Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, puede estar contento el señor Kallas, porque está viendo que la iniciativa de transparencia es una iniciativa muy sentida, muy querida y muy aplaudida por todo el arco parlamentario de esta Cámara, y porque ha podido comprobar el apoyo que va a encontrar usted aquí. Nosotros queremos ir más allá, señor Kallas, en la transparencia, y ya en este informe le sugerimos algunos asuntos en los que cabe avanzar: en cuanto a las recuperaciones, a los expertos o a la salvaguarda de la inocencia. Pero ¡atención! dentro de los límites del sentido común, no teniendo en cuenta ese populismo de alguna prensa amarilla que parece dedicarse a ganar dinero exagerando de forma populista sobre lo que es la seria vida de la Unión Europea. Agradezco a Inés Ayala su sugerencia de que la OLAF también se ocupe de estos asuntos, al igual que doy las gracias al señor Jørgensen, a Paulo Casaca, al señor Bösch, que está aquí presente, o a mis compañeros Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. Le quiero decir que también me preguntaba Alex Stubb qué suprimiría; pues suprimiría, por ejemplo, la mención a las actividades de los cónyuges. Recuerdo que el mayor problema de esta Unión Europea no fue por un cónyuge, sino por algo parecido, y me estoy refiriendo al caso de la señora Edith Cresson. Por tanto, quiero decir que no pongamos puertas al campo y hagamos las cosas lógicas y no las cosas ilógicas. De hecho, también los diputados tenemos derecho a la vida familiar y privada. Quisiera añadir que nosotros seguiremos dando ejemplo a muchos Estados miembros de cómo la Unión Europea gasta los fondos cada vez mejor, de forma más eficiente, con poco coste administrativo y mucha más eficacia que algunos Estados miembros. En esta avanzadilla en la que todos estamos de acuerdo, hay bastantes Estados miembros — ésos que se niegan a presentarnos el de cómo gastan ellos el 80 % de los fondos comunitarios y luego parece que se alegran cuando nosotros rechazamos aprobar las cuentas de la Unión Europea— que justifican de ese modo el hecho de dar menos dinero al fondo común, limitando la actividad de la Unión Europea, abusando de nuestras denuncias de que son los Estados miembros los que no gastan bien, y utilizando ese argumento para negarse a dar a esta Casa más del 1 %. Gracias, señor Presidente y ánimo, señor Kallas, en ese objetivo tan querido y tan animado por esta Cámara."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pan Kallas se může cítit spokojen, protože si uvědomuje, že iniciativa transparentnosti je iniciativou, která je ceněná a která je blízká srdcím všech v této sněmovně, a také proto, že nyní zakusil podporu, kterou zde má. Pane Kallasi, pokud jde o průhlednost, chtěli bychom pokročit ještě dál, a zpráva naznačuje, ve kterých oblastech je pokrok potřebný: vymáhání dlužných částek, expertní skupiny či presumpce neviny. Nicméně vás naléhavě vzývám: musíme se řídit zdravým rozumem a nebrat ohled na populismus některých plátků, jejichž pisatelé se patrně rozhodli vydělávat peníze populistickým zveličováním vážných témat Evropské unie. Rád bych poděkoval Inés Ayalaové za její návrh, aby se těmito otázkami zabýval i Evropský úřad pro boj proti podvodům, i panu Jørgensenovi, Paulu Casacaovi, panu Böschovi, který je zde přítomen, i svým kolegům Ingeborg Grässleové, Alexi Stubbovi atd. Rád bych řekl, že Alex Stubb se mě rovněž ptal, co bych chtěl odstranit, tak musím říci, že například bych rád odstranil odkaz na činnost manžela/manželky. Vzpomínám si, že největší problém v Evropské unii nezpůsobil manžel ani manželka, avšak něco podobného: mluvím o případu Edithy Cressonové. Myslím tím, že bychom neměli vůči sobě zavádět taková omezení a měli bychom dělat to, co je logické, a nikoli to, co je nelogické. Dokonce i poslanci této sněmovny mají právo na rodinný život a na soukromý život. Rovněž bych si přál, abychom byli nadále příkladem pro mnohé členské státy v tom, jak EU vynakládá své prostředky lépe a účinněji, s nižšími administrativními náklady a účinněji než některé členské státy. V této přípravné misi, s níž všichni souhlasíme, řada členských států – států, které odmítají vysvětlit, jak utrácejí 80 % finančních prostředků Společenství, a pak se tváří šťastně, když odmítneme schválit účetnictví EU – čímž odůvodňují nižší příspěvky do společného fondu, čímž omezují činnost EU, napadají naše obvinění, že jsou to členské státy, které nevynakládají prostředky správně, a na základě toho odmítají přiznat této sněmovně více než 1 %. Děkuji vám, pane předsedající, a dovolte mi rovněž popřát panu Kallasovi úspěch při zajišťování cíle, který má tak vřelou podporu Parlamentu."@cs1
"Hr. formand! De kan være tilfreds med hr. Kallas, fordi han forstår, at gennemsigtighedsinitiativet er et meget værdsat initiativ, som hele Parlamentet bakker op om, og fordi han har kunnet konstatere den opbakning, han kan finde her. Vi ønsker at gå endnu længere med gennemsigtigheden, hr. Kallas, og vi har allerede i betænkningen foreslået Dem nogle punkter, hvor vi kan gå endnu længere, nemlig med hensyn til indkasseringerne, eksperterne eller uskyldsformodningen. Jeg beder Dem dog om, at dette sker inden for fornuftens rammer uden at tage hensyn til visse dele af sensationspressens popularisme, som ser ud til at hellige sig det at tjene penge ved hjælp af popularistiske overdrivelser af seriøse emner i EU. Jeg takker Inés Ayala for hendes forslag om, at OLAF også tager sig af disse sager, ligesom jeg gerne vil takke hr. Jørgensen, Paulo Casaca, hr. Bösch, der er til stede her, og mine kolleger Ingeborg Grässle, Alex Stubb m.fl. Jeg vil gerne sige til Dem, at også Alex Stubb spurgte mig, hvad der ville blive fjernet, og jeg ville f.eks. fjerne omtalen af ægtefællernes aktiviteter. Jeg erindrer, at det største problem i EU ikke skyldtes en ægtefælde, men noget tilsvarende, og jeg tænker på sagen om fru Edith Cresson. Hermed ønsker jeg at sige, at vi ikke skal sætte sådanne begrænsninger for os selv, og at vi skal gøre, hvad der er fornuftigt, og ikke, hvad der er ufornuftigt. Parlamentsmedlemmerne har naturligvis også ret til et familieliv og privatliv. Jeg vil gerne tilføje, at vi skal blive ved med at være et eksempel til efterfølgelse for medlemsstaterne med hensyn til, hvordan EU bruger midlerne på en stadig bedre og mere effektiv måde, med færre administrative omkostninger og meget mere effektivt end nogle medlemsstater. I forbindelse med denne indledende mission, som vi alle er enige i, er der mange medlemsstater - dem, der nægter at forklare, hvordan de bruger de 80 % af fællesskabsmidlerne, og bagefter ser ud til at glæde sig, når vi afviser at godkende EU's regnskab - der på denne måde retfærdiggør at give færre penge til de fælles midler og herved begrænser EU's aktivitet, og som misbruger vores anklager om, at det er medlemsstaterne, der ikke bruger midlerne ordentligt, og så bruger de dette argument til at nægte at give Parlamentet mere end 1 %. Tak, hr. formand, og held og lykke til hr. Kallas i forbindelse med at nå dette mål, der bakkes så varmt op af Parlamentet."@da2
"− Herr Präsident! Herr Kallas kann zufrieden sein, denn wie er feststellt, erfährt die Transparenzinitiative vom gesamten Parlament eine hohe Wertschätzung und liegt allen im Haus am Herzen. Außerdem hat er nun erlebt, welche Unterstützung er hier finden kann. Herr Kallas, wir wollen in Sachen Transparenz noch weitergehen, und im Bericht weisen wir auf einige Bereiche hin, die vorangebracht werden sollten: Einziehung, Expertengruppen oder Unschuldsvermutung. Dennoch mein dringender Hinweis: Dies muss im Rahmen des gesunden Menschenverstands geschehen, ohne auf den Populismus einiger Elemente der Regenbogenpresse zu hören, die anscheinend mit ihren populistischen Übertreibungen ernster Themen in der Europäischen Union Geld verdienen wollen. Ich danke Inés Ayala für ihre Anregung, auch OLAF mit diesen Fragen zu betrauen. Ebenso gilt mein Dank Herrn Jørgensen, Paulo Casaca, Herrn Bösch, der hier anwesend ist, sowie meinen Kollegen Ingeborg Gräßle, Alex Stubb und anderen. Alex Stubb fragte mich auch, was ich streichen würde, und ich muss sagen, dass ich beispielsweise die Angabe der Tätigkeit des Ehepartners ausschließen würde. Ich erinnere mich, dass das größte Problem der Europäischen Union nicht durch einen Ehepartner hervorgerufen wurde, sondern etwas Ähnliches: Ich meine den Fall von Edith Cresson. Damit will ich zum Ausdruck bringen, dass wir uns nicht solche Beschränkungen auferlegen sollten, wir sollten logisch und nicht unlogisch vorgehen. Auch Abgeordnete haben ein Recht auf Familien- und Privatleben. Hinzufügen möchte ich, dass wir weiterhin vielen Mitgliedstaaten ein Beispiel geben werden, wie die EU die Mittel besser und effizienter ausgibt, mit geringen Verwaltungskosten und viel größerer Effektivität als manche Mitgliedstaaten. Unsere Vorreiterrolle, über die wir uns alle einig sind, wird von einigen Mitgliedstaaten – jenen, die sich weigern, uns zu erklären, wie sie die 80 % der Gemeinschaftsmittel ausgeben, und sich dann anscheinend freuen, wenn wir die Entlastung der Europäischen Union ablehnen – als Rechtfertigung dafür genutzt, weniger in den gemeinsamen Fonds einzuzahlen und so die Aktivität der Europäischen Union einzuschränken. Sie missbrauchen dabei unsere Vorwürfe, dass die Ausgaben der Mitgliedstaaten nicht korrekt sind, und verwenden dieses Argument für ihre Weigerung, mehr als 1 % an dieses Haus zu zahlen. Vielen Dank, Herr Präsident, und ich wünsche auch Herrn Kallas viel Erfolg bei der Erreichung eines vom Parlament so nachdrücklich unterstützten Ziels."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Kallas μπορεί να νιώθει ευχαριστημένος με τον εαυτό του επειδή αντιλαμβάνεται ότι η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και είναι ευπρόσδεκτη από όλους τους βουλευτές, και επειδή έχει τώρα νιώσει την υποστήριξη που μπορεί να βρει εδώ. Κύριε Kallas, θα θέλαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω όσον αφορά τη διαφάνεια, και στην έκθεση παρουσιάσαμε ορισμένους από τους τομείς όπου πρέπει να σημειωθεί πρόοδος: ανακτήσεις, ομάδες εμπειρογνωμόνων ή το τεκμήριο της αθωότητας. Εντούτοις, σας παρακαλώ: αυτό πρέπει να παραμείνει εντός των ορίων της κοινής λογικής, χωρίς να λάβουμε υπόψη τον λαϊκισμό ορισμένων στοιχείων του κίτρινου Τύπου που φαίνεται να αφιερώνεται στην είσπραξη χρημάτων μέσω των λαϊκιστικών υπερβολών του σχετικά με σοβαρά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Inés Ayala για την πρότασή της ότι η OLAF θα πρέπει να επίσης να ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα, και τον κ. Jørgensen, τον Paulo Casaca, τον κ. Bösch, ο οποίος είναι παρών, καθώς και τους συναδέλφους μου Ingeborg Grässle, Alex Stubb, κ.λπ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Alex Stubb με ρώτησε επίσης τι θα αφαιρούσα, και πρέπει να πω ότι, για παράδειγμα, θα αφαιρούσα την αναφορά στη δραστηριότητα συζύγου. Θυμάμαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκλήθηκε όχι από σύζυγο, αλλά από κάτι παρόμοιο: αναφέρομαι στην περίπτωση της Edith Cresson. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να θέτουμε τέτοιους περιορισμούς στον εαυτό μας, και ότι θα πρέπει να κάνουμε το λογικό, και όχι το παράλογο. Πράγματι, ακόμα και βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου έχουν επίσης δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την ιδιωτική ζωή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι θα συνεχίσουμε να αποτελούμε παράδειγμα για πολλά κράτη μέλη καθώς η ΕΕ δαπανά τα κονδύλιά της καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, με χαμηλό διοικητικό κόστος και πολύ πιο αποδοτικά από ορισμένα κράτη μέλη. Σε αυτήν την προκαταρκτική αποστολή για την οποία συμφωνούμε όλοι, αρκετά κράτη μέλη –εκείνα που αρνούνται να εξηγήσουν πώς δαπάνησαν το 80% των κοινοτικών κονδυλίων και έπειτα φαίνονται να χαμογελούν συνεχώς όταν εμείς αρνούμαστε να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς της ΕΕ– το χρησιμοποιούν αυτό για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δίνουν λιγότερα χρήματα στο κοινό ταμείο, περιορίζοντας τις δραστηριότητες της ΕΕ, και καταχρώνται των κατηγοριών μας ότι τα κράτη μέλη δεν δαπανούν σωστά προβάλλοντας αυτό το επιχείρημα για να μην καταβάλουν σε αυτό το Κοινοβούλιο περισσότερο από το 1%. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στον κ. Kallas καλή επιτυχία στη διασφάλιση ενός στόχου που χαίρει τόσο θερμής υποστήριξης από το Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, Mr Kallas can feel pleased with himself because he realises the transparency initiative is one which is much appreciated and dear to the hearts of the entire House, and because he has now experienced the support that can be found here. Mr Kallas, we wish to go further with regard to transparency, and in the report we outlined some of the areas in which progress ought to be made: recoveries, expert groups or the presumption of innocence. Nevertheless, I urge you: this must remain within the confines of common sense, with no consideration for the populism of certain elements of the gutter press that seems to devote itself to earning money through its populist exaggerations of serious topics in the European Union. I wish to thank Inés Ayala for her suggestion that OLAF should concern itself with these matters too, and Mr Jørgensen, Paulo Casaca, Mr Bösch, who is present, and my colleagues Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. I would like to say that Alex Stubb also asked me what I would take out, and I must say that, for instance, I would remove the reference to a spouse’s activity. I remember that the greatest problem in the European Union was caused not by a spouse, but something similar: I refer to the case of Edith Cresson. By this I mean that we should not be placing such restrictions on ourselves, and we should do what is logical, not what is illogical. Indeed, even Members of this House also have a right to family life and private life. I also wish to say that we will continue to set an example for many Member States of how the EU is spending its funds better and more efficiently, with low administrative costs and much more effectively than certain Member States. In this preliminary mission on which we all agree, several Member States – those that refuse to give explain how they spend 80% of Community funds and then seem to be all smiles when we refuse to approve the EU accounts – use this to justify giving less money to the common fund, limiting EU activity, abusing our accusations that it is the Member States that do not spend correctly and using this argument to refuse to give this House more than 1%. Thank you, Mr President, and may I also wish Mr Kallas well in securing an objective so warmly supported by Parliament."@en4
"Hr president, hr Kallas võib endaga rahul olla, sest ta taipas, et läbipaistvuse algatus on see, mida kõrgelt hinnatakse ja mis on südamelähedane kogu täiskogu jaoks, ning sellepärast on ta nüüd saanud toetuse osaliseks, mida võib siit leida. Hr Kallas, me soovime läbipaistvuse osas kaugemale minna ning raportis me rõhutasime mõningaid valdkondi, mille arengut tuleks kiirendada: tagasinõudmine, ekspertrühmad ja süütuse presumptsioon. Sellest hoolimata ma rõhutan: see peab jääma terve mõistuse piiresse, võtmata arvesse teatavate kollase ajakirjanduse osade populismi, kes näivad end pühendavat rahateenimisele oma populistlike liialduste kaudu Euroopa Liidu tõsiste probleemide osas. Ma soovin tänada Inés Ayalat tema soovituse eest, et ka OLAF võiks selle probleemiga tegelda, ning hr Jørgenseni, Paolo Casacat ja hr Böschi, kes praegu siin viibivad, ning mu kolleege Ingeborg Grässlet, Alexander Stubbi ja teisi. Tahaksin öelda, et Alexander Stubb küsis minult, mida ma tahaksin välja jätta, ja ma pean ütlema, et jätaksin kohe välja viite abikaasa tegevusele. Mul on meeles, et väga suure probleemi Euroopa Liidus põhjustas mitte abikaasa küsimus, vaid midagi sellesarnast: vihjan praegu Edith Cressoni juhtumile. Sellega tahan ma öelda, et me ei peaks asetama endale selliseid piiranguid ning peaksime tegema seda, mis on loogiline, mitte seda, mis on ebaloogiline. Igatahes on isegi selle täiskogu liikmetel õigus pereelule ja eraelule. Soovin samuti öelda, et seame jätkuvalt paljudele liikmesriikidele eeskujuks, kuidas EL kulutab oma fonde paremini ja tõhusamalt, madalate halduskuludega ja tulemuslikumalt kui teatavad liikmesriigid. Seda eellähetust, millega me kõik nõustusime, kasutasid mõned liikmesriigid – need, kes keelduvad seletamast, kuidas nad kulutasid 80% ühenduse fondidest, ning naeravad siis, kui meie keeldume ELi raamatupidamisaruannet heaks kiitmast – põhjendusena, et ühisesse fondi vähem raha anda, piirates ELi tegevust, tõrjudes meie süüdistust, et need on liikmesriigid, kes ei kasuta raha korralikult, ning kasutades seda argumendina, et keelduda parlamendile andmast rohkem kui 1%. Tänan, hr president, ning ma soovin ka hr Kallasele kõike head eesmärgi taotlemisel, mida parlament nii soojalt toetab."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen Kallas saa olla itseensä tyytyväinen, koska hän tietää, että koko Euroopan parlamentti arvostaa avoimuusaloitetta ja pitää sitä tärkeänä ja koska hän on nyt kokenut sen, millaista tukea Euroopan parlamentilta voi saada. Arvoisa komission jäsen Kallas, haluamme viedä avoimuuden pidemmälle ja olemme ottaneet mietinnössä esiin muutamia alueita, joilla pitäisi saada aikaan edistystä. Niitä ovat takaisinperinnät, asiantuntijaryhmät ja syyttömyysolettama. Korostan kuitenkin, että tämän on tapahduttava maalaisjärkeä käyttäen, ilman että kallistamme korvaamme keltaisen lehdistön populismille. Tietyt roskalehdet pyrkivät mitä ilmeisimmin takomaan rahaa populistisilla liioitteluillaan, jotka koskevat Euroopan unionille tärkeitä asioita. Kiitän Inés Ayala Senderia hänen ehdotuksestaan, jonka mukaan myös petostentorjuntaviraston pitäisi keskittyä näihin asioihin, Dan Jørgenseniä, Paulo Casacaa ja Herbert Böschiä, jotka ovat täällä läsnä, sekä kollegoitani Ingeborg Grässlea, Alexander Stubbia ja niin edelleen. Alexander Stubb kysyi minulta hetki sitten, mitä poistaisin mietinnöstä, ja minun on vastattava, että poistaisin esimerkiksi viittauksen puolison toimintaan. Muistan, että EU:n suurin skandaali ei liittynyt puolisoon, vaan vastaavaan henkilöön – ja viittaan nyt Edith Cressonin tapaukseen. Tarkoitan siis sitä, ettei meidän pitäisi asettaa itsellemme tällaisia rajoituksia ja että meidän pitäisi toimia loogisesti, ei epäloogisesti. Myös Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus perhe- ja yksityiselämään. Haluan myös todeta, että näytämme jatkossakin monille jäsenvaltioille esimerkkiä, sillä EU käyttää varojaan paremmin ja tehokkaammin, pienemmin hallintokustannuksin ja paljon tuloksekkaammin kuin tietyt jäsenvaltiot. Tässä aloitteessa, josta olemme kaikki samaa mieltä, monet jäsenvaltiot – ne, jotka kieltäytyvät antamasta selvitystä siitä, kuinka ne käyttävät 80 prosenttia yhteisön varoista ja jotka sitten iloitsevat, kun kieltäydymme hyväksymästä EU:n tilinpäätöstä – käyttävät tätä perusteena antaa yhteiseen kassaan vähemmän rahaa rajoittaen näin EU:n toimintaa, käyttäen väärin toteamuksiamme siitä, etteivät jäsenvaltiot käytä varoja oikein, ja käyttäen tätä seikkaa perusteena kieltäytyä antamasta Euroopan parlamentille yhtä prosenttia enemmän. Arvoisa puhemies, kiitän teitä ja toivotan myös komission jäsen Kallasille kaikkea hyvää hänen pyrkiessään saavuttamaan tavoitteen, jota parlamentti tukee lämpimästi."@fi7
"Monsieur le Président, M. Kallas peut être fier de lui parce qu’il a réalisé cette initiative de transparence si appréciée et chère au cœur de toute cette Assemblée, et parce qu’il connaît maintenant le soutien qu’il peut trouver ici. M. Kallas, nous souhaitons aller plus loin encore en matière de transparence, et nous avons stigmatisé dans le rapport quelques secteurs où l’on pourrait faire des progrès: les recouvrements, les groupes d’experts ou la présomption d’innocence. Je vous invite toutefois à ce que cela reste dans les limites du bon sens, sans considération aucune pour le populisme ou certains éléments de la presse de bas étage qui semble avoir pour seul objet de s’enrichir par ses exagérations populistes de sujets très sérieux au sein de l’Union européenne. Je tiens à remercier Inés Ayala d’avoir suggéré que l’OLAF pourrait aussi prendre en charge ces matières, ainsi que Messieurs Jørgensen, Paulo Casac et M. Bösch, ici présent, et mes collègues Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. J’aimerais dire qu’Alex Stubb m’a également demandé ce que je voudrais enlever, et je dois dire, par exemple, que j’aimerais enlever la référence à l’activité du conjoint. Je me souviens que le plus grand problème au sein de l’Union européenne a été causé non par un conjoint mais par un cas de figure similaire: je parle du cas d’Edith Cresson. Je veux dire par là que nous ne devrions pas nous imposer de telles restrictions, et que nous devrions faire ce qui est logique et non ce qui est illogique. En effet, les députés européens ont droit eux aussi à une vie de famille et une vie privée. Je voudrais dire également que nous, l’UE, devons continuer à montrer l’exemple à de nombreux États membres en affectant nos propres ressources mieux et plus efficacement, avec moins de coûts administratifs et bien plus d’efficacité, que certains États membres. Dans cette mission préliminaire qui emporte notre consensus, plusieurs États membres – ceux-là mêmes qui refusent d’expliquer à quoi ils affectent 80 % des fonds communautaires et semblent ensuite sourire quand nous refusons d’approuver les comptes de l’UE – utilisent cet argument pour donner moins d’argent aux fonds communs, limitant les activités de l’UE, exploitant à mauvais escient nos accusations contre les États membres de mal dépenser ces fonds, et utilisant cet argument pour refuser de donner plus que 1 % à cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président, et je souhaite aussi à M. Kallas de conforter un objectif si chaudement soutenu par le Parlement."@fr8
"Elnök úr! Kallas úr, bizonyosan elégedett lehet magával, hiszen rájött, hogy az átláthatósági kezdeményezésnek mindenki örül és az egész Ház szívéhez közel áll, és megtapasztalhatta az itteni támogatást. Kallas úr, mi tovább szeretnénk menni az átláthatóság terén, és a jelentésben is kijelöltük azokat a területeket, amelyeken véleményünk szerint továbblépést kellene elérni: behajtások, szakértői csoportok és az ártatlanság vélelme. Mindazonáltal nyomatékosan kérem: ennek a józanész határain belül kell maradnia, anélkül, hogy figyelembe venné a szennysajtó bizonyos elemeinek populizmusát, amely – úgy tűnik – kizárólag a pénzkeresésnek szenteli magát az Európai Unió komoly kérdéseinek populista eltúlzásával. Szeretném megköszönni Inés Ayala asszony javaslatát arra nézve, hogy az OLAF-nak is foglalkoznia kellene ezekkel a témákkal és Jørgensen, Paulo Casaca uraknak és a jelenlévő Bösch úrnak, valamint kollégáimnak, Ingeborg Grässlének, Alex Stubbnak stb. Szeretném megjegyezni, hogy Alex Stubb is megkérdezte tőlem, hogy mit vennék ki a jelentésből, és például a házastársak tevékenységére való hivatkozást kivenném. Emlékszem arra, hogy az Európai Unióban a legnagyobb problémát nem egy házastárs okozat, hanem valami ahhoz hasonló: itt most Edith Cresson ügyére gondolok. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem szabadna ennyire korlátozni magunkat, és azt kellene tennünk, ami logikus, és nem azt, ami nem logikus. Természetesen még a e Ház képviselőinek is joga van a családi és magánélethez. Ezen kívül szeretném megjegyezni, hogy továbbra is példát fogunk mutatni számos tagállamnak arra, hogy az EU jobban és hatékonyabban használja fel pénzeszközeit, alacsony igazgatási költségek mellett és sokkal hatékonyabban, mint bizonyos tagállamok. Ebben az előzetes küldetésben, amivel mindannyian egyet értünk, sok tagállam – azok, amelyek nem hajlandók adni, elmondják, hogy miként költik el a közösségi pénzeszközök 80%-át, és utána csak mosolyognak, amikor nem vagyunk hajlandóak jóváhagyni az uniós elszámolást – éppen ezzel kívánja igazolni, hogy miért tesz kevesebbet a közös alapba, korlátozva az EU tevékenységét, visszaélve azzal a váddal, miszerint a tagállamok nem megfelelően költik el a pénzeszközöket, és ezt az érvet használják fel arra, hogy 1%-nál ne adjanak többet ennek a Háznak. Köszönöm elnök úr, és hadd kívánjak minden jót Kallas úrnak arra nézve, hogy biztos alapokra helyezhesse ezt a célkitűzést, amelyet az egész parlament támogat."@hu11
". − Signor Presidente, il Commissario Kallas può essere soddisfatto perché vede che l’iniziativa per la trasparenza è particolarmente apprezzata e ben accetta dall’intera Assemblea, e perché ha potuto verificare il sostegno che si può incontrare in questa sede. Commissario Kallas, desideriamo andare oltre in termini di trasparenza. Nella relazione abbiamo proposto alcuni settori in cui si dovrebbero compiere progressi: recuperi, gruppi di esperti e presunzione di innocenza. Tuttavia, le chiedo che tutto rimanga entro i limiti del buon senso, senza prendere in considerazione il populismo di alcuni elementi della stampa scandalistica che sembra dedita a guadagnare denaro attraverso le esagerazioni populiste di argomenti seri per l’Unione europea. Desidero ringraziare l’onorevole Inés Ayala per il suo suggerimento che anche l’OLAF sia interessato a questi problemi, nonché gli onorevoli Jørgensen, Paulo Casaca, Bösch, che è presente, e ancora i colleghi Ingeborg Grässle, Alex Stubb, e così via. Anche l’onorevole Alex Stubb mi ha chiesto cosa eliminerei, e devo dire che, ad esempio, eliminerei il riferimento all’attività del coniuge. Ricordo che il problema più spinoso nell’Unione europea è stato causato non da un coniuge, ma da qualcosa di simile: mi riferisco al caso di Edith Cresson. Con questo voglio dire che non dovremmo imporci restrizioni, ma fare ciò che è logico, non ciò che è illogico. Infatti, anche i membri di quest’Aula hanno il diritto a una vita familiare e a una vita privata. Vorrei aggiungere che continueremo a dare l’esempio a molti Stati membri su come l’UE spende i suoi fondi sempre meglio e con maggiore efficacia, con esigue spese amministrative e molta più efficienza di alcuni Stati membri. In questa missione preliminare su cui tutti siamo d’accordo, diversi Stati − quelli che rifiutano di spiegare come spendono l’80% dei fondi comunitari e che sembrano poi rallegrarsi quando rifiutiamo di approvare i conti dell’UE − giustificano in tal modo una minore partecipazione al fondo comune, limitando l’attività dell’UE, abusando delle nostre accuse che sono gli Stati membri a non spendere correttamente e usando questo argomento per rifiutare di dare a quest’Aula più dell’1%. La ringrazio, signor Presidente. Coraggio, Commissario Kallas, nel garantire un obiettivo così caldamente sostenuto da quest’Assemblea."@it12
". Gerb. pirmininke, S. Kallas gali jaustis patenkintas savimi, nes jis supranta, kad skaidrumo iniciatyva yra labai vertinama ir brangi visoms šių rūmų širdims, bei todėl, kad jam posėdžio dalyviai išreiškė palaikymą. S. Kallasai, norime žengti toliau skaidrumo kryptimi ir pranešime bendrais bruožais apibūdinome sritis, kuriose reikia siekti pažangos: lėšų atgavimą, ekspertų grupes ar nekaltumo prezumpciją. Vis dėlto raginu Jus: tai turi neperžengti sveiko proto ribų, net nesvarstant tam tikrų elementų populizmo, tinkamo bulvarinei spaudai, kuri, atrodo, pasišventė užsidirbti pinigų, spausdindama rimtų temų Europos Sąjungoje populistinius iškraipymus. Noriu padėkoti Inései Ayala už jos pasiūlymą, kad pats OLAF taip pat rūpintųsi šiais reikalais, ir D. Jørgensenui, Paulo Casacai, H. Böschui, kurie čia dalyvauja, ir mano kolegoms Ingeborgai Grässle, Alexui Stubbui ir kitiems. Norėčiau pasakyti, kad Alex Stubb taip pat manęs klausė, ką aš pašalinčiau, ir turiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, pašalinčiau nuorodą į sutuoktinio veiklą. Atsimenu, kad didžiausia problema Europos Sąjungoje buvo sukelta ne sutuoktinio, bet į jį panašaus asmens: turiu omenyje Edithos Cresson atvejį. Tuo noriu pasakyti, kad neturime sau užkrauti tokių apribojimų ir turime daryti tai, kas logiška, o ne tai, kas nelogiška. Iš tikrųjų net šių rūmų nariai taip pat turi teisę į šeimos gyvenimą ir privatų gyvenimą. Taip pat noriu pasakyti, kad mes ir toliau būsime pavyzdys daugeliui valstybių narių, parodydami, kad Europos Sąjunga leidžia savo lėšas geriau ir efektyviau, su mažomis administracinėmis sąnaudomis ir daug efektyviau negu kai kurios valstybės narės. Šioje parengiamojoje misijoje, dėl kurios visi sutariame, kelios valstybės narės, atsisakančios paaiškinti, kaip jos leidžia 80 proc. Bendrijos lėšų ir paskui besišypsančios, kai mes atsisakome patvirtinti Europos Sąjungos ataskaitas, naudojasi tuo, kad pateisintų mažesnes įmokas į bendrą fondą, apribodamos Europos Sąjungos veiklą, piktnaudžiaudamos mūsų kaltinimais, kad tai valstybės narės, kurios lėšas leidžia neteisingai, ir naudojančios šį argumentą, kad atsisakytų duoti šiems rūmams daugiau kaip 1 proc. Ačiū, gerb. pirmininke, ir taip pat norėčiau palinkėti S. Kallasui pasiekti tikslą, kurį taip šiltai palaikė Parlamentas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! kungs var justies apmierināts, jo viņš saprot, ka pārredzamības iniciatīva ir viena no visaugstāk vērtētajām un visa Parlamenta sirdīm dārgākajām ierosmēm, un ka tagad viņš ir saņēmis šeit meklēto atbalstu. kungs, mēs vēlamies iet tālāk attiecībā uz pārredzamību, un ziņojumā mēs uzsvērām dažas jomas, kurās vajadzīgs progress: atgūšana, ekspertu grupas vai nevainības prezumpcija. Neraugoties uz to es aicinu jūs – tam joprojām ir jābūt saprāta robežās, neņemot vērā dažu bulvārpreses pārstāvju populismu, kuri, šķiet, paši cenšas nopelnīt naudu ar nopietnu jautājumu populistiskiem pārspīlējumiem Eiropas Savienībā. Es vēlos pateikties par priekšlikumu, ka ar šiem jautājumiem jānodarbojas arī un kungam kungam, kurš ir šeit, un maniem kolēģiem un citiem. Es vēlētos pateikt, ka arī man jautāja, ko es izsvītrotu, un man jāsaka, ka es, piemēram, izsvītrotu norādi par laulātā draugs darbību. Es atceros, ka lielākā problēma Eiropas Savienībā nebija laulātais draugs, bet kaut kas līdzīgs. Es runāju par lietu. Ar to es domāju, ka mēs nedrīkstam noteikt sev šādus ierobežojumus un ka mums ir jādara tas, kas ir loģisks nevis neloģisks. Tiešām par Parlamenta deputātiem ir tiesības uz ģimenes dzīvi un privāto dzīvi. Vēlos pateikt arī to, ka mēs turpināsim rādīt paraugu daudzām dalībvalstīm ar to, kā ES tērē līdzekļus arvien labāk un efektīvāk, ar zemām administratīvām izmaksām un daudz efektīvāk nekā daudzās dalībvalstīs. Šajā galvenajā uzdevumā, par kuru mēs visi esam vienisprātis, dažas dalībvalstis – tās, kuras atsakās paskaidrot, kā tās tērē 80 % no Kopienas līdzekļiem, un pēc tam, šķiet, staro apmierinātībā, kad mēs atsakāmies apstiprināt ES rēķinus – izmanto to kā attaisnojumu, lai dotu mazāk naudas kopējā fondā, ierobežojot ES darbību, ļaunprātīgi izmantojot mūsu apsūdzības, ka tās ir dalībvalstis, kuras tērē nepareizi, un izmanto šo argumentu, lai atteiktos piešķirt Parlamentam vairāk nekā 1 %. Pateicos, priekšsēdētāja kungs, un atļaušos novēlēt visu labu arī kungam, nodrošinot mērķi, kuru tik silti atbalsta Parlaments."@lv13,13
"Señor Presidente, puede estar contento el señor Kallas, porque está viendo que la iniciativa de transparencia es una iniciativa muy sentida, muy querida y muy aplaudida por todo el arco parlamentario de esta Cámara, y porque ha podido comprobar el apoyo que va a encontrar usted aquí. Nosotros queremos ir más allá, señor Kallas, en la transparencia, y ya en este informe le sugerimos algunos asuntos en los que cabe avanzar: en cuanto a las recuperaciones, a los expertos o a la salvaguarda de la inocencia. Pero ¡atención! dentro de los límites del sentido común, no teniendo en cuenta ese populismo de alguna prensa amarilla que parece dedicarse a ganar dinero exagerando de forma populista sobre lo que es la seria vida de la Unión Europea. Agradezco a Inés Ayala su sugerencia de que la OLAF también se ocupe de estos asuntos, al igual que doy las gracias al señor Jørgensen, a Paulo Casaca, al señor Bösch, que está aquí presente, o a mis compañeros Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. Le quiero decir que también me preguntaba Alex Stubb qué suprimiría; pues suprimiría, por ejemplo, la mención a las actividades de los cónyuges. Recuerdo que el mayor problema de esta Unión Europea no fue por un cónyuge, sino por algo parecido, y me estoy refiriendo al caso de la señora Edith Cresson. Por tanto, quiero decir que no pongamos puertas al campo y hagamos las cosas lógicas y no las cosas ilógicas. De hecho, también los diputados tenemos derecho a la vida familiar y privada. Quisiera añadir que nosotros seguiremos dando ejemplo a muchos Estados miembros de cómo la Unión Europea gasta los fondos cada vez mejor, de forma más eficiente, con poco coste administrativo y mucha más eficacia que algunos Estados miembros. En esta avanzadilla en la que todos estamos de acuerdo, hay bastantes Estados miembros — ésos que se niegan a presentarnos el de cómo gastan ellos el 80 % de los fondos comunitarios y luego parece que se alegran cuando nosotros rechazamos aprobar las cuentas de la Unión Europea— que justifican de ese modo el hecho de dar menos dinero al fondo común, limitando la actividad de la Unión Europea, abusando de nuestras denuncias de que son los Estados miembros los que no gastan bien, y utilizando ese argumento para negarse a dar a esta Casa más del 1 %. Gracias, señor Presidente y ánimo, señor Kallas, en ese objetivo tan querido y tan animado por esta Cámara."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de heer Kallas mag tevreden zijn. Hij weet dat het transparantie-initiatief door het gehele Parlement zeer wordt geapprecieerd. Hij heeft nu gezien hoeveel steun hij hier kan vinden. Mijnheer Kallas, wij wensen op het gebied van transparantie verder te gaan. In het verslag staat op welke gebieden nog vooruitgang kan worden geboekt, met name terugvorderingen, deskundigengroepen en het vermoeden van onschuld. Daarbij dient echter binnen de grenzen van het gezond verstand te worden gebleven. Met het populisme van bepaalde elementen van de schandaalpers, die hun geld lijken te willen verdienen met populistische overdrijvingen van ernstige onderwerpen in de Europese Unie, mag geen rekening worden gehouden. Ik dank mevrouw Inés Ayala omdat ze heeft voorgesteld dat ook OLAF zich daarmee moet bezig houden. Ik dank ook de heren Jørgensen en Casaca, de heer Bösch, hier aanwezig en mijn fractiegenoten Ingeborg Grässle en Alex Stubb. De heer Stubb heeft mij gevraagd wat ik uit het verslag zou halen. Ik zou bijvoorbeeld de verwijzing naar de activiteit van een echtgenoot schrappen. Ik herinner mij dat het grootste probleem in de Europese Unie niet door een echtgenoot, maar door iets gelijkaardigs werd veroorzaakt. Ik verwijs naar de zaak-Edith Cresson. Ik bedoel daarmee dat wij onszelf niet zulke beperkingen mogen opleggen. Wij moeten doen wat logisch is, niet wat onlogisch is. Zelfs leden van het Parlement hebben recht op een gezinsleven en een privé-leven. Wij zullen voor vele lidstaten het voorbeeld blijven van hoe de EU haar fondsen beter, doeltreffender en met minder administratieve kosten dan bepaalde lidstaten besteedt. In dit preliminair onderzoek, waarover wij het allemaal eens zijn, zijn er verschillende lidstaten – diegene die niet willen toelichten hoe zij tachtig procent van de Gemeenschapsfondsen hebben uitgegeven en lachen wanneer wij de EU-rekeningen weigeren goed te keuren – die dit gebruiken om te rechtvaardigen dat zij minder geld geven aan de Gemeenschap en de EU-activiteit beperken. Ze misbruiken onze beschuldigingen dat het de lidstaten zijn die niet op de juiste wijze uitgeven om het Parlement méér dan 1 procent te weigeren. Mijnheer de Voorzitter, ik dank u. Ik wens de heer Kallas geluk bij het bereiken van een zo krachtig door het Parlement ondersteunde doelstelling."@nl3
"Panie przewodniczący! Pan Kallas może być zadowolony z siebie ponieważ zdaje sobie sprawę, że inicjatywa w sprawie przejrzystości jest doceniana przez wszystkich i bliska sercom wszystkich w tej Izbie, a także ponieważ doświadczył w tej Izbie poparcia. Panie Kallas! W sprawie przejrzystości chcielibyśmy posunąć się dalej i w sprawozdaniu przedstawiliśmy w zarysie niektóre z obszarów w których potrzebne są postępy: odzyskiwanie, grupy ekspertów, domniemanie niewinności. Niemniej jednak apeluję: musi to pozostać w granicach zdrowego rozsądku, bez względu na populizm niektórych elementów prasy brukowej, które zajmują się zarabianiem pieniędzy na wyolbrzymianiu poważanych zagadnień, którymi zajmuje się Unia Europejska. Chciałbym podziękować pani Inés Ayali za jej sugestie, że OLAF także powinien zająć się tymi sprawami, a także panu Jørgensenowi, panu Paulo Casace, panu Böschowi, który jest tu obecny, a także moim kolegom i koleżankom Ingebordze Grässle, Alexowi Stubbowi itd. Chciałbym także powiedzieć, że pan Alex Stubb zapytał mnie, co bym usunął i muszę powiedzieć, że na przykład usunąłbym wzmiankę o działaniach współmałżonków. Pamiętam, że największy problem w Unii Europejskiej został spowodowany nie przez współmałżonka, ale przez coś bardzo podobnego: przez sprawę Edith Cresson. Mówiąc to, chcę zaznaczyć, że nie powinniśmy się nakładać na siebie takich restrykcji, i powinniśmy robić to, co jest logiczne, a nie to, co nielogiczne. W rzeczy samej, nawet posłowie i posłanki w tej Izbie mają także prawo do życia rodzinnego i prywatnego. Chciałbym także powiedzieć, że nadal będziemy stanowić przykład dla wielu państw członkowskich w sprawie lepszego i bardziej wydajnego wydawania funduszy przez UE, z obniżonymi kosztami administracyjnymi i znacznie większą efektywnością niż w państwach członkowskich. W ramach tego wstępnego zadania, z którym się wszyscy zgadzamy, kilka państw członkowskich - te, które odmawiają udzielania wyjaśnień w odniesieniu do tego, jak wydają 80% funduszy Wspólnoty, a potem są całe w uśmiechach kiedy odmawiamy zaaprobowania sprawozdań rachunkowych UE - używa tego do uzasadnienia przekazywania mniejszej ilości pieniędzy do funduszu wspólnego, w ten sposób ograniczając działanie UE, nadużywając naszych zarzutów, że to państwa członkowskie nie wydają prawidłowo pieniędzy i używają tego argumentu by odmawiać przekazywania Izbie więcej niż 1%. Dziękuję, panie przewodniczący, i chciałbym życzyć panu Kallasowi pomyślności w osiągnięciu celu tak ciepło popieranego przez Parlament."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Comissário Kallas pode sentir-se satisfeito, porque está a ver que a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência é uma iniciativa muito apreciada, querida e aplaudida por todo o Parlamento e porque teve ocasião de comprovar o apoio que pode encontrar aqui. Senhor Comissário Kallas, queremos ir mais além no que se refere à transparência e, no relatório, delineámos alguns dos domínios nos quais cumpre fazer progressos: as recuperações, os grupos de peritos ou a presunção de inocência. Mas atenção: isto deve permanecer dentro dos limites do senso comum, sem qualquer consideração pelo populismo de alguma imprensa sensacionalista que parece dedicar-se a ganhar dinheiro com os seus exageros populistas sobre temas sérios da União Europeia. Quero agradecer a Inés Ayala a sua sugestão de que o OLAF também se ocupe destes assuntos, bem como ao senhor deputado Jørgensen, a Paulo Casaca, ao senhor deputado Bösch, que está aqui presente, e aos meus colegas Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. Queria dizer que Alex Stubb também me perguntou o que é que eu suprimiria; pois bem, suprimiria, por exemplo, a referência às actividades dos cônjuges. Recordo que o maior problema da União Europeia foi provocado não por um cônjuge, mas por algo de parecido; refiro-me ao caso de Edith Cresson. Quero com isto dizer que não devemos impor esse tipo de restrições a nós próprios, devendo fazer o que é lógico, e não o que é ilógico. De facto, mesmo os deputados deste Parlamento têm direito à vida familiar e privada. Gostaria de dizer também que continuaremos a dar o exemplo a muitos Estados-Membros sobre a forma como a UE está a despender os seus fundos cada vez melhor e mais eficazmente, com poucos custos administrativos e muito maior eficácia do que alguns Estados-Membros. Nesta missão preliminar em que todos estamos de acordo, há vários Estados-Membros – aqueles que se recusam a explicar-nos como gastam 80% dos fundos comunitários e depois parecem regozijar-se quando recusamos aprovar as contas da UE – que justificam desse modo o facto de darem menos dinheiro para o fundo comum, limitando a actividade da UE, abusando das nossas denúncias de que são os Estados-Membros que não gastam o dinheiro correctamente e utilizando esse argumento para recusar dar a este Parlamento mais de 1%. Quero agradecer-lhe, Senhor Presidente, e desejar boa sorte ao Senhor Comissário Kallas na consecução de um objectivo tão calorosamente apoiado pelo Parlamento."@pt17
"Señor Presidente, puede estar contento el señor Kallas, porque está viendo que la iniciativa de transparencia es una iniciativa muy sentida, muy querida y muy aplaudida por todo el arco parlamentario de esta Cámara, y porque ha podido comprobar el apoyo que va a encontrar usted aquí. Nosotros queremos ir más allá, señor Kallas, en la transparencia, y ya en este informe le sugerimos algunos asuntos en los que cabe avanzar: en cuanto a las recuperaciones, a los expertos o a la salvaguarda de la inocencia. Pero ¡atención! dentro de los límites del sentido común, no teniendo en cuenta ese populismo de alguna prensa amarilla que parece dedicarse a ganar dinero exagerando de forma populista sobre lo que es la seria vida de la Unión Europea. Agradezco a Inés Ayala su sugerencia de que la OLAF también se ocupe de estos asuntos, al igual que doy las gracias al señor Jørgensen, a Paulo Casaca, al señor Bösch, que está aquí presente, o a mis compañeros Ingeborg Grässle, Alex Stubb, etc. Le quiero decir que también me preguntaba Alex Stubb qué suprimiría; pues suprimiría, por ejemplo, la mención a las actividades de los cónyuges. Recuerdo que el mayor problema de esta Unión Europea no fue por un cónyuge, sino por algo parecido, y me estoy refiriendo al caso de la señora Edith Cresson. Por tanto, quiero decir que no pongamos puertas al campo y hagamos las cosas lógicas y no las cosas ilógicas. De hecho, también los diputados tenemos derecho a la vida familiar y privada. Quisiera añadir que nosotros seguiremos dando ejemplo a muchos Estados miembros de cómo la Unión Europea gasta los fondos cada vez mejor, de forma más eficiente, con poco coste administrativo y mucha más eficacia que algunos Estados miembros. En esta avanzadilla en la que todos estamos de acuerdo, hay bastantes Estados miembros — ésos que se niegan a presentarnos el de cómo gastan ellos el 80 % de los fondos comunitarios y luego parece que se alegran cuando nosotros rechazamos aprobar las cuentas de la Unión Europea— que justifican de ese modo el hecho de dar menos dinero al fondo común, limitando la actividad de la Unión Europea, abusando de nuestras denuncias de que son los Estados miembros los que no gastan bien, y utilizando ese argumento para negarse a dar a esta Casa más del 1 %. Gracias, señor Presidente y ánimo, señor Kallas, en ese objetivo tan querido y tan animado por esta Cámara."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán Kallas sa môže cítiť potešený, pretože si uvedomuje, že iniciatíva týkajúca sa transparentnosti je veľmi oceňovaná a blízka srdcu celého Parlamentu, a pretože momentálne tu má podporu. Pán Kallas, chceli by sme sa posunúť ďalej v súvislosti s transparentnosťou a v správe sme naznačili niektoré oblasti, v ktorých by sa malo pokročiť: vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, expertné skupiny alebo prezumpcia neviny. Napriek tomu vás vyzývam: táto iniciatíva musí prebiehať v rámci zdravého rozumu, bez populizmu určitých prvkov bulvárnej tlače, ktorá, ako sa zdá, zarába na svojich populistických zveličovaniach vážnych tém v Európskej únii. Rád by som poďakoval Inés Ayalaovej za jej návrh, aby sa OLAF tiež zaujímal o tieto záležitosti. Ďakujem aj pánovi Jřrgensenovi, Paulovi Casacaovi, pánovi Böschovi, ktorý je prítomný a mojim kolegom, pani Ingeborg Grässleovej, Alexovi Stubbovi, atď. Rád by som povedal, že aj pán Alex Stubb sa ma pýtal, čo by som vynechal. Musím povedať, že napríklad by som vynechal odkaz na činnosť partnera. Pamätám si, že najväčší problém v Európskej únii bol zapríčinený nie partnerom, ale niečím podobným: Mám na mysli prípad Edith Cressonovej. Týmto mám na mysli, že by sme v našom prípade nemali uplatňovať také obmedzenia a mali by sme postupovať logicky. Skutočne aj poslanci Parlamentu majú právo na rodinný a súkromný život. Tiež by som chcel povedať, že budeme naďalej príkladom pre mnohé členské štáty v tom, ako EÚ využíva svoje finančné zdroje lepšie a účinnejšie s nízkymi administratívnymi nákladmi a oveľa účinnejšie ako niektoré členské štáty. V tejto predbežnej misii, s ktorou všetci súhlasíme, niektoré členské štáty, štáty, ktoré odmietajú vysvetliť ako čerpajú 80 % prostriedkov Spoločenstva a potom sa usmievajú, keď odmietneme schváliť účty EÚ, to využívajú na zdôvodnenie poskytovania nižšej sumy peňazí do spoločného fondu, obmedzovanie činnosti EÚ, pričom zneužívajú naše obvinenia, že členské štáty nesprávne čerpajú a využívajú túto skutočnosť, aby odmietli poskytnúť tomuto Parlamentu viac ako 1 %. Ďakujem, pán predsedajúci a tiež by som rád zaželal pánovi Kallasovi všetko dobré pri plnení cieľa, ktorý Parlament tak horlivo podporuje."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Kallas je lahko ponosen nase, ker se zaveda, da je pobuda za preglednost zelo cenjena in pri srcu celotnemu Parlamentu, ter ker ima zdaj tukaj podporo. Gospod Kallas, kar zadeva preglednost, želimo iti še dlje in v poročilu smo izpostavili nekaj področij, na katerih je potreben napredek: izterjatve, strokovne skupine ali domneva nedolžnosti. Kljub temu vas pozivam: to mora ostati v mejah zdravega razuma brez upoštevanja populizma nekaterih elementov rumenega tiska, za katerega se zdi, da služi s populističnim napihovanjem resnih tem iz Evropske unije. Zahvaljujem se Inés Ayala za predlog, da se mora tudi OLAF ukvarjati s temi zadevami, ter gospodu Jørgensenu, Paulu Casaci, gospodu Böschu, ki je prisoten, in mojim kolegom Ingeborg Grässle, Alexu Stubbu itd. Alex Stubb me je tudi vprašal, kaj bi umaknil iz poročila, in moram reči, da bi bila to na primer navedba dejavnosti zakoncev. Spomnim se, da največjega problema v Evropski uniji ni povzročil zakonec, ampak znanec: govorim o zadevi Edith Cresson. S tem želim povedati, da si ne smemo nalagati takih omejitev ter da moramo storiti tisto, kar je logično, in ne tisto, kar je nelogično. Tudi poslanci tega parlamenta imajo pravico do družinskega in zasebnega življenja. Rad bi tudi povedal, da bomo mnogim državam članicam še naprej dajali zgled z boljšo in učinkovitejšo uporabo sredstev EU ter nižjimi upravnimi stroški, pri čemer smo uspešnejši od nekaterih držav članic. V tej predhodni nalogi, glede katere se vsi strinjamo, mnoge države članice – ki nočejo pojasniti, kako porabijo 80 % sredstev Skupnosti, nato pa se kar topijo od prijaznosti, ko nočemo odobriti zaključnega računa EU – to uporabljajo kot pojasnilo, zakaj namenjajo manj denarja za skupna sredstva, omejujejo dejavnosti EU, zlorabljajo naše obtožbe, da države članice sredstev ne uporabljajo pravilno, ter ta argument uporabljajo kot razlog, zakaj Parlamentu nočejo dati več kot 1 %. Hvala, gospod predsednik, gospodu Kallasu pa želim vse dobro pri doseganju cilja, ki ga Parlament tako zelo podpira."@sl20
". − Herr talman! Siim Kallas kan känna sig nöjd med sig själv eftersom han insett att öppenhetsinitiativet är ett mycket uppskattat initiativ som ligger hela parlamentet varmt om hjärtat, och eftersom han nu har fått uppleva det stöd som man kan finna här. Herr Kallas, vi vill gå ännu längre när det gäller öppenheten, och i betänkandet har vi i stora drag skildrat några av de områden där det borde göras framsteg: när det gäller återvinning, expertgrupper och presumtion för den anklagades oskuld. Ändå vill jag framhålla att det här måste stanna inom gränserna för sunt förnuft, utan hänsyn till populism hos vissa personer i skandalpressen som tycks hänge sig åt att tjäna pengar på sina populistiska överdrifter av seriösa EU-frågor. Jag skulle vilja tacka Inés Ayala för hennes förslag att även Olaf ska befatta sig med de här frågorna, och Dan Jørgensen, Paulo Casaca, Herbert Bösch, vilka är närvarande, och mina kolleger Ingeborg Grässle, Alex Stubb m.fl. Jag skulle vilja säga att Alex Stubb även har frågat mig vad jag skulle vilja stryka, och jag måste säga att jag till exempel skulle ta bort hänvisningen till en make/makas verksamhet. Jag minns att det största problemet i EU inte orsakades av en make eller maka, men av någonting snarlikt, och jag syftar på fallet Edith Cresson. Med det här menar jag att vi inte ska begränsa oss själva så mycket, och att vi bör göra det som är logiskt, inte det som är ologiskt. Även ledamöterna i det här parlamentet har sannerligen rätt till ett familjeliv och ett privatliv. Jag skulle även vilja säga att vi kommer att fortsätta att föregå med gott exempel för många medlemsstater när det gäller hur EU spenderar sina medel bättre och mer effektivt, med låga administrativa kostnader och mycket större effektivitet än somliga medlemsstater. I detta förberedande förfarande som vi alla är överens om använder flera medlemsstater – nämligen de medlemsstater som vägrar att förklara hur de spenderar 80 procent av EU-medlen och sedan tycks le förvånat när vi vägrar att godkänna EU-räkenskaperna – det här för att rättfärdiga ett mindre bidrag till de gemensamma medlen, vilket begränsar EU:s verksamhet. Man utnyttjar våra anklagelser att det är medlemsstaterna som inte spenderar pengarna korrekt och använder det här argumentet till att vägra att ge parlamentet mer än 1 procent,. Jag tackar för mig, herr talman, och jag vill även önska Siim Kallas lycka till med att trygga en fråga som har ett sådant starkt stöd i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ponente"18,15,21
"«OK»"18,15,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph