Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.21.1-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, este Parlamento Europeo siempre ha querido liderar una política de transparencia en nuestras cuentas, en las cuentas de la Unión Europea. Así fue cuando, por problemas derivados tal vez de una mala gestión, obligó incluso a la Comisión, que presidía el señor Santer, a presentar su dimisión. Desde entonces, hay que reconocer que las cosas han mejorado mucho; este Parlamento ha impulsado una política de transparencia y la Comisión ha secundado a este Parlamento. Fruto de este interés de la «Comisión Barroso» es que ha creado nada menos que una Vicepresidencia, la que ostenta aquí el Vicepresidente Siim Kallas —a quien doy la bienvenida—, para llevar a cabo este objetivo. Los ciudadanos tienen que saber qué hacemos con el muy poco dinero que pagan a la Unión Europea, con ese escaso 1 %; necesitamos dar un mayor control a los fondos comunitarios mediante la visibilidad. La visibilidad ya no es sólo un cartel que podemos ver en un ayuntamiento o en una obra financiada con los fondos regionales o con el Fondo de Cohesión; hay que llegar mucho más allá, se tiene que ver dónde está esa poca cantidad de dinero que nos confían los contribuyentes europeos a través de los Estados miembros. Ésa es la iniciativa de transparencia que este Parlamento aplaude con las dos manos; y este informe de propia iniciativa que presentamos viene a decir dos cosas: en primer lugar, que hay que ir un poquito más allá. Nosotros, en el texto, nos permitimos decir que la transparencia debe manifestarse en la publicación de listas negras, en saber qué candidatos han sido aceptados y excluidos en licitaciones, en que la OLAF tiene que tener un código para garantizar la presunción de inocencia, circunstancia que no se ha dado en muchos casos. Se intenta decir que, dentro de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ya tiene sus propias normas deontológicas. Nosotros no somos funcionarios, somos políticos; también debemos ser transparentes y ya los somos. Por ello, en la enmienda nº 2 al apartado 22, solicito eliminar el listado que propone la iniciativa de transparencia; fundamentalmente no sólo porque este Parlamento ya tiene tomadas decisiones sobre nuestros intereses financieros, sobre las misiones, sobre los viajes, sino porque, además, entendemos que tiene que haber una regulación para toda la Unión Europea. Este Parlamento cuenta con su propia regulación, que habrá que mejorar y, tal vez, ir más lejos todavía. También hay otra enmienda en la cual elimino del tratamiento de cargos públicos a los diputados al Parlamento; nosotros no somos cargos públicos, somos políticos. En algunas legislaciones nacionales, esta confusión podría acarrear ciertos problemas. En esta idea — que nosotros apoyamos— de aumentar la transparencia, nos queremos fijar también en que los Estados miembros comparten la gestión del 80 % de los fondos y, por tanto, volvemos a hacer un llamamiento a que los Estados miembros presenten declaraciones nacionales de fiabilidad. Es urgente y necesario, y volvemos a insistir en ello. Hablamos de que también tiene que incluirse en la iniciativa que presenta el Comisario Kallas la recuperación de los fondos comunitarios, que no puede quedar excluida, porque cuando se emplea mal nuestro dinero, debemos saber dónde está, cómo se recupera y cuándo se recupera. Hemos mejorado mucho en transparencia, pero este Parlamento dará su impulso, señor Comisario, para que lleguemos todavía más lejos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropský parlament vždy usiloval o realizaci politiky průhlednosti ve vztahu k našim finančním prostředkům, prostředkům EU. Tak tomu je i v době, kdy – snad v důsledku špatného hospodaření – vznikly problémy, které vedly k demisi Komise vedené panem Santerem. Je třeba říci, že od té doby se věci výrazně zlepšily; tento Parlament prosazuje politiku průhlednosti a Parlament má podporu Komise. Výsledkem tohoto zájmu ze strany Barrosovy Komise je vytvoření pozice místopředsedy pro dosažení tohoto cíle, zastoupené místopředsedou Siimem Kallasem, kterého zde vítám. Evropští občané musí vědět, co děláme s malým množstvím peněz, které platí EU, co se děje s tímto necelým 1 %; musíme mít větší kontrolu nad prostředky Společenství prostřednictvím viditelnosti. Viditelnost už není pouhá vývěska na radnici nebo na budově financované z regionálních fondů nebo z fondu soudržnosti; musíme jít dále a musíme být schopní stanovit, kde přesně se nacházejí veškeré malé částky, které platí evropští daňoví poplatníci prostřednictvím členských států. To je podstatou iniciativy transparentnosti, kterou tento Parlament podporuje. Tato zpráva vydaná na základě vlastní iniciativy mluví o dvou věcech. Za prvé, že je třeba udělat ještě o něco více. Rozhodli jsme se v textu uvést, že průhlednost se musí projevit zveřejněním černé listiny a informacemi o tom, které nabídky byly přijaty a které vyloučeny, a že je nutné vytvořit kodex Evropského úřadu pro boj proti podvodům s cílem zaručit presumpci neviny, jak tomu v mnoha případech nebývá. Jinými slovy v rámci EU Evropský parlament má již svůj etický kodex. Nejsme úředníci, jsme politikové; musíme být rovněž průhlední a také již průhlední jsme. Proto jsem v pozměňovacím návrhu 2 k bodu 22 požadoval, aby iniciativou transparentnosti navrhovaný soupis byl odstraněn, a to zejména proto, že tento Parlament již přijal rozhodnutí o našich finančních zájmech, misích a cestách, ale i proto, že se rovněž domníváme, že je třeba přijmout pravidla pro celou EU. Tento Parlament má vlastní pravidla, ta se však musí zlepšit a pravděpodobně i rozšířit. V dalším pozměňovacím návrhu navrhuji odstranit odkaz na poslance Evropského parlamentu jako nositele veřejných funkcí; nejsme nositelé veřejných funkcí, jsme politikové. Toto zmatení by mohlo v některých vnitrostátních právních úpravách vést k problémům. Skrze tuto myšlenku rostoucí průhlednosti, kterou podporujeme, se rovněž pokoušíme upozornit na skutečnost, že členské státy se podílejí na řízení 80 % prostředků, a proto opětovně vyzýváme členské státy, aby předložily vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti. To je naléhavě potřebné a na jejich předložení trváme. Tvrdíme, že iniciativa komisaře Kallase musí zahrnovat i vymáhání prostředků Společenství. To nelze pominout: jestliže jsou prostředky použity nesprávně, musíme zjistit, kde se nacházejí, jak mají být vymáhány a kdy budou získány zpět. Z hlediska průhlednosti jsme dosáhli řady zlepšení, pane komisaři, ale tento Parlament bude usilovat o další."@cs1
"Hr. formand! Europa-Parlamentet har altid ønsket at stå i spidsen for en gennemsigtig politik i forbindelse med vores regnskaber, EU's regnskaber. Sådan var det også dengang, Kommissionen under ledelse af hr. Santer på grund af problemer som følge af dårlig forvaltning blev tvunget til at indgive sin afskedsbegæring. Siden da må vi erkende, at tingene er blevet meget bedre. Europa-Parlamentet har tilskyndet til en gennemsigtighedspolitik, og Kommissionen har bakket op om Parlamentet. Et resultat af Barroso-Kommissionens interesse heri er, at der endda er blevet nedsat et viceformandskab, der skal gennemføre denne målsætning, og som her er repræsenteret ved næstformand Siim Kallas, som jeg byder velkommen. Borgerne skal vide, hvad vi gør med de meget få penge, de betaler til EU, knapt 1 %. Vi har brug for bedre kontrol med fællesskabsmidlerne ved hjælp af synlighed. Synlighed er ikke kun en plakat, vi kan se på et rådhus eller ved et anlægsarbejde, der er finansieret med regionalfondene eller samhørighedsfonden. Vi skal nå endnu videre, så man kan se, hvor dette lille pengebeløb, som de europæiske skatteborgere betror os via medlemsstaterne, havner. Det er et gennemsigtighedsinitiativ, som Europa-Parlamentet støtter helhjertet, og nærværende initiativbetænkning tjener to formål. For det første siger den, at vi skal gå lidt længere. I teksten tillader vi os at sige, at gennemsigtigheden skal komme til udtryk i en offentlig sortlistning, i at få at vide, hvilke kandidater der er blevet accepteret og udelukket ved licitationerne, og i, at OLAF skal have en kodeks, der tilgodeser uskyldsformodningen, hvilket ikke har været tilfældet i ret mange sager. Inden for EU har Europa-Parlamentet med andre ord allerede sine egne fagetiske regler. Vi er ikke embedsmænd, vi er politikere. Vi skal også være gennemsigtige, og det er vi allerede. Derfor anmoder jeg i ændringsforslag 2 til afsnit 22 om, at den listning, der foreslås i gennemsigtighedsinitiativet, bliver fjernet. Ikke kun fordi Parlamentet allerede har truffet beslutninger om vores finansielle interesser, om missionerne, om rejserne, men især fordi vi mener, at der skal være en regulering for hele EU. Europa-Parlamentet har sin egen regulering, der skal forbedres, og måske skal vi gå endnu videre. Der er også et andet ændringsforslag, hvor jeg fjerner medlemmerne af Europa-Parlamentet fra gruppen af personer, der beklæder offentlige hverv. Vi er ikke embedsmænd, vi er politikere. I nogle nationale lovgivninger kunne denne sammenblanding medføre visse problemer. Gennem denne idé om at øge gennemsigtigheden, hvilket vi støtter, ønsker vi også at gøre opmærksom på, at medlemsstaterne deltager i forvaltningen af 80 % af fondene, og vi opfordrer derfor endnu en gang medlemsstaterne til er fremlægge nationale revisionserklæringer. Det er vigtigt, og det haster, hvilket vi gerne vil understrege endnu en gang. Vi taler også om, at indkasseringen af fællesskabsfondene bør medtages i det initiativ, som kommissær Kallas har forelagt. Den kan ikke udelades, for når vores penge anvendes dårligt, skal vi vide, hvor de er, hvordan de indkasseres, og hvornår de indkasseres. Vi har opnået store forbedringer af gennemsigtigheden, hr. kommissær, men Parlamentet bestræber sig på, at vi når endnu længere."@da2
"− Herr Präsident! Unser Europäisches Parlament wollte schon immer eine Politik der Transparenz unserer Mittel, der Mittel der Europäischen Union, umsetzen. So war es auch, als, vielleicht durch Misswirtschaft, Probleme entstanden, die die Kommission unter Vorsitz von Herrn Santer zum Rücktritt zwangen. Seitdem, so ist festzustellen, sind erhebliche Verbesserungen eingetreten; dieses Parlament betreibt eine Politik der Transparenz, und die Kommission steht ihm dabei zur Seite. Das Ergebnis dieses Interesses der Barroso-Kommission ist die Schaffung von nichts weniger als der Funktion eines Vizepräsidenten, um dieses Ziel zu erreichen, hier vertreten durch Vizepräsident Siim Kallas, den ich begrüßen möchte. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, was wir mit der sehr geringen Geldmenge machen, die sie an die EU zahlen, was wir mit diesen knapp 1 % tun; eine stärkere Kontrolle über die Gemeinschaftsmittel durch die Sichtbarmachung ist notwendig. Die Sichtbarkeit besteht nicht mehr nur in einem Schild, das an einem Rathaus oder an einer mit den Regional- oder dem Kohäsionsfonds finanzierten Baustelle hängt; es gilt, weit darüber hinauszugehen, und es muss möglich sein festzustellen, wo diese geringen Mittel sind, die uns die europäischen Steuerzahler durch die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Das ist die Transparenzinitiative, die unser Parlament vorbehaltlos unterstützt. Dieser Initiativbericht, den wir hier vorlegen, sagt zwei Dinge aus. Erstens, dass etwas mehr getan werden muss. Im Text gestatten wir uns, darauf hinzuweisen, dass sich die Transparenz durch die Veröffentlichung schwarzer Listen äußern muss, durch die Bekanntgabe, welche Bieter bei Ausschreibungen akzeptiert und welche nicht berücksichtigt wurden, und das OLAF muss über einen Kodex verfügen, der die Unschuldsvermutung gewährleistet, was häufig nicht der Fall ist. Mit anderen Worten, innerhalb der EU besitzt das Europäische Parlament bereits einen eigenen Ehrenkodex. Wir sind keine Beamten, wir sind Politiker; auch wir müssen transparent sein, und wir sind es schon. Deshalb fordere ich im Änderungsantrag 2 zu Ziffer 22, die von der Transparenzinitiative vorgeschlagene Liste zu streichen, in der Hauptsache nicht nur, weil dieses Parlament bereits Beschlüsse zu unseren finanziellen Interessen, zu Dienstreisen und Reisen gefasst hat, sondern weil wir auch die Auffassung vertreten, dass es in dieser Hinsicht Regeln für die gesamte Europäische Union geben muss. Dieses Parlament besitzt seine eigenen Regeln, die jedoch verbessert und vielleicht noch erweitert werden müssen. In einem weiteren Änderungsantrag streiche ich die Erwähnung von MdEP als Träger öffentlicher Ämter; wir haben keine öffentlichen Ämter inne, wir sind Politiker. In einigen nationalen Rechtsvorschriften könnte dieses Missverständnis zu Problemen führen. Durch diese von uns unterstützte größere Transparenz wollen wir die Aufmerksamkeit auch auf die Tatsache lenken, dass die Mitgliedstaaten 80 % der Mittel mitverwalten, und daher fordern wir sie erneut auf, nationale Zuverlässigkeitserklärungen vorzulegen. Das ist dringlich und notwendig, und wir bestehen darauf. Wir sagen, dass in die von Kommissar Kallas vorgestellte Initiative auch die Wiedereinziehung der Gemeinschaftsmittel aufzunehmen ist. Sie darf nicht ausgeklammert werden: Wenn unser Geld missbräuchlich verwendet wird, müssen wir wissen, wo es ist und wie und wann es wieder eingezogen werden muss. Wir haben die Transparenz erheblich verbessert, Herr Kommissar, doch unser Parlament wird sich dafür einsetzen, dass noch viel mehr unternommen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούσε πάντα να εφαρμόσει μια πολιτική διαφάνειας σχετικά με τα κονδύλιά μας, τα κονδύλια της ΕΕ. Το ίδιο ίσχυε όταν, ίσως λόγω κακής διαχείρισης, προέκυψαν προβλήματα που ανάγκασαν την Επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Santer να παραιτηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τότε τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό το Κοινοβούλιο έχει προωθήσει μια πολιτική διαφάνειας, και η Επιτροπή έχει στηρίξει το Κοινοβούλιο. Το ενδιαφέρον της Επιτροπής Barroso είχε ως αποτέλεσμα ούτε λίγο ούτε πολύ μια αντιπροεδρία για την επίτευξη αυτού του στόχου, η οποία εκπροσωπείται εδώ από τον Αντιπρόεδρο Siim Kallas, τον οποίο καλωσορίζω. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουμε με το πολύ μικρό χρηματικό ποσό που καταβάλλουν στην ΕΕ, τι κάνουμε με αυτό το πενιχρό 1%. Πρέπει να ασκούμε περισσότερο έλεγχο επί των κοινοτικών κονδυλίων μέσω της ορατότητας. Ορατότητα δεν σημαίνει πια απλώς μια ανακοίνωση που αναρτάται σε ένα δημαρχείο ή εργοτάξιο, το οποίο χρηματοδοτείται από περιφερειακά κονδύλια ή από το Ταμείο Συνοχής. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο, και πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε πού περίπου δαπανάται αυτό το μικρό χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι μέσω των κρατών μελών. Αυτή είναι η Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, την οποία αυτό το Κοινοβούλιο στηρίζει ολόψυχα. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας που υποβάλλουμε λέει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Στο κείμενο έχουμε επιλέξει να πούμε ότι η διαφάνεια πρέπει να εκδηλώνεται με τη δημοσίευση μαύρων λιστών και πληροφοριών σχετικά με το ποιοι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί και ποιοι έχουν αποκλειστεί, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πρέπει να έχει έναν κώδικα ώστε να εγγυάται την υπόθεση της αθωότητας, κάτι που δεν γίνονταν σε πολλές περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη τον δικό του κώδικα δεοντολογίας. Δεν είμαστε υπάλληλοι, είμαστε πολιτικοί. Πρέπει και εμείς να είμαστε διαφανείς, όπως είμαστε ήδη. Έτσι, στην τροπολογία 2 της παραγράφου 22, ζητώ να αφαιρεθεί ο κατάλογος που προτείνεται από την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, κυρίως όχι μόνο επειδή αυτό το Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει αποφάσεις για τα οικονομικά μας συμφέροντα, αποστολές και ταξίδια, αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το Κοινοβούλιο έχει τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι όμως χρειάζονται βελτίωση και ίσως επέκταση. Υπάρχει άλλη μία τροπολογία, όπου αφαιρώ την αναφορά στα μέλη του Κοινοβουλίου ως κατόχους δημοσίων θέσεων. Δεν κατέχουμε δημόσιες θέσεις, είμαστε πολιτικοί. Αυτή η σύγχυση θα μπορούσε να επιφέρει προβλήματα σε κάποιες εθνικές νομοθεσίες. Μέσω της έννοιας της αύξησης της διαφάνειας, την οποία υποστηρίζουμε, θέλουμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη μοιράζονται τη διαχείριση του 80% των κονδυλίων, και έτσι καλούμε και πάλι τα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Αυτό είναι επείγον και απαραίτητο, και επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει. Λέμε ότι η πρωτοβουλία που παρουσίασε ο Επίτροπος Kallas πρέπει να περιλαμβάνει την ανάκτηση κοινοτικών κονδυλίων. Δεν πρέπει να υπάρξει εξαίρεση σε αυτό: όταν γίνεται κακοδιαχείριση των χρημάτων μας, πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται, πώς θα ανακτηθούν και πότε θα ανακτηθούν. Έχουμε σημειώσει πολλές βελτιώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, κύριε Επίτροπε, αλλά αυτό το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να σημειώσει πολλές περισσότερες."@el10
"Mr President, our European Parliament has always wished to implement a policy of transparency with regard to our funds, the EU’s funds. Such was the case when, perhaps through mismanagement, problems arose that forced the Commission headed by Mr Santer to resign. Since then it must be said that things have improved considerably; this Parliament has propelled a policy of transparency, and the Commission has supported the Parliament. The result of this interest on the part of the Barroso Commission is the creation of nothing less than a Vice-Presidency to achieve this objective, represented here by Vice-President Siim Kallas, whom I welcome. European citizens must know what we do with the very small amount of money they pay to the EU, what we do with that scant 1%; we must have more control over Community funds through visibility. Visibility is no longer just a notice hung up in a town hall or on a building site financed with regional funds or the Cohesion Fund; we have to go much further, and it must be possible to determine the whereabouts of that small amount of money provided by European taxpayers through Member States. That is the Transparency Initiative, which this Parliament supports wholeheartedly. This own-initiative report we are submitting says two things. The first is that a little more must be done. In the text we have chosen to say that transparency must be manifested by the publication of black lists and information as to which tenderers have been accepted and which have been excluded, and OLAF must have a code to guarantee the presumption of innocence, which has not been the case on many occasions. In other words, within the EU, the European Parliament already has its own code of ethics. We are not officials, we are politicians; we must be transparent too, and we already are. Thus in Amendment 2 to paragraph 22, I request that the list proposed by the Transparency Initiative be removed, in the main not only because this Parliament has already taken decisions on our financial interests, missions and travel, but because we also feel there must be rules for the entire European Union. This Parliament has its own rules, but they will have to improve and perhaps go even further. There is another amendment where I remove the reference to MEPs as holding public posts; we do not hold public posts, we are politicians. This confusion could lead to problems in some national legislation. Through this idea of increasing transparency, which we support, we also wish to draw attention to the fact that Member States share the management of 80% of the funds, and so we again call for Member States to submit National Declarations of Assurance. This is urgent and necessary, and we insist it must be done. We are saying that the initiative presented by Commissioner Kallas must include the recovery of Community funds. This cannot be excluded: when our money is misused, we must know where it is, how it is to be recovered, and when it is to be recovered. We have made many improvements in terms of transparency, Commissioner, but this Parliament will strive to make many more."@en4
"Hr president, meie Euroopa Parlament on alati soovinud rakendada läbipaistvuse poliitikat seoses meie rahaliste vahenditega, ELi rahaliste vahenditega. Selline oli olukord ajal, kui võimaliku halva juhtimise tõttu tekkisid probleemid, mis sundisid hr Santeri juhitud komisjoni tagasi astuma. Tuleb öelda, et pärast seda on asjad märkimisväärselt paranenud; parlament on käivitanud läbipaistvuse poliitika ning komisjon on teda selles toetanud. Sellise huvi ülesnäitamise tagajärjel on Barroso komisjon loonud eesmärgi saavutamiseks ei midagi vähemat kui asepresidendi ametikoha, mida siin esindab asepresident Siim Kallas, keda ma tervitan. Euroopa kodanikud peavad teadma, mida me teeme ka kõige väiksema rahasummaga, mille nad ELile maksavad, mida me teeme selle napi 1%ga; meil peab olema rohkem kontrolli ühenduse fondide üle nähtavuse kaudu. Nähtavus ei ole enam lihtsalt teadaanne, mis ripub linnavalitsuses või ühtekuuluvusfondi piirkondlikest fondidest rahastataval ehitusplatsil; me peame minema palju kaugemale, nii et oleks võimalik kindlaks teha selle Euroopa maksumaksjatelt liikmesriikide kaudu laekunud väikese rahasumma asukohta. See on läbipaistvuse algatus, mida meie parlament kogu südamest toetab. Selles omaalgatuslikus raportis, mille me esitame, on kindlaks määratud kaks asja. Esiteks: tuleb teha veel natuke rohkem. Meie tekstis on öeldud, et läbipaistvust tuleb kuulutada, avaldades mustad nimekirjad ja teabe selle kohta, millised pakkujad on heaks kiidetud ja millised tagasi lükatud, ning OLAF peab saama koodeksi süütuse presumptsiooni tagamiseks, mida paljudel juhtudel ei ole olnud. Teisisõnu – Euroopa Liidu sees on Euroopa Parlamendil juba oma eetikakoodeks. Me ei ole ametnikud, me oleme poliitikud; peame samuti olema läbipaistvad, mida me juba olemegi. Seega taotlen ma lõike 22 muudatusettepanekus 2, et läbipaistvuse algatusega esitatud nimekiri välja jäetaks, ning mitte ainult sellepärast, et käesolev parlament on meie finantshuvide, esinduste ja lähetuste kohta otsused juba langetanud, vaid sellepärast, et me tunnetame vajadust kogu Euroopa Liitu hõlmavate eeskirjade järele. Meie parlamendil on oma eeskirjad, kuid neid tuleb parandada ning võib-olla isegi veel kaugemale minna. On veel üks muudatus, millega ma kõrvaldan viite Euroopa Parlamendi liikmetele kui avalike ametikohtade töötajatele: meie ei ole ametnikud, me oleme poliitikud. See segadus võib tekitada probleeme mõnedes riiklikes õigusaktides. Selle läbipaistvuse suurendamise idee kaudu, mida me toetame, tahame me juhtida tähelepanu ka asjaolule, et liikmesriigid haldavad ühiselt 80% fondidest ning et me kutsume liikmesriike taas üles esitama riiklikke kinnitavaid avaldusi. See on edasilükkamatu ja vajalik ning me nõuame, et see peab tehtud saama. Me ütleme, et volinik Kallase esitatud algatus peab hõlmama ka ühenduse vahendite tagasinõudmist. Seda ei saa välistada: kui meie raha on valesti kasutatud, me peame teadma, kus see on ning kuidas ja millal seda tagasi saada. Oleme läbipaistvuse osas palju edusamme teinud, volinik, ent parlament tahab teha veel palju rohkem."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on halunnut aina EU:n varojen käyttöä koskevan politiikan olevan avointa. Se halusi avoimuutta myös silloin, kun esiin nousi kenties huonon hallinnon vuoksi ongelmia, joiden vuoksi Jacques Santerin johtaman komission oli erottava. On todettava, että tämän jälkeen tilanne on parantunut huomattavasti: Euroopan parlamentti on kehittänyt avoimuuspolitiikkaa edelleen, ja komissio on tukenut parlamenttia. Barroson komission osoittama mielenkiinto asiaa kohtaan on johtanut jopa siihen, että tavoitteen saavuttamiseksi on perustettu varapuheenjohtajan virka, jota hoitaa varapuheenjohtaja Siim Kallas. Toivotan hänet tervetulleeksi. EU:n kansalaisten on saatava tietää, mitä teemme sillä varsin pienellä rahamäärällä, vajaalla yhdellä prosentilla, jonka he maksavat Euroopan unionille. Yhteisön varojen käytön valvontaa on tehostettava lisäämällä näkyvyyttä. Näkyvyydellä ei tarkoiteta enää vain ilmoitusta, joka ripustetaan kaupungintalon seinälle tai pystytetään aluerahastojen tai koheesiorahaston rahoittaman rakennuskohteen yhteyteen. Meidän on tehtävä enemmän. Meidän on voitava määrittää, mihin se pieni rahamäärä, jonka eurooppalaiset veronmaksajat ovat maksaneet jäsenvaltioiden kautta, on käytetty. Juuri tästä on kyse avoimuusaloitteessa, jota Euroopan parlamentti kannattaa voimakkaasti. Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä tuodaan esiin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että meidän on tehtävä vielä vähän enemmän. Tekstissä sanotaan, että avoimuuden on ilmettävä siten, että julkaisemme mustia listoja sekä tietoja siitä, mitkä tarjoajat on hyväksytty ja mitkä ehdokkaat on suljettu pois, ja että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tarvitsee menettelysäännöstön, jotta voimme taata syyttömyysolettaman noudattamisen, toisin kuin monessa tapauksessa tähän asti. Euroopan unionissa Euroopan parlamentilla on siis jo oma eettinen säännöstönsä. Me emme ole viranhaltijoita vaan poliitikkoja. Meidän on toimittava avoimesti, ja toimintamme onkin jo avointa. Siispä kohtaan 22 tehdyssä tarkistuksessa 2 pyydän avoimuusaloitteessa esitetyn listan poistamista lähinnä siksi, että Euroopan parlamentti on jo tehnyt päätöksiä taloudellisista eduista ja työ- ja virkamatkoista, ja siksi, että katsomme koko EU:n tarvitsevan säännöt. Euroopan parlamentilla on omat sääntönsä, mutta niitä on parannettava ja kehitettävä ehkä vieläkin pidemmälle. Toisessa tarkistuksessa pyydän poistamaan ilmaisun, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäsenet hoitaisivat julkisia virkoja. Me emme ole virkamiehiä, vaan poliitikkoja. Tällainen sekaannus voi aiheuttaa ongelmia joidenkin maiden kansallisessa lainsäädännössä. Kannatamme ajatusta avoimuuden lisäämisestä myös siksi, että haluamme kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä 80 prosenttia EU:n varoista. Siispä kehotamme jäsenvaltioita toimittamaan kansalliset tarkastuslausumat. Tämä on kiireellinen ja tärkeä asia, ja korostamme, että näin on tehtävä. Mietinnössä puhutaan myös siitä, että komission jäsen Kallasin esittelemään aloitteeseen on lisättävä ajatus yhteisön varojen takaisin perimisestä. Tätä seikkaa ei voida jättää pois: kun rahojamme käytetään väärin, meidän on tiedettävä, missä ne ovat, miten ne saadaan takaisin ja koska ne saadaan takaisin. Arvoisa komission jäsen, avoimuuden alalla on jo saatu aikaan monia parannuksia, mutta Euroopan parlamentti haluaa tehdä vielä paljon lisää."@fi7
"Monsieur le Président, notre Parlement européen a toujours souhaité instaurer une politique de transparence concernant nos fonds, les fonds de l’UE. Tel était le cas quand, peut-être pour des erreurs de gestion, des problèmes ont contraint la Commission présidée par M. Santer à démissionner. Depuis, il faut avouer que les choses se sont considérablement améliorées; ce Parlement a imposé une politique de transparence et la Commission l’a soutenu. Le résultat de cet intérêt de la part de la Commission Barroso est la création de rien moins qu’une vice-présidence en vue d’atteindre cet objectif, représentée ici par le vice-président Siim Kallas que je salue. Les citoyens européens doivent savoir ce que nous faisons avec la très petite quantité d’argent qu’ils paient à l’UE, et donc avec ce petit 1 %. Cette visibilité doit nous assurer un contrôle plus important sur les fonds communautaires. La visibilité n’est pas uniquement un avis affiché dans un hôtel de ville ou apposé sur un chantier financé par des fonds régionaux ou le fonds de cohésion; nous devons aller beaucoup plus loin. Il doit être possible de définir à quelles fins sont destinés les modestes montants fournis par les contribuables européens par l’intermédiaire des États membres. Telle est l’initiative de transparence, que soutient pleinement ce Parlement. Ce rapport volontaire que nous soumettons dit deux choses. La première, c’est qu’on doit en faire un peu plus. Nous avons choisi de dire dans ce texte que la transparence doit s’exprimer par la publication de listes noires et d’informations sur les soumissionnaires qui ont été acceptés et ceux qui ont été exclus, et l’OLAF doit avoir un code permettant de garantir la présomption d’innocence, ce qui n’a pas été le cas en maintes occasions. En d’autres mots, au sein de l’UE, le Parlement européen a déjà son propre code déontologique. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des politiciens; nous devons aussi être transparents, et nous le sommes déjà. Dès lors, dans l’amendement 2 du paragraphe 22, je demande que la liste proposée par l’initiative de transparence soit supprimée, en gros non seulement parce que ce Parlement a déjà pris des décisions sur nos missions, déplacements et intérêts financiers, mais parce que nous sentons aussi qu’il faut fixer des règles pour l’Union européenne entière. Ce Parlement a ses propres règles, mais il faut les améliorer et peut-être aussi aller plus loin. Dans un autre amendement, j’enlève la référence aux députés occupant des fonctions publiques. Nous n’occupons pas de fonction publique, nous sommes des politiciens. Cette confusion pourrait entraîner des problèmes dans certaines législations nationales. À travers cette volonté d’augmenter la transparence, que nous soutenons, nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait que des États membres partagent la gestion de 80 % des fonds, et nous invitons à nouveau de la sorte les États membres à soumettre des déclarations nationales d’assurance. C’est urgent et nécessaire, et nous insistons pour que ce soit fait. Nous disons que l’initiative présentée par le commissaire Kallas doit inclure le recouvrement des fonds communautaires. On ne peut pas l’exclure: si notre argent est mal utilisé, nous devons savoir où il est, comment nous allons le recouvrer et quand nous pourrons le faire. Nous avons procédé à de nombreuses améliorations en matière de transparence, Monsieur le Commissaire, mais ce parlement va s’efforcer de faire bien davantage."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Parlament mindig is az átláthatóság politikáját kívánta alkalmazni pénzeszközeinkkel, az EU pénzeszközeivel kapcsolatban. Ez volt a helyzet, amikor talán a rossz gazdálkodás következtében olyan problémák keletkeztek, amelyek lemondásra kényszeríttették a Santer úr által vezetett Bizottságot. Meg kell mondani, hogy azóta jelentősen javultak dolgok; ez a Parlament ösztönözte az átláthatóság politikáját, és a Bizottság támogatta a Parlamentet. A Barrosso-féle Bizottság által e célkitűzés elérésének érdekében mutatott érdeklődés eredménye nem volt más, mint az alelnökség létrehozása, amelyet ma Siim Kallas alelnök képvisel, akit ezúton szeretnék üdvözölni. Az európai polgároknak tudniuk kell arról, hogy mi történik azzal a nagyon kevés pénzzel, amit az EU-nak fizetnek, hogy mit teszünk azzal csekély 1%-kal; a láthatóságon keresztül nagyobb fokú ellenőrzést kell gyakorolnunk a közösségi pénzeszközök felett. A láthatóság mostanra már jóval több, a városházán, a regionális pénzeszközökből vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott építési területen kiakasztott táblánál; ennél jóval tovább kell mennünk és meg kell tudnunk állapítani, hogy éppen hol tart az a kevés pénz, amit az európai adófizetők befizetnek a tagállamokon keresztül. Ez az európai átláthatósági kezdeményezés, amit ez a parlament teljes vállszélességgel támogat. Az általunk benyújtott saját kezdeményezésű jelentés két dolgot mond. Az első az, hogy ennél egy kicsit többet kell tenni. A szövegben úgy döntöttünk, azt mondjuk, hogy az átláthatóságnak a fekete listák közzétételén keresztül kell megjelennie és tájékoztatás nyújtásával a befogadott és kizárt pályázókról; továbbá az OLAF-nak rendelkeznie kell az ártatlanság vélelmét garantáló szabályzattal, és sok esetben nem ez volt a helyzet. Másként fogalmazva: az EU-n belül az Európai Parlament már rendelkezik a saját etikai kódexével. Mi nem tisztviselők vagyunk, hanem politikusok; nekünk is áthatónak kell lennünk, és már azok is vagyunk. Ennek következtében a 22. bekezdéshez fűzött 2. módosításban kértem, hogy az átláthatósági kezdeményezésben javasolt listát vegyék ki, nem elsősorban azért, mert ez a Parlament már meghozta a pénzügyi érdekeinkről, küldöttségeinkről, utazásainkról szóló döntéseket, hanem azért is, mert úgy érezzük, hogy szükség van az egész Európai Unióra vonatkozó szabályokra. Ennek a Parlamentnek, megvannak a saját szabályai, de ezeken javítani kell, sőt talán még ennél is tovább kell majd menni. Egy másik módosításban pedig kivettem az európai parlamenti képviselőkre mint köztisztviselőkre való hivatkozást, hiszen nem köztisztviselők vagyunk, hanem politikusok. Ez a tévedés néhány nemzeti jogszabályban problémákhoz is vezethet. Az átláthatóság javításának általunk támogatott gondolatán keresztül arra a tényre szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a tagállamok a pénzeszközök 80%-ának igazgatását osztják meg maguk között, ezért ismét arra kérjük a tagállamokat, hogy nyújtsák be nemzeti megbízhatósági nyilatkozataikat. Ez sürgős és szükséges, és ragaszkodunk ahhoz, hogy erre sor kerüljön. Véleményünk szerint a Kallas biztos által ismertetett kezdeményezésnek magánban kell foglalnia a közösségi pénzeszközök behajtását is. Ezt nem szabad kihagyni: ha visszaélnek a pénzünkkel, tudnunk kell róla, hogy hol van, hogyan és mikor kerül behajtásra. Nagy mértékű javulást értünk el az átláthatóság terén biztos úr, de ez a Parlament még ennél is többre fog törekedni."@hu11
". − Signor Presidente, la nostra Assemblea ha sempre voluto mettere in atto una politica di trasparenza nei nostri conti, i conti dell’UE. E così è stato quando, per problemi forse dipesi da una cattiva gestione, ha costretto alle dimissioni la Commissione presieduta da Santer. Dobbiamo riconoscere che da allora le cose sono migliorate considerevolmente; quest’Assemblea ha dato impulso a una politica di trasparenza, e la Commissione ci ha sostenuti. Il risultato di questo interesse da parte del Commissario Barroso è stata la creazione di niente di meno che una vicepresidenza per la realizzazione di questo obiettivo, rappresentata qui dal Vicepresidente Siim Kallas, al quale porgo il benvenuto. I cittadini europei devono sapere cosa facciamo con il pochissimo denaro che pagano all’UE, cosa facciamo con quello scarso 1%. Dobbiamo avere maggiore controllo sui fondi della Comunità attraverso la visibilità. La visibilità non è più un cartello che possiamo vedere appeso in un municipio o su un edificio finanziato con fondi regionali o con il Fondo di coesione; dobbiamo andare ben oltre, dobbiamo poter stabilire il destino di questa scarsa quantità di denaro che ci forniscono i contribuenti europei attraverso gli Stati membri. Questa è l’iniziativa per la trasparenza, che quest’Aula sostiene appieno. La relazione d’iniziativa che stiamo presentando afferma due cose. La prima è che dobbiamo fare un po’ di più. Nel testo ci siamo permessi di dire che la trasparenza deve essere concretizzata attraverso la pubblicazione di liste nere e di informazioni sui candidati prescelti e su quelli esclusi, e che l’OLAF deve dotarsi di un codice per garantire la presunzione di innocenza, il che non è stato il caso in diverse occasioni. Vogliamo dire, in altre parole, che nell’UE il Parlamento europeo ha già un proprio codice deontologico. Non siamo funzionari, siamo politici; anche noi dobbiamo essere trasparenti, e già lo siamo. Quindi, nell’emendamento n. 2 al paragrafo 22, chiedo di eliminare l’elenco proposto dall’iniziativa per la trasparenza, in particolare non solo perché il Parlamento ha già preso decisioni sui nostri interessi finanziari, sulle missioni e sui viaggi, ma perché riteniamo che ci debba essere una normativa per l’intera Unione europea. Quest’Aula ha il proprio regolamento, ma deve essere migliorato e forse addirittura approfondito. Vi è un altro emendamento nel quale ho eliminato il riferimento agli eurodeputati che detengono cariche pubbliche; non abbiamo cariche pubbliche, siamo politici. Questa confusione potrebbe portare a problemi in alcuni ordinamenti nazionali. Con quest’idea di aumentare la trasparenza, che noi sosteniamo, desideriamo anche attirare l’attenzione sul fatto che gli Stati membri condividono la gestione dell’80% dei fondi, e così chiediamo di nuovo agli Stati membri di presentare dichiarazioni nazionali di affidabilità. È urgente e necessario e insistiamo su questo punto. Stiamo dicendo che l’iniziativa presentata dal Commissario Kallas deve includere il recupero dei fondi comunitari, che non può essere escluso: quando il nostro denaro è usato male, dobbiamo sapere dove si trova, come deve essere recuperato e dove deve essere recuperato. Abbiamo compiuto importanti miglioramenti in termini di trasparenza, signor Commissario, ma quest’Assemblea farà di tutto per andare ancora più lontano."@it12
"Gerb. pirmininke, mūsų Europos Parlamentas visada norėdavo įgyvendinti skaidrią politiką mūsų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, srityje. Taip buvo ir tada, kai galbūt dėl blogo valdymo iškilo problemų, kurios privertė atsistatydinti J. Santero vadovaujamą Komisiją. Reikia pripažinti, kad nuo tada situacija žymiai pagerėjo; šis Parlamentas skatino skaidrumo politiką ir Komisija palaikė Parlamentą. J. M. Barroso vadovaujamos Komisijos suinteresuotumas buvo parodytas įsteigiant Pirmininko pavaduotojo postą, padėsiantį siekti šio tikslo. Šią veiklą vykdo posėdyje dalyvaujantis Pirmininko pavaduotojas Siim Kallas, kurį aš sveikinu. Europos gyventojai turi žinoti, ką mes darome su labai mažu kiekiu pinigų, kuriuos jie moka Europos Sąjungai, ką mes darome su tuo nepakankamu 1 proc.; laikydamiesi skaidrumo, mes turime geriau kontroliuoti Bendrijos lėšas. Matomumas daugiau nėra vien tik pranešimas, pakabintas rotušėje ar prie statybos aikštelės, finansuojamos iš regioninių lėšų ar Sanglaudos fondo; turime eiti daug toliau, ir turi būti galima nustatyti, kuriose vietose yra tas mažas pinigų kiekis, sumokėtas Europos mokesčių mokėtojų per valstybes nares. Tai yra skaidrumo iniciatyva, kurią šis Parlamentas visiškai palaiko. Šiame mūsų pačių iniciatyva pateikiamame pranešime teigiami du dalykai. Pirma, turi būti padaryta šiek tiek daugiau. Šiame tekste nusprendėme pasakyti, kad skaidrumas turi būti parodomas paskelbiant juoduosius sąrašus ir informaciją apie tai, kurie pasiūlymų teikėjai laimėjo konkursus, o kurie ne, ir OLAF turi turėti kodeksą, užtikrinantį nekaltumo prezumpciją, kuri daugeliu atvejų nebuvo taikoma. Kitaip tariant, Europos Sąjungos viduje Europos Parlamentas jau turi savo etikos kodeksą. Mes nesame tarnautojai, mes esame politikai; mes turime taip pat būti skaidrūs ir mes tokie jau esame. Todėl prašau pašalinti Skaidrumo iniciatyvos pasiūlytą sąrašą 22 dalies 2 pakeitime iš esmės ne vien dėl to, kad šis Parlamentas jau priėmė sprendimus dėl mūsų finansinių interesų, misijų ir kelionių, bet ir todėl, kad taip pat manome, jog taisyklės turi galioti visai Europos Sąjungai. Šis Parlamentas turi savo taisykles, bet jie turės jas tobulinti ir galbūt plėsti. Yra kitas pakeitimas, kuriame pašalinu nuorodą į Europos Parlamento narius kaip dirbančius viešojoje tarnyboje; mes nedirbame viešojoje tarnyboje, mes esame politikai. Ši painiava galėtų sukelti problemų kai kurių valstybių teisės aktuose. Palaikydami mintį didinti skaidrumą, taip pat norime atkreipti dėmesį į faktą, kad valstybės narės valdo 80 proc. lėšų, todėl dar kartą raginame valstybes nares pateikti nacionalinio patikinimo pareiškimus. Tai skubu ir būtina, ir mes primygtinai reikalaujame, kad tai būtų padaryta. Teigiame, kad Komisijos nario S. Kallaso pristatytoje iniciatyvoje turi būti numatytas Bendrijos lėšų atgavimas. To negalima neįtraukti: kai mūsų pinigai yra netinkamai panaudoti, turime žinoti, kur jie yra, kaip juos galima atgauti ir kada juos galima atgauti. Mes daug ką pagerinome skaidrumo srityje, Komisijos nary, bet šis Parlamentas sieks padaryti daug daugiau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mūsu Eiropas Parlaments vienmēr ir vēlējies īstenot pārredzamība politiku attiecībā uz mūsu līdzekļiem – ES līdzekļiem. Tāds bija gadījums, kad, iespējams, nepareizas vadības dēļ, radās problēmas, kuras piespieda demisionēt kunga vadīto Komisiju. Kopš tā laika, jāsaka, lietas ir ievērojami uzlabojušās; šis Parlaments ir izvirzījis pārredzamības politiku, un Komisija ir to atbalstījusi. vadītās Komisijas intereses rezultāts ir ne mazāk kā priekšsēdētāja vietnieka amata izveide šā mērķa sasniegšanai, ko pārstāv priekšsēdētāja vietnieks kuru es laipni apsveicu. Eiropas iedzīvotājiem ir jāzina, ko mēs darām ar to ļoti nelielo naudas summu, kuru viņi maksā ES, ko mēs darām ar šo trūcīgo 1 %; mums jābūt lielākai kontrolei par Kopienas līdzekļiem, izmantojot pārredzamību. Pārredzamība vairs nav tikai paziņojums, kas piekarināts rātsnamā vai no reģionāliem vai kohēzijas fondiem finansētā būvlaukumā.; mums ir jāiet daudz tālāk, un ir jābūt iespējai noteikt tās nelielās naudas summas atrašanās vietu, kuru Eiropas nodokļu maksātāji dod ar dalībvalstu palīdzību. Tā ir pārredzamības iniciatīva, kuru šis Parlaments no visas sirds atbalsta. Mūsu iesniegtajā pašiniciatīvas ziņojumā ir pateiktas divas lietas. Pirmā – ir jādara nedaudz vairāk. Tekstā mēs izvēlējāmies vārdus, ka pārredzamība jāparāda, publicējot melnos sarakstus un informāciju par to, kuri konkursa dalībnieki ir pieņemti un kuri – izslēgti, un ir jābūt kodeksam, lai garantētu nevainības prezumpciju, kā nav noticis daudzos gadījumos. Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienībā Eiropas Parlamentam jau ir ētikas kodekss. Mēs neesam ierēdņi, mēs esam politiķi; arī mums jābūt pārredzamiem, un mēs jau tādi esam. Tādējādi 22. panta 2. grozījumā es pieprasu likvidēt Pārredzamības iniciatīvas ierosināto sarakstu, galvenokārt ne tikai tādēļ, ka šis Parlaments jau ir pieņēmis lēmumus par mūsu finansiālajām interesēm, uzdevumiem un braucieniem, bet gan tādēļ, ka arī mums šķiet, ka jābūt noteikumiem visai Eiropas Savienībai. Parlamentam ir savi noteikumi, tomēr tie būs jāuzlabo un, iespējams, jāpaplašina. Ir vēl viens grozījums, kurā es svītroju norādi uz Eiropas Parlamenta deputātiem kā cilvēkiem, kuri ieņem sabiedriskus amatus. Mēs neieņemam sabiedriskus amatus, mēs esam politiķi. Šis sajukums varētu izraisīt sarežģījumus dažu dalībvalstu tiesību aktos. Ar šīs mūsu atbalstītās palielinātas pārredzamības idejas palīdzību mēs vēlamies vērst uzmanību arī uz to, ka dalībvalstis kopā pārvalda 80 % līdzekļu, un mēs vēlreiz aicinām dalībvalstis iesniegt valsts apliecinājuma deklarācijas. Tas ir steidzami un nepieciešami, un mēs pieprasām to izdarīt. Mēs sakām, ka komisāra iniciatīvā jāiekļauj Kopienas līdzekļu atgūšana. To nevar neiekļaut – jā mūsu nauda ir nepareizi izlietota, mums jāzina, kur tā ir, kā to var atgūt un kad to var atgūt. Mēs esam ieviesuši daudzus uzlabojumus pārredzamības jomā, komisāra kungs, tomēr šis Parlaments centīsies izdarīt daudz vairāk."@lv13
"Señor Presidente, este Parlamento Europeo siempre ha querido liderar una política de transparencia en nuestras cuentas, en las cuentas de la Unión Europea. Así fue cuando, por problemas derivados tal vez de una mala gestión, obligó incluso a la Comisión, que presidía el señor Santer, a presentar su dimisión. Desde entonces, hay que reconocer que las cosas han mejorado mucho; este Parlamento ha impulsado una política de transparencia y la Comisión ha secundado a este Parlamento. Fruto de este interés de la «Comisión Barroso» es que ha creado nada menos que una Vicepresidencia, la que ostenta aquí el Vicepresidente Siim Kallas —a quien doy la bienvenida—, para llevar a cabo este objetivo. Los ciudadanos tienen que saber qué hacemos con el muy poco dinero que pagan a la Unión Europea, con ese escaso 1 %; necesitamos dar un mayor control a los fondos comunitarios mediante la visibilidad. La visibilidad ya no es sólo un cartel que podemos ver en un ayuntamiento o en una obra financiada con los fondos regionales o con el Fondo de Cohesión; hay que llegar mucho más allá, se tiene que ver dónde está esa poca cantidad de dinero que nos confían los contribuyentes europeos a través de los Estados miembros. Ésa es la iniciativa de transparencia que este Parlamento aplaude con las dos manos; y este informe de propia iniciativa que presentamos viene a decir dos cosas: en primer lugar, que hay que ir un poquito más allá. Nosotros, en el texto, nos permitimos decir que la transparencia debe manifestarse en la publicación de listas negras, en saber qué candidatos han sido aceptados y excluidos en licitaciones, en que la OLAF tiene que tener un código para garantizar la presunción de inocencia, circunstancia que no se ha dado en muchos casos. Se intenta decir que, dentro de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ya tiene sus propias normas deontológicas. Nosotros no somos funcionarios, somos políticos; también debemos ser transparentes y ya los somos. Por ello, en la enmienda nº 2 al apartado 22, solicito eliminar el listado que propone la iniciativa de transparencia; fundamentalmente no sólo porque este Parlamento ya tiene tomadas decisiones sobre nuestros intereses financieros, sobre las misiones, sobre los viajes, sino porque, además, entendemos que tiene que haber una regulación para toda la Unión Europea. Este Parlamento cuenta con su propia regulación, que habrá que mejorar y, tal vez, ir más lejos todavía. También hay otra enmienda en la cual elimino del tratamiento de cargos públicos a los diputados al Parlamento; nosotros no somos cargos públicos, somos políticos. En algunas legislaciones nacionales, esta confusión podría acarrear ciertos problemas. En esta idea — que nosotros apoyamos— de aumentar la transparencia, nos queremos fijar también en que los Estados miembros comparten la gestión del 80 % de los fondos y, por tanto, volvemos a hacer un llamamiento a que los Estados miembros presenten declaraciones nacionales de fiabilidad. Es urgente y necesario, y volvemos a insistir en ello. Hablamos de que también tiene que incluirse en la iniciativa que presenta el Comisario Kallas la recuperación de los fondos comunitarios, que no puede quedar excluida, porque cuando se emplea mal nuestro dinero, debemos saber dónde está, cómo se recupera y cuándo se recupera. Hemos mejorado mucho en transparencia, pero este Parlamento dará su impulso, señor Comisario, para que lleguemos todavía más lejos."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Europees Parlement was steeds voorstander van een beleid van transparantie met betrekking tot onze fondsen, de fondsen van de EU. Dat was zo toen, wellicht ten gevolge van wanbeheer, problemen ontstonden die de Commissie onder leiding van de heer Santer dwongen af te treden. Het dient gezegd dat sedertdien veel is verbeterd. Het Parlement heeft een beleid van transparantie bevorderd en de Commissie heeft het Parlement ondersteund. Het resultaat van deze belangstelling vanwege de Commissie-Barroso is de instelling, met het oog op deze doelstelling, van een vicevoorzitterschap, dat hier wordt vertegenwoordigd door vicevoorzitter Siim Kallas, die ik verwelkom. De Europese burger moet weten wat wij doen met het weinige geld dat hij aan de EU betaalt. Hij moet weten wat wij met die amper 1 procent doen. Wij moeten via zichtbaarheid meer controle hebben over de fondsen van de Gemeenschap. Zichtbaarheid mag niet langer slechts een mededeling zijn in een gemeentehuis of op een bouwwerf die door regionale fondsen of het Cohesiefonds wordt gefinancierd. Wij moeten veel verder gaan, en het moet mogelijk zijn te bepalen waar die kleine hoeveelheid geld van de Europese belastingbetaler via de lidstaten terecht is gekomen. Daartoe dient het Transparantie-initiatief, dat door het Parlement volledig wordt ondersteund. Met dit initiatiefverslag zeggen wij twee dingen. In de eerste plaats moet meer worden gedaan. In de tekst staat dat transparantie tot uiting moet komen door de publicatie van zwarte lijsten en informatie over welke inschrijvers werden aanvaard en welke werden uitgesloten. Het reglement van OLAF dient het vermoeden van onschuld te garanderen. Dat is niet altijd het geval geweest. In de EU heeft het Europees Parlement reeds een eigen ethische code. Wij zijn geen ambtenaren, maar politici. Ook wij moeten transparant zijn, en dat zijn wij al. In amendement 2, paragraaf 22, verzoek ik de door het Transparantie-initiatief voorgestelde lijst te schrappen, niet alleen omdat het Parlement reeds beslissingen over onze financiële belangen, missies en reizen heeft genomen, maar omdat wij van mening zijn dat er voor de gehele Europese Unie regels moeten zijn. Het Parlement heeft zijn eigen regels, maar zij zullen moeten worden verbeterd en zullen misschien zelfs verder moeten gaan. Er is een ander amendement waar ik de verwijzing naar leden van het Europees Parlement als bekleders van openbare ambten schrap. Wij bekleden geen openbare ambten, wij zijn politici. Deze verwarring kan in bepaalde nationale wetgeving tot problemen leiden. Via de vergroting van de transparantie, die wij ondersteunen, willen wij ook de aandacht vestigen op het feit dat de lidstaten delen in het beheer van tachtig procent van de fondsen, en roepen daarom de lidstaten opnieuw op nationale betrouwbaarheidsverklaringen voor te leggen. Dat is dringend en noodzakelijk, en wij beklemtonen dat het moet. Het initiatief van de heer Kallas dient de terugvordering van gemeenschappelijke fondsen te omvatten. Dat mag niet worden vergeten. Als ons geld wordt misbruikt, moeten wij weten hoe wij het moeten terugvorderen, en wanneer wij dat moeten doen. Mijnheer de commissaris, het Parlement heeft gezorgd voor veel verbetering op het gebied van transparantie, maar wij zullen blijven streven naar meer."@nl3
"Panie przewodniczący! Parlament Europejski zawsze chciał wdrożyć politykę przejrzystości w zakresie naszych funduszy, funduszy UE. Stało się tak, kiedy prawdopodobnie przez niewłaściwe zarządzanie powstały problemy, które zmusiły Komisję pod przewodnictwem pana Santera do rezygnacji. Należy powiedzieć, że od tamtej pory sprawy uległy znacznej poprawie; Parlament wdrożył politykę przejrzystości, a Komisja poparła Parlament. Wynikiem zainteresowania tym tematem przez Komisję Barroso jest stworzenie ni mniej, ni więcej, tylko stanowiska wiceprzewodniczącego, które ma pomóc w osiągnięciu tego celu, reprezentowanego tu przez wiceprzewodniczącego Siima Kallasa, którego niniejszym chciałbym powitać. Obywatele europejscy muszą wiedzieć, co robimy z tą niewielką sumą, którą płacą UE, co robimy z tym skromnym 1%; poprzez przejrzystość musimy mieć więcej kontroli nad funduszami Wspólnoty. Przejrzystość nie może już oznaczać jedynie informacji wywieszonej na ścianie ratusza czy innego budynku sfinansowanego ze środków regionalnych czy Funduszu Spójności; musimy iść dalej, i konieczne jest określenie sposobów wykorzystania tej niewielkiej ilości pieniędzy zapewnianej przez podatników europejskich w państwach członkowskich. Taka jest popierana z całego serca przez Parlament inicjatywa na rzecz przejrzystości. To przedstawione z naszej własnej inicjatywy sprawozdanie wyraża dwie rzeczy. Po pierwsze, należy zrobić nieco więcej. W tekście tym zdecydowaliśmy się powiedzieć, że przejrzystość musi się przejawiać w publikowaniu czarnych list i informacji o tym, którzy z oferentów zostali przyjęci, a którzy wykluczeni, a OLAF musi opracować kodeks, który gwarantowałby domniemanie niewinności, co w wielu przypadkach nie miało miejsca. Innymi słowy, w UE, Parlament Europejski ma już swój kodeks etyczny. Nie jesteśmy urzędnikami, jesteśmy politykami; my także musimy być, a wręcz już jesteśmy, przejrzyści. Tak więc domagam się, aby w poprawce 2 do ust. 22 usunięto listę zaproponowaną przez inicjatywę na rzecz przejrzystości, nie tylko dlatego, że Parlament podjął już decyzję dotyczącą naszych interesów finansowych, zadań i ruchów, ale ponieważ uważamy, że powinny istnieć zasady dla całej Unii Europejskiej. Ten Parlament ma swoje własne zasady, które będą musiały ulec poprawie lub nawet bardziej poważnym zmianom. Istnieje inna poprawka, z której usunąłem wzmiankę o posłach do Parlamentu Europejskiego jako osobach sprawujących urząd publiczny; nie sprawujemy urzędów publicznych, jesteśmy politykami. Ta pomyłka mogłaby doprowadzić do problemów w ustawodawstwie krajowym. Popierane przez nas podniesienie przejrzystości ma także na celu zwrócenie uwagi na fakt, że państwa członkowskie biorą udział w zarządzaniu 80% funduszy, tak więc po raz kolejny wzywamy państwa członkowskie do przedstawienia krajowych oświadczeń o wiarygodności. Jest to pilne i konieczne, i nalegamy, aby koniecznie to zostało zrobione. Twierdzimy, że inicjatywa zaprezentowana przez komisarza Kallasa musi obejmować odzyskiwanie funduszy Wspólnoty. Nie można pominąć tego punktu: kiedy pieniądze zostaną niewłaściwie użyte, musimy wiedzieć, gdzie się znajdują oraz jak i kiedy należy je odzyskać. Panie komisarzu! Zrobiliśmy znaczne postępy w zakresie przejrzystości, jednak Parlament będzie starał się wprowadzić jeszcze więcej."@pl16
"Senhor Presidente, o nosso Parlamento Europeu sempre quis implementar uma política de transparência no que se refere aos seus fundos, os fundos da UE. Foi esse o caso quando, talvez devido a má gestão, surgiram problemas que forçaram a Comissão presidida por Jacques Santer a apresentar a demissão. É preciso reconhecer que, desde então, as coisas melhoraram muito; este Parlamento impulsionou uma política de transparência e a Comissão secundou o Parlamento. Fruto deste interesse da "Comissão Barroso" é a criação de nada menos que uma Vice-Presidência para cumprir este objectivo, representada aqui pelo Vice-Presidente Siim Kallas, a quem dou as boas-vindas. Os cidadãos têm de saber o que fazemos com o muito pouco dinheiro que pagam à UE, o que fazemos com esse escasso 1%; precisamos de ter um maior controlo sobre os fundos comunitários através da visibilidade. A visibilidade já não é apenas um anúncio afixado numa Câmara Municipal ou numa obra financiada com os fundos regionais ou o Fundo de Coesão; temos de ir muito mais além e tem de ser possível determinar o paradeiro dessa pequena quantidade de dinheiro que os contribuintes europeus nos confiam através dos Estados-Membros. Essa é a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência que este Parlamento apoia plenamente. Este relatório de iniciativa que agora apresentamos vem dizer duas coisas. A primeira é que é necessário fazer um pouco mais. No texto, dissemos que a transparência deve manifestar-se na publicação de listas negras e de informações sobre os candidatos e proponentes que foram aceites e sobre os que foram excluídos, e que o OLAF deve dispor de um código para garantir a presunção de inocência, circunstância que não se verificou em muitos casos. Por outras palavras, dentro da União Europeia, o Parlamento Europeu já tem o seu próprio código de ética. Não somos funcionários, somos políticos; devemos também ser transparentes, e já o somos. Por isso, na alteração 2 ao n.º 22, solicito que a lista proposta pela Iniciativa Europeia em matéria de Transparência seja suprimida, fundamentalmente não só porque este Parlamento já tomou decisões sobre os nossos interesses financeiros, sobre as missões e as viagens, mas também porque entendemos que têm de existir regras para toda a União Europeia. Este Parlamento tem as suas próprias regras, que, contudo, haverá que melhorar e, talvez, levar ainda mais longe. Há outra alteração na qual suprimo a referência aos deputados ao PE como detentores de cargos públicos; não detemos cargos públicos, somos políticos. Nalgumas legislações nacionais, esta confusão poderia originar problemas. Através desta ideia de aumentar a transparência, que apoiamos, queremos chamar também a atenção para o facto de os Estados-Membros partilharem a gestão de 80% dos fundos, razão por que voltamos a apelar aos Estados-Membros para que apresentem declarações nacionais de fiabilidade. É urgente e necessário, e voltamos a insistir nisso. Dizemos igualmente que a iniciativa apresentada pelo Comissário Kallas deve incluir a recuperação dos fundos comunitários. Este aspecto não pode ficar excluído: quando o nosso dinheiro é mal utilizado, temos de saber onde está, como pode ser recuperado e quando vai ser recuperado. Fizemos muitos progressos em termos de transparência, Senhor Comissário, mas este Parlamento irá esforçar-se por fazer muitos mais."@pt17
"Señor Presidente, este Parlamento Europeo siempre ha querido liderar una política de transparencia en nuestras cuentas, en las cuentas de la Unión Europea. Así fue cuando, por problemas derivados tal vez de una mala gestión, obligó incluso a la Comisión, que presidía el señor Santer, a presentar su dimisión. Desde entonces, hay que reconocer que las cosas han mejorado mucho; este Parlamento ha impulsado una política de transparencia y la Comisión ha secundado a este Parlamento. Fruto de este interés de la «Comisión Barroso» es que ha creado nada menos que una Vicepresidencia, la que ostenta aquí el Vicepresidente Siim Kallas —a quien doy la bienvenida—, para llevar a cabo este objetivo. Los ciudadanos tienen que saber qué hacemos con el muy poco dinero que pagan a la Unión Europea, con ese escaso 1 %; necesitamos dar un mayor control a los fondos comunitarios mediante la visibilidad. La visibilidad ya no es sólo un cartel que podemos ver en un ayuntamiento o en una obra financiada con los fondos regionales o con el Fondo de Cohesión; hay que llegar mucho más allá, se tiene que ver dónde está esa poca cantidad de dinero que nos confían los contribuyentes europeos a través de los Estados miembros. Ésa es la iniciativa de transparencia que este Parlamento aplaude con las dos manos; y este informe de propia iniciativa que presentamos viene a decir dos cosas: en primer lugar, que hay que ir un poquito más allá. Nosotros, en el texto, nos permitimos decir que la transparencia debe manifestarse en la publicación de listas negras, en saber qué candidatos han sido aceptados y excluidos en licitaciones, en que la OLAF tiene que tener un código para garantizar la presunción de inocencia, circunstancia que no se ha dado en muchos casos. Se intenta decir que, dentro de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ya tiene sus propias normas deontológicas. Nosotros no somos funcionarios, somos políticos; también debemos ser transparentes y ya los somos. Por ello, en la enmienda nº 2 al apartado 22, solicito eliminar el listado que propone la iniciativa de transparencia; fundamentalmente no sólo porque este Parlamento ya tiene tomadas decisiones sobre nuestros intereses financieros, sobre las misiones, sobre los viajes, sino porque, además, entendemos que tiene que haber una regulación para toda la Unión Europea. Este Parlamento cuenta con su propia regulación, que habrá que mejorar y, tal vez, ir más lejos todavía. También hay otra enmienda en la cual elimino del tratamiento de cargos públicos a los diputados al Parlamento; nosotros no somos cargos públicos, somos políticos. En algunas legislaciones nacionales, esta confusión podría acarrear ciertos problemas. En esta idea — que nosotros apoyamos— de aumentar la transparencia, nos queremos fijar también en que los Estados miembros comparten la gestión del 80 % de los fondos y, por tanto, volvemos a hacer un llamamiento a que los Estados miembros presenten declaraciones nacionales de fiabilidad. Es urgente y necesario, y volvemos a insistir en ello. Hablamos de que también tiene que incluirse en la iniciativa que presenta el Comisario Kallas la recuperación de los fondos comunitarios, que no puede quedar excluida, porque cuando se emplea mal nuestro dinero, debemos saber dónde está, cómo se recupera y cuándo se recupera. Hemos mejorado mucho en transparencia, pero este Parlamento dará su impulso, señor Comisario, para que lleguemos todavía más lejos."@ro18
"Pán predsedajúci, Európsky parlament si vždy kládol za cieľ realizovať politiku transparentnosti v oblasti našich rozpočtových prostriedkov, teda prostriedkov Európskej únie. Tak tomu bolo aj v prípade problémov, ktoré vznikli pravdepodobne v dôsledku zlého hospodárenia, a ktoré prinútili odstúpiť Komisiu vedenú pánom Santerom. Treba povedať, že odvtedy došlo k značnému pokroku. Tento Parlament presadil politiku transparentnosti, a Komisia ho v tom podporila. Záujem o túto problematiku zo strany Komisie pána Barrosa vyústil do vytvorenia takého významného postu, akým je podpredsedníctvo Komisie, ktoré by malo napomôcť dosiahnutie uvedených cieľov, a ktoré tu dnes zastupuje pán podpredseda Siim Kallas, ktorého týmto vítam. Európski občania by mali vedieť, čo robíme s tým malým množstvom peňazí, ktoré odvádzajú do rozpočtu EÚ. Mali by vedieť, čo robíme s tým drobným jedným percentom, a preto musíme mať lepšiu kontrolu nad finančnými prostriedkami Spoločenstva, a to aj prostredníctvom lepšej viditeľnosti. Viditeľnosť by sa nemala prejavovať len ako tabuľa vyvesená na mestskom úrade alebo na stavbe financovanej z regionálnych fondov či Kohézneho fondu. Musíme ísť oveľa ďalej a musíme byť schopní zistiť, kde sa nachádza to malé množstvo peňazí, ktorým prispievajú európski daňoví poplatníci prostredníctvom členských štátov. To je cieľom Iniciatívy za transparentnosť, ktorú tento Parlament bezvýhradne podporuje. Správa z vlastnej iniciatívy, ktorú predkladáme, hovorí o dvoch základných veciach. Prvou je, že musíme urobiť ešte viac. V texte uvádzame, že transparentnosť sa musí prejavovať zverejňovaním čiernych listín a informácií o tom, ktorí uchádzači boli schválení, a ktorí vyradení. OLAF by mal mať vytvorený etický kódex, ktorý bude zaručovať prezumpciu neviny, čo bolo v minulosti častým problémom. Inými slovami, Európsky parlament má v rámci EÚ svoj vlastný etický kódex. Nie sme úradníci, sme politici a musíme byť transparentní, a takí už aj sme. Preto v doplňujúcom a pozmeňujúcom návrhu číslo 2 ohľadne odseku 22 žiadam, aby bol odstránený zoznam navrhovaný Iniciatívou za transparentnosť nielen preto, že tento Parlament už urobil rozhodnutia týkajúce sa našich finančných záujmov, misií a ciest, ale najmä preto, že chceme, aby existovali pravidlá pre celú Európsku úniu. Tento Parlament má svoje vlastné pravidlá, ale musíme ich zlepšiť a pravdepodobne ísť ešte ďalej. Predkladám aj ďalší doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorým odstraňujem zmienku o poslancoch zastávajúcich verejné funkcie, pretože my sme politici a nie verejní činitelia. Táto zámena môže viesť k problémom v niektorých národných legislatívach. Prostredníctvom myšlienky zvyšovania transparentnosti, ktorú podporujeme, chceme tiež upriamiť pozornosť na skutočnosť, že členské štáty sa podieľajú na riadení 80 % celkových prostriedkov a preto opätovne vyzývame členské štáty, aby predložili vyhlásenia o vierohodnosti. Je to naliehavé a potrebné a trváme na tom, že tento krok sa musí urobiť. Tvrdíme, že iniciatíva predložená pánom komisárom Kallasom musí obsahovať postupy na spätné vymáhanie prostriedkov Spoločenstva. Nemôžeme to vylúčiť: ak došlo k zneužitiu našich prostriedkov, musíme vedieť, kde sú a ako a kedy ich môžeme získať naspäť. Pán komisár, v oblasti transparentnosti sme dosiahli mnohé zlepšenia, ale tento Parlament sa bude snažiť urobiť ešte viac."@sk19
"Gospod predsednik, Evropski parlament je v zvezi z našimi sredstvi, sredstvi EU, vedno želel izvajati politiko preglednosti. Tako je bilo tudi v primeru, ko so se pojavile težave, ki jih je morda povzročilo slabo upravljanje in zaradi katerih je morala Komisija, ki ji je predsedoval gospod Santer, odstopiti. Treba je povedati, da so se stvari od takrat precej izboljšale; ta parlament je začel izvajati politiko preglednosti in Komisija ga podpira. Posledično je Barrosova komisija za dosego tega cilja ustanovila podpredsedstvo, ki ga tukaj zastopa podpredsednik Siim Kallas, ki ga pozdravljam. Evropski državljani morajo vedeti, kako se porabi majhna vsota denarja, ki jo plačajo EU, kaj počnemo s tem 1 %; nad sredstvi Skupnosti moramo imeti več nadzora prek preglednosti. Preglednost ni več le obvestilo v mestni hiši ali na gradbišču, ki je financirano z regionalnimi sredstvi ali iz Kohezijskega sklada; treba je iti dlje in imeti moramo možnost izvedeti, kam gre tista majhna vsota denarja, ki ga prek držav članic prispevajo evropski davkoplačevalci. To je pobuda za preglednost, ki jo ta parlament v celoti podpira. To samoiniciativno poročilo, ki ga predlagamo, govori o dveh stvareh. Prvič, treba je narediti več. V besedilu govorimo o tem, da je treba preglednost pokazati z objavo črnih seznamov ter informacij o izbranih in izključenih ponudnikih, OLAF pa mora pripraviti kodeks, ki bo zagotovil domnevo nedolžnosti, kar se pogosto ni zgodilo. Z drugimi besedami, znotraj EU Evropski parlament že ima svoj etični kodeks. Mi nismo uradniki, smo politiki; naše dejavnosti morajo biti pregledne in to tudi so. Zato sem v predlogu spremembe 2 k odstavku 22 zahteval, da se seznam, predlagan v pobudi za preglednost, odstrani ne samo zato, ker je Parlament že sprejel odločitve o naših finančnih interesih, misijah in potovanjih, ampak tudi zato, ker menimo, da morajo veljati pravila za celo Evropsko unijo. Ta parlament ima svoja pravila, vendar jih bo treba izboljšati in morda iti še dlje. V drugem predlogu spremembe sem umaknil navedbo, da so poslanci Evropskega parlamenta javni uradniki; mi nismo javni uradniki, ampak smo politiki. Ta možnost zamenjave bi lahko povzročila težave v nekaterih nacionalnih zakonodajah. S to zamislijo glede večje preglednosti, ki jo podpiramo, želimo tudi opozoriti na dejstvo, da države članice sodelujejo pri upravljanju 80 % sredstev, zato jih ponovno pozivamo k predložitvi nacionalnih izjav o zanesljivosti. To je nujno potrebno in pri tem vztrajamo. Pravimo, da mora pobuda, ki jo je predstavil komisar Kallas, vključevati izterjavo sredstev Skupnosti. Tega ni mogoče izključiti: kadar je naš denar napačno uporabljen, moramo vedeti, kje je, kako se ga bo izterjalo in kdaj se ga bo izterjalo. Gospod komisar, glede preglednosti smo izvedli številne izboljšave, vendar se bo ta parlament trudil, da jih naredi še mnogo več."@sl20
". Herr talman! Europaparlamentet har alltid velat införa en öppenhetspolitik när det gäller våra fonder, EU-fonderna. Så var läget när problem, som kanske uppstod på grund av dålig förvaltning, tvingade kommissionen ledd av Jacques Santer att avgå. Sedan dess har saker och ting förbättrats avsevärt. Parlamentet har drivit fram en öppenhetspolitik, och kommissionen har stöttat parlamentet. Resultatet av Barrosokommissionens intresse är inget mindre än skapandet av en vice ordförandepost för att uppnå målet, här representerad av vice ordförande Siim Kallas, som jag välkomnar hit. EU:s medborgare måste känna till vad vi gör med den lilla summa pengar de betalar till EU, vad vi gör med den ynka procenten. Vi måste ha mer kontroll över gemenskapsmedlem genom öppenhet. Öppenhet innebär inte längre att man bara sätter upp ett anslag i stadshuset eller på en byggplats som finansieras av regionala medel eller av Sammanhållningsfonden. Vi måste gå mycket längre än så, och det måste vara möjligt att fastställa vad som händer med den lilla summa pengar som de europeiska skattebetalarna i medlemsstaterna bidrar med. Det är det som är öppenhetsinitiativet och som parlamentet helhjärtat stöder. Detta betänkande som vi lägger fram på eget initiativ innehåller två ting. Först och främst måste lite mer uträttas. I texten säger vi att öppenheten måste visas genom att man offentliggör svarta listor och information om vilka anbudsgivare som har accepterats och vilka som har uteslutits, och Olaf måste få en kodex för att garantera presumtionen om den anklagades oskuld, vilket inte varit fallet vid många tillfällen. Med andra ord, inom EU har Europaparlamentet redan sina egna etiska regler. Vi är inte tjänstemän, vi är politiker. Vi måste också vara öppna, och det är vi redan. I ändringsförslag 2 till punkt 22 kräver jag därför att den lista som föreslås i öppenhetsinitiativet tas bort. Huvudorsaken är inte bara att parlamentet redan har fattat beslut om våra ekonomiska intressen, vårt uppdrag och våra resor, utan också att vi menar att det måste finnas regler som gäller för hela EU Europaparlamentet har sina egna regler men de måste förbättras och kanske utvidgas Det finns en annan ändring där jag tar bort beskrivningen av parlamentsledamöter som innehavare av offentliga poster – vi innehar inga offentliga poster, vi är politiker. Den här sammanblandningen kan leda till problem i viss nationell lagstiftning. Genom tanken på ökad öppenhet, som vi stöder, vill vi också fästa er uppmärksamhet på att medlemsstaterna gemensamt förvaltar över 80 procent av medlen. Vi uppmanar därför återigen medlemsstaterna att lämna nationella revisionsförklaringar. Detta är brådskande och nödvändigt och vi insisterar på att de måste ske. Vi menar att det initiativ som presenterades av kommissionsledamot Siim Kallas måste inkludera återbetalning av gemenskapsmedel. Vi kan inte utesluta detta: om våra pengar missbrukas måste vi få veta var de finner sig, hur de ska återbetalas, och när. Vi har gjort många framsteg när det gäller öppenheten men parlamentet kommer att sträva efter fler."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ponente"18,15,21
"S Kallas"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph