Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Arvoisat puhemies ja komission jäsen, esittelijä Pomés Ruizin mietintö on kattava. Ongelma-alueet on kartoitettu hyvin ja odottavat tarpeellisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä haluan sanoa komission varapuheenjohtajalle Kallasille, että hänen aikanaan on saatu merkittäviä parannuksia unionin yleiseen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja hän on toiminut tässä asiassa erittäin aktiivisesti. Todisteena tästä aktiivisuudesta on monia uusia tietokantoja, jotka esitellään internetissä, mutta ongelma, joka myös mietinnössä todetaan, on se – ja tämä ongelma on korjattava – että tietojen hakumenettelyt ovat edelleenkin puutteellisia. Tämän takia hakumoottoreiden materiaali on yhtenäistettävä, nimittäin jos ei ole kunnon hakumenettelyä, vaarana on, että saadaan paljon tietoa, mutta paljous saattaa tuhota laadun. On pohdittava kysymystä niin sanotusta mustasta listasta eli todennetuista petollisista menettelyistä. Periaatteessa ryhmämme hyväksyy ja on tämän listan kannalla, mutta siinä yhteydessä on erityisesti varmistettava, että yksilöiden tietosuoja turvataan ja ketään ei laiteta tällaiselle mustalle listalle virheellisillä perusteilla tai väärän menettelyn seurauksena. Sitten kysymys julkishallinnon ammattietiikan neuvoa-antavasta ryhmästä: suoraan kansan valitsemille Euroopan parlamentin jäsenille on ilmeisesti hyvä olla käytössä eri menettely kuin virkamiehille, kuten Ingeborg Grässle täällä jo totesi. Mutta myös valittuja kansanedustajia koskevan menettelyn on oltava vähintään yhtä tiukka, koska ei voida lähteä siitä, että helpotetaan eettisiä vaatimuksia parlamentin jäsenten osalta. Useissa maissa parlamentin jäsenten vaalirahoitus on julkinen, ja saattaa olla paikallaan, että parlamentti toimii siihen suuntaan, että nämä kansalliset selvitykset vaalirahoituksesta, ehdokkaiden vaalimainonnasta ja sen rahoituksesta otetaan mukaan parlamentin tietokantoihin, jotta ne olisivat nähtävillä myös Euroopan unionin tasolla. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan todeta, että Euroopan tason poliittisilla puolueille ja säätiöille ei saa antaa poikkeuksia yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, pane Pomés Ruizi, zpráva je vyčerpávající. Problémové oblasti jsou dobře vysvětleny a nezbývá než přijmout potřebná opatření. V této souvislosti bych rád řekl místopředsedovi Komise panu Kallasovi, že během jeho funkčního období došlo k řadě významných zlepšení v otevřenosti a průhlednosti Evropské unie a že byl v této oblasti velmi aktivní. Dokladem toho je řada nových databází na internetu, problémem však zůstává, jak zpráva rovněž uvádí – a to je třeba říci přímo –, že vyhledávání je stále neuspokojivé. Materiály na vyhledávacích serverech by měly být standardizovány. Jinak řečeno bez správného vyhledávacího postupu vzniká riziko, že získáme mnoho informací, ale jejich množství bude na úkor kvality. Otázku černé listiny případů, ve kterých byl podvod potvrzen, bude ještě třeba zvážit. V zásadě s tím naše skupina souhlasí a vytvoření listiny podporuje, musíme však zejména zajistit, že bude zaručena ochrana údajů jednotlivců a že se nikdo na tuto listinu nedostane bez řádného důvodu nebo v důsledku chybných postupů. Dále je tu pak otázka poradního výboru pro normy veřejného života. Je samozřejmě vhodné, aby poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou přímo voleni lidmi, měli postup odlišný od postupu, který se vztahuje na státní úředníky, jak už zde uvedla paní Grässleová. Postup pro volené poslance však musí být přinejmenším stejně tak přísný, protože není důvod tvrdit, že etické požadavky na poslance parlamentu by měly být volnější. V řadě zemí jsou zveřejňovány částky vynaložené na volby poslanců Parlamentu z veřejných zdrojů a tímto směrem by se měl vydat i Parlament, aby byla vnitrostátní prohlášení o financování voleb, o reklamních kampaních kandidátů a o jejich financování zařazena do databází Parlamentu, aby se tak stala viditelnými i na úrovni Evropské unie. Závěrem bych rád řekl, že politické strany a nadace na evropské úrovni nemohou být vyňaty ze všeobecné povinnosti podávat prohlášení o zájmech a zdrojích financování."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Hr. Pomés Ruiz' betænkning er omfattende. Der er redegjort grundigt for de problematiske områder, som afventer de nødvendige foranstaltninger. I den forbindelse vil jeg sige til Kommissionens næstformand hr. Kallas, at der i hans embedsperiode generelt er sket store forbedringer med hensyn til EU's åbenhed og gennemsigtighed, og han var været overordentligt aktiv på dette område. Et bevis herpå er de mange nye databaser på internettet, men problemet, som også nævnes i betænkningen, er, at søgeprocedurerne stadig er utilfredsstillende, og det skal der rettes op på, bl.a. ved at materialet om søgemaskinerne standardiseres. Hvis der ikke er nogen ordentlig søgeprocedure, er der med andre ord fare for, at der indhentes en masse oplysninger, men at selve mængden af dem skader kvaliteten. Spørgsmålet om sortlisten over konstaterede tilfælde af svig skal overvejes. I princippet går vores gruppe ind for denne liste, men vi må især sørge for, at beskyttelsen af personoplysninger er sikret, og at ingen bliver sortlistet på denne måde uden grund eller på grund af procedurefejl. Så er der spørgsmålet om det rådgivende udvalg for standarder i den offentlige forvaltning. For medlemmerne af Europa-Parlamentet, som er direkte valgt af befolkningen, er det naturligvis godt at have en procedure, der adskiller sig fra proceduren for tjenestemænd, som fru Grässle allerede har sagt. Proceduren for valgte medlemmer skal imidlertid være mindst lige så streng, for der er ingen grund til at mene, at der skal slækkes på de etiske krav for parlamentsmedlemmernes vedkommende. I mange lande har offentligheden kendskab til de penge, der anvendes til finansiering af valg af medlemmer af Europa-Parlamentet, og Parlamentet bør muligvis bevæge sig i den retning, så nationale erklæringer om finansiering af valg og om kandidaternes kampagnevirksomhed og dennes finansieringen kan findes i Parlamentets databaser, hvorved disse oplysninger også bliver synlige på EU-plan. Til sidst vil jeg sige, at politiske partier og stiftelser på europæisk plan ikke kan undtages fra den generelle forpligtelse til at oplyse om økonomiske interesser og finansieringskilder."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Bericht von Herrn Pomés Ruiz ist sehr ausführlich. Die Problembereiche sind gut aufgezeigt und harren der erforderlichen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Kallas, sagen, dass es während seiner Amtszeit ganz allgemein wesentliche Verbesserungen im Hinblick auf die Offenheit und Transparenz der Union gegeben hat und dass er in diesem Bereich ausgesprochen aktiv gewesen ist. Ein Beweis dafür sind die vielen neuen Datenbanken im Internet; aber das Problem, das auch in dem Bericht angesprochen wird – und was in Ordnung gebracht werden muss –, besteht darin, dass die Suchverfahren nach wie vor unbefriedigend sind. Deshalb sollte das Material der Suchmaschinen standardisiert werden. Mit anderen Worten, ohne geeignete Suchverfahren besteht die Gefahr, dass zwar eine Vielzahl von Informationen gewonnen wird, dass aber die Übermenge an Informationen deren Qualität schadet. Auch über die Frage der „schwarzen Liste“ nachgewiesener betrügerischer Handlungen muss nachgedacht werden. Im Prinzip befürwortet und unterstützt unsere Fraktion diese Liste, aber wir müssen vor allem dafür Sorge tragen, dass der Schutz der personengebundenen Daten gewährleistet wird und dass niemand grundlos oder aufgrund fehlerhafter Verfahren auf eine schwarze Liste gerät. Darüber hinaus ist noch die Frage des Beratenden Ausschusses für Verhaltensregeln im öffentlichen Dienst zu klären. Für die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die direkt vom Volk gewählt werden, ist es natürlich gut, wenn es ein Verfahren gibt, das sich von dem für Beamte unterscheidet, wie es Frau Gräßle hier bereits gesagt hat. Das Verfahren für die gewählten Abgeordneten muss allerdings auch mindestens genauso streng sein, da es keinen Grund dafür geben kann, die ethischen Anforderungen an die Mitglieder des Parlaments zu lockern. In vielen Ländern ist die Finanzierung des Wahlkampfes der Mitglieder des Parlaments öffentlich bekannt, und es könnte angebracht sein, dass sich das Parlament in diese Richtung bewegt, damit nationale Erklärungen über die Finanzierung von Wahlen, d. h. über die Wahlkampfwerbung der Kandidaten und deren Finanzierung, in die Datenbanken des Parlaments aufgenommen werden, um sie auch auf Ebene der Europäischen Union einsehbar zu machen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Parteien und politischen Stiftungen auf europäischer Ebene nicht von der allgemeinen Verpflichtung befreit werden können, ihre finanziellen Interessen und Finanzierungsquellen zu erklären."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση του κ. Pomés Ruiz είναι ολοκληρωμένη. Οι προβληματικοί τομείς προβάλλονται ευκρινώς και αναμένουν τα απαραίτητα μέτρα. Σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Kallas, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις γενικά στον ανοικτό χαρακτήρα και στη διαφάνεια της Ένωσης και ότι ήταν εξαιρετικά δραστήριος σε αυτόν τον τομέα. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολλές νέες βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο, αλλά το πρόβλημα, το οποίο αναφέρει επίσης η έκθεση είναι –και αυτό πρέπει να τεθεί σωστά– ότι οι διαδικασίες έρευνας δεν είναι ακόμη ικανοποιητικές. Σε αυτήν την περίπτωση, το υλικό στις μηχανές αναζήτησης πρέπει να τυποποιηθεί. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη διαδικασία αναζήτησης υπάρχει κίνδυνος να λαμβάνονται πολλές πληροφορίες, αλλά αυτή η πληθώρα να βλάπτει την ποιότητα. Πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της «μαύρης λίστας» αποδεδειγμένων δράσεων εξαπάτησης. Καταρχήν, η Ομάδα μας εγκρίνει και είναι υπέρ αυτής της λίστας, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ειδικότερα την προστασία ατομικών δεδομένων, καθώς και ότι κανείς δεν θα περιλαμβάνεται σε αυτήν τη μαύρη λίστα χωρίς σοβαρό λόγο ή λόγω λανθασμένων διαδικασιών. Έπειτα υπάρχει το θέμα της συμβουλευτικής ομάδας για τους δεοντολογικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν τον δημόσιο βίο. Για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία εκλέγονται άμεσα από τον λαό, είναι προφανώς καλό να υπάρχει μια διαδικασία που να διαφέρει από εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει ήδη αναφέρει η κ. Grässle εδώ. Ωστόσο, η διαδικασία για τα εκλεγμένα μέλη πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρή, επειδή δεν μπορούν να υπάρχουν στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι οι δεοντολογικές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι χαλαρές όσον αφορά τα μέλη του Κοινοβουλίου. Σε πολλές χώρες είναι κοινό μυστικό ότι χρησιμοποιούνται κονδύλια για τη χρηματοδότηση της εκλογής μελών του Κοινοβουλίου, και θα έπρεπε να είναι προκειμένου το Κοινοβούλιο να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε οι εθνικές δηλώσεις για τη χρηματοδότηση εκλογών, για την εκστρατεία προώθησης υποψηφίων και για τη χρηματοδότησή της να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Κοινοβουλίου, κάνοντάς τις ορατές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος θα ήθελα να πω ότι τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη γενική υποχρέωση για τη δήλωση συμφερόντων και πηγών χρηματοδότησης."@el10
"Mr President, Commissioner, Mr Pomés Ruiz’s report is a comprehensive one. The problem areas are set out well and await the necessary measures. In this connection I would like to say to the Commission Vice-President, Mr Kallas, that during his term there have been major improvements generally to the Union’s openness and transparency and he has been extremely active in this area. Evidence of this are the many new databases on the internet, but the problem, which the report also mentions is – and this needs to be put right – that the search procedures are still unsatisfactory. This being the case, the material on the search engines ought to be standardised. In other words, if there is no proper search procedure there is a danger that a lot of information will be obtained but that its very abundance will harm the quality. The question of the ‘blacklist’ of proven fraudulent actions needs to be considered. In principle our group approves of and is in favour of this list, but we need to ensure in particular that the data protection of individuals is guaranteed and that no one will be blacklisted this way for no good reason or because mistaken procedures were carried out. Then there is the question of the Advisory Committee on Standards in Public Life. For the Members of the European Parliament, who are directly elected by the people, it is obviously good to have a procedure which is different from that for civil servants, as Mrs Grässle has already said here. The procedure for elected Members must also be at least as strict, however, because there can be no grounds for asserting that ethical requirements should be relaxed as far as Members of Parliament are concerned. In many countries money used to finance the election of Members of Parliament is public knowledge, and it might be in order for Parliament to move in that direction, so that national declarations on election funding, on the campaign publicity of candidates and on its financing are included in Parliament’s databases, making them visible at European Union level too. Finally I wish to say that political parties and foundations at European level cannot be made exempt from the general obligation to declare interests and sources of finance."@en4
"Señor Presidente, Comisario, el informe del señor Pomés Ruiz es muy completo. Las áreas problemáticas se han señalado correctamente y se está a la espera de las medidas necesarias. A este respecto, me gustaría decirle al Vicepresidente de la Comisión, señor Kallas, que, desde que está en el cargo, han mejorado la apertura y la transparencia de la Unión en sentido general; el señor Kallas ha trabajado muy activamente en esta área. La prueba son las muchas nuevas bases de datos disponibles en Internet; sin embargo, el problema —que se menciona en el informe, aunque se debe explicar con exactitud— es que los procedimientos de búsqueda todavía no son satisfactorios. Siendo así, se debería normalizar el material contenido en los motores de búsqueda. Dicho de otro modo, si no existe un procedimiento de búsqueda satisfactorio, existe el riesgo de que se obtenga mucha información de poca calidad. Se debe estudiar la cuestión de la «lista negra» de casos de fraude confirmados. En principio, nuestro Grupo aprueba la lista y está a favor de su creación, pero debemos asegurarnos, en concreto, de que se garantiza la protección de los datos personales y de que no se incluirá a nadie en la lista negra sin una razón justificada o porque los procedimientos realizados hayan sido erróneos. También nos ocupa la cuestión del Grupo consultivo sobre normas de conducta en la vida pública. Obviamente, es adecuado que los diputados al Parlamento Europeo, que, como ha señalado la señora Grässle, son elegidos directamente por los ciudadanos, dispongan de un procedimiento diferente al de los funcionarios. El procedimiento para los diputados elegidos debe ser igualmente estricto, porque no se puede justificar que los requisitos deontológicos exigidos a los diputados deban ser menos rígidos. En muchos países, los importes con que se financia la elección de los diputados al Parlamento son de dominio público, y sería adecuado que el Parlamento avanzara en esa dirección para que las declaraciones nacionales sobre la financiación electoral, la publicidad de la campaña de los candidatos y su financiación se incluyeran en las bases de datos del Parlamento, lo que les daría visibilidad en el ámbito de la Unión Europea. Por último, deseo señalar que las fundaciones y los partidos políticos europeos no pueden quedar exentos de la obligación general de declarar sus intereses y sus fuentes de financiación."@es21,21
"Hr president, volinik, hr Pomés Ruizi raport on kõikehõlmav. Probleemi sisaldavad valdkonnad on hästi piiritletud ja ootavad vajalikke meetmeid. Sellega seoses tahaksin öelda komisjoni asepresidendile hr Kallasele, et tema ametiaja jooksul on toimunud suuri muutusi paremuse poole, peamiselt liidu tegevuse avalikustamise ja läbipaistvuse valdkonnas, ning tema on selles valdkonnas olnud äärmiselt tegus. Sellest annavad tunnistust paljud andmebaasid Internetis, ent probleem, mida märgiti ka raportis ja mis tuleb parandada, on endiselt ebarahuldav otsingumootor. Niisugusel puhul tuleks otsingumootorite materjal ühtlustada. Teisisõnu, kui puudub asjakohane otsingukord, on oht, et saadakse küll palju teavet, ent selle üliküllus kahjustab kvaliteeti. Küsimus tõestatud kelmuste mustast nimekirjast vajab kaalumist. Põhimõtteliselt kiidab meie fraktsioon selle heaks ning on selle koostamise poolt, kuid me vajame eelkõige kindlust, et üksikisikute andmekaitse on tagatud ja et kedagi ei saaks sel moel musta nimekirja kanda mõjuvate põhjusteta või ekslike menetluste läbiviimise tõttu. Siis on siin küsimus ühiskondliku elu standardite nõuandekomiteele. Euroopa Parlamendi liikmete jaoks, kes on valitud kodanike poolt otsestel valimistel, oleks ilmselt hea, kui eksisteeriks menetluskord, mis erineks avalike teenistujate omast, nagu pr Grässle siin juba ütles. Valitud liikmete menetluskord võiks samuti olla vähemalt sama range, sest pole põhjust väita, et eetikanõudeid tuleks lõdvendada, kui kõne all on parlamendiliikmed. Paljudes riikides on parlamendiliikmete valimiste finantseerimiseks kulutatud summad kõigile teada ning ka Euroopa Parlament võiks selles suunas liikuda, nii et riiklikud avaldused valimiste rahastamise ning kandidaatide teavitamiskampaaniate ja nende rahastamise kohta oleksid kantud parlamendi andmebaasi, mis muudaks need nähtavaks ka Euroopa Liidu tasandil. Lõpuks soovin ma öelda, et Euroopa tasandi erakondasid ja sihtasutusi ei saa vabastada üldisest kohustusest deklareerida oma finantshuvisid ja rahastamisallikaid."@et5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le rapport de M. Pomés Ruiz est très complet. Les points posant problème sont très bien expliqués et attendent les mesures nécessaires. À cet égard, j’aimerais dire au vice-président de la Commission, M. Kallas, que pendant son mandat, l’ouverture et la transparence de l’Union ont bénéficié d’améliorations majeures, et qu’il s’est montré extrêmement actif en la matière. J’en veux pour preuves de nombreuses nouvelles bases de données sur Internet, mais le problème que mentionne également le rapport – et qui mérite correction – c’est que les procédures de recherche sont toujours insatisfaisantes. Cela étant, le matériel des moteurs de recherche devrait être standardisé. En d’autres mots, si l’on ne dispose pas de procédures de recherche adéquates, on risque d’obtenir pas mal d’informations dont l’abondance pourrait nuire à la qualité. Il faut se pencher sur la question de la «liste noire» des actes frauduleux prouvés. En principe, notre groupe approuve cette liste et est en sa faveur, mais nous devons-nous assurer plus particulièrement que la protection des données privées soit correctement garantie et que personne ne soit repris sur cette liste noire sans bonne raison ou parce que l’on a suivi des procédures incorrectes. Reste enfin la question du comité consultatif sur les normes dans la vie publique. Pour les députés européens élus directement par le peuple, il est évident qu’il faut avoir une procédure qui diffère de celle qui s’applique aux fonctionnaires, comme Mme Grässle l’a déjà dit ici. La procédure s’appliquant aux députés élus doit toutefois être au moins aussi stricte, car il ne peut y avoir aucune raison d’expliquer que l’on ne respecte pas les critères éthiques pour les députés européens. Dans de nombreux pays, l’argent utilisé pour financer les élections des députés européens est connu du public, et il pourrait être bon que le Parlement agisse en ce sens, de sorte que les déclarations nationales sur le financement des élections, sur les campagnes publicitaires des candidats et sur leur financement soient reprises dans les bases de données du Parlement, en assurant ainsi leur visibilité au niveau de l’Union européenne. Enfin, je voudrais dire que les fondations et partis politiques au niveau européen ne peuvent pas être exemptés de l’obligation générale de déclarer les intérêts et les sources de financement."@fr8
"Tisztelt Elnök úr, biztos úr! Pomés Ruiz úr jelentése átfogó. Jól kijelölte a szükséges intézkedések megtételére váró, problematikus területeket. Ezzel összefüggésben azt szeretném még mondani a Bizottság alelnökének, Kallas úrnak, hogy hivatali ideje alatt általánosságban is elmondható, hogy jelentősen javult az Unió nyitottsága és átláthatósága, és Kallas úr módfelett aktív volt ezen a területen. Ennek bizonyítékául szolgál az interneten található számos, új adatbázis, de a gond ezekkel az – és ez a jelentésben is szerepel –, hogy a keresési folyamatok még mindig nem kielégítők, és ezen javítani kell. Mivel ez a helyzet ezért a keresőmotorokban található anyagokat egységesíteni kell. Más szóval, ha nincs megfelelő keresési eljárás, akkor fennáll annak a veszélye, hogy nagy mennyiségű információt kapunk, de az információ puszta mennyisége fogja lerontani a minőséget. A bizonyítottan csalásra irányuló tevékenységek „feketelistájának” kérdését át kell gondolni. Elviekben képviselőcsoportunk egyetért és támogatja ezt a listát, de biztosítani kell különösen, hogy a személyek adatainak védelme garantált legyen, és hogy alapos indok nélkül, vagy hibás eljárások következtében senki se kerülhessen fel erre a feketelistára. Azután itt van a közélet normáival foglalkozó tanácsadó bizottság kérdése is. Hiszen – mint ahogyan azt Grässle asszony is említette – a közvetlenül az emberek által megválasztott európai parlamenti képviselők esetében természetesen jó, ha más eljárás vonatkozik rájuk, mint a köztisztviselőkre. A választott képviselőkre vonatkozó eljárásnak legalább ennyire szigorúnak kell lennie, hiszen nem szabad táptalajt adni az olyan érveknek, amelyek szerint a parlamenti képviselőkre lazább etikai követelményeket kellene alkalmazni. Sok országban a parlamenti képviselők megválasztásához felhasznált pénzek nyilvánosak, és lehet, hogy itt az ideje annak, hogy az Európai Parlament is elmozduljon ebbe az irányba annak érdekében, hogy a választáshoz felhasznált pénzeszközökről, a kampányreklámokról és azok finanszírozásáról szóló nemzeti nyilatkozatok bekerüljenek a parlament adatbázisaiba, és ezáltal láthatóak kegyenek az Európai Unió szintjén is. Végezetül szeretném megjegyezni, hogy az európai szinten működő politikai pártok és alapítványok nem mentesíthetők az érdekeik és pénzügyi forrásaik bejelentésének általános kötelezettsége alól."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, la relazione dell’onorevole Pomés Ruiz è completa. I settori problematici sono ben delineati e sono in attesa delle misure necessarie. Al riguardo, vorrei dire al Vicepresidente della Commissione Kallas che durante il suo mandato sono stati compiuti importanti miglioramenti in generale per l’apertura e la trasparenza dell’Unione e che è stato estremamente attivo in questo campo. Prova ne siano le numerose nuove banche dati pubblicate su ma il problema che anche la relazione menziona è – e su questo punto deve farsi chiarezza – che le procedure di ricerca sono ancora insoddisfacenti. Stando così le cose, il materiale presente nei motori di ricerca dovrebbe essere standardizzato. In altri termini, se non esiste un’adeguata procedura di ricerca, vi è il pericolo di ottenere molte informazioni, ma proprio quest’abbondanza ne pregiudicherà la qualità. Deve essere presa in considerazione la questione della “lista nera” di casi accertati di frode. In via di principio, il nostro gruppo approva ed è favorevole a quella lista, ma dobbiamo garantire in particolare la protezione dei dati dei singoli e che nessuno sia inserito in una lista nera senza un valido motivo o perché possono essere eseguite procedure errate. Vi è poi la questione del gruppo consultivo sull’etica nella vita pubblica. Per i membri di quest’Assemblea, che sono eletti direttamente dal popolo, è ovviamente positivo avere una procedura che sia diversa da quella relativa ai dipendenti pubblici, come ha già indicato l’onorevole Grässle. La procedura per i membri eletti deve essere almeno altrettanto rigorosa, tuttavia, perché non esistono motivi per asserire che i requisiti etici dovrebbero essere attenuati per gli eurodeputati. In molti paesi, le informazioni sul denaro speso per finanziare le elezioni dei parlamentari europei sono di dominio pubblico, e forse lo sono affinché il Parlamento si muova in quella direzione, di modo che le dichiarazioni nazionali sul finanziamento delle elezioni, sulla pubblicità delle campagne dei candidati e sul loro finanziamento siano inserite nelle banche dati del Parlamento, rendendole visibili anche a livello di Unione europea. Infine, desidero affermare che i partiti politici e le fondazioni a livello europeo non possono essere esentati dall’obbligo generale di dichiarare interessi e fonti di finanziamento."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, J. J. Poméso Ruizo pranešimas yra tikrai išsamus. Probleminės sritys yra tinkamai išdėstytos ir jose bus imtasi būtinų veiksmų. Čia norėčiau pasakyti Komisijos Pirmininko pavaduotojui S. Kallasui, kad jo tarnybos metu buvo reikšmingai padidintas bendras Sąjungos atvirumas ir skaidrumas ir jis buvo nepaprastai aktyvus šioje srityje. Šio veiklumo įrodymas yra daug naujų duomenų bazių internete, bet lieka problema, taip pat minima ir pranešime, kad paieškos procedūros vis dar neveikia patenkinamai, ir šią problemą reikia išspręsti. Taip pat svarbu standartizuoti paieškos sistemų turinį. Kitaip tariant, jei nėra tinkamos paieškos procedūros, didėja rizika gauti daugybę informacijos, bet jos gausa sumažins jos kokybę. Klausimą dėl įrodytų apgaulingų veiksmų „juodojo sąrašo“ reikia apsvarstyti. Iš esmės mūsų frakcija pritaria tokiam sąrašui ir jį palaiko, bet mes ypač turime užtikrinti, kad būtų garantuota asmens duomenų apsauga ir kad niekas nebūtų įtrauktas į „juodąjį sąrašą“ be rimtos priežasties ar dėl atliktų klaidingų procedūrų. Toliau yra klausimas dėl Patariamojo komiteto dėl standartų viešajame gyvenime. Kaip jau minėjo I. Grässle, tiesiogiai piliečių išrinktiems Europos Parlamento nariams, žinoma, gerai turėti procedūrą, kuri yra kitokia nei valstybės tarnautojams taikoma procedūra. Tačiau procedūra išrinktiems nariams taip pat turi būti bent tokio paties griežtumo, nes negali būti jokios priežasties tvirtinti, kad reikia sumažinti Parlamento nariams taikomus etikos reikalavimus. Daugelyje šalių yra viešai skelbiama apie parlamento narių rinkimams panaudotus pinigus ir tai galėtų paskatinti Parlamentą imtis panašių veiksmų, kad į Parlamento duomenų bazę būtų įtraukti nacionaliniai pareiškimai apie rinkimų finansavimą, apie kandidatų kampanijos viešumą ir jos finansavimą, ir šie finansavimo reikalai taip pat taptų geriau matomi Europos Sąjungos lygmeniu. Baigdamas noriu pasakyti, kad politinės partijos ir fondai Europos lygmeniu negali būti atleisti nuo bendro įsipareigojimo paskelbti finansų šaltinius ir interesus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! kunga ziņojums ir visaptverošs. Problemātiskās jomas ir izklāstītas skaidri un gaida vajadzīgos pasākumus. Saistībā ar to es vēlos pateikt Komisijas priekšsēdētāja vietniekam kungam, ka viņa pilnvaru laikā ir notikuši nozīmīgi uzlabojumi galvenokārt Kopienas atklātībā un pārredzamībā, un viņš ir bijis ārkārtīgi aktīvs šajā jomā. To pierāda daudzās jaunas datu bāzes internetā, taču problēma, kura minēta arī ziņojumā – un tas ir jālabo – ir tāda, ka meklēšanas procedūras joprojām ir neapmierinošas. Ja tā ir, tad materiālu meklētājprogrammās vajadzētu standartizēt. Citiem vārdiem sakot, ja nav pienācīgas meklēšanas procedūras, pastāv briesmas, ka būs iespējams saņemt daudz informācijas, taču tās pārpilnība kaitēs kvalitātei. Jāapsver jautājums par pierādītu krāpniecisku darbību ,,melno sarakstu”. Principā mūsu grupa to apstiprina un atbalsta šādu sarakstu, taču mums īpaši jānodrošina, lai būtu garantēta personas datu aizsardzība un lai melnajā sarakstā neviens nebūtu iekļauts bez iemesla vai kļūdaini veiktu procedūru dēļ. Vēl ir jautājums par Sabiedriskās dzīves normu uzraudzības komiteju. Eiropas Parlamenta deputātiem, kurus cilvēki ievēlējuši tieši, acīmredzot, ir labi, ka šī procedūra atšķiras no civildienesta ierēdņu procedūras, kā šeit jau teica kundze. Taču arī procedūrai ievēlētiem deputātiem jābūt ne mazāk stingrai, jo nevar būt iemeslu pieņēmumam, ka attiecībā uz Parlamenta deputātiem ētiskās prasības ir jāpazemina. Daudzās valstīs nauda, ko izlieto Parlamentu deputātu vēlēšanām, ir sabiedrības kompetence, un, lai Parlaments varētu doties šajā virzienā, Parlamenta datu bāzēs vajadzētu iekļaut informāciju par valsts deklarācijām, vēlēšanu finansējumu, kandidātu vēlēšanu kampaņu atklātību un to finansējumu, ļaujot to aplūkot arī Eiropas Savienības līmenī. Nobeigumā es vēlos teikt, ka politiskās partijas un fondus Eiropas līmenī nevar atbrīvot no vispārējā pienākuma deklarēt intereses un finansējuma avotus."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Pomés Ruizin mietintö on kattava. Ongelma-alueet on kartoitettu hyvin ja odottavat tarpeellisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä haluan sanoa komission varapuheenjohtajalle Kallakselle, että hänen aikanaan on saatu merkittäviä parannuksia unionin yleiseen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja hän on toiminut tässä asiassa erittäin aktiivisesti. Todisteena tästä aktiivisuudesta on monia uusia tietokantoja, jotka esitellään internetissä, mutta ongelma, joka myös mietinnössä todetaan, on se – ja tämä ongelma on korjattava – että tietojen hakumenettelyt ovat edelleenkin puutteellisia. Tämän takia hakumoottoreiden materiaali on yhtenäistettävä, nimittäin jos ei ole kunnon hakumenettelyä, vaarana on, että saadaan paljon tietoa, mutta paljous saattaa tuhota laadun. On pohdittava kysymystä niin sanotusta mustasta listasta eli todennetuista petollisista menettelyistä. Periaatteessa ryhmämme hyväksyy ja on tämän listan kannalla, mutta siinä yhteydessä on erityisesti varmistettava, että yksilöiden tietosuoja turvataan ja ketään ei laiteta tällaiselle mustalle listalle virheellisillä perusteilla tai väärän menettelyn seurauksena. Sitten kysymys julkishallinnon ammattietiikan neuvoa-antavasta ryhmästä: suoraan kansan valitsemille Euroopan parlamentin jäsenille on ilmeisesti hyvä olla käytössä eri menettely kuin virkamiehille, kuten jäsen Grässle täällä jo totesi. Mutta myös valittuja kansanedustajia koskevan menettelyn on oltava vähintään yhtä tiukka, koska ei voida lähteä siitä, että helpotetaan eettisiä vaatimuksia parlamentin jäsenten osalta. Useissa maissa parlamentin jäsenten vaalirahoitus on julkinen, ja saattaa olla paikallaan, että parlamentti toimii siihen suuntaan, että nämä kansalliset selvitykset vaalirahoituksesta, ehdokkaiden vaalimainonnasta ja sen rahoituksesta otetaan mukaan parlamentin tietokantoihin, jotta ne olisivat nähtävillä myös Euroopan unionin tasolla. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan todeta, että Euroopan tason poliittisilla puolueille ja säätiöille ei saa antaa poikkeuksia yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, het verslag van de heer Pomés Ruiz is veelomvattend. De problemen zijn duidelijk omschreven en wachten op de nodige maatregelen. In deze samenhang wil ik de heer Kallas, vicevoorzitter van de Commissie, zeggen dat er tijdens zijn ambtstermijn veel grote, algemene verbeteringen hebben plaatsgevonden inzake de openheid en transparantie van de Unie. Hij is op dat gebied zeer actief geweest. Daarvan getuigen de vele nieuwe gegevensbanken op het internet. Een eveneens in het verslag vermeld probleem, dat dient te worden verholpen, is dat de zoekprocedures nog steeds te wensen overlaten. Het materiaal op de zoekmachines dient te worden genormaliseerd. Als er, met andere woorden, geen geschikte zoekprocedure is, bestaat het gevaar dat veel informatie wordt gevonden, maar dat die overvloed de kwaliteit schaadt. De kwestie van de zwarte lijst van bewezen frauduleuze acties dient in overweging te worden genomen. Onze fractie keurt de lijst in beginsel goed en is er voorstander van, maar wij dienen er in het bijzonder voor te zorgen dat de bescherming van persoonlijke gegevens wordt gegarandeerd en dat niemand zonder gegronde reden of omdat verkeerde procedures werden uitgevoerd, op de zwarte lijst zal terechtkomen. Vervolgens is er de kwestie van de Adviesgroep gedragsnormen openbaar bestuur. Voor de leden van het Europees Parlement, die rechtstreeks door de burger worden verkozen, is het uiteraard goed om over een procedure te beschikken die verschilt van de procedure voor ambtenaren, zoals mevrouw Grässle hier heeft gezegd. De procedure voor gekozen leden moet echter minstens even sterk zijn omdat er geen reden kan zijn om te beweren dat voor leden van het Parlement de ethische vereisten mild moeten zijn. In veel landen kan iedereen weten hoeveel geld aan de financiering van de verkiezing van parlementsleden wordt besteed. Misschien dient het Parlement dat ook te doen, zodat nationale verklaringen betreffende de financiering van verkiezingen en campagnes van kandidaten in de gegevensbanken van het Parlement worden opgenomen, waardoor ze ook op het niveau van de Europese Unie zichtbaar worden. Ten slotte wil ik zeggen dat politieke partijen en stichtingen op Europees niveau niet kunnen worden vrijgesteld van de algemene verplichting belangen en financieringsbronnen aan te geven."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Sprawozdanie pana Pomésa Ruiza jest bardzo wyczerpujące. Problematyczne obszary są dobrze przedstawione i czekają na podjęcie odpowiednich kroków. W związku z tym chciałbym powiedzieć wiceprzewodniczącemu Komisji, panu Kallasowi, że podczas jego kadencji dzięki otwartości Unii i przejrzystości poczyniono znaczne postępy, a on był w tym obszarze bardzo aktywny. Dowodem na to jest wiele nowych baz danych w Internecie, ale problemem, który porusza sprawozdanie, są - i należy to otwarcie powiedzieć - niezadowalające procedury wyszukiwania. W tym wypadku należy ujednolicić moduły wyszukiwania. Innymi słowy, jeśli nie ma odpowiednich procedur wyszukiwania, istnieje niebezpieczeństwo, że uzyska się wiele informacji, ale ta obfitość odbije się niekorzystnie na jakości. Należy rozważyć zagadnienie „czarnej listy” udowodnionych nieuczciwych działań. W zasadzie nasze ugrupowanie jest za i popiera taką listę, ale musimy w szczególności zapewnić zagwarantowanie ochrony danych osobowych i że nikt nie zostanie umieszczony na czarnej liście bez przyczyny czy też na skutek mylnych procedur. Należy też zastanowić się nad zagadnieniem Komitetu Doradczego ds. Norm w Życiu Publicznym. Dla posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są wybierani bezpośrednio przez naród oczywiście lepsze jest istnienie procedury, która jest różna od tej stosowanej wobec urzędników administracji państwowej. Procedura dla posłów musi być przynajmniej tak samo restrykcyjna, ponieważ nie ma żadnych podstaw do tego, by wymagania etyczne wobec posłów do Parlamentu Europejskiego były mniej surowe. W wielu krajach pieniądze wykorzystywane do sfinansowania kampanii posłów do Parlamentu są podawane do wiadomości publicznej i być może właściwe byłoby, aby Parlament zrobił krok w tym kierunku, tak aby krajowe deklaracje dotyczące funduszy wyborczych, kampanii promocyjnych kandydatów i ich finansowania stały się częścią bazy danych Parlamentu, tak aby były widoczne również na szczeblu Unii Europejskiej. Na koniec chciałbym powiedzieć, że partie polityczne i fundacje na szczeblu europejskim nie mogą być zwolnione z ogólnego obowiązku deklarowania interesów finansowych i źródeł finansowania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, o relatório do senhor deputado Pomés Ruiz é um relatório bastante circunstanciado. As áreas problemáticas estão bem definidas e aguardam-se as medidas necessárias. Neste contexto gostaria de dizer ao Vice-Presidente da Comissão, Senhor Comissário Kallas, que se registaram, durante o seu mandato, melhorias gerais significativas no que diz respeito à abertura e à transparência da União, tendo o Senhor Comissário sido extremamente activo nesta área. A comprová-lo estão as muitas bases de dados novas colocadas na Internet. Contudo, persiste um problema, igualmente referido no relatório e que importa corrigir, nomeadamente que os procedimentos de busca continuam a ser pouco satisfatórios. Se for esse o caso, as informações contidas nos motores de busca deveriam ser normalizadas. Por outras palavras, se o processo de busca não for adequado, existe o risco de a informação recolhida ser excessiva, em prejuízo da qualidade. A questão da inclusão das acções comprovadamente fraudulentas numa "lista negra" deve ser devidamente ponderada. Em princípio, o nosso grupo aprova e é a favor da citada lista, mas é necessário garantir, em particular, a protecção dos dados pessoais e que ninguém figure nessa lista negra sem que existam motivos justificados para tal ou devido a um erro de procedimento. Existe, depois, a questão do Grupo Consultivo em matéria de Normas na Vida Pública. Para os deputados ao Parlamento Europeu, directamente eleitos pelos cidadãos, é naturalmente positivo dispor de um procedimento diferente daquele que se aplica aos funcionários públicos, conforme a senhora deputada Grässle já referiu aqui. Contudo, o procedimento aplicável aos membros eleitos deve ser, pelo menos, tão rigoroso quanto este, pois nada justifica a afirmação de que os requisitos éticos devem ser aligeirados no que diz respeito aos deputados ao Parlamento Europeu. Em muitos países, o dinheiro destinado ao financiamento das eleições dos deputados ao Parlamento é do conhecimento do público e talvez o Parlamento devesse caminhar nesse sentido para que as declarações nacionais relativas ao financiamento das eleições, às campanhas publicitárias dos candidatos e ao financiamento destas, sejam incluídas nas bases de dados do Parlamento, tornando-as visíveis, inclusivamente a nível da União Europeia. Por último gostaria de referir que os partidos políticos e as fundações ao nível europeu não devem ficar isentas da obrigação geral de declarar os proveitos e as fontes de financiamento."@pt17,17
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Pomés Ruizin mietintö on kattava. Ongelma-alueet on kartoitettu hyvin ja odottavat tarpeellisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä haluan sanoa komission varapuheenjohtajalle Kallakselle, että hänen aikanaan on saatu merkittäviä parannuksia unionin yleiseen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja hän on toiminut tässä asiassa erittäin aktiivisesti. Todisteena tästä aktiivisuudesta on monia uusia tietokantoja, jotka esitellään internetissä, mutta ongelma, joka myös mietinnössä todetaan, on se – ja tämä ongelma on korjattava – että tietojen hakumenettelyt ovat edelleenkin puutteellisia. Tämän takia hakumoottoreiden materiaali on yhtenäistettävä, nimittäin jos ei ole kunnon hakumenettelyä, vaarana on, että saadaan paljon tietoa, mutta paljous saattaa tuhota laadun. On pohdittava kysymystä niin sanotusta mustasta listasta eli todennetuista petollisista menettelyistä. Periaatteessa ryhmämme hyväksyy ja on tämän listan kannalla, mutta siinä yhteydessä on erityisesti varmistettava, että yksilöiden tietosuoja turvataan ja ketään ei laiteta tällaiselle mustalle listalle virheellisillä perusteilla tai väärän menettelyn seurauksena. Sitten kysymys julkishallinnon ammattietiikan neuvoa-antavasta ryhmästä: suoraan kansan valitsemille Euroopan parlamentin jäsenille on ilmeisesti hyvä olla käytössä eri menettely kuin virkamiehille, kuten jäsen Grässle täällä jo totesi. Mutta myös valittuja kansanedustajia koskevan menettelyn on oltava vähintään yhtä tiukka, koska ei voida lähteä siitä, että helpotetaan eettisiä vaatimuksia parlamentin jäsenten osalta. Useissa maissa parlamentin jäsenten vaalirahoitus on julkinen, ja saattaa olla paikallaan, että parlamentti toimii siihen suuntaan, että nämä kansalliset selvitykset vaalirahoituksesta, ehdokkaiden vaalimainonnasta ja sen rahoituksesta otetaan mukaan parlamentin tietokantoihin, jotta ne olisivat nähtävillä myös Euroopan unionin tasolla. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan todeta, että Euroopan tason poliittisilla puolueille ja säätiöille ei saa antaa poikkeuksia yleisestä ilmoitusvelvollisuudesta."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, správa pána Pomésa Ruiza je obsiahla. Problematické oblasti sú dobre stanovené a vyžadujú si potrebné opatrenia. V tejto súvislosti by som rád odkázal podpredsedovi Komisie, pánovi Kallasovi, že v priebehu jeho funkčného obdobia sa veľa zlepšilo, najmä v otvorenosti a transparentnosti Únie. V tejto oblasti bol veľmi aktívny. Dôkazom sú mnohé nové databázy na internete. Avšak problém uvedený aj v správe je, že vyhľadávacie postupy sú stále neuspokojivé. Musíme to napraviť. V tomto prípade musí byť materiál vo vyhľadávačoch štandardizovaný. Inými slovami, ak neexistuje vhodný vyhľadávací proces, je nebezpečenstvo, že bude prístupných veľa informácií, ale ich prebytok ovplyvní kvalitu. Je potrebné zvážiť otázku čiernej listiny dokázaných podvodov. V podstate naša skupina schvaľuje takúto listinu, ale musíme najmä zabezpečiť, aby ochrana osobných údajov jednotlivcov bola zaručená, a aby nikto nebol zaradený na čiernu listinu bezdôvodne alebo v dôsledku chybných postupov. Následne vyvstáva otázka Poradného výboru pre normy vo verejnom živote. Pre členov Európskeho parlamentu, ktorí sú volení priamo ľuďmi, je samozrejme dobré zachovávať iný postup než v prípade štátnych úradníkov, ako už povedala pani Grässle. Postup pre volených poslancov musí byť minimálne rovnako prísny, pretože neexistuje žiadny dôvod pre presadzovanie toho, aby boli etické požiadavky pre poslancov Parlamentu voľnejšie. Je verejne známe, že v mnohých krajinách stáli v pozadí voľby poslancov parlamentu peniaze. Bolo by správne, ak by Parlament v tomto smere podnikol kroky, aby vnútroštátne vyhlásenia o financovaní volieb, kampani kandidátov a jej financovaní boli zahrnuté v databázach Parlamentu a takto dostupné tiež na úrovni Európskej únie. Na záver chcem povedať, že európske politické strany a nadácie nemôžu byť oslobodené od všeobecnej povinnosti oznamovať svoje záujmy a zdroje financií."@sk19
". Gospod predsednik, gospod komisar, poročilo gospoda Pomésa Ruiza je izčrpno. Težavna področja so dobro opredeljena, treba je samo še sprejeti potrebne ukrepe. V zvezi s tem bi rad podpredsedniku Komisije gospodu Kallasu povedal, da so bile v času njegovega mandata izvedene pomembne izboljšave v glavnem v zvezi z odprtostjo in preglednostjo Unije ter da je bil na tem področju izjemno dejaven. O tem pričajo številne nove baze podatkov v internetu, težava, ki jo omenja tudi poročilo, pa je v tem, da so postopki za iskanje še vedno nezadovoljivi, kar je treba popraviti. Zato je treba standardizirati gradivo na iskalnikih. Z drugimi besedami, če ni ustreznega postopka za iskanje, obstaja nevarnost, da bo pridobljenih veliko informacij in da bo zaradi te količine kakovost slabša. Treba je obravnavati vprašanje „črnega seznama“ dokazanih goljufivih dejanj. Naša skupina ta seznam načeloma odobrava in ga podpira, vendar moramo zagotoviti zlasti zaščito podatkov posameznikov in preprečiti, da bi bil kdo brez utemeljenega razloga ali zaradi napačnih postopkov uvrščen na črni seznam. Tudi svetovalni odbor o merilih v javnem življenju je postavil vprašanje. Jasno je, da je za poslance Evropskega parlamenta, ki jih neposredno izvolijo državljani, dobro imeti postopek, ki je drugačen od tistega za državne uradnike, kot je tukaj dejala že gospa Grässle. Vendar mora biti tudi postopek za izvoljene poslance vsaj enako strog, saj ni razloga, da bi bile etične zahteve za poslance Evropskega parlamenta milejše. V mnogih državah so podatki o denarju, s katerim se financira volitve poslancev, javno znani in morda bi lahko tudi Parlament ukrepal v tej smeri, tako da se nacionalne izjave o financiranju volitev, reklamnih kampanjah kandidatov in njihovem financiranje vključijo v baze podatkov, da bodo to pregledno tudi na ravni Evropske unije. Na koncu bi rad povedal, da politične stranke in ustanove na evropski ravni ne morejo biti oproščene splošne obveznosti, da navedejo interese in vire financiranja."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! José Javier Pomés Ruiz betänkande är mycket innehållsrikt. Problemområdena är väl beskrivna och färdiga för nödvändiga åtgärder. I detta sammanhang skulle jag vilja säga till kommissionens vice ordförande Siim Kallas att det på det hela taget har skett stora förbättringar under hans mandatperiod när det gäller öppenhet och insyn i gemenskapen och han har varit oerhört aktiv på det här området. Bevis för detta är de många nya databaserna på Internet, men problemet som även tas upp i betänkandet och som måste rättas till är att sökmetoderna fortfarande är otillfredsställande. Därför bör materialet i sökmotorerna standardiseras. Med andra ord: om det saknas det lämpliga sökmetoder finns det risk för att man visserligen hittar mycket information, men att den stora mängden går ut över kvaliteten. Frågan om den ”svarta listan” med fastställda bedrägerifall måste tas i beaktande. Vår grupp samtycker till och förespråkar i princip den här listan, men vi måste särskilt se till att uppgiftsskyddet garanteras för privatpersoner och att ingen blir svartlistad på det här sättet utan tillräcklig anledning eller på grund av att felaktiga förfaranden genomförts. Sedan har vi frågan om den rådgivande gruppen för normer i offentlig förvaltning. Ledamöterna i Europaparlamentet är direktvalda av folket och för dem är det givetvis bra med ett förfarande som skiljer sig från statstjänstemännens, precis som Ingeborg Grässle redan sagt här. Men förfarandet för valda ledamöter måste också vara minst lika strikt – det får inte finnas anledning att påstå att etiska krav ska vara slappare för parlamentsledamöterna. I många länder är det offentlig information hur mycket pengar som används för att finansiera valet av parlamentsledamöter, och det kunde vara på sin plats att parlamentet börjar röra sig i samma riktning och inkludera nationella förklaringar om valfinansiering, om kandidaternas valkampanjer och om finansiering av dessa i parlamentets databas, så att de blir offentliga även på EU-nivå. Till sist skulle jag vilja säga att de politiska partierna och organisationerna på EU-nivå inte kan befrias från den allmänna skyldigheten att tillkännage intressen och finansieringskällor. ( )"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph