Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-100"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to thank honourable Members very much for their support for this transparency action, which has been a common action: in all issues, the Commission has always felt it had strong support from Parliament. There are two things I want to say. The first concerns the information available on end beneficiaries. I consider this to be an amazing change. When, together with some Members of Parliament, we started to initiate this at the beginning of 2004, there was no great hope that it would be implemented. But the political decision has now been taken, and the year 2009 is the final year by which the information on end beneficiaries of 2008 will and must be published. So, politically the decision has been taken. This is a great step forward. Now the technicalities remain to be solved. That is not easy at all, because guidelines have now been issued on what this information on end beneficiaries should look like. But of course many of you raised the issue of workable search engines, and this is really not an easy task. Of course, we will have a portal via which it will be possible to access the information in the Member States, and access information about end beneficiaries. I foresee a lot of technical problems, but those technical problems – nothing is perfect, and everything takes a little time – definitely should not undermine the importance of this great change. Concerning the famous national declarations, I must again say that the situation has completely changed in these three years. When I first appeared in Council to discuss these issues, these were completely out of the question. Today you have the annual summaries – we had already received 22 so far, and perhaps even more now. We will assess the quality together, and there definitely will be an improvement. So the understanding is that we have shared management problems, and we must also share information about the work – how we manage the Structural Funds. That understanding has increased tremendously in Member States too. We will also try to fill out the idea of more comprehensive national declarations with specific substance. You know as well as I do that there are certain Member States that are still very reluctant to have this greater involvement, but we already have a certain degree of involvement. As concerns international money, that is a something of a different issue. The issue of how this information should be made available will probably also be discussed within the framework of COCOBU. However, we are partners in international agreements and do not manage them directly. Information on what we manage directly must be made available, but we are partners in very big international poolings. That is a little different. Concerning expert groups, as I said in COCOBU, I can repeat here that we have a commitment to publish the list of permanent experts. This is really a question of definition: what kind of experts should be included on this list. This is a debate, and some experts who fulfil certain confidential tasks of assessing projects and people should not be so transparent, probably. There are some nuances. However, the commitment exists and I have been informed that we are ready to publish a long list of permanent experts. There is the question of all those national experts sent by Member States participating in certain bodies, whose names will be sent afterwards, not before, but there is at least the commitment that there should be no big secret as to who is advising us. My last point, in response to an issue which was raised, is that the Commission has no intention to propose how Parliament should deal with its own rules, and what the declarations of economic interest should consist of. I can say only two things: this ethical space is a common space – if something happens in one institution, it definitely has an immediate effect on other institutions. We must, of course, address all these questions on the basis of common sense, and not go to absurd lengths and into unnecessary details, but only into the relevant issues, in order to avoid a real conflict of interests."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poděkoval váženým poslancům za jejich podporu této akce na podporu průhlednosti, která byla společnou akcí: ve všech oblastech Komise vždy cítila silnou podporu ze strany Parlamentu. Rád bych řekl dvě věci. První se týká informací, které jsou zveřejňovány o příjemcích. Domnívám se, že to bude úžasná změna. Když jsme spolu s poslanci Parlamentu tuto záležitost v roce 2004 iniciovali, neměli jsme velkou naději na její realizaci. Bylo však přijato politické rozhodnutí, že v roce 2009 už budou a musí být zveřejňovány informace o koncových příjemcích za rok 2008. Politické rozhodnutí tedy bylo přijato. To je velký pokrok. Nyní je třeba vyřešit technické otázky. To není vůbec jednoduché, protože nyní byly zveřejněny pokyny, jak by tyto informace o konečných příjemcích měly vypadat. Mnozí z vás pochopitelně zmínili otázku funkčních vyhledávacích serverů a to není jednoduchý úkol. Samozřejmě budeme mít portál, který umožní přístup k informacím v členských státech, a to i  k informacím o koncových příjemcích. Předpokládám, že to bude spojeno s řadou technických problémů, avšak tyto problémy – nic není dokonalé a vše nějaký čas trvá – by rozhodně neměly narušit význam této veliké změny. Pokud jde o známou otázku vnitrostátních prohlášení, musím znovu připomenout, že se situace za poslední tři roky zásadně změnila. Když jsem poprvé přišel do Rady hovořit o těchto otázkách, bylo to zcela nemyslitelné. Dnes máme výroční shrnutí – už jsme jich obdrželi 22 a v této chvíli už možná i více. Kvalitu budeme posuzovat společně a rozhodně dojde ke zlepšení. Vycházíme z přesvědčení, že je tu problém sdíleného řízení, a tak musíme sdílet i informace o této práci – jak řídíme strukturální fondy. Toto přesvědčení výrazně převládlo i  v členských státech. Rovněž se budeme snažit podpořit představu komplexnějších vnitrostátních prohlášení s konkrétním obsahem. Víte stejně dobře jako já, že některé členské státy se zdráhají více angažovat, avšak jisté míry jejich účasti jsme už dosáhli. Pokud jde o peníze v zahraničí, to je jiný problém. Otázka, jak budou tyto informace zveřejňovány, bude pravděpodobně projednávána v rámci Výboru pro rozpočtovou kontrolu. My jsme však partnery v rámci mezinárodní dohody a neřídíme je přímo. Informace o tom, co přímo řídíme, musí být zveřejněny, jsme však partnerem velkého mezinárodního sdružení. To je jistý rozdíl. Pokud jde o expertní skupiny, jak jsem již řekl ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, mohu zde pouze zopakovat, že máme povinnost zveřejňovat seznam stálých odborníků. To je otázka definice: kteří odborníci by měli být na tento seznam zahrnuti. O tom se vede rozprava a někteří odborníci, kteří plní důvěrné úkoly při posuzování projektů a osob, by – nejspíš – neměli být viditelní. Existují jisté jemné rozdíly. Závazek však existuje a byl jsem informován, že jsme připraveni zveřejnit rozsáhlý seznam stálých odborníků. Je tu i otázka všech vnitrostátních odborníků, které vysílají členské státy, jež jsou členy některých orgánů, a jejichž jména budou zaslána následně a nikoli předem, avšak přinejmenším je tu závazek, že v tom, kdo nám radí, nebudou velká tajemství. Na závěr chci reagovat na položenou otázku, že Komise nemá v úmyslu navrhovat Parlamentu, jak by měl nakládat s vlastními pravidly a co by měla obsahovat prohlášení o hospodářských zájmech. Mohou pouze říci dvě věci: tento etický prostor je společný prostor – stane-li se něco na půdě jednoho orgánu, bude to mít rozhodně dopad na všechny ostatní. Všechny tyto problémy musíme samozřejmě řešit na základě zdravého rozumu a nezacházet do absurdních poloh a zbytečných podrobností, nýbrž zabývat se podstatnými otázkami, s cílem zabránit skutečnému střetu zájmů."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker medlemmerne mange gange for deres støtte til denne indsats for gennemsigtighed, som er blevet en fælles indsats. I alle spørgsmål har Kommissionen altid følt, at den havde stærk støtte fra Parlamentet. Jeg har to bemærkninger. Den første vedrører de oplysninger, der står til rådighed om slutmodtagere. Jeg mener, at der er sket en utrolig ændring. Da vi sammen med nogle medlemmer af Europa-Parlamentet indledte drøftelserne om dette i begyndelsen af 2004, var der ikke det store håb om, at det ville blive gennemført. Men den politiske beslutning er truffet, og 2009 er sidste frist for offentliggørelse af oplysninger om slutmodtagerne i 2008. Den politiske beslutning er altså truffet. Det er et stort fremskridt. Nu skal de tekniske problemer løses. Det er slet ikke let, for der er nu udstukket retningslinjer for, hvilken form disse oplysninger om slutmodtagere skal have. Mange af Dem rejste naturligvis spørgsmålet om velfungerende søgemaskiner, og det er heller ikke nogen let opgave. Vi skal selvfølgelig have en portal, som giver adgang til oplysninger i medlemsstaterne og adgang til oplysninger om slutmodtagerne. Jeg forudser en masse tekniske problemer, men disse tekniske problemer - intet et perfekt, og alt tager lidt tid - bør naturligvis ikke svække betydningen af denne store ændring. Hvad angår de berømte nationale erklæringer, vil jeg gentage, at situationen har ændret sig fuldstændig i løbet af disse tre år. Da jeg første gang mødte op i Rådet for at drøfte disse ting, var de helt udelukket. I dag findes der årlige oversigter - vi har indtil videre allerede modtaget 22 og måske endnu flere. Vi vil vurdere kvaliteten sammen, og der vil helt bestemt være en forbedring. Det er altså opfattelsen, at vi har problemer med delt forvaltning, og vi skal også dele oplysninger om arbejdet - hvordan vi forvalter strukturfondene. Den opfattelse er også blevet langt mere udbredt i medlemsstaterne. Vi vil også forsøge at gennemføre idéen om mere omfattende nationale erklæringer med specifikt indhold. De ved lige så godt som jeg, at der er visse medlemsstater, som stadig er meget skeptiske over for dette større engagement, men vi har allerede en vis grad af engagement. Det er noget helt andet med de internationale midler. Spørgsmålet om, hvordan disse oplysninger skal stilles til rådighed, bliver formentlig også drøftet i Budgetkontroludvalget. Vi er imidlertid partnere i internationale aftaler og forvalter dem ikke direkte. Der skal stilles oplysninger til rådighed om det, vi forvalter direkte, men vi er partnere i meget store internationale sammenhænge. Det er lidt anderledes. Hvad angår ekspertgrupper, vil jeg gentage det, jeg sagde i Budgetkontroludvalget, nemlig at vi har pligt til at offentliggøre listen over faste eksperter. Det er et spørgsmål om definition: Hvilken form for eksperter skal med på listen. Det er et åbent spørgsmål, og nogle eksperter, som udfører visse fortrolige opgaver med at vurdere projekter og personer, bør nok ikke være så gennemsigtige. Der er visse nuancer. Men forpligtelsen består, og jeg har fået oplyst, at vi er klar til at offentliggøre en lang liste over faste eksperter. Så er der spørgsmålet om alle de nationale eksperter, som medlemsstaterne sender, og som deltager i visse organer, hvis navne bliver fremsendt senere, ikke i forvejen, men der er i det mindste en forpligtelse til, at det ikke må være nogen stor hemmelighed, hvem der rådgiver os. Min sidste bemærkning som svar på et spørgsmål, der blev rejst, er, at Kommissionen ikke har planer om at foreslå, hvordan Parlamentet skal håndtere sine egne regler, og hvad erklæringerne om økonomiske interesser skal indeholde. Jeg kan kun sige to ting: Dette etiske rum er et fælles rum, for hvis noget sker i én institution, har det omgående indvirkning på andre institutioner. Vi skal naturligvis løse alle disse problemer med sund fornuft og ikke gå alt for vidt og i unødvendige enkeltheder, men kun behandle relevante spørgsmål for at undgå en reel interessekonflikt."@da2
". Herr Präsident! Ich danke den werten Abgeordneten sehr für ihre Unterstützung bei dieser Transparenzinitiative, die eine gemeinsame Aktion ist: In allen Fragen ist die große Unterstützung des Parlaments für die Kommission stets spürbar gewesen. Es gibt zwei Dinge, die ich noch anmerken möchte. Der erste Aspekt betrifft die Verfügbarkeit von Informationen über Endempfänger von EU-Mitteln. In meinen Augen ist hier eine erstaunliche Wandlung festzustellen. Als ich zusammen mit einigen Parlamentsmitgliedern Anfang 2004 diese Initiative startete, bestand keine große Hoffnung auf deren Umsetzung. Nun aber ist die politische Entscheidung gefallen, und spätestens bis zum Jahr 2009 müssen die Informationen über Endempfänger von 2008 offengelegt werden. Auf politischer Ebene steht die Entscheidung also fest. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Nun geht es darum, die technischen Details zu klären. Das ist keineswegs eine leichte Aufgabe, denn inzwischen liegen uns Richtlinien vor, wie diese Informationen über Endempfänger auszusehen haben. Viele von Ihnen haben jedoch auch die Frage nach geeigneten Suchmaschinen gestellt, was sicherlich nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Auf jeden Fall wird es ein Portal geben, über das auf die Informationen in den Mitgliedstaaten und auf Informationen über Endempfänger zugegriffen werden kann. Ich sehe da zwar eine Reihe technischer Probleme voraus, an denen diese bedeutende Entwicklung jedoch keinesfalls scheitern sollte – schließlich ist nichts perfekt, und alles braucht seine Zeit. In Bezug auf die berühmten nationalen Erklärungen muss ich wiederholen, dass sich die Lage in den letzten drei Jahren vollkommen verändert hat. Damals, als ich diese Themen zum ersten Mal im Rat erörtern wollte, hatte sich noch niemand darüber irgendwelche Gedanken gemacht. Heute haben wir die jährlichen Berichte, bis jetzt sind schon 22 eingegangen, vielleicht in diesem Moment sogar noch mehr. Die Qualität der Berichte werden wir gemeinsam bewerten, und es wird ganz bestimmt eine Nachbesserung geben. Es sieht also so aus, als ob wir Probleme mit der geteilten Verwaltung haben, und wir müssen auch Informationen über die Arbeit teilen, wie wir z. B. die Strukturfonds verwalten. Dieses Verständnis setzt sich auch in den Mitgliedstaaten immer mehr durch. Außerdem werden wir uns darum bemühen, die Idee umfassenderer nationaler Erklärungen mit spezifischen Inhalten zu realisieren. Sie wissen so gut wie ich, dass gewisse Mitgliedstaaten bei dem Gedanken an eine stärkere Einbindung immer noch sehr unwillig sind, aber ein gewisses Maß an Einbindung haben wir bereits erreicht. Was die internationalen Gelder angeht, so ist das ein etwas anderes Thema. Die Frage, wie diese Informationen zugänglich gemacht werden sollen, wird wohl ebenfalls im Rahmen des Haushaltskontrollausschusses diskutiert werden. Jedenfalls sind wir Partner in internationalen Abkommen und verwalten diese nicht direkt. Auskünfte über die Angelegenheiten, die wir direkt verwalten, müssen zugänglich gemacht werden, aber wir sind Partner in sehr großen internationalen Gruppierungen. Da sieht die Lage dann ein wenig anders aus. Zu den Sachverständigengruppen wiederhole ich hier noch einmal, was ich bereits im Haushaltskontrollausschuss gesagt habe: Wir verpflichten uns, das Verzeichnis der ständigen Sachverständigen zu veröffentlichen. Es ist wirklich eine Frage der Definition, welche Sachverständigen in diesem Verzeichnis enthalten sein sollen. Das muss diskutiert werden, und einige Sachverständige, die bestimmte vertrauliche Aufgaben im Bereich der Bewertung von Projekten und Personen erfüllen, sollten wahrscheinlich nicht so transparent sein. Es gibt da also feine Unterschiede. Dennoch gibt es diese Verpflichtung, und wie ich erfahren habe, ist ein langes Verzeichnis der ständigen Sachverständigen bereits zur Veröffentlichung bereit. Ferner gibt es noch die Frage all der von Mitgliedstaaten entsandten nationalen Sachverständigen, die in bestimmten Organen mitarbeiten, und deren Namen nachgereicht und nicht im Voraus übermittelt werden sollen, aber in jedem Fall gibt es die Verpflichtung, dass es kein großes Geheimnis darum geben sollte, wer unsere Berater sind. Abschließend möchte ich noch auf eine andere Frage eingehen, die aufgeworfen wurde: Die Kommission beabsichtigt nicht, Vorschläge abzugeben, wie das Parlament mit seinen eigenen Regeln umgehen sollte und woraus die Erklärungen der finanziellen Interessen bestehen sollten. Ich kann dazu nur zwei Dinge sagen: Bei dem genannten „Ethikraum“ handelt es sich um einen gemeinsamen Raum; wenn in einem der Organe etwas passiert, wirkt sich dies in jedem Fall unmittelbar auf andere Organe aus. Wir müssen in der Tat alle diese Fragen auf der Basis des gesunden Menschenverstands angehen, ohne absurde Ausuferungen zuzulassen und in unnötige Details zu gehen, sondern indem wir uns lediglich auf die wichtigen Angelegenheiten konzentrieren, um einen wirklichen Interessenkonflikt zu vermeiden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αξιότιμους βουλευτές για την υποστήριξή τους σε αυτήν τη δράση για τη διαφάνεια, η οποία ήταν μια κοινή δράση: σε όλα τα θέματα, η Επιτροπή ένιωθε πάντα ότι είχε τη θερμή υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά τις πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εκπληκτική αλλαγή. Όταν, μαζί με ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου, την ξεκινήσαμε στις αρχές του 2004, δεν είχαμε πολλές ελπίδες ότι θα εφαρμόζονταν. Αλλά η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί τώρα, και το έτος 2009 είναι το τελικό έτος όπου οι πληροφορίες για τους τελικούς δικαιούχους του 2008 πρέπει και θα έχουν δημοσιευθεί. Έτσι, από πολιτική άποψη, η απόφαση έχει ληφθεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Τώρα μένει η επίλυση των τεχνικών θεμάτων. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν τώρα εκδοθεί σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχουν αυτές οι πληροφορίες για τους τελικούς δικαιούχους. Αλλά, βεβαίως, πολλοί από εσάς θίξατε το θέμα των λειτουργικών μηχανών αναζήτησης, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Φυσικά, θα έχουμε μια πύλη μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες στα κράτη μέλη, και η πρόσβαση σε πληροφορίες για τους τελικούς δικαιούχους. Προβλέπω πολλά τεχνικά προβλήματα, αλλά αυτά τα τεχνικά προβλήματα –τίποτε δεν είναι τέλειο, και για όλα χρειάζεται χρόνος– σίγουρα δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τη σημασία αυτής της μεγάλης αλλαγής. Όσον αφορά τις περιβόητες εθνικές δηλώσεις, πρέπει και πάλι να αναφέρω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς αυτά τα τρία χρόνια. Όταν πρωτοεμφανίστηκα στο Συμβούλιο για να συζητήσω αυτά τα θέματα, αυτές αποκλείονταν εντελώς. Σήμερα έχετε τις ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις – έχουμε ήδη λάβει 22 έως τώρα, και ίσως ακόμα περισσότερες πια. Θα αξιολογήσουμε την ποιότητα μαζί, και σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση. Έτσι είναι κατανοητό ότι έχουμε μοιραστεί προβλήματα διαχείρισης, και πρέπει επίσης να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με την εργασία – το πώς διαχειριζόμαστε τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτή η κατανόηση έχει αυξηθεί τρομακτικά και στα κράτη μέλη. Θα προσπαθήσουμε επίσης να συμπληρώσουμε την ιδέα πιο αναλυτικών εθνικών δηλώσεων με συγκεκριμένη ουσία. Όπως και εγώ, γνωρίζετε και εσείς ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη που εξακολουθούν να διστάζουν να έχουν αυτήν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά έχουμε ήδη έναν βαθμό συμμετοχής. Όσον αφορά τα διεθνή κονδύλια, πρόκειται για διαφορετικό θέμα. Το θέμα για το πώς θα πρέπει να διατεθούν αυτές οι πληροφορίες θα συζητηθεί πιθανώς επίσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Ωστόσο, είμαστε εταίροι σε διεθνείς συμφωνίες και δεν τις διαχειριζόμαστε άμεσα. Πρέπει να διατεθούν πληροφορίες για το τι διαχειριζόμαστε άμεσα, αλλά είμαστε εταίροι σε πολύ μεγάλες διεθνείς κοινοπραξίες. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Όσον αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, όπως είπα στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, επαναλαμβάνω και εδώ ότι έχουμε μια δέσμευση να δημοσιεύουμε τον κατάλογο μόνιμων εμπειρογνωμόνων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα θέμα ορισμού: τι είδους εμπειρογνώμονες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Είναι μια αντιπαράθεση, και ορισμένοι εμπειρογνώμονες που εκτελούν ορισμένα εμπιστευτικά καθήκοντα αξιολόγησης σχεδίων και ατόμων δεν θα πρέπει να είναι τόσο διαφανείς, πιθανώς. Υπάρχουν ορισμένες λεπτές αποχρώσεις. Ωστόσο, η δέσμευση υπάρχει και έχω ενημερωθεί ότι είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε έναν μακρύ κατάλογο μόνιμων εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει το ερώτημα όλων αυτών των εθνικών εμπειρογνωμόνων τους οποίους στέλνουν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ορισμένους φορείς, τα ονόματα των οποίων θα σταλούν μετά, όχι πριν, αλλά υπάρχει τουλάχιστον η δέσμευση ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μυστικοπάθεια για το ποιος μας συμβουλεύει. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω, απαντώντας σε ένα θέμα που τέθηκε, είναι ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους δικούς του κανόνες, και το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι δηλώσεις οικονομικού συμφέροντος. Μπορώ να δηλώσω μόνο δύο πράγματα: αυτός ο δεοντολογικός χώρος είναι κοινός χώρος – εάν συμβεί κάτι σε ένα θεσμικό όργανο, έχει σίγουρα άμεση επίπτωση σε άλλα θεσμικά όργανα. Πρέπει, φυσικά, να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα με βάση την κοινή λογική, και όχι να φτάνουμε σε παράλογα άκρα και σε περιττές λεπτομέρειες, αλλά μόνο στα σχετικά ζητήματα, ώστε να αποφύγουμε μια πραγματική σύγκρουση συμφερόντων."@el10
"Señor Presidente, deseo dar las gracias a sus señorías por el apoyo prestado a esta acción común a favor de la transparencia: en todas las cuestiones, la Comisión ha sentido siempre el apoyo sólido del Parlamento. Deseo decir dos cosas. La primera está relacionada con la información disponible sobre los beneficiarios finales. Considero que supone un cambio sorprendente. Cuando empezamos a tratar esta cuestión con algunos diputados al Parlamento, a principios de 2004, no había esperanza alguna de que llegara a aplicarse. Ahora se ha tomado la decisión política y finalmente, en 2009, se publicará —porque deberá publicarse— la información sobre los beneficiarios finales correspondiente a 2008. Por lo tanto, la decisión política ya se ha tomado, lo que representa un decidido paso adelante. Ahora debemos resolver algunos problemas técnicos. No es tarea fácil, porque ya se han proporcionado directrices acerca de cómo debe ser la información sobre los beneficiarios finales. Muchos de ustedes han planteado la cuestión de los motores de búsqueda factibles, una tarea que tampoco es fácil. Por supuesto, dispondremos de un portal mediante el cual será posible acceder a la información de los Estados miembros y de los beneficiarios finales. Preveo muchos problemas técnicos —nadie es perfecto y todo lleva su tiempo— pero éstos no menoscabarán la importancia de este gran cambio. En cuanto a las célebres declaraciones nacionales, debo decir, una vez más, que la situación ha cambiado radicalmente en estos tres años. Cuando comparecí en el Consejo por primera vez para debatir estos asuntos, parecía totalmente inconcebible. Hoy disponen ya de los resúmenes anuales; hasta ahora hemos recibido 22, incluso quizás más ahora. Evaluaremos la calidad juntos y, sin duda, se mejorará. Por consiguiente, al igual que hemos compartido los problemas de gestión, debemos compartir también la información sobre el trabajo: la forma de gestionar los Fondos Estructurales. También los Estados miembros se han comprometido mucho más a este respecto. Intentaremos materializar la idea de que las declaraciones nacionales sean más amplias y contengan datos más específicos. Ustedes saben tan bien como yo que ciertos Estados miembros siguen siendo reacios a participar en mayor medida, aunque es cierto que ya hemos alcanzado cierto nivel de participación. Los fondos internacionales son una cuestión diferente. La cuestión de cómo se debe poner a disposición esta información se debatirá, probablemente, en la Comisión de Control Presupuestario. No obstante, es importante recordar que somos socios de los acuerdos internacionales, no los gestionamos directamente. La información sobre lo que administramos de manera directa se debe poner a disposición, pero cabe recordar que somos socios de grupos internacionales muy grandes. Esta cuestión es algo diferente. En lo que respecta a los grupos de expertos, repito aquí, como ya dije en la Comisión de Control Presupuestario, que nos hemos comprometido a publicar la lista de los expertos permanentes. En verdad, es una cuestión de definición: ¿qué tipo de expertos se deben incluir en la lista? Esta cuestión suscita debate y, probablemente, los datos de algunos expertos que desempeñan tareas confidenciales de evaluación de proyectos y del personal no deberían, tal vez, ser tan transparentes. Existen algunos matices. No obstante, el compromiso está sobre la mesa, y se me ha informado de que estamos preparados para publicar una larga lista de expertos permanentes. Existe también la cuestión de los expertos nacionales enviados por los Estados miembros y que participan en algunos órganos, cuyos nombres serán enviados más tarde; no obstante, existe al menos el compromiso de que no habrá grandes secretos acerca de quién nos asesora. Por último, en respuesta a una cuestión que se ha mencionado, la Comisión no tiene la intención de proponer al Parlamento cómo debe abordar sus propias normas ni qué información deberán contener las declaraciones de interés económico. Sólo puedo decir dos cosas: este espacio ético es un espacio común; si ocurre algo en una institución, el efecto se deja sentir inmediatamente en las otras instituciones. Por supuesto, debemos abordar todas estas cuestiones con sentido común y no entrar en detalles innecesarios ni intentar abarcar mucho más, sino que debemos centrarnos en las cuestiones importantes para evitar un conflicto real de intereses."@es21
"Hr president, ma soovin austatud parlamendiliikmeid väga tänada nende toetuse eest sellele läbipaistvuse meetmele, mis on olnud ühismeede: komisjon on alati tundnud kõigis küsimustes Euroopa Parlamendi tugevat toetust. On kaks asja, mida ma tahan öelda. Esimene puudutab otseste toetusesaajatega seotud teavet. Ma pean seda hämmastavaks muutuseks. Kui me 2004. aasta alguses koos mõnede parlamendiliikmetega seda algatust alustasime, oli väga vähe lootust, et seda saaks rakendada. Kuid nüüd on poliitiline otsus langetatud ja aasta 2009 on lõppaasta, mil teave 2008. aasta toetusesaajate kohta peab olema avaldatud. Niisiis, poliitiline otsus on tehtud. See on suur samm edasi. Nüüd jääb üle lahendada tehnilised küsimused. See pole sugugi kerge, sest suunised on nüüd antud, mismoodi peaks toetusesaajatega seotud teave välja nägema. Kuid muidugi on paljud teist tõstatanud tarvitamiskõlblike otsingumootorite küsimuse ja see on tõepoolest üks raske ülesanne. Muidugi võime me teha portaali, mille kaudu on võimalik ligi pääseda liikmesriikide andmetele ning teabele toetusesaajate kohta. Ma näen ette hulgaliselt tehnilisi probleeme, sest miski pole täiuslik ja iga asi võtab pisut aega, kuid need tehnilised probleemid ei tohiks kindlasti kahjustada selle suure muudatuse tähtsust. Nende kuulsate riiklike avaldustega seoses pean ütlema, et olukord on viimase kolme aasta jooksul täielikult muutunud. Kui ma esimest korda nõukogusse läksin nende küsimuste üle läbi rääkima, siis ei tulnud need üldse kõne allagi. Nüüd on teil aastakokkuvõtted – siiani oleme saanud 22 ja praeguseks võib-olla isegi rohkem. Kontrollime koos kvaliteeti ja kindlasti see paraneb. Nii on olemas mõistmine, et jagame juhtimisprobleeme ja me peame jagama ka teavet oma töö kohta – kuidas me juhime struktuurifonde. See mõistmine on ka liikmesriikides hüppeliselt kasvanud. Me võime üritada ellu viia ka ideed täielikumatest riiklikest avaldustest, millel on täpsem sisu. Te teate sama hästi kui minagi, et teatavad liikmesriigid on suurema kaasatuse suhtes ikka veel väga tõrksad, aga me oleme kaasatuses juba teatava taseme saavutanud. Mis puutub rahvusvahelisse rahasse, siis see on hoopis teine teema. Küsimus, mil moel see teave tuleks avaldada, arutatakse tõenäoliselt samuti läbi eelarvekontrollikomisjonis. Oleme siiski osalised rahvusvahelistes lepingutes ega juhi neid otseselt. Teave selle kohta, mida me otseselt juhime, tuleb teha kättesaadavaks, kuid me oleme osalised väga laiaulatuslikus rahvusvahelises koostöös. See on veidi erinev. Ekspertrühmadega seoses võin korrata, nagu ma eelarvekontrollikomisjonis juba ütlesin, et oleme kohustunud avaldama alaliste ekspertide nimekirja. See on tõesti määratluse küsimus: millised eksperdid tuleks sellesse nimekirja kanda. Seda arutatakse ning mõned eksperdid, kes täidavad teatavaid konfidentsiaalseid ülesandeid, andes hinnanguid projektidele ja isikutele, ei peaks arvatavasti nii läbipaistvad olema. Siin on mõningad nüansid. Siiski, kohustus on võetud ja mulle on teatatud, et alaliste ekspertide pikk nimekiri on meil juba avaldamisel. Küsimus tekib kõigi nende liikmesriikidest saadetud ekspertidega, kes osalevad teatavates asutustes ja kelle nimed saadetakse mitte enne, vaid tagantjärele, aga vähemalt on võetud kohustus mitte teha suurt saladust inimestest, kes meile nõu annavad. Mu viimane mõte vastuseks tõstatatud küsimusele on järgmine: komisjon ei kavatse teha ettepanekuid, mismoodi parlament peaks oma eeskirjadega tegelema ja mida peaksid sisaldama majanduslike huvide deklaratsioonid. Võin öelda vaid kaht asja: see eetiline ruum on ühisruum – kui ühes institutsioonis midagi juhtub, on sellel kohene mõju ka teistele institutsioonidele. Muidugi peame me kõik niisugused küsimused lahendama tervest mõistusest lähtudes ning mitte laskuma absurdsesse venitamisse ja ebavajalikesse üksikasjadesse, kuid tegelema ainult asjakohaste küsimustega, et vältida tegelikku huvide konflikti."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäseniä lämpimästi heidän tuestaan tässä avoimuutta koskevassa toimenpiteessä, joka on ollut yhteinen toimenpide. Komissio on tuntenut jatkuvasti kaikissa asioissa saaneensa voimakasta tukea parlamentilta. Haluan sanoa kaksi asiaa. Niistä ensimmäinen liittyy varojen lopullisia saajia koskevien tietojen julkistamiseen. Mielestäni muutos on hämmästyttävä. Kun käynnistin tämän hankkeen vuoden 2004 alussa yhdessä muutaman Euroopan parlamentin jäsenen kanssa, sen toteutumisesta ei ollut juuri toivoa. Nyt poliittinen päätös on kuitenkin tehty, ja vuoden 2008 tiedot varojen lopullisista saajista on toimitettava vuoteen 2009 mennessä. Poliittinen päätös on siis tehty, ja se on suuri askel eteenpäin, mutta muotoseikat on vielä ratkaistava. Se ei ole lainkaan helppoa, koska nyt on annettu ohjeet siitä, miltä varojen lopullisia saajia koskevien tietojen pitäisi näyttää. Monet teistä ovat ottaneet esiin toimivia hakukoneita koskevan kysymyksen, eikä tämä ole todellakaan helppo tehtävä. Meillä on toki portaali, jonka kautta on mahdollista saada jäsenvaltioiden julkaisemia tietoja varojen lopullisista saajista. Odotan, että kohtaamme paljon teknisiä ongelmia – mikään ei ole täydellistä, ja kaikki vie oman aikansa – mutta nämä tekniset ongelmat eivät muuta sitä seikkaa, että tämä muutos on hyvin tärkeä. Paljon puhutuista kansallisista tarkistuslausumista totean jälleen, että tilanne on muuttunut täysin näiden kolmen vuoden aikana. Kun keskustelin neuvoston kanssa ensimmäisen kerran näistä asioista, ne eivät tulleet kuuloonkaan. Nyt teillä on vuotuiset toimintakertomukset – olemme saaneet niitä tähän mennessä 22, ja luku saattaa olla nyt vielä suurempi. Arvioimme niiden laatua yhdessä, ja asiassa tapahtuu varmasti parannusta. Olemme yhtä mieltä siitä, että yhteiseen hallinnointiin liittyy ongelmia, ja meidän on myös jaettava tietoja työstä – siitä, kuinka hallinnoimme rakennerahastoja. Tämä ajattelutapa on lisääntynyt hurjasti myös jäsenvaltioissa. Yritämme myös levittää ajatusta kattavammista, sisällöltään tietynlaisista kansallisista tarkastuslausumista. Tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että tietyt jäsenvaltiot ovat edelleen varsin haluttomia osallistumaan asiaan tämän enempää, mutta olemme jo saaneet ne osallistumaan jossakin määrin. Kansainväliset varat ovat puolestaan eri asia. Näiden tietojen julkistamismenettelyistä keskustellaan kaiketi myös talousarvion valvontavaliokunnassa. Olemme kuitenkin kumppaneina kansainvälisissä sopimuksissa emmekä siis hallinnoi niitä suoraan. Tiedot siitä, mitä hallinnoimme suoraan, on julkistettava, mutta olemme kuitenkin vain kumppaneina erittäin suurissa kansainvälisissä yhteisrahastoissa. Tämä on siis hieman erilainen asia. Voin toistaa täällä sen, mitä sanoin asiantuntijaryhmistä talousarvion valvontavaliokunnissa: olemme luvanneet julkaista luettelot pysyvistä asiantuntijoista. Se, millaisten asiantuntijoiden nimiä luettelossa pitäisi olla, on määritelmäkysymys. Asiasta käydään keskustelua. Osa asiantuntijoista hoitaa tiettyjä luottamuksellisia tehtäviä, arvioi esimerkiksi hankkeita ja ihmisiä, ja saattaa olla, ettei heidän tietojaan pitäisi julkaista yhtä avoimesti. Asia ei ole mustavalkoinen. Olemme kuitenkin antaneet asiasta lupauksen, ja minulle on ilmoitettu, että olemme valmiit julkaisemaan pitkän luettelon pysyvistä edustajista. Lisäksi yksi kysymys koskee niitä kaikkia kansallisia asiantuntijoita, jotka jäsenvaltiot ovat lähettäneet tiettyihin elimiin ja joiden nimet lähetetään jälkikäteen – ei siis etukäteen – mutta ainakin nyt on luvattu, ettei siinä, ketkä antavat meille neuvoja, pitäisi olla suuria salaisuuksia. Vastaan lopuksi erääseen esiin otettuun asiaan. Komissio ei aio ehdottaa parlamentille, kuinka sen pitäisi laatia omat sääntönsä ja mitä taloudellisia etuja koskevien ilmoitusten pitäisi sisältää. Totean kaksi asiaa: tämä eettinen alue on yhteinen alue – jos yhdessä toimielimessä tapahtuu jotakin, sillä on varmasti välitön vaikutus muihin toimielimiin. Meidän on tietenkin käsiteltävä näitä kaikkia asioita käyttäen maalaisjärkeä ja välttäen järjetöntä litaniaa ja tarpeetonta yksityiskohtaisuutta. Meidän on keskityttävä olennaisiin asioihin, jotta vältämme todelliset eturistiriidat."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais remercier très vivement les honorables députés pour leur soutien dans cette action de transparence, qui a été une action commune: dans toutes ces questions, la Commission a toujours ressenti un très vif soutien du Parlement. Je voudrais dire deux choses. La première concerne les informations disponibles sur les bénéficiaires finaux. J’y vois un changement vraiment surprenant. Quand, avec certains députés, nous avons commencé à initier ce mouvement au début 2004, il n’y avait pas grand espoir de le voir s’installer. Mais aujourd’hui, la décision politique a été prise, et l’année 2009 sera l’échéance inaugurant la publication des informations sur les bénéficiaires finaux de 2008. La décision politique a ainsi été prise. C’est donc un grand pas en avant. Il ne reste plus maintenant qu’à résoudre les modalités techniques. Ce n’est pas facile du tout, parce que l’on a maintenant publié des directives réglant l’aspect que devront prendre ces informations sur les bénéficiaires finaux. Nombre d’entre vous ont bien sûr souhaité des moteurs de recherche conviviaux, ce qui n’est pas une tâche vraiment facile. Nous devrons bien entendu avoir un portail permettant d’accéder aux informations au sein des différents États membres et à celles qui concernent les bénéficiaires finaux. Je prévois pas mal de problèmes techniques – rien n’est parfait et tout prend du temps – mais ces problèmes techniques ne doivent absolument pas occulter l’importance de ce grand changement. Concernant les fameuses déclarations nationales, force m’est de répéter que la situation a complètement changé ces trois dernières années. Quand je suis intervenu la première fois au Conseil pour discuter de ces affaires, elles étaient tout à fait hors de question. Aujourd’hui, vous disposez des notes de synthèses annuelles – nous en avons déjà reçu 22 et peut-être plus aujourd’hui. Nous allons en évaluer la qualité ensemble, et ce sera un réel progrès. Ainsi, nous convenons que nous avons des problèmes de gestion partagée, et que nous devons également partager l’information sur le travail: comment gérer les fonds structurels. Cette prise de conscience a aussi considérablement augmenté auprès des États membres. Nous devons également essayer de conforter l’idée de déclarations nationales plus exhaustives, avec une substance spécifique. Vous savez comme moi que certains États membres sont toujours très peu enclins à plus s’impliquer, mais nous bénéficions déjà d’un certain degré d’implication. En ce qui concerne les fonds internationaux, c’est une question un peu différente. La manière de rendre ces informations disponibles sera probablement discutée également dans le cadre de la COCOBU. Toutefois, nous sommes partenaires dans des accords internationaux et ne les gérons pas directement. Les informations sur ce que nous gérons directement doivent être rendues disponibles, mais nous sommes partenaires dans de très importants pools internationaux. C’est un peu différent. Concernant les groupes d’experts, comme je l’ai dit à la COCOBU, je peux répéter ici que nous avons l’obligation de publier la liste des experts permanents. C’est en réalité une question de définition: quels genres d’experts faudrait-il inclure dans cette liste? Il s’agit là d’un débat, et certains experts remplissant des missions confidentielles d’évaluation de projets et de personnes ne devraient pas probablement être si . Il y a certaines nuances. Toutefois, l’obligation existe et j’ai été informé que nous sommes prêts à publier une longue liste d’experts permanents. Il y a la question de tous les experts nationaux dépêchés par les États membres participant à certaines instances, dont les noms seront communiqués ultérieurement, et non d’avance, mais on s’engage au moins à ne pas garder secrets les noms de ceux qui nous conseillent. Mon dernier point, en réponse à une question qui a été soulevée, c’est que la Commission n’a pas l’intention de dire au Parlement comment gérer ses propres règles, et en quoi doivent consister les déclarations d’intérêt économique. Je ne peux dire que deux choses: cet espace éthique est un espace commun – si quelque chose arrive à une institution, cela a un effet immédiat sur les autres. Nous devons, bien sûr, traiter toutes ces questions avec bon sens et ne pas tomber dans des longueurs absurdes et des détails inutiles, mais aborder uniquement des questions pertinentes, en vue d’éviter un réel conflit d’intérêts."@fr8
"Elnök úr! Szeretném megköszönni a tiszteletreméltó képviselőknek, hogy támogatták ezt az átláthatósági intézkedést, amely közös intézkedés: a Bizottság mindig is úgy érezte, hogy minden kérdésben számíthat a Parlament támogatására. Két dolgot szeretnék mondani. Az első a végső kedvezményezettekre vonatkozóan rendelkezésre álló információkat érinti. Én ezt rendkívüli változásnak tartom. Amikor 2004-ben néhány európai parlamenti képviselővel karöltve útjára indítottuk ezt a folyamatot, nem sok reményünk fűződött ahhoz, hogy valaha meg is fog valósulni. De mostanra megszületett a politikai döntés, és 2009-ig a 2008-as év végső kedvezményezettjeivel kapcsolatos releváns információkat közzé fogják és közzé is kell tenni. Tehát megszületett a politikai döntés. Ez óriási előrelépés. Most már csak a technikai kérdéseket kell megoldani. Ez egyáltalán nem könnyű, hiszen már kiadták azokat az útmutatásokat, amelyek meghatározzák, hogy tulajdonképpen hogyan kellene kinézniük a végső kedvezményezettekről szóló információknak. De természetesen sokan megemlítették a használható keresőmotorok kérdését is és ez egyáltalán nem könnyű feladat. Természetesen létre fogunk hozni egy portált, amely lehetővé teszi majd az információkhoz való hozzáférést a tagállamokból, és hozzáférhetővé teszi majd a végső kedvezményezettekről szóló információkat is. Véleményem szerint sok technikai probléma várható, de nem szabad, hogy ezek a technikai problémák – semmi sem tökéletes, és mindenhez idő kell – aláássák eme nagyszerű változás fontosságát. A híres nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban, pedig hadd mondjam el, hogy ezen a területen is hatalmas változás történt az utóbbi három év alatt. Amikor először álltam a Tanács elé ezekkel a kérdésekkel, teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bármikor is valóság legyen belőlük. Mára itt vannak az éves összegző jelentések – eddig 22-t kaptunk meg, de mostanra már lehet, hogy több is beérkezett. Együtt fogjuk értékelni ezek minőségét, és kétségtelenül javulni fog a minőségük. Tehát a megállapodás az, hogy vannak megosztott igazgatási problémáink, és ezzel összefüggésben a munkával kapcsolatos információkat is meg kell osztanunk – hogyan igazgatjuk a strukturális alapokat. Ez az egyetértés óriási fejlődésen ment át a tagállamokban is. Mi is megpróbáljuk majd konkrét tartalommal megtölteni az átfogó nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatos elgondolást. Önök is jól tudják, hogy vannak bizonyos tagállamok, amelyek még mindig vonakodnak a nagyobb fokú részvételtől, de azért valamilyen szintű részvételt már így is el tudtunk érni. A nemzetközi pénzeket illetően azért el kell mondani, hogy ez valamelyest más kérdés. Valószínűleg az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága (COCOBU) is tárgyal majd arról, hogy milyen módon álljon rendelkezésre ez az információ. Ugyanakkor mi a nemzetközi egyezményekben partnerek vagyunk, és nem közvetlenül igazgatjuk azokat. Rendelkezésre kell bocsátani az általunk közvetlenül igazgatott pénzeszközökről szóló információkat, azonban hatalmas nemzetközi pooling-rendszereknek vagyunk tagjai. Azért az egy kicsit más. A szakértői csoportokat illetően, amint azt a COCOBU-ban is elmondtam már, csak megismételni tudom, hogy mi elköteleztük magunkat az állandó szakértők listájának közzé tétele mellett. Az valójában meghatározás kérdése, hogy milyen szakértők kerüljenek fel erre a listára. Ez egy vita, és vannak olyan szakértők, akik olyan bizalmas feladatokat – mint például a projektek és bizonyos személyek értékelése – látnak el, amelyek az esetében valószínűleg nem előnyös az ilyen nagyfokú átláthatóság. Nüánsznyi különbségek vannak. Azonban az elkötelezettség megvan, és arról tájékoztattak, hogy készen állunk az állandó szakértők egy hosszú listájának közzé tételére. Ott van ugyanakkor a tagállamok által a különböző testületekbe delegált nemzeti szakértők kérdése is, akiknek a neveit a lista közzététel után fogjuk megkapni, nem pedig előtte, de legalább látszik, hogy megvan az elkötelezettség aziránt, hogy ne legyen nagy titok abból, hogy kik is adnak tanácsokat nekünk. Az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, válaszként egy korábban felvetett témára az az, hogy a Bizottságnak nem áll szándékában javaslatokat tenni arra, hogy a Parlament miként járjon el a saját szabályait illetően és hogy mi álljon a gazdasági érdekre vonatkozó nyilatkozatokban. Csak két dolgot mondhatok ezzel kapcsolatban: ez az etikai tér, egy közös tér – tehát, ha történik valami az egyik intézményben, az mindenféleképpen közvetlen hatással lesz a többi intézményre is. Természetesen minden ilyen kérdést józan ésszel kell megközelíteni, és nem szabad elmenni az abszurd mélységekig és belemenni a szükségtelen részletekbe, hanem a valós összeférhetetlenség elkerülésének érdekében csak a releváns kérdéseket szabad érinteni."@hu11
". − Signor Presidente, desidero ringraziare moltissimo gli onorevoli deputati per il loro sostegno a favore dell’azione di trasparenza, che è stata un’azione comune. In tutte le questioni, la Commissione ha sempre compreso di poter contare su un forte sostegno da parte di quest’Assemblea. Vorrei dire due cose. La prima riguarda le informazioni disponibili sui beneficiari finali. Ritengo sia un cambiamento sorprendente. Quando, insieme con alcuni eurodeputati, abbiamo avviato questo esercizio all’inizio del 2004, non vi erano grandi speranze che sarebbe stato attuato. Ma adesso la decisione politica è stata presa e il 2009 è l’anno finale entro cui le informazioni sui beneficiati finali del 2008 saranno e devono essere pubblicate. Politicamente la decisione è stata presa. È un grande passo avanti Adesso rimangono da risolvere dettagli tecnici. Non è facile per niente, perché adesso sono state elaborate linee guida su come dovrebbero apparire queste informazioni sui beneficiati finali. Ma, ovviamente, molti di voi hanno sollevato la questione dei motori di ricerca funzionanti, e non è davvero un compito facile. Certo, avremo un portale attraverso il quale sarà possibile accedere alle informazioni degli Stati membri e alle informazioni sui beneficiari finali. Prevedo tanti problemi tecnici, ma quei problemi tecnici − niente è perfetto e ogni cosa ha bisogno del suo tempo − in definitiva non dovrebbero pregiudicare l’importanza di questo grande cambiamento. Per quanto riguarda le famose dichiarazioni nazionali, devo ribadire che la situazione è cambiata completamente in questi tre anni. Quando mi sono recato per la prima volta al Consiglio per discutere di questi argomenti, erano del tutto esclusi. Oggi abbiamo le sintesi annuali − ne avevamo già ricevute 22 finora e forse adesso anche di più. Valuteremo la qualità insieme e alla fine si registrerà un miglioramento. L’intesa è che noi abbiamo condiviso problemi di gestione e dobbiamo anche condividere le informazioni sui lavori − come gestire i Fondi strutturali. Quell’intesa si è consolidata notevolmente anche negli Stati membri. Cercheremo anche di rafforzare l’idea di dichiarazioni nazionali più complete, con un contenuto specifico. Sapete anche, come me, che alcuni Stati membri sono tuttora molto restii ad accettare un maggiore coinvolgimento, ma abbiamo già avuto un certo livello di partecipazione. Per quanto riguarda il denaro internazionale, è una questione in qualche modo diversa. La questione di come rendere disponibili queste informazioni sarà discussa probabilmente nel quadro della COCOBU. Tuttavia, siamo di accordi internazionali e non li gestiamo direttamente. Le informazioni su cosa gestiamo direttamente devono essere rese disponibili, ma siamo di grandissimi raggruppamenti internazionali. La situazione è un po’ diversa. Per quanto riguarda i gruppi di esperti, come ho detto nella COCOBU, posso ripetere in questa sede che ci siamo impegnati a pubblicare l’elenco degli esperti permanenti. Si tratta realmente di una questione di definizione: quale tipo di esperti dovrebbe figurare in tale elenco. Questo è un dibattito, e alcuni esperti che svolgono compiti riservati di valutazione di progetti e persone non dovrebbero essere probabilmente così trasparenti. Vi sono alcune sfumature. Tuttavia, l’impegno esiste e io sono stato informato che siamo pronti a pubblicare un lungo elenco di esperti permanenti. Vi è la questione di tutti quegli esperti nazionali inviati dagli Stati membri che partecipano ad alcuni organi, i cui nomi saranno inviati successivamente, non prima, ma vi è almeno l’impegno che non ci dovrebbe essere alcun segreto su chi ci fornisce consulenza. Il mio ultimo punto in risposta a una questione che è stata sollevata è che la Commissione non ha intenzione di proporre il modo in cui il Parlamento dovrebbe trattare le proprie norme e quali dichiarazioni di interesse economico dovrebbero essere rilasciate. Posso solo aggiungere due cose: questo spazio etico è uno spazio comune − se accade qualcosa in un’istituzione, in definitiva ha un effetto immediato sulle altre istituzioni. Certo, dobbiamo affrontare tutte le questioni sulla base del buon senso, e non imbarcarci in assurde lungaggini o pretendere dettagli inutili, ma soffermarci solo sulle questioni di pertinenza, al fine di evitare un reale conflitto di interessi."@it12
". Gerb. pirmininke, noriu širdingai padėkoti garbingiems Parlamento nariams už jų palaikymą dėl šio skaidrumo veiksmo, kuris buvo bendras veiksmas: visais svarstomais klausimais Komisija visada jausdavo, kad Parlamentas ją stipriai palaiko. Yra du dalykai, kuriuos noriu pasakyti. Pirmas dalykas susijęs su turima informacija apie galutinius gavėjus. Manau, kad tai nuostabus pakeitimas. Kai kartu su keliais Parlamento nariais pradėjome tai inicijuoti 2004 m. pradžioje, nebuvo jokios žymesnės vilties, kad šis pakeitimas bus įgyvendintas. Bet politinis sprendimas dabar jau priimtas ir 2009 m. yra paskutiniai metai, iki kurių bus ir turi būti paskelbta informacija apie 2008 m. galutinius gavėjus. Taigi politinis sprendimas buvo priimtas. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Dabar lieka išspręsti techninius dalykus. Apskritai tai nėra lengva, nes dabar buvo išleisti nurodymai dėl to, kaip turi atrodyti ši informacija apie galutinius gavėjus. Bet, žinoma, daugelis Jūsų iškėlė klausimą dėl tinkamų naudoti paieškos sistemų ir tai iš tikrųjų yra nelengva užduotis. Žinoma, turėsime portalą, per kurį bus galima gauti informacijos valstybėse narėse ir rasti informacijos apie galutinius gavėjus. Numatau, kad gali kilti daug techninių problemų, bet tos techninės problemos – niekas nėra tobulas ir viskam reikia šiek tiek laiko – tikrai neturi sumažinti šio didelio pakeitimo svarbos. Kalbėdamas apie garsiuosius nacionalinius pareiškimus turiu dar kartą pasakyti, kad situacija visiškai pasikeitė per pastaruosius trejus metus. Kai pirmą kartą pasirodžiau Taryboje, norėdamas aptarti šias problemas, tai buvo visiškai nediskutuotina. Šiandien turite metines santraukas – mes ligi šiol jau gavome 22, o dabar galbūt jų yra dar daugiau. Mes įvertinsime kokybę kartu ir neabejotinai nustatysime kokybės gerėjimą. Suprantama, kad turime pasidalijamojo valdymo problemų ir taip pat turime pasidalyti informacija apie darbą – kaip mes valdome struktūrinius fondus. Tas supratimas taip pat smarkiai padidėjo valstybėse narėse. Taip pat bandysime užpildyti išsamesnių nacionalinių pareiškimų idėją konkrečia medžiaga. Jūs, kaip ir aš, žinote, kad yra kelios valstybės narės, kurios vis dar labai nenori įsitraukti daugiau, bet mes jau pasiekėme įsitraukimo tam tikru mastu. Tarptautiniai pinigai – tai kitas klausimas. Klausimas, kaip ši informacija turi tapti prieinama, turbūt bus taip pat aptartas COCOBU struktūroje. Tačiau mes esame tarptautinių susitarimų partneriai ir jų tiesiogiai nevaldome. Informacija apie tai, ką valdome tiesiogiai, turi būti paviešinta, bet mes esame partneriai labai dideliuose tarptautiniuose susitelkimuose. Tai šiek tiek skirtinga. Apie ekspertų grupes, kaip esu sakęs COCOBU susitikime, galiu tai čia pakartoti – esame įsipareigoję skelbti nuolatinių ekspertų sąrašą. Iš tiesų tai apibrėžimo klausimas: kuriuos ekspertus turėtume įtraukti į sąrašą. Tai yra diskusijos klausimas, ir kai kurie ekspertai, vykdantys tam tikras konfidencialias projektų ir asmenų vertinimo užduotis, turbūt neturi būti viešinami. Yra keletas niuansų. Tačiau įsipareigojimas galioja ir aš buvau informuotas, kad esame pasiruošę skelbti ilgą nuolatinių ekspertų sąrašą. Kyla klausimas dėl visų nacionalinių ekspertų, atsiųstų iš valstybių narių ir dalyvaujančių tam tikrose organizacijose. Jų vardai bus atsiųsti vėliau, bet bent jau yra įsipareigota, kad neturi būti slepiami vardai tų, kas mums pataria. Baigdamas atsakau į iškeltą klausimą, ar Komisija neketina patarti Parlamentui, kaip jis turėtų tvarkytis su savo taisyklėmis ir kokia turi būti ekonominių interesų deklaracijų struktūra. Galiu pasakyti tik du dalykus: ši etikos erdvė yra bendra erdvė – jei kažkas vyksta vienoje institucijoje, tai neabejotinai turi tiesioginį poveikį kitoms institucijoms. Žinoma, turime spręsti visus šiuos klausimus vadovaudamiesi sveiku protu ir nenueiti iki absurdiško kiekio ir nereikalingų detalių; reikia įtraukti tik tinkamus klausimus, kad išvengtume tikro interesų konflikto."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sirsnīgi pateikties godātajiem deputātiem par viņu atbalstu šim pārredzamības pasākumam, kas ir bijis kopējs pasākums – visos jautājumos Komisija vienmēr ir jutusi spēcīgu Parlamenta atbalstu. Vēlos pateikt divas lietas. Pirmā attiecas uz informāciju, kas pieejama par saņēmējiem. Es uzskatu, ka tā ir pārsteidzoša pārmaiņa. Kad mēs kopā ar dažiem Parlamenta deputātiem to 2004. gadā uzsākām, nebija lielu cerību, ka to izdosies īstenot. Bet tagad ir pieņemts politisks lēmums, un 2009. gads būs pēdējais gads, kad ir un būs jāpublicē informācija par saņēmējiem 2008. gadā. Tātad ir pieņemts politisks lēmums. Tas ir liels solis uz priekšu. Tagad tikai jāatrisina tehniskie jautājumi. Tas nepavisam nav viegli, jo tagad ir izdotas pamatnostādnes par to, kā jāizskatās saņēmējiem. Bet, protams, daudzi no jums izvirzīja jautājumu par darbotiesspējīgām meklētājprogrammām, un tas tiešām nav viegls uzdevums. Protams, mums būs portāls, ar kura palīdzību būs iespējams piekļūt informācijai dalībvalstīs un informācijai par saņēmējiem. Es paredzu, ka būs daudz tehnisku problēmu, taču šīs tehniskās problēmas – nekas nav pilnīgs, un visam vajadzīgs laiks – noteikti nemazinās šīs lielās pārmaiņas nozīmi. Attiecībā uz slavenajām valsts deklarācijām man vēlreiz jāsaka, ak šo trīs gadu laikā situācija ir pilnīgi mainījusies. Kad es pirmo reizi ierados Padomē, lai apspriestu šos jautājumus, tie nemaz nebija apspriežami. Tagad mums ir gada kopsavilkumi – pašlaik mēs esam saņēmuši jau 22, un varbūt tagad vēl vairāk. Mēs kopā novērtēsim kvalitāti, un tā noteikti būs uzlabojusies. Tātad mēs saprotam, ka mums ir kopējas pārvaldības problēmas un mums ir jābūt arī kopējai informācijai par darbu, kā mēs pārvaldām struktūrfondus. Arī dalībvalstīs šī izpratne ir ārkārtīgi palielinājusies. Mēs mēģināsim arī paplašināt ideju par visaptverošākām valsts deklarācijām ar īpašu saturu. Jūs zināt tāpat kā es, ka ir dažas dalībvalstis, kuras joprojām ļoti nelabprāt vēlas vairāk iesaistīties, taču mums jau ir zināmas pakāpes iesaiste. Attiecībā uz starptautisko naudu – tā ir mazliet cita problēma. Jautājums par to, kā šī informācija ir jādara pieejama, iespējams, tiks apspriests saistībā ar COCPBU. Tomēr mēs esam starptautisko nolīgumu partneri un tieši nepārvaldām tos. Tā informācija, kuru mēs tieši pārvaldām, ir jādara pieejama, taču mēs esam partneri ļoti lielās apvienībās. Tas ir mazliet citādi. Attiecībā uz ekspertu grupām es varu atkārtoto to, ko teicu COCOBU, ka mēs esam apņēmušies publicēt pastāvīgo ekspertu sarakstu. Tas tiešām ir definīcijas jautājums – kādi eksperti jāiekļauj sarakstā. Tās ir debates, un dažiem ekspertiem, kuri veic zināmus konfidenciālus uzdevumus projektu un cilvēku vērtēšanā, iespējams, nevajadzētu būt tik pārredzamiem. Šeit ir dažas nianses. Tomēr apņemšanās pastāv, un man ir informācija, ka mēs esam gatavi publicēt garu pastāvīgo ekspertu sarakstu. Jautājums ir par visiem tiem valsts ekspertiem, kurus dalībvalstis sūta piedalīties dažādās organizācijās, un kuru vārdi tiek atsūtīti pēc tam nevis iepriekš, tomēr ir vismaz solījums, ka nebūs lielu noslēpumu par to, kas dod mums padomus. Un beidzot, atbildot uz vienu no jautājumiem, es varu teikt, ka Komisija nav nodomājusi ieteikt, kā Parlamentam rīkoties ar saviem noteikumiem un kas ir jāiekļauj ekonomiskās intereses deklarācijās. Varu pateikt tikai divas lietas – šī ētikas telpa ir kopēja telpa, un ja kaut kas notiek vienā iestādē, tas noteikti nekavējoties ietekmē citas iestādes. Protams, mums jārisina visi šie jautājumi veselā saprāta robežās, nepievēršoties absurdiem sīkumiem un nevajadzīgām detaļām, bet gan tikai attiecīgiem jautājumiem, lai novērstu īstu interešu konfliktu."@lv13
"Mr President, I wish to thank honourable Members very much for their support for this transparency action, which has been a common action: in all issues, the Commission has always felt it had strong support from Parliament. There are two things I want to say. The first concerns the information available on end beneficiaries. I consider this to be an amazing change. When, together with some Members of Parliament, we started to initiate this at the beginning of 2004, there was no great hope that it would be implemented. But the political decision has now been taken, and the year 2009 is the final year by which the information on end beneficiaries of 2008 will and must be published. So, politically the decision has been taken. This is a great step forward. Now the technicalities remain to be solved. That is not easy at all, because guidelines have now been issued on what this information on end beneficiaries should look like. But of course many of you raised the issue of workable search engines, and this is really not an easy task. Of course, we will have a portal via which it will be possible to access the information in the Member States, and access information about end beneficiaries. I foresee a lot of technical problems, but those technical problems – nothing is perfect, and everything takes a little time – definitely should not undermine the importance of this great change. Concerning the famous national declarations, I must again say that the situation has completely changed in these three years. When I first appeared in Council to discuss these issues, these were completely out of the question. Today you have the annual summaries – we had already received 22 so far, and perhaps even more now. We will assess the quality together, and there definitely will be an improvement. So the understanding is that we have shared management problems, and we must also share information about the work – how we manage the Structural Funds. That understanding has increased tremendously in Member States too. We will also try to fill out the idea of more comprehensive national declarations with specific substance. You know as well as I do that there are certain Member States that are still very reluctant to have this greater involvement, but we already have a certain degree of involvement. As concerns international money, that is a something of a different issue. The issue of how this information should be made available will probably also be discussed within the framework of COCOBU. However, we are partners in international agreements and do not manage them directly. Information on what we manage directly must be made available, but we are partners in very big international poolings. That is a little different. Concerning expert groups, as I said in COCOBU, I can repeat here that we have a commitment to publish the list of permanent experts. This is really a question of definition: what kind of experts should be included on this list. This is a debate, and some experts who fulfil certain confidential tasks of assessing projects and people should not be so transparent, probably. There are some nuances. However, the commitment exists and I have been informed that we are ready to publish a long list of permanent experts. There is the question of all those national experts sent by Member States participating in certain bodies, whose names will be sent afterwards, not before, but there is at least the commitment that there should be no big secret as to who is advising us. My last point, in response to an issue which was raised, is that the Commission has no intention to propose how Parliament should deal with its own rules, and what the declarations of economic interest should consist of. I can say only two things: this ethical space is a common space – if something happens in one institution, it definitely has an immediate effect on other institutions. We must, of course, address all these questions on the basis of common sense, and not go to absurd lengths and into unnecessary details, but only into the relevant issues, in order to avoid a real conflict of interests."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de leden voor hun steun voor deze actie op het gebied van transparantie. Het is een gemeenschappelijke actie. De Commissie heeft zich steeds krachtig door het Parlement ondersteund gevoeld. Ik wil twee dingen zeggen. Eerst is er de informatie over de uiteindelijke begunstigden. Ik beschouw dit als een zeer grote verandering. Toen wij daarmee begin 2004, samen met een aantal leden van het Parlement, van start gingen was er niet veel hoop dat dit zou worden verwezenlijkt. Nu is echter een politiek besluit genomen, en ten laatste tegen 2009 moet en zal de informatie over de uiteindelijke begunstigden van 2008 worden gepubliceerd. Het politieke besluit is dus genomen. Dat is een grote stap voorwaarts. Nu dienen de technische details te worden uitgewerkt. Dat is geen gemakkelijke taak. Er zijn nu immers richtsnoeren over hoe de informatie inzake uiteindelijke begunstigden eruit moet zien. Velen onder u hadden het over praktische zoekmachines. Dat is echt geen eenvoudige taak. Er zal natuurlijk een portaal zijn waarlangs informatie in de lidstaten en informatie over de uiteindelijke begunstigden toegankelijk zal zijn. Ik verwacht veel technische problemen. Niets is immers perfect, en alles kost tijd. Deze technische problemen mogen het belang van deze grote veranderingen echter niet ondermijnen. Wat de beruchte nationale verklaringen betreft, moet ik herhalen dat de situatie in de voorbije drie jaar totaal is veranderd. Toen ik voor het eerst in de Raad verscheen om over deze kwestie te spreken, behoorden ze niet tot de mogelijkheden. Vandaag zijn er de jaarlijkse overzichten. Tot nu toe hebben wij er minstens 22 ontvangen. Wij zullen de kwaliteit samen beoordelen en er zal zeker verbetering zijn. Er zijn dus problemen met gedeeld beheer. Wij moeten ook informatie delen over de werkzaamheden en over hoe wij de structuurfondsen beheren. Dat inzicht is ook in de lidstaten sterk gegroeid. Wij zullen ook de idee van meer omvattende nationale verklaringen specifieke inhoud trachten te geven. U weet evengoed als ik dat bepaalde lidstaten nog steeds zeer weigerachtig staan tegenover deze grotere betrokkenheid. Er is echter al een zekere mate van betrokkenheid. Internationale gelden zijn een andere kwestie. Hoe deze informatie beschikbaar moet worden gemaakt, zal waarschijnlijk ook in het kader van de COCOBU worden besproken. Wij zijn echter partners in internationale overeenkomsten. We beheren die niet rechtstreeks. Informatie over wat wij rechtstreeks beheren, moet beschikbaar worden gesteld, maar waar wij partner zijn in zeer uitgebreide internationale groeperingen, is dat anders. Zoals ik in de COCOBU over deskundigengroepen heb gezegd, hebben wij ons ertoe verbonden de lijst van permanente deskundigen te publiceren. Welk soort deskundigen in deze lijst dient te worden opgenomen, is werkelijk een kwestie van definitie. Dit is een debat. Bepaalde deskundigen die vertrouwelijke taken uitvoeren betreffende de beoordeling van projecten en mensen, kunnen waarschijnlijk beter minder transparant zijn. Er zijn nuances. De verplichting bestaat echter, en ik heb vernomen dat wij klaar zijn om een lange lijst van permanente deskundigen te publiceren. Er is de kwestie van de nationale deskundigen van de lidstaten die aan bepaalde organen deelnemen. Hun namen zullen niet vooraf, maar achteraf worden verstrekt. Tenminste is er de belofte dat wie ons adviseert, geen groot geheim zal zijn. In antwoord op een kwestie die hier naar voren werd gebracht, wil ik ten slotte zeggen dat de Commissie niet voornemens is voor te stellen hoe het Parlement met zijn eigen reglement dient om te gaan en waarin de verklaringen van economisch belang moeten bestaan. Deze ethische ruimte is een gemeenschappelijke ruimte – als iets in de ene instelling gebeurt, heeft dat uiteraard rechtstreekse gevolgen voor de andere instellingen. Wij moeten al deze problemen uiteraard op grond van gezond verstand benaderen. Wij mogen het niet te ver drijven en onnodig in detail treden. Wij moeten het bij de relevante punten houden om een echt belangenconflict te vermijden."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym bardzo podziękować szanownym posłom za ich poparcie we wspólnych działaniach na rzecz przejrzystości: we wszystkich sprawach Komisja zawsze odczuwała silne poparci Parlamentu. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza nich dotyczy dostępnych informacji na temat końcowych beneficjentów. Uważam to za niezwykłą zmianę. Kiedy wraz z niektórymi posłami do Parlamentu, rozpoczynaliśmy tę inicjatywę na początku 2004 r., nie było większych szans, że zostanie ona wdrożona. Ale teraz podjęto decyzję polityczne, a wszystkie informacje dotyczące końcowych beneficjentów z 2008 r. muszą i zostaną opublikowane do 2009 r. Tak więc w wymiarze politycznym decyzje zostały już podjęte. Jest to ogromny krok naprzód. Teraz należy znaleźć rozwiązanie zagadnień technicznych. Nie jest to łatwe, ponieważ wydane zostały wytyczne określające, jak powinny wyglądać informacje dotyczące końcowych beneficjentów. Ale oczywiście wielu z was poruszyło kwestię nadających się do użytku modułów wyszukiwania. Oczywiście będziemy mieli portal, przez który możliwe będzie uzyskanie dostępu do informacji w państwach członkowskich, a także uzyskanie dostępu do informacji na temat końcowych beneficjentów. Przewiduję wiele problemów technicznych, ale te problemy techniczne - nic nie jest doskonałe i wszystko wymaga czasu - nie powinny osłabić znaczenia tej wielkiej zmiany. W sprawie słynnych krajowych oświadczeń, muszę znów powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech lat sytuacja zupełnie się zmieniła. Kiedy pierwszy raz zjawiłem się w Radzie by przedyskutować kluczowe kwestie, nie były one w ogóle brane pod uwagę. Dziś mamy roczne podsumowania - otrzymaliśmy już 22, a obecnie już może nawet więcej. Razem ocenimy jakość i zdecydowanie nastąpi poprawa. Tak więc mamy wspólne problemy z zarządzaniem i musimy dzielić się informacjami dotyczącymi tej kwestii - jak zarządzać Funduszami Strukturalnymi. Ta świadomość znacznie poprawiła się w państwach członkowskich. Będziemy także starali się wypełnić plan bardziej wyczerpujących krajowych oświadczeń o określonej treści. Wiecie państwo równie dobrze jak ja, że pewne państwa członkowskie nie kwapią się z zaangażowaniem, ale inne zaangażowały się przynajmniej w pewnym stopniu. Zupełnie odrębna jest kwestia międzynarodowych funduszy. Sposób udostępnienia tych informacji zostanie najprawdopodobniej udostępniony w COCOBU. Jednakże my jesteśmy zaledwie stronami w porozumieniach międzynarodowych i bezpośrednio nimi nie zarządzamy. Informacje dotyczące tego, czym bezpośrednio zarządzamy muszą zostać udostępnione, jednak w dużych międzynarodowych konsorcjach jesteśmy tylko uczestnikami. Jest to nieco inna kwestia. W sprawie grup ekspertów, jak powiedziałem w COCOBU i jak mogę teraz powtórzyć, uważam, że mamy obowiązek opublikować listę stałych ekspertów. Jest to tak naprawdę kwestia definicji: jakiego rodzaju eksperci powinni być w tej liście uwzględnieni. Jest to debata, a wydaje mi się, że niektórzy eksperci, którzy wypełniają pewne poufne zadania przy ocenianiu projektów i osób, nie powinni być przejrzyści. Istnieją pewne niuanse. Jednakże istnieje pewne zobowiązanie i poinformowano mnie, że jesteśmy gotowi do opublikowania długiej listy stałych ekspertów. Istnieje kwestia wszystkich ekspertów krajowych, którzy są wysyłani przez państwa członkowskie by uczestniczyli w pracach pewnych organów, a których nazwiska zostaną dosłane nie przed, ale po opublikowaniu, ale istnieje przynajmniej obietnica, że osoby doradzające nam nie będą objęte tajemnicą. Moja ostatnia uwaga dotyczy kwestii Komisji, która nie ma zamiaru przedstawiać sposobu, w jaki Parlament powinien podejść do swoich własnych zasad i z czego powinny składać się deklaracje interesu gospodarczego. Mogę jedynie powiedzieć dwie rzeczy: ta przestrzeń etyki jest wspólną przestrzenią - jeśli coś dzieje się w jednej instytucji, na pewno ma bezpośredni wpływ na inne instytucje. Musimy oczywiście poświęcić uwagę wszystkim tym zagadnieniom na podstawie zdrowego rozsądku i nie musimy zadawać sobie absurdalnego trudu i rozpatrywać niepotrzebnie szczegółów, ale zająć się jedynie istotnymi kwestiami, aby uniknąć prawdziwego konfliktu interesów."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer sinceramente aos senhores deputados o seu apoio a esta acção em prol da transparência, que tem sido uma acção comum: a Comissão tem considerado sempre que conta com um forte apoio por parte do Parlamento relativamente a todas as questões. Há duas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira relaciona-se com a informação disponível sobre os beneficiários finais. Considero que houve uma mudança extraordinária. Quando, juntamente com alguns deputados do Parlamento, iniciámos este processo em princípios de 2004, não havia grandes esperanças de que viesse a ser aplicado. Mas agora já foi tomada uma decisão política e 2009 será o limite do prazo para a publicação de informação sobre os beneficiários finais. Por conseguinte, politicamente, a decisão já foi tomada. Trata-se de um grande avanço. Agora, haverá que resolver os aspectos técnicos. Não será nada fácil, porque já foram emitidas orientações sobre a forma como a informação relativa aos beneficiários finais deverá ser apresentada. Mas, naturalmente, muitos dos oradores levantaram a questão de se criarem motores de busca viáveis, e isso não é realmente uma tarefa fácil. Teremos, evidentemente, um portal através do qual se poderá aceder a informação dos Estados-Membros e sobre os beneficiários finais. Prevejo muitos problemas técnicos, mas esses problemas técnicos - nada é perfeito e tudo leva algum tempo - não devem de modo nenhum comprometer a importância desta grande mudança. No que se refere às famosas declarações nacionais, devo dizer mais uma vez que a situação se alterou completamente nos últimos três anos. Quando compareci pela primeira vez no Conselho para falar sobre estes assuntos, isso estava completamente fora de questão. Hoje temos os resumos anuais - já tínhamos recebido 22 e agora talvez já sejam mais. Vamos avaliar a qualidade desses resumos juntos e haverá, decididamente, uma melhoria. Portanto, ao que parece, temos problemas no que se refere à gestão repartida e também temos de partilhar informação sobre o trabalho - sobre a forma como administramos os Fundos Estruturais. É esta, também, cada vez mais, a opinião dos Estados-Membros. Iremos igualmente tentar concretizar melhor a ideia de declarações nacionais mais completas. Sabem tão bem como eu que certos Estados-Membros continuam a mostrar-se muito relutantes em aceitar uma maior participação, mas já conseguimos um certo grau de participação. Quanto aos fundos internacionais, trata-se em certa medida de uma questão diferente. A forma de distribuir esta informação também irá provavelmente ser discutida no quadro da Comissão do Controlo Orçamental. Contudo, somos parceiros no âmbito de acordos internacionais e não gerimos esses fundos directamente. É necessário disponibilizar informação sobre aquilo que gerimos directamente, mas somos parceiros em grandes grupos internacionais. Trata-se de uma questão um pouco diferente. Relativamente aos grupos de peritos, tal como afirmei na Comissão do Controlo Orçamental e posso repetir aqui, assumimos o compromisso de publicar a lista de peritos permanentes. Trata-se, na verdade, de uma questão de definição: que tipo de peritos devemos incluir na lista? Isto é um debate, e alguns peritos que desempenham certas tarefas confidenciais relacionadas com a avaliação de projectos e pessoas não deviam, talvez, ser tão transparentes. Há algumas . No entanto, o compromisso existe e fui informado de que estamos prontos para publicar uma longa lista de peritos permanentes. Há a questão de todos os peritos nacionais enviados por Estados-Membros que estão a participar em certos organismos, cujos nomes serão enviados depois, e não antes, mas assumiu-se pelo menos o compromisso de não guardar segredo sobre quem nos está a assessorar. O último ponto que quero focar - e faço-o em resposta a uma questão que foi levantada - é que a Comissão não tenciona pronunciar-se sobre a forma como o Parlamento deve agir em relação às suas próprias normas, nem sobre o conteúdo das declarações de interesses económicos. Posso dizer apenas duas coisas: este espaço ético é um espaço comum - se acontecer alguma coisa numa Instituição, isso terá sem dúvida repercussões imediatas nas outras Instituições. Devemos, evidentemente, abordar todas estas questões com bom senso e não entrar em exageros nem em pormenores desnecessários, mas apenas em relação às questões relevantes, a fim de evitar um verdadeiro conflito de interesses."@pt17
"Mr President, I wish to thank honourable Members very much for their support for this transparency action, which has been a common action: in all issues, the Commission has always felt it had strong support from Parliament. There are two things I want to say. The first concerns the information available on end beneficiaries. I consider this to be an amazing change. When, together with some Members of Parliament, we started to initiate this at the beginning of 2004, there was no great hope that it would be implemented. But the political decision has now been taken, and the year 2009 is the final year by which the information on end beneficiaries of 2008 will and must be published. So, politically the decision has been taken. This is a great step forward. Now the technicalities remain to be solved. That is not easy at all, because guidelines have now been issued on what this information on end beneficiaries should look like. But of course many of you raised the issue of workable search engines, and this is really not an easy task. Of course, we will have a portal via which it will be possible to access the information in the Member States, and access information about end beneficiaries. I foresee a lot of technical problems, but those technical problems – nothing is perfect, and everything takes a little time – definitely should not undermine the importance of this great change. Concerning the famous national declarations, I must again say that the situation has completely changed in these three years. When I first appeared in Council to discuss these issues, these were completely out of the question. Today you have the annual summaries – we had already received 22 so far, and perhaps even more now. We will assess the quality together, and there definitely will be an improvement. So the understanding is that we have shared management problems, and we must also share information about the work – how we manage the Structural Funds. That understanding has increased tremendously in Member States too. We will also try to fill out the idea of more comprehensive national declarations with specific substance. You know as well as I do that there are certain Member States that are still very reluctant to have this greater involvement, but we already have a certain degree of involvement. As concerns international money, that is a something of a different issue. The issue of how this information should be made available will probably also be discussed within the framework of COCOBU. However, we are partners in international agreements and do not manage them directly. Information on what we manage directly must be made available, but we are partners in very big international poolings. That is a little different. Concerning expert groups, as I said in COCOBU, I can repeat here that we have a commitment to publish the list of permanent experts. This is really a question of definition: what kind of experts should be included on this list. This is a debate, and some experts who fulfil certain confidential tasks of assessing projects and people should not be so transparent, probably. There are some nuances. However, the commitment exists and I have been informed that we are ready to publish a long list of permanent experts. There is the question of all those national experts sent by Member States participating in certain bodies, whose names will be sent afterwards, not before, but there is at least the commitment that there should be no big secret as to who is advising us. My last point, in response to an issue which was raised, is that the Commission has no intention to propose how Parliament should deal with its own rules, and what the declarations of economic interest should consist of. I can say only two things: this ethical space is a common space – if something happens in one institution, it definitely has an immediate effect on other institutions. We must, of course, address all these questions on the basis of common sense, and not go to absurd lengths and into unnecessary details, but only into the relevant issues, in order to avoid a real conflict of interests."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, rád by som veľmi pekne poďakoval cteným poslancom za ich podporu pre toto úsilie v súvislosti s transparentnosťou, ktorá bola našou spoločnou aktivitou. Komisia vždy cítila silnú podporu Parlamentu vo všetkých otázkach. Chcem povedať dve veci. Prvá sa týka dostupných informácií o konečných príjemcoch. Považujem to za úžasnú zmenu. Keď sme spolu s niektorými poslancami Parlamentu začali túto iniciatívu v roku 2004, nedúfali sme, že bude uskutočnená. Ale bolo prijaté politické rozhodnutie a rok 2009 je posledný rok, v ktorom musia byť uverejnené informácie o konečných príjemcoch v roku 2008. Čiže z politického hľadiska bolo rozhodnutie prijaté. To je veľký krok vpred. Teraz zostáva vyriešiť technickú stránku. Nie je to vôbec jednoduché, pretože boli vydané usmernenia o  tom, ako majú tieto informácie o konečných príjemcoch vyzerať. Ale samozrejme mnohí z vás nastolili otázku funkčných vyhľadávačov, a to skutočne nie je ľahká úloha. Samozrejme budeme mať portál, prostredníctvom ktorého bude možný prístup k informáciám v členských štátoch a k informáciám o konečných príjemcoch. Očakávam veľa technických problémov. Nič nie je dokonalé a všetko trvá istý čas. Ale technické problémy by rozhodne nemali narušiť dôležitosť tejto veľkej zmeny. Čo sa týka známych národných vyhlásení, musím znova povedať, že situácia sa za posledné tri roky úplne zmenila. Keď som prvýkrát vystúpil v Rade s cieľom prediskutovať tieto otázky, národné vyhlásenia vôbec neprichádzali do úvahy. Dnes máme ročné súhrny. Doteraz sme dostali 22 a možno aj viac. Spolu zhodnotíme kvalitu a určite nastane zlepšenie. Čiže chápeme, že máme spoločné problémy riadenia a musíme si vymieňať informácie o práci, o tom, ako riadime štrukturálne fondy. Toto povedomie sa v členských štátoch ohromne zvýšilo. Tiež sa pokúsime naplniť predstavu komplexnejších národných vyhlásení s osobitnou podstatou. Viete tak ako ja, že niektoré členské štáty ešte stále nie sú ochotné zvýšiť mieru svojej angažovanosti, ale my už do určitej miery angažovaní sme. Čo sa týka medzinárodných finančných prostriedkov, je to iná otázka. Otázka, ako by mali byť tieto informácie sprístupnené bude pravdepodobne tiež diskutovaná v rámci COCOBU. Predsa len sme partneri v medzinárodných dohodách a neriadime ich priamo. Informácie o tom, čo riadime priamo, musia byť sprístupnené, ale sme partneri vo veľmi veľkých medzinárodných združeniach. To je trocha rozdielne. Čo sa týka expertných skupín, môžem zopakovať svoje slová, ktoré som povedal na pôde COCOBU, že sme sa zaviazali zverejniť zoznam stálych odborníkov. Je naozaj otázkou definície, akí odborníci by mali byť zahrnutí v tomto zozname. Je to úvaha a niektorí odborníci, ktorí vykonávajú určité dôverné úlohy hodnotenia projektov a ľudí, by asi nemali byť až takí transparentní. Existujú isté drobné rozdiely. Avšak záväzok bol prijatý a podľa mojich informácií sme pripravení zverejniť dlhý zoznam stálych odborníkov. Ešte vyvstáva otázka všetkých národných odborníkov, ktorých vysielajú členské štáty zastúpené v niektorých orgánoch. Ich mená budú známe neskôr, nie predtým, ale existuje prinajmenšom záväzok, že by nemalo byť veľké tajomstvo, kto nám radí. Môj posledný bod v súvislosti s nastolenou otázkou spočíva v tom, že Komisia nemá v úmysle navrhnúť, ako by mal Parlament zaobchádzať so svojimi vlastnými pravidlami a čo by mali vyhlásenia ekonomických záujmov obsahovať. Môžem povedať len dve veci: Tento etický priestor je spoločný. Ak sa niečo stane v jednej inštitúcii, určite to bude mať okamžitý dopad na iné inštitúcie. Samozrejme musíme odpovedať na tieto otázky na základe zdravého rozumu a nezachádzať do absurdností a zbytočných detailov, ale odpovedať len na dôležité otázky, aby sme sa vyhli skutočným konfliktom záujmov."@sk19
"Gospod predsednik, poslancem se lepo zahvaljujem za njihovo podporo pri teh ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki so skupni: Komisija je čutila, da ima pri vseh vprašanjih močno podporo Parlamenta. Rad bi povedal dve stvari. Prva zadeva informacije, ki so na voljo o končnih prejemnikih. Menim, da je to izjemna sprememba. Ko smo skupaj z nekaterimi poslanci na začetku leta 2004 to začeli, ni bilo veliko upanja, da bo prišlo do izvajanja. Vendar je bila zdaj sprejeta politična odločitev in do leta 2009 bodo in morajo biti objavljene informacije o končnih prejemnikih za leto 2008. V političnem smislu je bila torej odločitev sprejeta. To je pomemben korak naprej. Zdaj je treba rešiti še tehnične podrobnosti. To sploh ni enostavno, ker so bile zdaj izdane smernice o tem, kakšne morajo biti te informacije o končnih prejemnikih. Seveda pa vas je mnogo izpostavilo vprašanje o uporabnih iskalnikih, kar resnično ni enostavna naloga. Seveda bomo imeli portal, prek katerega bo mogoče dostopati do informacij v državah članicah in prek katerega bo mogoče dostopati do informacij o končnih prejemnikih. Predvidevam mnogo tehničnih težav, vendar te ne smejo zmanjšati pomena te velike spremembe, saj nič ni popolno in za vse je potrebno nekaj časa. V zvezi z znamenitimi nacionalnimi izjavami moram ponovno povedati, da so se razmere v teh treh letih popolnoma spremenile. Ko sem prvič prišel v Svet, da bi razpravljali o teh vprašanjih, so bila ta popolnoma nesprejemljiva. Zdaj imamo letne povzetke, ki smo jih prejeli že 22, morda zdaj celo več. Skupaj bomo ocenili kakovost in gotovo bo prišlo do izboljšave. Splošno prepričanje je, da imamo težave z deljenim upravljanjem in da moramo posredovati informacije o delu – kako upravljamo strukturne sklade. To se je zelo razširilo tudi v državah članicah. Poskusili bomo tudi razširiti zamisel o podrobnejših nacionalnih izjavah s specifično vsebino. Tudi vi veste, da nekatere države članice še vedno niso naklonjene večjemu sodelovanju, vendar določeno stopnjo vključenosti že imamo. Mednarodna sredstva so drugačno vprašanje. Verjetno se bo v okviru odbora COCOBU obravnavalo tudi vprašanje, kako morajo biti te informacije na voljo. Kljub temu smo partnerji v mednarodnih sporazumih in jih ne upravljamo neposredno. Informacije o tem, kaj upravljamo neposredno, morajo biti na voljo, vendar smo partnerji v velikih mednarodnih združenjih. To je nekoliko drugače. V zvezi s strokovnimi skupinami lahko ponovim, kar sem povedal v odboru COCOBU, in sicer da smo se zavezali k objavi seznama stalnih strokovnjakov. To je dejansko vprašanje opredelitve: kakšne strokovnjake je treba vključiti v ta seznam. O tem razpravljamo in pri nekaterih strokovnjakih, ki opravljajo zaupne naloge ocenjevanja projektov in ljudi, verjetno ne bi smelo biti toliko preglednosti. Obstaja nekaj majhnih razlik. Vendar smo se zavezali in obvestili so me, da smo pripravljeni na objavo obsežnega seznama stalnih strokovnjakov. Tu je še vprašanje vseh tistih nacionalnih strokovnjakih iz držav članic, ki sodelujejo v nekaterih organih in katerih imena bodo poslana kasneje, vendar obstaja vsaj zaveza, da ne sme biti nobenih velikih skrivnosti o tem, kdo nam svetuje. Na koncu bi se odzval na vprašanje, ki je bilo postavljeno, in povedal, da Komisija nima namena predlagati, kako naj Parlament obravnava svoja pravila in kaj naj zajemajo izjave o finančnih interesih. Povem lahko le dve stvari: ta etični prostor je skupen prostor – če se nekaj zgodi v eno instituciji, ima gotovo takojšnji vpliv na druge institucije. Seveda moramo pri reševanju vseh teh vprašanj temeljiti na zdravem razumu, moramo se izogibati nesmiselnemu trajanju in nepotrebnim podrobnostim ter se posvetiti le pomembnim vprašanjem, da se izognemo pravemu navzkrižju interesov."@sl20
". − Herr talman! Jag skulle vilja tacka ledamöterna för deras hjälp med den här åtgärden som syftar till att skapa mer öppenhet och som har varit en gemensam åtgärd: kommissionen har i alla frågor känt ett starkt stöd från parlamentet. Jag har två saker som jag vill säga. Första punkten gäller den information som finns tillgänglig om de slutliga mottagarna. Jag anser att det här är en häpnadsväckande förändring. När vi tillsammans med några parlamentsledamöter först föreslog det här i början av 2004 hade vi inte något stort hopp om att det skulle förverkligas. Men nu har det politiska beslutet fattats, och senast 2009 kommer och måste informationen om slutliga mottagare för 2008 offentliggöras. Så det politiska beslutet har alltså fattats. Det är ett stort steg framåt. Nu kvarstår att lösa de tekniska detaljerna. Det är ingen enkel sak alls, eftersom det nu har kommit riktlinjer för hur informationen om slutliga mottagare ska se ut. Flera av er har givetvis tagit upp frågan om välfungerande sökmotorer, vilket sannerligen inte är någon enkel uppgift. Naturligtvis vill vi ha en portal som gör det möjligt att få tillgång till information i medlemsstaterna och tillgång till information om slutliga mottagare. Jag förutspår en hel del tekniska problem, ingenting är perfekt och allt tar lite tid, men dessa tekniska problem bör definitivt inte undergräva vikten av den här stora förändringen. När det gäller de välbekanta nationella förklaringarna måste jag återigen säga att situationen har förändrats helt och hållet under de senaste tre åren. När jag för första gången framträdde i rådet för att diskutera de här frågorna var det helt uteslutet att göra något. I dag har vi de årliga sammanfattningarna och vi har hittills redan fått in 22 stycken, ja, kanske till och med ännu fler nu. Vi kommer att utvärdera kvaliteten gemensamt, och det kommer definitivt att ha skett en förbättring. Så uppfattningen är att vi har problem på grund av den delade förvaltningen, och vi måste även dela med oss av informationen om arbetet, om hur vi förvaltar strukturfonderna. Den här uppfattningen har även tilltagit enormt i medlemsstaterna. Vi kommer också att försöka utveckla idén med mer omfattande nationella förklaringar med särskilt innehåll. Ni vet lika väl som jag att det finns vissa medlemsstater som fortfarande är mycket motsträviga när det gäller den ökade inblandningen, men en viss grad av inblandning har vi redan. När det gäller internationellt kapital är det tal om något helt annat. Frågan om hur den informationen ska göras tillgänglig kommer förmodligen också att diskuteras inom ramen för Cocobu. Vi utgör emellertid parter i internationella avtal och har ingen direkt kontroll över dem. Information om det som vi har direkt kontroll över måste göras tillgänglig, men vi utgör också parter i mycket stora internationella sammanhang. Det är lite skillnad på det. Beträffande expertgrupperna så kan jag upprepa här vad jag sagt i Cocobu, nämligen att vi är förpliktade att offentliggöra listan på permanenta experter. Det är faktiskt en definitionsfråga vilka slags experter som ska tas med på listan. Det är en omdebatterad fråga, och för vissa av de experter som har särskilda konfidentiella uppdrag om metoder för bedömning av projekt och individer ska det rimligtvis inte finnas så stor öppenhet. Det finns vissa nyanser. Förpliktelsen består dock, och jag har fått information om att vi är redo att offentliggöra en lång lista över ständiga experter. Vi har frågan som gäller alla de nationella experter som sänts ut av medlemsstaterna för att delta i vissa organ, vars namn inte skickas förrän i efterhand, men åtminstone är vi förpliktade att inte göra någon stor hemlighet av vilka som är våra rådgivare. Som svar på en av de frågor som ställts är det sista jag vill säga att kommissionen inte har för avsikt att föreslå hur parlamentet ska handskas med sina egna regler, eller vad förklaringarna av de ekonomiska intressena ska bestå av. Jag kan bara säga två saker: det etiska området är ett gemensamt område, och om någonting händer i en institution har det utan tvekan en omedelbar inverkan på de andra institutionerna. Vi måste naturligtvis ställa alla dessa frågor utifrån sunt förnuft och inte gå till absurdum eller in på onödiga detaljer, utan bara gå in på relevanta frågor, för att kunna undvika en äkta intressekonflikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Siim Kallas,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,8
"transparents"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph