Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-103"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-103"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le rapport Pomés Ruiz estime au contraire et à juste titre que des efforts importants restent à fournir avant d’atteindre la transparence au niveau financier. L’analyse du rapport annuel d’activités 2006 de la DG du Budget de la Commission nous a en effet montré le chemin qui reste à parcourir avant d’atteindre la transparence des comptes de l’UE. Le contrôle des fonds alloués à la PAC, par exemple, indique que les instruments à disposition de la Commission ne lui permettent pas toujours de garantir l’exactitude des données fournies par les États membres. Pour éviter les dérives du passé, la Commission devra améliorer l’information donnée au public concernant les bénéficiaires des fonds communautaires par la prise rapide de mesures concrètes: rationalisation des informations publiées sur les bénéficiaires des fonds communautaires, création d’un moteur de recherche général, publication d’une «liste noire» des cas de fraude, etc. Afin d’assurer un contrôle rigoureux, efficace et transparent des fonds communautaires alloués aux États membres, la Commission devrait, à l’avenir, assumer la responsabilité politique des informations qu’elle publie."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pomés Ruizova zpráva na druhé straně poměrně správně tvrdí, že je ještě třeba vynaložit značné úsilí, než bude dosaženo průhlednosti ve finančních otázkách. Analýza výroční zprávy o činnosti za rok 2006 Generálního ředitelství pro rozpočet v podstatě určila, co je ještě třeba vykonat k dosažení průhlednosti v účtech EU. Revize prostředků vyčleněných na společnou zemědělskou politiku například ukazuje, že nástroje, které má Komise k dispozici, ne vždy umožňují zaručit přesnost údajů od členských států. Pokud máme zabránit rozpočtovým chybám, k nimž docházelo v minulosti, musí Komise zlepšit kvalitu dodávaných informací veřejnosti, týkající se příjemců finančních prostředků Společenství, a musí tak učinit bezodkladně formou přijetí řady konkrétních opatření: systematizace informací zveřejňovaných o subjektech, které přijímají finanční prostředky Společenství, vytvoření celkového vyhledávacího serveru, zveřejnění černé listiny podvodníků atd. V zájmu zajištění přísné, účinné a průhledné kontroly prostředků Společenství vyčleněných pro členské státy bude muset Komise v budoucnu převzít politickou odpovědnost za informace, které zveřejňuje."@cs1
"I hr. Ruiz' betænkning gives der med rette udtryk for det synspunkt, at der stadig er meget at gøre, før vi opnår gennemsigtighed i de finansielle anliggender. Af en analyse af GD Budgets aktivitetsrapport for 2006 fremgår rent faktisk, hvad der endnu skal gøres for at sikre gennemsigtighed i EU's regnskaber. En undersøgelse af de midler, der er bevilget til den fælles landbrugspolitik, viser eksempelvis, at de instrumenter, som Kommissionen har til rådighed, ikke altid gør det muligt at garantere nøjagtigheden af de oplysninger, som medlemsstaterne indberetter. Hvis vi skal undgå fortidens budgetmæssige glidebane, er Kommissionen nødt til at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der formidles til offentligheden, vedrørende modtagerne af fællesskabsmidler, og straks gøre dette ved at iværksætte en række konkrete tiltag: rationalisering af offentliggjorte oplysninger om modtagerne af fællesskabsmidler, oprettelse af en generel søgemaskine, offentliggørelse af en sortliste over bedragere mv. Med henblik på at sikre en streng, effektiv og gennemsigtig kontrol med bevillingen af fællesskabsmidler til medlemsstaterne bør Kommissionen i fremtiden påtage sig det politiske ansvar for de oplysninger, som den offentliggør."@da2
"Der Bericht Pomés Ruiz schätzt vielmehr zu Recht ein, dass große Anstrengungen unternommen werden müssen, damit Transparenz in den Finanzangelegenheiten erreicht wird. Die Analyse des Jahrestätigkeitsberichts 2006 der Generaldirektion Haushalt hat uns deutlich gemacht, welchen Weg es noch zurückzulegen gilt, bevor die Transparenz der Rechnungslegung der EU erreicht ist. Die Kontrolle der für die Gemeinsame Agrarpolitik bereitgestellten Mittel zeigt beispielsweise, dass die der Kommission zur Verfügung stehenden Instrumente es ihr nicht immer ermöglichen, die Exaktheit der von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten zu gewährleisten. Um die Fehlleistungen der Vergangenheit zu vermeiden, muss die Kommission die Information der Öffentlichkeit über der Begünstigten von Gemeinschaftsmitteln verbessern, indem sie umgehend konkrete Maßnahmen ergreift: Rationalisierung der veröffentlichten Informationen über die Begünstigten von Gemeinschaftsmitteln, Erstellung einer allgemeinen Suchmaschine, Veröffentlichung einer „schwarzen Liste“ der Betrugsfälle usw. Um eine strikte, effiziente und transparente Kontrolle der den Mitgliedstaaten gewährten Gemeinschaftsmittel sicherzustellen, sollte die Kommission künftig die politische Verantwortung für die von ihr veröffentlichten Informationen übernehmen."@de9
". Η έκθεση Pomés Ruiz, αφετέρου, πολύ ορθά υποστηρίζει ότι πρέπει ακόμα να γίνουν σημαντικές προσπάθειες έως ότου επιτύχουμε διαφάνεια σε οικονομικά θέματα. Μια ανάλυση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2006 για τη ΓΔ Προϋπολογισμού έχει πράγματι εντοπίσει τι πρέπει ακόμα να γίνει έως ότου επιτευχθεί διαφάνεια στους λογαριασμούς της ΕΕ. Μια εξέταση των κονδυλίων που κατανέμονται στην κοινή αγροτική πολιτική, για παράδειγμα, δείχνει ότι τα μέσα που διαθέτει η Επιτροπή δεν της επιτρέπουν πάντα να διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη. Για να αποτρέψει τα δημοσιονομικά ολισθήματα του παρελθόντος, η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό όσον αφορά τους δικαιούχους των κοινοτικών κονδυλίων και πρέπει να το κάνει χωρίς καθυστέρηση λαμβάνοντας μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων: εξορθολογισμός των πληροφοριών που δημοσιεύονται για όσους εισπράττουν κοινοτική χρηματοδότηση, δημιουργία γενικής μηχανής αναζήτησης, δημοσίευση «μαύρης λίστας» απατεώνων, και ούτω καθ’ εξής. Για να διασφαλίσει αυστηρό, αποτελεσματικό και διαφανή έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων που κατανέμονται στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει στο μέλλον να αναλάβει πολιτική ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύει."@el10
". The Pomés Ruiz report, on the other hand, quite rightly takes the view that major efforts still have to be made before we achieve transparency in financial matters. An analysis of the 2006 Annual Activity Report of the Budget DG has in effect identified what still needs to be done before achieving transparency in the EU’s accounts. An examination of the funds allocated to the common agricultural policy, for example, shows that the instruments available to the Commission do not always allow it to guarantee the accuracy of the data supplied by the Member States. If we are to prevent the budgetary slides of the past the Commission needs to improve the quality of the information supplied to the public concerning the beneficiaries of Community funds and must do this without delay by taking a number of concrete measures: rationalisation of published information on those receiving Community funding, creation of an overall search-engine, publication of a ‘blacklist’ of fraudsters, and so on. In order to ensure rigorous, effective and transparent control of the Community funds allocated to the Member States the Commission should in future assume political responsibility for the information it publishes."@en4
". Pomés Ruizi raportis võetakse teisest küljest küllaltki õigesti arvesse seisukohta, et tuleb siiski teha suuri jõupingutusi, enne kui saavutame läbipaistvuse finantsküsimustes. Eelarve peadirektoraadi 2006. aasta tegevusaruande analüüsis on määratletud, mis tuleb ära teha enne läbipaistvuse saavutamist ELi raamatupidamisaruandes. Näiteks ühisele põllumajanduspoliitikale eraldatud rahaliste vahendite läbivaatamine näitab, et komisjonile kättesaadavad vahendid ei võimalda alati liikmesriikide esitatud andmete täpsust tagada. Kui tahame varasemaid eelarvega seotud muudatusi vältida, peab komisjon parandama teabe kvaliteeti, mida avalikkusele antakse ühenduse rahaliste vahendite saajate kohta, ning tegema seda viivitamata, võttes rea konkreetseid meetmeid: ühenduse rahaliste vahendite saajate kohta avaldatud andmete ratsionaliseerimine, üldise otsingumootori loomine, petturite „musta nimekirja” avaldamine ja nõnda edasi. Range, tõhusa ja läbipaistva kontrolli tagamiseks liikmesriikidele jaotatud ühenduse rahaliste vahendite üle peaks komisjon tulevikus poliitiliselt vastutama teabe eest, mida ta avaldab."@et5
". José Javier Pomés Ruizin mietinnössä todetaan perustellusti, että avoimuuden saavuttaminen talousasioissa edellyttää vielä paljon työtä. Budjettipääosaston vuoden 2006 toimintakertomuksen tarkastelusta itse asiassa ilmeni, mitä on vielä tehtävä, ennen kuin EU:n kirjanpito on avointa. Esimerkiksi yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdennettujen varojen tarkastelu osoittaa, ettei komissio kykene aina varmistamaan käytettävissään olevilla välineillä, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot pitävät paikkansa. Jos haluamme ehkäistä aiemmin tapahtuneita varojen käyttöön liittyviä epäkohtia, komission on parannettava viipymättä yleisölle annettavien, yhteisön varojen saajia koskevien tietojen laatua toteuttamalla monia konkreettisia toimenpiteitä: järkeistämällä julkaistuja tietoja yhteisön rahoituksen saajista, kehittämällä yleisen hakukoneen, julkaisemalla ”mustan listan” huijareista ja niin edelleen. Komission pitäisi kantaa tulevaisuudessa poliittinen vastuu julkaisemistaan tiedoista varmistaakseen jäsenvaltioille myönnettyjen yhteisön varojen tiukan, tehokkaan ja avoimen valvonnan."@fi7
". A másik oldalról, Pomés Ruiz jelentés helyesen mondja magáénak azt az álláspontot, hogy hatalmas erőfeszítéseket kell még tennünk ahhoz, hogy a pénzügyek elérhetőek legyenek. A Költségvetési Főigazgatóság 2006. évi éves tevékenységi jelentésének egyik elemzése gyakorlatilag megjelölte, hogy mit kell még ahhoz tenni, hogy az EU számlái átláthatóak legyenek. A közös agrárpolitikának jutatott pénzeszközök vizsgálata például azt mutatja, hogy a Bizottság rendelkezésére álló eszközök nem mindig teszik lehetővé, hogy a Bizottság garantálja a tagállamok által nyújtott adatok pontosságát. Ha meg akarjuk előzni a múltban oly sokszor előfordult költségvetési csúszásokat, akkor a Bizottságnak javítania kell a nyilvánosságnak a közösségi pénzeszközök kedvezményezettjeiről nyújtott információ minőségén, és mindezt haladéktalanul meg kell tenniük néhány konkrét intézkedés segítségével: a közösségi finanszírozásban részesülőkről közzétett információk ésszerűsítése, egy mindent átfogó keresőmotor létrehozása, a csalók feketelistájának közzé tétele stb. A tagállamoknak jutatott közösségi pénzeszközök feletti szigorú, hatékony és átlátható ellenőrzés biztosítása érdekében a Bizottságnak a jövőben politikai felelősséget kell vállalnia az általa közzé tett információkért."@hu11
". La relazione Pomés Ruiz ritiene al contrario e a giusto titolo che devono essere compiuti tuttora grandi sforzi prima di raggiungere la trasparenza a livello finanziario. L’analisi della relazione annuale sulle attività 2006 della DG Bilancio ha infatti mostrato il cammino da percorrere prima di raggiungere la trasparenza dei conti dell’UE. Il controllo dei fondi destinati alla politica agricola comune, ad esempio, indica che gli strumenti a disposizione della Commissione non sempre le consentono di garantire l’esattezza dei dati forniti dagli Stati membri. Se vogliamo evitare le derive finanziarie del passato, la Commissione deve migliorare la qualità delle informazioni fornite al pubblico sui beneficiari dei fondi comunitari e deve farlo senza indugi, prendendo una serie di misure concrete: razionalizzazione delle informazioni pubblicate sui beneficiari dei fondi comunitari, creazione di un motore di ricerca generale, pubblicazione di una “lista nera” dei casi di frode, e così via. Per garantire un controllo rigoroso, effettivo e trasparente dei fondi comunitari assegnati agli Stati membri, la Commissione in futuro dovrebbe assumersi la responsabilità politica delle informazioni che pubblica."@it12
"J. J. Poméso Ruizo pranešime gana teisingai išdėstomas požiūris, kad vis dar reikia įdėti esminių pastangų siekiant skaidrumo finansiniuose reikaluose. Biudžeto generalinio direktorato 2006 m. metinės veiklos ataskaitos analizė iš tiesų nurodė tai, ką vis dar reikia padaryti prieš pasiekiant skaidrumo Europos Sąjungos ataskaitose. Pavyzdžiui, lėšų, paskirtų bendrajai žemės ūkio politikai, patikrinimas rodo, kad Komisijos turimos priemonės ne visada leidžia užtikrinti valstybių narių pateiktų duomenų tikslumą. Jei ketiname užkirsti kelią anksčiau pasitaikiusioms biudžeto klaidoms, Komisija turi teikti aukštesnės kokybės informaciją, skirtą visuomenei, apie Bendrijos lėšų gavėjus ir šią informacijos kokybę turi pakelti neatidėliodama imdamasi šių konkrečių priemonių: paskelbtos informacijos apie gaunančius Bendrijos lėšas racionalizacijos, visaapimančios paieškos sistemos sukūrimo, sukčiavimo veikas atlikusių asmenų „juodojo sąrašo“ paskelbimo ir kt. Siekdama užtikrinti griežtą, efektyvią ir skaidrią Bendrijos lėšų, paskirtų valstybėms narėms, kontrolę, Komisija ateityje turi prisiimti politinę atsakomybę dėl informacijos, kurią ji skelbia."@lt14
". ziņojums, no vienas puses, pilnīgi pareizi pauž uzskatu, ka joprojām ir jāpieliek lielas pūles, kamēr mēs panāksim pārredzamību finanšu jautājumos. Budžeta ĢD 2006. gada darbības pārskats īstenībā atklāja, kas vēl ir jāizdara, kamēr tiks panākta ES rēķinu pārredzamība. Piemēram, kopējai lauksaimniecības politikai piešķirto līdzekļu pārbaude liecina, ka Komisijas rīcībā esošie instrumenti ne vienmēr dod tai iespēju nodrošināt dalībvalstu iesniegto datu precizitāti. Ja mēs vēlamies novērst agrākas budžeta nobīdes, mums ir jāuzlabo sabiedrībai sniegtās informācijas kvalitātes attiecībā uz Kopienas līdzekļu saņēmējiem, un tas jādara nekavējoties, īstenojot daudzus konkrētus pasākumus: publicētās informācijas racionalizācija par Kopienas līdzekļu saņēmējiem, vispārējas meklētājprogrammas izveide, krāpnieku ,,melno sarakstu” publicēšana, un tā tālāk. Lai nodrošinātu dalībvalstīm piešķirto līdzekļu enerģisku, efektīvu un pārredzamu kontroli, turpmāk Komisijai jāuzņemas politiska atbildība par informāciju, kuru tā publicē."@lv13
"Le rapport Pomés Ruiz estime au contraire et à juste titre que des efforts importants restent à fournir avant d'atteindre la transparence au niveau financier. L'analyse du rapport annuel d'activités 2006 de la DG du Budget de la Commission nous a en effet montré le chemin qui reste à parcourir avant d'atteindre la transparence des comptes de l'UE. Le contrôle des fonds alloués à la PAC, par exemple, indique que les instruments à disposition de la Commission ne lui permettent pas toujours de garantir l'exactitude des données fournies par les États membres. Pour éviter les dérives du passé, la Commission devra améliorer l'information donnée au public concernant les bénéficiaires des fonds communautaires par la prise rapide de mesures concrètes: rationalisation des informations publiées sur les bénéficiaires des fonds communautaires, création d'un moteur de recherche général, publication d'une "liste noire" des cas de fraude, etc. Afin d'assurer un contrôle rigoureux, efficace et transparent des fonds communautaires alloués aux États membres, la Commission devrait, à l'avenir, assumer la responsabilité politique des informations qu'elle publie."@mt15
". Het verslag-Pomés Ruiz wijst er terecht op dat nog grote inspanningen moeten worden gedaan om transparantie in financiële zaken te bereiken. Een analyse van het jaarlijkse activiteitenverslag 2006 van het DG Begroting heeft vastgesteld wat nog dient te worden gedaan om de EU-rekening transparant te maken. Uit een onderzoek van de aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid toegewezen fondsen blijkt bijvoorbeeld dat de beschikbare instrumenten de Commissie niet altijd in staat stellen de juistheid van de gegevens van de lidstaten te garanderen. Om de begrotingsproblemen van het verleden te voorkomen, dient de Commissie de kwaliteit van de openbare informatie betreffende de begunstigden van Gemeenschapsfondsen onverwijld te verbeteren. Daartoe dient zij een aantal concrete maatregelen te nemen. Het gaat onder meer om de rationalisering van de gepubliceerde informatie over de ontvangers van gemeenschapsfinanciering, de ontwikkeling van een algemene zoekmachine en de publicatie van een zwarte lijst van fraudeurs. Om een grondige, doeltreffende en transparante controle van de aan de lidstaten toegewezen Gemeenschapsfondsen te garanderen, moet de Commissie in de toekomst politieke verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die zij publiceert."@nl3
". Z drugiej strony, sprawozdanie pana Pomésa Ruiza zupełnie słusznie prezentuje pogląd, że zanim osiągniemy przejrzystość w sprawach finansowych, nadal musimy podjąć znaczny wysiłek. Analiza sprawozdania rocznego Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu zidentyfikowała to, co należy jeszcze zrobić, zanim osiągnięta zostanie przejrzystość w sprawozdaniach rachunkowych UE. Kontrola funduszy ulokowanych np. we wspólnej polityce rolnej pokazuje, że dostępne dla Komisji instrumenty nie zawsze pozwalają na zagwarantowanie dokładności danych przestawianych przez państwa członkowskie. Jeśli mamy zapobiegać spadkom budżetowym, które zdarzały się w przeszłości, Komisja musi poprawić jakość informacji przekazywanych opinii publicznej dotyczących beneficjentów funduszy wspólnotowych i musi zrobić to bezzwłocznie poprzez podjęcie następujących kroków: racjonalizacja opublikowanych informacji dotyczących osób otrzymujących pomoc z funduszy Wspólnoty, stworzenie ogólnego modułu wyszukiwania, publikacja „czarnej listy” oszustów itd. Aby zapewnić rygorystyczną, efektywną i przejrzystą kontrolę funduszy Wspólnoty przyznanych państwom członkowskim, Komisja powinna w przyszłości przyjąć odpowiedzialność polityczną za publikowane przez siebie informacje."@pl16
"O relatório Pomés Ruiz, por outro lado, considera muito justamente que haverá ainda que fazer esforços importantes antes de obtermos a transparência a nível financeiro. Uma análise do Relatório Anual de Actividades 2006 da DG "Orçamento" da Comissão identificou, com efeito, o que ainda é necessário fazer para obtermos transparência nas contas da UE. Um exame dos fundos afectados à política agrícola comum, por exemplo, indica que os instrumentos à disposição da Comissão nem sempre lhe permitem garantir a exactidão dos dados fornecidos pelos Estados-Membros. Para evitar as derivas orçamentais do passado, a Comissão precisa de melhorar a qualidade da informação dada ao público relativamente aos beneficiários dos fundos comunitários e deve fazê-lo sem demora tomando algumas medidas concretas: racionalização das informações publicadas sobre os beneficiários dos fundos comunitários, criação de um motor de pesquisa global, publicação de uma "lista negra" dos casos de fraude, etc. A fim de assegurar um controlo rigoroso, eficaz e transparente dos fundos comunitários afectados aos Estados-Membros, a Comissão deve, no futuro, assumir a responsabilidade política pelas informações que publica."@pt17
"Le rapport Pomés Ruiz estime au contraire et à juste titre que des efforts importants restent à fournir avant d'atteindre la transparence au niveau financier. L'analyse du rapport annuel d'activités 2006 de la DG du Budget de la Commission nous a en effet montré le chemin qui reste à parcourir avant d'atteindre la transparence des comptes de l'UE. Le contrôle des fonds alloués à la PAC, par exemple, indique que les instruments à disposition de la Commission ne lui permettent pas toujours de garantir l'exactitude des données fournies par les États membres. Pour éviter les dérives du passé, la Commission devra améliorer l'information donnée au public concernant les bénéficiaires des fonds communautaires par la prise rapide de mesures concrètes: rationalisation des informations publiées sur les bénéficiaires des fonds communautaires, création d'un moteur de recherche général, publication d'une "liste noire" des cas de fraude, etc. Afin d'assurer un contrôle rigoureux, efficace et transparent des fonds communautaires alloués aux États membres, la Commission devrait, à l'avenir, assumer la responsabilité politique des informations qu'elle publie."@ro18
"Na druhej strane, správa Pomésa Ruiza celkom správne obsahuje stanovisko, že ešte stále musí byť vynaložené obrovské úsilie, aby sme dosiahli transparentnosť vo finančných otázkach. Analýza výročnej správy o činnosti GR pre rozpočet za rok 2006 v skutočnosti ukázala, čo je stále nevyhnutné vykonať pred dosiahnutím transparentnosti v účtoch EÚ. Z preskúmania prostriedkov určených na spoločnú poľnohospodársku politiku napríklad vyplýva, že nástroje, ktoré má Komisia k dispozícii nie vždy umožňujú zaručiť presnosť údajov poskytovaných členskými štátmi. Ak sa chceme vyhnúť rozpočtovým chybám z minulosti, Komisia musí zvýšiť kvalitu informácií poskytovaných verejnosti o príjemcoch prostriedkov Spoločenstva a musí to urobiť bezodkladne prijatím mnohých konkrétnych opatrení: racionalizáciou zverejnených informácií o príjemcoch prostriedkov Spoločenstva, vytvorením všeobecného vyhľadávača, zverejnením čiernej listiny podvodníkov atď. Komisia by mala v budúcnosti prijať politickú zodpovednosť za zverejnené informácie, aby zabezpečila prísnu, účinnú a transparentnú kontrolu prostriedkov Spoločenstva pridelených členským štátom."@sk19
"Poročilo gospoda Pomésa Ruiza po drugi strani povsem upravičeno zavzema stališče, da je treba še veliko storiti, preden bomo dosegli preglednost pri finančnih zadevah. Analiza letnega poročila o dejavnostih GD za proračun za leto 2006 je dejansko opredelila, kaj bo še treba storiti, preden se doseže preglednost računovodskih izkazov EU. Pregled sredstev, dodeljenih skupni kmetijski politiki, je na primer pokazal, da Komisija z instrumenti, ki so ji na voljo, ne more vedno zagotoviti točnosti podatkov, ki jih posredujejo države članice. Če hočemo preprečiti proračunske napake iz preteklosti, mora Komisija izboljšati kakovost informacij o prejemnikih sredstev Skupnosti, ki so posredovane javnosti, in to mora storiti nemudoma, tako da sprejme število konkretnih ukrepov: racionalizacijo objavljenih informacij o tistih, ki prejemajo sredstva Skupnosti, vzpostavitev splošnega iskalnika, objavo „črnega seznama“ goljufov itd. Da se zagotovi strog, učinkovit in pregleden nadzor nad sredstvi Skupnosti, dodeljenimi državam članicam, mora Komisija v prihodnosti prevzeti politično odgovornost za informacije, ki jih objavlja."@sl20
"I betänkandet av José Javier Pomés Ruiz förespråkas å ena sidan med all rätt synsättet att det måste göras större satsningar innan vi kan uppnå öppenhet i ekonomiska angelägenheter. En analys av GD Budgets årliga verksamhetsrapport för 2006 har i grund och botten klarlagt vad som fortfarande måste göras innan vi kan uppnå öppenhet i EU:s räkenskaper. En undersökning av de medel som tilldelats den gemensamma jordbrukspolitiken till exempel visar att de instrument som kommissionen har inte alltid gör det möjligt för den att garantera att de uppgifter som lämnas av medlemsstaterna är riktiga. Om vi vill förhindra forna tiders budgetära kälkbacke måste kommissionen förbättra kvaliteten på den information som ges till allmänheten om mottagarna av EU-medel och göra detta utan dröjsmål genom att vidta en rad konkreta åtgärder som till exempel att rationalisera den offentliga informationen om de som får EU-medel, skapa en övergripande sökmotor, offentliggöra en ”svart lista” över bedrägerifall, och så vidare. För att kunna garantera en noggrann, effektiv kontroll och öppenhet i de EU-medel som medlemsstaterna tar emot bör kommissionen i framtiden överta ett politiskt ansvar för den information som offentliggörs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph