Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-082"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-082"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am very pleased to be here today to speak on behalf of the Commission on this key issue of transparency. I must thank Mr Pomés Ruiz for this own-initiative report and the Committee on Budgetary Control for its valuable contribution. The fourth issue raised by Mr Pomés Ruiz concerns the composition of experts groups advising the Commission. I would like to thank Mr Pomés Ruiz for recognising the value of the work done so far. We will study the recommendations you make for further improvements. The fifth and final main issue concerns governance within the institutions. Last Friday, 15 February 2008, was the deadline for Member States to send in ‘annual summaries’. As of noon today, we had received 22 replies from the Member States. We are assessing the compliance of these reports with the obligations under the Financial Regulation, and we will report to you as soon as we have a clear picture of this, including with regard to the quality of these reports. In conclusion, I can declare that we are taking transparency very seriously and that the European Transparency Initiative is delivering on many points raised in the report. The report addresses five main issues. First, the report gives guidance on the publication of information about those receiving EU funds through grants and contracts. We are working to implement the terms of the modified Financial Regulation on transparency. These terms were included through Parliament’s efforts and came into force in May 2007. With regard to direct management, the Commission launched a website last year, with a single portal giving access to all relevant sites in the various directorates-general. Although we continue to update these sites, the portal still seems a rather confusing and complicated entry point. The Commission services are working to improve this. Regarding shared management, the role of the Commission is to ‘finalise and agree with Member States on the common standards of these sets of information before April 2008’. I am quoting here from the draft discharge report by Mr Jørgensen. The Member States will remain responsible for the data. The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation. The second issue in Mr Pomés Ruiz’s report is the issue of recoveries. I clearly said in the Committee on Budgetary Control in January 2008 that ‘the Commission has so far been unable to give Parliament a comprehensive picture of all our recovery efforts’. I gave an estimate for the recoveries made in 2006 and announced improvements to our own systems, so that, this year, the ABAC accounting system will include more detailed and complete data on recoveries. We are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors. Information about recoveries would be incomplete without reliable input from the Member States. For agriculture, the picture is encouraging. Tomorrow, the Commission will adopt an action plan to strengthen our supervisory role regarding the Structural Funds, addressing this issue among other things. The third issue in the report relates to the declaration of financial interests and, in particular, to the results of an independent comparative study launched in July 2006, in the context of the European Transparency Initiative, and published in 2007. The study concluded that most of the European institutions are regulated more intensively than institutions at national level. The Commission and the European Investment Bank have the most comprehensive ethical rules of the EU institutions. While the study noted that the Commission has a relatively well developed system for notification of conflicts of interests, it suggests that consideration be given to enlarging the mandate of our ad hoc Ethical Committee to include a broader advisory role. I invite you to examine the study and draw whatever conclusions you think are relevant for the European Parliament."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem velmi potěšen, že zde dnes mohu hovořit jménem Komise o této klíčové otázce průhlednosti. Musím poděkovat panu Pomés Ruizovi za tuto zprávu vypracovanou z vlastní iniciativy a Výboru pro rozpočtovou kontrolu za jeho cenný příspěvek. Čtvrtá oblast, o níž se zmiňuje pan Pomés Ruiz, se týká složení expertních skupin poskytujících poradenství Komisi. Rád bych poděkoval panu Pomés Ruizovi za uznání, které projevil, pokud jde o již vykonanou práci. Vaše doporučení k dalším zlepšením prostudujeme. Pátá a poslední významná oblast se týká správy v orgánech a institucích. Minulý pátek, 15. února 2008, vypršela lhůta členským státům k předložení výročních shrnutí. Do dnešního poledne jsme obdrželi 22 odpovědí od členských států. Posuzujeme soulad těchto zpráv s povinnostmi v rámci finančního nařízení a budeme vás informovat, jakmile si učiníme jasný obraz a to i o kvalitě předložených zpráv. Na závěr mohu prohlásit, že bereme průhlednost velmi vážně a že Evropská iniciativa pro transparentnost plní v řadě oblastí uváděných v této zprávě své poslání. Tato zpráva řeší pět stěžejních oblastí. Zaprvé, zpráva uvádí pokyny ke zveřejňování informací o těch, kdo přijímají finanční prostředky EU na základě grantů a smluv. Snažíme se realizovat podmínky upraveného finančního nařízení o průhlednosti. Tyto požadavky byly začleněny na základě úsilí Parlamentu a vstoupily v platnost v květnu roku 2007. Pokud jde o přímé řízení, Komise zahájila letos provoz internetových stránek s jediným portálem, který umožňuje přístup ke všem příslušným stránkám jednotlivých generálních ředitelství. I když se snažíme tyto stránky aktualizovat, působí tento portál při vstupu poněkud matoucím a komplikovaným dojmem. Na zlepšení dané situace pracují služby Komise. Pokud jde o sdílené řízení, je úkolem Komise „ukončit přípravu a dohodnout s členskými státy obecné normy pro tyto informace do dubna 2008“. Cituji zde z návrhu zprávy o plnění pana Jørgensena. Tyto údaje spadají nadále mezi odpovědnosti členských států. Komise přijímá odpovědnost za platné normy a kontrolu, zda členské státy dodržují podmínky finančního nařízení. Druhou oblastí, kterou zmiňuje pan Pomés Ruiz ve své zprávě, je vymáhání. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem v lednu 2008 jednoznačně prohlásil: „Komise nebyla prozatím schopna předložit Parlamentu vyčerpávající obraz našeho úsilí v oblasti vymáhání“. Předložil jsem odhady vymáhaných dlužných finančních prostředků v roce 2006 a popsal zlepšení našeho vlastního systému, takže letos účetnictví ABAC bude zahrnovat podrobnější a celistvější údaje o vymáhaných dlužných finančních prostředcích. Příslušnou metodologii projednáváme s Evropským účetním dvorem. Informace o vymáhaných dlužných finančních prostředcích by byly neúplné bez spolehlivých údajů ze strany členských států. V oblasti zemědělství je obraz povzbudivý. Zítra Komise přijme akční plán na posílení dozorčí úlohy v oblasti strukturálních fondů, který se mimo jiné zabývá i touto otázkou. Třetí oblast v této zprávě se týká prohlášení o finančních zájmech a zejména výsledků nezávislé srovnávací studie zahájené v červenci roku 2006 v rámci Evropské iniciativy pro transparentnosti a zveřejněné v roce 2007. Tato studie dochází k závěru, že většina evropských orgánů je regulována silněji než orgány na vnitrostátní úrovni. Nejkomplexnější etická pravidla ze všech orgánů EU má Komise a Evropská investiční banka. Přestože zpráva konstatovala, že Komise má relativně dobře rozvinutý systém pro ohlašování střetu zájmů, navrhuje uvážit rozšíření mandátu našeho ad hoc etického výboru s cílem prohloubit jeho poradní úlohu. Vybízím vás k prostudování této studie a vyvození závěrů, které budete považovat pro Evropský parlament za významné."@cs1
"Hr. formand! Jeg er meget glad for at være her i dag for på Kommissionens vegne at tale om det vigtige spørgsmål om gennemsigtighed. Jeg takker hr. Pomés Ruiz for denne initiativbetænkning og Budgetkontroludvalget for dets værdifulde bidrag. Det fjerde spørgsmål, som hr. Pomés Ruiz rejser, vedrører sammensætningen af ekspertgrupper, der rådgiver Kommissionen. Jeg vil gerne takke hr. Pomés Ruiz for anerkendelsen af værdien af det arbejde, der allerede er udført. Vi vil undersøge Deres anbefalinger om yderligere forbedringer. Det femte og sidste centrale emne drejer sig om forvaltningsprincipper inden for institutionerne. Fredag den 15. februar var sidste frist for medlemsstaternes indsendelse af "årlige oversigter". Ved middagstid i dag havde vi modtaget 22 svar fra medlemsstaterne. Vi vurderer disse rapporters overholdelse af forpligtelserne under finansforordningen, og vi underretter Dem, så snart vi har et klart billede af dette, også hvad angår rapporternes kvalitet. Til sidst vil jeg sige, at vi tager gennemsigtighed meget alvorligt, og at det europæiske åbenhedsinitiativ har ført til positive resultater på mange af de punkter, der nævnes i betænkningen. I betænkningen behandles fem centrale emner. For det første indeholder betænkningen retningslinjer for offentliggørelse af oplysninger om modtagere af EU-midler gennem tilskud og kontrakter. Vi arbejder på at gennemføre bestemmelserne i den reviderede finansforordning om gennemsigtighed. Disse bestemmelser blev inddraget som følge af Parlamentets indsats og trådte i kraft i maj 2007. Hvad angår direkte forvaltning, åbnede Kommissionen sidste år et websted med en enkelt portal, der giver adgang til alle relevante steder i de forskellige generaldirektorater. Selv om vi opdaterer disse steder løbende, er portalen stadig et temmelig forvirrende og kompliceret indgangssted. Kommissionens tjenestegrene er i gang med at forbedre det. Hvad angår delt forvaltning, er det Kommissionens opgave at "udarbejde de fælles standarder for disse oplysninger og aftale dem med medlemsstaterne inden april 2008". Dette er et citat fra hr. Jørgensens udkast til betænkning om decharge. Medlemsstaterne forbliver ansvarlige for oplysningerne. Kommissionen påtager sig ansvaret for de standarder, der finder anvendelse, og for at kontrollere, at medlemsstaterne respekterer finansforordningens bestemmelser. Det andet emne i hr. Pomés Ruiz' betænkning er spørgsmålet om indkassering. Jeg sagde klart og tydeligt i Budgetkontroludvalget i januar 2008, at Kommissionen indtil videre ikke har kunnet give Parlamentet et samlet overblik over alle vores indkasseringstiltag. Jeg gav et skøn over indkasseringerne i 2006 og meddelte, at vores egne systemer ville blive forbedret, så ABAC-regnskabssystemet i år indeholder mere detaljerede og fuldstændige oplysninger om indkasseringer. Vi drøfter fremgangsmåden med Den Europæiske Revisionsret. Oplysninger om indkasseringer ville være ufuldstændige uden pålidelige oplysninger fra medlemsstaterne. På landbrugsområdet ser det godt ud. I morgen vedtager Kommissionen en handlingsplan med henblik på at styrke vores tilsynsrolle i forbindelse med strukturfondene, hvor bl.a. dette spørgsmål behandles. Det tredje emne i betænkningen vedrører erklæringen om økonomiske interesser og navnlig resultaterne af en uvildig sammenlignende undersøgelse, der blev indledt i juli 2006 i forbindelse med det europæiske åbenhedsinitiativ og offentliggjort i 2007. Konklusionen på undersøgelsen var, at de fleste af de europæiske institutioner reguleres mere intensivt end institutioner på nationalt plan. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har de mest omfattende etiske regler af alle EU's institutioner. I undersøgelsen bemærkes det, at Kommissionen har et forholdsvis veludviklet system til underretning om interessekonflikter, mens det foreslås, at det overvejes at udvide mandatet for vores etiske komité på ad hoc-basis til at omfatte en bredere rådgivende funktion. Jeg opfordrer Dem til at læse undersøgelsen og drage de konklusioner, som De mener er relevante for Europa-Parlamentet."@da2
". Herr Präsident! Ich bin sehr froh, mich hier und heute im Namen der Kommission zu dieser Schlüsselfrage der Transparenz äußern zu können. Ich danke Herrn Pomés Ruiz für diesen Initiativbericht und dem Haushaltskontrollausschuss für seinen wertvollen Beitrag. Der vierte Aspekt, den Herr Pomés Ruiz anspricht, ist die Zusammensetzung von Sachverständigengruppen, die die Kommission beraten. Ich bedanke mich bei Herrn Pomés Ruiz für die Anerkennung unserer bisherigen Arbeit. Wir werden Ihre Empfehlungen für weitere Verbesserungen prüfen. Die fünfte und letzte wichtige Frage betrifft das Thema Governance innerhalb der Organe. Am vergangenen Freitag, dem 15. Februar 2008, war Einsendeschluss für die zusammenfassenden Jahresberichte der Mitgliedstaaten. Bis heute Mittag sind von den Mitgliedstaaten 22 Rückantworten eingegangen. Wir bewerten die Ordnungsmäßigkeit dieser Berichte bezüglich der Verpflichtungen im Rahmen der Haushaltsordnung, und wir werden Ihnen Bericht erstatten, sobald wir uns ein klares Bild davon gemacht haben, auch bezüglich der Qualität der Berichte. Schließlich möchte ich Ihnen versichern, dass wir das Thema Transparenz sehr ernst nehmen und dass die Europäische Transparenzinitiative hinsichtlich vieler Punkte, die der Bericht anspricht, zielführend ist. Der Bericht behandelt fünf Hauptthemen. Erstens vermittelt er eine Anleitung zur Offenlegung von Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln in Form von Beihilfen und Aufträgen. Wir sind dabei, die Bestimmungen der geänderten Haushaltsordnung zur Transparenz umzusetzen. Diese Bestimmungen wurden dank des Engagements des Parlaments in die Haushaltsordnung aufgenommen und traten im Mai 2007 in Kraft. Zur direkten Mittelverwaltung hat die Kommission im letzten Jahr eine Webseite eingerichtet, über deren zentrales Portal alle relevanten Webseiten in den verschiedenen Generaldirektionen zugänglich sind. Obwohl wir diese Webseiten ständig aktualisieren, erscheint das Portal als Ausgangspunkt nach wie vor recht verwirrend und kompliziert zu sein. Die Dienststellen der Kommission bemühen sich, hier Abhilfe zu schaffen. Bei der geteilten Mittelverwaltung hat die Kommission die Aufgabe, bis April 2008 mit den Mitgliedstaaten zu einem Abschluss und zu einer Einigung über die gemeinsamen Standards für diese Datensätze zu kommen. So steht es im Entwurf des Entlastungsberichts von Herrn Jørgensen. Die Zuständigkeit für die betreffenden Daten verbleibt weiterhin bei den Mitgliedstaaten. Die Kommission übernimmt die Verantwortung für die geltenden Standards und prüft, ob die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Haushaltsordnung einhalten. Als zweites Thema behandelt der Bericht von Herrn Pomés Ruiz die Frage der Wiedereinziehungen. Im Januar 2008 habe ich im Haushaltskontrollausschuss deutlich gemacht, dass die Kommission bisher nicht imstande war, dem Parlament ein umfassendes Bild all unserer Wiedereinziehungsbemühungen zu übermitteln. Ich habe eine Schätzung zu den 2006 erfolgten Wiedereinziehungen abgegeben und Verbesserungen an unseren eigenen Systemen angekündigt, sodass das System der periodengerechten Buchführung (ABAC) dieses Jahr genauere und vollständigere Daten zu diesen Einziehungen enthalten wird. Derzeit erörtern wir die entsprechende Methodik mit dem Europäischen Rechnungshof. Informationen über Wiedereinziehungen wären nicht vollständig ohne verlässliche Angaben von Seiten der Mitgliedstaaten. Was die Landwirtschaft betrifft, so zeichnet sich hier ein recht optimistisches Bild ab. Morgen soll die Kommission einen Aktionsplan zur Stärkung unserer Aufsichtsfunktion bei den Strukturfonds verabschieden, wobei unter anderem diese Frage zur Sprache kommt. Das dritte Thema des Berichts betrifft die Erklärung der finanziellen Interessen und insbesondere die Ergebnisse einer im Juli 2006 begonnenen und 2007 veröffentlichten unabhängigen Vergleichsstudie im Kontext der Europäischen Transparenzinitiative. Die Studie ergab, dass die EU-Organe mehrheitlich eine intensivere Regulierung erfährt als Institutionen auf nationaler Ebene. Für die Kommission und die Europäische Investitionsbank gelten die umfangreichsten ethischen Regeln von allen EU-Organen. Die Studie hält fest, dass die Kommission über ein relativ gut entwickeltes System zur Offenlegung von Interessenkonflikten verfügt, und sie regt an, das Mandat unserer Ad-hoc-Ethikkommission zu erweitern, sodass deren beratende Funktion ausgebaut werden kann. Ich lege Ihnen diese Studie ans Herz, damit Sie Ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können, die Ihnen für das Europäische Parlament wichtig erscheinen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής σχετικά με αυτό το βασικό θέμα της διαφάνειας. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Pomés Ruiz για την έκθεση πρωτοβουλίας, καθώς και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για την πολύτιμη συνεισφορά της. Το τέταρτο θέμα που εγείρει ο κ. Pomés Ruiz αφορά τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων που παρέχουν συμβουλές στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Pomés Ruiz που αναγνώρισε την αξία του έργου που έχει επιτελεστεί έως τώρα. Θα μελετήσουμε τις συστάσεις σας για περαιτέρω βελτιώσεις. Το πέμπτο και τελευταίο βασικό θέμα αφορά τη διοίκηση εντός των θεσμικών οργάνων. Η περασμένη Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008, ήταν η προθεσμία για να στείλουν τα κράτη μέλη «ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις». Σήμερα το μεσημέρι είχαμε λάβει 22 απαντήσεις από τα κράτη μέλη. Αξιολογούμε τη συμμόρφωση αυτών των εκθέσεων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό, και θα σας υποβάλουμε αναφορά μόλις έχουμε σαφή εικόνα σχετικά με αυτό, καθώς και όσον αφορά την ποιότητα αυτών των εκθέσεων. Τέλος, μπορώ να δηλώσω ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τη διαφάνεια και ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια έχει αποτελέσματα σε πολλά από τα σημεία που θίγει η έκθεση. Η έκθεση εξετάζει πέντε βασικά θέματα. Πρώτον, παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με όσους εισπράττουν κοινοτικά κονδύλια μέσω επιδοτήσεων και συμβάσεων. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τους όρους του τροποποιημένου δημοσιονομικού κανονισμού για τη διαφάνεια. Αυτοί οι όροι συμπεριλήφθηκαν με προσπάθειες του Κοινοβουλίου και τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του 2007. Όσον αφορά την άμεση διαχείριση, η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι έναν δικτυακό τόπο, με μια ενιαία πύλη που παρέχει πρόσβαση σε όλους τους αντίστοιχους ιστοτόπους των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Παρότι συνεχίζουμε να ενημερώνουμε αυτούς τους ιστοτόπους, φαίνεται πως η πύλη παραμένει ένα αρκετά δυσνόητο και περίπλοκο σημείο εισόδου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εργάζονται για τη βελτίωσή της. Όσον αφορά την κοινή διαχείριση, ο ρόλος της Επιτροπής είναι να «οριστικοποιήσει και να συμφωνήσει με τα κράτη μέλη για τα κοινά πρότυπα αυτών των ομάδων πληροφοριών πριν από τον Απρίλιο του 2008». Παραθέτω εδώ μέρος του σχεδίου έκθεσης απαλλαγής του κ. Jørgensen. Τα κράτη μέλη θα παραμείνουν υπεύθυνα για τα στοιχεία. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πρότυπα που εφαρμόζονται και τον έλεγχο του εάν τα κράτη μέλη τηρούν τους όρους του δημοσιονομικού κανονισμού. Το δεύτερο θέμα στην έκθεση του κ. Pomés Ruiz αφορά τις ανακτήσεις πόρων. Δήλωσα σαφώς στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών τον Ιανουάριο του 2008 ότι «η Επιτροπή έως τώρα δεν μπορούσε να παράσχει στο Κοινοβούλιο μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των προσπαθειών μας για την ανάκτηση πόρων». Έδωσα μια εκτίμηση για τις ανακτήσεις πόρων το 2006 και ανακοίνωσα βελτιώσεις στα συστήματά μας, έτσι ώστε, φέτος, το λογιστικό σύστημα ABAC να περιλαμβάνει πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία για τις ανακτήσεις πόρων. Συζητούμε τη μεθοδολογία αυτή με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ανακτήσεις θα ήταν ελλιπείς χωρίς αξιόπιστα στοιχεία από τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τη γεωργία, η εικόνα είναι ενθαρρυντική. Αύριο, η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού μας ρόλου σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο θα αφορά μεταξύ άλλων αυτό το θέμα. Το τρίτο θέμα στην έκθεση σχετίζεται με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και, ειδικότερα, με τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης συγκριτικής μελέτης που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2006, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Διαφάνεια, και δημοσιεύθηκε το 2007. Η μελέτη συμπέρανε ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ελέγχονταν πιο εντατικά σε σύγκριση με θεσμικά όργανα σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν τους πιο ολοκληρωμένους κανόνες δεοντολογίας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ενώ η μελέτη παρατηρούσε ότι η Επιτροπή έχει ένα σχετικά καλά ανεπτυγμένο σύστημα κοινοποίησης των συγκρούσεων συμφερόντων, προτείνει να εξεταστεί η διεύρυνση της εντολής της ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας ώστε να περιλαμβάνει έναν ευρύτερο συμβουλευτικό ρόλο. Σας καλώ να εξετάσετε τη μελέτη και να εξάγετε οποιαδήποτε συμπεράσματα θεωρείτε ότι σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Señor Presidente, me complace estar hoy aquí para hablar en nombre de la Comisión de la importante cuestión de la transparencia. Deseo dar las gracias al señor Pomés Ruiz por este informe realizado de su propia iniciativa y a la Comisión de Control Presupuestario por su valiosa contribución. La cuarta cuestión que señala el señor Pomés Ruiz es la composición de los grupos de expertos que asesoran a la Comisión. Me gustaría dar las gracias al señor Pomés Ruiz por el reconocimiento del valor del trabajo realizado hasta la fecha. Estudiaremos sus recomendaciones para mejorar en el futuro. La quinta y última cuestión es la gobernanza en las instituciones. El pasado viernes 15 de febrero de 2008 era el último día en que los Estados miembros podían transmitir sus «informes de actividad anuales». Al mediodía de hoy, hemos recibido 22 respuestas de los Estados miembros. Estamos evaluando la conformidad de los informes con las obligaciones dispuestas en el Reglamento Financiero, y les informaremos al respecto, incluso sobre la calidad de los informes, tan pronto como la cuestión esté clara. Para concluir, quiero decir que nos estamos tomando la cuestión de la transparencia con mucha seriedad y que la iniciativa europea a favor de la transparencia está produciendo resultados en muchos de los puntos señalados en el informe. En el informe se abordan cinco asuntos principales. En primer lugar, el informe proporciona orientaciones acerca de la publicación de información sobre aquéllos que reciben fondos de la UE mediante subvenciones y contratos. Estamos trabajando para aplicar lo que se estipula en la modificación del Reglamento Financiero relativo a la transparencia. Las disposiciones se introdujeron gracias a los esfuerzos del Parlamento y entraron en vigor en mayo de 2007. En relación con la gestión directa, la Comisión inauguró el año pasado un sitio web con un portal único, desde el que se da acceso a todos los sitios de las diferentes direcciones generales. Aunque seguimos actualizando dichos sitios web, el portal, para ser un punto de acceso, es bastante confuso y complicado. Los servicios de la Comisión están trabajando para mejorarlo. En lo que respecta a la gestión compartida, la función de la Comisión es «finalizar y acordar con los Estados miembros las normas comunes relativas a los conjuntos de información antes de abril de 2008». Es una cita del borrador del informe de aprobación de la gestión del señor Jørgensen. Los Estados miembros seguirán siendo responsables de los datos. La Comisión asume la responsabilidad de las normas aplicables y de verificar que los Estados miembros respetan lo dispuesto en el Reglamento Financiero. La segunda cuestión del informe del señor Pomés Ruiz es la cuestión de las recuperaciones. Dije claramente en la Comisión de Control Presupuestario en enero de 2008 que «la Comisión ha sido incapaz hasta la fecha de proporcionar al Parlamento una imagen completa de todas las actividades de recuperación». Proporcioné una estimación de las recuperaciones logradas en 2006 y anuncié mejoras en nuestros sistemas para que, este año, se incluyeran datos más completos y detallados sobre las recuperaciones en el sistema contable ABAC. Estamos debatiendo acerca de la metodología para lograrlo con el Tribunal de Cuentas Europeo. La información sobre las recuperaciones sería incompleta sin la aportación de datos fiables por parte de los Estados miembros. En lo que respecta a la agricultura, la perspectiva es prometedora. Mañana, la Comisión adoptará un plan de acción para reforzar nuestras actividades de supervisión en lo que respecta a los Fondos Estructurales, entre otras cuestiones. La tercera cuestión del informe es la declaración de los intereses financieros y, en particular, los resultados de un estudio comparativo independiente que se inició en julio de 2006, en el contexto de la iniciativa europea a favor de la transparencia, y que se publicó en 2007. En el estudio se concluyó que la mayoría de las instituciones europeas están más reglamentadas que las instituciones de ámbito nacional. La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones disponen de las normas éticas más amplias de las instituciones de la UE. Si bien en el estudio se observa que la Comisión dispone de un sistema relativamente bien desarrollado para la notificación de los conflictos de intereses, se sugiere que se estudie la posibilidad de ampliar el mandato de nuestro Comité especial de Ética para que sus funciones de asesoramiento sean más amplias. Les invito a que examinen el estudio y saquen las conclusiones que les parezcan de relevancia para el Parlamento Europeo."@es21
"Hr president, mul on väga hea meel täna siin olla ja komisjoni nimel kõnelda sellisel olulisel teemal nagu läbipaistvus. Pean tänama hr Pomés Ruizi selle omaalgatusliku raporti ning eelarvekontrollikomisjoni tema väärtusliku panuse eest. Neljas hr Pomés Ruizi tõstatatud küsimus puudutab komisjoni nõustavate ekspertrühmade koosseisu. Tahaksin hr Pomés Ruizi tänada siiani tehtud töö väärtuse tunnustamise eest. Me vaatame läbi soovitused, mida te tegite edasiarenduseks. Viies ja kõige olulisem küsimus käsitleb institutsioonide valitsemistava. Eelmine reede, 15. veebruar 2008, oli liikmesriikidele tähtajaks saata ära aastakokkuvõtted. Täna pärastlõunaks olime saanud liikmesriikidest 22 vastust. Me hindame nende raportite vastavust finantsmääruse kohastele kohustustele ning teeme teile ettekande kohe, kui oleme saanud sellest selge pildi, võttes arvesse ka nende raportite kvaliteeti. Kokkuvõtteks võin ma teile kinnitada, et suhtume läbipaistvusesse väga tõsiselt ning et Euroopa läbipaistvuse algatuses võetakse arvesse paljusid raportis tõstatatud punkte. Raportis käsitletakse viit põhiküsimust. Esiteks annab raport juhised, kuidas avaldada teavet nende kohta, kes kasutavad ELi fonde toetuste ja lepingute kaudu. Me töötame, et rakendada läbipaistvusele modifitseeritud finantsmääruse tingimusi. Need tingimused lisati parlamendi jõupingutuste teel ja need jõustusid 2007. aasta mais. Seoses otsese haldusega käivitas komisjon eelmisel aastal veebisaidi, mille ainus portaal pakub juurdepääsu eri peadirektoraatide kõigile asjakohastele saitidele. Kuigi me jätkame nende saitide ajakohastamist tundub portaal ikka veel olevat üpris segadusseajav ja keerulise sisenemiskohaga. Komisjoni talitused töötavad selle parandamise kallal. Seoses jagatud haldusega on komisjoni osa valmis saada ja jõuda liikmesriikidega kokkuleppele nende teabeplokkide ühisstandardite osas enne 2008. aasta aprilli. Viitan siin hr Jørgenseni heakskiidu andmist käsitlevale raporti projektile. Liikmesriigid vastutavad andmete kogumise eest. Komisjon vastutab kohaldatavate standardite eest ning kontrollib, et liikmesriigid peaksid kinni finantsmääruse tingimustest. Teine küsimus hr Pomés Ruizi raportis on vahendite tagasinõudmise küsimus. 2008. aasta jaanuaris ütlesin ma eelarvekontrollikomisjonis selgelt välja, et komisjon pole siiani suutnud anda parlamendile arusaadavat pilti kõigist meie tagasinõudmisega seotud jõupingutustest. Andsin hinnangu 2006. aastal tehtud tagasinõudmistele ja teavitasin parendustest meie oma süsteemis, nii et sel aastal on ABACi raamatupidamissüsteemil tagasinõudmise kohta märksa üksikasjalikumad ja täielikumad andmed. Arutame seda metoodikat veel Euroopa Kontrollikojaga. Teave tagasimaksmise kohta jääb liikmesriikide usaldusväärse panuseta ebatäielikuks. Põllumajanduse osas on pilt julgustav. Homme võtab komisjon vastu tegevuskava, et tugevdada meie järelevalvet struktuurifondide üle, käsitledes muude asjade hulgas ka seda küsimust. Raporti kolmas küsimus on seotud finantshuvide deklareerimisega ning eelkõige sõltumatu võrdlusuuringuga, mis käivitati 2006. aasta juulis seoses Euroopa läbipaistvuse algatusega ning mille tulemused avaldati 2007. aastal. Uuringus jõuti järeldusele, et enamikku Euroopa institutsioone reguleeritakse märksa tugevamini kui riikliku tasandi institutsioone. Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga eetikaeeskirjad on ELi institutsioonide omadest kõige terviklikumad. Kuigi uuringus märgiti, et komisjonil on suhteliselt hästi välja arendatud süsteem huvide konfliktidest teatamiseks, soovitati selles kaaluda meie ajutise eetikakomitee mandaadi laiendamist, et anda talle avaram soovituslik roll. Kutsun teid üles selle uuringuga tutvuma ja tegema mis tahes järeldusi, mida te Euroopa Parlamendi jaoks vajalikuks peate."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla on suuri ilo olla täällä tänään komission puolesta puhumassa avoimuudesta, joka on hyvin tärkeä asia. Haluan kiittää José Javier Pomés Ruizia tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä sekä talousarvion valvontavaliokuntaa sen arvokkaasta työpanoksesta. Neljäs José Javier Pomés Ruizin mietinnössä käsitelty asia koskee komissiota neuvovien asiantuntijaryhmien kokoonpanoa. Haluan kiittää José Javier Pomés Ruizia siitä, että hän on pannut merkille tähän asti tehdyn työn arvon. Otamme huomioon suosituksenne, jotka koskevat ylimääräisten parannusten tekemistä. Viides ja viimeinen pääkohta koskee toimielinten sisäistä hallinnointia. Jäsenvaltioiden oli määrä lähettää vuotuiset toimintakertomukset viime perjantaihin eli helmikuun 15. päivään 2008 mennessä. Olemme saaneet tänään puoleenpäivään mennessä vastaukset 22 jäsenvaltiolta. Arvioimme, kuinka hyvin nämä kertomukset vastaavat varainhoitoasetuksen velvoitteita, ja raportoimme teille heti, kun meillä on selvä käsitys asiasta, myös kertomusten laadusta. Lopuksi totean, että otamme avoimuuden hyvin vakavasti ja että Euroopan avoimuusaloite tuottaa tuloksia monilla mietinnössä käsitellyillä aihealueilla. Mietinnössä käsitellään viittä keskeistä asiaa. Ensinnäkin siinä annetaan neuvoja sellaisten tietojen julkaisemisesta, jotka koskevat niitä, jotka saavat EU:n varoja määrärahojen ja sopimusten muodossa. Pyrimme panemaan täytäntöön muutetun varainhoitoasetuksen avoimuutta koskevat säännökset. Nämä säännökset sisällytettiin tekstiin parlamentin työn tuloksena, ja ne tulivat voimaan toukokuussa 2007. Suorasta hallinnoinnista todettakoon, että komissio avasi viime vuonna verkkosivuston, jonka kautta pääsee eri pääosastojen kaikille keskeisille sivustoille. Vaikka näitä sivuja päivitetäänkin, sivusto näyttää edelleen melko sekavalta ja monimutkaiselta. Komission yksiköt pyrkivät kehittämään sitä. Yhteisestä hallinnoinnista todettakoon, että komission tehtävänä on laatia jäsenvaltioiden kanssa näitä tietoja koskevat yhteiset säännöt ja sopia jäsenvaltioiden kanssa niistä ennen huhtikuuta 2008, kuten todetaan Dan Jørgensenin mietintöluonnoksessa vastuuvapauden myöntämisestä. Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa tiedoista. Komissio kantaa vastuun sovellettavista säännöistä ja sen varmistamisesta, että jäsenvaltiot noudattavat varainhoitoasetuksen säännöksiä. Toiseksi José Javier Pomés Ruizin mietinnössä käsitellään perintää. Toin tammikuussa 2008 talousarvion valvontavaliokunnassa selvästi esiin, ettei komissio ole kyennyt toistaiseksi antamaan parlamentille kattavaa kuvaa kaikista perintätoimistamme. Esitin arvion vuonna 2006 tehdyistä perinnöistä ja ilmoitin omiin järjestelmiimme tehtävistä parannuksista, jotta ABAC-kirjanpitojärjestelmä sisältäisi tänä vuonna tarkempia ja kattavampia tietoja perinnästä. Keskustelemme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa tähän tähtäävistä menetelmistä. Perintää koskevat tiedot ovat epätäydellisiä, ellei jäsenvaltioilta saada luotettavia tietoja. Maatalouden kohdalla tilanne on rohkaiseva. Komissio hyväksyy huomenna toimintasuunnitelman, jolla lisätään tehtäviämme rakennerahastojen valvonnan suhteen ja jossa käsitellään muun muassa tätä asiaa. Kolmas mietinnössä käsitelty seikka liittyy taloudellisten etujen ilmoittamiseen ja erityisesti heinäkuussa 2006 tehdyn riippumattoman vertailututkimuksen tuloksiin. Tutkimus tehtiin osana Euroopan avoimuusaloitetta ja sen tulokset julkaistiin vuonna 2007. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että EU:n useimpia toimielimiä säännellään tiukemmin kuin kansallisia toimielimiä. EU:n toimielimistä komissiolla ja Euroopan investointipankilla on kattavimmat eettiset säännöstöt. Tutkimuksessa todettiin, että komissiolla on suhteellisen hyvin kehittynyt järjestelmä eturistiriitojen ilmoittamista varten, mutta siinä kehotetaan myös kiinnittämään huomiota tilapäisen eettisen komiteamme toimivaltuuksien laajentamiseen, niin että sillä olisi laajempi neuvoa-antava tehtävä. Kehotan teitä tutustumaan tutkimukseen ja tekemään sen perusteella johtopäätöksiä, jotka ovat mielestänne olennaisia Euroopan parlamentin kannalta."@fi7
"Monsieur le Président, je suis très honoré d’évoquer ici, au nom de la Commission, cette question clé de la transparence. Je dois remercier M. Pomés Ruiz pour ce rapport volontaire et la commission du contrôle budgétaire pour sa très utile contribution. La quatrième question soulevée par M. Pomés Ruiz concerne la composition des groupes d’experts conseillant la Commission. Je voudrais remercier M. Pomés Ruiz pour avoir reconnu la valeur du travail déjà fait. Nous allons étudier les recommandations que vous formulez pour de nouvelles améliorations. La cinquième et dernière grande question concerne la gouvernance au sein des institutions. Vendredi dernier le 15 février 2008 était la date limite imposée aux États membres pour envoyer leurs résumés annuels. Ce midi, nous avions reçu 22 réponses des États membres. Nous examinons si ces rapports se conforment aux obligations du règlement financier et nous vous ferons rapport dès que nous en aurons une idée claire, y compris concernant la qualité de ses rapports. En conclusion, je peux attester que nous prenons la transparence très au sérieux et que l’initiative de transparence européenne se concrétise en de nombreux points soulevés par le rapport. Le rapport porte sur cinq grandes questions. Et tout d’abord, il donne des directives sur la publication d’informations portant sur ceux qui reçoivent des fonds de l’UE par le truchement de subventions et de contrats. Nous travaillons à mettre en vigueur les clauses du règlement financier modifié sur la transparence. Ces clauses y ont été inclues grâce aux efforts du Parlement et sont entrées en vigueur en mai 2007. Concernant la gestion directe, la Commission a lancé un site Web l’an passé, proposant un portail unique donnant accès à tous les sites pertinents dans les différentes directions générales. Bien que nous poursuivions la mise à jour de ces sites, le portail semble toujours un point d’entrée plutôt confus et compliqué. Les services de la Commission s’efforcent d’améliorer cela. Concernant la gestion partagée, le rôle de la Commission consiste à «finaliser et arrêter avec les États membres des normes communes pour ces ensembles d’informations avant avril 2008». Je cite ici le projet de rapport de décharge de M. Jørgensen. Les États membres resteront responsables des données. La Commission assume la responsabilité des normes d’application et devra s’assurer que les États membres respectent les dispositions du règlement financier. La seconde question soulevée par le rapport de M. Pomés Ruiz, c’est la question des recouvrements. J’ai clairement dit à la commission du contrôle budgétaire en janvier 2008 que «la Commission a été jusqu’à présent incapable de donner au Parlement une image exhaustive de tous nos efforts de recouvrement». J’ai fait une estimation des recouvrements opérés en 2006 et annoncé les améliorations à apporter à nos propres systèmes de sorte que, cette année, le système comptable ABAC comprenne davantage de données détaillées et complètes sur les recouvrements. Nous discutons de la méthodologie pour le faire avec la Cour des comptes européenne. Mais les informations sur le recouvrement seraient incomplètes sans un apport fiable des États membres. Pour l’agriculture, le tableau est encourageant. Demain, la Commission adoptera un plan d’action visant à renforcer notre rôle de supervision pour les fonds structurels, en abordant cette question parmi d’autres. La troisième question évoquée par le rapport porte sur la déclaration des intérêts financiers et plus particulièrement sur les résultats d’une étude comparative indépendante lancée en juillet 2006, dans le contexte de l’initiative de transparence européenne, et publiée en 2007. Cette étude concluait que la plupart des institutions européennes sont plus sévèrement réglementées que les institutions nationales. La Commission et la Banque européenne d’investissement sont soumises aux règles déontologiques les plus exhaustives des institutions de l’UE. Alors que l’étude précisait que la Commission a un système relativement bien développé de notification des conflits d’intérêts, elle suggère que l’on étudie un élargissement du mandat de notre comité d’éthique ad hoc pour y inclure un rôle consultatif plus large. Je vous invite à examiner cette étude et à en tirer les conclusions que vous pensez utiles pour le Parlement européen."@fr8
"Elnök úr! Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy itt lehetek, és az átláthatóság kulcsfontosságú kérdéséről beszélhetek a Bizottság nevében. Szeretném megköszönni Pomés Ruiz úrnak a saját kezdeményezéséről készített jelentését, és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság értékes hozzájárulását is. A Pomés Ruiz úr jelentésében szereplő negyedik kérdés a Bizottság tanácsadói feladatait ellátó szakértői csoportok összetételét érinti. Szeretném megköszönni Pomés Ruiz úrnak, hogy elismeri az eddig véghezvitt munka értékét. Tanulmányozni fogjuk a további javításokra vonatkozó javaslatait. Az ötödik és egyben utolsó kérdés az intézményeken belüli irányítást érinti. 2008. február 15-e, azaz múlt hét péntek volt a tagállamok „éves összefoglalói” benyújtásának határideje. Ma délig összesen 22 választ kaptunk a tagállamoktól. Folyamatban van annak értékelése, hogy a jelentések megfelelnek-e a tagállamok költségvetési rendelet szerinti kötelezettségeivel, és tájékoztatni fogjuk Önöket erről, amint tiszta képet kapunk erről a kérdésről, és természetesen a jelentések minőségéről is tájékoztatni fogjuk Önöket. Végezetül elmondhatom, hogy nagyon komolyan vesszük az átláthatóságot, és az európai átláthatósági kezdeményezés a jelentés számos pontjában eredményes. A jelentés öt fontos kérdéssel foglalkozik. Először is a jelentés útmutatást nyújt a támogatásokon és szerződéseken keresztül uniós pénzeszközöket felhasználókkal kapcsolatos információk közzétételéről. Azon dolgozunk, hogy végrehajtsuk az átláthatóságról szóló módosított költségvetési rendelet szabályait. Ezek a szabályok a Parlament erőfeszítései nyomán kerültek be, és 2007 májusában léptek hatályba. A közvetlen igazgatás tekintetében a Bizottság tavaly elindított egy portállal elérhető honlapot, amely hozzáférést biztosít a különböző főigazgatóságok legfontosabb honlapjaihoz. Bár ezeket az oldalakat folyamatosan frissítjük, a portál még most is egy zavaros és komplikált belépési pontnak tűnik. A Bizottság szolgálatai dolgoznak a portál javításán. A megosztott igazgatás kapcsán a Bizottság szerepe ezen információcsoportokra vonatkozó közös előírások „tagállamokkal történő egyeztetése és azok véglegesítése 2008 áprilisa előtt”. Itt Jørgensen úr mentesítési jelentéstervezetéből idéztem. Továbbra is a tagállamok felelnek majd az adatokért. A Bizottság felelősséget vállal az alkalmazandó előírásokért és annak ellenőrzéséért, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e a költségvetési rendelet szabályait. A Pomés Ruiz úr jelentésében szereplő második kérdés a behajtás kérdése. 2008 januárjában egyértelműen elmondtam a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, hogy „a Bizottság egyelőre nem tudott átfogó képet adni az összes behajtási erőfeszítésről a Parlamentnek”. Ismertettem a 2006-ban végrehajtott behajtások becsült értékét, és bejelentettem a saját rendszereink tervezett javításait oly módon, hogy ebben az évben az ABAC könyvelési rendszer részletesebb és teljesebb behajtási adatokat fog tartalmazni. Tárgyalásokat folytatunk ennek módszertanáról az Európai Számvevőszékkel. A behajtásra vonatkozó információk nem lehetnek teljesek a tagállamok megbízható hozzájárulása nélkül. A mezőgazdaság vonatkozásában biztató a jelenlegi kép. Holnap fogja elfogadni a Bizottság azt a cselekvési tervet, amely megerősíti majd felügyeleti szerepünket a strukturális alapokkal kapcsolatban, amely ezzel a kérdéssel is foglalkozik majd. A jelentésben szereplő harmadik kérdés a pénzügyi érdekek bejelentését érinti, különös tekintettel az európai átláthatósági kezdeményezéssel összefüggésben 2006 júliusában indított és 2007-ben közzétett független, összehasonlító tanulmány eredményeire. A tanulmány arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a legtöbb európai intézmény jóval erőteljesebb szabályozás alatt áll, mint a nemzeti szintű intézmények. Az EU intézményei közül a Bizottság és az Európai Befektetési Bank rendelkezik a legátfogóbb etikai szabályokkal. Bár a tanulmány megállapította, hogy a Bizottság az összeférhetetlenség bejelentésének viszonylag fejlett rendszerével rendelkezik, azt is sugallja, hogy meg kellene fontolni az ad hoc Etikai Bizottság megbízatásának egy tágabb tanácsadói szereppel történő kiterjesztését. Arra kérem Önöket, hogy vizsgálják meg a tanulmányt, és vonják le az Európai Parlament számára Önök szerint lényeges végkövetkeztetéseket."@hu11
". − Signor Presidente, sono molto lieto di essere qui oggi e di parlare a nome della Commissione sull’importantissima questione della trasparenza. Vorrei ringraziare l’onorevole Pomés Ruiz per questa relazione di propria iniziativa e la commissione per il controllo dei bilanci per il prezioso contributo. La quarta questione sollevata dall’onorevole Pomés Ruiz riguarda la composizione dei gruppi di esperti che forniscono consulenza alla Commissione. Vorrei ringraziare l’onorevole Pomés Ruiz per avere riconosciuto il valore del lavoro svolto finora. Studieremo le raccomandazioni che avete formulato per ulteriori miglioramenti. La quinta e ultima questione riguarda la in seno alle istituzioni. Lo scorso venerdì, 15 febbraio 2008, era la data di scadenza per la presentazione da parte degli Stati membri di “relazioni annuali di attività”. Alle 12.00 di oggi avevamo ricevuto 22 risposte dagli Stati membri. Stiamo valutando se tali relazioni soddisfano gli obblighi derivanti dal regolamento finanziario e ve ne daremo notizia non appena disporremo di un quadro chiaro, comprendendovi la qualità delle relazioni. In conclusione, posso affermare che stiamo considerando la trasparenza molto seriamente e che l’iniziativa europea per la trasparenza si sta rivelando utile su molti dei punti affrontati nella relazione. La relazione affronta cinque questioni principali. La prima: la relazione fornisce orientamenti sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei fondi dell’UE attraverso sovvenzioni e contratti. Stiamo lavorando per attuare le disposizioni del regolamento finanziario sulla trasparenza modificato. Queste disposizioni sono state inserite grazie agli sforzi del Parlamento e sono entrate in vigore nel maggio 2007. Per quanto riguarda la gestione diretta, la Commissione ha inaugurato un sito l’anno scorso, con un unico portale che dà accesso a tutti i siti rilevanti delle varie Direzioni generali. Sebbene continuiamo ad aggiornare questi siti, il portale sembra ancora un punto d’ingresso piuttosto confuso e complicato. I servizi della Commissione stanno lavorando per migliorarlo. Per quanto riguarda la gestione concorrente, il ruolo della Commissione è “definire e concordare con gli Stati membri le norme comuni concernenti queste informazioni prima dell’aprile 2008”. Sto citando dal progetto di relazione sul discarico dell’onorevole Jørgensen. Gli Stati membri continueranno a essere responsabili dei dati. La Commissione si assume la responsabilità delle norme applicabili e del controllo sul rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni del regolamento finanziario. La seconda questione nella relazione dell’onorevole Pomés Ruiz riguarda i recuperi. Ho detto chiaramente in sede di commissione per il controllo dei bilanci nel gennaio 2008 che la “Commissione finora non è stata in grado di fornire al Parlamento un’immagine completa di tutti i nostri sforzi finalizzati al recupero”. Ho fornito una stima dei recuperi effettuati nel 2006 e ho annunciato miglioramenti dei nostri sistemi, di modo che quest’anno il sistema contabile ABAC conterrà maggiori dettagli e dati completi sui recuperi. Stiamo discutendo della relativa metodologia con la Corte dei conti. Le informazioni sui recuperi sarebbero incomplete senza un intervento affidabile degli Stati membri. Per l’agricoltura, il quadro è incoraggiante. Domani, la Commissione adotterà un piano d’azione per rafforzare il nostro ruolo di sorveglianza sui Fondi strutturali, affrontando fra le altre anche questa materia. La terza questione nella relazione riguarda la dichiarazione di interessi finanziari e, in particolare, i risultati di uno studio comparativo indipendente avviato nel luglio 2006, nel contesto dell’iniziativa europea per la trasparenza, e pubblicato nel 2007. Lo studio ha concluso che la maggior parte delle istituzioni europee sono regolamentate molto di più delle istituzioni nazionali. La Commissione e la Banca europea degli investimenti hanno le norme etiche più complete delle istituzioni dell’UE. Mentre lo studio ha evidenziato che la Commissione ha un sistema relativamente ben sviluppato per la notifica dei conflitti di interessi, suggerisce di prestare attenzione all’ampliamento del mandato del nostro comitato etico ai fini di un ruolo consultivo più ampio. Vi invito a esaminare lo studio e a trarre tutte le conclusioni che riterrete pertinenti per il Parlamento europeo."@it12
"Gerb. pirmininke, man labai malonu šiandien čia būti ir kalbėti Komisijos vardu šiuo esminiu skaidrumo klausimu. Turiu padėkoti J. J. Pomésui Ruizui už šį savos iniciatyvos pranešimą ir Biudžeto kontrolės komitetui už jo vertingą įnašą. Ketvirta J. J. Poméso Ruizo iškelta problema yra susijusi su Komisijai patariančių ekspertų grupių sudėtimi. Norėčiau padėkoti J. J. Pomésui Ruizui už tai, kad jis pripažįsta ligi šiol padaryto darbo vertę. Mes išanalizuosime rekomendaciją, kurią Jūs teikiate dėl tolimesnių pagerinimų. Penkta ir paskutinė svarstoma problema yra susijusi su valdymu institucijų viduje. Praeitą penktadienį, 2008 m. vasario 15 d., buvo galutinis terminas valstybėms narėms, iki kurio jos galėjo atsiųsti „metines santraukas“. Šiandien vidurdienį buvome gavę 22 atsakymus iš valstybių narių. Mes įvertiname, kiek šios ataskaitos atitinka įsipareigojimus pagal finansinį reglamentą, ir mes atsiskaitysime Jums kai tik susidarysime aiškų padėties vaizdą, įskaitant šių ataskaitų kokybę. Apibendrindamas galiu paskelbti, kad mes labai rimtai vertiname skaidrumą ir kad Europos skaidrumo iniciatyva įgyvendina daugelį pranešime iškeltų klausimų. Pranešimas atkreipia dėmesį į penkias svarbiausias problemas. Pirma, pranešimas suteikia gaires skelbti informaciją apie tuos, kurie gauna Europos Sąjungos lėšas per dotacijas ir sutartis. Mes dirbame, siekdami įgyvendinti pakeisto finansinio skaidrumo reglamento sąlygas. Šios sąlygos buvo įtrauktos Parlamento pastangomis ir įsigaliojo 2007 m. gegužę. Siekdama tiesioginio valdymo, Komisija pernai atidarė interneto svetainę, kurioje per vieną portalą suteikiama prieiga prie visų tinkamų svetainių įvairiuose bendruosiuose direktoratuose. Nors mes ir toliau atnaujiname šias svetaines, portalas, atrodo, vis dar yra gana paini ir sudėtinga įėjimo vieta. Komisijos tarnybos dirba, kad tai pagerintų. Kas susiję su bendru valdymu, Komisijos vaidmuo yra „pabaigti ir susitarti su valstybėmis narėmis dėl šių informacijos rinkinių bendrų standartų iki 2008 m. balandžio“. Čia cituoju iš D. Jørgenseno biudžeto įvykdymo ataskaitos projekto. Valstybės narės liks atsakingos už duomenis. Komisija prisiima atsakomybę už taikomus standartus ir tikrinimą, ar valstybės narės laikosi finansinio reglamento sąlygų. Antra problema J. J. Poméso Ruizo pranešime yra lėšų atgavimo problema. 2008 m. sausį aš aiškiai pasakiau Biudžeto kontrolės komitete, kad „Komisija ligi šiol negalėjo visapusiškai perteikti Parlamentui, kiek pastangų mes dedame, kad atgautume lėšas“. Aš pateikiau apytikrį 2006 m. atgautų lėšų apskaičiavimą ir pranešiau, kaip bus gerinamos mūsų pačių sistemos, kad šiais metais ABAC apskaitos sistema įtrauktų išsamesnius ir visapusiškus duomenis apie lėšų atgavimą. Mes aptariame šių veiksmų metodologiją su Europos Audito Rūmais. Informacija apie atgaunamas lėšas būtų nevisa, jei jos nepateiktų valstybės narės. Žemės ūkio srityje bendras vaizdas teikia vilčių. Rytoj Komisija priims veiksmų planą, stiprinantį struktūrinių fondų kontrolę, taip atkreipdama dėmesį į šią problemą. Trečia pranešime išdėstyta problema yra susijusi su finansinių interesų deklaravimu ir ypač su nepriklausomo lyginamojo tyrimo, pradėto 2006 m. liepą Europos skaidrumo iniciatyvos kontekste ir paskelbto 2007 m., rezultatais. Studijoje prieita prie išvados, kad dauguma Europos institucijų yra reglamentuojamos intensyviau nei nacionalinio lygmens institucijos. Komisija ir Europos investicijų bankas turi išsamiausias etikos taisykles iš visų ES institucijų. Nors studijoje pažymėta, kad Komisija turi palyginti gerai išvystytą sistemą pranešti apie interesų konfliktus, joje siūloma apsvarstyti galimybę padidinti mūsų Etikos komiteto įgaliojimus, kad jis atliktų platesnį konsultacinį vaidmenį. Kviečiu Jus panagrinėti studiją ir padaryti išvadas, kurios, Jūsų nuomone, yra taikytinos Europos Parlamentui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ļoti priecājos par iespēju šodien būt šeit un Komisijas vārdā runāt par šo ārkārtīgi svarīgo pārredzamības jautājumu. Man jāpateicas kungam par viņa pašiniciatīvas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejai par vērtīgo ieguldījumu. Ceturtais jautājums, ko izvirzīja kungs, skar Komisiju konsultējošo ekspertu grupu sastāvu. Es vēlētos pateikties kungam par to, ka viņš atzīst līdz šim veiktā darba vērtību. Mēs pētīsim jūsu dotos ieteikumus, lai īstenotu turpmākos uzlabojumus. Piektais un pēdējais galvenais jautājums attiecas uz iestāžu pārvaldību. Pagājusī piektdiena, 2008. g. 15. februāris, bija termiņš, kad dalībvalstīm bija jāatsūta ,,gada kopsavilkumi”. Uz šodienas pusdienlaiku mēs esam saņēmuši atbildes no 22 dalībvalstīm. Mēs vērtējam šo ziņojumu atbilstību Finanšu regulas prasībām un sniegsim jums ziņojumu par to, tiklīdz mums būs skaidra aina, iekļaujot arī informāciju par šo ziņojumu kvalitāti. Nobeigumā varu paziņot, ka mēs uztveram pārredzamību ļoti nopietni un ka Eiropas Pārredzamības iniciatīvā ir skarti daudzi šajā ziņojumā minētie jautājumi. Ziņojumā skarti pieci galvenie jautājumi. Pirmais, ziņojuma dotas norādes par informācijas publicēšanu par ES līdzekļu saņemšanu ar dotācijām un līgumiem. Mēs strādājam, lai īstenotu grozītās Finanšu regulas noteikumus par pārredzamību. Šie noteikumi tika iekļauti, pateicoties Parlamenta pūlēm, un tie stājās spēkā 2007. gada maijā. Attiecībā uz tiešo pārvaldi Komisija pagājušajā gadā izveidoja tīmekļa vietni ar vienotu portālu, kas nodrošina piekļuvi visām attiecīgajām vietnēm dažādos ģenerāldirektorātos. Kaut gan mēs joprojām atjauninām šīs vietnes, portāls joprojām šķiet diezgan juceklīgs un sarežģīts ieejas punkts. Komisija dienesti strādā pie tā uzlabošanas. Attiecībā uz kopējo pārvaldi Komisijas uzdevums ir apkopot un līdz 2008. gada aprīlim vienoties ar dalībvalstīm par kopējām normām attiecībā uz šīm informācijas kopām. Šeit es citēju kunga budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojuma projektu. Dalībvalstis būs atbildīgas par šo datumu. Komisija apzinās atbildību par piemērotajām normām un pārbaudi, vai dalībvalstis ievēro Finanšu regulas noteikumus. Otrs kunga ziņojumā skartais jautājums ir jautājums par atgūšanu. 2008. gada janvārī es skaidri pateicu Budžeta kontroles komitejai, ka ,,Komisija līdz šim nevarēja sniegt Parlamentam visaptverošu pārskatu par mūsu darbību atgūšanas jomā”. Es sniedzu aplēsi par 2006. gadā atgūtajām summām un paziņoju par mūsu sistēmas uzlabojumiem, lai šogad grāmatvedības sistēmā iekļautu detalizētāku un pilnīgāku informāciju par atgūšanu. Mēs apspriežam šo metodoloģiju kopā ar Eiropas Revīzijas palātu. Informācija par atgūšanu nebūtu pilnīga bez uzticama dalībvalstu ieguldījuma. Attiecībā uz lauksaimniecību aina vieš cerības. Rīt Komisija pieņems rīcības plānu, lai nostiprinātu mūsu uzraudzības nozīmi attiecībā uz struktūrfondiem, risinot šo jautājumu kopā ar citām lietām. Ziņojuma trešais jautājums attiecas uz finanšu interešu deklarāciju un it īpaši un neatkarīgo finanšu pētījumu, kas tika uzsākts 200r. gada jūlijā saistībā ar Eiropas Pārredzamības iniciatīvu un publicēts 2007. gadā. Pētījumā secināts, ka lielākā daļa Eiropas iestāžu tiek reglamentētas intensīvāk nekā valsts līmeņa iestādes. Komisijai un Eiropas Investīciju bankai ir visplašākie ētikas noteikumi no visām ES iestādēm. Kaut gan pētījumā atzīmēts, ka Komisijai iri relatīvi attīstīta interešu konfliktu paziņošanas sistēma, tajā ieteikts apsvērt iespēju paplašināt mūsu Ētikas komitejas pilnvaras, iekļaujot tajā plašākas konsultanta funkcijas. Es aicinu jūs izskatīt šo pētījumu un izteikt secinājumus, kas, jūsuprāt, attiecas uz Eiropas Parlamentu."@lv13
"Mr President, I am very pleased to be here today to speak on behalf of the Commission on this key issue of transparency. I must thank Mr Pomés Ruiz for this own-initiative report and the Committee on Budgetary Control for its valuable contribution. The fourth issue raised by Mr Pomés Ruiz concerns the composition of experts groups advising the Commission. I would like to thank Mr Pomés Ruiz for recognising the value of the work done so far. We will study the recommendations you make for further improvements. The fifth and final main issue concerns governance within the institutions. Last Friday, 15 February 2008, was the deadline for Member States to send in ‘annual summaries’. As of noon today, we had received 22 replies from the Member States. We are assessing the compliance of these reports with the obligations under the Financial Regulation, and we will report to you as soon as we have a clear picture of this, including with regard to the quality of these reports. In conclusion, I can declare that we are taking transparency very seriously and that the European Transparency Initiative is delivering on many points raised in the report. The report addresses five main issues. First, the report gives guidance on the publication of information about those receiving EU funds through grants and contracts. We are working to implement the terms of the modified Financial Regulation on transparency. These terms were included through Parliament’s efforts and came into force in May 2007. With regard to direct management, the Commission launched a website last year, with a single portal giving access to all relevant sites in the various directorates-general. Although we continue to update these sites, the portal still seems a rather confusing and complicated entry point. The Commission services are working to improve this. Regarding shared management, the role of the Commission is to ‘finalise and agree with Member States on the common standards of these sets of information before April 2008’. I am quoting here from the draft discharge report by Mr Jørgensen. The Member States will remain responsible for the data. The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation. The second issue in Mr Pomés Ruiz’s report is the issue of recoveries. I clearly said in the Committee on Budgetary Control in January 2008 that ‘the Commission has so far been unable to give Parliament a comprehensive picture of all our recovery efforts’. I gave an estimate for the recoveries made in 2006 and announced improvements to our own systems, so that, this year, the ABAC accounting system will include more detailed and complete data on recoveries. We are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors. Information about recoveries would be incomplete without reliable input from the Member States. For agriculture, the picture is encouraging. Tomorrow, the Commission will adopt an action plan to strengthen our supervisory role regarding the Structural Funds, addressing this issue among other things. The third issue in the report relates to the declaration of financial interests and, in particular, to the results of an independent comparative study launched in July 2006, in the context of the European Transparency Initiative, and published in 2007. The study concluded that most of the European institutions are regulated more intensively than institutions at national level. The Commission and the European Investment Bank have the most comprehensive ethical rules of the EU institutions. While the study noted that the Commission has a relatively well developed system for notification of conflicts of interests, it suggests that consideration be given to enlarging the mandate of our ad hoc Ethical Committee to include a broader advisory role. I invite you to examine the study and draw whatever conclusions you think are relevant for the European Parliament."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer verheugd hier vandaag namens de Commissie over de zeer belangrijke kwestie van de transparantie te kunen spreken. Ik dank de heer Pomés Ruiz voor dit initiatiefverslag en de Commissie begrotingscontrole voor haar waardevolle bijdrage. De vierde door de heer Pomés Ruiz naar voren gebrachte kwestie betreft de samenstelling van deskundigengroepen die de Commissie adviseren. Ik dank de heer Pomés Ruiz voor zijn erkenning van de waarde van het werk tot nu toe. Wij zullen uw aanbevelingen voor verdere verbeteringen onderzoeken. De vijfde en laatste kwestie betreft bestuur binnen de instellingen. Op 15 februari 2008, vrijdag laatstleden, verstreek de termijn voor het inzenden van de jaarlijkse overzichten. Tot op vandaag hebben wij van de lidstaten 22 antwoorden ontvangen. Wij beoordelen nu of deze verslagen met de verplichtingen krachtens het Financieel Reglement in overeenstemming zijn. Wij zullen bij u verslag uitbrengen zodra wij daarvan een duidelijk beeld hebben, ook wat betreft de kwaliteit van deze verslagen. Ten slotte kan ik verklaren dat wij transparantie zeer ernstig nemen en dat het Europees Transparantie-initiatief met betrekking tot vele punten in dit verslag vruchten afwerpt. Het verslag betreft vijf belangrijke kwesties. In de eerste plaats geeft het richting aan de publicatie van informatie over de ontvangers van EU-fondsen via subsidies en contracten. Wij werken aan de tenuitvoerlegging van de termen van het gewijzigde financieel reglement betreffende transparantie. Deze termen werden opgenomen dankzij de inspanningen van het Parlement en werden in mei 2007 van kracht. Met het oog op rechtstreeks beheer heeft de Commissie vorig jaar een website ontwikkeld met één enkel portaal dat toegang biedt tot alle relevante sites in de verschillende directoraten-generaal. Hoewel wij deze sites blijven bijwerken, lijkt het portaal nog steeds een eerder verwarrend en ingewikkeld toegangspunt. De Commissiediensten werken aan verbetering. Wat gedeeld beheer betreft, is het de rol van de Commissie ‘voor april 2008 de gemeenschappelijke normen voor deze informatie te voltooien en met de lidstaten tot een overeenkomst te komen.’ Ik citeer hier uit het ontwerp-kwijtingsverslag van de heer Jørgensen. De lidstaten zullen voor de gegevens verantwoordelijk blijven. De Commissie wordt verantwoordelijk voor toepasbare normen en zal controleren of de lidstaten de termen van het Financieel Reglement in acht nemen. Een tweede kwestie in het verslag van de heer Pomés Ruiz betreft de vorderingen. Ik heb in januari 2008 in de Commissie begrotingscontrole duidelijk gezegd dat ‘de Commissie het Parlement tot nu toe geen grondig beeld van al onze vorderingsinspanningen heeft kunnen geven.’ Ik gaf een schatting van de vorderingen in 2006 en kondigde verbeteringen aan van onze eigen systemen, zodat ABAC dit jaar meer gedetailleerde en volledige gegevens over vorderingen zal omvatten. Wij bespreken de methode met de Europese Rekenkamer. Zonder betrouwbare inbreng van de lidstaten zou informatie over terugvorderingen onvolledig zijn. Wat landbouw betreft, ziet het er veelbelovend uit. De Commissie zal morgen een actieplan goedkeuren om onze toezichthoudende rol in het kader van de structuurfondsen te versterken, waarin onder meer deze kwestie zal worden aangepakt. Een derde kwestie in het verslag betreft de verklaring van financiële belangen en in het bijzonder de resultaten van een in juli 2006, in het kader van het Europese transparantie-initiatief, op touw gezet en in 2007 gepubliceerd onafhankelijk vergelijkend onderzoek. Uit het onderzoek werd besloten dat de meeste Europese instellingen grondiger worden gereglementeerd dan instellingen op nationaal niveau. De Commissie en de Europese Investeringsbank beschikken over de meest veelomvattende ethische regels van de EU-instellingen. In het onderzoek werd vastgesteld dat de Commissie een betrekkelijk goed ontwikkeld systeem heeft voor het aangeven van belangenconflicten. Ook werd echter voorgesteld de uitbreiding te overwegen van het mandaat van ons Ethisch comité ad hoc met een ruimere adviserende rol. Ik nodig u uit het onderzoek te bestuderen en de conclusies te trekken die volgens u relevant zijn voor het Europees Parlement."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś być i przemawiać w imieniu Komisji w kluczowej kwestii przejrzystości. Muszę podziękować panu Pomésowi Ruizowi za to przedstawione z własnej inicjatywy sprawozdanie, a także Komisji Kontroli Budżetowej za jej niezwykle cenny wkład. Czwarta poruszona przez pana Pomésa Ruiza kwestia dotyczy składu grup ekspertów doradzających Komisji. Chciałbym podziękować panu Pomésowi Ruizowi za docenienie wykonanej do tej pory pracy. Przeanalizujemy sporządzone zalecenia dotyczące dalszych ulepszeń. Piąta i ostatnia sprawa dotyczy zarządzania w instytucjach. W zeszły piątek, w dniu 15 lutego 2008 r., minął termin przysłania przez państwa członkowskie „rocznych podsumowań”. Dziś do południa otrzymaliśmy 22 odpowiedzi od państw członkowskich. Oceniamy zgodność tych podsumowań ze zobowiązaniami rozporządzenia finansowego, i jak tylko uzyskamy klarowny obraz, zreferujemy to zagadnienie, uwzględniając jakość tych sprawozdań. Na koniec chciałbym oznajmić, że traktujemy sprawę przejrzystości bardzo poważnie i że europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości w wielu punktach spełnia nasze oczekiwania. Sprawozdanie to odnosi się do pięciu głównych zagadnień. Po pierwsze, sprawozdanie zawiera wskazówki dotyczące publikacji informacji na temat tych, którzy dostają fundusze UE w postaci dotacji i kontraktów. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem postanowień zmodyfikowanego rozporządzenia finansowego w sprawie przejrzystości. Te postanowienia zostały uwzględnione dzięki wysiłkom Parlamentu i weszły w życie w maju 2007 r. Jeśli chodzi o bezpośrednie zarządzanie, w zeszłym roku Komisja uruchomiła stronę internetową, gdzie na jednym portalu udostępniono wszystkie istotne strony internetowe różnych dyrekcji generalnych. Pomimo że nadal uaktualniamy te strony, portal wydaje się być mylącym i skomplikowanym punktem dostępu. Służby Komisji pracują nad jego ulepszeniem. Odnośnie do podziału zarządzania, rolą Komisji jest „finalizowanie i uzgodnienie z państwami członkowskimi wspólnych norm dotyczących tego rodzaju informacji przed kwietniem 2008 r.”. Jest to cytat z projektu sprawozdania z udzielenia absolutorium autorstwa pana Jørgensena. Za dane pozostaną odpowiedzialne państwa członkowskie. Komisja bierze na siebie odpowiedzialność za obowiązujące normy i za kontrolowanie, czy państwa członkowskie przestrzegają postanowień rozporządzenia finansowego. Drugą sprawą poruszoną w sprawozdaniu pana Pomésa Ruiza jest zagadnienie odzyskiwania. W styczniu 2008 r. w Komisji Kontroli Budżetowej wyraźnie stwierdziłem: „Komisja nie była do tej pory w stanie przekazać Parlamentowi pełnego obrazu wszelkich starań dotyczących odzyskiwania”. Przedstawiłem ocenę odzyskiwania w 2006 r. i opisałem postępy w naszym własnym systemie, tak aby w tym roku system ABAC zawierał pełniejsze i bardziej szczegółowe dane odnośnie do odzyskiwania. Obecnie omawiamy metodologię wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Informacje dotyczące odzyskiwania byłby niepełne bez rzetelnego wkładu państw członkowskich. Sytuacja jest bardzo obiecująca dla rolnictwa. Jutro Komisja przyjmie plan działania mający na celu wzmocnienie naszej funkcji nadzorczej w zakresie funduszy strukturalnych, dotyczący między innymi tego zagadnienia. Trzecia sprawa poruszana w sprawozdaniu dotyczy deklarowania interesów finansowych, a w szczególności wyników niezależnego badania porównawczego rozpoczętego w lipcu 2006 r. i opublikowanego w 2007 r., w kontekście europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości. Według wniosków z badania, większość instytucji europejskich jest znacznie bardziej kontrolowana niż instytucje na szczeblu państw członkowskich. Ze wszystkich instytucji UE, Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny mają najbardziej obszerne zasady etyczne. W badaniu stwierdzono, że Komisja ma względnie dobrze rozwinięty system powiadamiania o konflikcie interesów, sugeruje także, że należy poświęcić więcej uwagi powiększającemu się mandatowi naszego komisji ad hoc ds. etyki by uwzględnić większą rolę doradczą. Zachęcam do przeanalizowania badania i wyciągnięcia wniosków istotnych dla Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Senhor Presidente, é um grande prazer para mim estar aqui hoje para falar em nome da Comissão sobre esta questão fundamental da transparência. Tenho de agradecer ao senhor deputado Pomés Ruiz pelo seu relatório de iniciativa e à Comissão do Controlo Orçamental pelo seu contributo valioso. A quarta questão levantada pelo senhor deputado Pomés Ruiz consiste na composição dos grupos de peritos que assessoram a Comissão. Gostaria de agradecer ao senhor deputado Pomés Ruiz por reconhecer o valor do trabalho realizado até à data. Estudaremos as recomendações formuladas pelo senhor deputado sobre novos melhoramentos. A quinta e última questão fundamental relaciona-se com a governação das Instituições. Sexta-feira passada, 15 de Fevereiro de 2008, era a data limite do prazo para os Estados-Membros enviarem os seus "resumos anuais". Ao meio-dia de hoje, tínhamos recebido 22 respostas dos Estados-Membros. Estamos a verificar se estes relatórios respeitam as obrigações estipuladas no Regulamento Financeiro e informaremos o Parlamento assim que tenhamos uma ideia clara da situação, inclusivamente no que se refere à qualidade destes relatórios. Para concluir, posso afirmar que estamos a levar a questão da transparência muito a sério e que a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência está a produzir resultados concretos no que se refere a muitos aspectos mencionados neste relatório. O relatório ocupa-se de cinco questões principais. Em primeiro lugar, contém orientações sobre a publicação de informação relativa aos beneficiários de fundos da UE através de subvenções e contratos. Estamos a trabalhar no sentido de aplicar as disposições do Regulamento Financeiro modificado relativas à transparência. Essas disposições foram incluídas graças aos esforços desenvolvidos pelo Parlamento e entraram em vigor em Maio de 2007. No que se refere à gestão directa, a Comissão lançou um sítio Web no ano passado, com um portal único que dá acesso a todos os sítios relevantes das várias direcções-gerais. Embora a actualização destes sítios prossiga, o portal continua a parecer um ponto de entrada confuso e complicado. Os serviços da Comissão estão a trabalhar no sentido de o melhorar. Relativamente à gestão partilhada, o papel da Comissão consiste em "ultimar e acordar com os Estados-Membros as normas comuns destes conjuntos de informação antes de Abril de 2008". Estou a citar o projecto de relatório sobre a quitação do senhor deputado Jørgensen. Os Estados-Membros continuam a ser responsáveis pelos dados. A Comissão assume responsabilidade pelas normas aplicáveis e por verificar se os Estados-Membros respeitaram o disposto no Regulamento Financeiro. O segundo tema do relatório do senhor deputado Pomés Ruiz é a questão das recuperações. Afirmei claramente na Comissão do Controlo Orçamental, em Janeiro de 2008, que, "até à data, a Comissão não conseguira apresentar ao Parlamento um panorama completo de todos os nossos esforços de recuperação". Indiquei uma estimativa das recuperações efectuadas em 2006 e anunciei os melhoramentos aos nossos próprios sistemas, de modo que, este ano, o sistema de contabilidade ABAC incluirá dados mais pormenorizados e completos sobre as recuperações. Estamos a estudar a metodologia a utilizar para o efeito juntamente com o Tribunal de Contas. A informação sobre recuperações ficaria incompleta sem um contributo fiável dos Estados-Membros. No caso da agricultura, a situação é animadora. Amanhã, a Comissão adoptará um plano de acção destinado a reforçar a nossa função de supervisão no que se refere aos Fundos Estruturais, plano esse que se ocupa desta questão, entre outras. O terceiro tema do relatório relaciona-se com a declaração de interesses financeiros e, em particular, com os resultados de um estudo comparativo independente realizado em 2006, no contexto da Iniciativa Europeia em matéria de Transparência, e publicado em 2007. O estudo conclui que a maioria das instituições europeias estão sujeitas a uma regulamentação mais intensa do que as instituições nacionais. Entre as instituições europeias, a Comissão e o Banco Europeu de Investimento são as que possuem as normas éticas mais completas. Embora reconheça que a Comissão possui um sistema relativamente bem desenvolvido de notificação de conflitos de interesses, o estudo sugere que se considere a possibilidade de alargar o mandato do nosso Comité de Ética de modo a permitir que este desempenhe uma função consultiva mais ampla. Convido-vos a examinarem o estudo e a extraírem dele as conclusões que considerarem relevantes para o Parlamento Europeu."@pt17
"Mr President, I am very pleased to be here today to speak on behalf of the Commission on this key issue of transparency. I must thank Mr Pomés Ruiz for this own-initiative report and the Committee on Budgetary Control for its valuable contribution. The fourth issue raised by Mr Pomés Ruiz concerns the composition of experts groups advising the Commission. I would like to thank Mr Pomés Ruiz for recognising the value of the work done so far. We will study the recommendations you make for further improvements. The fifth and final main issue concerns governance within the institutions. Last Friday, 15 February 2008, was the deadline for Member States to send in ‘annual summaries’. As of noon today, we had received 22 replies from the Member States. We are assessing the compliance of these reports with the obligations under the Financial Regulation, and we will report to you as soon as we have a clear picture of this, including with regard to the quality of these reports. In conclusion, I can declare that we are taking transparency very seriously and that the European Transparency Initiative is delivering on many points raised in the report. The report addresses five main issues. First, the report gives guidance on the publication of information about those receiving EU funds through grants and contracts. We are working to implement the terms of the modified Financial Regulation on transparency. These terms were included through Parliament’s efforts and came into force in May 2007. With regard to direct management, the Commission launched a website last year, with a single portal giving access to all relevant sites in the various directorates-general. Although we continue to update these sites, the portal still seems a rather confusing and complicated entry point. The Commission services are working to improve this. Regarding shared management, the role of the Commission is to ‘finalise and agree with Member States on the common standards of these sets of information before April 2008’. I am quoting here from the draft discharge report by Mr Jørgensen. The Member States will remain responsible for the data. The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation. The second issue in Mr Pomés Ruiz’s report is the issue of recoveries. I clearly said in the Committee on Budgetary Control in January 2008 that ‘the Commission has so far been unable to give Parliament a comprehensive picture of all our recovery efforts’. I gave an estimate for the recoveries made in 2006 and announced improvements to our own systems, so that, this year, the ABAC accounting system will include more detailed and complete data on recoveries. We are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors. Information about recoveries would be incomplete without reliable input from the Member States. For agriculture, the picture is encouraging. Tomorrow, the Commission will adopt an action plan to strengthen our supervisory role regarding the Structural Funds, addressing this issue among other things. The third issue in the report relates to the declaration of financial interests and, in particular, to the results of an independent comparative study launched in July 2006, in the context of the European Transparency Initiative, and published in 2007. The study concluded that most of the European institutions are regulated more intensively than institutions at national level. The Commission and the European Investment Bank have the most comprehensive ethical rules of the EU institutions. While the study noted that the Commission has a relatively well developed system for notification of conflicts of interests, it suggests that consideration be given to enlarging the mandate of our ad hoc Ethical Committee to include a broader advisory role. I invite you to examine the study and draw whatever conclusions you think are relevant for the European Parliament."@ro18
"Pán predsedajúci, som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a hovoriť v mene Komisie o kľúčovej otázke transparentnosti. Musím poďakovať pánovi Pomésovi Ruizovi za vypracovanie tejto správy z vlastnej iniciatívy a ďakujem aj Výboru pre kontrolu rozpočtu za jeho cenný prínos. Štvrtá téma, ktorú otvára pán Pomés Ruiz vo svojej správe, sa týka zloženia expertných skupín, ktoré vykonávajú poradenstvo pre Komisiu. Rád by som pánovi Ruizovi poďakoval za ocenenie práce, ktorú sme v tejto oblasti doteraz urobili. Preštudujeme si vaše odporúčania na ďalšie zlepšenia. Piatou a poslednou oblasťou správy sú otázky správy vecí verejných v rámci inštitúcií. Uplynulý piatok, 15. február 2008, bol pre členské štáty konečným termínom na zaslanie „ročných vyhlásení.“ Do obeda dnešného dňa sme od členských štátov dostali 22 odpovedí. Vyhodnocujeme súlad týchto správ s povinnosťami, ktoré stanovuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, a keď budeme mať jasný obraz, okrem iného aj o kvalite prijatých správ, budeme vás informovať. V závere môžem vyhlásiť, že otázkam transparentnosti prikladáme veľký význam, a že európska iniciatíva za transparentnosť prispieva k pokroku v mnohých otázkach, ktoré otvára predložená správa. V správe sa rozoberá päť základných otázok: po prvé, správa upravuje zverejňovanie informácií o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom grantov a verejných zákazok. Pracujeme na zavedení upraveného nariadenia o rozpočtových pravidlách v oblasti transparentnosti. Tieto ustanovenia boli prijaté vďaka úsiliu Parlamentu a vstúpili do platnosti v máji 2007. V oblasti priameho riadenia Komisia minulý rok zriadila webovú stránku, ktorá slúži ako unikátny portál poskytujúci prístup ku všetkým súvisiacim stránkam jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Napriek tomu, že tieto stránky pravidelne aktualizujeme, portál je ako vstupná brána stále pomerne mätúci a zložitý. Útvary Komisie pracujú na jeho skvalitnení. V oblasti zdieľaného hospodárenia je úlohou Komisie „ukončiť prípravu a dohodnúť s členskými štátmi spoločné normy pre tieto súbory informácií do apríla 2008.“ Citujem z návrhu správy o absolutóriu od spravodajcu pána Jrgensena. Zodpovednosť za tieto informácie zostane členským štátom. Komisia preberá zodpovednosť za platné normy a kontrolu, že členské štáty dodržiavajú ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách. Druhou oblasťou správy pána Pomésa Ruiza je otázka vymáhania prostriedkov. Vo Výbore pre kontrolu rozpočtu som v januári 2008 povedal, že „Komisia dodnes nebola schopná poskytnúť Parlamentu celkový obraz o všetkých prebiehajúcich procesoch vymáhania prostriedkov.“ Uviedol som odhad vymáhaných súm z roku 2006 a oznámil som vylepšenie našich vlastných systémov, vďaka čomu bude účtovný systém ABAC od tohto roku obsahovať podrobnejšie a úplné informácie o vymáhaných prostriedkoch. V spolupráci s Európskym dvorom audítorov diskutujeme o možnostiach, ako to urobiť. Informácie o vymáhaných prostriedkoch by však neboli úplné bez spoľahlivých vstupov zo strany členských štátov. Čo sa týka poľnohospodárstva, obraz je povzbudivý. Zajtra Komisia prijme akčný plán na posilnenie svojej dozornej úlohy v oblasti štrukturálnych fondov, ktorý bude okrem iného obsahovať aj tieto otázky. Tretí okruh tejto správy sa vzťahuje na vyhlásenie o finančných záujmoch a najmä na výsledky nezávislej porovnávacej štúdie vypracovanej v rámci európskej iniciatívy za transparentnosť, ktorá sa začala realizovať v júli 2006 a bola zverejnená v roku 2007. Štúdia uvádza, že väčšina európskych inštitúcií je kontrolovaných prísnejšie ako inštitúcie na národnej úrovni. Komisia a Európska investičná banka majú najobsiahlejšie etické pravidlá spomedzi všetkých inštitúcií EÚ. Hoci štúdia uvádza, že Komisia má relatívne dobre rozvinutý systém oznamovania konfliktu záujmov, navrhuje, aby sa uvažovalo nad rozšírením mandátu nášho ad hoc etického výboru o širšiu poadnú úlohu. Odporúčam vám, aby ste si štúdiu prečítali a vyvodili z nej závery relevantné pre Európsky parlament."@sk19
"Gospod predsednik, zelo sem zadovoljen, da lahko v imenu Komisije danes tukaj govorim o tem ključnem vprašanju preglednosti. Zahvaljujem se gospodu Pomésu Ruizu za to samoiniciativno poročilo in odboru za proračunski nadzor za njegov dragocen prispevek. Četrto vprašanje, ki ga je obravnaval gospod Pomés Ruiz, zadeva sestavo strokovnih skupin, ki svetujejo Komisiji. Zahvaljujem se gospodu Pomésu Ruizu, da je priznal pomembnost dela, opravljenega do zdaj. Preučili bomo vaša priporočila v zvezi z nadaljnjimi izboljšavami. Peto in zadnje pomembno vprašanje zadeva upravljanje znotraj institucij. V petek, 15. februarja 2008, se je iztekel rok, da države članice pošljejo „letne povzetke“. Danes smo od 12. ure prejeli 22 odgovorov držav članic. Ocenjujemo skladnost teh poročil z obveznostmi iz finančne uredbe in takoj, ko bomo o tem imeli jasno sliko, tudi glede kakovosti teh poročil, vam bomo poročali. Na koncu lahko povem, da preglednost jemljemo zelo resno in da pobuda za preglednost v Evropi izpolnjuje pričakovanja glede mnogih vprašanj iz tega poročila. Poročilo obravnava pet glavnih vprašanj. Prvič, poročilo daje napotke v zvezi z objavo informacij o tistih, ki prek nepovratnih sredstev in javnih naročil prejemajo sredstva EU. Prizadevamo si za izvajanje določb iz spremenjene finančne uredbe o preglednosti. Ti določbe so bile vključene na podlagi prizadevanj Parlamenta in so začele veljati maja 2007. V zvezi z neposrednim upravljanjem je Komisija vzpostavila spletno stran z enim portalom, ki omogoča dostop do vseh pomembnih strani različnih generalnih direktoratov. Čeprav te strani še naprej posodabljamo, je portal še vedno precej zapletena vstopna točka, ki povzroča zmedo. Službe Komisije si prizadevajo, da bi to izboljšale. V zvezi z deljenim upravljanjem so cilji Komisije, da „se pred aprilom 2008 vzpostavijo skupni standardi za te nize informacij in se o tem dogovori z državami članicami“. Citiram iz osnutka poročila o razrešnici gospoda Jørgensena. Države članice bodo še naprej odgovorne za podatke. Komisija prevzema odgovornost za standarde, ki se uporabljajo, in preverjanje, ali države članice spoštujejo pogoje iz finančne uredbe. Drugo vprašanje v poročilu gospoda Pomésa Ruiza se nanaša na izterjatve. Januarja 2007 sem v odboru za proračunski nadzor jasno povedal, da Komisija do zdaj Parlamentu ni mogla pokazati celovite slike vseh naših prizadevanj v zvezi z izterjatvami. Podal sem oceno izterjatev v letu 2006 in razglasil izboljšave naših sistemov, zato da bo letos računovodski sistem ABAC vključeval podrobnejše in popolnejše podatke o izterjatvah. Z Evropskim računskim sodiščem razpravljamo o metodologiji, ki bi to omogočala. Brez zanesljivega prispevka držav članic bi bile informacije o izterjatvah nepopolne. Na področju kmetijstva je stanje spodbujajoče. Jutri bo Komisija sprejela akcijski načrt za krepitev naše nadzorne vloge glede strukturnih skladov, ki bo med drugim obravnaval tudi to vprašanje. Tretje vprašanje v tem poročilu je povezano z izjavo o finančnih interesih in zlasti z rezultati neodvisne primerjalne študije, ki se je začela izvajati julija 2006 v okviru pobude za preglednost v Evropi in je bila objavljena leta 2007. Študija je ugotovila, da je večina evropskih institucij urejena strožje kot institucije na nacionalni ravni. Med institucijami EU imata Komisija in Evropska investicijska banka najbolj izčrpna etična pravila. Čeprav je študija ugotovila, da ima Komisija sorazmerno dobro razvit sistem za opozarjanje na navzkrižje interesov, predlaga, da se premisli o razširitvi mandata ad hoc etičnega odbora, da bo imel pomembnejšo svetovalno vlogo. Pozivam vas, da preučite študijo in sprejmete sklepe, ki se vam zdijo pomembni za Evropski parlament."@sl20
"Herr talman! Jag är mycket glad över att vara här i dag och på kommissionens vägnar tala om denna nyckelfråga, öppenheten Jag måste tacka José Javier Pomés Ruiz för initiativbetänkandet, och budgetkontrollutskottet för dess värdefulla bidrag. Den fjärde punkten som Pomés Ruiz tar upp gäller sammansättningen av kommissionens rådgivande expertgrupper. Jag vill tacka Pomés Ruiz för att han uppmärksammar värdet av det arbete som hittills har utförts. Vi kommer att läsa era rekommendationer för ytterligare förbättringar. Den femte och sista frågan gäller styrelseformer inom institutionerna. Förra fredagen, den 15 februari 2008, var sista dagen för medlemsstaterna att skicka in sina årliga verksamhetsrapporter. Vid lunchtid i dag hade det inkommit 22 svar från medlemsstaterna. Vi utvärderar hur rapporterna uppfyller de krav som ställs i budgetförordningen, och vi kommer att rapportera till er så snart vi har en klar bild av läget, också vad gäller rapporternas kvalitet. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi tar öppenheten på största allvar, och att det europeiska öppenhetsinitiativet fungerar på många av de punkter som tagits upp i betänkandet. Betänkandet tar upp fem huvudfrågor. För det första ger det riktlinjer för offentliggörande av information om vilka som erhåller EU-medel genom bidrag och avtal. Vi arbetar på att införa villkoren om öppenhet enligt den omarbetade budgetförordningen. Villkoren inkluderades genom parlamentets arbete och blev gällande i maj 2007. När det gäller den direkta förvaltningen så inrättade kommissionen i fjol en webbplats där man en via en enda portal kan nå alla relevanta platser i de olika generaldirektoraten. Även om vi hela tiden uppdaterar dessa webbplatser är portalen fortfarande en ganska förvirrande och komplicerad ingångsväg. Kommissionens avdelningar arbetar med att förbättra detta. När det gäller den gemensamma förvaltningen är kommissionens roll att färdigställa och komma överens med medlemsstaterna om en gemensam standard för dessa informationspaket före april 2008. Jag citerar här från Dan Jørgensens utkast till betänkande om ansvarsfrihet. Medlemsstaterna fortsätter att ha ansvaret för uppgifterna. Kommissionen ansvarar för vilka standarder som ska tillämpas och för kontrollen av att medlemsstaterna följer de villkor som anges i budgetförordningen. Den andra punkten i José Javier Pomés Ruiz betänkande handlar om återbetalningar. Jag sa tydligt vid budgetkontrollutskottets möte i januari 2008 att kommissionen hittills inte har kunnat ge parlamentet en fullständig bild över alla åtgärder för återbetalning. Jag gjorde en uppskattning av de återbetalningar som gjorts under 2006 och tillkännagav förbättringar i våra system, så att ABAC redovisningssystem i år kommer att innehålla mer detaljerade och fullständiga uppgifter om återbetalningar Vi för en diskussion med Europeiska revisionsrätten om lämplig metod. Informationen om återbetalningarna skulle inte vara fullständig utan tillförlitliga uppgifter från medlemsstaterna. När det gäller jordbruket verkar det uppmuntrande. I morgon kommer kommissionen att anta en handlingsplan för att stärka vår övervakning av strukturfonderna och som bland annat handlar om den här frågan Den tredje punkten i betänkandet rör förklaringen om ekonomiska intressen och särskilt resultaten från en oberoende jämförande undersökning som genomfördes i juli 2006. Den är knuten till Europeiska öppenhetsinitiativet och offentliggjordes 2007. I undersökningen drog man slutsatsen att de flesta av EU:s institutioner har strängare regler än institutionerna på nationell nivå. Kommissionen och Europeiska investeringsbanken har de mest omfattande etiska reglerna av alla EU:s institutioner. I undersökningen noterar man att kommissionen har ett relativt välutvecklat system för anmälan om intressekonflikter, och föreslår att man överväger en utökning av vår tillfälliga etiska kommittés mandat för en mer omfattande rådgivande roll. Jag vill uppmuntra er att läsa igenom undersökningen och dra era egna slutsatser om vad som är relevant för Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Siim Kallas,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"ad hoc"14,13,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph