Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-085"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować panu Pomésowi Ruizowi bardzo dobrego raportu w imieniu grupy UEN. Popieram to sprawozdanie w całej rozciągłości. Przejrzystość musi być podstawową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Za szczególnie cenne fragmenty sprawozdania uważam te, które dotyczą po pierwsze lepszej informacji o beneficjentach środków unijnych, bardziej przejrzystej informacji na stronach internetowych Komisji, to jest rzecz bardzo ważna, a z drugiej strony również istotne są fragmenty sprawozdania, które podkreślają wagę sprawy ujawniania i informowania o powiązaniach finansowych pracowników instytucji europejskich. Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć pewność, że ci, którzy dysponują środkami unijnymi, którzy nadzorują wydatkowanie tych środków, działają obiektywnie, a nie w imię prywatnych interesów. Bardzo dobrze, że ta sprawa została w sprawozdaniu tak mocno rozszerzona."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Hr president, tahaksin fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa eest nimel tänada hr Pomés Ruizi väga hea raporti eest, mida ma täielikult toetan. Läbipaistvus peab olema Euroopa Liidu funktsioneerimise oluliseks põhimõtteks. Tahaksin alustada, öeldes, et minu arvates on eriti väärtuslikud raporti need osad, mis sisaldavad paremaid andmeid Euroopa Liidu fondidest toetuste saajate kohta ning läbipaistvamat teavet komisjoni veebilehekülgede kohta. Need on tähtsad teemad. Tahaksin ka öelda, et sama tähtsad on raporti osad, mis rõhutavad, kui tähtis on avalikustamine ja teabe andmine Euroopa institutsioonide avalike teenistujate finantshuvide kohta. Euroopa Liidu kodanikud peavad olema kindlad, et need, kes tegelevad liidu rahaliste vahenditega, ja need, kes eraldiste üle järelevalvet teostavad, tegutsevad erapooletult ja mitte isiklike huvide edendamise nimel. Arvan, et oli õige ja asjakohane raportis selle küsimusega nii põhjalikult tegelda."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, v imenu Skupine združenje za Evropo narodov se zahvaljujem gospodu Pomésu Ruizu za zelo dobro poročilo, ki ga v celoti podpiram. Preglednost mora biti temeljno načelo delovanja Evropske unije. Na začetku bi rad povedal, da sta po mojem mnenju koristna zlasti dela poročila, ki govorita o boljših informacijah o upravičencih sredstev EU in preglednejših informacijah na spletnih straneh Komisije. To so pomembna vprašanja. Rad bi tudi omenil, da so tisti deli poročila, ki poudarjajo pomembnost razkrivanja in zagotavljanja informacij o finančnih interesih javnih uradnikov v institucijah EU, prav tako pomembni. Državljani Evropske unije morajo vedeti, da tisti, ki upravljajo s sredstvi Unije in ki nadzirajo njihovo dodelitev, ravnajo nepristransko in ne z namenom nadaljnjega uresničevanja svojih zasebnih interesov. Mislim, da je bila taka obširna obravnava tega vprašanja v poročilu pravilna in primerna."@sl20
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować panu Pomésowi Ruizowi bardzo dobrego raportu w imieniu grupy UEN. Popieram to sprawozdanie w całej rozciągłości. Przejrzystość musi być podstawową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Za szczególnie cenne fragmenty sprawozdania uważam te, które dotyczą po pierwsze lepszej informacji o beneficjentach środków unijnych, bardziej przejrzystej informacji na stronach internetowych Komisji, to jest rzecz bardzo ważna, a z drugiej strony również istotne są fragmenty sprawozdania, które podkreślają wagę sprawy ujawniania i informowania o powiązaniach finansowych pracowników instytucji europejskich. Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć pewność, że ci, którzy dysponują środkami unijnymi, którzy nadzorują wydatkowanie tych środków, działają obiektywnie, a nie w imię prywatnych interesów. Bardzo dobrze, że ta sprawa została w sprawozdaniu tak mocno rozszerzona."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, jménem Skupiny Unie pro Evropu národů, bych rád poděkoval panu Pomés Ruizovi za velmi dobrou zprávu, kterou podporuji jako celek. Průhlednost musí být základním principem fungování Evropské unie. Úvodem bych rád řekl, že za zvláště přínosné považuji oddíly zprávy týkající se lepší informovanosti o příjemcích prostředků Unie a o průhlednějším informování na internetových stránkách Komise. Jsou to významné oblasti. Rovněž bych rád prohlásil, že stejně tak důležité jsou ty části zprávy, které podtrhují význam poskytování a zveřejňování informací o finančních zájmech držitelů veřejných funkcí v evropských orgánech. Občané Evropské unie musí mít jistotu, že ti, kdo mají na starosti evropské finanční prostředky a kdo dohlížejí na jejich přidělování, jednají nestranně a nikoli s cílem podporovat své soukromé zájmy. Jsem přesvědčen, že bylo správné a vhodné, aby tato problematika byla v této zprávě tak důkladně řešena."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, v mene skupiny Únie za Európu národov by som rád poďakoval pánovi Pomésovi Ruizovi za veľmi dobrú správu, ktorú podporujem ako celok. Transparentnosť musí byť základným princípom fungovania Európskej únie. Rád by som začal tvrdením, že považujem časti správy, týkajúce sa kvalitnejších informácií o príjemcoch finančných zdrojov Únie a transparentnejších informácií na internetových stránkach Komisie za obzvlášť hodnotné. Sú to dôležité otázky. Rád by som tiež poznamenal, že tie časti správy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť odhalených a poskytnutých informácií o finančných záujmoch zamestnancov verejného úradu v Európskych inštitúciách, sú rovnako dôležité. Obyvatelia Európskej únie si musia byť istí, že tí, ktorí narábajú s finančnými prostriedkami Únie a tí, ktorí dohliadajú na ich prerozdelenie, konajú nestranne a nie s cieľom podporovať svoje súkromné záujmy. Verím, že bolo správne a vhodné, ak sa správa v takom rozsahu venovala tejto otázke."@sk19
lpv:translated text
". Gerb. pirmininke, Aljanso už tautų Europą frakcijos vardu norėčiau padėkoti J. J. Pomésui Ruizui už labai gerą pranešimą, kurį visiškai palaikau. Skaidrumas turi būti pagrindinis Europos Sąjungos veikimo principas. Norėčiau iš pradžių pasakyti, kad, mano nuomone, ypač vertingi yra pranešimo skyriai, kuriuose siūloma teikti išsamesnę informaciją apie Sąjungos lėšų gavėjus ir daugiau aiškesnės informacijos Komisijos tinklalapiuose. Tai svarbūs klausimai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad lygiai svarbios yra tos pranešimo dalys, kuriose išryškinama svarba atskleisti ir suteikti informaciją apie Europos įstaigų darbuotojų finansinius interesus. Europos Sąjungos gyventojai turi būti tikri, kad tie, kas tvarko Sąjungos lėšas ir prižiūri jų paskyrimą, veikia nešališkai ir nesiekia tenkinti privačių interesų. Manau, kad buvo teisinga ir derama šią problemą pranešime svarstyti taip išsamiai."@lt14
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Chciałem pogratulować panu Pomésowi Ruizowi bardzo dobrego raportu w imieniu grupy UEN. Popieram to sprawozdanie w całej rozciągłości. Przejrzystość musi być podstawową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Za szczególnie cenne fragmenty sprawozdania uważam te, które dotyczą po pierwsze lepszej informacji o beneficjentach środków unijnych, bardziej przejrzystej informacji na stronach internetowych Komisji, to jest rzecz bardzo ważna, a z drugiej strony również istotne są fragmenty sprawozdania, które podkreślają wagę sprawy ujawniania i informowania o powiązaniach finansowych pracowników instytucji europejskich. Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć pewność, że ci, którzy dysponują środkami unijnymi, którzy nadzorują wydatkowanie tych środków, działają obiektywnie, a nie w imię prywatnych interesów. Bardzo dobrze, że ta sprawa została w sprawozdaniu tak mocno rozszerzona."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Elnök úr! A Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportjának nevében szeretnék köszönetet mondani Pomés Ruiz úrnak nagyszerű jelentéséért, amelyet én teljességében támogatok. Az átláthatóságnak az Európai Unió működése alapvető elvének kell lennie. Hadd kezdjem azzal, hogy a jelentésnek az uniós pénzeszközök kedvezményezettjeiről szóló átfogóbb információról és a Bizottság honlapjainak nagyobb átláthatóságáról szóló szakaszait különösen értékesnek tartom. Ezek fontos kérdések. Hozzá kívánom tenni, hogy a közhivatalt betöltő személyek pénzügyi érdekeire vonatkozó információ nyilvánosságra hozataláról és biztosításáról szóló részeket is legalább ilyen fontosnak tartom. Az uniós polgároknak biztosnak kell lenniük abban, hogy az unió pénzeszközeit kezelő és ezeknek a pénzeszközöknek az elosztását felügyelő személyek pártatlanul járnak el, és nem a saját, egyéni érdekeik szerint. Véleményem szerint helyes, hogy ilyen mélységben foglalkozott a jelentés ezzel a kérdéssel."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman! På gruppen Unionen för nationernas Europas vägnar skulle jag vilja tacka José Javier Pomés Ruiz för ett mycket bra betänkande som jag stöder i sin helhet. Öppenhet måste vara en grundläggande princip i EU. Jag vill börja med att säga att jag tycker att de delar av betänkandet som rör bättre information om mottagarna av EU-medel och en mera öppen information på kommissionens webbsidor är speciellt viktiga. Det är viktiga frågor. Jag vill också säga att de delar av betänkandet som understryker vikten av att sprida och ge information om de ekonomiska intressen som offentliga tjänstemän inom EU:s institutioner har är lika viktiga. EU:s medborgare måste kunna vara säkra på att de personer som sköter EU-medlen och de som övervakar fördelningen av medlen agerar opartiskt och utan att gynna sina egna privata intressen. Jag tycker att det var helt i sin ordning att ämnet behandlades så utförligt i detta betänkande."@sv22
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta José Javier Pomés Ruizia erinomaisesta mietinnöstä, jota kannatan kokonaisuudessaan. Avoimuuden on oltava Euroopan unionin toiminnan perusperiaate. Aivan aluksi totean, että mietinnön osat, joissa käsitellään EU:n varojen saajia koskevien tietojen kehittämistä ja avoimempaa tiedottamista komission verkkosivuilla, ovat mielestäni erityisen hyödyllisiä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Yhtä tärkeitä ovat myös ne mietinnön osat, joissa korostetaan, kuinka tärkeää on levittää ja jakaa tietoa EU:n toimielimissä työskentelevien viranhaltijoiden taloudellisista eduista. Euroopan unionin kansalaisten on voitava olla varmoja siitä, että ne, jotka käsittelevät EU:n varoja, ja ne, jotka valvovat niiden jakamista, toimivat puolueettomalla tavalla eivätkä pyri ajamaan omia, yksityisiä etujaan. Mielestäni on asianmukaista ja oikein, että tätä asiaa käsitellään mietinnössä niin kattavasti."@fi7
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Pomés Ruiz για την πολύ καλή έκθεση την οποία στηρίζω στο σύνολό της. Η διαφάνεια πρέπει να είναι θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ ιδιαίτερης αξίας τα τμήματα της έκθεσης που αφορούν την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ένωσης και την πιο διαφανή πληροφόρηση στις ιστοσελίδες της Επιτροπής. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι αυτά τα τμήματα της έκθεσης που τονίζουν τη σημασία της κοινοποίησης και παροχής πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα των κατόχων δημοσίων αξιωμάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι εξίσου σημαντικά. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σίγουροι ότι εκείνοι που διαχειρίζονται κονδύλια της Ένωσης και εκείνοι που επιβλέπουν την κατανομή τους ενεργούν αμερόληπτα και όχι με στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων τους. Πιστεύω ότι ήταν σωστό και ορθό αυτό το θέμα να αναλυθεί τόσο εκτενώς στην έκθεση."@el10
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, namens de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten wens ik de heer Pomés Ruiz te danken voor het zeer goede verslag, dat ik geheel ondersteun. Transparantie moet een grondbeginsel zijn van de werking van de Europese Unie. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik de onderdelen van het verslag betreffende betere informatie over de begunstigden van fondsen van de Unie en transparantere informatie op de website van de Commissie bijzonder waardevol vind. Dat zijn belangrijke kwesties. Ik hecht evenveel belang aan de onderdelen van het verslag die het belang onderstrepen van het verstrekken van informatie over de financiële belangen van de bekleders van openbare ambten in de Europese instellingen. De burgers van de Europese Unie moeten zeker weten dat wie met fondsen van de Unie omgaat en wie op hun toekenning toeziet, onpartijdig handelt en niet de bevordering van zijn eigen belangen ten doel heeft. Ik meen dat deze kwestie in het verslag terecht uitvoerig wordt behandeld."@nl3
lpv:translated text
". Priekšsēdētāja kungs! Nāciju Eiropas grupas vārdā es vēlētos pateikties kungam par ļoti labo ziņojumu, kuru es pilnībā atbalstu. Pārredzamībai ir jābūt Eiropas Savienības darbības pamatprincipam. Sākumā es vēlētos pateikt, ka es uzskatu par īpaši vērtīgām tās ziņojuma lappuses, kurās ir runa par labāku informāciju par Savienības līdzekļu saņēmējiem un pārredzamāku informāciju Komisijas tīmekļa vietnēs. Tie ir svarīgi jautājumi. Es vēlos teikt arī to, ka tikpat nozīmīgas ir tās ziņojuma daļas, kurās uzsvērts, cik svarīgi ir izpaust un sniegt informāciju par Eiropas iestāžu vadītāju finanšu interesēm. Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tie, kuri rīkojas ar Savienības līdzekļiem, un tie, kuru pārrauga līdzekļu piešķiršanu, darbojas objektīvi un nevis ievērojot nākamās gaidāmās finanšu intereses. Es uzskatu, ka bija labi un pareizi tik plaši izskatīt šo jautājumu ziņojumā."@lv13
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Pomés Ruiz med den meget gode betænkning fra UEN-Gruppen. Jeg støtter betænkningen i sin helhed. Gennemsigtighed skal være grundlaget for EU's virke. Jeg værdsætter for det første især betænkningens dele om bedre information om modtagerne af EU-midler, en mere gennemskuelig information på Kommissionens hjemmesider, hvilket er meget vigtigt. På den anden side er de dele, der fremhæver vigtigheden af offentliggørelse af og information om de økonomiske interesser af ansatte i EU-institutionerne, ligeledes meget vigtige. EU-borgerne skal have sikkerhed for, at de personer, der disponerer over EU-midlerne og overvåger fordelingen af dem, handler objektivt og ikke i deres egne interesse. Det er rigtig godt, at dette spørgsmål behandles så omfattende i betænkningen."@da2
lpv:translated text
". Mr President, on behalf of the Union for Europe of the Nations Group, I would like to thank Mr Pomés Ruiz for a very good report which I support in its entirety. Transparency must be a fundamental principle of the functioning of the European Union. I should like to begin by saying that I consider the sections of the report concerning better information on the beneficiaries of Union funds and more transparent information on the Commission’s web pages to be particularly valuable. These are important issues. I would also like to state that those parts of the report underlining the importance of divulging and providing information on the financial interests of holders of public office in the European institutions are equally important. European Union citizens need to be certain that those who handle Union funds and those who oversee their allocation act impartially and not with a view furthering their private interests. I believe it was right and proper for this issue to be dealt with so extensively in the report."@en4
lpv:translated text
". Señor Presidente, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, me gustaría dar las gracias al señor Pomés Ruiz por su excelente informe, que apoyo en su totalidad. La transparencia debe ser un principio fundamental del funcionamiento de la Unión Europea. Me gustaría comenzar diciendo que considero muy valiosas las secciones del informe que hacen referencia a la mayor información sobre los beneficiarios de los fondos de la Unión y a la información más transparente en las páginas web de la Comisión. Estas cuestiones son importantes. También me gustaría señalar que son igualmente importantes las partes del informe en las que se destaca la importancia de divulgar y proporcionar información sobre los intereses financieros de las personas que ostentan cargos públicos en las instituciones europeas. Los ciudadanos de la Unión Europea deben tener la certeza de que quienes administran los fondos de la Unión y quienes supervisan su asignación actúan de manera imparcial y sin estar motivados por su interés personal. Opino que es adecuado que se haya tratado esta cuestión de forma extensa en el informe."@es21
lpv:translated text
". Herr Präsident! Im Namen der Fraktion Union für das Europa der Nationen möchte ich Herrn Pomés Ruiz für seinen ausgezeichneten Bericht danken, den ich ohne Einschränkung unterstütze. Transparenz muss zu den Grundprinzipien gehören, auf denen die Europäische Union basiert. Für besonders wichtig halte ich die Punkte des Berichts, die sich auf die Verbesserung der Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln und mehr Transparenz der Informationen auf der Webseite der Kommission beziehen. Das sind ganz entscheidende Fragen. Ebenso wichtig ist meines Erachtens, dass in dem Bericht die Bedeutung der Erklärung der finanziellen Interessen von Trägern öffentlicher Ämter in den EU-Organen hervorgehoben wird. Die Bürger der Europäischen Union müssen die Gewissheit haben, dass diejenigen, die über die Gemeinschaftsmittel verfügen bzw. ihre Zuweisung überwachen, objektiv handeln und nicht ihre privaten Interessen verfolgen. Dass diese Frage in dem Bericht so ausführlich behandelt wurde, das ist meiner Ansicht nach richtig und angemessen."@de9
lpv:translated text
". Senhor Presidente, em nome do Grupo União para a Europa das Nações, gostaria de agradecer ao senhor deputado pelo seu muito bom relatório, que apoio na sua totalidade. A transparência tem de ser um princípio fundamental para o funcionamento da União Europeia. Gostaria de começar por dizer que considero particularmente importantes as secções do relatório sobre uma melhor informação acerca dos beneficiários dos fundos da União e sobre informação mais transparente nas páginas Internet da Comissão. Estas são questões importantes. Gostaria também de referir que as partes do relatório que sublinham a importância da divulgação e da prestação de informação sobre os interesses financeiros dos detentores de cargos públicos nas instituições europeias são igualmente importantes. Os cidadãos da União Europeia têm de ter a certeza de que quem gera os fundos da União e quem supervisiona a sua atribuição age de forma imparcial e sem seguir os seus interesses privados. Acho correcto e adequado que esta questão tenha sido tratada tão extensivamente neste relatório."@pt17
lpv:translated text
". Signor Presidente, a nome del gruppo Unione per l’Europa delle Nazioni vorrei ringraziare l’onorevole Pomés Ruiz per l’ottima relazione che io sostengo appieno. La trasparenza deve essere un principio fondamentale del funzionamento dell’Unione europea. Vorrei iniziare dicendo che considero particolarmente valide le sezioni della relazione che riguardano il miglioramento delle informazioni sui beneficiari dei fondi dell’UE e la diffusione di informazioni più trasparenti sulle pagine della Commissione. Si tratta di questioni importanti. Vorrei inoltre dire che quelle parti della relazione che sostengono l’importanza della diffusione e della disponibilità di informazioni sugli interessi finanziari dei titolari di carche pubbliche nelle istituzioni europee sono ugualmente importanti. I cittadini dell’Unione europea devono essere certi che quelli che gestiscono i fondi europei e quelli che ne controllano l’assegnazione agiscano con imparzialità e non con il fine di favorire i loro interessi privati. Ritengo che sia giusto e corretto che la questione sia trattata in modo così dettagliato nella relazione."@it12
lpv:translated text
". Monsieur le Président, au nom du groupe Union pour l’Europe des nations, j’aimerais remercier M. Pomés Ruiz pour son très bon rapport auquel je souscris entièrement. La transparence doit être un principe fondamental du fonctionnement de l’Union européenne. J’aimerais commencer en disant que j’attache surtout beaucoup de valeur aux sections du rapport concernant une meilleure information sur les bénéficiaires des fonds de l’Union et sur une plus grande transparence des informations sur les pages Web de la Commission. Ce sont des questions importantes. J’aimerais également préciser que les parties du rapport soulignant qu’il est essentiel de divulguer et de fournir des informations sur les intérêts financiers des titulaires de fonctions publiques au sein des institutions européennes sont également très importantes. Les citoyens de l’Union européenne ont besoin de s’assurer que ceux qui gèrent les fonds de l’Union et ceux qui supervisent leur affectation agissent en toute impartialité, sans aucune considération de leurs intérêts personnels. Je pense qu’il était juste et très pertinent de traiter cette question de manière si poussée dans ce rapport."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-085"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph