Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-092"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me begin by congratulating the rapporteur, Mr Pomés Ruiz. I am not doing it only because he is standing next to me and kicking me in the ankle, but because I think his report is very good indeed. I would like to make three points, if you would allow me. Firstly, I think that the aim of this report is basically to improve transparency and improve controls. Usually you do that three ways. One is to have transparency in terms of documentation: that is quite well provided for under Article 255 of the EC Treaty; secondly, transparency of finances, which is what we are doing in this report; and thirdly, of course, transparency of meetings. The sad thing I find in this debate – not so much inside but outside this Chamber – is that there are a lot of anti-Europeans that are using transparency in a very populist way, in the sense that, on one hand, they call for transparency, then when transparency is given, they start attacking people for it. I find this debate, in that sense, a little bit sad, and I think that, when we go transparent, we should be honest and straightforward about it. Point number two is on national declarations. I would like to second what Ms De Lange said about those. We should always stress that. I think Mr Kallas is doing a very good job. The Commission is doing a good job. But 80% of all the funds are actually spent by the Member States. That is where we need a little bit more in the financial declarations. I am sure, Mr Mulder, if he was here, would agree with me. The final point I have is on the famous, or perhaps infamous, paragraph 22 of this report. I see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water. Therefore, I would recommend that we get rid of paragraph 22, so that all of us can easily vote for this report, because, after all, being against transparency is a little bit like being against peace and motherhood."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi, abych úvodem poblahopřál zpravodaji, panu Pomés Ruizovi. Nečiním tak pouze proto, že stojí vedle mě a kope mě do kotníku, ale proto, že jeho zpráva je skutečně velmi dobrá. Když dovolíte, rád bych uvedl tři skutečnosti. Za prvé, domnívám se, že cílem této zprávy je v podstatě zlepšit průhlednost a kontrolní mechanismy. Obvykle tak činíme třemi způsoby. Jedním z nich je průhlednost v oblasti dokumentace: ta je dobře zajištěna ustanovením článku 255 Smlouvy ES; za druhé, průhlednost finančních prostředků, o kterou se přičiňujeme v této zprávě; a za třetí samozřejmě průhlednost setkání. Smutnou věcí, s níž se v této rozpravě setkávám – ani ne tak uvnitř této sněmovny jako mimo ni –, je skutečnost, že řada anti-Evropanů používá průhlednost velmi populisticky v tom smyslu, že na jedné straně volají po průhlednosti, a ve chvíli, kdy je průhlednost nastolena, začnou kvůli ní na lidi útočit. A z tohoto důvodu pouvažuji tuto rozpravu za poněkud smutnou a domnívám se, že pokud usilujeme o průhlednost, měli bychom být v té věci upřímní a čestní. Druhý bod se týká vnitrostátních prohlášení. Rád bych se připojil k tomu, co o nich řekla paní De Langeová. To bychom měli stále zdůrazňovat. Domnívám se, že pan Kallas odvádí skvělou práci. I Komise odvádí skvělou práci. Ale 80 % veškerých prostředků utrácejí členské státy. Právě zde potřebujeme důkladnější finanční prohlášení. Jsem si jist, že by se mnou pan Mulder, pokud by zde byl, souhlasil. Můj poslední bod se týká známého či spíše nechvalně známého bodu 22 této zprávy. Chápu důvody, které k němu vedly, ale domnívám se, že bychom neměli vylévat dítě i s vaničkou. Proto doporučuji odstranit bod 22, abychom tak mohli všichni bez problému hlasovat pro tuto zprávu, vždyť být proti průhlednosti je něco jako být proti míru nebo proti mateřství."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil indlede med at lykønske ordføreren, hr. Pomés Ruiz. Det gør jeg ikke bare, fordi han står ved siden af mig og sparker mig over skinnebenet, men fordi jeg synes, at hans betænkning er fremragende. Jeg vil sige tre ting. For det første mener jeg, at målet med denne betænkning i bund og grund er at forbedre gennemsigtigheden og kontrollerne. Det gør man normalt på tre måder. Den første er at have gennemsigtighed i dokumentationen, og det er der hjemmel for i EF-traktatens artikel 255. For det andet gennemsigtighed i finansielle anliggender, som denne betænkning omhandler, og for det tredje naturligvis gennemsigtighed i forbindelse med møder. Det triste ved denne debat er - ikke så meget i, men uden for Parlamentet - at mange euroskeptikere bruger gennemsigtighed meget populistisk ved, at de på den ene side kræver gennemsigtighed, og når de får den, begynder de at angribe folk for den. På det punkt synes jeg, at denne debat er lidt trist, og jeg mener, at vi, når vi forbedrer gennemsigtigheden, bør være ærlige og redelige omkring det. Det andet, jeg vil nævne, er nationale erklæringer. Jeg tilslutter mig det, som fru De Lange sagde om dem. Det bør vi altid understrege. Jeg synes, at hr. Kallas gør en udmærket indsats. Kommissionen gør en god indsats. Men 80 % af samtlige midler bliver faktisk brugt i medlemsstaterne. Det er der, der kræves lidt mere af de økonomiske erklæringer. Jeg er sikker på, at hr. Mulder ville have været enig med mig, hvis han havde været til stede. Min sidste bemærkning vedrører betænkningens berømte, eller måske berygtede, punkt 22. Jeg forstår grunden til det, men jeg synes ikke, at vi skal smide barnet ud med badevandet. Derfor anbefaler jeg, at vi lader punkt 22 udgå, så vi alle sammen uden betænkeligheder kan stemme for betænkningen, for det at være imod gennemsigtighed svarer jo lidt til at være imod fred og moderskab."@da2
"Herr Präsident! Lassen Sie mich zunächst den Berichterstatter, Herrn Pomés Ruiz, beglückwünschen. Das tue ich nicht nur, weil er hier neben mir steht und mir gegen den Knöchel tritt, sondern weil ich seinen Bericht wirklich sehr gut finde. Wenn Sie gestatten, möchte ich drei Punkte hervorheben. Zunächst einmal denke ich, dass die Zielsetzung dieses Berichts hauptsächlich darin besteht, die Transparenz zu verbessern und die Kontrollen zu verbessern. Im Allgemeinen geschieht dies auf drei Arten. Erstens muss Transparenz in Bezug auf Dokumente herrschen, wofür durch Artikel 255 des EG-Vertrags recht gut vorgesorgt ist; zweitens, Transparenz in Finanzangelegenheiten, was das Hauptthema des vorliegenden Berichts ist, und drittens natürlich Transparenz von Sitzungen. Was ich an dieser Debatte traurig finde, und zwar weniger in diesem Saal als vielmehr außerhalb, ist die Tatsache, dass zahlreiche Europagegner den Begriff der Transparenz sehr populistisch gebrauchen, indem sie einerseits Transparenz einfordern und anschließend, wenn diese gewährt wurde, die Leute dafür angreifen. In diesem Sinne finde ich die Diskussion ein bisschen unglücklich, und ich bin der Ansicht, dass wir, wenn wir transparent sein wollen, ehrlich und direkt damit umgehen sollten. Der zweite Punkt sind unsere Erklärungen auf nationaler Ebene. Ich möchte den Aussagen von Frau De Lange zu dieser Frage beipflichten. Wir sollten dies immer betonen. Herr Kallas macht eine sehr gute Arbeit, wie ich finde. Auch die Kommission leistet gute Arbeit. Aber 80 % aller Fondsmittel werden momentan von den Mitgliedstaaten ausgegeben. Hier brauchen wir etwas mehr Informationen in den Ausgabenmeldungen. Ich bin sicher, Herr Mulder würde mir zustimmen, wenn er hier wäre. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die berühmte oder vielleicht auch berüchtigte Ziffer 22 dieses Berichts. Ich weiß, woher diese Ziffer kommt, aber ich meine, wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Daher möchte ich empfehlen, Ziffer 22 zu streichen, damit wir alle leichten Herzens für diesen Bericht stimmen können, denn letzten Endes wäre die Ablehnung von Transparenz ein bisschen so, wie wenn man gegen Frieden und Mutterschaft stimmen würde."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή, κ. Pomés Ruiz. Δεν το κάνω μόνο επειδή είναι δίπλα μου και μου χτυπά το πόδι, αλλά επειδή νομίζω ότι η έκθεσή του είναι πράγματι πολύ καλή. Θα ήθελα να θίξω τρία σημεία, εάν μου επιτρέπετε. Πρώτον, νομίζω ότι ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι βασικά να βελτιώσει τη διαφάνεια και τους ελέγχους. Συνήθως αυτό γίνεται με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα: αυτό προβλέπεται σαφώς στο άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ. Δεύτερον, διαφάνεια των δημοσιονομικών, δηλαδή αυτό που κάνουμε σε αυτήν την έκθεση. Και τρίτον, φυσικά, διαφάνεια των συνεδριάσεων. Αυτό που θεωρώ λυπηρό σε αυτήν την συζήτηση –όχι τόσο μέσα αλλά έξω από αυτήν την Αίθουσα– είναι ότι υπάρχουν πολλοί αντιευρωπαϊστές που χρησιμοποιούν τη διαφάνεια με έναν πολύ λαϊκίστικο τρόπο, με την έννοια ότι, αφενός, ζητούν διαφάνεια, και στη συνέχεια όταν παρέχεται η διαφάνεια, αρχίζουν να επιτίθενται σε ανθρώπους για αυτήν. Από αυτήν την άποψη, βρίσκω κάπως λυπηρή αυτήν τη συζήτηση και πιστεύω ότι, όταν είμαστε διαφανείς, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ευθείς. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά τις εθνικές δηλώσεις. Θα ήθελα να υποστηρίξω όσα είπε η κ. De Lange σχετικά με αυτές. Θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε. Πιστεύω ότι ο κ. Kallas κάνει πολύ καλή δουλειά. Η Επιτροπή κάνει καλή δουλειά. Αλλά το 80% όλων των κονδυλίων δαπανώνται στην πραγματικότητα από τα κράτη μέλη. Εκεί είναι που χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο στις οικονομικές δηλώσεις. Είμαι σίγουρος ότι εάν ήταν εδώ ο κ. Mulder θα συμφωνούσε μαζί μου. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά την περίφημη, ή ίσως διαβόητη, παράγραφο 22 αυτής της έκθεσης. Βλέπω τι εξυπηρετεί, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε. Συνεπώς, προτείνω να διαγράψουμε την παράγραφο 22, έτσι ώστε όλοι μας να μπορέσουμε να ψηφίσουμε εύκολα υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή, εξάλλου, το να είναι κανείς κατά της διαφάνειας μοιάζει σαν να είναι κατά της ειρήνης και της μητρότητας."@el10
"Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente, el señor Pomés Ruiz. No lo hago porque esté sentado a mi lado y me esté dando patadas por debajo de la mesa, sino porque opino que su informe es excelente. Quiero tratar tres cuestiones, si me lo permite. En primer lugar, creo que la finalidad del informe es, principalmente, mejorar la transparencia y los controles. Esto, normalmente, se hace de tres maneras. La primera es la transparencia en lo que respecta a la documentación: está claramente estipulado en el artículo 255 del Tratado CE; en segundo lugar, la transparencia financiera, que es de lo que trata este informe; y, en tercer lugar, por supuesto, la transparencia de las reuniones. Lo triste de este debate —no tanto dentro como fuera de la Cámara— es que hay muchos antieuropeístas que utilizan la cuestión de la transparencia de manera muy populista, en el sentido de que, por un lado, piden transparencia y, cuando se les da transparencia, atacan por ello. El debate me parece, por este motivo, un poco triste, y pienso que, cuando vayamos a ser transparentes, deberemos ser honestos y directos. La segunda cuestión son las declaraciones nacionales. Suscribo lo que ha dicho la señora De Lange a ese respecto. Deberíamos recalcarlo siempre. Creo que el señor Kallas está haciendo un excelente trabajo, al igual que la Comisión. Sin embargo, son los Estados miembros los que gestionan el gasto del 80 % de los fondos. Por eso, se debe avanzar más en la cuestión de las declaraciones financieras. Estoy convencido de que el señor Mulder, si estuviera aquí, estaría de acuerdo conmigo. Por último, quiero hablar del famoso, tal vez infame, párrafo 22 del informe. Puedo entender lo que ha motivado su inclusión, pero creo que no deberíamos actuar con exceso de celo. Por consiguiente, recomendaría que nos deshiciéramos del párrafo 22 para que todos pudiéramos votar fácilmente a favor del informe, porque, a fin de cuentas, estar en contra de la transparencia es un poco como estar en contra de la paz o de la maternidad."@es21
"Hr president, lubage mul alustada raportööri hr Pomés Ruizi õnnitlemisest. Ma ei tee seda mitte ainult sellepärast, et ta seisab minu kõrval ja togib mind jalaga vastu pahkluud, vaid sellepärast, et ma pean tema raportit kahtlemata väga heaks. Kui lubate, tahaksin esile tuua kolm küsimust. Esiteks ma arvan, et põhiliselt on selle raporti eesmärk parandada läbipaistvust ja kontrolli. Tavaliselt tehakse seda kolmel viisil. Esiteks dokumentatsiooni läbipaistvus: see on üpris hästi sätestatud E asutamislepingu artiklis 255; teiseks finantseerimise läbipaistvus, millega me siin selles raportis just tegelemegi, ja kolmandaks muidugi teenistusarutelude läbipaistvus. Kurb asi, mille ma avastasin seoses nende läbirääkimistega – mitte niivõrd seespool kui väljaspool seda istungisaali – on see, et leidub palju Euroopa-vastaseid, kes kasutavad läbipaistvust väga populistlikul moel selles mõttes, et ühest küljest kutsuvad nad üles läbipaistvusele, aga kui läbipaistvus on saavutatud, hakkavad inimesi selle pärast ründama. Ma leian, et need läbirääkimised on selles mõttes pisut kurvad, ning ma arvan, et kui me läbipaistvuse saavutame, siis peame olema selles suhtes ausad ja sirgjoonelised. Teine küsimus on riiklikud avaldused. Tahaksin toetada seda, mida pr De Lange nende kohta juba ütles. Peaksime seda alati rõhutama. Arvan, et hr Kallas teeb väga head tööd. Komisjon teeb head tööd. Kuid 80% kõigist fondidest kasutatakse tegelikult liikmesriikide poolt. Sellepärast me vajamegi finantsaruannetes pisut enamat. Olen kindel, et kui hr Mulder siin viibiks, oleks ta minuga nõus. Mu viimane küsimus on selle raporti kuulsa või pigem kurikuulsa lõike 22 kohta. Ma näen, millest see tuleb, kuid arvan, et me ei tohiks last koos pesuveega minema visata. Seepärast soovitan, et saaksime lõikest 22 lahti, nii et kõik meie hulgast võiksid hõlpsasti selle raporti poolt hääletada, pealegi on läbipaistvuse vastu olemine natuke nagu sedamoodi, kui olla vastu rahule ja emadusele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijää José Javier Pomés Ruizia. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että hän on vieressäni ja potkii minua nilkkaan, vaan myös siitä, että hänen mietintönsä on mielestäni erinomainen. Puhun kolmesta asiasta. Ensinnäkin mietinnön perimmäisenä tavoitteena on mielestäni lisätä avoimuutta ja parantaa valvontaa. Tähän pyritään yleensä kolmella eri tavalla. Yksi tapa lisätä avoimuutta koskee asiakirjoja, ja asiasta määrätäänkin jo varsin hyvin EY:n perustamissopimuksen 255 artiklassa. Toinen tapa on lisätä rahoituksen avoimuutta, mihin mietinnössä pyritään, ja kolmas tapa on tietenkin lisätä kokouksien avoimuutta. Mielestäni tässä keskustelussa on surullista se – ei niinkään täällä Euroopan parlamentissa, vaan istuntosalien ulkopuolella – että monet EU:ta vastustavat käyttävät avoimuuskysymystä hyvin populistisella tavalla: he vaativat ensin avoimuuden lisäämistä, ja kun avoimuutta lisätään, he hyökkäävät ihmisiä vastaan käyttäen avoimuutta aseenaan. Tämä tekee tästä keskustelusta mielestäni hieman surullisen, ja olenkin sitä mieltä, että kun avoimuutta lisätään, siihen pitäisi suhtautua rehellisesti ja suoraselkäisesti. Toinen asiani koskee kansallisia tarkastuslausumia. Kannatan sitä, mitä Esther De Lange sanoi niistä. Meidän pitäisi aina korostaa tätä asiaa. Mielestäni komission jäsen Kallas tekee varsin hyvää työtä. Koko komissio tekee hyvää työtä. Jäsenvaltiot käyttävät kuitenkin 80 prosenttia kaikista varoista. Siksi tarkastuslausumien on oltava kattavampia. Olen varma siitä, että jos Jan Mulder olisi täällä, hän olisi kanssani samaa mieltä asiasta. Viimeinen asiani koskee mietinnön kuuluisaa – tai kenties surullisenkuuluisaa – 22 kohtaa. Ymmärrän kyllä asiasta esitetyt näkökohdat, mutta mielestäni meidän ei pitäisi heittää lasta pesuveden mukana. Suosittelen siksi, että poistamme 22 kohdan, jotta voimme kaikki äänestää mietinnön puolesta, sillä viime kädessä avoimuuden vastustaminen on verrattavissa siihen, että vastustaisi rauhaa ja rakkautta."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en félicitant le rapporteur, M. Pomés Ruiz. Je ne le fais pas seulement parce qu’il est à côté de moi et qu’il me tape dans les chevilles, mais parce que je pense que son rapport est vraiment très bon. J’aimerais stigmatiser trois points si vous me le permettez. En premier lieu, je pense que l’objectif de ce rapport est avant tout d’améliorer la transparence et les contrôles. Habituellement, il y a trois manières de le faire. La première consiste à apporter de la transparence en termes de documentation: c’est parfaitement prévu par l’article 255 du traité CE. La seconde, c’est la transparence financière, et c’est ce que nous faisons dans ce rapport; et la troisième bien entendu, c’est la transparence des réunions. Ce que je trouve de plus fâcheux dans ce débat – plutôt à l’extérieur qu’au sein de cette Chambre – c’est qu’il y a de nombreux antieuropéens utilisant la transparence de manière très populiste: d’un côté, ils réclament plus de transparence et de l’autre, dès que cette transparence est donnée, ils l’utilisent pour attaquer les gens. En ce sens, je trouve ce débat plutôt déplorable et je pense que si nous optons pour la transparence, nous devrions nous montrer francs et honnêtes. Le deuxième point concerne les déclarations nationales. J’aimerais appuyer les propos de Mme De Lange à ce sujet. Nous devrions toujours le souligner. Je pense que M. Kallas fait un excellent travail. La Commission fait aussi un très bon travail. Mais 80 % de tous les fonds sont actuellement dépensés par les États membres. C’est là que nous attendons davantage de déclarations financières. Je suis sûr que si M. Mulder était là, il me soutiendrait. Le dernier point que je veux évoquer concerne le fameux, ou peut-être l’infamant paragraphe 22, de ce rapport. Je crois savoir d’où il vient, mais je pense que nous ne devrions pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Dès lors, je voudrais demander que l’on supprime le paragraphe 22, pour permettre à chacun de nous de voter pour ce rapport, parce qu’après tout, être contre la transparence, c’est un peu comme être contre la paix et la maternité."@fr8
"Elnök úr! Engedje meg, hogy gratuláljak az előadónak, Pomés Ruiz úrnak. Nemcsak azért teszem ezt, mert itt áll mellettem és rugdossa a bokámat, hanem azért, mert tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jó jelentést készített. Három dolgot szeretnék megemlíteni, ha lehet. Először is, szerintem a jelentés célja tulajdonképpen az átláthatóság és ellenőrzés javítása volt. Általában erre három módszer van. Az egyik a dokumentáció átláthatósága: erre megtalálhatók a megfelelő rendelkezések az EK-Szerződés 255. cikkében; a másik a pénzügyi átláthatóság, ezzel foglalkozik a jelentés is; és harmadik, pedig természetesen az ülések átláthatósága. Azt tartom szomorúnak ebben a vitában – nem annyira az üléstermen belül, mint azon kívül – hogy sok olyan Európa-ellenes ember van, aki nagyon is populista módon használja az átláthatóság fogalmát, abban az értelemben, hogy az egyik oldalról követelik az átláthatóságot, és amikor megkapják, akkor elkezdik támadni miatta az embereket. Ebből a szempontból egy kicsit szomorú vagyok a vita miatt, és azt gondolom, hogy őszintén és egyenesen kell váltanunk az átláthatóságra. A második pont, amiről beszélni szeretnék az a nemzeti nyilatkozatok kérdése. Csatlakozom De Lange asszony véleményéhez. Mindig ezt kellene kiemelni. Véleményem szerint Kallas úr nagyon jó munkát végez. A Bizottság is jó munkát végez. De a pénzeszközök 80%-át a tagállamok költik el. Itt lenne szüksége egy kicsit többre a pénzügyi nyilatkozatok tekintetében. Biztos vagyok benne, ha Mulder úr itt lenne, egyetértene velem. Az utolsó pont, pedig a jelentés híres vagy inkább hírhedt 22. bekezdéséhez kapcsolódik. Értem, hogy mi az alapja, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt! Ezért azt javaslom, hogy szabaduljunk meg a 22. bekezdéstől, hogy könnyen szavazhassunk a jelentésről, mert ha valaki ellenzi az átláthatóságot, az olyan mintha a béke vagy az anyaság ellen lenne."@hu11
"Signor Presidente, vorrei iniziare congratulandomi con il relatore, l’onorevole Pomés Ruiz. E non lo faccio solo perché è accanto a me e mi sta dando calci alla caviglia, ma perché credo che la sua relazione sia davvero ottima. Vorrei soffermarmi su tre punti, se mi consentite. In primo luogo, ritengo che lo scopo della relazione sia sostanzialmente migliorare la trasparenza e i controlli. Di solito, lo si fa in tre modi. Il primo è la trasparenza della documentazione: al riguardo una valida disposizione è l’articolo 255 del Trattato CE; il secondo è la trasparenza delle finanze, che è quanto stiamo facendo, e il terzo modo, ovviamente, è la trasparenza delle riunioni. A mio avviso, l’aspetto triste di questo dibattito – non tanto all’interno, quanto all’esterno di quest’Aula – è che vi sono molti antieuropeisti che usano la trasparenza in modo populista, nel senso che, da un lato, chiedono la trasparenza, poi quando la trasparenza arriva iniziano ad attaccare le persone. Trovo che questo dibattito, in quel senso, sia un po’ triste e ritengo che quando agiamo per la trasparenza dovremmo essere onesti e diretti. Il secondo punto riguarda le dichiarazioni nazionali. Vorrei sostenere ciò che ha dichiarato al riguardo l’onorevole De Lange. Dovremmo sempre sottolinearlo. Credo che il Commissario Kallas stia facendo un ottimo lavoro. La Commissione sta facendo un buon lavoro. Ma l’80% di tutti i fondi è speso in realtà dagli Stati membri. Ecco dove abbiamo bisogno di maggiori informazioni nelle dichiarazioni finanziarie. Sono sicuro che l’onorevole Mulder, se fosse presente, concorderebbe con me. Il punto finale riguarda il famoso, o forse famigerato, paragrafo 22 della relazione. Ne comprendo l’origine, ma ritengo che non si dovrebbe gettare il bambino insieme all’acqua sporca. Pertanto, raccomanderei di eliminare il paragrafo 22, di modo che tutti noi possiamo facilmente votare in favore di questa relazione perché, dopotutto, essere contrari alla trasparenza è un po’ come essere contrari alla pace e alla maternità."@it12
"Gerb. pirmininke, leiskite man iš pradžių pasveikinti pranešėją J. J. Pomésą Ruizą. Aš to nedarau ne tik dėl to, kad jis yra šalia manęs ir spiria man į kulkšnį, bet todėl, kad manau, jog jo pranešimas iš tikrųjų yra labai geras. Jei leisite, norėčiau aptarti tris dalykus. Pirma, manau, kad šio pranešimo esminis tikslas yra pagerinti skaidrumą ir valdymą. Paprastai tai daroma trimis būdais. Vienas būdas yra siekti skaidrumo dokumentuose: tai gana gerai numatoma pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 255 straipsnį; antra, finansų skaidrumas, kurio mes siekiame šiame pranešime; ir trečia, žinoma, susitikimų skaidrumas. Šiose diskusijose – ne tiek vykstančiose viduje, bet daugiau už šių rūmų – mane liūdina tai, kad yra daug euroskeptikų, kurie labai populistiškai panaudoja skaidrumą, būtent, jie, viena vertus, reikalauja skaidrumo, o kai skaidrumas yra užtikrinamas, jie pradeda dėl to pulti žmones. Todėl šios diskusijos mane truputėlį liūdina, bet manau, kad pasiryžę siekti skaidrumo turime būti dori ir atviri šiuo klausimu. Antras dalykas yra nacionaliniai pareiškimai. Aš norėčiau paantrinti E. De Lange žodžiams šia tema. Turėtume visada tai pabrėžti. Manau, kad S. Kallas dirba tikrai gerai. Komisija taip pat dirba gerai. Bet 80 proc. visų lėšų iš tikrųjų išleidžia valstybės narės. Štai kodėl mums reikia kiek daugiau informacijos finansiniuose pareiškimuose. Esu įsitikinęs, kad J. Mulder man pritartų, jei čia dalyvautų. Paskutinis dalykas, kurį noriu aptarti, yra dėl garsios ar galbūt blogos reputacijos 22 šio pranešimo dalies. Suprantu, iš kur ji kyla, bet manau, kad neturime išpilti kūdikio kartu su maudyklės vandeniu. Todėl rekomenduočiau panaikinti 22 dalį, kad visi galėtume lengvai balsuoti už šį pranešimą, nes juk, galų gale, balsavimas prieš skaidrumą šiek tiek primena balsavimą prieš taiką ir motinystę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sākumā atļaujiet man apsveikt referentu kungu. Es to nedaru tādēļ, ka viņš stāv man blakus un sper man pa potīti, bet gan tādēļ, ka, manuprāt, viņa ziņojums ir tiešām ļoti labs. Ja atļaujat, es vēlētos norādīt uz trim punktiem. Pirmkārt, man šķiet, ka šā ziņojuma pamatmērķis ir uzlabot pārredzamību un kontroli. Parasti to dara trīs veidos. Viens no tiem ir pārredzamība dokumentācijas jomā, kas ir ļoti labi noteikta saskaņā ar ES līguma 255. pantu; otrais ir finanšu pārredzamība, ar ko mēs nodarbojamies šajā ziņojumā; un trešais, protams, ir sanāksmju pārredzamība. Skumja lieta šajās debatēs – ne tik daudz šajā plenārsēžu zālē, bet ārpus tās – ir tas, ka ir ļoti daudz Eiropas Savienības pretinieku, kuri izmanto pārredzamību ļoti populistiskā veidā, jo kad pārredzamība ir dota, viņi sāk tās dēļ uzbrukt cilvēkiem. Šajā nozīmē man šīs debates šķiet nedaudz skumjas, un es domāju, ka tad, kad mēs kļūstam pārredzami, mums jābūt atklātiem un godīgiem šajā jautājumā. Otrais punkts ir valsts deklarācijas. Es vēlētos atbalstīt to, ko par tām teica kundze. Mums tas vienmēr jāuzsver. Manuprāt kungs strādā ļoti labi. Komisija strādā labi. Taču 80 % līdzekļu faktiski iztērē dalībvalstis. Tādēļ mums vajag nedaudz vairāk informācijas deklarācijās. Esmu pārliecināts, ka kungs, ja viņš būtu šeit, man piekristu. Pēdējais punkts, par ko es vēlos runāt, ir slavenais vai varbūt bēdīgi slavenais ziņojuma 22. punkts. Es saprotu, no kurienes tas radies, bet man šķiet, ka mēs nedrīkstam izliet no vannas bērnu kopā ar ūdeni. Tādēļ es ieteiktu atbrīvoties no 22. punkta, lai mēs visi varētu vienkārši balsot par šo ziņojumu, jo, galu galā, iestāšanās pret pārredzamību nedaudz salīdzināma ar iestāšanos pret miru un mātes misiju."@lv13
"Mr President, let me begin by congratulating the rapporteur, Mr Pomés Ruiz. I am not doing it only because he is standing next to me and kicking me in the ankle, but because I think his report is very good indeed. I would like to make three points, if you would allow me. Firstly, I think that the aim of this report is basically to improve transparency and improve controls. Usually you do that three ways. One is to have transparency in terms of documentation: that is quite well provided for under Article 255 of the EC Treaty; secondly, transparency of finances, which is what we are doing in this report; and thirdly, of course, transparency of meetings. The sad thing I find in this debate – not so much inside but outside this Chamber – is that there are a lot of anti-Europeans that are using transparency in a very populist way, in the sense that, on one hand, they call for transparency, then when transparency is given, they start attacking people for it. I find this debate, in that sense, a little bit sad, and I think that, when we go transparent, we should be honest and straightforward about it. Point number two is on national declarations. I would like to second what Ms De Lange said about those. We should always stress that. I think Mr Kallas is doing a very good job. The Commission is doing a good job. But 80% of all the funds are actually spent by the Member States. That is where we need a little bit more in the financial declarations. I am sure, Mr Mulder, if he was here, would agree with me. The final point I have is on the famous, or perhaps infamous, paragraph 22 of this report. I see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water. Therefore, I would recommend that we get rid of paragraph 22, so that all of us can easily vote for this report, because, after all, being against transparency is a little bit like being against peace and motherhood."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen dank ik de heer Pomés Ruiz, de rapporteur. Ik doe dat niet alleen omdat hij naast mij staat en mij op de enkels trapt, maar omdat ik zijn verslag echt heel goed vind. Ik wil drie dingen zeggen. In de eerste plaats ben ik van mening dat de doelstelling van dit verslag is de transparantie en de controle te verbeteren. Gewoonlijk betekent dat drie dingen. Het eerste is transparantie van documentatie, overeenkomstig artikel 255 van het EG-Verdrag. Het tweede is transparantie van financiën, waarmee wij in dit verslag bezig zijn. Het derde is uiteraard transparantie van vergaderingen. Wat ik jammer vind aan dit debat, vooral buiten het Parlement, is dat veel anti-Europeanen transparantie op een zeer populistische manier gebruiken. Zij roepen op tot transparantie, en wanneer die er is, vallen ze mensen er om aan. Ik vind dit debat een beetje triest. Als wij transparant zijn, moeten wij daar eerlijk over zijn. In de tweede plaats zijn er de nationale verklaringen. Ik sluit mij aan bij wat mevrouw De Lange daarover heeft gezegd. Wij dienen dat steeds te benadrukken. Ik denk dat de heer Kallas en de Commissie uitstekend werk verrichten. Van alle fondsen wordt echter tachtig procent door de lidstaten besteed. Daarover willen wij in de financiële verklaringen meer zien. Ik ben ervan overtuigd dat, als de heer Mulder hier zou zijn, hij het daarmee eens zou zijn. Een laatste punt betreft de beroemde, of beruchte, paragraaf 22 van dit verslag. Ik begrijp waarom, maar ik meen dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien. Ik beveel daarom aan paragraaf 22 te schrappen, zodat wij allemaal voor dit verslag kunnen stemmen. Gekant zijn tegen transparantie is immers bijna hetzelfde als gekant zijn tegen vrede en moederschap."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym rozpocząć od złożenia gratulacji sprawozdawcy, panu Pomésowi Ruizowi. Nie robię tego tylko dlatego, że stoi on obok mnie i kopie mnie w kostkę, ale ponieważ naprawdę uważam, że jego sprawozdanie było bardzo dobre. Jeśli mogę, chciałbym przedstawić trzy uwagi. Po pierwsze, uważam, że celem tego sprawozdania jest w zasadzie poprawa przejrzystości i poprawa środków kontroli. Zazwyczaj można to osiągnąć na trzy sposoby. Po pierwsze, poprzez przejrzystość w zakresie dokumentacji: jest to zapewnione w art. 225 traktatu WE; po drugie, poprzez przejrzystość finansową, czym się obecnie zajmujemy; i po trzecie, oczywiście, poprzez przejrzystość obrad. Zasmucającą rzeczą, którą spostrzegłem w tej debacie - nie tyle w tej Izbie co poza nią - jest to, że istnieje wielu anty-europejczyków, którzy używają argumentu przejrzystości w populistyczny sposób, w tym sensie, że, z jednej strony, żądają przejrzystości, a kiedy zastanie ona zapewniona, zaczynają z jej powodu atakować inne osoby. Uważam, że jest to w tej debacie bardzo zasmucające i że kiedy staniemy się przejrzyści, powinniśmy być w tej sprawie uczciwi i bezpośredni. Punktem numer dwa są krajowe oświadczenia. Chciałbym e tej sprawie poprzeć wypowiedź pani De Lange. Zawsze powinniśmy to podkreślać. Uważam, że pan Kallas bardzo dobrze sobie z tym radzi. Komisja także dobrze sobie z tym radzi. Ale 80% wszystkich funduszy pożytkowane jest przez państwa członkowskie. Właśnie tutaj potrzebujemy nieco więcej deklaracji finansowych. Jestem przekonany, że gdyby pan Mulder był tutaj, zgodziłby się ze mną. Ostatni punkt dotyczy sławnego, lub też raczej cieszącego się złą sławą, ust. 22 tego sprawozdania. Rozumiem dlaczego został on w nim zawarty, ale uważam, że nie należy wylewać dziecka wraz z kąpielą. Tak więc zalecałbym, abyśmy pozbyli się ust. 22, tak aby wszyscy mogli bez przeszkód głosować w sprawie tego sprawozdania, ponieważ w końcu bycie przeciwko przejrzystości jest niczym bycie przeciwko pokojowi na świecie i macierzyństwu."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o relator, senhor deputado Pomés Ruiz. Não o faço apenas por ele estar aqui ao meu lado a dar-me pontapés no tornozelo, mas por considerar que o seu relatório é realmente muito bom. Gostaria de focar três aspectos, se mo permitem. Em primeiro lugar, julgo que a finalidade do relatório consiste, basicamente, em melhorar a transparência e os controlos. Geralmente, isso faz-se de três maneiras. Uma consiste em assegurar a transparência relativamente aos documentos, um aspecto de que o artigo 255.º do Tratado CE se ocupa cabalmente; em segundo lugar, a transparência nas questões financeiras, que é o assunto de que tratamos neste relatório; e, em terceiro lugar, evidentemente, a transparência das reuniões. O que considero lamentável neste debate - não tanto quanto ao que se passa dentro deste Hemiciclo mas fora dela - é que há muitas pessoas que se opõem à Europa que estão a usar a transparência de uma forma muito populista, na medida em que, por um lado, exigem transparência, e, quando esta lhes é assegurada, começam a atacar as pessoas por causa dessa mesma transparência. Julgo que, neste sentido, este debate é um pouco infeliz, e penso que, quando aplicarmos os princípios da transparência, devemos ser honestos e directos. O segundo aspecto que quero referir prende-se com as declarações nacionais. Gostaria de subscrever as palavras da Senhora Deputada De Lange sobre este assunto. Devemos sempre frisar isso. Penso que o Senhor Comissário Kallas está a fazer um excelente trabalho. A Comissão está a fazer um excelente trabalho. Mas 80% dos fundos são efectivamente despendidos pelos Estados-Membros. É quanto a isto que necessitamos de um pouco mais de informação nas declarações financeiras. Estou certo de que, se aqui estivesse, o senhor deputado Mulder concordaria comigo. O último aspecto que quero frisar diz respeito ao famoso, ou talvez infame, ponto 22 deste relatório. Sei qual é a razão disto, mas penso que não devemos perder o que é bom ao eliminar o que está mal. Por conseguinte, recomendo que se suprima o ponto 22, de modo que todos nós possamos votar sem problemas a favor deste relatório, porque, afinal, ser contra a transparência é um pouco como ser contra a paz ou contra o amor de mãe."@pt17
"Mr President, let me begin by congratulating the rapporteur, Mr Pomés Ruiz. I am not doing it only because he is standing next to me and kicking me in the ankle, but because I think his report is very good indeed. I would like to make three points, if you would allow me. Firstly, I think that the aim of this report is basically to improve transparency and improve controls. Usually you do that three ways. One is to have transparency in terms of documentation: that is quite well provided for under Article 255 of the EC Treaty; secondly, transparency of finances, which is what we are doing in this report; and thirdly, of course, transparency of meetings. The sad thing I find in this debate – not so much inside but outside this Chamber – is that there are a lot of anti-Europeans that are using transparency in a very populist way, in the sense that, on one hand, they call for transparency, then when transparency is given, they start attacking people for it. I find this debate, in that sense, a little bit sad, and I think that, when we go transparent, we should be honest and straightforward about it. Point number two is on national declarations. I would like to second what Ms De Lange said about those. We should always stress that. I think Mr Kallas is doing a very good job. The Commission is doing a good job. But 80% of all the funds are actually spent by the Member States. That is where we need a little bit more in the financial declarations. I am sure, Mr Mulder, if he was here, would agree with me. The final point I have is on the famous, or perhaps infamous, paragraph 22 of this report. I see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water. Therefore, I would recommend that we get rid of paragraph 22, so that all of us can easily vote for this report, because, after all, being against transparency is a little bit like being against peace and motherhood."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som začal blahoželaním spravodajcovi, pánovi Pomésovi Ruizovi. Nerobím to len preto, lebo stojí vedľa mňa a kope ma do členku, ale preto, lebo si myslím, že jeho správa je skutočne veľmi dobrá. Rád by som sa vyjadril k trom otázkam , ak dovolíte. Po prvé, myslím si, že cieľom tejto správy je v podstate zlepšiť transparentnosť a kontrolu. Zvyčajne sa to robí troma spôsobmi. Jeden je transparentnosť z hľadiska dokumentácie: tento spôsob je pomerne zreteľne ustanovený v článku 255 Zmluvy o ES. Po druhé, transparentnosť financií, čo robíme  v tejto správe a po tretie, samozrejme, transparentnosť stretnutí. Smutným momentom, ktorý pozorujem v rámci tejto rozpravy – nie tak veľmi vo vnútri, ale mimo Parlamentu – je, že existuje veľa antieurópanov, ktorí používajú transparentnosť veľmi populistickým spôsobom v tom zmysle, že na jednej strane vyžadujú transparentnosť, a keď je transparentnosť preukázaná, začínajú za to postihovať ľudí. V tomto ohľade považujem túto rozpravu za trochu smutnú a myslím si, že keď budeme transparentní, mali by sme byť úprimní a priami. Druhý bod sú národné vyhlásenia. Rád by som podporil to, čo povedala o vyhláseniach pani De Lange. Mali by sme to stále zdôrazňovať. Myslím si, že pán Kallas robí veľmi dobrú prácu. Komisia robí veľmi dobrú prácu. Ale v skutočnosti 80 % všetkých finančných prostriedkov míňajú členské štáty. To je oblasť, v ktorej potrebujeme vynaložiť trocha viac úsilia vo finančných vyhláseniach. Som si istý, že pán Mulder by so mnou súhlasil, keby tu bol. Záverečnú poznámku mám k slávnemu, resp. neslávne známemu odseku 22 tejto správy. Viem, odkiaľ pochádza, ale myslím, že by sme nemali vyliať dieťa aj s vaničkou. Preto navrhujem, aby sme vyškrtli odsek 22, aby sme všetci mohli jednoducho hlasovať za túto správu, pretože byť proti transparentnosti je do istej miery ako byť proti mieru a materstvu."@sk19
"Gospod predsednik, naj najprej čestitam poročevalcu gospodu Pomésu Ruizu. Ne čestitam mu samo zato, ker stoji poleg mene in me brca pod mizo, ampak zato, ker mislim, da je njegovo poročilo zares zelo dobro. Če mi dovolite, bi rad poudaril tri točke. Prvič, mislim, da je cilj tega poročila zlasti izboljšati preglednost in nadzor. To se običajno stori na tri načine. Eden od načinov je preglednost v zvezi z dokumentacijo: to je dobro opredeljeno v členu 255 Pogodbe ES; drugi način je preglednost financ, kar obravnavamo v tem poročilu; tretji pa seveda preglednost zasedanj. Kar se mi zdi žalostno v tej razpravi – ne toliko v tej dvorani, ampak zunaj nje – je, da veliko evroskeptikov preglednost uporablja na zelo populističen način, tako da najprej pozivajo k preglednosti, ko je preglednost vzpostavljena, pa ljudi zaradi nje napadajo. V tem smislu se mi ta razprava zdi nekoliko žalostna in menim, da moramo biti pri vzpostavljanju preglednosti pošteni in odkriti. Druga točka je povezana z nacionalnimi izjavami. Rad bi podprl to, kar je o njih povedala gospa De Lange. To je treba nenehno poudarjati. Mislim, da gospod Kallas zelo dobro opravlja svoje delo. Komisija dobro opravlja svoje delo. Vendar 80 % vseh sredstev pravzaprav porabijo države članice. V zvezi s tem potrebujemo obsežnejše finančne izjave. Prepričan sem, da bi se gospod Mulder strinjal z mano, če bi bil tukaj. Zadnja točka pa je povezana z znamenitim ali morda zloglasnim odstavkom 22 tega poročila. Razumem razloge za to, vendar menim, da bi morali zavrniti le slabe strani, dobre pa ohraniti. Zato priporočam odpravo odstavka 22, da bomo lahko vsi brez težav glasovali za to poročilo, saj je nasprotovanje preglednosti podobno kot nasprotovanje miru in osnovnim dobrinam."@sl20
"Herr talman! Låt mig få börja med att gratulera vår föredragande José Javier Pomés Ruiz. Jag gör det inte enbart för att han står bredvid mig och sparkar mig på foten, utan för att jag tycker att hans betänkande verkligen är väldigt bra. Jag skulle vilja säga tre saker, om ni tillåter. Först och främst anser jag att syftet med det här betänkandet är att i grund och botten förbättra öppenheten och kontrollen. Det sker vanligtvis på tre sätt. Ett sätt är att ha öppenhet i form av dokumentation, vilket mycket tydligt anges i artikel 255 i EG-fördraget. Ett annat sätt är öppenhet i ekonomin, vilket är vad det här betänkandet handlar om, och ett tredje sätt är naturligtvis öppenhet när det gäller möten. Det tråkiga med den här debatten är – kanske inte så mycket inne i den här kammaren som utanför den – att det finns många EU-motståndare som utnyttjar öppenheten på ett mycket populistiskt sätt, på så sätt att de å ena sidan kräver att det ska finnas öppenhet, men å andra sidan när det råder öppenhet så går de till angrepp mot folk för det. Därför tycker jag att det är lite tråkigt med den här debatten, och jag tycker även att om vi tillåter insyn så bör det ske på ett ärligt och rättframt sätt. Min andra punkt gäller de nationella förklaringarna. Jag skulle vilja ansluta mig till det som Esther De Lange sagt om dem. Vi bör alltid poängtera detta. Jag tycker att Siim Kallas gör ett mycket bra jobb. Kommissionen gör ett bra jobb. Men 80 procent av alla medel spenderas faktiskt av medlemsstaterna. Det är här som det krävs lite mer i de ekonomiska förklaringarna. Jag är säker på att om Jan Mulder vore här skulle han hålla med mig. Min sista punkt gäller den välkända, eller kanske ökända, paragraf 22 i betänkandet. Jag förstår vad den syftar till, men jag anser att vi inte får kasta ut barnet med badvattnet. Därför skulle jag vilja föreslå att vi gör oss av med paragraf 22 så att vi alla enkelt kan rösta för det här betänkandet, för när allt kommer omkring så det ju så: att vara emot öppenhet är lite som att vara emot fred på jorden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexander Stubb (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph