Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-084"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Der er ikke nogen tvivl om, at når man i den europæiske offentlighed har talt meget om, at der findes et demokratisk underskud i EU, så skyldes det ikke mindst, at der ikke har været åbenhed nok. Det skyldes måske specielt, at der har været for lidt åbenhed omkring, hvordan de midler, som EU forvalter - altså de midler, som EU betaler til de enkelte lande til gode, velmenende projekter - bliver brugt. Og det er et problem! Det er heldigvis nu et problem, som der bliver gjort op med. Det er heldigvis nu et problem, som Kommissionen langt om længe anerkender og rent faktisk gør noget for at løse, og det fortjener Kommissionen stor ros for. De, hr. Kallas, fortjener personligt stor ros for den kæmpemæssige indsats, De har gjort i den forbindelse. Der er selvfølgelig nogle forhold, der skal bringes på plads. Det er derfor, hr. Pomés Ruiz har skrevet en betænkning. Jeg støtter hans rapport, som sætter fingeren på mange kritikpunkter, som selvfølgelig skal takles. Det er klart, at de data, der foreligger, skal være sammenlignelige osv., men det er småting, for nu har vi taget den vigtige principielle beslutning om, at der selvfølgelig skal være åbenhed. En anden meget vigtig beslutning, som Kommissionen også fortjener ros for, er beslutningen om, at man vil skabe større åbenhed omkring de såkaldte ekspertgrupper. Det går simpelthen ikke, at man i et såkaldt demokratisk system har mennesker siddende, som man ikke kender navnet på. Der er alle mulige demokratiske argumenter for, hvorfor man ikke kan bære sig sådan ad, og ud fra et finansielt perspektiv går det naturligvis heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig, hr. kommissær, at De kunne bekræfte en udtalelse, De fremsatte i den nyligt overståede høring i Budgetkontroludvalget i forbindelse med decharge. Her forsikrede De os om, at dette selvfølgelig også kommer til at gælde for de grupper, der hører under komitologiproceduren. Der findes jo mange forskellige typer ekspertgrupper. Nogle af de vigtigste grupper er faktisk dem, der hører under komitologiproceduren. Og dette tilsagn gav De flere gange i Budgetkontroludvalget. Kunne De ikke gentage det her foran hele forsamlingen?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr president, pole kahtlust, et avalik arutelu Euroopas on suurelt osalt koondunud faktile, et Euroopa Liidus valitseb suur demokraatia defitsiit ning et selle defitsiidi on põhjustanud piisava läbipaistvuse puudumine. Eelkõige võib see olla tingitud asjaolust, et liiga vähe on olnud läbipaistvust seoses sellega, kuidas kasutatakse fonde, mida EL haldab – see tähendab fonde, millest EL maksab üksikutele riikidele heade, hästi kavatsetud projektide eest; ja see on probleem! nneks on see probleem, mis nüüd saab lahendatud. nneks on see probleem, mille komisjon on tükk aega tagasi omaks võtnud ning mille lahendamiseks teeb nüüd komisjon ka tegelikult midagi, ning selle eest tuleb komisjonile au anda. Härra Kallas, teile isiklikult tuleb kõvasti tunnustust avaldada selle tohutu panuse eest, mida te seoses sellega olete andnud. Muidugi on veel mõned küsimused, mis tuleb lahendada. See on põhjus, miks hr Pomés Ruiz on koostanud raporti. Ma toetan tema raportit, mis toob esile palju kritiseerimisväärset, millega loomulikult tuleb tegelda. On selge, et kättesaadavad andmed peaksid olema samaväärsed jne, kuid see on väike asi, kuna oleme nüüd vastu võtnud olulise otsuse, et kindlasti peab olema tagatud läbipaistvus. Teine väga tähtis otsus, mille eest komisjon tunnustust väärib, on otsus kehtestada suurem läbipaistvus seoses ekspertrühmadega. See pole lihtsalt vastuvõetav, et demokraatliku süsteemi puhul on ametis inimesed, kelle nimesid ei ole teada. On mitmesuguseid demokraatlikke argumente põhjendamaks, miks ei saa sel moel toimida, ning muidugi pole see vastuvõetav ka finantsperspektiivist lähtudes. Kujutan väga hästi ette, volinik, et võite kinnitada seisukohavõttu, mille tegite hiljuti lõppenud eelarvekontrollikomisjoni arutelul seoses heakskiidu andmisega. Selles sõnavõtus kinnitasite meile, et seda võiks loomulikult kohaldada ka komiteemenetluse alla kuuluvate rühmade suhtes. Muidugi on palju eri liiki ekspertrühmasid. Mõned kõige tähtsamad rühmad on tegelikult just niisugused, mis kuuluvad komiteemenetluse alla. Peale selle olete sama asja kinnitanud mitmel puhul ka eelarvekontrollikomisjonis. Volinik, kas te ei saaks seda siin täiskogu ees korrata?"@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, javna razprava v Evropi je nedvomno močno osredotočena na dejstvo, da je demokracija v EU ogrožena in da je za to kriva tudi nezadostna preglednost. Zlasti je lahko za to kriva premajhna preglednost uporabe sredstev, s katerimi upravlja EU, to so sredstva, ki jih EU plačuje posameznim državam za dobre in prizadevne projekte; to je problem. Na srečo se ta problem zdaj rešuje. Na srečo je ta problem Komisija že zdavnaj prepoznala in si dejansko prizadeva za njegovo reševanje, za kar si zasluži pohvalo. Gospod Kallas, vi si osebno zaslužite pohvalo za vaš izreden prispevek v zvezi s tem. Seveda je treba nekatere zadeve še obravnavati. Zato je gospod Pomés Ruiz izdelal poročilo. Podpiram to poročilo, ki poudarja številna vprašanja, ki so deležna kritike in jih je seveda treba rešiti. Jasno je, da morajo biti dostopni podatki primerljivi, vendar je to manj pomembna zadeva, ker smo zdaj sprejeli ključno odločitev, da mora biti zagotovljena preglednost. Druga pomembna odločitev, za katero si Komisija zasluži pohvalo, je odločitev o vzpostavitvi večje preglednosti v povezavi s „strokovnimi skupinami“. Enostavno ni sprejemljivo, da so v „demokratičnem“ sistemu v službi ljudje, katerih imena niso znana. Obstaja več vrst demokratičnih argumentov, zakaj tako ni mogoče delovati, seveda pa je to nesprejemljivo tudi s finančnega vidika. Gospod komisar, predstavljam si, da bi lahko potrdili izjavo, ki ste jo podali na nedavno zaključeni obravnavi v odboru za proračunski nadzor v zvezi z razrešnico. V tej izjavi ste nam zagotovili, da se to vsekakor nanaša tudi na skupine, ki spadajo v postopek komitologije. Seveda obstaja veliko različnih vrst strokovnih skupin. Nekatere od najpomembnejših skupin so pravzaprav tiste, ki spadajo v postopek komitologije. Poleg tega ste to večkrat potrdili v odboru za proračunski nadzor. Gospod komisar, prosim vas, da tega ne ponavljate tukaj, pred celotno skupščino."@sl20
lpv:translated text
"Hr. formand! Der er ikke nogen tvivl om, at når man i den europæiske offentlighed har talt meget om, at der findes et demokratisk underskud i EU, så skyldes det ikke mindst, at der ikke har været åbenhed nok. Det skyldes måske specielt, at der har været for lidt åbenhed omkring, hvordan de midler, som EU forvalter - altså de midler, som EU betaler til de enkelte lande til gode, velmenende projekter - bliver brugt. Og det er et problem! Det er heldigvis nu et problem, som der bliver gjort op med. Det er heldigvis nu et problem, som Kommissionen langt om længe anerkender og rent faktisk gør noget for at løse, og det fortjener Kommissionen stor ros for. De, hr. Kallas, fortjener personligt stor ros for den kæmpemæssige indsats, De har gjort i den forbindelse. Der er selvfølgelig nogle forhold, der skal bringes på plads. Det er derfor, hr. Pomés Ruiz har skrevet en betænkning. Jeg støtter hans rapport, som sætter fingeren på mange kritikpunkter, som selvfølgelig skal takles. Det er klart, at de data, der foreligger, skal være sammenlignelige osv., men det er småting, for nu har vi taget den vigtige principielle beslutning om, at der selvfølgelig skal være åbenhed. En anden meget vigtig beslutning, som Kommissionen også fortjener ros for, er beslutningen om, at man vil skabe større åbenhed omkring de såkaldte ekspertgrupper. Det går simpelthen ikke, at man i et såkaldt demokratisk system har mennesker siddende, som man ikke kender navnet på. Der er alle mulige demokratiske argumenter for, hvorfor man ikke kan bære sig sådan ad, og ud fra et finansielt perspektiv går det naturligvis heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig, hr. kommissær, at De kunne bekræfte en udtalelse, De fremsatte i den nyligt overståede høring i Budgetkontroludvalget i forbindelse med decharge. Her forsikrede De os om, at dette selvfølgelig også kommer til at gælde for de grupper, der hører under komitologiproceduren. Der findes jo mange forskellige typer ekspertgrupper. Nogle af de vigtigste grupper er faktisk dem, der hører under komitologiproceduren. Og dette tilsagn gav De flere gange i Budgetkontroludvalget. Kunne De ikke gentage det her foran hele forsamlingen?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, není pochyb, že veřejná rozprava v Evropě se zaměřuje z velké části na skutečnost, že EU trpí nedostatkem demokracie a že tento nedostatek je zapříčiněn zejména nedostatkem dostatečné průhlednosti. To může zejména způsobovat fakt, že existuje velmi malá průhlednost ohledně využívání finančních prostředků, které jsou řízeny z EU, to znamená prostředků, které Evropská unie vyplácí jednotlivým zemím na kvalitní a dobře míněné projekty; a to je problém! Naštěstí je to problém, který se v současnosti řeší. Naštěstí je to problém, o němž je Komise již delší dobu informována a skutečně podniká opatření na jeho řešení, za což si zaslouží chválu. Pane Kallasi, vy osobně si zasloužíte chválu za ohromný příspěvek, kterým jste v této souvislosti pomohl. Existují samozřejmě záležitosti, které je v této souvislosti ještě třeba řešit. To je důvod, proč pan Pomés Ruiz vypracoval zprávu. Podporuji jeho zprávu, která vyzdvihuje řadu kritických oblastí, které musí být přirozeně řešeny. Je zjevné, že dostupné údaje musí být srovnatelné atd., to však není nejdůležitější záležitost, jelikož jsme nyní přijali klíčové rozhodnutí, že je třeba průhlednosti. Dalším velmi důležitým rozhodnutím, za něž si pan komisař zasluhuje pochvalu, je rozhodnutí zvýšit průhlednost v oblasti expertních skupin. Je jednoduše nepřijatelné, aby v demokratickém systému byly v úřadě lidé, jejichž jména jsou neznámá. Existuje řada demokratických argumentů, proč není možné fungovat tímto způsobem a je to samozřejmě nepřijatelné z hlediska finančního. Dovedu si představit, pane komisaři, že byste potvrdil prohlášení, které jste pronesl v nedávno skončeném slyšení ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu v souvislosti s absolutoriem. V tomto prohlášení jste nás ujistil, že se to bude přirozeně týkat i skupin, které náležejí do postupu projednávání ve výborech. Existuje ovšem řada různých druhů expertních skupin. Některé z těch nejdůležitějších jsou ve skutečnosti ty, které náležejí do postupu projednávání ve výborech. Navíc jste toto schválení pronesl při různých příležitostech ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pane komisaři, nemohl byste to zopakovat zde před celým shromážděním?"@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, niet pochýb, že verejná rozprava v Európe sa zameriava vo veľkej miere na skutočnosť, že v EÚ je deficit demokracie a že tento deficit je spôsobený nedostatkom dostatočnej transparentnosti. Môže to byť spôsobené najmä tým, že spôsob využitia finančných zdrojov riadených EÚ, čiže finančných zdrojov, ktoré EÚ rozdeľuje jednotlivým krajinám na kvalitné, dobre zamerané projekty, bol málo transparentný. A to je problém! Našťastie je to problém, ktorý sa v súčasnosti rieši. Našťastie je to problém, ktorý Komisia dávno rozpoznala a momentálne uskutočňuje kroky, aby ho vyriešila. Za toto úsilie si Komisia zaslúži veľké uznanie. Pán Kallas, vy osobne si zaslúžite veľké uznanie za váš obrovský prínos v súvislosti s touto problematikou. Sú samozrejme otázky, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto pán Pomés Ruiz vypracoval správu. Podporujem jeho správu, ktorá poukazuje na mnoho kritických bodov, ktorými je prirodzene nevyhnutné sa zaoberať. Je zrejmé, že dostupné údaje by mali byť porovnateľné, ale to je menej dôležitá otázka, nakoľko sme teraz prijali kľúčové rozhodnutie o tom, že by samozrejme bolo potrebné dosiahnuť transparentnosť. Ďalšie veľmi dôležité rozhodnutie, za ktoré si Komisia zaslúži uznanie, je rozhodnutie zaviesť väčšiu transparentnosť v súvislosti s „expertnými skupinami.“ Jednoducho je neprijateľné, ak „demokratický“ systém zamestnáva ľudí, ktorých mená sú neznáme. Existuje veľa druhov demokratických dôvodov, prečo nemôžete fungovať týmto spôsobom. Je to samozrejme neprijateľné aj z finančného hľadiska. Viem si dobre predstaviť, pán komisár, že by ste mohli potvrdiť vaše vyhlásenie z nedávno skončeného vypočutia vo Výbore pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s plnením záväzkov. V tomto vyhlásení ste nás uistili, že sa to prirodzene bude vzťahovať aj na skupiny, ktoré sú zahrnuté v rámci postupu komitológie. Existuje samozrejme veľa rôznych druhov expertných skupín. Niektoré najdôležitejšie skupiny sú v skutočnosti zahrnuté v rámci postupu komitológie. Vy ste navyše ten postup schválili v niekoľkých prípadoch vo Výbore pre kontrolu rozpočtu. Pán komisár, nemohli by ste to zopakovať pred celým zhromaždením?"@sk19
lpv:translated text
"PSE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, neabejotina, kad viešieji debatai Europoje daugiausia susitelkė ties tuo, kad Europos Sąjungoje yra demokratijos stoka ir kad ši stoka bent iš dalies kilo dėl pakankamo skaidrumo trūkumo. Ypač tai gali lemti nepakankamai skaidrus ES valdomų lėšų panaudojimas; šias lėšas ES skiria atskiroms šalims vykdyti gerus, gerais ketinimais paremtus projektus, bet neskaidrus valdymas yra rimta problema! Laimei, ši problema dabar yra sprendžiama. Laimei, šią problemą Komisija jau seniai pripažino ir iš tikrųjų imasi veiksmų, kad ją spręstų, todėl Komisija už tai nusipelno daug pagyrimų! S. Kallas, Jūs asmeniškai nusipelnote daug pagyrimų už savo didžiulį įnašą šioje srityje. Žinoma, yra keletas dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Būtent todėl J. J. Pomés Ruiz parengė pranešimą. Palaikau jo pranešimą, kuriame pabrėžiama daug kritikuotinų dalykų, kurie savaime turi būti sprendžiami. Aišku, kad turimi duomenys turi būti palyginami, ir taip toliau, bet tai nėra esminis dalykas, kadangi dabar priėmėme pagrindinį sprendimą, kad neabejotinai reikia užtikrinti skaidrumą. Kitas labai svarbus sprendimas, už kurį Komisija nusipelno pagyrimo, yra sprendimas siekti didesnio skaidrumo dėl „ekspertų grupių“. Tiesiog nepriimtina, kad „demokratinėje“ sistemoje dirba žmonės, kurių vardai nėra žinomi. Galima pateikti įvairių demokratinės santvarkos argumentų, neleidžiančių šitaip elgtis, ir tai, žinoma, taip pat nepriimtina iš finansinės perspektyvos. Galiu numanyti, kad Jūs, Komisijos nary, galėtumėte patvirtinti savo teiginį dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pasakytą neseniai vykusiame Biudžeto kontrolės komiteto posėdyje. Tada Jūs patikinote mus, kad tai taip pat taikoma grupėms, kurios dalyvauja komitologijos procedūroje. Žinoma, yra daug skirtingų ekspertų grupių rūšių. Kai kurios iš svarbiausių grupių iš tikrųjų dalyvauja komitologijos procedūroje. Be to, Jūs pritarėte tam kelis kartus Biudžeto kontrolės komitete. Komisijos nary, ar negalėtumėte to pakartoti čia prieš visą susirinkimą?"@lt14
lpv:translated text
"Elnök úr! Kétségtelen, hogy az európai nyilvános vita főként arra a tényre összpontosít, hogy demokratikus hiányosságok vannak az EU-ban, és ez a hiány nem utolsósorban az elégséges átláthatóság hiányának tudható be. Ez különösen adódhat abból például, hogy túlzottan korlátozott volt az átláthatóság az EU által irányított pénzeszközök – azaz az EU által az egyes országok részére, jó minőségű és jó szándékú projektre kifizetett pénzeszközök – felhasználása terén; és ez bizony probléma! Szerencsére olyan probléma ez, amelynek megoldása folyamatban van. Szerencsére olyan probléma, amelyet a Bizottság már régen észlelt és tesz is valamit megoldásának érdekében, és kiemelt dicséretet érdemel ezért. Kallas úr, Ön személy szerint is sok dicséretet érdemel azért a hatalmas hozzájárulásért, amit az üggyel kapcsolatban tett. Természetesen van egy-két dolog, amivel foglalkozni kell. Ebből az okból kifolyólag készült Pomés Ruiz jelentése is. Támogatom jelentését, amely számos megoldandó, vitatott pontot is kiemel. Egyértelmű, hogy a rendelkezésre álló adatoknak összehasonlíthatónak kell lenniük stb., de ez kevésbé fontos téma, hiszen most már döntöttünk arról, hogy természetesen szükség van az átláthatóságra. Egy másik nagyon fontos döntés, amiért a Bizottság dicséretet érdemel, az a „szakértői csoportokkal” kapcsolatos nagyobb fokú átláthatóság kialakításáról szóló döntés. Egy „demokratikus” rendszerben elfogadhatatlan, hogy olyan emberek vannak hivatalban, akiknek még a nevét sem lehet tudni. Számos demokratikus érv sorakoztatható fel amellett, hogy miért nem szabad így működni, és természetesen ez pénzügyi szempontból is elfogadhatatlan. Gondolom, biztos úr, meg tudja erősíteni azt a nyilatkozatát, amit a nemrég befejeződött, a mentesítéssel kapcsolatos költségvetési ellenőrző bizottsági tárgyaláson tett. Ebben a nyilatkozatában, biztosított bennünket arról, hogy ez természetesen a komitológiai eljárás alá tartozó csoportokra is vonatkozik majd. Persze sokfajta szakértői csoport létezik. A legfontosabb csoportok között van néhány, amely pont a komitológiai eljárás alá esik. Ezen kívül számos alkalommal jóváhagyta ezt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, megtenné, hogy most nem ismétli meg ezt az egész közgyűlés előtt?"@hu11
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że debata publiczna w Europie skupiła się na tym, że w UE istnieje deficyt demokracji i że deficyt ten jest spowodowany głównie brakiem przejrzystości. W szczególności może on być spowodowany faktem, że brak jest przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy UE - czyli funduszy, które UE wypłaca poszczególnym krajom w ramach dobrych, podyktowanych najlepszymi intencjami projektów. Na szczęście problem ten jest obecnie rozwiązywany. Na szczęście Komisja zawsze uznawała ten problem za istotny i obecnie podjęła pewne działania mające na celu jego rozwiązanie, za co zasługuje na słowa pochwały. Panie Kallas! Pan zasługuje na szczególną pochwałę za znaczący wkład w rozwiązanie tej kwestii. Nadal oczywiście należy zająć się pewnymi kwestiami. Właśnie dlatego pan Pomés Ruiz przygotował to sprawozdanie. Popieram to sprawozdanie, który zwraca uwagę na wiele niedociągnięć, z którymi należy się uporać. Jest sprawą oczywistą, że osiągalne dane powinny dawać się porównać itd., jednak nie jest to najważniejsza kwestia, ponieważ teraz podjęliśmy kluczową decyzję, że powinna istnieć przejrzystość. Kolejną ważną decyzją, za którą chciałbym podziękować Komisji, jest decyzja o ustanowieniu większej przejrzystości w „grupach ekspertów”. Niedopuszczalne jest, aby „demokratyczny” system posiadał urzędników, których nazwiska są nieznane. Istnieje wiele rodzajów demokratycznych argumentów przeciwko takim działaniom i jest to także oczywiście niedopuszczalne z perspektywy finansowej. Mogę sobie wyobrazić, panie komisarzu, że może pan potwierdzić stwierdzenie, które wygłosił pan podczas niedawno ukończonych posiedzeń komisji Kontroli Budżetowej. W tym stwierdzeniu zapewnił nas pan, że naturalnie zostanie to zastosowane do grup mieszczących się w granicach procedur komitetowych. Oczywiście istnieje wiele różnych rodzajów grup ekspertów. Najważniejsze z nich to właśnie te, które mieszczą się w granicach procedur komitetowych. Ponadto kilka razy wyrażał pan swoja zgodę w Komisji Kontroli Budżetowej. Panie komisarzu! Czy mógłby pan to powtórzyć przez całym zgromadzeniem?"@pl16
lpv:translated text
". Herr talman! Det råder inget tvivel om att den allmänna debatten i Europa har fokuserat kring de demokratiska bristerna i EU, och att dessa brister inte minst beror på den otillräckliga öppenheten. En anledning kan särskilt vara att det har varit alldeles för lite öppenhet kring hur EU:s medel har förvaltats – dvs. de medel som EU betalar ut till enskilda länder för goda och vällovliga projekt – och det är ett problem! Som tur är håller problemet på att lösas. Som tur är har kommissionen sedan länge insett problemet och gör faktiskt någonting för att lösa det, och kommissionen förtjänar många lovord för detta. Herr Kallas, ni förtjänar personligen mycket beröm för det enorma bidrag ni har gjort i samband med detta. Naturligtvis finns det några frågor som måste åtgärdas. Det är anledningen till att Pomés Ruiz har skrivit ett betänkande. Jag stöder hans betänkande, som belyser många punkter som bör kritiseras och naturligtvis måste åtgärdas. Det står klart att de uppgifter som finns måste kunna jämföras osv., men detta är bagateller eftersom vi nu har fattat det viktigaste beslutet, nämligen att vi naturligtvis måste ha öppenhet. Ett annat viktigt beslut från kommissionen som förtjänar lovord är beslutet att fastställa att större öppenhet behövs när det gäller ”expertgrupperna” Det är helt enkelt oacceptabelt att det i ett ”demokratiskt” system finns verksamma personer vars namn man inte känner till. Det finns många olika demokratiska skäl till varför man inte kan agera på det sättet, och det är naturligtvis oacceptabelt även ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag kan mycket väl tänka mig att ni, herr kommissionsledamot, skulle kunna bekräfta ett uttalande som ni gjorde i den nyligen avslutade utfrågningen i budgetkontrollutskottet i samband med ansvarsbefrielse. I detta uttalande försäkrade ni oss att det här givetvis också ska gälla de grupper som faller inom kommittéförfarandet. Det finns naturligtvis många olika slags expertgrupper. En del av de viktigaste är faktiskt de som faller inom kommittéförfarandet. Ni medgav faktiskt det vid flera tillfällen i budgetkontrollutskottet. Herr kommissionsledamot, skulle ni inte kunna upprepa det här inför hela församlingen?"@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, on ilmeistä, että Euroopassa käytävä julkinen keskustelu on keskittynyt pitkälti siihen, että EU kärsii demokratiavajeesta ja että tämä vaje johtuu muun muassa avoimuuden puutteesta. Demokratiavaje saattaa johtua etenkin siitä, ettei niiden varojen käyttö, joita EU hallinnoi eli joita se maksaa eri maille hyvää tarkoittaviin hankkeisiin, ole ollut riittävän avointa, ja tämä on ongelma! Onneksi tämä ongelma pyritään nyt ratkaisemaan. Onneksi kyseessä on myös ongelma, josta komissio on ollut pitkään tietoinen ja jonka ratkaisemiseksi se pyrkii nyt todella tekemään jotakin. Komissio ansaitsee tästä kiitokset. Arvoisa komission jäsen Kallas, ansaitsette henkilökohtaisesti lämpimät kiitokset valtavasta panostuksestanne tähän asiaan. Tiettyihin asioihin on toki yhä puututtava. Siksi José Javier Pomés Ruiz on laatinut mietinnön. Kannatan hänen mietintöään, sillä siinä tuodaan esiin useita epäkohtia, joihin on luonnollisesti puututtava. On selvää, että saatavilla olevien tietojen pitäisi olla vertailukelpoisia ja niin edelleen. Tämä seikka on kuitenkin nyt merkitykseltään vähäisempi, koska olemme tehneet keskeisen päätöksen avoimuuden lisäämisestä. Toinen hyvin tärkeä päätös, josta komissio ansaitsee kiitokset, on päätös lisätä asiantuntijaryhmiin liittyvää avoimuutta. Emme voi yksinkertaisesti hyväksyä sitä, että ”demokraattisessa” järjestelmässä toimii virkamiehiä, joiden nimet eivät ole tiedossa. Tällaista toimintatapaa ei voida hyväksyä monista erilaisista demokraattisista syistä eikä tietenkään myöskään talouden näkökulmasta. Arvoisa komission jäsen, uskon, että voitte vahvistaa lausunnon, jonka annoitte talousarvion valvontavaliokunnassa hiljattain päättyneessä kuulemisessa, joka liittyi vastuuvapauden myöntämiseen. Vakuutitte meille, että sama koskisi luonnollisesti myös komiteamenettelyyn kuuluvia ryhmiä. Asiantuntijaryhmiä on toki paljon erilaisia. Osa tärkeimmistä ryhmistä on juuri niitä, jotka osallistuvat komiteamenettelyyn. Annoitte lisäksi tämän sitoumuksen useaan kertaan talousarvion valvontavaliokunnassa. Arvoisa komission jäsen, voitteko toistaa saman täällä koko Euroopan parlamentin edessä?"@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, het lijdt geen twijfel dat het openbare debat in Europa grotendeels gericht is op het feit dat er in de EU een democratisch tekort bestaat en dat dit tekort niet in de laatste plaats het gevolg is van een gebrek aan transparantie. In het bijzonder kan dat te wijten zijn aan het feit dat er te weinig transparantie was over het gebruik van de fondsen die door de EU worden beheerd. Het gaat om de fondsen die de EU voor goede goedbedoelde projecten aan individuele landen betaalt. Dat is een probleem. Gelukkig wordt dat probleem nu opgelost. Het is een probleem dat gelukkig reeds lange tijd door de Commissie wordt onderkend en dat zij tracht op te lossen. De Commissie verdient daarvoor veel lof. Mijnheer Kallas, u verdient persoonlijk veel lof voor de enorme bijdrage die u daaraan hebt geleverd. Er zijn uiteraard kwesties die moeten worden aangepakt. Daarom heeft de heer Pomés Ruiz een verslag voorgelegd. Ik steun zijn verslag, dat vele kwesties benadrukt die uiteraard moeten worden aangepakt. Het is duidelijk dat de beschikbare gegevens onder meer vergelijkbaar dienen te zijn. Dat is echter bijkomstig, aangezien wij nu de zeer belangrijke beslissing hebben genomen dat er vanzelfsprekend transparantie moet zijn. Een andere zeer belangrijke beslissing waarvoor de Commissie lof verdient, is de beslissing te zorgen voor meer transparantie inzake de deskundigengroepen. Het is gewoon onaanvaardbaar dat een democratisch stelsel mensen in dienst heeft wier namen onbekend zijn. Daartegen zijn er zeer veel democratische argumenten, en uiteraard is dat ook vanuit financieel oogpunt onaanvaardbaar. Mijnheer de Commissaris, ik kan mij zeer goed voorstellen dat u een verklaring kunt bevestigen die u in de onlangs gehouden hoorzitting in de Commissie begrotingscontrole in verband met kwijting hebt afgelegd. In die verklaring hebt u ons verzekerd dat dit uiteraard ook toepasbaar zou zijn op de groepen waarvoor de comitologieprocedure geldt. Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten deskundigengroepen. Een aantal van de belangrijkste groepen zijn aan de comitologieprocedure onderworpen. Bovendien gaf u deze goedkeuring meermaals in de Commissie begrotingscontrole. Mijnheer de Commissaris, kunt u dat hier voor de volledige vergadering herhalen?"@nl3
lpv:spoken text
"Hr. formand! Der er ikke nogen tvivl om, at når man i den europæiske offentlighed har talt meget om, at der findes et demokratisk underskud i EU, så skyldes det ikke mindst, at der ikke har været åbenhed nok. Det skyldes måske specielt, at der har været for lidt åbenhed omkring, hvordan de midler, som EU forvalter - altså de midler, som EU betaler til de enkelte lande til gode, velmenende projekter - bliver brugt. Og det er et problem! Det er heldigvis nu et problem, som der bliver gjort op med. Det er heldigvis nu et problem, som Kommissionen langt om længe anerkender og rent faktisk gør noget for at løse, og det fortjener Kommissionen stor ros for. De, hr. Kallas, fortjener personligt stor ros for den kæmpemæssige indsats, De har gjort i den forbindelse. Der er selvfølgelig nogle forhold, der skal bringes på plads. Det er derfor, hr. Pomés Ruiz har skrevet en betænkning. Jeg støtter hans rapport, som sætter fingeren på mange kritikpunkter, som selvfølgelig skal takles. Det er klart, at de data, der foreligger, skal være sammenlignelige osv., men det er småting, for nu har vi taget den vigtige principielle beslutning om, at der selvfølgelig skal være åbenhed. En anden meget vigtig beslutning, som Kommissionen også fortjener ros for, er beslutningen om, at man vil skabe større åbenhed omkring de såkaldte ekspertgrupper. Det går simpelthen ikke, at man i et såkaldt demokratisk system har mennesker siddende, som man ikke kender navnet på. Der er alle mulige demokratiske argumenter for, hvorfor man ikke kan bære sig sådan ad, og ud fra et finansielt perspektiv går det naturligvis heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig, hr. kommissær, at De kunne bekræfte en udtalelse, De fremsatte i den nyligt overståede høring i Budgetkontroludvalget i forbindelse med decharge. Her forsikrede De os om, at dette selvfølgelig også kommer til at gælde for de grupper, der hører under komitologiproceduren. Der findes jo mange forskellige typer ekspertgrupper. Nogle af de vigtigste grupper er faktisk dem, der hører under komitologiproceduren. Og dette tilsagn gav De flere gange i Budgetkontroludvalget. Kunne De ikke gentage det her foran hele forsamlingen?"@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη εστίασε πολύ στο γεγονός ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ και ότι αυτό το έλλειμμα οφείλεται κυρίως σε έλλειψη διαφάνειας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχει υπάρξει πολύ λίγη διαφάνεια σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διαχειρίζεται η ΕΕ – δηλαδή, τα κονδύλια που η ΕΕ καταβάλλει σε κάθε χώρα για καλά σχέδια με καλές προθέσεις. Και αυτό είναι πρόβλημα! Ευτυχώς είναι ένα πρόβλημα που τώρα επιλύεται. Ευτυχώς, είναι ένα πρόβλημα που η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό, κάνει αυτήν τη στιγμή προσπάθεια να το λύσει, και αξίζει πολλούς επαίνους για αυτό. Κύριε Kallas, εσείς προσωπικά αξίζετε πολλούς επαίνους για την τεράστια συμβολή σας σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν, βεβαίως, κάποια θέματα που πρέπει να μελετηθούν. Για τον λόγο αυτόν, ο κ. Pomés Ruiz συνέταξε μια έκθεση. Υποστηρίζω την έκθεσή του, η οποία τονίζει πολλά σημεία επίκρισης που φυσικά πρέπει να αναλυθούν. Είναι σαφές ότι τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να είναι συγκρίσιμα κ.λπ., αλλά αυτό είναι ήσσονος σημασίας, καθώς έχουμε τώρα λάβει τη βασική απόφαση ότι θα πρέπει, φυσικά, να υπάρχει διαφάνεια. Μια άλλη πολύ σημαντική απόφαση για την οποία η Επιτροπή αξίζει επαίνους είναι η απόφαση για την εξασφάλιση περισσότερης διαφάνειας όσον αφορά τις «ομάδες εμπειρογνωμόνων». Απλά δεν μπορεί να είναι αποδεκτό για ένα «δημοκρατικό» σύστημα να έχει σε δημόσιες θέσεις πρόσωπα τα ονόματα των οποίων είναι άγνωστα. Υπάρχουν πολλών ειδών δημοκρατικά επιχειρήματα όσον αφορά το γιατί δεν μπορείτε να λειτουργείτε έτσι, και είναι φυσικά απαράδεκτο και από οικονομική άποψη. Μπορώ να φανταστώ, κύριε Επίτροπε, ότι θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε μια δήλωση που κάνατε στην πρόσφατη ακρόαση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σε σχέση με την απαλλαγή. Σε αυτήν την δήλωση, μας διαβεβαιώσατε ότι αυτό θα ίσχυε, φυσικά, και για τις ομάδες που εμπίπτουν στη διαδικασία επιτροπολογίας. Υπάρχουν, βέβαια, πολλοί διαφορετικοί τύποι ομάδων εμπειρογνωμόνων. Μερικές από τις πιο σημαντικές ομάδες είναι πράγματι εκείνες που εμπίπτουν στη διαδικασία επιτροπολογίας. Επιπλέον, δώσατε αυτήν την έγκριση σε πολλές περιστάσεις στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Κύριε Επίτροπε, δεν θα μπορούσατε να το επαναλάβετε εδώ ενώπιον ολόκληρης της συνέλευσης;"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, nav šaubu, ka publiskās debates Eiropā lielā mērā bija vērstas uz to, ka ES trūkst demokrātijas, un ka tā iemesls daudzējādā ziņā ir nepietiekama pārredzamība. Jo īpaši to varētu būt izraisījis apstāklis, ka ir bijusi pārāk maza pārredzamība attiecībā uz ES līdzekļu izlietojumu – tas ir, to līdzekļu, kurus ES maksā atsevišķām valstīm par labiem, labi iecerētiem projektiem; un tā jau ir problēma! Par laimi, problēma, kura pašlaik tiek risināta. Par laimi, tā ir problēma, kuru Komisija sen apzinājās un ir kaut ko darījusi tās atrisināšanai, un Komisija ir pelnījusi par to lielu uzslavu. kungs, jūs pats esat pelnījis uzslavu par ārkārtīgi lielo ieguldījumu šajā jautājumā. Protams, ir dažas lietas, kas jārisina. Šā iemesla dēļ kungs ir sagatavojis ziņojumu. Es atbalstu šo ziņojumu, kurā daudzos jautājumos izteikta kritika, kas, protams, ir jānovērš. Ir skaidrs, ka pieejamajiem datiem ir jābūt salīdzināmiem u.t.t., taču tas ir nenozīmīgs jautājums, jo tagad mēs esam pieņēmusi izšķirīgu lēmumu, ka šeit, protams, ir jābūt pārredzamībai. Vēl viens ļoti svarīgs lēmums, par kuru Komisijai pienākas uzslava, ir lēmums radīt lielāku pārredzamību saistībā ar ,,ekspertu grupām”. Ir vienkārši nepieņemami, ka ,,demokrātiskā” sistēmā iestādēs ir cilvēki, kuru vārdi nav zināmi. Pastāv dažādi demokrātiski argumenti, kādēļ jūs nevarat rīkoties šādā veidā, un, protams, tas ir nepieņemami arī no finanšu viedokļa. Es varu iedomāties, komisāra kungs, ka jūs varētu apstiprināt paziņojumu, kuru izteicāt nesen pabeigtajā uzklausīšanā Budžeta kontroles komitejā saistībā ar šo budžeta izpildi. Šajā paziņojumā jūs mums apliecinājāt, ka tas, protams, attieksies arī uz grupām, uz kurām attiecas komitoloģijas procedūra. Protams, ir daudz dažādu ekspertu grupu veidu. Dažas no svarīgākajām grupām ir tās, kas ir pakļautas komitoloģijas procedūrai. Turklāt jūs to apstiprinājāt vairākas reizes Budžeta kontroles komitejā. Komisāra kungs, vai jūs varētu atkārot to visas sanāksmes priekšā?"@lv13
lpv:translated text
"Mr President, there is no doubt that the public debate in Europe has focused a great deal on the fact that there is a democratic deficit in the EU and that this deficit is due to not least the lack of sufficient transparency. In particular it may be due to the fact that there has been too little transparency concerning how the funds that the EU manages – that is, the funds that the EU pays to individual countries for good, well-intentioned projects – are used; and it is a problem! It is fortunately a problem that is now being resolved. It is fortunately a problem that the Commission has long recognised and is actually doing something to resolve, and the Commission deserves much praise for this. Mr Kallas, you personally deserve much praise for the enormous contribution that you have made in connection with this. There are of course some matters that need to be addressed. This is the reason why Mr Pomés Ruiz has produced a report. I support his report, which highlights many points of criticism that naturally must be tackled. It is clear that the data available should be comparable etc., but this is a minor matter, as we have now taken the key decision that there should of course be transparency. Another very important decision for which the Commission deserves praise is the decision to establish greater transparency in connection with the ‘expert groups’. It is simply not acceptable that a ‘democratic’ system has people in office whose names are unknown. There are all kinds of democratic arguments for why you cannot operate in such a way, and it is of course unacceptable from a financial perspective too. I can well imagine, Commissioner, that you could confirm a statement that you made in the recently completed hearing in the Committee on Budgetary Control in connection with discharge. In this statement, you assured us that this would naturally also apply to the groups that fall within the comitology procedure. There are of course many different types of expert groups. Some of the most important groups are actually those that fall within the comitology procedure. In addition, you gave this approval on several occasions in the Committee on Budgetary Control. Commissioner, could you not repeat this here in front of the entire assembly?"@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, no cabe duda de que el debate político en Europa se ha centrado mucho en el hecho de que existe un déficit democrático en la UE y que dicho déficit se debe, en gran medida, a la falta de la suficiente transparencia. En particular, se puede deber al hecho de que ha habido muy poca transparencia en lo que respecta a la manera en que se usan los fondos que gestiona la UE, es decir, los fondos que paga la UE a los países, individualmente, para financiar proyectos con objetivos positivos y adecuados, ¡y eso sí que es un problema! Afortunadamente, es un problema que se está resolviendo actualmente. Es, por fortuna, un problema que la Comisión ha reconocido desde hace tiempo y que está intentando resolver, por lo que merece nuestros elogios. Señor Kallas, usted, personalmente, merece mucho reconocimiento por su enorme contribución a este respecto. Por supuesto, sigue habiendo cuestiones por abordar. Por eso, el señor Pomés Ruiz ha elaborado este informe, que apoyo. En el informe se critican muchos puntos que, naturalmente, deben ser abordados. Por supuesto, los datos disponibles deberían ser comparables, etc., pero ésta es una cuestión menor, ya que ahora hemos tomado la decisión clave de que, por supuesto, debe haber transparencia. Otra decisión muy importante por la que la Comisión merece nuestro reconocimiento es la relativa a la mayor transparencia de los «grupos de expertos». Sencillamente, no es aceptable que un sistema «democrático» emplee a personas anónimas. Existen multitud de argumentos democráticos en contra de esa forma de funcionamiento e, igualmente, es inaceptable desde el punto de vista financiero. Imagino, Comisario, que usted podrá confirmar las declaraciones que hizo en relación con la aprobación de la gestión en la audiencia, recientemente finalizada, de la Comisión de Control Presupuestario. En dichas declaraciones, usted nos aseguró que también sería de aplicación para los grupos del procedimiento de comitología. Por supuesto, existen muchos tipos de grupos de expertos. Algunos de los grupos más importantes son, de hecho, los del procedimiento de comitología. Además, usted lo aprobó en varias ocasiones en la Comisión del Control Presupuestario. Comisario, ¿podría repetirlo aquí, ante toda la Cámara?"@es21
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o debate público na Europa tem indiscutivelmente estado centrado, de modo expressivo, na existência de um défice democrático na UE e no facto de este défice se dever principalmente à falta de transparência. Poderá dever-se, em particular, à falta de transparência sobre a forma como são aplicados os fundos geridos pela UE, ou seja, os fundos que a UE entrega aos países individualmente para a execução de projectos positivos e bem intencionados. E isso é um problema! Felizmente, é um problema que está agora a ser resolvido. Felizmente, é um problema que a Comissão reconheceu há muito tempo e que está efectivamente a tentar solucionar, facto pelo qual a Comissão merece muitos elogios. Senhor Comissário Kallas, V. Exa. merece, pessoalmente, amplos elogios pelo enorme contributo que tem dado a esta questão. Existem, naturalmente, alguns aspectos que precisam de ser abordados. Foi por essa razão que o senhor deputado Pomés Ruiz elaborou o relatório. Apoio o seu relatório, o qual destaca muitos pontos merecedores de crítica que, naturalmente, importa resolver. É claro que os dados disponíveis devem ser comparáveis, etc., contudo, isso é uma questão de menor importância, visto termos agora tomado a decisão-chave de que deve, obviamente, haver transparência. Uma outra decisão muito importante, pela qual a Comissão merece louvor, é a decisão de estabelecer uma maior transparência em relação aos "grupos de peritos". Não é aceitável que um sistema "democrático" tenha ao seu serviço pessoas cujos nomes são desconhecidos. Existe todo um conjunto de argumentos democráticos que justificam o motivo de não se poder agir desta forma, a qual, naturalmente, também é inaceitável do ponto de vista financeiro. Posso imaginar o Senhor Comissário a confirmar uma declaração que proferiu recentemente durante a audição realizada na Comissão de Controlo Orçamental no âmbito da concessão de quitação. Nessa declaração, V. Exa. assegurou-nos que este aspecto também seria aplicado aos grupos abrangidos pelo procedimento de comitologia. Naturalmente existem muitos tipos distintos de grupos de peritos. Alguns dos grupos mais importantes são justamente aqueles que estão abrangidos pelo procedimento de comitologia. Além disso, na Comissão de Controlo Orçamental, V. Exa. deu, em diversas ocasiões, o seu acordo nesse sentido. Senhor Comissário, será que pode repetir o que disse, aqui perante esta Assembleia?"@pt17
lpv:translated text
"Herr Präsident! Zweifelsohne konzentriert sich die öffentliche Aussprache in Europa größtenteils auf die Tatsache, dass in der EU ein Demokratiedefizit besteht und dass dieses Defizit nicht zuletzt auf die fehlende Transparenz zurückzuführen ist. Insbesondere dürfte das der zu geringen Transparenz in Bezug auf die Verwendung der Mittel, die die EU verwaltet – das heißt die Mittel, die die EU den einzelnen Ländern für gute, wohlgemeinte Projekte zur Verfügung stellt – geschuldet sein. Und das ist ein Problem! Glücklicherweise handelt es sich um ein Problem, das jetzt gelöst wird. Glücklicherweise handelt es sich um ein Problem, das der Kommission seit langem bekannt ist und für dessen Lösung sie tatsächlich etwas tut, und dafür gebührt der Kommission großes Lob. Herr Kallas, Sie verdienen persönlich großes Lob für den enormen Beitrag, den sie in diesem Zusammenhang geleistet haben. Natürlich gibt es einige Dinge, die angegangen werden müssen. Das ist auch der Grund, weshalb Herr Pomés Ruiz einen Bericht verfasst hat. Ich unterstütze diesen Bericht, der viele kritische Punkte anspricht, die natürlich geklärt werden müssen. Fest steht, dass die vorhandenen Daten vergleichbar sein müssen usw., aber das ist zweitrangig, da wir jetzt die wesentliche Entscheidung getroffen haben, nämlich dass wir Transparenz brauchen. Eine weitere äußerst wichtige Entscheidung, für die der Kommission Lob gebührt, ist der Beschluss, für größere Transparenz im Zusammenhang mit den „Sachverständigengruppen“ zu sorgen. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass ein „demokratisches“ System Menschen beschäftigt, deren Namen nicht bekannt sind. Es gibt alle möglichen demokratischen Argumente, weshalb man so nicht arbeiten kann, und es ist selbstverständlich auch aus finanzieller Sicht nicht hinnehmbar. Ich zweifle nicht daran, Herr Kommissar, dass Sie eine Aussage bestätigen können, die Sie bei der kürzlich abgeschlossenen Anhörung im Haushaltskontrollausschuss im Zusammenhang mit der Entlastung getroffen haben. Dabei haben Sie uns versichert, dass das natürlich auch auf die Gruppen zutrifft, die unter das Komitologieverfahren fallen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Sachverständigengruppen. Einige der wichtigsten Gruppen fallen dabei unter das Komitologieverfahren. Darüber hinaus haben Sie uns bei mehreren Gelegenheiten im Haushaltskontrollausschuss diese Zusicherung gegeben. Herr Kommissar, könnten Sie das hier vor der Versammlung nicht wiederholen?"@de9
lpv:translated text
"Signor Presidente, non vi è dubbio che il dibattito pubblico in Europa sia incentrato sull’esistenza di un democratico nell’UE e sul fatto che quest’ultimo non dipende soltanto dalla mancanza di una sufficiente trasparenza. Può dipendere, in particolare, dalla scarsa trasparenza sulle modalità di spesa dei fondi gestiti dall’UE –ovvero i finanziamenti che l’UE versa ai singoli paesi per progetti validi, dalle nuove intenzioni –; ed è un problema! Fortunatamente è un problema che sta per essere risolto. Fortunatamente è un problema che la Commissione riconosce da lungo tempo e adesso sta realmente facendo qualcosa per risolverlo. La Commissione merita la nostra lode per questo. Commissario Kallas, lei personalmente merita il nostro elogio per l’enorme contributo apportato in questa materia. Ovviamente vi sono aspetti che devono essere affrontati. Questo è il motivo per cui l’onorevole Pomés Ruiz ha elaborato una relazione. Io sostengo la sua relazione, che sottolinea numerosi punti critici che naturalmente devono essere affrontati. È chiaro che i dati disponibili dovrebbero essere paragonabili, e così via, ma è una questione minore, dato che adesso abbiamo preso la decisione più importante che, ovviamente, dovrebbe esserci trasparenza. Un’altra decisione fondamentale per la quale la Commissione merita di essere elogiata è la creazione di maggiore trasparenza per i “gruppi di esperti”. Semplicemente non è accettabile che un sistema “democratico” abbia persone al suo interno il cui nome è sconosciuto. Esiste ogni tipo di argomento democratico per cui non si può operare in tal modo, e ovviamente non è accettabile neppure da un punto di vista finanziario. Immagino, signor Commissario, che lei potrebbe confermare una dichiarazione che ha reso nella recente audizione in sede di commissione per il controllo dei bilanci sul discarico. In quella dichiarazione, lei ci ha assicurato che la trasparenza si sarebbe applicata naturalmente ai gruppi che rientrano nella procedura di comitatologia. Certo, vi sono diversi tipi di gruppi di esperti. Alcuni dei gruppi più importanti sono infatti quelli che rientrano nella procedura di comitatologia. Inoltre, lei ha dato questa approvazione in diverse occasioni nella commissione per il controllo dei bilanci. Signor Commissario, potrebbe ripetere la sua dichiarazione qui, dinanzi all’intera Assemblea?"@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, il est indubitable que le débat public en Europe se soit surtout focalisé sur le déficit démocratique dans l’UE et que ce déficit est dû à un manque de transparence. Plus particulièrement au peu de transparence concédé dans la manière dont les fonds gérés par l’UE – et donc les fonds que l’UE alloue aux différents pays pour des projets bien intentionnés – sont utilisés. Et c’est un problème! Mais heureusement, on est en passe de le résoudre. Ce problème, la Commission l’a stigmatisé depuis longtemps et tente actuellement de le traiter, et elle doit en être louée. M. Kallas, vous méritez personnellement d’être félicité pour l’énorme travail que vous avez effectué. Bien sûr, certaines questions doivent encore être abordées. C’est pour cela que M. Pomés Ruiz a sorti ce rapport, rapport que je soutiens parce qu’il met en lumière de nombreux points critiques qu’il faut aborder. Il faut bien sûr que les données disponibles soient comparables, etc. mais c’est une question secondaire puisque nous avons décidé à présent qu’il fallait avant tout créer de la transparence. Une autre décision très importante pour laquelle il faut remercier la Commission est de créer davantage de transparence sur les «groupes d’experts». Il est tout simplement inacceptable qu’un système «démocratique» emploie des gens dont on ne connaît pas les noms. Il y a de très nombreux arguments démocratiques au nom desquels vous ne pouvez pas opérer de la sorte, et c’est bien sûr tout aussi inacceptable d’un point de vue financier. J’imagine, Monsieur le Commissaire, que vous pouvez confirmer une déclaration que vous avez faite concernant la décharge lors de l’audience qui vient de prendre fin à la commission du contrôle budgétaire. Dans cette déclaration, vous nous assuriez que cela s’appliquerait également aux groupes relevant de la procédure de comité. Il y a bien entendu de nombreux types de groupes d’experts. Parmi les plus importants, on retrouve ceux qui relèvent de la procédure de comité. De surcroît, vous avez formulé cet accord à plusieurs occasions au sein de la commission du contrôle budgétaire. Monsieur le Commissaire, ne pourriez-vous pas répéter ces propos ici, face à toute l’Assemblée?"@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-084"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph