko pažeidimų nustatymo svarbiu uždaviniu. Tai akivaizdžiai matyti iš to, kad Taryba ir vėl nedalyvauja šioje labai svarbioje diskusijoje, nepaisydama to, kad jai, kaip antrajai biudžetą priimančiai institucijai, kuri yra atsakinga už valdymą ir išmokėjimą, turėtų rūpėti, kaip yra panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Pranešėjas siūlo imtis oficialių veiksmų prieš Vokietiją ir Ispaniją dėl ES įstatymų pažeidimo. Ispanija apie pažeidimus informaciją teikia tik popieriuje. Be to, ši informacija, kaip tai akivaizdžiai matyti iš 18-osios struktūrinių fondų ataskaitos, yra labai paviršutiniška. Vokietija yra specifinis atvejis. Ten gauti informaciją užtrunka ilgiau negu kitose valstybėse narėse, be to, tai yra vienintelė valstybė, kuri laiko paslaptyje subjektų vardus. Kaip OLAF gali atlikti tyrimą be šių duomenų? Prisidengiant duomenų apsaugos reikalavimais ginami sukčiautojai, nes, kaip turėtų žinoti p. Březina, maždaug 15–20 proc. visų pažeidimų turi sukčiavimo požymių. Vokietija sudaro kliūtis vykdyti OLAF tyrimus vietoje, pavyzdžiui, tirti muitinės ir eksporto mokesčių pažeidimus. Mes kreipiamės į Komisiją, prašydami pranešti apie kiekvieną valstybę narę ir jos pasirengimą arba nenorą bendradarbiauti, rengiant kitą OLAF ataskaitą. Iš frakcijos perspektyvos būsimąja OLAF teisinės bazės reforma turėtų būti siekiama tobulinti OLAF darbo sąlygas, siekiant geresnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Aš norėčiau išreikšti nuoširdžią padėką OLAF ir visiems jo darbuotojams, dirbantiems šį sudėtingą darbą. Aš manau, kad jų darbo rezultatai išlaiko patikrinimą. Tačiau aš esu taip pat įsitikinęs, kad šie rezultatai būtų geresni, jei būtų glaudžiau bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! grupa pirmo reizi ir atbildīga par ziņojumu par krāpšanas apkarošanu, un mēs esam ļoti pateicīgi kungam par to, ka ziņojuma centrā ir likts darbs un sadarbība ar dalībvalstīm. Viņš ir ļoti smagi strādājis, cīnoties ar 630 lappusēm statistikas materiāla par krāpšanas apkarošanu 2005. un 2006. gadā. Viņa pārskats atklāj ļoti jauktu ainu, un es uzskatu, ka šeit mums tiešām ir jārīkojas. Dalībvalstis neuzskata pārkāpumu atklāšanu par īpaši svarīgu jautājumu. Par to liecina tas, ka Padome atkal nepiedalās šajās ļoti svarīgajās debatēs, neraugoties uz to tai kā budžeta lēmējiestādes palīgam ir jārūpējas par to, kas notiek ar nodokļu maksātāju naudu, par kuras pārvaldību un izmaksāšanu tā ir atbildīga. Referents ierosina vērst oficiālus pasākumus pret Vāciju un Spāniju par ES tiesību aktu pārkāpumiem. Spānija iesniedz informāciju par pārkāpumiem tikai uz papīra. Turklāt šī informācija ir ārkārtīgi trūcīga, kā tas redzams 18. ziņojumā par struktūrfondiem. Vācija ir ļoti īpašs gadījums. Informācijas iesniegšanai tai ir vajadzīgs ilgāks laiks nekā citām dalībvalstīm, un tā ir vienīgā valsts, kura neatklāj vārdus. Kā var strādāt, nezinot vārdus? Krāpnieki te slēpjas aiz datu aizsardzības, jo patiesība ir tāda kungs, ka no 15 % līdz 20 % pārkāpumu ir sava veida krāpniecisks raksturs. Vācija liek šķēršļus arī izmeklēšanas darbam vietējā līmenī, īpaši muitas pārkāpumu un eksporta atlīdzinājumu lietās. Mēs aicinām Komisiju ziņot par katru dalībvalsti un tās gatavību vai gatavības trūkumu sadarboties, un izdarīt to līdz nākamā ziņojuma sniegšanas laikam. Pēc mūsu grupas domām gaidāma tiesiskā pamata reforma galvenokārt jāizmanto darba apstākļu uzlabošanai sadarbībā ar dalībvalstīm. Es vēlētos izteikt sirsnīgu pateicību un personālam, kurš strādā ļoti sarežģītā jomā. Man šķiet, ka rezultāti tiešām iztur pārbaudi. Tomēr esmu pārliecināta, ka arī šos rezultātus var uzlabot ar labāku sadarbību ar dalībvalstīm."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EVP-ED-Fraktion ist erstmals für den Betrugsbericht verantwortlich, und wir danken dem Kollegen Musotto, dass er die Arbeit von OLAF und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt seines Berichts gestellt hat. Er musste fleißig sein: 630 Seiten Statistiken – Material zum Thema Betrugsbekämpfung aus den Jahren 2005 und 2006. Seine Bilanz ist sehr gemischt, und ich glaube, dass wir hier wirklich eingreifen müssen. Die Aufklärung von Unregelmäßigkeiten ist den Mitgliedstaaten nicht wichtig genug. Das sieht man auch heute daran, dass der Rat einmal mehr einer ganz wichtigen Debatte fernbleibt, wo es doch auch für ihn als zweiten Arm der Haushaltsbehörde um das Geld geht, das er für die Steuerzahler mitverwaltet und mit ausgibt. Der Berichterstatter schlägt vor, wegen Verstoßes gegen das EU-Recht gegen Deutschland und Spanien formelle Schritte einzuleiten. Spanien übermittelt Daten zu Unregelmäßigkeiten nur in Papierform. Außerdem sind diese Daten vor allem über Unregelmäßigkeiten sehr lückenhaft, wie auch dem 18. Strukturfondsbericht zu entnehmen ist. Deutschland ist ein ganz besonderer Fall. Es braucht länger als die anderen Mitgliedstaaten zur Meldung, und es ist das einzige EU-Land, das Unregelmäßigkeiten ohne Namen meldet. Wie kann OLAF seine Arbeit tun, ohne die Namen zu kennen? Hinter dem Datenschutz dürfen sich hier Betrüger verstecken, denn immerhin, Herr Kollege Březina, 15 bis 20 % der Unregelmäßigkeiten haben einen betrügerischen Hintergrund. Deutschland behindert auch die Ermittlungsarbeiten von OLAF vor Ort, etwa wenn es um Zollvergehen und Exporterstattungen geht. Wir fordern die Kommission auf, uns über jeden Mitgliedstaat und dessen Willen oder Unwillen zur Zusammenarbeit zu berichten, spätestens beim nächsten turnusmäßigen OLAF-Bericht. Aus der Sicht unserer Fraktion muss die anstehende Reform der Rechtsgrundlage von OLAF vor allem dazu genutzt werden, die Arbeitsbedingungen von OLAF mit den Mitgliedstaaten zu verbessern. Ich möchte mich ganz herzlich bei OLAF selbst und bei den Mitarbeitern bedanken, die auf einem ganz schwierigen Feld tätig sind. Ich glaube, dass die Resultate des Amtes sich wirklich sehen lassen können. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass diese Resultate durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten besser sein könnten als sie es sind."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, de Fractie PPE-DE is voor het eerst verantwoordelijk voor het verslag over fraudebestrijding. Wij zijn de heer Musotto dankbaar omdat hij in zijn verslag de klemtoon op het werk van OLAF en de samenwerking met de lidstaten heeft gelegd. Hij heeft heel hard gewerkt. Er waren 630 bladzijden statistisch materiaal van 2005 en 2006 over de bestrijding van fraude. Het resultaat is een zeer verscheiden beeld. Ik ben van mening dat wij hier echt in actie moeten komen. Het aan het licht brengen van onregelmatigheden lijkt voor de lidstaten geen zeer belangrijke kwestie te zijn. Dat blijkt uit het feit dat de Raad in dit zeer belangrijke debat eens te meer afwezig blijft, terwijl hij als tweede arm van de begrotingsautoriteit begaan moet zijn met wat met het geld van de belastingbetaler gebeurt. De Raad is immers verantwoordelijk voor het beheer en de uitgave daarvan. De rapporteur stelt voor tegen Duitsland en Spanje wegens inbreuken op de EU-wetgeving formele stappen te ondernemen. Spanje verstrekt alleen informatie op papier over onregelmatigheden. Bovendien is deze informatie zeer onvolledig, zoals uit het 18e jaarverslag over de uitvoering van de structuurfondsen blijkt. Duitsland is een zeer specifiek geval. Het doet langer over het verstrekken van informatie dan de andere lidstaten, en is het enige land dat geen namen bekendmaakt. Hoe kan OLAF zijn werk doen zonder namen? De zwendelaars verschuilen zich daar achter gegevensbescherming. Het is immers een feit, mijnheer Březina, dat aan vijftien tot twintig procent van de onregelmatigheden fraude ten grondslag ligt. Duitsland bemoeilijkt ook de Duitse onderzoeksinspanningen op lokaal niveau, in het bijzonder wat douanemisdrijven en restituties bij uitvoer betreft. Wij verzoeken de Commissie verslag uit te brengen over elke lidstaat en zijn bereidheid of gebrek daaraan om samen te werken. Dat dient vóór het volgende OLAF-verslag te gebeuren. Volgens onze fractie moet de aanstaande hervorming van de rechtsgrond van OLAF in de eerste plaats te worden benut om de werkomstandigheden in de samenwerking van het Bureau met de lidstaten te verbeteren. Ik dank OLAF en zijn personeel, dat op een zeer moeilijke gebied werkzaam is. De resultaten kunnen nauwkeurig onderzoek doorstaan. Ik ben er echter ook van overtuigd dat deze resultaten via betere samenwerking met de lidstaten kunnen worden verbeterd."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie komisarzu! Panie i panowie! Grupa PPE-DE jest po raz pierwszy odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania dotyczącego zwalczania nadużyć i jesteśmy bardzo wdzięczni panu Musotto za zajęcie się opracowaniem OLAF oraz współpracę z państwami członkowskimi nad przedmiotem jego sprawozdania. Aby przebrnąć przez 630 stron materiałów statystycznych dotyczących walki z oszustwami z lat 2005 i 2006 musiał bardzo ciężko pracować. Jego opracowanie prezentuje bardzo złożony obraz. Uważam, że w związku z tym istnieje pilna potrzeba podjęcia działań. Wydaje się, że ujawnianie nieprawidłowości nie jest dla państw członkowskich zbyt istotną sprawą. Wynika to w sposób oczywisty z faktu, że w dalszym ciągu Rada nie uczestniczy w tej ważnej debacie, mimo że jako drugie ramię władz budżetowych powinna interesować się tym, co dzieje się z pieniędzmi podatników, za gospodarowanie którymi jest odpowiedzialna. Sprawozdawca proponuje podjęcie formalnych kroków przeciw Niemcom i Hiszpanii w związku z łamaniem przez te kraje prawa UE. Hiszpania przedstawia jedynie dokumenty z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości. Dodatkowo, jak wynika ze 18 sprawozdania na temat funduszy strukturalnych, informacje te mają skrajnie ogólnikowy charakter. Niemcy stanowią bardzo szczególny przypadek. Na przedstawienie informacji Niemcy potrzebują znacznie więcej czasu, niż inne państwa członkowskie, przy czym jako jedyne państwo nie ujawniają nazwisk. Jak OLAF może wykonywać swoje obowiązki nie znając nazwisk? Panie Březina! Oszuści ukrywają się w tym przypadku za przepisami o ochronie danych, ponieważ fakty są takie, że od 15% do 10% nieprawidłowości wiąże się w jakiś sposób z oszustwami. Niemcy piętrzą również przeszkody na drodze prac dochodzeniowych prowadzonych przez OLAF na poziomie lokalnym – szczególnie w sprawach związanych z przestępstwami celnymi i refundacjami wywozowymi. Wzywamy Komisję, aby informowała o każdym państwie członkowskim oraz jego gotowości lub braku gotowości do współpracy – i aby zaczęła robić to przed ukazaniem się następnego sprawozdania OLAF. Z punktu widzenia naszej grupy, zbliżająca się reforma podstawy prawnej urzędu OLAF musi zostać wykorzystana przede wszystkim do polepszenia warunków współpracy między OLAF a państwami członkowskimi. Chciałabym gorąco podziękować również OLAF i jego personelowi, który pracuje w bardzo trudnym obszarze. Myślę, że wyniki tej pracy naprawdę zasługują na uwagę. Jestem jednak również przekonana, że wyniki te można poprawić poprzez lepszą współpracę z państwami członkowskimi."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo PPE-DE é, pela primeira vez, responsável pelo relatório sobre a luta contra a fraude, e estamos muito gratos ao senhor deputado Musotto por ter colocado a tónica do relatório no trabalho do OLAF e na cooperação com os Estados-Membros. Ele teve de trabalhar arduamente para processar 630 páginas de material estatístico entre 2005 e 2006 sobre a luta contra a fraude. O seu balanço revela um quadro muito misto e creio que a nossa acção é realmente necessária nesta área. A detecção de irregularidades não parece ser uma questão muito importante para os Estados-Membros. Testemunho disso é que, uma vez mais, o Conselho está ausente neste debate importantíssimo, quando deveria estar preocupado com o que acontece ao dinheiro dos contribuintes que lhe compete gerir e despender na sua qualidade de segundo ramo da autoridade orçamental. O relator propõe a tomada de medidas formais contra a Alemanha e a Espanha devido às suas infracções ao direito comunitário. A Espanha está a fornecer as informações sobre as irregularidades apenas em suporte de papel. Além disso, essas informações são extremamente incompletas, como revela o 18.º relatório sobre os Fundos Estruturais. A Alemanha é um caso muito específico. Demora mais tempo a prestar as informações do que os outros Estados-Membros e é o único país que não revela nomes. Como pode o OLAF fazer o seu trabalho sem ter conhecimento dos nomes? Os autores das fraudes estão a esconder-se por trás da protecção dos dados, pois a realidade, Senhor Deputado Březina, é que entre 15% e 20% das irregularidades têm alguma origem fraudulenta. A Alemanha também está a colocar obstáculos ao trabalho de investigação do OLAF a nível local, designadamente nos casos de fraude aduaneira e de restituições à exportação. Apelamos à Comissão para que nos informe sobre cada Estado-Membro e sobre a sua vontade de cooperação ou falta dela, e que o faça quando for altura de apresentar o próximo relatório do OLAF. Do ponto de vista do nosso grupo, a próxima reforma da base jurídica do OLAF tem de ser aproveitada, acima de tudo, para melhorar as condições do trabalho de cooperação entre o OLAF e os Estados-Membros. Gostaria de transmitir os meus sinceros agradecimentos ao próprio OLAF e aos seus colaboradores que estão a trabalhar nesta área tão difícil. Julgo que os resultados são realmente dignos de se ver. Contudo, também estou convencida de que estes resultados poderiam ser melhorados através de uma melhor cooperação com os Estados-Membros."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EVP-ED-Fraktion ist erstmals für den Betrugsbericht verantwortlich, und wir danken dem Kollegen Musotto, dass er die Arbeit von OLAF und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt seines Berichts gestellt hat. Er musste fleißig sein: 630 Seiten Statistiken – Material zum Thema Betrugsbekämpfung aus den Jahren 2005 und 2006. Seine Bilanz ist sehr gemischt, und ich glaube, dass wir hier wirklich eingreifen müssen. Die Aufklärung von Unregelmäßigkeiten ist den Mitgliedstaaten nicht wichtig genug. Das sieht man auch heute daran, dass der Rat einmal mehr einer ganz wichtigen Debatte fernbleibt, wo es doch auch für ihn als zweiten Arm der Haushaltsbehörde um das Geld geht, das er für die Steuerzahler mitverwaltet und mit ausgibt. Der Berichterstatter schlägt vor, wegen Verstoßes gegen das EU-Recht gegen Deutschland und Spanien formelle Schritte einzuleiten. Spanien übermittelt Daten zu Unregelmäßigkeiten nur in Papierform. Außerdem sind diese Daten vor allem über Unregelmäßigkeiten sehr lückenhaft, wie auch dem 18. Strukturfondsbericht zu entnehmen ist. Deutschland ist ein ganz besonderer Fall. Es braucht länger als die anderen Mitgliedstaaten zur Meldung, und es ist das einzige EU-Land, das Unregelmäßigkeiten ohne Namen meldet. Wie kann OLAF seine Arbeit tun, ohne die Namen zu kennen? Hinter dem Datenschutz dürfen sich hier Betrüger verstecken, denn immerhin, Herr Kollege Březina, 15 bis 20 % der Unregelmäßigkeiten haben einen betrügerischen Hintergrund. Deutschland behindert auch die Ermittlungsarbeiten von OLAF vor Ort, etwa wenn es um Zollvergehen und Exporterstattungen geht. Wir fordern die Kommission auf, uns über jeden Mitgliedstaat und dessen Willen oder Unwillen zur Zusammenarbeit zu berichten, spätestens beim nächsten turnusmäßigen OLAF-Bericht. Aus der Sicht unserer Fraktion muss die anstehende Reform der Rechtsgrundlage von OLAF vor allem dazu genutzt werden, die Arbeitsbedingungen von OLAF mit den Mitgliedstaaten zu verbessern. Ich möchte mich ganz herzlich bei OLAF selbst und bei den Mitarbeitern bedanken, die auf einem ganz schwierigen Feld tätig sind. Ich glaube, dass die Resultate des Amtes sich wirklich sehen lassen können. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass diese Resultate durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten besser sein könnten als sie es sind."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, skupina EPP-ED je zodpovedná za správu o boji proti podvodom po prvý krát a sme veľmi vďační pánovi Musottovi za to, že sa vo svojej správe zameral na prácu OLAF-u a spoluprácu s členskými štátmi. Musel pracovať veľmi tvrdo, pričom sa musel popasovať so šesťstotridsiatimi stranami štatistického materiálu o boji proti podvodom z rokov 2005 a 2006 . Jeho správa odhaľuje veľmi zmiešaný obraz a domnievam sa, že tu naozaj musíme zakročiť. Nezdá sa, že by odhaľovanie nezrovnalostí bolo pre členské štáty veľmi dôležitou otázkou. Je to zjavné zo skutočnosti, že už zasa sa Rada nezúčastňuje tejto veľmi dôležitej rozpravy napriek tomu, že ako druhá zložka rozpočtového orgánu by sa mala zaujímať o to, čo sa deje s peniazmi daňových poplatníkov, za ktorých riadenie a vyplácanie je zodpovedná. Spravodajca navrhuje prijať formálne opatrenia proti Nemecku a Španielsku za ich porušovanie práva EÚ. Španielsko poskytuje o nezrovnalostiach len informácie v papierovej forme. Navyše tieto informácie sú mimoriadne neúplné, ako je zjavné z 18. správy o štrukturálnych fondoch. Nemecko je veľmi špecifický prípad. Poskytovanie informácií mu trvá dlhšie ako ostatným členským štátom a je to jediná krajina, ktorá nezverejňuje mená. Ako môže OLAF robiť svoju prácu bez mien? Podvodníci sa tu schovávajú za ochranu údajov. Skutočnosť je, pán Březina, že 15 až 20 % nezrovnalostí má nejaké podvodné pozadie. Nemecko tiež kladie prekážky OLAF-u pri vyšetrovacej práci na miestnej úrovni, zvlášť v prípadoch colných trestných činov a vývozných náhrad. Žiadame Komisiu, aby informovala o každom členskom štáte a o jeho ochote alebo neochote spolupracovať, a aby tak urobila v termíne do predloženia ďalšej správy OLAF-u. Z pohľadu našej skupiny pripravovaná reforma právneho základu OLAF-u musí byť využitá v prvom rade na zlepšenie pracovných podmienok pri spolupráci OLAF-u s členskými štátmi. Rada by som vyjadrila moje úprimné poďakovanie samotnému OLAF-u a jeho pracovníkom, ktorí pracujú vo veľmi náročnej oblasti. Myslím si, že výsledky naozaj odolajú kritickému pohľadu. Avšak som tiež presvedčená, že tieto výsledky by sa dali zlepšiť prostredníctvom lepšej spolupráce s členskými štátmi."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, skupina PPE-DE je prvič odgovorna za poročilo o boju proti goljufijam in gospodu Musottoju smo zelo hvaležni, da se je v poročilu osredotočil na delo in sodelovanje OLAF-a z državami članicami. Trdo je moral delati, saj se je moral boriti s 630 stranmi statističnega gradiva o boju proti goljufijam za leto 2005 in 2006. Njegov pregled razkriva zelo raznolike vidike in verjamem, da moramo na tem področju resnično ukrepati. Odkrivanje nepravilnosti v državah članicah ne predstavlja zelo pomembnega vprašanja. To je razvidno iz dejstva, da Sveta spet ni na tej zelo pomembni razpravi, čeprav bi ga kot drugo vejo proračunskega organa moralo skrbeti, kaj se dogaja z denarjem davkoplačevalcev, saj je odgovoren za njegovo upravljanje in izplačevanje. Poročevalec predlaga, da se po formalni poti ukrepa proti Nemčiji in Španiji zaradi kršitve zakonodaje EU. Španija posreduje informacije o nepravilnostih samo v papirnati obliki. Poleg tega so te informacije zelo nejasne, kot je razvidno iz 18. poročila strukturnih skladov. Nemčija je poseben primer. Več časa kot druge države članice potrebuje, da posreduje informacije, in je edina država, ki ne razkrije imen. Kako naj OLAF opravlja svoje delo, če nima imen? Goljufi se skrivajo za varstvom podatkov, dejstvo je namreč, gospod Březina, da je med 15 % in 20 % nepravilnosti na nek način goljufive narave. Nemčija tudi na lokalni ravni ovira preiskave OLAF-a, zlasti v primerih carinskih prekrškov in izvoznih nadomestil. Komisijo pozivamo, da poroča o vseh državah članicah in njihovi pripravljenosti ali pomanjkanju pripravljenosti za sodelovanje ter da to stori do roka naslednjega poročila OLAF-a. Stališče naše skupine je, da je treba prihajajočo reformo pravne podlage OLAF-a uporabiti predvsem za izboljšanje delovnih pogojev pri sodelovanju OLAF-a z državami članicami. Zahvaljujem se OLAF-u in osebju, ki dela na tem težavnem področju. Mislim, da so rezultati resnično sprejemljivi. Kljub temu sem prepričan, da bi bili s sodelovanjem držav članic ti rezultati lahko boljši."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! För första gången ansvarar EPP-ED-gruppen för betänkandet om bedrägeribekämpning, och vi är mycket tacksamma mot Francesco Musotto för att han inriktat sig på Olafs arbete och samarbetet med medlemsstaterna i sitt betänkande. Han har tvingats arbeta mycket hårt och kämpa med 630 sidor statistiskt material från 2005 och 2006 om bedrägeribekämpning. Hans undersökning ger en mycket blandad bild och jag anser att vi verkligen måste vidta åtgärder här. Att avslöja oegentligheter tycks inte vara särskilt viktigt för medlemsstaterna. Det framgår av att rådet återigen är frånvarande från den här mycket viktiga debatten, trots att rådet som budgetmyndighetens andra gren borde tycka att det är intressant att veta vad som händer med skattebetalarnas pengar, som de är ansvariga för att förvalta och använda. Föredraganden föreslår att uttryckliga åtgärder ska vidtas mot Tyskland och Spanien för deras brott mot EU-lagen. Spanien lämnar endast information i pappersformat om oegentligheter. Dessutom är informationen oerhört knapphändig, vilket framgår av den artonde rapporten om strukturfonderna. Tyskland är ett mycket speciellt fall. Där tar man längre tid på sig att lämna information än i de andra medlemsstaterna, och det är det enda land som inte tillkännager några namn. Hur kan Olaf göra sitt jobb utan namn? Bedragarna gömmer sig här bakom dataskyddet, för faktum är, herr Březina, att mellan 15 och 20 procent av oegentligheterna har någon typ av bedrägeribakgrund. Tyskland sätter också hinder i vägen för Olafs undersökningsarbete på lokal nivå, i synnerhet i fall av tullbrott och exportbidrag. Vi uppmanar kommissionen att lämna rapport om varje medlemsstat och dess beredvillighet eller brist på beredvillighet att samarbeta, och att göra detta i samband med nästa rapport från Olaf. Vår grupp anser att den kommande reformen av Olafs rättsliga grund först och främst måste användas till att förbättra arbetsvillkoren för Olafs samarbete med medlemsstaterna. Jag skulle varmt vilja tacka Olaf själv och den personal som arbetar på ett mycket svårt område. Jag tror att resultaten faktiskt tål granskningen. Jag är dock även övertygad om att resultaten skulle kunna förbättras genom ett bättre samarbete med medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph