Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-096"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Det er jo en fornøjelse at overvære debatten i dag. Når jeg tænker nogle år tilbage i tiden, var der nogle få idioter, der krævede åbenhed, men nu består Parlamentet af lutter idioter, der insisterer på åbenhed omkring regnskabsaflæggelse. Og vi har en kommissær, som vi ikke skal kritisere, men rose, også for hans personlige indsats for at få de træge dele af Kommissionen med på åbenhedsreformer. Nu er jeg jo imidlertid ikke valgt til at rose - jeg er valgt til at få tornene frem i debatten. Derfor vil jeg gerne spørge hr. Kallas, om der til næste år findes undtagelser fra landbrugsområdet, hvor der ikke vil være fuld regnskabsaflæggelse på internettet, og hvor vi ikke vil kunne se, hvem det er, der modtager hvad, og tilsvarende på de andre områder. Vil der være undtagelser, eller vil det være enhver udgift, der vil blive redegjort for på internettet? Og hvad angår arbejdsgrupperne: Vil det være alle eksperterne, som får navnene frem? Og så til sidst: Når vi nu er nået så langt med åbenheden, var det så ikke også en god idé at sende en undskyldning til heltene Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen og alle dem, der har fået skældud gennem årerne, men som var årsagen til, at De, hr. Kallas, kunne få så stor succes med Deres reformer?"@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem potěšen, že se mohu účastnit dnešní rozpravy. Vzpomínám si, že před lety zde bylo několik idiotů, kteří požadovali průhlednost, nyní se však Parlament skládá ze samých idiotů, kteří se dožadují průhlednosti, pokud jde o předkládání účtů. Navíc máme komisaře, kterého nemůžeme kritizovat; namísto toho jej musíme také pochválit za jeho osobní podíl na tom, že přiměl poněkud liknavější příslušníky Komise k účasti na reformách průhlednosti. Nebyl jsem však zvolen proto, abych vychvaloval; byl jsem zvolen proto, abych upozorňoval na palčivější stránky této rozpravy. Proto bych se rád zeptal pana Kallase, zda budou v příštím roce výjimky v oblasti zemědělství, jejichž účty nebudou zveřejňovány na internetu a  z nichž nebudeme schopni určit, kdo je příjemcem a čeho, ani odpovídající částky v ostatních oblastech. Budou výjimky, nebo bude každý výdaj zdůvodněn na internetu? A jak tomu bude u pracovních skupin: budou zveřejněna jména všech odborníků? Na závěr, když jsme v průhlednosti pokročili tak daleko, si říkám, zda by nebylo dobrým nápadem vyslovit omluvu hrdinům jako Dorte Schmidt-Brownové, Hansi-Martinu Tillackovi, Martě Andreasenové a všem těm, kteří byli po celá léta očerňováni, díky nimž jste však vy, pane Kallasi, mohl být ve svých reformách tak úspěšný?"@cs1
"Herr Präsident! Es ist ein Vergnügen, an der heutigen Aussprache teilzunehmen. Ich erinnere mich, dass es vor einigen Jahren einige Idioten gab, die Transparenz forderten, aber jetzt besteht das Parlament nur noch aus Idioten, die auf Transparenz bei der Offenlegung der Finanzen bestehen. Darüber hinaus haben wir einen Kommissar, den wir nicht kritisieren dürfen, sondern ihn für seinen persönlichen Beitrag zur Aufnahme der schwerfälligeren Teile der Kommission in die Transparenzreformen loben müssen. Allerdings wurde ich nicht gewählt, um Lob zu verteilen. Ich wurde gewählt, um die heikleren Aspekte der Aussprache zu beleuchten. Deshalb möchte ich auch Herrn Kallas fragen, ob es im nächsten Jahr Ausnahmeregelungen im Bereich Landwirtschaft geben wird, wo keine vollständige Offenlegung der Finanzen im Internet erfolgt, so dass wir auch nicht sehen können, wer was erhält und wie die entsprechenden Beträge in anderen Bereichen aussehen. Wird es Ausnahmeregelungen geben bzw. werden alle Ausgaben im Internet belegt? Und wie sieht es mit den Arbeitsgruppen aus: Werden die Namen aller Sachverständigen genannt? Abschließend möchte ich noch Folgendes feststellen: Jetzt, da wir so große Fortschritte in Sachen Transparenz gemacht haben, wäre es da nicht gut, sich bei den Helden Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen und all denjenigen zu entschuldigen, die zwar jahrelang beschimpft wurden, jedoch die Ursache dafür waren, dass Sie, Herr Kallas, mit Ihren Reformen einen solchen Erfolg erzielen konnten?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στη συζήτηση σήμερα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι υπήρχαν μερικοί ανόητοι που απαιτούσαν διαφάνεια, αλλά τώρα το Κοινοβούλιο αποτελείται μόνο από ανόητους που επιμένουν στη διαφάνεια σχετικά με την παρουσίαση των λογαριασμών. Επιπλέον, έχουμε έναν Επίτροπο τον οποίο δεν μπορούμε να επικρίνουμε. Αντίθετα, πρέπει επίσης να τον επαινέσουμε για την προσωπική του συμβολή στη συμμετοχή των πιο νωθρών τμημάτων της Επιτροπής στις μεταρρυθμίσεις για τη διαφάνεια. Ωστόσο, δεν έχω εκλεγεί για να εκφράζω επαίνους. Έχω εκλεγεί για να προβάλλω τις πιο ακανθώδεις πτυχές της συζήτησης. Επομένως, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Kallas εάν το επόμενο έτος θα υπάρξουν εξαιρέσεις στον τομέα της γεωργίας για τις οποίες δεν θα γίνει πλήρης παρουσίαση των λογαριασμών στο Διαδίκτυο, και για τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να δούμε ποιος εισπράττει τι και τα αντίστοιχα ποσά σε άλλους τομείς. Θα υπάρξουν εξαιρέσεις, ή θα τεκμηριώνεται κάθε δαπάνη στο Διαδίκτυο; Και τι θα γίνει με τις ομάδες εργασίας: θα δοθούν τα ονόματα όλων των εμπειρογνωμόνων; Τέλος, τώρα που έχουμε προοδεύσει τόσο με τη διαφάνεια, δεν θα ήταν επίσης καλή ιδέα να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ήρωες Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen και όλους εκείνους που συκοφαντήθηκαν με τα χρόνια, αλλά χάρη στους οποίους εσείς, κύριε Kallas, μπορέσατε να σημειώσετε τόση επιτυχία στις μεταρρυθμίσεις σας;"@el10
"Mr President, it is a pleasure to attend the debate today. I recall a few years back that there were a few idiots who were demanding transparency, but now Parliament consists of nothing but idiots who are insisting upon transparency regarding the presentation of accounts. In addition, we have a commissioner whom we cannot criticise; instead we must also praise him for his personal contribution towards including the more sluggish parts of the Commission within the transparency reforms. However, I have not been elected to offer praise; I have been elected to highlight the more thorny aspects of the debate. Therefore, I would like to ask Mr Kallas whether next year there will be exceptions within the area of agriculture for which there will not be a full presentation of accounts on the Internet, and for which we will not be able to see who receives what and the corresponding amounts in other areas. Will there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet? And what about the working groups: will the names of all the experts be given? Finally, now that we have progressed so far with transparency, would it not also be a good idea to send an apology to the heroes Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen and all those who have been badmouthed over the years, but who were the reason that you, Mr Kallas, have been able to achieve such success with your reforms?"@en4
"Señor Presidente, es un placer participar en el debate de hoy. Recuerdo que, hace unos años, unos cuantos idiotas pedían transparencia; sin embargo, en la actualidad, el Parlamento se compone únicamente de idiotas que insisten en la transparencia de la presentación de cuentas. Además, no podemos criticar al Comisario, sino que, por el contrario, debemos elogiarle por su contribución personal a la inclusión de los elementos más innecesarios de la Comisión en las reformas en materia de transparencia. No obstante, no he sido elegido para elogiar a nadie, sino para hacer hincapié en los aspectos más espinosos del debate. Por lo tanto, me gustaría preguntar al señor Kallas si el próximo año habrá excepciones en el área de la agricultura en lo que respecta a la presentación completa de las cuentas en Internet y a la imposibilidad de comprobar quién recibe qué y las cantidades correspondientes en otras áreas. ¿Habrá excepciones o se contabilizarán y publicarán todos los gastos en Internet? Y, sobre los grupos de trabajo: ¿se proporcionarán los nombres de los expertos? Por último, ahora que hemos avanzado tanto con el tema de la transparencia, ¿no sería buena idea mandar una disculpa a los héroes Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen y todos aquéllos que han sido denostados durante años, pero que son el motivo de que usted, señor Kallas, haya podido lograr tanto éxito con sus reformas?"@es21
"Hr president, täna on lausa nauding arutelust osa võtta. Mulle tuleb meelde, et paar aastat tagasi olid siin mõned idioodid, kes nõudsid läbipaistvust, aga praegu koosneb terve parlament ainult idiootidest, kes nõuavad kindlalt läbipaistvust raamatupidamisaruannete esitamise osas. Lisaks on meil siin volinik, keda ei saa kritiseerida; selle asemel peame tallegi tunnustust avaldama tema isikliku panuse eest kaasata komisjoni loiumad liikmed läbipaistvuse reformi. Mind ei ole siiski valitud tunnustuse avaldamiseks; mind valiti, et juhiksin tähelepanu arutelu raskematele aspektidele. Seetõttu tahaksin küsida hr Kallaselt, kas järgmisel aastal on oodata erisusi põllumajanduse valdkonnas, mille kohta ei panda Internetti täielikku raamatupidamisülevaadet ning mille osas me ei näe, kes mida saab ega teiste valdkondade vastavaid summasid. Kas hakatakse tegema erandeid või esitatakse kõik kulud Internetis? Ja kuidas jääb töörühmadega: kas esitatakse kõigi ekspertide nimed? Ja lõpuks, nüüd, kui me oleme läbipaistvusega nii kaugele jõudnud, kas poleks siis hea mõte saata vabandus kangelastele Dorte Schmidt-Brownile, Hans-Martin Tillackile, Marta Andreasenile ja kõigile neile, keda on aastate kaupa sõimatud, aga kes on põhjuseks, et teie, hr Kallas, suutsite oma reformidega nii suurt edu saavutada?"@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväiseen keskusteluun on ilo osallistua. Muistan, kuinka muutama vuosi sitten muutama idiootti vaati lisää avoimuutta, mutta nykyisin parlamentissa istuu pelkkiä idiootteja, jotka vaativat avoimuutta tilinpäätöksen suhteen. Lisäksi meillä on komissaari, jota emme voi arvostella, vaan jota meidän on sen sijaan kiitettävä hänen henkilökohtaisista pyrkimyksistään saada komission laiskemmat osapuolet mukaan avoimuusuudistuksiin. Minua ei ole kuitenkaan valittu tänne esittämään pelkkiä kiitoksia, vaan minut on valittu tuomaan esiin keskustelun ongelmalliset näkökohdat. Kysyn siksi komission jäsen Kallasilta, onko maatalouden alalla ensi vuonna poikkeustapauksia, joiden koko kirjanpitoa ei kyetä esittämään Internetissä ja joiden osalta emme siis näe, kuka saa mitäkin, emmekä vastaavia summia muilla aloilla. Tuleeko poikkeuksia, vai ilmoitetaanko jokainen menoerä Internetissä? Entä kuinka työryhmien suhteen toimitaan – julkaistaanko kaikkien asiantuntijoiden nimet? Koska avoimuuden suhteen on päästy näin pitkälle, eikö olisi lisäksi hyvä ajatus pyytää anteeksi Dorte Schmidt-Brownin, Hans-Martin Tillackin ja Marta Andreasenin kaltaisilta sankareilta sekä niiltä muilta, joita on paneteltu vuosien ajan mutta joiden ansiosta te, arvoisa komission jäsen Kallas, olette saavuttaneet tällaista menestystä uudistustenne parissa?"@fi7
"Monsieur le Président, quelle joie d’assister au débat du jour! Je me rappelle qu’il y a quelques années, il y avait une poignée d’idiots qui réclamaient de la transparence. Maintenant, le Parlement n’est composé que d’idiots insistant sur l’importance de la transparence dans la présentation des comptes. En outre, nous avons un commissaire que nous ne pouvons pas critiquer. À la place, nous devons le louanger pour sa contribution personnelle visant à inclure les parties les plus léthargiques de la Commission dans les réformes de transparence. Toutefois, je n’ai pas été élu pour formuler des louanges. J’ai été élu pour stigmatiser les aspects les plus épineux du débat. Dès lors j’aimerais demander à M. Kallas si l’an prochain il y aura des exceptions dans le secteur de l’agriculture justifiant une présentation incomplète des comptes sur Internet, et pour lesquelles nous ne pourrons pas savoir qui reçoit quoi ainsi que les montants correspondants dans d’autres secteurs. Y aura-t-il des exceptions ou fera-t-on bien un rapport de toutes les dépenses sur Internet? Qu’en sera-t-il aussi des groupes de travail: transmettra-t-on les noms de tous les experts? Enfin, puisque nous sommes si avancés en matière de transparence, ne serait-ce pas aussi une bonne idée d’adresser des excuses aux héros Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen et tous ceux qui ont été vilipendés au fil des ans et expliquent pourtant que vous, M. Kallas, avez pu engranger un tel succès avec vos réformes?"@fr8
"Elnök úr! Öröm részt venni ebben a vitában ma. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt még csak néhány idióta követelt átláthatóságot, de most ebben a Parlamentben csak idióták vannak, akik átláthatóságot követelnek az elszámolások ismertetése kapcsán. Emellett van egy biztosunk, akit nem kritizálhatunk; ehelyett inkább dicséretet kell zengeni róla a Bizottság lassabb részeinek az átláthatósági reformba történő bevonásához adott személyes hozzájárulása miatt. Ezzel szemben engem nem azért választottak meg, hogy ódákat zengjek; engem azért választottak meg, hogy a vita kellemetlenebb szempontjaira világítsak rá. Ezért szeretném megkérdezni Kallas úrtól, hogy jövőre a mezőgazdaság területén lesznek-e kivételek, amely területen az elszámolás interneten való ismertetése nem lesz teljes, és amelyen nem láthatjuk majd, hogy ki mennyi pénzt kap és az ennek megfelelő összegeket sem más területeken. Lesznek kivételek vagy minden költséggel elszámolnak majd az interneten? És mi helyzet a munkacsoportokkal, közzé teszik majd az összes szakértő nevét? Végezetül, pedig ha már ilyen messzire jutottunk az átláthatósággal, nem kellene a többi hősnek is megköszönni, mint például Dorte Schmidt-Brownnak, Hans-Martin Tillacknek, vagy Marta Andreasennek, vagy a többi az elmúlt néhány év során megrágalmazott embernek, hiszen ők állnak, Kallas úr, az Ön reformja sikerének hátterében?"@hu11
"Signor Presidente, è un piacere partecipare al dibattito di oggi. Ricordo che alcuni anni fa vi erano alcuni idioti che chiedevano la trasparenza, ma adesso quest’Assemblea è composta solo da idioti che insistono sulla trasparenza sulla presentazione dei conti. Abbiamo, inoltre, un Commissario che non possiamo criticare; anzi, dobbiamo lodarlo per il suo contributo personale all’inserimento delle parti più indolenti della Commissione nelle riforme sulla trasparenza. Tuttavia, non sono stato eletto per tessere lodi, sono stato eletto per sottolineare gli aspetti più spinosi del dibattito. Pertanto, vorrei chiedere al Commissario Kallas se l’anno prossimo vi saranno eccezioni nel settore dell’agricoltura, per cui non si avrà una presentazione completa dei conti su e per cui non saremo in grado di vedere chi riceve cosa e i corrispondenti importi in altri campi. Vi saranno eccezioni oppure tutte le spese saranno pubblicate su ? E cosa accadrà per i gruppi di lavoro: saranno forniti i nomi di tutti gli esperti? Infine, adesso che abbiamo compiuto tanti progressi in termini di trasparenza, non sarebbe anche una buona idea porgere le scuse agli eroi Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen e a tutti coloro che sono stati criticati nel corso degli anni, ma che sono stati il motivo per cui lei, Commissario Kallas, è stato in grado di raggiungere questo successo con le sue riforme?"@it12
"Gerb. pirmininke, man malonu šiandien dalyvauti diskusijoje. Prisimenu, kad prieš kelerius metus buvo tik keli idiotai, kurie reikalavo skaidrumo, bet dabar Parlamentą sudaro vien idiotai, primygtinai reikalaujantys skaidrumo pristatant ataskaitas. Be to, turime Komisijos narį, kurio negalime kritikuoti; vietoj to turime jį taip pat pagirti už jo asmeninį indėlį įtraukiant į skaidrumo reformas vangesnes Komisijos dalis. Tačiau mane išrinko ne tam, kad girčiau, bet kad pabrėžčiau problemiškesnius diskusijos aspektus. Todėl norėčiau paklausti S. Kallaso, ar kitais metais bus išimčių žemės ūkio srityje, nes šios srities ataskaitos nebus iki galo pristatomos internete ir negalėsime pamatyti, kas ką gauna ir kokie yra atitinkami kiekiai kitose srityse. Ar bus išimčių, ar dėl visų išlaidų bus atsiskaityta internete? Ir kaip dėl darbo grupių: ar bus paskelbti visų ekspertų vardai? Galiausiai, dabar mums pažengus skaidrumo klausimais, ar nebūtų gera mintis nusiųsti atsiprašymą didvyriams Dorte Schmidtui-Brownui, Hansui-Martinui Tillackui, Martai Andreasen ir visiems tiems, kas buvo apšmeižti per tuos metus, bet būtent jų dėka, Jūs, S. Kallasai, sugebėjote tiek daug pasiekti su savo reformomis?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ir prieks piedalīties šodienas debatēs. Es atceros, ka pirms dažiem gadiem šeit bija daži idioti, kuri pieprasīja pārredzamību, bet tagad Parlamenta sastāvā ir tikai idioti, kuri uzstāj, ka pārredzamība vajadzīga norēķinu uzrādīšanā. Turklāt mums ir komisārs, kuru mēs nevaram kritizēt; gluži otrādi, mums viņš jāslavē par personīgo ieguldījumu virzībā uz Komisijas gausāko daļu iekļaušanu pārredzamības reformā. Tomēr mani neievēlēja slavēšanai; mani ievēlēja, lai es izgaismotu vissarežģītākos debašu aspektus. Tādēļ es vēlētos jautāt kungam, vai nākamgad būs izņēmumi lauksaimniecības jomā, kur mums nav pilnīgas norēķinu uzrādīšanas internetā, un kur mēs nevaram redzēt, kurš ko saņem un kādas ir atbilstīgās summas citās jomās. Vai būs izņēmumi, vai arī visi izdevumi tiks uzskaitīti internetā? Un kas ir ar darba grupām – vai tiks nosaukti visi ekspertu vārdi? Nobeigumā tagad, kad līdz šim esam panākuši progresu pārredzamībā, vai nebūtu laba doma aizsūtīt atvainošanos varoņiem un visiem tiem, kuri gadiem ilgi ir apmeloti, bet kuri bija par iemelsu tam, lai jūs kungs, varētu gūt panākumus ar šīm reformām?"@lv13
"Hr. formand! Det er jo en fornøjelse at overvære debatten i dag. Når jeg tænker nogle år tilbage i tiden, var der nogle få idioter, der krævede åbenhed, men nu består Parlamentet af lutter idioter, der insisterer på åbenhed omkring regnskabsaflæggelse. Og vi har en kommissær, som vi ikke skal kritisere, men rose, også for hans personlige indsats for at få de træge dele af Kommissionen med på åbenhedsreformer. Nu er jeg jo imidlertid ikke valgt til at rose - jeg er valgt til at få tornene frem i debatten. Derfor vil jeg gerne spørge hr. Kallas, om der til næste år findes undtagelser fra landbrugsområdet, hvor der ikke vil være fuld regnskabsaflæggelse på internettet, og hvor vi ikke vil kunne se, hvem det er, der modtager hvad, og tilsvarende på de andre områder. Vil der være undtagelser, eller vil det være enhver udgift, der vil blive redegjort for på internettet? Og hvad angår arbejdsgrupperne: Vil det være alle eksperterne, som får navnene frem? Og så til sidst: Når vi nu er nået så langt med åbenheden, var det så ikke også en god ide at sende en undskyldning til heltene Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen og alle dem, der har fået skældud gennem årerne, men som var årsagen til, at De, hr. Kallas, kunne få så stor succes med Deres reformer?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vandaag is het leuk het debat bij te wonen. Ik herinner mij dat een paar jaar geleden enkele idioten om transparantie vroegen. Nu bestaat het Parlement uitsluitend uit idioten die aandringen op transparantie inzake de rekening en verantwoording. Daarnaast hebben wij een Commissaris waarop wij geen kritiek kunnen hebben. Wij moeten hem integendeel loven voor zijn persoonlijke bijdrage aan de opname van de meer onpraktische delen van de Commissie in de transparantie-hervormingen. Ik ben echter niet gekozen om te loven, maar om de meer netelige kwesties van het debat te beklemtonen. Ik wil de heer Kallas daarom vragen of er volgend jaar uitzonderingen zullen zijn op het gebied van de landbouw, waarvoor er geen volledige rekening en verantwoording via het internet beschikbaar zal zijn, en waarvoor wij niet zullen kunnen zien wie wat ontvangt en wat op andere gebieden de overeenkomstige bedragen zijn. Zullen er uitzonderingen zijn, of zal elke uitgave via het internet worden verantwoord? Zullen de namen van alle deskundigen in de werkgroepen worden gepubliceerd? Zou het ten slotte geen goed idee zijn, nu wij het op het gebied van transparantie zo ver hebben gebracht, onze excuses aan te bieden aan de helden Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen en al diegenen die in de loop van de jaren werden bekritiseerd, maar dankzij wie de heer Kallas met zijn hervormingen zulke successen heeft kunnen bereiken?"@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiejsza debata jest dla mnie przyjemnością. Przypominam sobie, że kilka lat temu kilku idiotów żądało przejrzystości, a obecnie Parlament składa się z samych idiotów, którzy nalegają na przejrzystość w zakresie przedkładania sprawozdań rachunkowych. Ponadto mamy także pana komisarza, którego nie możemy krytykować; zamiast tego należy go pochwalić za jego osobisty wkład w zaangażowanie bardziej ospałych części Komisji w reformy dotyczące przejrzystości. Jednakże nie zostałem wybrany by udzielać pochwał; zostałem wybrany, by naświetlać bardziej kolczaste aspekty debaty. Tak więc chciałbym zapytać pana Kallasa czy w przyszłym roku będą jakiekolwiek wyjątki w obszarze rolnictwa, dla którego nie będzie w Internecie pełnego sprawozdania rachunkowego i w związku z tym nie zobaczymy, kto co dostał i jakie są odpowiadające im sumy w innych obszarach. Czy będą jakieś wyjątki, czy też w Internecie uwzględniony zostanie każdy wydatek? Co się będzie działo w sprawie grup roboczych: czy zostaną podane nazwiska wszystkich ekspertów? Wreszcie chciałbym zapytać, czy teraz, kiedy w sprawie przejrzystości poczynione zostały znaczne postępy, nie byłoby słuszne wysłanie przeprosin do bohaterów Dorte Schmidt-Brown, Hansa-Martina Tillacka, Marty Andreasen i innych osób, na których w latach poprzednich wieszano psy, ale dzięki którym pan, panie Kallas, mógł osiągnąć sukces w sprawie reform?"@pl16
"Senhor Presidente, hoje em dia é um prazer participar nos debates. Recordo que, há alguns anos, existia apenas meia dúzia de tontos que exigiam transparência, mas, actualmente, o Parlamento é constituído exclusivamente por tontos que insistem na transparência no que diz respeito à apresentação das contas. Além disso, temos um Comissário que não merece críticas, devendo, pelo contrário, ser elogiado pelo contributo pessoal que deu para o envolvimento nas reformas relativas à transparência dos elementos mais renitentes da Comissão. Entretanto, não fui eleito para distribuir elogios, mas para destacar os aspectos mais espinhosos do debate. Gostaria, por isso, de perguntar ao Senhor Comissário Kallas se no próximo ano vai haver excepções na área da agricultura, cujas contas não vão ser colocadas integralmente na Internet e relativamente às quais não vamos poder saber quem é que recebeu o quê, bem como as verbas correspondentes noutras áreas. Haverá excepções ou serão todas as despesas discriminadas na Internet? E quanto aos grupos de trabalho, serão divulgados os nomes de todos os peritos? Por último, agora que conseguimos chegar até este ponto em termos de transparência, não seria, também uma boa ideia pedir desculpa aos heróis Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen e a todos aqueles cujo bom-nome foi posto em causa ao longo de vários anos, mas que são a razão de o Senhor Comissário Kallas ter conseguido obter tanto sucesso com as reformas que empreendeu?"@pt17
"Hr. formand! Det er jo en fornøjelse at overvære debatten i dag. Når jeg tænker nogle år tilbage i tiden, var der nogle få idioter, der krævede åbenhed, men nu består Parlamentet af lutter idioter, der insisterer på åbenhed omkring regnskabsaflæggelse. Og vi har en kommissær, som vi ikke skal kritisere, men rose, også for hans personlige indsats for at få de træge dele af Kommissionen med på åbenhedsreformer. Nu er jeg jo imidlertid ikke valgt til at rose - jeg er valgt til at få tornene frem i debatten. Derfor vil jeg gerne spørge hr. Kallas, om der til næste år findes undtagelser fra landbrugsområdet, hvor der ikke vil være fuld regnskabsaflæggelse på internettet, og hvor vi ikke vil kunne se, hvem det er, der modtager hvad, og tilsvarende på de andre områder. Vil der være undtagelser, eller vil det være enhver udgift, der vil blive redegjort for på internettet? Og hvad angår arbejdsgrupperne: Vil det være alle eksperterne, som får navnene frem? Og så til sidst: Når vi nu er nået så langt med åbenheden, var det så ikke også en god ide at sende en undskyldning til heltene Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen og alle dem, der har fået skældud gennem årerne, men som var årsagen til, at De, hr. Kallas, kunne få så stor succes med Deres reformer?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, je radosť zúčastniť sa na dnešnej rozprave. Spomínam si, že pred pár rokmi niekoľko idiotov požadovalo transparentnosť, ale teraz Parlament pozostáva len z idiotov, ktorí trvajú na transparentnosti týkajúcej sa predkladania účtov. Okrem toho máme komisára, ktorého nemôžeme kritizovať. Namiesto toho ho musíme chváliť za jeho osobný prínos k zahrnutiu lenivejších častí Komisie do reforiem transparentnosti. Nebol som však zvolený, aby som ponúkol uznanie. Bol som zvolený, aby som zdôraznil chúlostivejšie stránky rozpravy. Preto by som sa rád spýtal pána Kallasa, či budúci rok budú výnimky v oblasti poľnohospodárstva, pri ktorých nebudú úplne zverejnené účty na internete, a pri ktorých nebudeme schopní vidieť, kto získal čo a príslušné sumy v iných oblastiach. Budú výnimky, alebo budú všetky výdavky vyúčtované na internete? A čo pracovné skupiny: budú uvedené mená všetkých odborníkov? Na záver, teraz, keď sme pokročili tak ďaleko v transparentnosti, nebolo by tiež vhodné ospravedlniť sa hrdinom Dorte Schmidtovej-Brownovej, Hansovi-Martinovi Tillackovi, Marte Andreasenovej a všetkým tým, ktorí boli celé roky ohováraní, ale ktorí boli príčinou, že vy, pán Kallas, ste boli schopný dosiahnuť taký úspech s vašou reformou?"@sk19
"Gospod predsednik, danes z veseljem sodelujem v razpravi. Spominjam se, da je pred nekaj leti nekaj tepcev zahtevalo preglednost, zdaj pa Parlament sestavljajo sami tepci, ki vztrajajo pri preglednosti v zvezi s predstavitvijo računovodskih izkazov. Poleg tega imamo komisarja, ki ga ne moremo kritizirati, in ga moramo namesto tega hvaliti zaradi njegovega osebnega prispevka k vključitvi nedejavnih delov Komisije v reforme na področju preglednosti. Vendar nisem bil izvoljen, da bi hvalil; izvoljen sem bil, da opozorim na spornejše vidike razprave. Zato gospoda Kallasa sprašujem, ali bo naslednje leto na področju kmetijstva kaj izjem, za katere v internetu ne bodo na voljo vsi računovodski izkazi in za katere ne bomo mogli videti, kdo kaj prejema in kakšni so ustrezni zneski na drugih področjih. Ali bodo obstajale izjeme ali bodo v internetu informacije o vseh odhodkih? Kaj pa delovne skupine: ali bodo objavljena imena vseh strokovnjakov? Kaj ne bi bilo zdaj, ko smo tako napredovali na področju preglednosti, dobro poslati opravičila junakom Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martinu Tillacku, Marti Andreasen ter ostalim, ki so jih leta obrekovali in ki so bili razlog, da ste vi gospod Kallas s svojimi reformami uspeli doseči tak uspeh?"@sl20
"Herr talman! Det är ett nöje att delta i debatten i dag. Jag minns att det ett par år tillbaka i tiden fanns ett par dårar som krävde öppenhet, men numera består hela parlamentet av dårar som insisterar på öppenhet i räkenskaperna. Därutöver har vi en kommissionsledamot som vi inte får kritisera, i stället måste vi även lovorda honom för hans personliga medverkan till att få med de mer besvärliga parterna i kommissionen angående reformer av öppenheten. Jag har emellertid inte blivit vald för att ge beröm. Jag har blivit vald för att belysa de mindre angenäma aspekterna i debatten. Jag skulle därför vilja fråga Siim Kallas huruvida det kommer att göras undantag på jordbruksområdet nästa år, undantag för vilka räkenskaperna inte offentliggörs fullständigt på Internet och för vilka vi inte kommer att kunna se vem som tar emot vad eller motsvarande belopp på andra områden. Kommer det att göras undantag eller kommer varje utgift att redovisas på Internet? Och hur är det med arbetsgrupperna: kommer namnen på alla experter att uppges? Avslutningsvis, nu när vi har gjort sådana framsteg beträffande öppenheten, skulle det inte även vara en god idé att framföra en ursäkt till hjältarna Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen och alla de andra som man har rackat ned på i åratal, men som gjort det möjligt att ni, herr Kallas, har kunnat nå en sådan framgång med era reformer?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Dorte Schmidt-Brown"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph