Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-095"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich finde diese Debatte ganz besonders gut. Allerdings möchte ich vor dem Missbrauch von Transparenz warnen. Manche Populisten – auch wenn sie heute nicht hier im Saal sind – missbrauchen diese Debatte in der Öffentlichkeit, gehen dabei aber nicht ein auf die Unterscheidung zwischen der Privatsphäre und dem, was in der Öffentlichkeit sinnvoll und gut ist. Diese Debatte um dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen, dass auch der Datenschutz seine Berechtigung hat. Hier ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, ist die richtige Antwort des Europäischen Parlaments für die Zukunft."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že je to zvláště dobrá rozprava. Chci však varovat před zneužitím průhlednosti. Někteří populisté – ačkoli nejsou dnes v této sněmovně přítomni – zneužívají této rozpravy na veřejném kolbišti, přitom však nerozlišují mezi soukromou sférou a tím, co je ve veřejném zájmu. Nemáme ztrácet ze zřetele tuto rozpravu o soukromí. Jsme si vědomi, že ochrana údajů má své opodstatnění. Správnou odpovědí Evropského parlamentu pro budoucnost bude nalezení rovnováhy v této věci."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, denne debat er rigtig god. Jeg vil imidlertid gerne advare mod misbrug af gennemsigtighed. Nogle populister misbruger - selv om de ikke er til stede i salen i dag - denne debat i offentligheden, men skelner ikke mellem privatsfæren og det, som er hensigtsmæssigt og godt i offentligheden. Vi må ikke glemme denne debat om privacy. Vi ved, at databeskyttelse også er berettiget. At finde et afbalanceret forhold på dette felt er det rigtige svar fra Europa-Parlamentet for fremtiden."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα καλή συζήτηση. Ωστόσο, θα ήθελα να προειδοποιήσω σχετικά με την κατάχρηση της διαφάνειας. Ορισμένοι λαϊκιστές –παρότι δεν βρίσκονται σε αυτήν την Αίθουσα σήμερα– καταχρώνται αυτής της συζήτησης στη δημόσια κονίστρα, αλλά, με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της ιδιωτικής σφαίρας και του τι είναι σωστό για το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι σε αυτήν τη συζήτηση περί ιδιωτικής ζωής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει επίσης αιτιολογία για την προστασία των δεδομένων. Η εύρεση μιας ισορροπίας εδώ είναι η σωστή απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον."@el10
"Mr President, I think this is a particularly good debate. However, I would like to warn about the abuse of transparency. Some populists – although they are not here in this chamber today – abuse this debate in the public arena, but in doing so, make no distinction between the private sphere and what is appropriate in the public interest. We must not lose sight of this privacy debate. We are aware that there is also justification for data protection. Finding a balance here is the right response from the European Parliament for the future."@en4
"Señor Presidente, opino que este debate es especialmente positivo. Sin embargo, me gustaría prevenir acerca del abuso de la transparencia. Algunos populistas —que no se encuentran hoy en la Cámara— abusan del debate en el terreno público y, al hacerlo, no distinguen entre la esfera privada y lo que es adecuado en el interés público. No debemos perder de vista el debate sobre la privacidad. Somos conscientes de que la protección de los datos también está justificada. La respuesta correcta del Parlamento Europeo para el futuro será la que dé equilibrio a ambas cuestiones."@es21
"Hr president, ma arvan, et praegu toimub iseäranis hea arutelu. Siiski tahaksin ma hoiatada läbipaistvuse kuritarvitamise eest. Mõned populistid – kuigi nad ei viibi täna siin istungisaalis – kuritarvitavad seda arutelu avaliku areenina, kuid seda tehes ei tee nad vahet eraasjade ja avalikkuse huvidele vajalike teemade vahel. Me ei tohi silmist lasta arutelu eraelu puutumatuse üle. Me teame, et on veel olemas ka põhjendus andmekaitsele. Leida nendes asjades tasakaal on Euroopa Parlamendi õige vastus tulevikuks."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni tämä on poikkeuksellisen hyvä keskustelu. Haluan kuitenkin varoittaa avoimuuden väärinkäytöstä. Jotkut populistit – olkoonkin, ettei heitä näy tänään täällä täysistunnossa – käyttävät tätä keskustelua julkisuudessa väärin. Näin tehdessään he eivät tee eroa sen välille, mikä on yksityisasia ja mikä on tarkoituksenmukaista yleisen edun nimissä. Emme saa unohtaa tätä yksityisyydestä käytävää keskustelua. Tiedämme, että myös tietojen suojelu on perusteltua. Tulevaisuuden kannalta oikea toimintatapa on se, että Euroopan parlamentti pyrkii löytämään asiassa tasapainoisen ratkaisun."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que nous tenons ici un excellent débat. Toutefois, j’aimerais mettre en garde contre un abus de transparence. Certains populistes – bien qu’ils ne soient pas aujourd’hui présents dans cette Assemblée – utilisent à mauvais escient ce débat dans l’arène publique, et ce faisant ne font pas la distinction entre la sphère privée et ce qui est approprié dans l’intérêt du public. Nous ne devons pas perdre de vue le débat sur la vie privée. Il faut être conscient que cela justifie également la protection des données. L’équilibre qu’il faut trouver ici est la bonne réponse du Parlement européen pour l’avenir."@fr8
"Elnök úr! Véleményem szerint ez egy kifejezetten jó vita. Ugyanakkor szeretnék mindenkit figyelmeztetni az átláthatósággal való visszaélésre. Néhány populista – bár nem képviseltetik magukat ebben az ülésteremben ma – visszaél ezzel vitával a nyilvánosság előtt, és ezzel nem tesz különbséget a magán szféra és a között, hogy mi a megfelelő a nyilvánosság érdekében. Nem szabad szem elől tévesztenünk ezt a magánélet védelmével kapcsolatos vitát. Tisztában vagyunk vele, hogy az adatok védelme is indokolt. Az Európai Parlament akkor cselekszik helyesen a jövőre nézve, ha megpróbálja megkeresni megfelelő egyensúlyt."@hu11
"Signor Presidente, ritengo che questo sia un dibattito particolarmente positivo. Tuttavia, vorrei ammonire sull’abuso della trasparenza. Alcuni populisti – sebbene non ve ne siano in quest’Aula oggi – abusano del dibattito nell’arena pubblica, ma così facendo non fanno distinzione fra sfera privata e ciò che è appropriato nell’interesse pubblico. Non dobbiamo perdere di vista l’aspetto della . Siamo consapevoli che vi è una giustificazione anche per la protezione dei dati. Trovare un equilibrio è la risposta giusta del Parlamento europeo per il futuro."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, kad vyksta ypač gera diskusija. Tačiau norėčiau įspėti dėl piktnaudžiavimo skaidrumu. Kai kurie populistai, nors šiandien šiuose rūmuose jų nėra, netinkamai naudoja šias diskusijas viešoje erdvėje ir savo kalbose neatskiria privačios sferos ir to, kas tinka tenkinant visuomenės interesus. Mes neturime išleisti iš akiračio šių diskusijų dėl privatumo. Mes žinome, kad duomenų apsauga taip pat yra pateisinama priežastis. Rasdami pusiausvyrą, rasime teisingą Europos Parlamento atsakymą dėl būsimų veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man šķiet, ka šīs ir īpaši labas debates. Tomēr es vēlos brīdināt par pārredzamība ļaunprātīgu izmantošanu. Daži populisti, kaut gan viņu šodien plenārsēžu zālē nav, ļaunprātīgi izmanto šīs debates publiskajā arēnā, taču, to darīdami, neatšķir, kas ir privātā sfēra un kas ir atbilst sabiedrības interesēm. Mēs nedrīkstam izlaist no acīm šīs debates par privātumu. Mēs esam pārliecināti, ka šeit ir arī attaisnojums datu aizsardzībai. Līdzsvara atrašana ir Eiropas Parlamenta īstā atbilde nākotnē."@lv13
"Herr Präsident! Ich finde diese Debatte ganz besonders gut. Allerdings möchte ich vor dem Missbrauch von Transparenz warnen. Manche Populisten – auch wenn sie heute nicht hier im Saal sind – missbrauchen diese Debatte in der Öffentlichkeit, gehen dabei aber nicht ein auf die Unterscheidung zwischen der Privatsphäre und dem, was in der Öffentlichkeit sinnvoll und gut ist. Diese Debatte um dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen, dass auch der Datenschutz seine Berechtigung hat. Hier ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, ist die richtige Antwort des Europäischen Parlaments für die Zukunft."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind dit een goed debat. Ik wil echter waarschuwen voor het misbruik van transparantie. Bepaalde populisten, die hier vandaag niet aanwezig zijn, misbruiken dit debat in de openbaarheid. Zij maken daarbij geen onderscheid tussen de privé-sfeer en wat in het openbaar belang is. Wij mogen dit privacy-debat niet uit het oog verliezen. We zijn ons ervan bewust dat ook gegevensbescherming te rechtvaardigen is. Het juiste antwoord van het Europees Parlement voor de toekomst is het vinden van een evenwicht."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że jest to wyjątkowo dobra debata. Jednakże chciałbym ostrzec przez nadużywaniem przejrzystości. Niektórzy populiści - choć nie są tu dziś obecni - nadużywają tej debaty na arenie publicznej, ale postępując tak nie rozróżniają oni sfery prywatnej i tego, co jest ważne w interesie publicznym. Nie możemy tracić z oczu tej debaty dotyczącej prywatności. Jesteśmy świadomi, że istnieje uzasadnienie dla ochrony danych. Odnalezienie równowagi jest w przyszłości ze strony Parlamentu Europejskiego prawidłową odpowiedzią."@pl16
"Senhor Presidente, considero este debate particularmente positivo. Contudo, gostaria de alertar para o perigo do abuso da transparência. Alguns populistas - mesmo não estando hoje aqui presentes - abusam deste debate na praça pública, sem no entanto fazerem qualquer distinção entre aquilo que é da esfera privada e aquilo que é conveniente e do interesse público. Não podemos perder de vista este debate sobre a privacidade. Nós sabemos que a protecção dos dados também tem uma razão de ser. A resposta certa do Parlamento Europeu para o futuro passará por encontrar um equilíbrio nesta área."@pt17
"Herr Präsident! Ich finde diese Debatte ganz besonders gut. Allerdings möchte ich vor dem Missbrauch von Transparenz warnen. Manche Populisten – auch wenn sie heute nicht hier im Saal sind – missbrauchen diese Debatte in der Öffentlichkeit, gehen dabei aber nicht ein auf die Unterscheidung zwischen der Privatsphäre und dem, was in der Öffentlichkeit sinnvoll und gut ist. Diese Debatte um dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen, dass auch der Datenschutz seine Berechtigung hat. Hier ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, ist die richtige Antwort des Europäischen Parlaments für die Zukunft."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je to zvlášť dobrá rozprava. Rád by som však varoval pred zneužitím transparentnosti. Niektorí populisti, hoci nie sú dnes v tomto parlamente, zneužívajú túto rozpravu na verejných fórach a pritom nerozlišujú medzi súkromnou sférou a tým, čo je primerané vo verejnom záujme. Nemôžeme spustiť zo zreteľa túto rozpravu o súkromí. Sme si vedomí, že existuje opodstatnenie na ochranu údajov. Nájdenie rovnováhy je správnou odpoveďou Európskeho parlamentu do budúcnosti."@sk19
"Gospod predsednik, po mojem mnenju je to zelo dobra razprava. Vendar bi rad opozoril na zlorabo preglednosti. Nekateri populisti – čeprav jih danes ni v tej sejni dvorani – zlorabljajo to razpravo v javnosti, vendar pri tem ne razlikujejo med zasebno sfero in tem, kaj je ustrezno glede na javni interes. Ne smemo pozabiti na to razpravo o zasebnosti. Zavedamo se, da obstajajo tudi argumenti za zaščito podatkov. Pravi odziv Evropskega parlamenta za prihodnost je iskanje ravnovesja."@sl20
"Herr talman! Jag tycker att det här är en synnerligen bra debatt. Jag skulle ändå vilja varna för att öppenhet kan missbrukas. Även om de inte är med oss här i kammaren i dag så finns det vissa populister som utnyttjar den här debatten offentligt utan att skilja på den privata sfären och på vad som är lämpligt för det allmänna intresset. Vi får inte förlora debatten om privatlivet ur sikte. Vi är medvetna om att det är berättigat med uppgiftsskydd. Europaparlamentet bör hitta en balans här inför framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"privacy"18,15,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph