Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris, eigenlijk is dit debat een opwarmertje voor de kwijtingsoefening die op dit ogenblik plaatsvindt in de Commissie begrotingscontrole, en voor de buitengewone hoorzitting die we volgende week met de commissarissen Spidla en Hübner zullen hebben. Centraal in dat debat staat paragraaf 41 van het verslag van collega Pomés Ruiz, waarin de Commissie gevraagd wordt de afgifte van nationale betrouwbaarheidsverklaringen te steunen. Commissaris, als u dit toezegt zal de strijd die wij in de kwijting voeren, geen strijd zijn van het Europees Parlement tegen de Commissie maar een gezamenlijke strijd: Commissie én Parlement tegen de lidstaten. Dit is de beste strategie, ook voor de Commissie in onderlinge samenhang. Transparantie zorgt inderdaad voor geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid, daar is iedereen het over eens. Een van de aspecten daarvan is inderdaad de openbaarmaking van informatie over de eindbegunstigden van EU-middelen. Informatie daarover verstrekken is volgens het Financieel Reglement verplicht, maar die info moet dan wel toegankelijk worden gemaakt, betrouwbaar zijn en geschikt voor nadere onderzoeken. Met alle respect, mijnheer de commissaris, er worden pogingen ondernomen op uw website maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Sommige privé-initiatieven doen het echt beter. Dit verslag van collega Pomés Ruiz beschrijft ook heel duidelijk wàt er verbeterd moet worden: de presentatie, de inhoud, de organisatie van de gegevens. De Commissie begrotingscontrole vraagt om vóór 2009 met een afgerond geheel te komen. Via een amendement wil ik dat een jaartje vervroegen. Als we daarin slagen dan zullen de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement in 2009 met een nieuwe en schone lei kunnen beginnen. Ik vraag de collega's dat amendement te steunen. Commissaris, ik heb nog een vraag aan u: wat is de stand van zaken inzake de in paragraaf 34 beschreven belofte van uw kant om de namen van alle leden van formele en informele groepen met ingang van 2008 te publiceren? Ik sluit daarbij ook aan bij de vraag van Dan Jørgensen. Tenslotte, Voorzitter, ook aan u een vraag: wanneer zal het Bureau van dit Parlement in volle transparantie beslissen om de namen van alle leden van het vrijwillig pensioenfonds van dit Parlement bekend te maken? Die mensen zijn namelijk ook eindbegunstigden van belangrijke Europese middelen. Ik wil u vragen deze boodschap aan het Bureau over te maken."@nl3,3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, tato rozprava je ve skutečnosti jakýmsi zahřívacím kolem pro postup udílení absolutoria, které nyní probíhá ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, stejně jako pro mimořádné slyšení, které je plánováno na příští týden s komisaři Špidlou a Hübnerem. Klíčovou otázkou této rozpravy je bod 41 zprávy pana Pomés Ruize, v němž se Komise naléhavě vyzývá, aby podpořila vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti. Pane komisaři, pokud slíbíte, že tato prohlášení podpoříte, boj, který vedeme v postupu absolutoria, nebude bojem Parlamentu proti Komisi, ale bojem za společnou věc: Komise a Parlamentu proti členským státům. To je nejlepší strategie i z hlediska vnitřní strategie Komise. Průhlednost ještě nezajišťuje důvěryhodnost a odpovědnost; na tom se všichni shodneme. Jedním z jejích aspektů je zveřejňování informací o konečných příjemcích finančních prostředků EU. Podle finančního nařízení je poskytování těchto informací povinné, tyto informace však musí být zpřístupněny, musí být spolehlivé a musí být dále přezkoumatelné. Ve vší úctě, pane komisaři, na vaší internetové stránce byl učiněn pokus, ale k dokonalosti má ještě daleko. Některé soukromé iniciativy plní tento účel lépe. Tato zpráva pana Pomés Ruize rovněž velmi zřetelně stanoví, co je třeba zlepšit: předkládání, obsah a organizaci informací. Výbor pro rozpočtovou kontrolu požaduje, aby se tak stalo do roku 2009. Mám v úmyslu předložit pozměňovací návrh, který by stanovil změny do roka. Pokud to dokážeme, může nová Komise a nový Parlament začít v roce 2009 s čistým štítem. Žádám své kolegy poslance, aby tento pozměňovací návrh podpořili. Pane komisaři, mám na vás další dotaz: jak jste pokročil ohledně svého závazku podle bodu 34 zveřejňovat od roku 2008 jména všech členů všech formálních i neformálních skupin? Rovněž se připojuji k otázce, kterou k tomuto tématu položil Dan Jørgensen. Závěrem mám, pane předsedající, jednu otázku na vás: kdy se rozhodne sekretariát Parlamentu pro úplnou průhlednost a zveřejní jména všech dobrovolných penzijních fondů všech poslanců Parlamentu? Tito lidé jsou přece také příjemci nemalých finančních prostředků EU. Žádám vás, abyste předal tuto zprávu sekretariátu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Denne forhandling er egentlig en opvarmning til dechargeproceduren, som i øjeblikket finder sted i Budgetkontroludvalget, og til den ekstraordinære høring, som vi har af kommissærerne Špidla og Hübner i næste uge. Et vigtigt emne i denne forhandling er punkt 41 i hr. Pomés Ruiz' betænkning, hvori Kommissionen anmodes om at støtte offentliggørelsen af nationale revisionserklæringer. Hr. kommissær, hvis De lover at støtte dette, vil den kamp, som vi fører under dechargeproceduren, ikke være Europa-Parlamentets kamp mod Kommissionen, men en fælles kamp, nemlig Kommissionens og Parlamentets kamp mod medlemsstaterne. Dette er den bedste strategi, også for Kommissionens interne samhørighed. Gennemsigtighed sikrer absolut troværdighed og ansvar. Det er alle enige om. Et af aspekterne ved dette er faktisk offentliggørelse af information om de endelige modtagere af støtte fra EU-midler. Det er ifølge finansforordningen obligatorisk, at der gives oplysninger herom, men disse oplysninger skal gøres tilgængelige og være pålidelige, og de skal være egnede til yderligere undersøgelse. Med al respekt, hr. kommissær, der gøres forsøg på det på Deres websted, men der er stadig lang vej endnu. Nogle private initiativer gør det faktisk bedre. Denne betænkning af hr. Pomés Ruiz beskriver også helt tydeligt, hvad der skal forbedres, nemlig udformningen, indholdet og systematiseringen af oplysningerne. Budgetkontroludvalget anmoder om, at dette afsluttes inden 2009. Jeg ønsker at stille et ændringsforslag om, at dette fremskyndes med et år. Hvis det lykkes os, kan den nye Kommission og det nye Parlament i 2009 begynde på en frisk. Jeg beder medlemmerne om at støtte dette ændringsforslag. Hr. kommissær, jeg har endnu et spørgsmål til Dem. Hvordan er situationen, hvad angår Deres tilsagn, som er beskrevet i punkt 34, om at offentliggøre navnene på alle medlemmer af formelle og uformelle grupper fra 2008? I den forbindelse tilslutter jeg mig også Dan Jørgensens spørgsmål. Til sidst har jeg også et spørgsmål til Dem, hr. formand. Hvornår vil Parlamentets Præsidium beslutte sig for fuld gennemsigtighed og offentliggøre navnene på alle medlemmer af Parlamentets frivillige pensionsfond? Disse mennesker er nemlig også modtagere af betydelige europæiske midler. Jeg vil bede Dem om at viderebringe dette budskab til Præsidiet."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Im Grunde bildet diese Aussprache den Auftakt zu dem derzeitig im Ausschuss für Haushaltskontrolle stattfindenden Entlastungsverfahren sowie zu der außerordentlichen Anhörung in der nächsten Woche mit den Kommissionsmitgliedern Spidla und Hübner. Im Mittelpunkt der Diskussion steht Ziffer 41 des Berichts von Herrn Pomés Ruiz, in der der Kommission nahegelegt wird, die Abgabe nationaler Zuverlässigkeitserklärungen zu unterstützen. Herr Kommissar, wenn Sie dazu Ihre Zusage geben, wird der Kampf, den wir im Entlastungsverfahren führen, kein Kampf des Parlaments gegen die Kommission, sondern ein gemeinsamer Kampf sein: Kommission Parlament gegen die Mitgliedstaaten. Dies ist auch für die innere Geschlossenheit der Kommission die beste Strategie. Transparenz sorgt wirklich für Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit, darin stimmen wir alle überein. Einer der Aspekte davon ist tatsächlich die Veröffentlichung von Informationen über die Endbegünstigten von EU-Mitteln. Die Bereitstellung solcher Informationen ist gemäß der Haushaltsordnung obligatorisch, aber diese Informationen müssen dann zugänglich und verlässlich sein und sich für weitere Untersuchungen eignen. Bei allem Respekt, Herr Kommissar, auf Ihrer Webseite sind Sie zwar darum bemüht, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Einige private Initiativen bringen wirklich mehr zustande. Dieser Bericht von Herrn Pomés Ruiz beschreibt auch ganz klar und deutlich, was besser werden muss: die Präsentation, der Inhalt und die Anordnung der Daten. Der Haushaltskontrollausschuss fordert, dies vor 2009 abzuschließen. Über einen Änderungsantrag möchte ich dies um ein Jahr vorverlegen. Wenn uns das gelingt, dann können die neue Kommission und das neue Parlament 2009 ganz von vorne anfangen. Ich bitte meine Kolleginnen und Kollegen um Unterstützung für diesen Änderungsantrag. Herr Kommissar, gestatten Sie mir noch eine Frage: Wie ist der Stand der Dinge hinsichtlich Ihrer in Ziffer 34 gegebenen Zusagen, die Namen aller Mitglieder formeller und informeller Gruppen ab 2008 zu veröffentlichen? Ich schließe mich damit auch Dan Jørgensens Frage an. Abschließend möchte ich an Sie, Herr Präsident, eine Frage richten: Wann wird das Präsidium dieses Parlaments volle Transparenz üben und die Namen aller Mitglieder des freiwilligen Pensionsfonds dieses Parlaments veröffentlichen? Diese Leute sind nämlich ebenfalls Begünstigte beträchtlicher EU-Mittel. Ich darf Sie bitten, diese Botschaft dem Präsidium zu übermitteln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η συζήτηση είναι πράγματι προθέρμανση για τη διαδικασία απαλλαγής που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, και για την έκτακτη ακρόαση που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα με τους Επιτρόπους Špidla και Hübner. Ένα βασικό θέμα σε αυτήν τη συζήτηση είναι η παράγραφος 41 της έκθεσης του κ. Pomés Ruiz, όπου η Επιτροπή προτρέπεται να υποστηρίξει την έκδοση εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας. Κύριε Επίτροπε, εάν δεσμευτείτε ότι θα το στηρίξετε αυτό, η προσπάθεια που καταβάλλουμε στη διαδικασία απαλλαγής δεν θα είναι μια προσπάθεια του Κοινοβουλίου έναντι της Επιτροπής αλλά μια κοινή προσπάθεια: η Επιτροπή το Κοινοβούλιο έναντι των κρατών μελών. Αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική, για την εσωτερική συνοχή της Επιτροπής επίσης. Η διαφάνεια δεν διασφαλίζει πράγματι την αξιοπιστία και την υποχρέωση λογοδοσίας. Όλοι συμφωνούν ως προς αυτό. Μία πτυχή είναι πράγματι η δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με αυτό, αλλά αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες, πρέπει να είναι αξιόπιστες και πρέπει να είναι κατάλληλες για περαιτέρω έρευνα. Με όλο τον σεβασμό, κύριε Επίτροπε, γίνονται προσπάθειες στον δικτυακό τόπο σας, αλλά μένει πολύς δρόμος ακόμα. Ορισμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες το καταφέρνουν πράγματι καλύτερα. Αυτή η έκθεση του κ. Pomés Ruiz διευκρινίζει επίσης ξεκάθαρα τι πρέπει να βελτιωθεί: η παρουσίαση, το περιεχόμενο και η οργάνωση των πληροφοριών. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ζητά να ολοκληρωθεί αυτό πριν από το 2009. Θέλω να υποβάλω μια τροπολογία για να το επισπεύσω κατά ένα έτος. Εάν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, τότε η νέα Επιτροπή και το νέο Κοινοβούλιο θα μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή το 2009. Ζητώ από τους συναδέλφους μου να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία. Κύριε Επίτροπε, έχω άλλη μία ερώτηση να σας θέσω: ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το εγχείρημά σας που αναφέρεται στην παράγραφο 34 για τη δημοσίευση των ονομάτων όλων των μελών τόσο των επίσημων όσο και των άτυπων ομάδων από το 2008; Συμμερίζομαι επίσης την ερώτηση που έθεσε ο Dan Jørgensen σχετικά με αυτό το θέμα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση για εσάς: πότε θα αποφασίσει η Γραμματεία του Κοινοβουλίου να επιλέξει την πλήρη διαφάνεια και να δημοσιεύσει τα ονόματα όλων των μελών του εθελοντικού συνταξιοδοτικού ταμείου του Κοινοβουλίου; Εξάλλου, αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσης δικαιούχοι σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας ζητώ να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στη Γραμματεία."@el10
"Mr President, Commissioner, this debate is really a warm-up act for the discharge procedure currently taking place in the Committee on Budgetary Control, and for the extraordinary hearing that we are to have next week with Commissioners Špidla and Hübner. A key issue in that debate is paragraph 41 of Mr Pomés Ruiz’s report, in which the Commission is urged to support the issuing of National Declarations of Assurance. Commissioner, if you pledge to support this, the struggle we are waging in the discharge procedure will not be a struggle of Parliament against the Commission but a joint struggle: the Commission Parliament against the Member States. This is the best strategy, for the internal cohesion of the Commission too. Transparency does indeed ensure credibility and accountability; everyone agrees on that. One aspect of this is indeed the publication of information about the ultimate beneficiaries of EU funds. It is compulsory under the Financial Regulation to provide information on this, but this information must be made accessible, it must be reliable and it must be suitable for further research. With all due respect, Commissioner, attempts are being made on your website but there is a long way to go. Some private initiatives really are doing this better. This report by Mr Pomés Ruiz also sets out very clearly what needs to be improved: the presentation, the content and the organisation of the information. The Committee on Budgetary Control is asking for this to be completed before 2009. I want to submit an amendment to bring this forward by one year. If we manage to do that, then the new Commission and the new Parliament will be able to start with a clean slate in 2009. I ask my fellow Members to support that amendment. Commissioner, I have another question to put to you: what is the state of affairs regarding the undertaking on your part set out in paragraph 34 to publish the names of all members of formal and informal groups from 2008? I also endorse the question put by Dan Jørgensen on this topic. Finally, Mr President, I have a question for you: when will Parliament’s Secretariat decide to opt for complete transparency and publish the names of all members of Parliament’s voluntary pension fund? After all, these people are also beneficiaries of substantial European funds. I ask you to convey this message to the Secretariat."@en4
"Señor Presidente, Comisario, este debate es, en realidad, el calentamiento previo al procedimiento de aprobación de la gestión que está teniendo lugar actualmente en la Comisión de Control Presupuestario y a la audiencia extraordinaria que celebraremos la semana próxima con los comisarios Špidla y Hübner. Una cuestión clave del debate es el párrafo 41 del informe del señor Pomés Ruiz, en el que se urge a la Comisión a apoyar la presentación de declaraciones nacionales de fiabilidad. Comisario, si se compromete a apoyarlo, la lucha que libramos en relación con el procedimiento de aprobación de la gestión no será una lucha entre el Parlamento y la Comisión, sino una lucha en un frente común: la Comisión el Parlamento frente a los Estados miembros. Ésta es la mejor estrategia, también para la cohesión interna de la Comisión. La transparencia, por supuesto, garantiza la credibilidad y la responsabilidad; todos estamos de acuerdo. Uno de los aspectos de la transparencia es, sin lugar a dudas, la publicación de información sobre los beneficiarios finales de los fondos de la UE. En virtud del Reglamento Financiero, es obligatorio proporcionar información a este respecto, y dicha información debe ser accesible, fiable y oportuna, en el sentido de que permita proceder a investigaciones adicionales. Con el debido respeto, Comisario, se está intentando mejorar su sitio web, pero queda mucho por hacer. Algunas iniciativas privadas lo están haciendo, ciertamente, mejor. En el informe del señor Pomés Ruiz también se establecen claramente los aspectos que se deben mejorar: la presentación, el contenido y la organización de la información. La Comisión de Control Presupuestario solicita que se concluya antes de 2009. Quiero presentar una enmienda para adelantar el plazo en un año. Si lo logramos, la nueva Comisión y el nuevo Parlamento podrán comenzar a trabajar en 2009 sin lastres del pasado. Pido a mis colegas diputados que apoyen la enmienda. Comisario, tengo otra pregunta para usted: ¿cuál es la situación actual en relación con su compromiso, expresado en el párrafo 34, de publicar los nombres de todos los miembros de los grupos formales e informales a partir de 2008? Asimismo, respaldo la pregunta formulada por Dan Jørgensen sobre esta cuestión. Por último, señor Presidente, tengo una pregunta para usted: ¿cuándo se decidirá la Secretaría del Parlamento a ser completamente transparente y publicar los nombres de todos los diputados que disponen de un fondo de pensiones voluntario? A fin de cuentas, estas personas también son beneficiarias de fondos europeos cuantiosos. Le pido que transmita este mensaje a la Secretaría."@es21
"Hr president, volinik, see arutelu on tegelikult soojenduseks heakskiidu andmise menetlusele, mis eelarvekontrollikomisjonis praegu aset leiab, ja erakorralisele kuulamisele, mis meil toimub järgmisel nädalal koos volinike Špidla ja Hübneriga. Selle arutelu põhiküsimuseks on hr Pomés Ruizi raporti lõige 41, milles komisjonil soovitatakse toetada riiklike kinnitavate avalduste esitamist. Volinik, kui te palute seda toetada, ei ole võitlus, mida me peame heakskiidu andmise menetluse üle, mitte parlamendi võitlus komisjoni vastu, vaid ühine võitlus: komisjon parlament liikmesriikide vastu. See on parim strateegia ka seoses komisjonisisese ühtekuuluvusega. Läbipaistvus suurendab mõistagi usaldusväärsust ja vastutust; sellega on igaüks nõus. Kahtlemata on selle üks aspekt andmete avaldamine kõigi ELi fondidest toetuste saajate kohta. Finantsmääruse kohaselt on sellise teabe andmine kohustuslik, kuid see teave tuleb teha ka kättesaadavaks, see peab olema usaldusväärne ja sobiv edasisteks uuringuteks. Teie veebisaidil, volinik, on selles suhtes arvestatavaid jõupingutusi tehtud, kuid pikk tee on veel käia. Mõned eraalgatused on tõepoolest paremad. Ka selles hr Pomés Ruizi raportis on väga selgelt välja toodud, mida on tarvis parandada: teabe esitusviisi, sisu ja teabekorraldust. Eelarvekontrollikomisjon palub, et see saaks lõpetatud enne 2009. aastat. Tahan teha muudatuse ja tuua selle tähtaja ühe aasta võrra ettepoole. Kui me suudame sellega hakkama saada, võib uus komisjon ja uus parlament 2009. aastal alustada puhtalt lehelt. Ma palun oma kaasliikmeid seda muudatust toetada. Volinik, mul on teile veel üks küsimus: milline on asjade seis teiepoolse kohustusega, mis on sätestatud lõikes 34, avaldada kõigi 2008. aasta ametlike ja mitteametlike rühmade liikmete nimed? Ma kiidan heaks ka Dan Jørgenseni poolt sel teemal esitatud küsimuse. Lõpuks, hr president, on mul küsimus teile: millal otsustab parlamendi sekretariaat valida täieliku läbipaistvuse ja avaldada kõigi parlamendi vabatahtliku pensionifondi liikmete nimed? Pealegi on need inimesed ka oluliste Euroopa fondide hüvitisesaajad. Ma palun teil edastada see sõnum sekretariaadile."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, tämä keskustelu on todellinen alkuverryttely talousarvion valvontavaliokunnassa käynnissä olevalle vastuuvapausmenettelylle sekä ylimääräiselle kuulemiselle, jonka pidämme ensi viikolla komission jäsen Špidlan ja komission jäsen Hübnerin kanssa. Kyseisessä keskustelussa käsitellään keskeisesti José Javier Pomés Ruizin mietinnön 41 kohtaa, jossa komissiota kehotetaan tukemaan jäsenvaltioiden esittämiä kansallisia tarkastuslausumia. Arvoisa komission jäsen, jos sitoudutte tekemään näin, vastuuvapausmenettelyssä käymämme kamppailu ei ole parlamentin kamppailu komissiota vastaan vaan komission ja parlamentin yhteinen kamppailu jäsenvaltioita vastaan. Tämä on paras strategia myös komission sisäisen yhtenäisyyden kannalta. Avoimuus todellakin lisää uskottavuutta ja tilintekovelvollisuutta, ja me kaikki olemme tästä samaa mieltä. Yksi asiaan liittyvä näkökohta on EU:n varojen lopullisia saajia koskevien tietojen julkaiseminen. Varainhoitoasetuksen mukaan nämä tiedot on annettava, mutta tiedot on myös asetettava saataville, niiden on oltava luotettavia ja niiden on sovelluttava lisätutkimusten tekemiseen. Arvoisa komission jäsen, kaikella kunnioituksella verkkosivustonne on kyllä hyvä yritys, mutta tehtävää on vielä paljon. Muutamat yksityiset aloitteet ovat onnistuneet asiassa paremmin. José Javier Pomés Ruizin mietinnössä todetaan myös selvästi, että tiedon esitystapaa, sisältöä ja rakennetta on parannettava. Talousarvion valvontavaliokunta pyytää saamaan tämän prosessin valmiiksi ennen vuoden 2009 loppua. Haluan esittää asiaa koskevan tarkistuksen: pyydän, että tätä aikaistettaisiin vielä yhdellä vuodella. Jos onnistuisimme siinä, uusi komissio ja uusi parlamentti voisivat aloittaa puhtaalta pöydältä vuonna 2009. Hyvät parlamentin jäsenet, pyydän teitä tukemaan tätä tarkistusta. Arvoisa komission jäsen, haluan esittää teille vielä toisen kysymyksen. Kuinka olette edenneet 34 kohdan mukaisessa sitoumuksessanne julkaista vuodesta 2008 alkaen virallisten ja epävirallisten ryhmien kaikkien jäsenten nimet? Yhdyn myös kysymykseen, jonka Dan Jørgensen esitti tästä aiheesta. Arvoisa puhemies, esitän lopuksi teille yhden kysymyksen. Koska parlamentin sihteeristö päättää alkaa toimia todella avoimesti ja julkaista parlamentin vapaaehtoiseen eläkerahastoon kuuluvien parlamentin jäsenten nimet? Loppujen lopuksihan myös nämä henkilöt saavat huomattavia määriä EU:n varoja. Pyydän teitä välittämään tämän viestin sihteeristölle."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce débat est en réalité une sorte d’échauffement pour la procédure de décharge qui se déroule actuellement au sein de la commission du contrôle budgétaire, et pour l’audience extraordinaire que nous devrons avoir la semaine prochaine avec les commissaires Špidla et Hübner. L’un des points critiques de ce débat est le paragraphe 41 du rapport de M. Pomés Ruiz, invitant la Commission à soutenir la publication des déclarations nationales d’assurance. Monsieur le Commissaire, si vous vous engagez à la soutenir, le combat que nous menons dans cette procédure de décharge ne sera pas un combat du Parlement contre la Commission mais un combat conjoint: la Commission le Parlement contre les États membres. C’est la meilleure stratégie, également pour la cohésion interne de la Commission. La transparence assure en effet la crédibilité et la publicité des décisions; tout le monde s’accorde à ce sujet. Et l’un des aspects est en effet la publication des informations sur les bénéficiaires finaux des fonds de l’UE. En vertu du règlement financier, il est obligatoire de fournir des informations à ce sujet, mais cette information doit être rendue accessible; elle doit être fiable et pouvoir se prêter à de plus amples recherches. Avec tout notre respect, Monsieur le Commissaire, nous faisons des recherches sur votre site mais le cheminement est long. Certaines initiatives privées font en réalité mieux le travail. Le rapport de M. Pomés Ruiz met également très clairement en lumière ce qu’il faut améliorer: la présentation, le contenu et l’organisation de l’information. La commission du contrôle budgétaire demande que cela soit terminé avant 2009. J’aimerais soumettre un amendement pour faire avancer cela d’un an. Si nous nous arrangeons pour le faire, alors la nouvelle Commission et le nouveau Parlement pourront repartir sur de nouvelles bases en 2009. Je demande donc à mes collègues de soutenir cet amendement. Monsieur le Commissaire, j’ai une autre question à vous poser: où en est-on concernant l’initiative, que vous proposez au paragraphe 34, de publier les noms de tous les membres des groupes formels et informels à partir de 2008? Je me rallie également à la question posée par Dan Jørgensen à ce sujet. Enfin, Monsieur le Président, j’ai une question pour vous: quand le secrétariat du Parlement va-t-il décider d’opter pour une transparence complète et publier les noms de tous les membres du fonds de pension volontaire du Parlement? Après tout, ces gens sont également bénéficiaires de fonds européens substantiels. Je vous saurai gré de transmettre ce message au secrétariat."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Ez a vita pusztán bemelegítés a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelenleg is folyamatban lévő mentesítési eljárásához és a jövő héten Špidla és Hübnerand urakkal tartandó rendkívüli meghallgatáshoz. A vita egyik kulcsfontosságú kérdése Pomés Ruiz úr jelentésének 41. bekezdése lesz, amelyben Pomés Ruiz úr arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa a nemzeti megbízhatósági nyilatkozatok kiállítását. Biztos úr, ha ígéretet tesz ennek támogatására, úgy a mentesítési eljárásban vívott harcban nem a Parlament fog a Bizottsággal szemben állni, hanem a harc közös lesz: a Bizottság a Parlament közös harca a tagállamok ellen. A Bizottság belső kohéziójának szempontjából is ez a legjobb a stratégia. Mindenki egyetért abban, hogy az átláthatóság valóban garantálja a hitelességet és elszámoltathatóságot. Ennek egyik eleme valóban az EU pénzeszközeinek végső kedvezményezettjeiről szóló információk közzététele. A költségvetési szabályzat szerint is kötelező tájékoztatást nyújtani erről, de ezt az információt hozzáférhetővé kell tenni, megbízhatónak és a további kutatásokra alkalmasnak kell lennie. Az Ön iránt érzett minden megbecsülésem ellenére ugyan vannak valamilyen próbálkozások a honlapjukon, de nagyon hosszú még az út a célig. Vannak bizonyos magánjellegű kezdeményezések, amelyek sokkal ügyesebbek ebben. Pomés Ruiz úr jelentése szintén egyértelműen ismerteti, hogy min kellene javítani: az információ ismertetésén, tartalmán, és szerkezetén. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság azt szeretné, ha ez 2009 előtt teljesülne. Szeretnék benyújtani egy módosítást arra, hogy ez az időpont egy évvel korábban legyen. Ha el tudnánk érni ezt, akkor az új Bizottság és az új Parlament tiszta lappal indulhatna 2009-ben. Arra kérem képviselőtársaimat, támogassák ezt a módosítást. Biztos úr, szeretnék egy másik kérdést is feltenni Önnek: az Ön részéről hogyan áll a 34. bekezdésben leírt kötelezettség vállalása, amely szerint 2008-tól kezdve a formális és informális csoportok tagjainak nevét egyaránt közzé kívánja tenni? Támogatom Dan Jørgensen e témában feltett kérdését is. Végezetül, elnök úr szeretnénk Önnek is feltenni egy kérdést: mikor dönt majd a Parlament Titkársága a teljes átláthatóság mellett, és mikor fogja közzétenni a parlament önkéntes nyugdíjpénztára tagjainak nevét? Hiszen tulajdonképpen ezek az emberek is jelentős európai pénzeszközök kedvezményezettjei. Kérem, továbbítsa ezt az üzenetet a Titkárság felé."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, in realtà questo dibattito è un esercizio di riscaldamento per la procedura di discarico che si sta svolgendo attualmente nella commissione per il controllo dei bilanci, e per l’audizione straordinaria che avremo la settimana prossima con i Commissari Špidla e Hübner. Il punto centrale del dibattito è il paragrafo 41 della relazione dell’onorevole Pomés Ruiz, nel quale si sollecita la Commissione a perorare la presentazione di dichiarazioni nazionali di affidabilità. Signor Commissario, se lei si impegna in tal senso, la lotta che stiamo combattendo nella procedura di discarico non sarà una lotta del Parlamento contro la Commissione, ma una lotta comune della Commissione del Parlamento contro gli Stati membri. Questa è la strategia migliore, anche per la coesione interna della Commissione. La trasparenza garantisce infatti credibilità e responsabilità; tutti sono d’accordo su questo punto. Uno degli aspetti è proprio la pubblicazione di informazioni sui beneficiari finali dei fondi comunitari. Ai sensi del regolamento finanziario vige l’obbligo di fornire informazioni in materia, ma queste informazioni devono essere rese accessibili, devono essere affidabili e atte per ulteriori ricerche. Con tutto il dovuto rispetto, signor Commissario, nel suo sito si stanno compiendo tentativi, ma c’è molta strada da percorrere. Alcune iniziative private infatti sono migliori. La relazione dell’onorevole Pomés Ruiz definisce anche molto chiaramente cosa si debba migliorare: la presentazione, il contenuto e l’organizzazione delle informazioni. La commissione per il controllo dei bilanci chiede che il tutto sia completato prima del 2009. Voglio presentare un emendamento per anticipare di un anno. Se riusciamo a farlo, allora la nuova Commissione e il nuovo Parlamento potranno ricominciare da zero nel 2009. Chiedo ai colleghi di sostenere questo emendamento. Signor Commissario, ho un’altra domanda da rivolgerle: qual è la situazione circa il suo impegno inserito nel paragrafo 34 di pubblicare i nomi di tutti i membri di gruppi formali e informali a partire dal 2008? Mi associo alla domanda presentata dall’onorevole Jørgensen al riguardo. Infine, signor Presidente, ho una domanda per lei: quando il Segretariato del Parlamento deciderà a favore della piena trasparenza e pubblicherà i nomi di tutti i fondi pensionistici volontari dei membri del Parlamento? Dopo tutto, anche queste persone sono beneficiarie di sostanziali fondi europei. Le chiedo di trasmettere questo messaggio al Segretariato."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ši diskusija iš tikrųjų yra apšilimo treniruotė prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, šiuo metu vykstančią Biudžeto kontrolės komitete, ir neeilinį posėdį, kuriame dalyvausime kitą savaitę su Komisijos nariais V. Špidla ir D. Hübneriu. Pagrindinis klausimas toje diskusijoje yra J. J. Poméso Ruizo pranešimo 41 dalis, kurioje Komisija raginama paremti nacionalinio patikinimo pareiškimų išleidimą. Komisijos nary, jei Jūs siūlote tai palaikyti, tada kova, kurioje dalyvaujame per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, nebus Parlamento kova prieš Komisiją, bet jungtinė kova: Komisija Parlamentas prieš valstybes nares. Tai yra geriausia strategija, taip pat sukurianti geresnę Komisijos vidaus sanglaudą. Skaidrumas išties užtikrina patikimumą ir atsakingumą; visi su tuo sutinka. Vienas tokios strategijos aspektas iš tikrųjų yra informacijos apie galutinius Europos Sąjungos lėšų gavėjus skelbimas. Pagal finansinį reglamentą privalu pateikti apie tai informaciją, bet ši informacija turi būti prieinama, ji turi būti patikima, ir ji turi būti tinkama tolesniems tyrinėjimams. Tikrai vertinu Jūsų, Komisijos nary, pastangas tobulinant savo interneto svetainę, bet ten dar daug ką reikia atlikti. Kai kurios privačios iniciatyvos iš tikrųjų tai padaro geriau. Šiame J. J. Poméso Ruizo pranešime taip pat labai aiškiai išdėstoma, ką reikia pagerinti: pristatymą, turinį ir informacijos organizavimą. Biudžeto kontrolės komitetas prašo tai pabaigti iki 2009 m. Noriu pateikti pakeitimą nukelti šį terminą vieneriems metams. Jei mes sugebėsime tai padaryti, nauja Komisija ir naujas Parlamentas galės pradėti naujus darbus 2009 m. Prašau savo kolegas narius palaikyti šį pakeitimą. Komisijos nary, turiu Jums kitą klausimą: kaip yra vykdomas 34 dalyje išdėstytas Jūsų sumanymas paskelbti visų oficialių ir neoficialių frakcijų narių vardus nuo 2008 m.? Taip pat palaikau Dano Jørgenseno klausimą šia tema. Galiausiai, gerb. pirmininke, turiu klausimą Jums: kada Parlamento sekretoriatas nuspręs laikytis visiško skaidrumo ir paskelbs visų Parlamento savanoriško pensijų fondo narių vardus? Šiaip ar taip, šie žmonės taip pat gauna nemažai Europos Sąjungos lėšų. Prašau Jūsų perduoti šį pranešimą sekretoriatui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Šīs debates tiešām ir iesildīšanās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai, kas pašlaik notiek Budžeta kontroles komitejā, un ārkārtas uzklausīšanai ar komisāru un piedalīšanos, kas pie mums notiks nākamnedēļ. Šo debašu galvenais jautājums ir kunga ziņojuma 41. punkts, kurā izteikts aicinājums Komisijai atbalstīt valsts ticamības deklarāciju izdošanu. Komisāra kungs, ja jūs apņematies to atbalstīt, tad cīņa, kuru mēs izcīnām budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, būs nevis Parlamenta cīņa pret Komisiju, bet kopēja cīņa – Komisija Parlaments pret dalībvalstīm. Tā ir labākā stratēģija arī Komisijas iekšējai kohēzijai. Pārredzamība tiešām nenodrošina uzticamību un atbildību – tam piekritīs ikviens. Viens no aspektiem tiešām ir informācijas publicēšana par ES līdzekļu saņēmējiem. Saskaņā ar Finanšu regulu informācijas sniegšana par to ir obligāta, bet informācijai ir jākļūst pieejamai, tai jābūt uzticamai, un tai jābūt piemērotai turpmākai izpētei. Ar visu pienācīgo cieņu, komisāra kungs, jūsu tīmekļa vietnē veikti mēģinājumi, bet priekšā vēl ir tāls ceļš. Dažas privātas iniciatīvas to tiešām veic labāk. Šajā kunga ziņojumā ļoti skaidri izklāstīts, kas ir jāuzlabo: informācijas sniegšana, saturs un organizācija. Budžeta kontroles komiteja lūdz to pabeigt līdz 2009. gadam. Es vēlos iesniegt grozījumu, lai to izvirzītu viena gada laikā. Ja mēs to paveiksim, jaunā Komisija un jaunais Parlaments 2009. gadā varēs sākt darbu ar nevainojamu reputāciju. Es lūdzu kolēģus deputātus atbalstīt šo grozījumu. Komisāra, kungs, man jums ir vēl viens jautājums: kāda ir pašreizējais stāvoklis attiecībā uz jūsu apņemšanos, kas izklāstīta 34. punktā, publicēt visu 2008. gada oficiālo un neoficiālo grupu dalībnieku vārdus? Es apstiprinu arī jautājumu par šo tematu. Nobeigumā, priekšsēdētāja kungs, man ir jautājums jums: kad Parlamenta sekretariāts nolems izšķirties par pilnīgu pārredzamību un publicēs visu Parlamenta brīvprātīgā pensiju fonda dalībnieku vārdus? Galu galā, arī šie cilvēki saņem ievērojamus Eiropas līdzekļus. Lūdzu jūs nodot šo paziņojumu sekretariātam."@lv13
"Voorzitter, commissaris, eigenlijk is dit debat een opwarmertje voor de kwijtingsoefening die op dit ogenblik plaatsvindt in de Commissie begrotingscontrole, en voor de buitengewone hoorzitting die we volgende week met de commissarissen Spidla en Hübner zullen hebben. Centraal in dat debat staat paragraaf 41 van het verslag van collega Pomés Ruiz, waarin de Commissie gevraagd wordt de afgifte van nationale betrouwbaarheidsverklaringen te steunen. Commissaris, als u dit toezegt zal de strijd die wij in de kwijting voeren, geen strijd zijn van het Europees Parlement tegen de Commissie maar een gezamenlijke strijd: Commissie én Parlement tegen de lidstaten. Dit is de beste strategie, ook voor de Commissie in onderlinge samenhang. Transparantie zorgt inderdaad voor geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid, daar is iedereen het over eens. Een van de aspecten daarvan is inderdaad de openbaarmaking van informatie over de eindbegunstigden van EU-middelen. Informatie daarover verstrekken is volgens het Financieel Reglement verplicht, maar die info moet dan wel toegankelijk worden gemaakt, betrouwbaar zijn en geschikt voor nadere onderzoeken. Met alle respect, mijnheer de commissaris, er worden pogingen ondernomen op uw website maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Sommige privé-initiatieven doen het echt beter. Dit verslag van collega Pomés Ruiz beschrijft ook heel duidelijk wàt er verbeterd moet worden: de presentatie, de inhoud, de organisatie van de gegevens. De Commissie begrotingscontrole vraagt om vóór 2009 met een afgerond geheel te komen. Via een amendement wil ik dat een jaartje vervroegen. Als we daarin slagen dan zullen de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement in 2009 met een nieuwe en schone lei kunnen beginnen. Ik vraag de collega's dat amendement te steunen. Commissaris, ik heb nog een vraag aan u: wat is de stand van zaken inzake de in paragraaf 34 beschreven belofte van uw kant om de namen van alle leden van formele en informele groepen met ingang van 2008 te publiceren? Ik sluit daarbij ook aan bij de vraag van Dan Jørgensen. Tenslotte, Voorzitter, ook aan u een vraag: wanneer zal het Bureau van dit Parlement in volle transparantie beslissen om de namen van alle leden van het vrijwillig pensioenfonds van dit Parlement bekend te maken? Die mensen zijn namelijk ook eindbegunstigden van belangrijke Europese middelen. Ik wil u vragen deze boodschap aan het Bureau over te maken."@mt15
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Ta debata jest zaledwie rozgrzewką przed procedurą udzielania absolutorium, która ma miejsce w Komisji Kontroli Budżetowej, i przed nadzwyczajnym przesłuchaniem, które odbędzie się w przyszłym tygodniu przed komisarzami Špidlą i Hübner. Kluczowym zagadnieniem w tej debacie jest ust. 41 sprawozdania pana Pomésa Ruiza, w którym wzywa on Komisję do poparcia wydania krajowych oświadczeń o wiarygodności. Panie komisarzu! Jeśli zobowiąże się pan to poprzeć, prowadzona przez nas walka w sprawie udzielenia absolutorium nie będzie walką Parlamentu przeciwko Komisji, ale wspólną walką: Komisja Parlament przeciwko państwom członkowskim. Jest to najlepsza strategia również dla spójności Komisji. Przejrzystość nie oznacza wiarygodności i odpowiedzialności; wszyscy się z tym zgodzą. Jednym z aspektów jest w rzeczy samej publikacja informacji o bezpośrednich beneficjentach funduszy UE. Według rozporządzenia finansowego, udostępnienie informacji na ten temat jest obowiązkowe, jednak te informacje powinny być łatwo dostępne, rzetelne i muszą umożliwiać dalsze badania. Z całym szacunkiem, panie komisarzu, na pańskiej stronie internetowej poczyniono pewne starania, ale potrzebne jest jeszcze dużo pracy. Niektóre prywatne inicjatywy radzą sobie z tym znacznie lepiej. Sprawozdanie pana Pomésa Ruiza ustala bardzo jasno, co powinno być poprawione: sposób przedstawienia, zawartość i sposób organizacji informacji. Komisja Kontroli Budżetowej prosi o zakończenie tych działań przed 2009 r. Chciałbym przedstawić poprawkę odnośnie do przesunięcia tego terminu o rok do przodu. Jeśli nam się to uda, nowa Komisja i nowy Parlament będzie mógł z czystym kontem zacząć pracę w 2009 r. Proszę moich kolegów o poparcie tej poprawki. Panie komisarzu! Mam do pana kolejne pytanie: jaki jest stan rzeczy w sprawie podjętego przez pana przedsięwzięcia określonego w ust. 34, mającym na celu opublikowanie nazwisk wszystkich członków formalnych i nieformalnych grup od 2008 r.? Popieram także pytanie dotyczące tego samego tematu, przedstawione przez Dana Jørgensena. Wreszcie, panie przewodniczący, mam pytanie do pana: kiedy sekretariat Parlamentu zdecyduje się na zupełną przejrzystość i opublikuje nazwiska wszystkich członków parlamentarnych dobrowolnych funduszy emerytalnych? Przecież te osoby są także beneficjentami znaczących funduszy europejskich. Proszę o przekazanie tej wiadomości do sekretariatu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, este debate é realmente um exercício de aquecimento para o processo de quitação actualmente em curso na Comissão de Controlo Orçamental, bem como para a audição extraordinária que vamos ter na próxima semana com os Comissários Špidla e Hübner. Questão fulcral nesse debate é o n.º 41 do relatório do senhor deputado Pomés Ruiz, no qual a Comissão é instada a apoiar a publicação de declarações nacionais de fiabilidade. Senhor Comissário, se se comprometer a apoiar este ponto, a luta que estamos a travar no processo de quitação não será uma luta do Parlamento contra a Comissão, mas sim uma luta conjunta da Comissão do Parlamento contra os Estados-Membros. Esta é a melhor estratégia, inclusive para a coesão interna da Comissão. Todos estamos de acordo em que a transparência assegura, de facto, credibilidade e responsabilidade. Um aspecto deste facto é, realmente, a publicação de informações sobre os beneficiários finais dos fundos da UE. Nos termos do Regulamento Financeiro, é obrigatório proporcionar informações sobre esses beneficiários, devendo, porém essas informações ser acessíveis, fiáveis e adequadas para investigações adicionais. Com o devido respeito, Senhor Comissário, tentativas estão a ser levadas a cabo no seu próprio mas ainda há um longo caminho a percorrer. Algumas iniciativas privadas estão, realmente, a fazê-lo melhor. Este relatório da autoria do senhor deputado Pomés Ruiz também aponta, de modo explícito, aquilo que tem de ser melhorado: a apresentação, o conteúdo e a organização da informação. A Comissão do Controlo Orçamental solicita que esse trabalho esteja completo antes de 2009. Pessoalmente, pretendo propor uma alteração no sentido de essa data ser antecipada para um ano antes. Se conseguirmos fazê-lo, em 2009, a nova Comissão e o novo Parlamento poderão principiar do zero. Peço aos meus colegas que apoiem essa alteração. Senhor Comissário, tenho outra pergunta a fazer ao Senhor Comissário: qual é a situação relativamente ao compromisso que assumiu no n.º 34, no sentido de, a partir de 2008, publicar os nomes de todos os membros de grupos formais e informais? Pessoalmente, também subscrevo a pergunta efectuada por Dan Jørgensen sobre este assunto. Finalmente, Senhor Presidente, também tenho uma pergunta para o Senhor Presidente: quando se decidirá a Mesa do Parlamento a optar por uma transparência absoluta e publicar os nomes de todos membros do Fundo Voluntário de Pensão do Parlamento? No fim de contas, também essas pessoas são beneficiárias de substanciais fundos europeus. Peço-lhe que, por favor, transmita esta mensagem à Mesa."@pt17
"Voorzitter, commissaris, eigenlijk is dit debat een opwarmertje voor de kwijtingsoefening die op dit ogenblik plaatsvindt in de Commissie begrotingscontrole, en voor de buitengewone hoorzitting die we volgende week met de commissarissen Spidla en Hübner zullen hebben. Centraal in dat debat staat paragraaf 41 van het verslag van collega Pomés Ruiz, waarin de Commissie gevraagd wordt de afgifte van nationale betrouwbaarheidsverklaringen te steunen. Commissaris, als u dit toezegt zal de strijd die wij in de kwijting voeren, geen strijd zijn van het Europees Parlement tegen de Commissie maar een gezamenlijke strijd: Commissie én Parlement tegen de lidstaten. Dit is de beste strategie, ook voor de Commissie in onderlinge samenhang. Transparantie zorgt inderdaad voor geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid, daar is iedereen het over eens. Een van de aspecten daarvan is inderdaad de openbaarmaking van informatie over de eindbegunstigden van EU-middelen. Informatie daarover verstrekken is volgens het Financieel Reglement verplicht, maar die info moet dan wel toegankelijk worden gemaakt, betrouwbaar zijn en geschikt voor nadere onderzoeken. Met alle respect, mijnheer de commissaris, er worden pogingen ondernomen op uw website maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Sommige privé-initiatieven doen het echt beter. Dit verslag van collega Pomés Ruiz beschrijft ook heel duidelijk wàt er verbeterd moet worden: de presentatie, de inhoud, de organisatie van de gegevens. De Commissie begrotingscontrole vraagt om vóór 2009 met een afgerond geheel te komen. Via een amendement wil ik dat een jaartje vervroegen. Als we daarin slagen dan zullen de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement in 2009 met een nieuwe en schone lei kunnen beginnen. Ik vraag de collega's dat amendement te steunen. Commissaris, ik heb nog een vraag aan u: wat is de stand van zaken inzake de in paragraaf 34 beschreven belofte van uw kant om de namen van alle leden van formele en informele groepen met ingang van 2008 te publiceren? Ik sluit daarbij ook aan bij de vraag van Dan Jørgensen. Tenslotte, Voorzitter, ook aan u een vraag: wanneer zal het Bureau van dit Parlement in volle transparantie beslissen om de namen van alle leden van het vrijwillig pensioenfonds van dit Parlement bekend te maken? Die mensen zijn namelijk ook eindbegunstigden van belangrijke Europese middelen. Ik wil u vragen deze boodschap aan het Bureau over te maken."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, táto rozprava je skutočne rozcvičkou pred procesom udeľovania absolutória, ktoré sa v súčasnosti koná vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a pred mimoriadnym vypočutím, ktoré by sme sa mali zúčastniť budúci týždeň s komisárom Špidlom a komisárkou Hübnerovou. Kľúčová otázka tejto rozpravy je odsek 41 správy pána Pomésa Ruiza, v ktorom sa Komisia vyzýva, aby podporila zverejnenie Národných vyhlásení o poistení. Pán komisár, ak sľúbite podporu v tejto záležitosti, boj, ktorý vedieme pri postupe udeľovania absolutória nebude boj Parlamentu proti Komisii ale spoločný boj Komisie a Parlamentu proti členským štátom. Je to najlepšia stratégia aj pre vnútornú súdržnosť Komisie. Transparentnosť skutočne zaručuje vierohodnosť a zodpovednosť. Každý s tým súhlasí. Jedným z aspektov je zverejňovanie informácií o konečných príjemcoch finančných prostriedkoch z EÚ. Z nariadenia o rozpočtových pravidlách vyplýva povinnosť poskytovať informácie o príjemcoch, pričom informácie musia byť sprístupnené, spoľahlivé a vhodné pre ďalší výskum. Každopádne, pán komisár, vidieť snahy na vašej internetovej stránke, ale je pred vami ešte dlhá cesta. Niektoré súkromné iniciatívy tieto snahy skutočne vylepšujú. Správa pána Pomésa Ruiza tiež veľmi jasne stanovuje, čo musí byť zlepšené: prezentácia, obsah a organizácia informácií. Výbor pre kontrolu rozpočtu požaduje, aby toto úsilie bolo ukončené pred rokom 2009. Chcem predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby to bolo ukončené o rok skôr. Ak sa nám to podarí, tak nová Komisia a nový Parlament budú schopné začať s čistým štítom v roku 2009. Žiadam mojich kolegov poslancov, aby podporili tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán komisár, mám na vás ďalšiu otázku: aký je stav záležitostí, týkajúcich sa vášho prísľubu stanoveného v odseku 34, že zverejníte mená všetkých členov oficiálnych aj neoficiálnych skupín od roku 2008? Schvaľujem aj otázku, ktorú položil pán Dan Jřrgensen v súvislosti s touto témou. Na záver, pán predseda, mám otázku na vás: kedy sa sekretariát Parlamentu rozhodne"@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, ta razprava je pravzaprav ogrevanje za postopek razrešnice, ki trenutno poteka v odboru za proračunski nadzor, ter izredno obravnavo, ki jo bomo imeli naslednji teden s komisarjem Špidlo in komisarko Hübnerjevo. Ključna tema te razprave je odstavek 41 poročila gospoda Pomésa Ruiza, v katerem je Komisija pozvana, naj podpre izdajo nacionalnih izjav o zanesljivosti. Gospod komisar, če obljubite, da boste to podprli, potem postopek razrešnice ne bo boj med Parlamentom in Komisijo, ampak bo šlo za skupen boj: Komisija Parlament proti državam članicam. To je najboljša strategija, tudi za notranjo kohezijo Komisije. Preglednost resnično zagotavlja verodostojnost in odgovornost; s tem se vsi strinjajo. Eden od vidikov tega je objava informacij o končnih prejemnikih sredstev EU. V skladu s finančno uredbo je zagotavljanje informacij o tem obvezno, te informacije pa morajo biti dostopne, zanesljive in primerne za nadaljnje raziskave. Z vsem spoštovanjem, gospod komisar, vaša spletna stran to poskuša, vendar bo potrebnega še veliko dela. V okviru nekaterih zasebnih pobud se to resnično počne bolje. To poročilo gospoda Pomésa Ruiza tudi zelo jasno določa, kaj je treba izboljšati: predstavitev, vsebino in organizacijo informacij. Odbor za proračunski nadzor zahteva, da se to dokonča pred letom 2009. Rad bi predložil predlog spremembe, da se rok določi eno leto prej. Če nam to uspe, bosta lahko leta 2009 nova Komisija in nov Parlament začela s čisto preteklostjo. Kolege poslance prosim, da podprejo ta predlog spremembe. Gospod komisar, za vas imam še eno vprašanje: kakšno je stanje v zvezi z vašo obveznostjo iz odstavka 34, da bodo od leta 2008 objavljena imena vseh članov uradnih in neuradnih skupin? Podpiram tudi vprašanje gospoda Dana Jørgensena o tej temi. Gospod predsednik, tudi za vas imam vprašanje: kdaj se bo sekretariat Parlamenta odločil za popolno preglednost in objavil imena vseh članov prostovoljnega pokojninskega sklada Parlamenta? Navsezadnje so tudi ti ljudje prejemniki znatnih evropskih sredstev. Prosim vas, da to sporočilo posredujete sekretariatu."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Denna debatt är verkligen en uppvärmning inför det förfarande för beviljande av ansvarsfrihet som just nu pågår i budgetkontrollutskottet, och för det extraordinarie sammanträde som ska hållas nästa vecka med kommissionsledamöterna Vladimir Špidla och Danuta Hübner. En nyckelfråga i den debatten är punkt 41 i Pomés Ruiz betänkande, där han uppmanar kommissionen att stödja avlämnandet av nationella revisionsförklaringar. Herr kommissionsledamot, om ni förbinder er att stödja detta, kommer den strid vi utkämpar i ansvarsfrihetsfrågan inte att bli en strid mellan parlamentet och kommissionen utan en gemensam kamp: kommissionen och parlamentet mot medlemsstaterna. Det är också den bästa strategin för kommissionens inre sammanhållning. Öppenhet garanterar trovärdighet och ansvarighet, det är alla överens om. En aspekt av detta är faktiskt att publicera information om vilka som är de slutliga mottagarna av EU-medel. Enligt budgetförordningen måste man lämna denna information, men informationen ska vara tillgänglig, tillförlitlig och lämpad för vidare efterforskning. Med all respekt, herr kommissionsledamot, vissa försök görs på er webbplats men det lämnar mycket övrigt att önska. Det finns privata initiativ som gör det bättre. Pomés Ruiz betänkande fastställer också klart och tydligt vad som måste förbättras: presentationen, innehållet och strukturen i informationen. Budgetkontrollutskottet ber att detta ska vara klart före utgången av 2009. Jag vill ändra det till att det ska läggas fram inom ett år. Om vi klarar det så kan den nya kommissionen och det nya parlamentet börja på nytt 2009. Jag ber mina kollegor i parlamentet att stödja detta ändringsförslag. Jag har ytterligare en fråga till kommissionsledamoten: hur ligger det till med ert åtagande som fastställs i punkt 34 om att offentliggöra namnen på alla medlemmar i formella och informella grupper från och med 2008? Jag stöder även den fråga Dan Jørgensen ställer om detta. Slutligen har jag en fråga till er, herr talman: när kommer parlamentets sekretariat att besluta sig för att välja fullständig öppenhet och offentliggöra namnen på alla ledamöter i parlamentets frivilliga pensionsfond? Dessa personer är ju trots allt också mottagare av betydande EU-medel. Jag ber er framföra detta meddelande till sekretariatet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph