Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-106"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.22.1-106"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io vorrei innanzitutto ringraziare il Commissario Kallas per la sua preziosa collaborazione che ha offerto al Parlamento durante i suoi lavori. Altresì vorrei ringraziare l’OLAF, nella persona del suo direttore Franz-Hermann Brüner, per il costante sostegno e per il fondamentale e non facile lavoro svolto, e infine tutti i colleghi per il loro prezioso contributo, nonché le strutture, le istituzioni di tutti i paesi che collaborano con noi in questo lavoro arduo e – mi sia consentito – in particolare la nostra Guardia di finanza della Repubblica italiana, che si distingue in questo impegno per la sua altissima professionalità. Un altro punto fondamentale toccato dalla relazione è la semplificazione della normativa. Il periodo di programmazione 2000-2006 ha dimostrato infatti che regole troppo complicate favoriscono la commissione di irregolarità. Infine, per quanto riguarda l’attività e il recupero è da segnalare un leggero miglioramento, ma il recupero continua a costituire un problema che provoca ingenti danni al bilancio comunitario. In particolare, si ritiene che il periodo di 39 mesi che intercorre tra il momento della commissione delle irregolarità ed il momento della sua comunicazione sia inaccettabile, poiché tale ritardo rende l’attività di recupero ancor più difficoltosa, se non addirittura impossibile. Il problema della tutela degli interessi finanziari della Comunità è un tema di primaria importanza che ci riguarda direttamente come Stati e come cittadini, e pertanto deve essere affrontato con la fermezza e la decisione che merita. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all’allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti … Grazie Presidente, si parla di trasparenza e ci vuole anche grande civiltà. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all’allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti sono preoccupanti: nel settore delle risorse proprie, delle spese agricole e delle azioni strutturali, le irregolarità hanno riguardato nel 2006 un importo complessivo di 1.143 milioni di euro, rispetto ai 1.024 milioni di euro dell’anno precedente. Le statistiche ci mostrano un numero di irregolarità sempre crescente. Tuttavia, ci preme sottolineare che un numero elevato di irregolarità non corrisponde necessariamente ad un elevato livello di frode. Esso può anche essere un indice dell’efficacia dei dispositivi di controllo e di una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Quest’ultima, nella sua relazione annuale per il 2006, ha giustamente posto l’accento sull’importanza di tale cooperazione, sia ai fini della prevenzione che dell’attività di recupero. Ad oggi, i dati statistici si basano su strutture nazionali eterogenee, con sistemi amministrativi giuridici e di ispezione molto diversi tra loro. In particolare, si ritiene inaccettabile che Spagna e Germania non trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle irregolarità rilevate in formato elettronico come previsto per tutti gli Stati membri. Le normative comunitarie e gli obblighi imposti dalla lotta alla frode devono essere recepiti allo stesso modo dai diversi paesi. A tale scopo, una più intensa collaborazione fra gli Stati e la Commissione è indispensabile per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, interessi che devono essere percepiti come comuni, che superano cioè gli interessi dei singoli Stati. E’ necessario rafforzare le sinergie fra le autorità preposte al controllo e le amministrazioni locali per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di informazioni. Mantenere a livello centrale l’organizzazione e l’erogazione finanziaria comporta meccanismi di attuazione complessi ed aumenta le distanze tra i responsabili finanziari e i beneficiari finali."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, rád bych na úvod poděkoval panu Kallasovi za jeho cennou spolupráci s Parlamentem během jeho práce. Jsem rovněž vděčný Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, v osobě jeho ředitele Franze-Hermanna Brünera, za jeho velkorysou podporu a nezbytnou a nesnadnou práci, kterou vykonává. Konečně bych rád poděkoval i všem svým kolegům za jejich užitečnou pomoc, stejně jako vnitrostátním orgánům a institucím, které s námi spolupracovaly na tomto obtížném úkolu, zejména – dovolíte-li – italskému úřadu jehož přístup v této oblasti byl vysoce profesionální. Dalším základním bodem, kterého se zpráva dotýká, je zjednodušení předpisů. Během programového období 2000–2006 se ve skutečnosti ukázalo, že příliš složitá pravidla přispívala ke zjištěným nesrovnalostem. Na závěr, navzdory jistému zlepšení ve vymáhání dlužných finančních prostředků je vymáhání stále problémem, který způsobuje značné škody rozpočtu Společenství. Především je nepřijatelná lhůta 39 měsíců od spáchání nesrovnalosti do doby, než je oznámena Komisi, jelikož toto zpoždění činí vymáhání složitým, ne-li nemožným. Ochrana finančních zájmů Společenství je věcí zásadního významu, která se nás přímo dotýká jako států i jako občanů; musí být proto řešena se vší důsledností a rozhodností. Cílem dnešního usnesení je praktická reakce na jev podvodů v rámci Společenství. Získané údaje… Děkuji vám, pane předsedající. Mluvíme o potřebě průhlednosti, ale je zapotřebí i prostá slušnost. Cílem dnešního usnesení je praktická reakce na jev podvodů v rámci Společenství. Získané údaje jsou varující: v oblasti vlastních zdrojů, zemědělských výdajů a strukturálních opatření dosáhly nesrovnalosti v roce 2006 částky 1 143 milionů EUR ve srovnání s 1 024 miliony EUR v předchozím roce. Statistiky ukazují stále rostoucí počet nesrovnalostí. Rád bych však zdůraznil, že vyšší počet nesrovnalostí nemusí nutně znamenat větší výskyt podvodů; může se pouze jednat o doklad toho, že přijatá kontrolní opatření jsou účinná a že existuje úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Ve své výroční zprávě za rok 2006 Komise správně zdůrazňuje význam této spolupráce z preventivních důvodů a pro vymáhání. Doposud statistiky vycházely z velmi odlišných vnitrostátních struktur s odlišnými administrativními, soudními, dozorčími a kontrolními systémy. Zejména považujme za nepřijatelné, že Španělsko a Německo nepředložily informace o nesrovnalostech Komisi v elektronické podobě, ačkoli všechny členské státy jsou touto povinností vázány. Předpisy Společenství pro boj proti podvodům a z nich vyplývající povinnosti musí realizovat všechny země stejně. Proto je nezbytná užší spolupráce mezi členskými státy a Komisí při ochraně finančních zájmů Společenství, jež musí být vnímána jako společný zájem přesahující všechny jednotlivé státy. Je potřebná větší součinnost mezi dozorčími orgány a orgány místní samosprávy v oblasti koordinace a výměny informací. Zachování organizace a vyplácení finančních prostředků na centrální úrovni vyžaduje komplexní prováděcí opatření a zvětšuje vzdálenost mezi finančními orgány a konečnými příjemci."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær! Først vil jeg gerne takke hr. Kallas for hans værdifulde samarbejde med Parlamentet under dets arbejde. Jeg vil ligeledes gerne takke OLAF, repræsenteret ved OLAF's direktør Franz-Hermann Brüner, for den konstante støtte og for det vigtige arbejde, som OLAF udfører, og som ikke er nemt. Endelig vil jeg gerne takke alle parlamentsmedlemmerne for deres værdifulde bidrag samt alle de nationale organer og institutioner, der har samarbejdet med os om denne vanskelige opgave, og navnlig - tillad mig at sige det - Italiens finanspoliti, Guardia di finanza, der har haft en meget professionel tilgang til dette spørgsmål. Et andet vigtigt punkt, som vi kommer ind på i betænkningen, er en forenkling af bestemmelserne. Programmeringsperioden 2000-2006 viste nemlig, at alt for komplicerede regler bidrager til de konstaterede uregelmæssigheder. Endelig skal det siges, at der er en lille forbedring med hensyn til tilbagebetalingsaktiviteterne. Tilbagebetalingen er dog stadig et problem, der går hårdt ud over fællesskabsbudgettet. Vi mener navnlig, at den periode på 39 måneder, der går, fra uregelmæssighederne er begået, til de bliver anmeldt, er uacceptabel, eftersom denne forsinkelse gør tilbagebetalingen endnu vanskeligere eller ligefrem umulig. Spørgsmålet om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser er et yderst vigtigt spørgsmål, der berører os direkte som medlemsstater og som borgere, og derfor skal det tackles med den nødvendige fasthed og beslutsomhed. Med det forslag til beslutning, vi drøfter i dag, ønsker vi at gøre en konkret indsats for at bekæmpe det bekymrende fænomen, som svig med EU-midler er. De indsamlede data … Tak, hr. formand! Vi taler om gennemsigtighed, men det er også nødvendigt med almindelig høflighed. Med det forslag til beslutning, vi drøfter i dag, ønsker vi at gøre en konkret indsats for at bekæmpe det bekymrende fænomen, som svig med EU-midler er. De indsamlede data er bekymrende. Når det gælder egne indtægter, landbrugsudgifter og strukturforanstaltninger, beløb uregelmæssighederne sig i 2006 til 1.143 millioner euro i alt, mens de lå på 1.024 millioner euro året før. Statistikkerne viser, at antallet af uregelmæssigheder hele tiden er stigende. Jeg vil dog gerne påpege, at et højt antal uregelmæssigheder ikke nødvendigvis er ensbetydende med et højt niveau af svig. Det kan også være et tegn på effektiviteten af kontrolforanstaltningerne og et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen. I sin årsberetning for 2006 understregede Kommissionen med rette betydningen af dette samarbejde, både når det gælder forebyggelse og tilbagebetaling. Hidtil har de statistiske oplysninger været baseret på meget forskellige nationale organer med forskellige administrative systemer, juridiske systemer og inspektionssystemer. Det er navnlig uacceptabelt, at Spanien og Tyskland ikke sender Kommissionen informationerne om uregelmæssigheder i elektronisk format, selv om alle medlemsstater har pligt til at gøre dette. Alle lande bør gennemføre EU-bestemmelserne og de forpligtelser, som bekæmpelsen af svig medfører, på samme måde. I den forbindelse er et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen af afgørende vigtighed for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser. De skal betragtes som fælles interesser, der går forud for de enkelte medlemsstaters interesser. Det er nødvendigt med en større synergi mellem kontrolorganerne og de lokale myndigheder, hvad angår samordning og udveksling af informationer. At fastholde tilrettelæggelsen og udbetalingen af midler på centralt plan kræver komplekse gennemførelsesmekanismer og øger afstanden mellem de økonomisk ansvarlige og de endelige støttemodtagere."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich mich bei Herrn Kallas für seine wertvolle Mitwirkung bei der Arbeit des Parlaments bedanken. Des Weiteren danke ich OLAF, in der Person seines Direktors, Franz-Hermann Brüner, für seine rückhaltlose Unterstützung und die entscheidende Arbeit, die es geleistet hat und die keineswegs einfach war. Und zu guter Letzt möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen für ihre hilfreichen Beiträge sowie allen nationalen Einrichtungen und Institutionen, die bei dieser schwierigen Aufgabe mit uns kooperierten, meinen Dank aussprechen, insbesondere – mit Verlaub –der italienischen die bei diesem Einsatz ihre hohe Professionalität unter Beweis gestellt hat. Ein anderer wichtiger Punkt, der in dem Bericht zur Sprache gebracht wird, ist die Vereinfachung der Rechtsvorschriften. Der Programmplanungszeitraum 2000-2006 hat bewiesen, dass zu komplizierte Vorschriften Unregelmäßigkeiten begünstigen. Was schließlich die Einziehungstätigkeit anbelangt, so ist zwar eine leichte Verbesserung zu vermelden, doch bleibt die Wiedereinziehung nach wie vor ein Problem, durch das für den Haushalt der Gemeinschaft erheblicher Schaden entsteht. Insbesondere kann nicht hingenommen werden, dass von dem Zeitpunkt der Begehung einer Unregelmäßigkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie der Kommission gemeldet wird, 39 Monate vergehen, da eine solche Verzögerung die Einziehung erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht. Der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft ist ein Thema von herausragender Bedeutung, das uns als Staaten und als Bürger unmittelbar betrifft und deshalb mit der notwendigen Entschlossenheit und Entschiedenheit angegangen werden muss. Mit dem heute eingereichten Entschließungsantrag soll eine konkrete Antwort auf das alarmierende Phänomen der Betrügereien zu Lasten der Gemeinschaft gegeben werden. Die erhobenen Daten … Ich danke Ihnen, Herr Präsident, wir sprechen gerade über Transparenz und hier ist auch zivilisiertes Benehmen vonnöten. Mit dem heute eingereichten Entschließungsantrag soll eine konkrete Antwort auf das alarmierende Phänomen der Betrügereien zu Lasten der Gemeinschaft gegeben werden. Die erhobenen Daten sind Besorgnis erregend: der Gesamtbetrag der Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, Agrarausgaben und strukturpolitische Maßnahmen belief sich im Jahr 2006 auf rund 1,143 Milliarden Euro, gegenüber 1,024 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Statistiken lassen eine ständig wachsende Zahl von Unregelmäßigkeiten erkennen. Gleichwohl möchte ich hervorheben, dass eine hohe Zahl von Unregelmäßigkeiten nicht notwendigerweise ein hohes Betrugsvolumen bedeutet. Sie kann auch ein Indiz für die Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollsysteme und eine enge Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaat und Kommission sein. Letztere hatte in ihrem Jahresbericht für 2006 zu Recht die Bedeutung dieser Zusammenarbeit sowohl zu Zwecken der Vorbeugung als auch der Wiedereinziehung betont. Gegenwärtig liegen den Statistiken heterogene nationale Strukturen mit unterschiedlichen Verwaltungs-, Rechts- und Prüfungssystemen zugrunde. Insbesondere ist es inakzeptabel, dass Deutschland und Spanien der Kommission keine Informationen in elektronischer Form über die Unregelmäßigkeiten übermitteln, wie dies für alle Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist. Die Gemeinschaftsvorschriften und die mit der Betrugsbekämpfung verbundenen Pflichten müssen von den verschiedenen Ländern gleichermaßen übernommen werden. Zu diesem Zweck ist eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Staaten und der Kommission unerlässlich für den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft, die als gemeinsame Interessen verstanden werden müssen und somit über den Interessen der einzelnen Staaten stehen. Die Kontrollbehörden und die lokalen Behörden müssen im Hinblick auf die Koordinierung und den Informationsaustausch stärker zusammenwirken. Die Beibehaltung der zentralen Mittelverwaltung und -vergabe bringt komplexe Durchführungsverfahren mit sich und erhöht die Distanz zwischen den Finanzbehörden und den Endbegünstigten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Kallas για την πολύτιμη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Είμαι επίσης ευγνώμων στην OLAF, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή, Franz-Hermann Brüner, για την αστείρευτη στήριξή της και για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τη χρήσιμη συμβολή τους, καθώς και τους εθνικούς φορείς και θεσμικά όργανα που έχουν συνεργαστεί μαζί μας σε αυτό το επίπονο καθήκον, ειδικότερα –εάν μου επιτρέπετε– την ιταλική η προσέγγιση της οποίας στον τομέα αυτόν ήταν πάρα πολύ επαγγελματική. Η απλοποίηση των κανόνων είναι άλλο ένα θεμελιώδες σημείο που θίγει η έκθεση. Η προγραμματική περίοδος 2000-2006 απέδειξε πράγματι ότι οι υπερβολικά περίπλοκοι κανόνες συνέβαλαν στις παρατυπίες που εντοπίστηκαν. Τέλος, παρότι υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση στη δραστηριότητα ανάκτησης, η ανάκτηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα που προκαλεί τεράστια ζημία στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος των 39 μηνών μεταξύ του χρόνου όπου διαπράττεται μια παρατυπία και του χρόνου όπου επισημαίνεται στην Επιτροπή είναι απαράδεκτη, γιατί αυτή η καθυστέρηση κάνει την ανάκτηση πολύ πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων είναι ένα θέμα κεφαλαιώδους σημασίας που μας επηρεάζει άμεσα ως κράτη και ως πολίτες. Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπίζεται με δέουσα αυστηρότητα και αποφασιστικότητα. Το σημερινό ψήφισμα προορίζεται να αποτελέσει πρακτική απάντηση στο ανησυχητικό φαινόμενο της κοινοτικής απάτης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί… Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για διαφάνεια, αλλά υπάρχει επίσης ανάγκη για απλή ευγένεια. Το σημερινό ψήφισμα προορίζεται να αποτελέσει πρακτική απάντηση στο ανησυχητικό φαινόμενο της κοινοτικής απάτης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί είναι ανησυχητικά: στους τομείς των ιδίων πόρων, των γεωργικών δαπανών και των διαρθρωτικών δράσεων, οι παρατυπίες που επισημάνθηκαν το 2006 ανέρχονταν συνολικά σε 1 143 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τα 1 024 εκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου έτους. Οι στατιστικές αποκαλύπτουν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό παρατυπιών. Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι ο μεγάλος αριθμός παρατυπιών δεν συνεπάγεται απαραιτήτως υψηλό επίπεδο απάτης. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι εποπτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται είναι αποτελεσματικές και ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Στην ετήσια έκθεσή της για το 2006, η Επιτροπή ορθά τόνισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας για λόγους πρόληψης και για το έργο της ανάκτησης χρημάτων. Έως τώρα, οι στατιστικές βασίζονταν σε πολύ διαφορετικές εθνικές δομές με διαφορετικά διοικητικά, δικαστικά, εποπτικά και ελεγκτικά συστήματα. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ισπανία και η Γερμανία δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή, παρά την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να το κάνουν. Οι κοινοτικοί κανόνες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, η στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, τα οποία πρέπει να θεωρούνται κοινά συμφέροντα που υπερβαίνουν τα όρια των μεμονωμένων κρατών. Απαιτείται περισσότερη συνέργια μεταξύ των εποπτικών αρχών και των τοπικών διοικήσεων όσον αφορά τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η διατήρηση της οργάνωσης και της εκταμίευσης κονδυλίων σε κεντρικό επίπεδο απαιτεί περίπλοκες ρυθμίσεις υλοποίησης και αυξάνει τις αποστάσεις μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών και των τελικών δικαιούχων."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to begin by thanking Mr Kallas for his valuable cooperation with Parliament during its work. I am likewise grateful to OLAF, in the person of the Director, Franz-Hermann Brüner, for its unstinting support and for the vital work it does, which is far from easy. Finally, I would thank all my colleagues for their helpful contributions, as well as all the national bodies and institutions that have cooperated with us in this arduous task, especially - if I may - the Italian whose approach in this field has been highly professional. Simplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report. The 2000-2006 programming period in fact proved that overly complicated rules contributed to the irregularities detected. Finally, despite a slight improvement in recovery activity, recovery is still a problem which causes immense damage to the Community budget. In particular, a period of 39 months between the time when an irregularity is committed and the time when it is notified to the Commission is unacceptable, as such a delay makes recovery more difficult if not impossible. Protection of the Communities' financial interests is a subject of capital importance which affects us directly as States and as citizens; it must therefore be tackled with all due rigour and determination. Today’s resolution is intended as a practical response to the alarming phenomenon of Community fraud. The data gathered… Thank you, Mr President. We are talking about transparency and there is also a need for common courtesy. Today’s resolution is intended as a practical response to the alarming phenomenon of Community fraud. The data gathered are worrying: in the areas of own resources, agricultural expenditure and structural actions, irregularities notified in 2006 totalled EUR 1 143 million, compared to EUR 1 024 million in the previous year. The statistics reveal an ever-increasing number of irregularities. I would however point out that a large number of irregularities does not necessarily imply a high level of fraud; it may also demonstrate that the supervisory arrangements in place are effective and that there is close cooperation between the Member States and the Commission. In its annual report for 2006, the Commission rightly emphasised the importance of such cooperation for prevention purposes and for recovery work. So far, the statistics have relied on very diverse national structures with different administrative, judicial, supervisory and inspection systems. In particular, we consider it unacceptable that Spain and Germany have not been forwarding information on irregularities to the Commission in electronic form, despite an obligation on all Member States to do so. The Community rules and the obligations arising from the fight against fraud must be implemented in the same way by all countries. To this end, closer cooperation between Member States and the Commission is vital to protect the Community's financial interests, which must be perceived as common interests going beyond those of individual states. Greater synergy is required between the supervisory authorities and local administrations in terms of coordinating and exchanging information. Keeping the organisation and disbursement of funds at central level necessitates complex implementation arrangements and increases distances between the financial authorities and the final beneficiaries."@en4
"Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Kallas por su valiosa colaboración con el trabajo del Parlamento. Estoy igualmente agradecido a la OLAF, representada por su Director, Franz-Hermann Brüner, por su apoyo generoso y por las tareas fundamentales que desempeña, que distan de ser fáciles. Por último, quiero dar las gracias a mis colegas por su valiosa contribución, así como a los órganos e instituciones nacionales que han colaborado con nosotros en esta ardua tarea, especialmente, si se me permite, la de Italia, cuyo enfoque de la cuestión ha sido muy profesional. La simplificación de las normas es otra cuestión fundamental que se trata en el informe. En el período de programación 2000-2006 se demostró que la complicación exagerada de las normas había contribuido a que se produjeran las irregularidades detectadas. Por último, a pesar de la ligera mejora de la recuperación, ésta sigue suponiendo un problema que causa grandes perjuicios al presupuesto de la Comunidad. En particular, es inaceptable que pasen 39 meses entre el momento en que se comete una irregularidad y el momento en que ésta se notifica a la Comisión, ya que dicho retraso hace que la recuperación sea muy difícil, si no imposible. La protección de los intereses financieros de la Comunidad es una cuestión de importancia singular que afecta directamente a los Estados miembros y a los ciudadanos, por lo que debe ser abordada con el máximo rigor y determinación. La resolución de hoy tiene el objetivo de constituir una respuesta práctica al alarmante problema del fraude en las Comunidad. Los datos recopilados... Gracias, señor Presidente. Hablamos de transparencia y también es necesario que seamos corteses los unos con los otros. La resolución de hoy tiene el objetivo de constituir una respuesta práctica al alarmante problema del fraude en la Comunidad. Los datos que se han recopilado son preocupantes: en las áreas de los recursos propios, el gasto agrícola y las acciones estructurales, las irregularidades que se notificaron en 2006 alcanzaron los 1 143 millones de euros, en comparación con los 1 024 millones de euros del año anterior. Las estadísticas revelan que el número de irregularidades aumenta. Sin embargo, quiero destacar que un gran número de irregularidades no implica necesariamente un alto grado de fraude; las irregularidades podrían deberse a que los acuerdos de supervisión vigentes son eficaces y que los Estados miembros colaboran estrechamente con la Comisión. En su informe anual de 2006, la Comisión hizo hincapié acertadamente en la importancia de dicha cooperación para la prevención y para facilitar las tareas de recuperación. Hasta la fecha, las estadísticas se han basado en estructuras nacionales muy diversas que tienen sistemas administrativos, judiciales y de supervisión e inspección muy diferentes. En particular, consideramos inaceptable que España y Alemania no hayan transmitido a la Comisión información acerca de las irregularidades en formato electrónico, pese a la obligación a la que están sujetos todos los Estados miembros. Las normas y obligaciones comunitarias derivadas de la lucha contra el fraude se deben aplicar de la misma manera en todos los países. A este respecto, la mayor colaboración entre los Estados miembros y la Comisión es esencial para proteger los intereses financieros de la Comunidad, que se deben percibir como intereses comunes superiores a los intereses individuales de los estados. Se necesitan mayores sinergias entre las autoridades de supervisión y las administraciones locales en lo que respecta a la coordinación y el intercambio de información. Para mantener centralizados la organización y el pago de los fondos, es necesario establecer acuerdos complejos de aplicación, lo que aleja a las autoridades financieras de los beneficiarios finales."@es21
"Hr president, volinik, daamid ja härrad, ma tahaksin alustada hr Kallase tänamisega väärtusliku koostöö eest Euroopa Parlamendiga oma tegevuses. Olen sama tänulik ka OLAFile selle direktori Franz-Hermann Brüneri isikus tema piiritu toetuse eest ja töö eest, mida OLAFis tehakse ja mis ei ole kaugeltki kerge. Lõpuks tahan tänada kõiki oma kolleege nende kasuliku panuse eest, samuti ka kõiki riiklikke asutusi ja institutsioone, kes tegid meiega koostööd selle raske ülesande juures, eriti – kui tohin – siis Itaalia t, kelle suhtumine selles valdkonnas oli ülimalt professionaalne. Eeskirjade lihtsustamine on teine põhipunkt, mida raportis käsitletakse. Programmitöö periood 2000–2006 tõestas tegelikult, et liiga keerulised eeskirjad mängisid avastatud eiramistes oma osa. Lõpuks, vaatamata väikesele paranemisele toetuste tagasimaksmises, jääb tagasimaksmine ikkagi probleemiks, mis teeb ühenduse eelarvele tohutut kahju. Eriti vastuvõtmatu on 39 kuu pikkune ajavahemik eiramise toimepaneku ja sellest komisjonile teatamise vahel, sest selline viivitamine muudab tagasimaksmise palju raskemaks, kui mitte võimatuks. henduse finantshuvide kaitse on tohutu tähtsusega teema, mis mõjutab meid otseselt nii riikide kui ka kodanikena; seetõttu tuleb seda käsitleda asjakohase ranguse ja otsusekindlusega. Tänane resolutsioon on kavatsetud praktilise vastusena murettekitavale nähtusele – pettusele ühenduses. Kogutud andmed… Tänan, hr president. Me räägime läbipaistvusest ja kohe tekib vajadus tavapärase viisakuse järele. Tänane resolutsioon on kavatsetud praktilise vastusena murettekitavale nähtusele – pettusele ühenduses. Kogutud andmed on murettekitavad: ühenduse omavahendite, põllumajanduskulude ja struktuurimeetmete valdkonnas teatati 2006. aastal eeskirjade eiramistest kogusummas 1 143 miljoni euro väärtuses, võrreldes 1 024 miljoni euroga eelmisel aastal. Statistika näitab eeskirjade eiramiste pidevat kasvu. Rõhutaksin siiski, et eeskirjade eiramiste suur arv ei pea tingimata tähendama pettuse kõrget esinemissagedust; see võib näidata ka seda, et järelevalvemeetmed kohapeal on tõhusad ning et liikmesriikide ja komisjoni vahel on tihe koostöö. Oma 2006. aasta aruandes rõhutas komisjon õigusega sellise koostöö tähtsust pettuste ärahoidmisel ja vahendite tagasinõudmisel. Siiani on statistika toetunud väga erinevatele riiklikele struktuuridele koos erinevate haldus-, kohtu-, järelevalve- ja kontrollisüsteemidega. Eriti vastuvõtmatuks loeme me seda, et Hispaania ja Saksamaa ei edastanud komisjonile teavet eeskirjade eiramiste kohta elektroonilises vormis, kuigi kõigil liikmesriikidel on kohustus seda teha. henduse eeskirju ja pettusevastasest võitlusest tulenevaid kohustusi tuleb rakendada ühtviisi kõikides riikides. Sel eesmärgil on väga oluline tihedam koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel, et kaitsta ühenduse finantshuve, mida tuleb pidada ühisteks huvideks, ning seada need riiklikest huvidest kõrgemale. Järelevalve teostajate ja kohalike haldusasutuste vahel on vaja tihedamat koostoimet koordineerimise ja teabevahetuse valdkonnas. Hoides fondide korraldamise ja väljamaksete tegemise kesktasandil, muutub vajalikuks keerukas rakenduskord ning kasvab vahemaa finantsasutuste ja toetuste saajate vahel."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluan aivan aluksi kiittää komission jäsen Kallasia arvokkaasta yhteistyöstä, jota hän on tehnyt parlamentin kanssa sen työskennellessä asian parissa. Kiitän myös Euroopan petostentorjuntavirastoa ja sen johtajaa Franz-Hermann Brüneria voimakkaasta tuesta ja viraston tekemästä hyvin tärkeästä työstä, joka ei todellakaan ole helppoa. Lisäksi kiitän kaikkia kollegoitani heidän tärkeästä työpanoksestaan sekä kaikkia kansallisia elimiä ja toimielimiä, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä tämän työlään asian parissa. Haluan mainita niistä erityisesti Italian valvontaviranomaisen, joka on käsitellyt tätä asiaa erittäin ammattimaisin ottein. Toinen mietinnössä käsitelty keskeinen asia on sääntöjen yksinkertaistaminen. Vuosien 2000–2006 ohjelmakausi itse asiassa osoitti sääntöjen liiallisen monimutkaisuuden lisäävän havaittuja sääntöjenvastaisuuksia. Lopuksi totean, että vaikka takaisinperintätoimet ovatkin kehittyneet hieman, perintä on edelleen ongelma, joka aiheuttaa yhteisön talousarviolle suunnatonta vahinkoa. Erityisen haitallista on se, että sääntöjenvastaisuudesta ilmoitetaan komissiolle vasta 39 kuukauden kuluttua sen tapahtumisesta, sillä tällainen viivästys vaikeuttaa perintää ja tekee siitä miltei mahdotonta. Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa suoraan jäsenvaltioihin ja niiden kansalaisiin. Siksi tätä aihetta on käsiteltävä täsmällisesti ja määrätietoisesti. Tämänpäiväisellä päätöslauselmalla pyritään reagoimaan käytännössä huolestuttavaan ilmiöön, yhteisössä tapahtuviin petoksiin. Kerätyt tiedot… Arvoisa puhemies, kiitos. Aiheenamme on avoimuus, mutta myös käytöstapoja kaivataan. Tämänpäiväisellä päätöslauselmalla pyritään reagoimaan käytännössä huolestuttavaan ilmiöön, yhteisössä tapahtuviin petoksiin. Kerätyt tiedot ovat huolestuttavia: omien varojen, maatalousmenojen ja rakennetoimien aloilla havaittiin vuonna 2006 sääntöjenvastaisuuksia yhteensä 1 143 miljoonan euron verran verrattuna 1 024 miljoonaan euroon edellisenä vuonna. Tilastot paljastavat, että sääntöjenvastaisuuksien määrä on jatkuvassa kasvussa. Haluan kuitenkin huomauttaa, ettei sääntöjenvastaisuuksien suuri määrä viittaa välttämättä petosten suureen määrään, vaan se voi myös kertoa siitä, että käytössä olevat valvontajärjestelyt ovat tehokkaita ja että jäsenvaltiot ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä. Vuosikertomuksessaan 2006 komissio painottaa aivan oikein tällaisen yhteistyön olevan tärkeää ennaltaehkäisevässä mielessä ja takaisinperintätyön kannalta. Tähän saakka tilastot ovat pohjautuneet hyvin erilaisiin kansallisiin rakenteisiin, joissa käytetään erilaisia hallinto-, oikeus-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä. Mielestämme erityisen ikävää on se, etteivät Espanja ja Saksa ole toimittaneet komissiolle sääntöjenvastaisuuksia koskevia tietoja sähköisessä muodossa, vaikka tämä on kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus. Kaikkien maiden on noudatettava samalla tavalla petoksentorjuntaan tähtääviä yhteisön sääntöjä ja velvoitteita. Siksi jäsenvaltioiden ja komission yhteistyön tiivistäminen on hyvin tärkeää yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi. Nämä edut on nähtävä yhteisinä etuina, jotka menevät yksittäisten valtioiden etujen edelle. Valvontaviranomaisten ja paikallishallinnon välille tarvitaan lisää synergiaa tietojen koordinoinnin ja tietojen vaihdon alalla. Varojen keskitetty organisointi ja maksaminen edellyttää monimutkaisia täytäntöönpanojärjestelyjä ja lisää rahoituksesta vastaavien viranomaisten ja lopullisten edunsaajien välimatkaa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’aimerais commencer par remercier M. Kallas pour son excellente collaboration avec le Parlement au cours de son travail. Je remercie pareillement l’OLAF, en la personne de son directeur, Franz-Hermann Brüner, pour son soutien inconditionnel et pour le travail capital qu’il a fait, et qui fut loin d’être facile. Enfin, j’aimerais remercier tous mes collègues pour leur précieuse collaboration, ainsi que toutes les instances et institutions nationales qui nous ont aidés dans cette tâche ardue, et plus spécialement si je peux me permettre la italienne, qui a fait preuve en la matière d’une approche hautement professionnelle. Un autre point fondamental évoqué dans le rapport, c’est la simplification des règles. De fait, la période de programmation 2000-2006 a prouvé que des règles exagérément compliquées ont contribué aux irrégularités détectées. Enfin, malgré une légère amélioration, le recouvrement est toujours un problème qui cause des dommages immenses au budget communautaire. Le délai de 39 mois entre le moment où une irrégularité est commise et celui où elle est notifiée à la Commission est particulièrement inacceptable, car un tel retard rend le recouvrement plus difficile, voire impossible. La protection des intérêts financiers de la communauté est un sujet d’importance capitale qui nous touche directement en tant qu’États et en tant que citoyens; elle doit donc être abordée avec toute la rigueur et la détermination voulues. La résolution d’aujourd’hui vise à apporter une réponse pratique au phénomène alarmant de la fraude communautaire. Les données collectées… Merci, Monsieur le Président. Nous parlons de transparence, ce qui justifie également une courtoisie commune. La résolution d’aujourd’hui vise donc à apporter une réponse pratique au phénomène alarmant de la fraude communautaire. Les données collectées sont inquiétantes: dans les secteurs des ressources propres, des dépenses agricoles et des actions structurelles, les irrégularités constatées en 2006 totalisent 1 143 millions d’euros comparés à 1 024 millions d’euros l’année précédente. Les statistiques révèlent un nombre sans cesse croissant d’irrégularités. Je voudrais toutefois signaler qu’un grand nombre d’irrégularités n’impliquent pas nécessairement un niveau élevé de fraude: cela peut aussi démontrer que les dispositifs de contrôle en place sont efficaces, et qu’il y a une coopération étroite entre les États membres et la Commission. Dans son rapport annuel 2006, la Commission a souligné à juste titre l’importance d’une telle coopération dans un but de prévention et de recouvrement. Dès lors, les statistiques se sont basées sur des structures nationales très diverses dotées de systèmes administratifs, judiciaires, de contrôle et d’inspection différents. Nous trouvons inacceptable que l’Espagne et l’Allemagne n’aient pas fourni à la Commission leurs informations sur les irrégularités sous forme électronique, en dépit de l’obligation de le faire imposée à tous les États membres. Les règles communautaires et les obligations découlant de la lutte antifraude doivent être respectées de pareille manière par tous les pays. À cette fin, une coopération plus étroite entre les États membres et la Commission est vitale si l’on veut protéger les intérêts financiers de la communauté, qu’il faut voir comme des intérêts communs dépassant de loin ceux des États individuels. Il faut une plus grande synergie entre les autorités de contrôle et les administrations locales en termes de coordination et d’échange d’informations. Conserver l’organisation et la distribution des fonds à un niveau central nécessite des arrangements complexes en matière d’implémentation et augmente les distances entre les autorités financières et les bénéficiaires finaux."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Kallas úrnak a Parlament munkája során nyújtott értékes közreműködéséért. Ezen kívül ugyancsak hálás vagyok az OLAF-nak, Franz-Hermann Brüner igazgató úr személyében, bőkezű támogatásért, és létfontosságú munkájáért, ami egyáltalán nem könnyű. Végezetül szeretném megköszönni kollégáim segítő hozzájárulását, és mindazoknak a nemzeti testületeknek és intézményeknek, amelyek együttműködtek velünk ebben a fáradtságos feladatban, különösen – ha megengedik – szeretném megköszönni az olasz nak, amely e területen kivételesen szakmai hozzáállást tanúsított. A jelentés egyik legfontosabb pontja a szabályok egyszerűsítése. A 2000-2006-os programozási időszak valójában bebizonyította, hogy a túlbonyolított szabályok hozzájárultak a feltárt szabálytalanságokhoz. Végezetül pedig, a behajtási tevékenység kis mértékű javulása ellenére a behajtás még mindig egy olyan probléma, amely nagyon nagy károkat okoz a közösségi költségvetésben. Különösen az a 39 hónapos időszak elfogadhatatlan, amely a szabálytalanság elkövetésétől a Bizottság értesítéséig telik el, mert az ilyen fokú késedelem megnehezíti vagy teljességgel lehetetlenné teszi a behajtást. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme kiemelt fontosságú téma, államként és állampolgárként is közvetlenül hatással van ránk; és ezért a lehető legnagyobb fokú szigorral és elhatározással kell megküzdenünk vele. A mai állásfoglalás a közösségi csalás riasztó jelenségére adott gyakorlati válasz. A begyűjtött adatok… Köszönöm elnök úr. Az átláthatóságról van szó, de azért az általános udvariasságra is szükség van. A mai állásfoglalás a közösségi csalás riasztó jelenségére adott gyakorlati válasz. A gyűjtött adatok aggodalomra adnak okot: a saját erőforrások, mezőgazdasági kiadások és strukturális eszközök területén azonosított szabálytalanságok 2006-ban elérték 1143 millió eurót, az előző évi 1024 millió euróval szemben. A statisztikai adatok egyre növekvő számú szabálytalanságra derítenek fényt. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy a szabálytalanságok magas száma nem feltétlenül jelenti azt, hogy a csalások szintje is megnövekedett volna; arra is utalhat ez, hogy a létrehozott felügyeleti intézkedések hatékonyak, és szoros együttműködés van a tagállamok és a Bizottság között. 2006. évi éves jelentésében a Bizottság helyes hangsúlyozta az ilyen jellegű együttműködésnek, a megelőzés és a behajtás szempontjából vett fontosságát. A statisztikák különböző igazgatási, igazságügyi, felügyeleti és vizsgálati rendszerekkel rendelkező sokszínű nemzeti struktúrákra támaszkodnak. Különösen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Spanyolország és Németország nem elektronikus formában küldte el a szabálytalanságokról információt a Bizottságnak, a tagállamokra vonatkozó ez irányú kötelezettség ellenére. A közösségi szabályokat és a csalás elleni küzdelemből fakadó kötelezettségeket minden országnak ugyanolyan formában kell végrehajtania. Ennek érdekében a tagállamok és a Bizottság közötti szorosabb együttműködés kulcsfontosságú a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából, amit olyan közös érdekként kell felfogni, amely túlmutat az egyes államok érdekeinél. Nagyobb fokú szinergiára van szükség a felügyelő hatóságok és a helyi közigazgatás között az információcsere koordinációja terén. A pénzeszközök szervezésének és kifizetésének központi szinten tartása összetett végrehajtási intézkedéseket tesz szükségessé, és megnöveli a pénzügyi hatóságok és a végső kedvezményezettek közötti távolságot."@hu11
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, norėčiau pirmiausia padėkoti Siim Kallasui už jo vertingą bendradarbiavimą su Parlamentu rengiant šį dokumentą. Taip pat esu dėkingas OLAF ir jo direktoriui Franzui-Hermannui Brüneriui už dosnią paramą ir atliekamą svarbų darbą, kuris tikrai nėra lengvas. Pagaliau norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms už jų vertingą indėlį, visoms nacionalinėms tarnyboms ir institucijoms, kurios su mumis bendradarbiavo vykdydamos šią daug pastangų pareikalavusią užduotį, ypač – jei galiu – Italijos kurios veikla šioje srityje buvo itin profesionali. Taisyklių supaprastinimas yra kitas svarbus pranešime svarstomas klausimas. 2000–2006 m. programavimo laikotarpis parodė, kad nustatytiems pažeidimams turėjo įtakos pernelyg sudėtingos taisyklės. Pagaliau, nors šiek tiek pagerėjo lėšų susigrąžinimas, vis dar tebėra problema, daranti didžiulę žalą Bendrijos biudžetui. Konkrečiai – 39 mėnesių laikotarpis nuo pažeidimo įvykdymo iki to laiko, kai apie jį pranešama Komisijai, yra nepriimtinas, nes toks ilgas laikotarpis apsunkina lėšų susigrąžinimą arba daro jį neįmanomą. Bendrijų finansinių interesų apsauga yra ypatingos svarbos klausimas, kuris turi tiesioginę įtaką mums, kaip šalims ir piliečiams, todėl turi būti sprendžiamas su visu tam tinkamu griežtumu ir pasiryžimu. Šiandienos rezoliucija siekiama spręsti pavojingą sukčiavimo Bendrijoje klausimą. Surinkti duomenys... Ačiū, gerb. pirmininke. Mes kalbame apie skaidrumą, kur taip pat reikalinga tarpusavio pagarba. Šiandienos rezoliucija siekiama praktiškai spręsti pavojingą sukčiavimo Bendrijoje klausimą. Pateikti duomenys kelia nerimą: 2006 m. pranešta apie pažeidimus nuosavų išteklių, žemės ūkio išlaidų ir struktūrinės veiklos srityje už 1 143 milijonus eurų. Ankstesniaisiais metais – už 1 024 milijonus eurų. Statistiniai duomenys rodo vis didėjantį pažeidimų kiekį. Tačiau aš norėčiau pažymėti, kad didelis pažeidimų skaičius nebūtinai reiškia didelį sukčiavimo lygį; tai gali taip pat būti įrodymas, kad taikomos veiksmingos priežiūros priemonės ir kad glaudžiai bendradarbiaujama tarp valstybių narių ir Komisijos. Metiniame 2006 m. pranešime Komisija pabrėžė tokio bendradarbiavimo reikšmę vykdant pažeidimų prevenciją ir susigrąžinant lėšas. Iki šiol statistiniai duomenys labai priklausė nuo labai skirtingų nacionalinių struktūrų su įvairiomis administravimo, teismų, priežiūros ir tikrinimo sistemomis. Mes manome, kad yra nepriimtina, kad Ispanija ir Vokietija neteikia informacijos apie pažeidimus Komisijai elektronine forma, nepaisydamos visoms valstybėms narėms privalomo įpareigojimo. Bendrijos taisyklės ir įpareigojimai kovos su sukčiavimu srityje visose valstybėse narėse turi būti įgyvendinami vienodai. Šiuo požiūriu glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas su Komisija yra itin svarbus siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, kurie turėtų būti laikomi bendrais interesais, siekiančiais toliau negu atskirų valstybių interesai. Reikalinga didesnė sinergija tarp priežiūros institucijų ir vietos administracijų koordinavimo ir informacijos mainų požiūriu. Centralizuotai organizuojant ir skirstant lėšas, būtinos sudėtingos įgyvendinimo sąlygos ir didinamas atotrūkis tarp finansinių institucijų ir galutinių naudos gavėjų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos izteikt pateicību kungam par viņa vērtīgo sadarbību ar Parlamentu, darot šo darbu. Tāpat esmu pateicīgs direktora personā par viņa neierobežoto atbalstu un svarīgo darbu, kuru viņš dara, un kurš ne tuvu nav viegls. Nobeigumā es vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu izpalīdzību, kā arī dalībvalstu organizācijām un iestādēm, kuras sadarbojās ar mums šajā grūtajā uzdevumā, it īpaši, ja atļaujat, Itālijas kuras pieeja šajā jomā bija ārkārtīgi profesionāla. Noteikumu vienkāršošana ir vēl viens fundamentāls jautājums, kas skarts ziņojumā. 2000. – 2006. gada plānošanas periods patiesībā pierādīja, ka pārmērīgi sarežģīti noteikumi veicina atklātos pārkāpumus. Nobeigumā, neraugoties uz atgūšanas pasākumu nelielo uzlabojumu, līdzekļu atgūšana joprojām ir problēma, kas rada ārkārtīgi lielus kaitējumus Kopienas budžetam. Īpaši nepieņemams ir 39 mēnešu laikposms starp pārkāpuma izdarīšanu un laiku, kad par to ziņo Komisijai, jo šāda aizkavēšanās sarežģī atgūšanu vai vispār padara to neiespējamu. Kopienas finanšu interešu aizsardzība ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, kurš tieši skar mūs kā valstis un iedzīvotājus; tādēļ tas jārisina ar visu pienācīgo enerģiju un noteiktību. Šodienas rezolūcija ir iecerēta kā praktiska atbilde uz Kopienas krāpšanas satraucošo parādību. Apkopotie dati... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs runājam par pārredzamību, un ir vajadzīga arī vispārēja pieklājība. Šodienas rezolūcija ir iecerēta kā praktiska atbilde uz Kopienas krāpšanas satraucošo parādību. Apkopotie dati ir satraucoši: pašu līdzekļu, lauksaimniecības izdevumu un strukturālo pasākumu jomā 2006. gadā atklāti pārkāpumi kopā ar EUR 1 143 miljoniem, salīdzinājumā ar EUR 1 024 miljoniem iepriekšējā gadā. Statistika atklāj arvien lielāku pārkāpumu skaitu. Taču es vēlētos norādīt, ka augsts pārkāpumu līmenis ne vienmēr nozīmē arī augstu krāpšanas līmeni; tas var liecināt arī par vietējo uzraudzības sistēmu efektivitāti un sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju. 2006. gada ziņojumā Komisija pareizi uzsvēra šādas sadarbības nozīmi preventīviem nolūkiem un atgūšanas darbā. Līdz šim statistika paļāvās uz ļoti dažādām valsts struktūrām ar dažādām administratīvajām, tiesu, uzraudzības un pārbaudes sistēmām. Mēs uzskatām par īpaši nepieņemamu to, ka Spānija un Vācija nesūta Komisijai informāciju elektroniskā formātā, neraugoties uz šo pienākumu visām dalībvalstīm. Kopienas noteikumi un pienākumi, ko nosaka cīņa pret krāpšanu, visās valstīs ir jāīsteno vienādā veidā. Tādēļ ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju ir ārkārtīgi svarīga Kopienas finanšu interešu aizsardzībai, kuras ir jāuzskata par kopējām interesēm, kas pārsniedz atsevišķu valstu intereses. Vajadzīga lielāka sinerģija starp uzraudzības iestādēm un vietējām administrācijām koordinācijas un informācijas apmaiņas jomā. Līdzekļu organizācijas un izmaksu paturēšana centrālajā līmenī prasa kompleksus īstenošanas pasākumus un palielina attālumu starp finanšu iestādēm un saņēmējiem."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io vorrei innanzitutto ringraziare il Commissario Kallas per la sua preziosa collaborazione che ha offerto al Parlamento durante i suoi lavori. Altresì vorrei ringraziare l'OLAF, nella persona del suo direttore Franz-Hermann Brüner, per il costante sostegno e per il fondamentale e non facile lavoro svolto, e infine tutti i colleghi per il loro prezioso contributo, nonché le strutture, le istituzioni di tutti i paesi che collaborano con noi in questo lavoro arduo e – mi sia consentito – in particolare la nostra Guardia di finanza della Repubblica italiana, che si distingue in questo impegno per la sua altissima professionalità. Un altro punto fondamentale toccato dalla relazione è la semplificazione della normativa. Il periodo di programmazione 2000-2006 ha dimostrato infatti che regole troppo complicate favoriscono la commissione di irregolarità. Infine, per quanto riguarda l'attività e il recupero è da segnalare un leggero miglioramento, ma il recupero continua a costituire un problema che provoca ingenti danni al bilancio comunitario. In particolare, si ritiene che il periodo di 39 mesi che intercorre tra il momento della commissione delle irregolarità ed il momento della sua comunicazione sia inaccettabile, poiché tale ritardo rende l'attività di recupero ancor più difficoltosa, se non addirittura impossibile. Il problema della tutela degli interessi finanziari della Comunità è un tema di primaria importanza che ci riguarda direttamente come Stati e come cittadini, e pertanto deve essere affrontato con la fermezza e la decisione che merita. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all'allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti … Grazie Presidente, si parla di trasparenza e ci vuole anche grande civiltà. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all'allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti sono preoccupanti: nel settore delle risorse proprie, delle spese agricole e delle azioni strutturali, le irregolarità hanno riguardato nel 2006 un importo complessivo di 1.143 milioni di euro, rispetto ai 1.024 milioni di euro dell'anno precedente. Le statistiche ci mostrano un numero di irregolarità sempre crescente. Tuttavia, ci preme sottolineare che un numero elevato di irregolarità non corrisponde necessariamente ad un elevato livello di frode. Esso può anche essere un indice dell'efficacia dei dispositivi di controllo e di una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima, nella sua relazione annuale per il 2006, ha giustamente posto l'accento sull'importanza di tale cooperazione, sia ai fini della prevenzione che dell'attività di recupero. Ad oggi, i dati statistici si basano su strutture nazionali eterogenee, con sistemi amministrativi giuridici e di ispezione molto diversi tra loro. In particolare, si ritiene inaccettabile che Spagna e Germania non trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle irregolarità rilevate in formato elettronico come previsto per tutti gli Stati membri. Le normative comunitarie e gli obblighi imposti dalla lotta alla frode devono essere recepiti allo stesso modo dai diversi paesi. A tale scopo, una più intensa collaborazione fra gli Stati e la Commissione è indispensabile per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, interessi che devono essere percepiti come comuni, che superano cioè gli interessi dei singoli Stati. E' necessario rafforzare le sinergie fra le autorità preposte al controllo e le amministrazioni locali per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di informazioni. Mantenere a livello centrale l'organizzazione e l'erogazione finanziaria comporta meccanismi di attuazione complessi ed aumenta le distanze tra i responsabili finanziari e i beneficiari finali."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik dank de heer Kallas voor zijn waardevolle samenwerking met het Parlement. Ik dank ook OLAF, in de persoon van de heer Franz-Hermann Brüner, zijn directeur, voor zijn gulle steun en belangrijke en moeilijke werk. Ten slotte dank ik alle leden voor hun nuttige bijdrage en de nationale organen en instellingen die met ons aan deze zware taak hebben meegewerkt. In het bijzonder dank ik de Italiaanse die zich zeer professioneel heeft gedragen. Een ander belangrijk punt in het verslag is de vereenvoudiging van de regels. De programmaperiode 2000-2006 heeft aangetoond dat al te ingewikkelde regels aan de vastgestelde onregelmatigheden hebben bijgedragen. Ten slotte is terugvordering, ondanks een lichte toename van de activiteit op dat gebied, nog steeds een probleem dat de Gemeenschapsbegroting zeer sterk schaadt. In het bijzonder is een periode van 39 maanden tussen het begaan van een onregelmatigheid en het moment waarop de Commissie daarvan op de hoogte wordt gebracht, onaanvaardbaar omdat die vertraging terugvordering moeilijker of onmogelijk maakt. De bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen is van zeer groot belang en raakt onze staten en burgers rechtstreeks. De nodige gestrengheid en vastberadenheid zijn daarom aan de orde. Het besluit van vandaag is bedoeld als een praktisch antwoord op het alarmerende verschijnsel van communautaire fraude. De vergaarde gegevens... Mijnheer de Voorzitter, ik dank u. Wij spreken over transparantie, en er is ook behoefte aan hoffelijkheid. Het besluit van vandaag is bedoeld als een praktisch antwoord op het alarmerende verschijnsel van communautaire fraude. De vergaarde gegevens zijn zorgwekkend: op het gebied van eigen middelen, landbouwuitgaven en structurele acties werden in 2006 ten belope van 1143 miljoen euro onregelmatigheden gemeld, tegenover 1024 miljoen euro het jaar daarvoor. Uit de statistieken blijkt dat het aantal onregelmatigheden steeds toeneemt. Ik wil er echter op wijzen dat een groot aantal onregelmatigheden niet noodzakelijk op een hoog fraudeniveau wijst. Het kan er ook op wijzen dat het toezicht doeltreffend is en dat er nauwe samenwerking is tussen de lidstaten en de Commissie. In haar jaarverslag 2006 beklemtoonde de Commissie terecht het belang van zulke samenwerking voor preventiedoeleinden en terugvordering. Tot nu toe waren de statistieken afhankelijk van zeer verschillende nationale structuren met verschillende administratieve, gerechtelijke, toezichthoudende en inspectiesystemen. In het bijzonder vinden wij het onaanvaardbaar dat Spanje en Duitsland geen informatie in elektronische vorm over onregelmatigheden naar de Commissie hebben doorgestuurd, ondanks de verplichting voor alle lidstaten dat te doen. De regels van de Gemeenschap en de verplichtingen die uit de bestrijding van fraude voortvloeien moeten door alle landen op dezelfde manier in praktijk worden gebracht. Daarom is nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie van wezenlijk belang voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap die moeten worden beschouwd als gemeenschappelijke belangen die verder gaan dan die van individuele landen. De toezichthoudende autoriteiten en plaatselijke overheden moeten beter samenwerken bij de coördinatie en uitwisseling van informatie. De centrale organisatie en uitgave van fondsen vereist complexe regelingen en doet de afstand tussen de financiële autoriteiten en de uiteindelijke begunstigden toenemen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałbym rozpocząć od podziękowania panu Kallasowi za jego cenną współpracę z Parlamentem. Jestem równie wdzięczny OLAF, reprezentowanemu przez dyrektora generalnego, Franza-Hermanna Brünera, za jego wsparcie i za tak ważną pracę, którą się zajmuje, która w żadnym wypadku nie jest łatwa. Wreszcie chciałbym podziękować moim współpracownikom za ich pomocny wkład, jak i organom krajowym i instytucjom, które w tym żmudnym zadaniu nas wspierały, szczególnie - jeśli mogę – włoskiej która wykazała się w tej kwestii profesjonalnym podejściem. Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie. Programy z okresu 2000-2006 w rzeczywistości udowodniły, że nadmiernie skomplikowane zasady przyczyniały się do powstania wykrytych nieprawidłowości. Wreszcie, pomimo nieznacznych postępów w działalności w odzyskiwaniu jest to nadal problem, który wyrządza znaczne szkody w budżecie Wspólnoty. W szczególności niedopuszczalny jest okres 39 miesięcy, który upływa pomiędzy popełnieniem nieprawidłowości a momentem, kiedy Komisja zostaje powiadomiona, ponieważ takie opóźnienia sprawiają, że odzyskanie nie jest możliwe. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty jest niezwykle istotna, co wpływa na nas bezpośrednio jako obywateli i jako państwa; tak więc musi zostać potraktowane z należytą dyscypliną i determinacją. Dzisiejsza rezolucja jest praktyczną odpowiedzią na niepokojące zjawisko oszustw wspólnotowych. Zebrane dane... Dziękuję panu, panie przewodniczący. Mówimy o przejrzystości i istnieje potrzeba zwykłej przyzwoitości. Dzisiejsza rezolucja jest praktyczną odpowiedzią na niepokojące zjawisko oszustw wspólnotowych. Zebrane dane są bardzo niepokojące: w obszarze zasobów własnych, wydatków związanych z rolnictwem i działaniami strukturalnymi w 2006 r. nieprawidłowości wyniosły w sumie 1 143 milionów euro, w porównaniu z 1 024 milionami euro w poprzednik roku. Statystyki ujawniają coraz większe nieprawidłowości. Chciałbym jednakże podkreślić, że duża liczba nieprawidłowości nie znaczy koniecznie dużej ilości nadużyć finansowych; może także dowodzić, że działania kontrolne przynoszą efekty i że istnieje bliska współpraca między państwami członkowskimi i Komisją. W rocznym sprawozdaniu za 2006 r. Komisja słusznie położyła nacisk na znaczenie takiej współpracy w celu zapobiegania i w celu odzyskiwania. Jak dotąd statystyki opierały się na bardzo różnorodnych strukturach krajowych o różnych systemach administracyjnych, sądowych, nadzorczych i kontrolnych. W szczególności uważamy za niedopuszczalny fakt, że Hiszpania i Niemcy nie przekazywały do Komisji w formie elektronicznej informacji na temat nieprawidłowości, pomimo nałożonego na wszystkie państwa członkowskie obowiązku. Przepisy Wspólnoty i obowiązki wynikające z walki z nadużyciami finansowymi muszą być wdrażane w ten sam sposób przez wszystkie kraje. Aby chronić ważne interesy Wspólnoty, które powinny być postrzegane jako wychodzące poza interesy poszczególnych państw wspólne dobro, konieczna jest współpraca pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją. Pomiędzy władzą nadzorczą a miejscową administracją potrzebna jest większa synergia w zakresie koordynowania i wymiany informacji. Utrzymywanie organizacji i wydatkowania funduszy na szczeblu centralnym wymaga skomplikowanego wdrażania i wydłuża dystans między władzami finansowymi i końcowymi beneficjentami."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por agradecer ao Senhor Comissário Kallas pela sua preciosa cooperação com o Parlamento ao longo dos trabalhos. Queria também agradecer ao OLAF, na pessoa do seu director, Franz-Hermann Brüner, pelo seu constante apoio e pelo trabalho fundamental que realiza, e que não é nada fácil. Finalmente, agradeço a todos os colegas pelos seus importantes contributos, assim como a todos os organismos e instituições nacionais que connosco cooperaram nesta árdua tarefa e, em particular - seja-me permitido dizê-lo -, à italiana, que se distingue, neste domínio, pelo seu elevado grau de profissionalismo. A simplificação do quadro legislativo é outro ponto fundamental aflorado no relatório. O período de programação 2000-2006 demonstrou, com efeito, que a complexidade das regras contribuiu para as irregularidades detectadas. Finalmente, apesar de uma ligeira melhoria na actividade de recuperação de montantes, esta continua a ser um problema que causa enormes prejuízos ao orçamento comunitário. Em particular, é inaceitável o período de trinta e nove meses que decorre entre o momento em que uma irregularidade é praticada e aquele em que a mesma é comunicada à Comissão, porquanto tal dilação torna mais difícil, se não mesmo impossível, a recuperação dos montantes. A protecção dos interesses financeiros das Comunidades é uma questão de capital importância que nos afecta directamente enquanto Estados e enquanto cidadãos; deve, por isso, ser tratada com o devido rigor e determinação. A resolução hoje aqui apresentada pretende dar uma resposta concreta ao alarmante fenómeno da fraude a nível comunitário. Os dados recolhidos... Muito obrigado, Senhor Presidente. Estamos a falar de transparência e precisamos também de boa educação. A resolução hoje aqui apresentada pretende dar uma resposta concreta ao alarmante fenómeno da fraude a nível comunitário. Os dados recolhidos são preocupantes: nos sectores dos recursos próprios, das despesas agrícolas e das acções estruturais, as irregularidades notificadas em 2006 totalizaram 1143 milhões de euros, contra os 1024 milhões no ano anterior. As estatísticas revelam um número de irregularidades em constante aumento. Gostaria, contudo, de salientar que um grande número de irregularidades não implica, necessariamente, um elevado nível de fraude; pode ser também um indício da eficácia dos actuais dispositivos de controlo e da existência de uma estreita cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão. No seu relatório anual para 2006, a Comissão salientou, com justeza, a importância de tal cooperação, quer para fins de prevenção quer para a actividade de recuperação. Até agora, as estatísticas têm-se baseado em estruturas nacionais muito heterogéneas, com diferentes sistemas administrativos, jurídicos, de supervisão e de inspecção. Em particular, consideramos inaceitável que a Espanha e a Alemanha não estejam a transmitir à Comissão as informações sobre irregularidades em formato electrónico, como previsto para todos os Estados-Membros. As normas comunitárias e os deveres decorrentes da luta contra a fraude devem ser postos em prática do mesmo modo por todos os países. Para isso, é fundamental uma mais estreita cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão, para a defesa dos interesses financeiros da Comunidade, que devem ser entendidos como interesses comuns, ultrapassando os interesses de cada um dos Estados. É necessária uma maior sinergia entre as autoridades de supervisão e as administrações locais em termos de coordenação e de troca de informações. Manter a nível central a organização e o desembolso de fundos implica mecanismos de aplicação complexos e aumenta as distâncias entre as autoridades financeiras e os beneficiários finais."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io vorrei innanzitutto ringraziare il Commissario Kallas per la sua preziosa collaborazione che ha offerto al Parlamento durante i suoi lavori. Altresì vorrei ringraziare l'OLAF, nella persona del suo direttore Franz-Hermann Brüner, per il costante sostegno e per il fondamentale e non facile lavoro svolto, e infine tutti i colleghi per il loro prezioso contributo, nonché le strutture, le istituzioni di tutti i paesi che collaborano con noi in questo lavoro arduo e – mi sia consentito – in particolare la nostra Guardia di finanza della Repubblica italiana, che si distingue in questo impegno per la sua altissima professionalità. Un altro punto fondamentale toccato dalla relazione è la semplificazione della normativa. Il periodo di programmazione 2000-2006 ha dimostrato infatti che regole troppo complicate favoriscono la commissione di irregolarità. Infine, per quanto riguarda l'attività e il recupero è da segnalare un leggero miglioramento, ma il recupero continua a costituire un problema che provoca ingenti danni al bilancio comunitario. In particolare, si ritiene che il periodo di 39 mesi che intercorre tra il momento della commissione delle irregolarità ed il momento della sua comunicazione sia inaccettabile, poiché tale ritardo rende l'attività di recupero ancor più difficoltosa, se non addirittura impossibile. Il problema della tutela degli interessi finanziari della Comunità è un tema di primaria importanza che ci riguarda direttamente come Stati e come cittadini, e pertanto deve essere affrontato con la fermezza e la decisione che merita. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all'allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti … Grazie Presidente, si parla di trasparenza e ci vuole anche grande civiltà. La risoluzione presentata qui oggi vuole dare una risposta concreta all'allarmante fenomeno delle frodi comunitarie. I dati raccolti sono preoccupanti: nel settore delle risorse proprie, delle spese agricole e delle azioni strutturali, le irregolarità hanno riguardato nel 2006 un importo complessivo di 1.143 milioni di euro, rispetto ai 1.024 milioni di euro dell'anno precedente. Le statistiche ci mostrano un numero di irregolarità sempre crescente. Tuttavia, ci preme sottolineare che un numero elevato di irregolarità non corrisponde necessariamente ad un elevato livello di frode. Esso può anche essere un indice dell'efficacia dei dispositivi di controllo e di una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima, nella sua relazione annuale per il 2006, ha giustamente posto l'accento sull'importanza di tale cooperazione, sia ai fini della prevenzione che dell'attività di recupero. Ad oggi, i dati statistici si basano su strutture nazionali eterogenee, con sistemi amministrativi giuridici e di ispezione molto diversi tra loro. In particolare, si ritiene inaccettabile che Spagna e Germania non trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle irregolarità rilevate in formato elettronico come previsto per tutti gli Stati membri. Le normative comunitarie e gli obblighi imposti dalla lotta alla frode devono essere recepiti allo stesso modo dai diversi paesi. A tale scopo, una più intensa collaborazione fra gli Stati e la Commissione è indispensabile per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, interessi che devono essere percepiti come comuni, che superano cioè gli interessi dei singoli Stati. E' necessario rafforzare le sinergie fra le autorità preposte al controllo e le amministrazioni locali per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di informazioni. Mantenere a livello centrale l'organizzazione e l'erogazione finanziaria comporta meccanismi di attuazione complessi ed aumenta le distanze tra i responsabili finanziari e i beneficiari finali."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcel by som začať poďakovaním pánovi Kallasovi za jeho cennú spoluprácu s Parlamentom počas jeho práce. Rovnako som vďačný OLAF-u, v osobe jeho riaditeľa Franza-Hermanna Brünera, za jeho veľkorysú podporu a dôležitú prácu, ktorá nie je jednoduchá. Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým svojim kolegom za ich užitočné príspevky, ako aj všetkým národným orgánom a inštitúciám, ktoré s nami spolupracovali na tejto náročnej úlohe a najmä, ak smiem, talianskej za jej vysoko profesionálny prístup v tejto oblasti. Zjednodušenie pravidiel je ďalším základným bodom, ktorý bol spomenutý v správe. Programovacie obdobie na roky 2000 až 2006 naozaj ukázalo, že príliš komplikované predpisy prispeli k odhaleniu nezrovnalostí. Na záver, napriek miernemu zlepšeniu vo vymáhaní neoprávnených prostriedkov, je vymáhanie stále problém, ktorý spôsobuje škody rozpočtu Spoločenstva. Najmä obdobie 39 mesiacov medzi spôsobením nezrovnalosti a jej oznámením Komisii je neprijateľné, nakoľko také zdržanie robí vymáhanie zložitejším, ak nie nemožným. Ochrana finančných záujmov Spoločenstva je predmetom veľkého významu, ktorý nás ovplyvňuje priamo ako štáty a ako občanov, a preto sa ňou musíme zaoberať so všetkou prísnosťou a odhodlaním. Dnešné uznesenie by malo byť praktickou reakciou na alarmujúci jav podvodov v rámci Spoločenstva. Zozbierané údaje... Ďakujem, pán predsedajúci. Hovoríme o transparentnosti a potrebná je tiež obyčajná zdvorilosť. Dnešné uznesenie by malo byť praktickou reakciou na alarmujúci jav podvodov v rámci Spoločenstva. Zozbierané údaje sú znepokojujúce: v oblasti vlastných zdrojov, poľnohospodárskych výdavkov a štrukturálnej činnosti, nezrovnalosti oznámené v roku 2006 v celkovej sume 1,143 miliardy EUR v porovnaní s 1,024 miliardy EUR v predchádzajúcom roku. Štatistiky odhaľujú stále sa zvyšujúci počet nezrovnalostí. Avšak rád by som zdôraznil, že veľký počet nezrovnalostí nevyhnutne neznamená vysokú úroveň podvodov. Môže tiež ukazovať, že existujúce kontrolné opatrenia sú účinné a že existuje úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou. Komisia vo svojej výročnej správe na rok 2006 právom zdôrazňovala dôležitosť takejto spolupráce s cieľom predchádzať a vymáhať finančné prostriedky. Doteraz sa štatistiky spoliehali na veľmi rôznorodé národné štruktúry s rozdielnymi administratívnymi, súdnymi, dozornými a kontrolnými systémami. Považujeme za obzvlášť neprijateľné, ak Španielsko a Nemecko nepostupujú Komisii informácie o nezrovnalostiach v elektronickej podobe napriek tomu, že všetky členské štáty sú povinné to urobiť. Predpisy Spoločenstva a povinnosti vyplývajúce z boja proti podvodom musia byť zavedené rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách. K tomu je potrebná užšia spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, aby boli ochránené finančné záujmy Spoločenstva, ktoré musia byť vnímané ako spoločné záujmy presahujúce záujmy jednotlivých štátov. Je potrebná väčšia súčinnosť medzi dozornými orgánmi a miestnymi správami z hľadiska koordinácie a výmeny informácií. Centrálna organizácia a vyplácanie prostriedkov vyžaduje súhrnné opatrenia na zavádzanie a zväčšuje vzdialenosti medzi finančnými orgánmi a konečnými príjemcami."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, na začetku se zahvaljujem gospodu Kallasu za njegovo dragoceno sodelovanje s Parlamentom pri njegovem delu. Prav tako sem hvaležen uradu OLAF, ki ga zastopa direktor Franz-Hermann Brüner, za njegovo veliko podporo in pomembno delo, ki ga opravlja in ki ni lahko. Zahvaljujem se tudi vsem mojim kolegom za njihove koristne prispevke ter nacionalnim organom in institucijam, ki so sodelovali z nami pri tej težavni nalogi, zlasti italijanski Finančni policiji ( ), katere pristop na tem področju je bil resnično strokoven. Poenostavitev pravil je ena od ključnih točk, ki jih omenja poročilo. V programskem obdobju 2000–2006 se je pokazalo, da k ugotovljenim nepravilnostim pravzaprav prispevajo preveč zapletena pravila. Kljub manjši izboljšavi dejavnosti izterjav so te še vedno težava, ki v proračunu Skupnosti povzročajo veliko škodo. Zlasti je nesprejemljivo obdobje 39 mesecev od takrat, ko je bila storjena nepravilnost, do takrat, ko se o njej sporoči Komisiji, ker tak odlog izterjavo še bolj oteži ali jo celo onemogoči. Zaščita finančnih interesov Skupnosti je izjemno pomembna ter na države in državljane neposredno vpliva, zato jo je treba obravnavati s primerno natančnostjo in odločnostjo. Namen današnje resolucije je praktičen odziv na zaskrbljujoč pojav goljufij v Skupnosti. Zbrani podatki… Hvala, gospod predsednik. Govorimo o preglednosti, obstaja pa tudi potreba po splošni vljudnosti. Namen današnje resolucije je praktičen odziv na zaskrbljujoč pojav goljufij v Skupnosti. Zbrani podatki so zaskrbljujoči: v letu 2006 so sporočene nepravilnosti na področjih lastnih sredstev, kmetijskih izdatkov in strukturnih ukrepov znašale skupno 1 143 milijonov EUR v primerjavi z 1 024 milijonov EUR v prejšnjem letu. Statistika razkriva, da je število nepravilnosti vedno večje. Vendar bi poudaril, da večje število nepravilnosti še ne pomeni višje ravni goljufij; lahko je tudi dokaz učinkovitosti obstoječe nadzorne ureditve ter tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo. Komisija v svojem letnem poročilu za leto 2006 upravičeno poudarja pomembnost takega sodelovanja za preprečevanje in izterjavo. Do zdaj se je statistika opirala na precej različne nacionalne strukture z različnimi upravnimi, pravnimi in nadzornimi sistemi ter sistemi inšpekcij. Zlasti menimo, da je popolnoma nesprejemljivo, da Nemčija in Španija Komisiji ne posredujeta informacij o nepravilnostih v elektronski obliki, čeprav je to obveznost držav članic. Pravila in obveznosti Skupnosti, ki so nastala v okviru boja proti goljufijam, se morajo v vseh državah članicah izvajati na enak način. Zato je tesnejše sodelovanje med državami članicami in Komisijo ključno za zaščito finančnih interesov Skupnosti, ki jih je treba obravnavati kot skupne interese, ki presegajo interese posameznih držav. Potrebna je večja sinergija med nadzornimi organi in lokalnimi upravami v zvezi z usklajevanjem in izmenjavo informacij. Ohranjanje organiziranosti in izplačevanja sredstev na centralni ravni zahteva kompleksne izvedbene ukrepe ter oddaljuje finančne organe od končnih upravičencev."@sl20
". − Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag skulle vilja börja med att tacka Siim Kallas för hans värdefulla samarbete med parlamentet under dess arbete. Jag är även tacksam mot Olaf, som företräds av generaldirektör Franz-Hermann Brüner, för dess oreserverade stöd och det viktiga arbete som Olaf utför, vilket är långt ifrån enkelt. Slutligen skulle jag vilja tacka alla mina kolleger för deras bidrag som varit till stor hjälp, och även alla nationella organ och institutioner som har samarbetat med oss i den här krävande frågan, och särskilt, om ni tillåter, italienska Guardia di finanza som har tagit sig an det här på ett mycket professionellt sätt. En annan grundläggande punkt som tas upp i betänkandet är förenkling av reglerna. Faktum är att programperioden 2000-2006 visade att alltför komplicerade regler bidrog till de uppdagade oegentligheterna. Till sist vill jag säga att trots en liten förbättring inom återvinningsverksamheten är återvinning fortfarande ett problem som orsakar EU-budgeten oerhörd skada. Särskilt tidsperioden på 39 månader mellan den tidpunkt då en oegentlighet begås och den tidpunkt då denna oegentlighet anmäls till kommissionen är oacceptabel, och en sådan försening försvårar återvinningen eller gör den rentav omöjlig. Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen är en mycket viktig fråga som har direkt inverkan på oss som stater och som medborgare, och därför måste behandlas så strikt och beslutsamt som nödvändigt. Dagens betänkande är avsett att utgöra ett praktiskt svar på den alarmerande företeelsen med bedrägerier inom gemenskapen. Den information som inhämtats… Tack, herr talman. Vi håller på att diskutera insyn och det är även på sin plats med lite vanlig hövlighet. Dagens betänkande är avsett att utgöra ett praktiskt svar på den alarmerande företeelsen med bedrägerier inom gemenskapen. Den information som inhämtats är oroande: de anmälda oegentligheterna under 2006 inom områdena egna medel, jordbruksutgifter och strukturåtgärder uppgick till ett totalbelopp på 1 143 miljoner euro, jämfört med 1 024 miljoner euro under föregående år. Statistiken visar att det finns ett ständigt ökande antal oegentligheter. Jag skulle emellertid vilja påpeka att ett stort antal oegentligheter inte nödvändigtvis innebär att bedrägerierna är omfattande. Antalet anmälda oegentligheter kan också vara ett bevis för att de införda kontrollåtgärderna är effektiva och att medlemsstaterna och kommissionen har ett nära samarbete. I sin årsrapport för 2006 betonade kommissionen med rätta vikten av ett sådant samarbete för förebyggande ändamål och för återvinningsarbete. Hittills har statistiken byggt på mycket olika nationella strukturer med mycket olika administrativa och rättsliga system och kontroll- och övervakningssystem. Vi anser särskilt att det är oacceptabelt att Tyskland och Spanien inte lämnar information om oegentligheter i elektroniskt format till kommissionen, trots att alla medlemsstater är skyldiga att göra det. Gemenskapens regler och skyldigheter som syftar till bedrägeribekämpning måste tillämpas på samma sätt av alla länder. Därför är det mycket viktigt att medlemsstaterna och kommissionen har ett närmare samarbete för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen, vilka måste ses som gemensamma intressen som går utöver enskilda staters intressen. Det krävs större samstämdhet mellan kontrollmyndigheterna och de lokala förvaltningarna beträffande samordning och utbyte av information. När organisation och utbetalning av medel behålls på central nivå framtvingar detta komplexa tillämpningsåtgärder och ökar avståndet mellan de finansiella myndigheterna och de slutliga mottagarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök félbeszakítja a felszólalót, hogy rendre utasítson néhány zavart keltő képviselőt.)"11
"(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken om een aantal leden die de vergadering verstoren, te berispen)"3
"(Der Präsident unterbricht den Redner, um einige Abgeordnete, die die Debatte stören, zur Ordnung zu rufen.)"9
"(El Presidente interrumpe al ponente para reprender a algunos diputados que estaban causando molestias)"21
"(Formanden afbrød taleren for at kalde de parlamentsmedlemmer til orden, der forstyrrede forhandlingen)"2
"(Il Presidente interrompe l’oratore per richiamare alcuni deputati che disturbano la discussione)"12
"(Le Président interrompt l’orateur pour tancer certains membres qui perturbent l’Assemblée)"8
"(O Presidente interrompe o orador para chamar a atenção de alguns deputados que estão a perturbar o debate)"17
"(Pirmininkas pertraukė kalbėtoją, norėdamas įspėti narius, kurie trikdė posėdžio darbą)"14
"(Predsedajúci prerušil rečníka, aby napomenul niektorých poslancov, ktorí vyrušovali)"19
"(Predsednik je prekinil govornika in opozoril nekaj poslancev, ki so motili razpravo.)"20
"(President katkestab kõneleja, et kutsuda korrale mõningaid liikmeid, kes istungit segavad)"5
"(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju, lai izteiktu aizrādījumu dažiem deputātiem, kuri traucēja sēdi)."13
"(Przewodniczący przerwał mówcy, aby upomnieć niektórych posłów i posłanki którzy zakłócali porządek)"16
"(Puhemies keskeytti puhujan nuhdellakseen jäseniä, jotka aiheuttivat häiriötä.)"7
"(Předsedající řečníka přerušil, aby napomenul některé poslance, kteří rušili)"1
"(The President interrupted the speaker to reprimand some Members who were causing a disturbance)"4
"(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να επιπλήξει κάποιους βουλευτές που έκαναν φασαρία)"10
"Guardia di finanza"14
"relatore"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph