Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-093"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones al ponente, que ha desarrollado un informe muy interesante, y, por supuesto, reconocerle a la Comisión, representada por su Vicepresidente, señor Kallas, todos los esfuerzos que ha estado haciendo y el buen diálogo y la cooperación que está llevando a cabo con el Parlamento. En este sentido querría simplemente añadir algunos matices a lo que ya se ha dicho, que comparto en su gran mayoría, y decir que, además de la necesidad de esa información y de la transparencia, es esencial que sea de fácil acceso, fiable y que permita las comparaciones; que esa información aparezca organizada y clasificada y que tenga realmente utilidad práctica, no sólo para los muy expertos, sino para el público en general. En relación con los fondos de gestión compartida, tengo especial interés en destacar, además de lo que se ha dicho, la necesidad de «apretar» a los Estados miembros en ese sentido, sobre todo también en cuanto a todo lo que puede suponer un instrumento de mejora en relación con las organizaciones internacionales, donde la opacidad aparece a menudo. Saludo desde luego, con entusiasmo, esa idea de crear un espacio ético común. Creo que es un lujo que la Comisión puede permitirse incluso exportar o proponer en ciertas negociaciones a nivel global, como buenas prácticas. Por ello acojo con especial satisfacción el estudio que la Comisión está llevando a cabo sobre esas normas y estándares de deontología, que después podrán aplicarse a cada institución. Finalmente, reconozco y agradezco al señor ponente el haberme aceptado la petición en relación con un código deontológico para la OLAF, que creo que es absoluta y sumamente urgente, porque una cosa son los responsables y los culpables y otra cosa los inocentes, a los que hay que procurar prevenir y proteger, por todos los medios."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych se připojila k blahopřáním zpravodaji, který vypracoval velmi zajímavou zprávu, a samozřejmě děkuji i Komisi zastoupené místopředsedou Kallasem za všechnu její práci, pozitivní dialog i spolupráci s touto sněmovnou. Ráda bych tu pouze rozvedla některé už zmíněné připomínky, s nimiž většinou souhlasím, a říci, že kromě potřeby těchto informací a průhlednosti musí být i lehce dostupné, spolehlivé a snadno srovnatelné; informace by měly být uspořádány a rozčleněny a měly by být použitelné v praxi, nikoli pouze pro specializované odborníky, ale i pro širší veřejnost. Pokud jde o finanční prostředky pod sdíleným řízením, potřebujeme, kromě toho, co již bylo řečeno, vyvíjet v tomto ohledu na členské státy tlak a zejména se snažit nalézt nástroje na zlepšení situace u mezinárodních organizací, které jsou často neprůhledné. Rozhodně vítám představu společného etického prostoru. Tento přepych si Komise může jistě dopřát a mohl by být vyvážen a doporučován na některých celosvětových jednáních jako ukázka osvědčených postupů. Proto zejména vítám studii, kterou provádí Komise o kodexech a normách etického jednání, jež by se následně mohly vztahovat na všechny orgány. Na závěr blahopřeji zpravodaji a děkuji mu, že přijal můj návrh ohledně kodexu etického jednání pro Evropský úřad pro boj proti podvodům, který je zcela nezbytný: na jedné straně máme odpovědné a viníky, na straně druhé nevinné, které musíme chránit všemi prostředky."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne tilslutte mig lykønskningerne af ordføreren, der har udarbejdet en meget interessant betænkning, og jeg vil naturligvis også gerne rose Kommissionen, der er repræsenteret ved dens næstformand, hr. Kallas, for dens bestræbelser og for dens gode dialog og samarbejde med Parlamentet. I denne forbindelse vil jeg blot tilføje et par kommentarer til det, der allerede er blevet sagt, og som jeg er enig i langt hen ad vejen, og sige, at ud over behovet for information og gennemsigtighed, er det vigtigt, at der er nem og troværdig adgang hertil, som gør det muligt at foretage sammenligninger. Informationen skal være organiseret og klassificeret, og den skal have praktisk nytteværdi, ikke kun for de største eksperter, men for offentligheden i almindelighed. I forbindelse med midlerne under delt forvaltning har jeg en særlig interesse i, ud over det, der allerede er blevet sagt, at lægge pres på medlemsstaterne i denne henseende, og i særdeleshed at forsøge at finde instrumenter, der forbedrer situationen for de internationale organisationer, som ofte er uigennemsigtige. Jeg glæder mig naturligvis meget over idéen om at skabe et fælles etisk område. Jeg synes, at det er en luksus, som Kommissionen har råd til, og som den endda kan eksportere eller foreslå i forbindelse med visse forhandlinger på globalt niveau som bedste praksis. Derfor glæder jeg mig særligt over den undersøgelse, som Kommissionen er i gang med om disse fagetiske regler og standarder, som senere kan finde anvendelse på de enkelte institutioner. Endelig anerkender og takker jeg ordføreren for at have accepteret min anmodning i forbindelse med en fagetisk kodeks for OLAF, som der efter min mening er et yderst presserende behov for, for én ting er de ansvarlige og de skyldige, og en anden ting er de uskyldige, som vi skal beskytte på alle måder."@da2
"Herr Präsident! Ich schließe mich den Glückwünschen an den Berichterstatter an, der einen äußerst interessanten Bericht erarbeitet hat. Und natürlich spreche ich auch der Kommission, vertreten durch Vizepräsident Kallas, für all ihre Arbeit, den positiven Dialog und die Zusammenarbeit mit dem Parlament meinen Dank aus. Ich möchte an dieser Stelle einfach auf einige der bereits abgegebenen Kommentare, denen ich größtenteils zustimme, etwas näher eingehen und sagen, dass diese Informationen und die Transparenz notwendig sind, dass sie darüber hinaus aber leicht zugänglich und glaubwürdig sein und Vergleiche zulassen müssen. Diese Informationen sollten geordnet und klassifiziert erscheinen und einen wirklich praktischen Nutzen nicht nur für die Spezialisten, sondern auch für die breite Öffentlichkeit haben. Was die Mittel unter geteilter Verwaltung angeht, so müssen wir neben dem bereits Gesagten auf die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht Druck ausüben und insbesondere versuchen, Instrumente zu finden, die die Situation im Zusammenhang mit den internationalen Organisationen verbessern, denn diese stellt sich uns oft als undurchsichtig dar. Ich begrüße natürlich die Idee zur Schaffung eines gemeinsamen Ethikraums. Das ist ein Luxus, den sich die Kommission zweifellos leisten kann, und er könnte als ein Beispiel bewährter Praxis auch für einige weltweite Verhandlungen angewandt oder vorgeschlagen werden. Deshalb freue ich mich besonders über die laufende Studie der Kommission über die berufsethischen Regeln und Standards, die danach auf alle Institutionen Anwendung finden könnten. Abschließend gratuliere ich dem Berichterstatter und danke ihm, dass er meiner Bitte in Bezug auf einen berufsethischen Kodex für OLAF nachgekommen ist, der unbedingt notwendig ist. Denn auf der einen Seite haben wir die Verantwortlichen und Schuldigen, auf der anderen aber die Unschuldigen, die wir mit allen Mitteln schützen müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή, ο οποίος συνέταξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση, και φυσικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο Kallas, για όλη την προσπάθειά της, τον θετικό διάλογο και τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Εδώ θα ήθελα απλώς να επεκτείνω τις παρατηρήσεις που έχουν ήδη γίνει, με τις περισσότερες από τις οποίες συμφωνώ, και να πω, πέρα από την πραγματική ανάγκη για αυτές τις πληροφορίες και για διαφάνεια, ότι αυτές πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες, αξιόπιστες και συγκρίσιμες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι οργανωμένες και ταξινομημένες και να έχουν πραγματική πρακτική χρησιμότητα, όχι μόνον για τους καλύτερους εμπειρογνώμονες, αλλά και για το ευρύ κοινό. Όσον αφορά τα κονδύλια κοινής διαχείρισης, εκτός από όσα έχουν ήδη ειπωθεί, πρέπει να πιέσουμε τα κράτη μέλη σχετικά με αυτό, και ειδικότερα να προσπαθήσουμε να βρούμε μέσα βελτίωσης της κατάστασης με διεθνείς οργανισμούς που συχνά φαίνονται αδιαφανείς. Σίγουρα επικροτώ την ιδέα της δημιουργίας ενός κοινού χώρου δεοντολογίας. Είναι μια πολυτέλεια στην οποία η Επιτροπή μπορεί σίγουρα να αντεπεξέλθει, και θα εξάγονταν ή προτείνονταν σε ορισμένες παγκόσμιες διαπραγματεύσεις ως παράδειγμα ορθής πρακτικής. Επομένως, επικροτώ ιδιαίτερα τη μελέτη που πραγματοποιεί η Επιτροπή σχετικά με τους κώδικες και τα πρότυπα δεοντολογίας που μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε κάθε θεσμικό όργανο. Τέλος, συγχαίρω τον εισηγητή και τον ευχαριστώ που δέχτηκε το αίτημά μου σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), που είναι απολύτως απαραίτητος: από τη μία πλευρά, έχουμε τους υπευθύνους και τους ενόχους, και από την άλλη τους αθώους, τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε με κάθε τρόπο."@el10
"Mr President, I wish to add my congratulations to the rapporteur, who has produced an extremely interesting report, and of course also thank the Commission, represented by its Vice-President Kallas, for all its work, positive dialogue and cooperation with the House. Here I simply wish to expand a little on the comments already made, most of which I agree with, and say, beyond the actual need for this information and for transparency, that it must be easily accessible, reliable and comparison-friendly; the information should be organised and classified and be of real practical use, not only for the greatest experts, but for the public at large. As regards shared management funds, in addition to what has already been said, we need to put pressure on the Member States in this regard, and in particular try to find instruments that improve the situation with international organisations, which often seem opaque. I certainly welcome the idea of creating a common ethical space. This is a luxury the Commission can certainly afford, and it could be exported or proposed in certain global negotiations as an example of good practice. I therefore particularly welcome the study being carried out by the Commission on the ethical codes and standards that may subsequently be applied to each institution. Finally, I congratulate the rapporteur and thank him for accepting my request concerning a code of ethics for OLAF, which is absolutely essential: on one side we have those responsible and the guilty parties, and on the other the innocent parties, whom we must protect by all means."@en4
"Hr president, sooviksin lisada oma õnnitlused raportöörile, kes on esitanud äärmiselt huvitava raporti, ning muidugi tänada ka komisjoni, mida esindab asepresident Kallas, tema töö eest ning positiivse dialoogi ja koostöö eest täiskoguga. Tahan nüüd lihtsalt pisut täiendada juba tehtud kommentaare, millest enamikuga ma olen nõus, ning öelda, ilma et selleks teabeks ja läbipaistvuseks tegelikku vajadust oleks, et raport oli kergesti kättesaadav, usaldusväärne ja võrdlemissõbralik; see teave tuleks korrastada ja liigitada ning anda tegelikku praktilisse kasutusse, mitte ainult suurimatele ekspertidele, vaid laiale üldsusele. Mis puutub jagatud haldusega fondidesse, siis lisan juba öeldule, et peame selles osas liikmesriikidele survet avaldama ning eelkõige püüdma leida vahendeid, millega parandada olukorda rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis sageli näib läbipaistmatu. Muidugi tervitan ma ka ideed luua ühine eetiline ruum. See on luksus, mida komisjon kindlasti võimaldada saab, ning seda võiks eksportida või teatavatel ülemaailmsetel läbirääkimistel heade tavade näitena välja pakkuda. Seetõttu tervitan ma eriti komisjoni läbiviidud uurimust eetikakoodeksite ja -standardite kohta, mida saab hiljem kohaldada kõigi institutsioonide suhtes. Lõpetuseks õnnitlen ma raportööri ja tänan teda, et ta arvestas mu taotlust seoses OLAFi eetikakoodeksiga, mis on absoluutselt oluline: ühelt poolt on meil need vastutavad ja süüdlased osalised ning teiselt poolt süütud osalised, keda peame kaitsma kõigi vahenditega."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijää, joka on laatinut äärimmäisen mielenkiintoisen mietinnön. Kiitän tietenkin myös komissiota, jota edustaa täällä sen varapuheenjohtaja Kallas, kaikesta sen tekemästä työstä, myönteisestä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Haluan puhua hieman tarkemmin jo esitetyistä huomioista, joista useimmista olen samaa mieltä, ja todeta, että tarvitsemme todellakin näitä tietoja ja avoimuutta ja että tietojen on oltava helposti saatavilla, luotettavia ja helposti vertailtavissa. Tiedot pitäisi jäsentää ja luokitella, ja niiden pitäisi olla todella paitsi asiantuntijoiden myös suuren yleisön käytettävissä. Sen lisäksi, mitä täällä on jo sanottu varojen yhteisestä hallinnoinnista, totean, että meidän on painostettava jäsenvaltioita tässä asiassa ja yritettävä erityisesti löytää keinoja parantaa tilannetta kansainvälisissä organisaatioissa, joiden toiminta on usein kaikkea muuta kuin avointa. Mielestäni ajatus yhteisen eettisen alueen luomisesta on erinomainen. Se olisi luksusta, johon komissiolla olisi varmasti varaa. Voisimme näyttää sillä esimerkkiä muille maille tai ehdottaa sitä tietyissä maailmanlaajuisissa neuvotteluissa esimerkkinä hyvästä käytännöstä. Suhtaudun siksi erityisen myönteisesti komission tekemään tutkimukseen eettisistä säännöstöistä ja säännöistä, joita voidaan soveltaa tämän jälkeen kussakin toimielimessä. Lopuksi kiitän esittelijää siitä, että hän otti huomioon pyyntöni petostentorjuntaviraston eettisestä säännöstöstä, joka on aivan välttämätön, koska vastuullisten ja syyllisten lisäksi on olemassa toinen osapuoli, syyttömät, joita meidän on suojeltava kaikin keinoin."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais moi aussi féliciter le rapporteur, qui a rédigé un rapport extrêmement intéressant, ainsi que la Commission représentée par son vice-président Kallas pour tout son travail, le dialogue positif et la coopération avec cette Assemblée. Je voudrais simplement souligner quelque peu les commentaires déjà formulés, que je soutiens pour la plupart, et dire qu’au-delà d’un réel besoin d’information et de transparence, cela doit être accessible, fiable et facilement comparable. Ces informations doivent être bien organisées et classées et s’avérer d’utilisation très pratique, non seulement pour les experts mais aussi pour un public plus large. En ce qui concerne la gestion partagée des fonds, en plus de ce que l’on a déjà dit, nous devons mettre la pression sur les États membres et plus particulièrement essayer de trouver des instruments améliorant la situation avec les organisations internationales, qui semblent souvent opaques. Je salue l’idée de créer un espace éthique commun. C’est un luxe que la Commission peut certainement s’offrir, et c’est un exemple de bonne pratique que l’on pourrait certainement exporter ou proposer dans certaines négociations mondiales. Je salue dès lors particulièrement l’étude menée par la Commission sur les normes et codes déontologiques qui pourraient ultérieurement être appliqués à chaque institution. Enfin, je félicite le rapporteur et le remercie d’avoir accepté ma demande portant sur un code déontologique pour l’OLAF, qui est absolument essentiel: on a d’un côté, les parties responsables et coupables, et de l’autre, les parties innocentes, que l’on doit protéger par tous les moyens."@fr8,8
"Elnök úr! Engedje meg, hogy én is gratuláljak az előadónak, aki rendkívül érdekes jelentést készített, és szeretném megköszöni a Kallas alelnök által képviselt, Bizottság munkáját, pozitív párbeszédét és együttműködését a Házzal. Itt csak a már elhangzott észrevételekhez szeretnék kapcsolódni, amelyek nagy részével egyet értek – és azon túl, hogy valóban szükség van erre az információra és az átláthatóságra –, a véleményem az, hogy az információknak könnyen elérhetőnek, megbízhatónak és összehasonlítás-barátnak kell lennie és szervezettnek és osztályozottnak, valamint a gyakorlatban használhatónak kell lennie, ne csak a szakértőknek készüljön, hanem a nyilvánosságnak is. Mindamellett, ami már elhangzott, a pénzeszközök igazgatását illetően nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, és különösen olyan eszközöket kell keresni, amelyek javíthatnak a nemzetközi szervezetekkel kialakult, gyakran zavarosnak tűnő helyzeten. Természetesen üdvözlöm a közös etikai tér megteremtésének gondolatát. Olyan luxus ez, amit a Bizottság bizonyára meg tud engedni magának, és amit a helyes gyakorlat példájaként bizonyos globális tárgyalásokra akár exportálhatna, vagy felhasználásra is javasolhatna. Én éppen ezért különösen üdvözlöm az etikai kódexekről és normákról készített bizottsági tanulmányt, amit később minden egyes intézményre alkalmazni lehet majd. Végzetül gratulálok az előadónak és szeretném megköszönni, hogy elfogadta kérésemet az OLAF etikai kódexével kapcsolatban, ami elengedhetetlenül fontos: az egyik oldalon vannak felelősök és bűnösök, a másikon, pedig az ártatlanok, akiket minden eszközzel meg kell védenünk."@hu11
"Signor Presidente, vorrei unirmi alle congratulazioni al relatore, che ha elaborato una relazione estremamente interessante e ringraziare ovviamente anche la Commissione, rappresentata dal Vicepresidente Kallas, per gli sforzi che sta compiendo, il buon dialogo e la cooperazione con quest’Aula. Al riguardo, vorrei solo aggiungere qualche commento a quanto è già stato detto, che condivido in gran parte, e dire che, oltre alla necessità di disporre di queste informazioni e di ottenere trasparenza, è essenziale che le informazioni siano di facile accesso, affidabili e che consentano confronti. Le informazioni dovrebbero essere organizzate e classificate e avere una reale utilità pratica, non solo per i più esperti, ma anche per il pubblico in generale. Per quanto riguarda la gestione concorrente, oltre a quanto è già stato detto, dobbiamo esercitare pressioni sugli Stati membri e in particolare cercare di trovare gli strumenti che migliorino la situazione con le organizzazioni internazionali, dove spesso si nota opacità. Accolgo, quindi, con entusiasmo l’idea di creare uno spazio etico comune. È un lusso che la Commissione può certamente permettersi, e potrebbe essere esportato o proposto in alcuni negoziati globali come esempio di buona pratica. Per questo motivo accolgo con particolare soddisfazione lo studio che la Commissione sta realizzando sui codici deontologici e sulle norme che potrebbero essere successivamente applicate a tutte le istituzioni. Infine, mi congratulo con il relatore e lo ringrazio per avere accettato la mia richiesta relativa a un codice deontologico per l’OLAF, assolutamente essenziale: una cosa sono i responsabili e i colpevoli, e un’altra gli innocenti, che dobbiamo tutelare con ogni mezzo."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu prisidėti sveikindama pranešėją, parengusį nepaprastai įdomų pranešimą, ir, žinoma, taip pat dėkoju Komisijai, kuriai atstovauja jos Pirmininko pavaduotojas S. Kallas, už visą jos darbą, pozityvų dialogą ir bendradarbiavimą su rūmais. Savo kalboje noriu šiek tiek išsiplėsti dėl pasakytų komentarų, kurių daugumai pritariu, ir pasakyti – ne tik reikia šios informacijos ir skaidrumo, bet ji taip pat turi būti lengvai prieinama, patikima ir tinkama palyginti; informacija turi būti suorganizuota ir klasifikuota bei teikti tikros praktinės naudos ne tik geriausiems ekspertams, bet ir visai visuomenei. Kalbėdamas apie pasidalijamojo valdymo lėšas ir papildydamas ankstesnius pasisakymus, manau, kad šiuo atžvilgiu turime daryti spaudimą valstybėms narėms ir ypač bandyti rasti priemones, taisančias dažnai neskaidrius santykius su tarptautinėmis organizacijomis. Aš tikrai sveikinu mintį sukurti bendrą etikos erdvę. Tai yra prabanga, kurią Komisija tikrai gali sau leisti, ir ji galėtų būti perduota ar pasiūlyta kaip geros praktikos pavyzdys tam tikrose pasaulinėse derybose. Todėl ypač sveikinu Komisijos atliktą studiją apie etikos kodeksus ir standartus, kurie paskui galėtų būti pritaikyti kiekvienai institucijai. Galiausiai sveikinu pranešėją ir dėkoju jam, kad priėmė mano prašymą dėl etikos kodekso OLAF, kuris besąlygiškai būtinas: viena vertus, turime atsakingas ir kaltas puses, kita vertus, turime nekaltas puses, kurias būtinai turime apsaugoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pievienoties referentam izteiktajiem apsveikumiem par ārkārtīgi interesanto ziņojumu un, protams, patiekties arī Komisijai, kuru pārstāv tās priekšsēdētāja vietnieks, par tās darbu, pozitīvo dialogu un sadarbību ar šo Parlamentu. Es šeit vēlos vienkārši nedaudz paplašināt jau izteiktos komentārus, kuru lielākajai daļai es piekrītu, un teikt, ka mums vajadzīga ne tikai šī informācija un pārredzamība, bet šai informācijai ir jābūt viegli pieejamai, uzticamai un vienkārši salīdzināmai; informācija jāsakārto un jāklasificē, un tai ir jābūt praktiski lietojamai ne tikai lielākajiem ekspertiem, bet arī plašai publikai. Attiecībā uz kopējiem pārvaldības līdzekļiem bez tā, kas jau pateiks, mums vajadzīgs arī attiecīgs spiediens uz dalībvalstīm, un it īpaši jācenšas atrast instrumentus, kas uzlabo situāciju starptautiskās organizācijās, kuras bieži šķiet nepārredzamas. Es patiesi atzinīgi vērtēju ideju par kopējas ētiskās telpas izveidi. Tā ir greznība, kuru Komisija noteikti var atļauties, un to var ieviest vai ierosināt zināmās pasaules sarunās kā labas prakses piemēru. Tādēļ es īpaši augstu vērtēju Komisijas veikto pētījumu par ētikas kodeksiem un normām, kuras piemēro katra iestāde. Nobeigumā es apsveicu referentu un pateicos viņam par to, ka viņš pieņēma manu prasību attiecībā uz ētikas kodeksu kas ir ārkārtīgi svarīgs – no vienas puses, mums ir šīs atbildīgās un vainīgās puses, un no otras puses mums ir nevainīgās puses, kuras mums jāaizstāv visiem spēkiem."@lv13
"Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones al ponente, que ha desarrollado un informe muy interesante, y, por supuesto, reconocerle a la Comisión, representada por su Vicepresidente, señor Kallas, todos los esfuerzos que ha estado haciendo y el buen diálogo y la cooperación que está llevando a cabo con el Parlamento. En este sentido querría simplemente añadir algunos matices a lo que ya se ha dicho, que comparto en su gran mayoría, y decir que, además de la necesidad de esa información y de la transparencia, es esencial que sea de fácil acceso, fiable y que permita las comparaciones; que esa información aparezca organizada y clasificada y que tenga realmente utilidad práctica, no sólo para los muy expertos, sino para el público en general. En relación con los fondos de gestión compartida, tengo especial interés en destacar, además de lo que se ha dicho, la necesidad de «apretar» a los Estados miembros en ese sentido, sobre todo también en cuanto a todo lo que puede suponer un instrumento de mejora en relación con las organizaciones internacionales, donde la opacidad aparece a menudo. Saludo desde luego, con entusiasmo, esa idea de crear un espacio ético común. Creo que es un lujo que la Comisión puede permitirse incluso exportar o proponer en ciertas negociaciones a nivel global, como buenas prácticas. Por ello acojo con especial satisfacción el estudio que la Comisión está llevando a cabo sobre esas normas y estándares de deontología, que después podrán aplicarse a cada institución. Finalmente, reconozco y agradezco al señor ponente el haberme aceptado la petición en relación con un código deontológico para la OLAF, que creo que es absoluta y sumamente urgente, porque una cosa son los responsables y los culpables y otra cosa los inocentes, a los que hay que procurar prevenir y proteger, por todos los medios."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de rapporteur, die een uitermate interessant verslag heeft voorgelegd. Ook dank ik uiteraard de Commissie, hier vertegenwoordigd door vicevoorzitter Kallas, voor al haar werk, de positieve dialoog en de samenwerking met het Parlement. Ik ben het met de meeste opmerkingen hier eens, en wil er alleen nog iets aan toevoegen. Naast de feitelijke behoefte aan deze informatie en aan transparantie is het belangrijk dat ze eenvoudig toegankelijk, betrouwbaar en gemakkelijk te vergelijken is. De informatie moet worden georganiseerd en geclassificeerd. Ze moet ook nuttig zijn, voor de grootste deskundigen en voor het algemene publiek. Wat onder gedeeld beheer vallende gelden betreft, wil ik nog toevoegen dat wij druk moeten uitoefenen op de lidstaten en in het bijzonder instrumenten moeten vinden die de vaak ondoorzichtige situatie met betrekking tot internationale organisaties verbeteren. Ik ben verheugd over de idee van de instelling van een gemeenschappelijke ethische ruimte. De Commissie kan zich deze luxe zeker veroorloven. Die idee kan worden uitgevoerd of voorgesteld in bepaalde wereldwijde onderhandelingen als een voorbeeld van goede praktijk. Ik ben daarom bijzonder verheugd over het onderzoek van de Commissie naar de ethische codes en normen die vervolgens op elke instelling kunnen worden toegepast. Ten slotte feliciteer ik de rapporteur en dank ik hem voor het aanvaarden van mijn verzoek betreffende een ethische code voor OLAF, die van wezenlijk belang is. Er zijn verantwoordelijken en schuldigen, maar ook onschuldigen, die wij zo goed mogelijk moeten beschermen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym również przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawcy, który stworzył niezwykle ciekawe sprawozdanie i oczywiście także dziękuję Komisji reprezentowanej przez wiceprzewodniczącego Kallasa za cały wkład pracy, pozytywny dialog i współpracę z Izbą. Chciałabym niniejszym szerzej omówić przedstawione wcześniej komentarze, z którymi w większości się zgadzam, a także powiedzieć, że istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na te informacje i na przejrzystość, jednak muszą one być łatwo dostępne, rzetelne i łatwe do porównania; informacje te powinny być uporządkowane i sklasyfikowane, tak, aby mogły być wykorzystane w praktyce, nie tylko przez ekspertów, ale przez ogół społeczeństwa. W sprawie wspólnego zarządzania funduszami, oprócz tego, co zostało już powiedziane, musimy wywierać w tej kwestii nacisk na państwa członkowskie, w szczególności by znaleźć narzędzia, które poprawią sytuację organizacji międzynarodowych, która często wydaje się niejasna. Przyjmuję z zadowoleniem zamiar stworzenia wspólnej przestrzeni etyki. Jest to luksus na który Komisja z pewnością może sobie pozwolić i może on zostać zaproponowany w pewnych globalnych negocjacjach jako przykład dobrych praktyk. Tak więc ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję badanie Komisji dotyczące kodeksu etycznego i standardów które można potem zastosować do poszczególnych instytucji. Na koniec chciałabym pogratulować sprawozdawcy i podziękować mu za przychylenie się do mojej prośby dotyczącej kodeksu etycznego dla OLAF, co jest absolutnie konieczne: po jednej stronie mamy tych, którzy są odpowiedzialni i winni, po drugiej niewinnych, których musimy wszelkimi sposobami ochraniać."@pl16,16
"Senhor Presidente, quero associar-me às felicitações dirigidas ao relator, que elaborou um relatório extremamente interessante, e, naturalmente, agradecer à Comissão, representada pelo seu Vice-Presidente, Senhor Comissário Kallas, todo o seu trabalho, bem como o diálogo positivo e a cooperação mantida com o Parlamento. Queria apenas, neste contexto, desenvolver um pouco os comentários já feitos, que partilho na sua grande maioria, e dizer que, além da necessidade dessa informação e de transparência, é essencial que a informação seja de fácil acesso, fiável e que permita comparações; e, além disso, que seja organizada e classificada e tenha uma real utilidade prática, não só para os grandes peritos, mas também para o público em geral. Em relação aos fundos de gestão partilhada, gostaria de salientar, além do que já foi dito, a necessidade de pressionar os Estados-Membros a este respeito e, sobretudo, tentar encontrar instrumentos que melhorem a situação em relação às organizações internacionais, onde a opacidade impera com frequência. Saúdo, naturalmente, a ideia da criação de um espaço ético comum. É um luxo que a Comissão pode certamente permitir-se e, inclusive, exportar ou propor em certas negociações a nível global como exemplo de boas práticas. Acolho, assim, com especial satisfação o estudo que a Comissão está a realizar sobre os códigos e as normas de ética, que poderão depois ser aplicados a cada instituição. Por último, quero felicitar o relator e agradecer-lhe o facto de ter aceite o meu pedido relativo a um código deontológico para o OLAF, que é absolutamente essencial, porque de um lado temos os responsáveis e os culpados e, do outro, os inocentes, que devemos proteger por todos os meios."@pt17
"Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones al ponente, que ha desarrollado un informe muy interesante, y, por supuesto, reconocerle a la Comisión, representada por su Vicepresidente, señor Kallas, todos los esfuerzos que ha estado haciendo y el buen diálogo y la cooperación que está llevando a cabo con el Parlamento. En este sentido querría simplemente añadir algunos matices a lo que ya se ha dicho, que comparto en su gran mayoría, y decir que, además de la necesidad de esa información y de la transparencia, es esencial que sea de fácil acceso, fiable y que permita las comparaciones; que esa información aparezca organizada y clasificada y que tenga realmente utilidad práctica, no sólo para los muy expertos, sino para el público en general. En relación con los fondos de gestión compartida, tengo especial interés en destacar, además de lo que se ha dicho, la necesidad de «apretar» a los Estados miembros en ese sentido, sobre todo también en cuanto a todo lo que puede suponer un instrumento de mejora en relación con las organizaciones internacionales, donde la opacidad aparece a menudo. Saludo desde luego, con entusiasmo, esa idea de crear un espacio ético común. Creo que es un lujo que la Comisión puede permitirse incluso exportar o proponer en ciertas negociaciones a nivel global, como buenas prácticas. Por ello acojo con especial satisfacción el estudio que la Comisión está llevando a cabo sobre esas normas y estándares de deontología, que después podrán aplicarse a cada institución. Finalmente, reconozco y agradezco al señor ponente el haberme aceptado la petición en relación con un código deontológico para la OLAF, que creo que es absoluta y sumamente urgente, porque una cosa son los responsables y los culpables y otra cosa los inocentes, a los que hay que procurar prevenir y proteger, por todos los medios."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som sa pridala k blahoželaniam spravodajcovi, ktorý vypracoval mimoriadne zaujímavú správu a samozrejme by som tiež rada poďakovala Komisii zastupovanej podpredsedom Kallasom za jej prácu, pozitívny dialóg a spoluprácu s Parlamentom. Rada by som sa iba trochu venovala  uvedeným poznámkam . S väčšinou z nich súhlasím a tvrdím, že okrem reálnej potreby tejto informácie a transparentnosti, musí byť správa ľahko prístupná, vierohodná a ľahko porovnateľná. Informácie by mali byť usporiadané, dôverné a využiteľné v praxi nie len pre najväčších odborníkov ale aj všeobecne pre verejnosť. Čo sa týka zdieľanej správy finančných prostriedkov a toho, čo už bolo povedané, potrebujeme v tejto súvislosti vyvinúť na členské štáty tlak, a najmä sa pokúsiť nájsť nástroje na zlepšenie situácie s medzinárodnými organizáciami, ktorá sa často zdá byť neprehľadná. Určite vítam myšlienku vytvorenia spoločného etického priestoru. Je to prepych, ktorý si Komisia môže dovoliť a mohol by byť vyvážaný alebo navrhovaný v určitých globálnych vyjednávaniach ako dobrý príklad. Preto obzvlášť vítam štúdiu Komisie o etických kódexoch a normách, ktoré môžu byť následne použiteľné pre každú inštitúciu. V závere blahoželám spravodajcovi a ďakujem mu za prijatie mojej žiadosti týkajúcej sa etického kódexu pre OLAF, ktorý je rozhodne nevyhnutný: na jednej strane máme zodpovedné a previnilé strany a na druhej nevinné strany, ktoré musíme brániť všetkými prostriedkami."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz čestitam poročevalcu, ki je izdelal izredno zanimivo poročilo, ter se zahvaljujem Komisiji, ki jo zastopa njen podpredsednik Kallas, za vso njeno delo, pozitiven dialog in sodelovanje s Parlamentom. Rada bi le nekoliko razvila komentarje, ki so že bili izraženi in s katerimi se v glavnem strinjam, in povedala, da ne gre le za dejansko potrebo po informacijah in preglednosti, ampak tudi za to, da morajo biti te informacije lahko dostopne, zanesljive in primerne za primerjavo; informacije morajo biti organizirane, razvrščene in uporabne v praksi ne samo za največje strokovnjake, ampak tudi za širšo javnost. Kar zadeva sredstva deljenega upravljanja, moramo poleg že povedanega v zvezi s tem izvajati pritisk na države članice in zlasti poskušati najti instrumente za izboljšanje razmer, povezanih z mednarodnimi organizacijami, ki se pogosto zdijo nepregledne. Vsekakor pozdravljam zamisel o vzpostavitvi skupnega etičnega prostora. To je razkošje, ki si ga Komisija lahko privošči, in ta zamisel bi se lahko kot primer dobre prakse uvedla ali predlagala v okviru določenih svetovnih pogajanj. Zato pozdravljam zlasti študijo, ki jo je izvedla Komisija, o etičnih kodeksih in standardih, ki bi se lahko pozneje uporabljali v vseh institucijah. Na koncu čestitam poročevalcu in se mu zahvaljujem, da je podprl mojo zahtevo o etičnem kodeksu za OLAF, ki je nujen: na eni strani imamo tiste, ki so odgovorni in krivi, na drugi pa tiste, ki so nedolžni in jih je treba na vsak način zaščititi."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja tillägga mina gratulationer till föredraganden som har lagt fram ett oerhört intressant betänkande, och naturligtvis vill jag även tacka kommissionen som representeras av vice ordförande Siim Kallas för allt arbete den gjort, och för den positiva dialogen och det positiva samarbetet med parlamentet. Jag skulle bara vilja utveckla de synpunkter en aning som redan har framförts. Jag instämmer i det mesta och anser att både den här informationen och öppenheten, utöver det faktiska behovet av dessa, måste vara lättillgänglig, tillförlitlig och enkel att jämföra. Informationen ska vara strukturerad och systematisk och vara till praktisk nytta, inte bara för de största experterna utan för folk i allmänhet. När det gäller de medel som står under delad förvaltning vill jag utöver det som redan har sagts säga att vi måste sätta större press på medlemsstaterna i det här avseendet och särskilt försöka hitta instrument som förbättrar situationen med internationella organisationer, vilka ofta ger ett dunkelt intryck. Jag tycker verkligen om idén med att skapa en gemensam etisk omgivning. Det är en lyx som kommissionen sannerligen kan unna sig och som skulle kunna exporteras eller föreslås i vissa globala förhandlingar som ett exempel på god praxis. Därför välkomnar jag särskilt den studie som genomförs av kommissionen om etiska koder och standarder som sedan kan tillämpas på varje institution. Till sist vill jag gratulera föredraganden och tacka honom för att han har godtagit min begäran om en etikkodex för Olaf, vilken jag tycker är absolut nödvändig: på den ena sidan har vi de som är ansvariga och skyldiga, och på den andra sidan de som är oskyldiga, vilka vi måste skydda med alla medel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph