Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.20.1-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Immunitet parlamentarny służy przede wszystkim ochronie samego Parlamentu jako demokratycznie wybieranej instytucji przedstawicielskiej. Chroni zbiorową niezależność tejże instytucji przed naciskami z zewnątrz i gwarantuje posłom swobodę słów i czynów podczas pełnienia obowiązków parlamentarnych. Podstawę prawną immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego określa protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich z 1965 r. W artykule 9 protokołu stwierdza się, iż wobec posłów nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu, w czasie wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. W artykule 10 podobnie stwierdza się, iż podczas sesji Parlamentu posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego. Immunitet chroni także posłów podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że oskarżenie wniesione przeciwko Witoldowi Tomczakowi nie odnosi się do opinii lub stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, ponieważ w momencie zdarzenia nie był on posłem do Parlamentu Europejskiego. Tym samym nie istnieją w tym kontekście podstawy prawne do przyznania posłowi prawa do skorzystania z immunitetu. Tym niemniej sprawa Witolda Tomczaka wykazała jednak także brak spójności ordynacji wyborczej do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w Polsce w kwestii wybieralności polskich posłów, a także utraty przez nich mandatu. Tę kwestię omawialiśmy na specjalnym posiedzeniu i przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła obowiązek respektowania obowiązującego w Unii prawa, zwłaszcza wywierającego bezpośrednie skutki w wewnętrznym obrocie prawnym państwa członkowskiego i postuluję przy tej okazji o jak najszybsze ujednolicenie prawodawstwa związanego ze statusem posłów na Sejm i do Parlamentu Europejskiego, ponieważ za ten sam czyn poseł do Parlamentu Europejskiego może automatycznie stracić mandat, zaś poseł do polskiego parlamentu za taki czyn nie jest w ten sposób karany."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hlavním účelem parlamentní imunity je ochrana samotného parlamentu jako demokraticky zvoleného zastupitelského orgánu. Zajišťuje kolektivní nezávislost tohoto orgánu vůči vnějším tlakům a zaručuje poslancům svobodu slova a jednání při plnění jejich parlamentních povinností. Právní základ imunity poslanců Evropského parlamentu je stanoven v Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství z roku 1965. Článek 8 tohoto protokolu stanoví, že poslanci Evropského parlamentu nesmějí být vyšetřováni, zadrženi ani nijak stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce. Podobně i článek 9 stanoví, že v průběhu zasedání Evropského parlamentu požívají jeho členové na území vlastního státu stejné imunity, jaká se přiznává členům parlamentu vlastního státu, a že na území žádného z členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni. Touto imunitou jsou chráněni rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba konstatovat, že obvinění vznesená proti panu Tomczakovi nesouvisejí s názory či hlasováním během výkonu funkce, protože v době, kdy mělo k dotčeným událostem dojít, nebyl poslancem Evropského parlamentu. Vzhledem k těmto okolnostem proto neexistuje právní základ pro udělení parlamentní imunity panu Tomczakovi. Případ pana Tomczaka však upozornil na nedostatečnou důslednost v ustanoveních ohledně voleb do polského a Evropského parlamentu v Polsku a ohledně podmínek, které musí kandidáti splňovat pro volby, a okolností, za nichž mohou po svém zvolení být jednotlivci zbaveni svého mandátu. Tato záležitost byla projednávána na zvláštním zasedání a při svém vstupu do Evropské unie se Polsko zavázalo k dodržování platné právní úpravy EU, jmenovitě v oblastech, které mají přímý dopad na vnitrostátní právní úpravy členských států. Ráda bych využila této příležitosti a vyzvala, aby byla co nejdříve přijata právní úprava harmonizující postavení poslanců polského a Evropského parlamentu. V současné době může poslanec Evropského parlamentu v důsledku určitých činů automaticky přijít o svůj mandát, zatímco poslanec polského nemůže být za stejné činy nijak postižen."@cs1
"Hr. formand! Den parlamentariske immunitet tjener først og fremmest til beskyttelse af selve Parlamentet som en demokratisk valgt repræsentativ institution. Den sikrer institutionens kollektive uafhængighed mod eksternt pres og garanterer parlamentsmedlemmerne ytrings- og handlefrihed, når de udfører deres parlamentariske pligter. Det retlige grundlag for immuniteten af Europa-Parlamentets medlemmer er fastsat i protokollen af 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. I protokollens artikel 9 konstateres det, at medlemmerne hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsforfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv. I artikel 10 konstateres det på lignende vis, at medlemmerne under Parlamentets mødeperioder på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og at de på en anden medlemsstats område nyder fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning. De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Parlamentets mødested. Med det nævnte in mente må man derfor konstatere, at anklagen rejst mod Witold Tomczak ikke er forbundet med en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv, eftersom han ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da hændelsen fandt sted. Der findes derfor ikke nogen retslig begrundelse for at give medlemmet ret til at benytte sig af immuniteten. Witold Tomczaks sag har dog påvist en uoverensstemmelse mellem loven om valg til Sejmen og loven om valg til Europa-Parlamentet i Polen, for så vidt angår polske parlamentsmedlemmers valgbarhed og fortabelse af mandat. Disse forhold har vi diskuteret på et særligt møde, og da Polen tiltrådte EU, accepterede landet at respektere den gældende EU-lovgivning, især lovgivning, der har direkte konsekvenser for medlemsstatens indre retlige forhold. Jeg anmoder således samtidig om, at lovgivningen om statussen af medlemmer af Sejmen og Europa-Parlamentet harmoniseres snarest muligt. Hvor et medlem af Europa-Parlamentet automatisk kan fortabe sit mandat for en bestemt lovovertrædelse, straffes et medlem af det polske parlament ikke på denne måde for en sådan lovovertrædelse."@da2
". Herr Präsident! Die parlamentarische Immunität dient in erster Linie dem Schutz des Parlaments als demokratisch gewähltes Vertretungsorgan. Sie gewährleistet die kollektive Unabhängigkeit dieser Institution gegenüber Beeinflussung von außen und garantiert ihren Mitgliedern bei der Ausübung ihrer parlamentarischen Pflichten das Recht auf freie Meinungsäußerung und unabhängiges Handeln. Die Rechtsgrundlage für die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments bildet das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften von 1965. In Artikel 8 des Protokolls heißt es, dass Mitglieder des Europäischen Parlaments wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt werden dürfen. Artikel 9 legt fest, dass während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zusteht, seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaates weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden können. Diese Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments. In Anbetracht dessen bezieht sich die Anklage gegen Herrn Tomczak nicht auf eine in Ausübung seines Amtes erfolgte Äußerung oder Abstimmung, da er zu dem fraglichen Zeitpunkt nicht Mitglied des Europäischen Parlaments war. Deshalb besteht keine rechtliche Handhabe, die parlamentarische Immunität von Herrn Tomczak aufrechtzuerhalten. Der Fall von Herrn Tomczak hat aber auch gezeigt, dass zwischen den Regeln für die Wahl zum polnischen Sejm und die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments in Polen keine Übereinstimmung besteht. Das gilt sowohl für die Voraussetzungen, die die Kandidaten erfüllen müssen, als auch für die Umstände, unter denen ein bereits gewählter Abgeordneter seinen Sitz wieder verlieren kann. Über diese Frage wurde auf einer Sondersitzung beraten. Mit seinem Beitritt zur Union hat Polen sich verpflichtet, geltendes EU-Recht einzuhalten und dabei vor allem die Vorschriften, die direkte Auswirkungen auf das nationale Recht eines Mitgliedstaates haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und fordere dazu auf, die Vorschriften für den Status der Mitglieder des polnischen Sejms und des Europäischen Parlaments so bald als möglich zu harmonisieren. Im Moment sieht es so aus, dass ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments seinen Sitz automatisch verliert, wenn er sich etwas zuschulden kommen lässt, während ein Mitglied des polnischen Sejms für die gleiche Tat möglicherweise gar nicht bestraft wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος στόχος της βουλευτικής ασυλίας είναι να προστατεύει το ίδιο το Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό όργανο εκλεγμένο με δημοκρατικές διαδικασίες. Διασφαλίζει τη συλλογική ανεξαρτησία αυτού του θεσμικού οργάνου κατά εξωτερικών πιέσεων και εγγυάται την ελευθερία έκφρασης και δράσης των βουλευτών κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Η νομική βάση της ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται στο Πρωτόκολλο του 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αναφέρει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ομοίως, το άρθρο 9 αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους και εντός της επικράτειας άλλων κρατών μελών από κάθε μέτρο κράτησης και κάθε δικαστική δίωξη. Η εν λόγω ασυλία καλύπτει, επίσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν. Δυνάμει των ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγορία που απαγγέλθηκε κατά του κ. Tomczak δεν σχετίζεται με γνώμες ή ψήφους δοθείσες από αυτόν κατά τη διάρκεια των επίσημων καθηκόντων του, καθώς δεν ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω γεγονότα. Δεδομένων, λοιπόν, των περιστάσεων, δεν υπάρχει νομική βάση για χορήγηση κοινοβουλευτικής ασυλίας στον κ. Tomczak. Η υπόθεση του κ. Tomczak επεσήμανε, ωστόσο, την έλλειψη συνοχής μεταξύ των κανόνων εκλογής στην πολωνική Δίαιτα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Πολωνία ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για εκλογή και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα άτομα μπορούν στερηθούν την έδρα τους εφόσον εκλεγούν. Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε ειδική συνεδρίαση και κατά την ένταξη της στην Ένωση η Πολωνία ανέλαβε την υποχρέωση να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά τις άμεσες επιπτώσεις της στην εσωτερική νομοθεσία ενός κράτους μέλους. Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να ζητήσω νομοθεσία σχετική με την εναρμόνιση του καθεστώτος των βουλευτών της πολωνικής Δίαιτας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό. Βάσει της παρούσας κατάστασης, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να χάσει αυτόματα την έδρα του ως αποτέλεσμα ορισμένων ενεργειών, ενώ ένα μέλος της πολωνικής Δίαιτας ενδέχεται να μην τιμωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για τις ίδιες ενέργειες."@el10
"Mr President, the main purpose of parliamentary immunity is to protect Parliament itself as a democratically elected representative body. It ensures the collective independence of this institution against external pressure and guarantees Members freedom of speech and action whilst undertaking their parliamentary duties. The legal basis of the immunity of Members of the European Parliament is laid down in the 1965 Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities. Article 8 of the Protocol states that Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties. Similarly, Article 9 states that during sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy in the territory of their own State, the immunities accorded to members of their parliament, and in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings. This immunity also applies to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament. Pursuant to the above, it should be noted that the charge against Mr Tomczak does not relate to opinions expressed or votes cast by him in the course of his official duties, because he was not a Member of the European Parliament at the time of the events in question. In view of the circumstances, therefore, there is no legal basis for granting Mr Tomczak parliamentary immunity. Mr Tomczak’s case has, however, highlighted the lack of consistency between arrangements for election to the Polish and the European Parliament in Poland regarding conditions to be met by candidates for election, and the circumstances in which after being elected individuals may be deprived of their seat. This matter was debated at a special sitting and when Poland joined the Union it undertook to comply with the EU legislation in force, notably regarding its direct implications for the internal legislation of a Member State. I would like to take this opportunity to call for legislation relating to the status of Members of the Polish and European Parliament to be harmonised at the earliest opportunity. As things stand at present, a Member of the European Parliament may automatically lose his or her seat as a result of certain actions, whilst a Member of the Polish may not be penalised in any way for the same actions."@en4
"Señor Presidente, la principal finalidad de la inmunidad parlamentaria es proteger al propio Parlamento como órgano de representación elegido democráticamente. La inmunidad garantiza la independencia colectiva de la institución respecto de la presión externa y garantiza la libertad de expresión y acción de los diputados durante la realización de sus labores parlamentarias. La base jurídica de la inmunidad de los disputados al Parlamento Europeo está expuesta en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas de 1965. En el artículo 8 del Protocolo se estipula que los diputados al Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 9 se estipula que mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus diputados gozarán, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su Estado, y no podrán ser detenidos ni procesados en el territorio de cualquier otro Estado miembro. Los diputados gozan igualmente de inmunidad cuando se dirigen al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresan de éste. Según lo anterior, se debería observar que los cargos presentados contra el señor Tomczak no están relacionados con las opiniones ni los votos emitidos por él en el ejercicio de sus funciones, porque, cuando se produjeron los hechos, no era diputado al Parlamento europeo. En vista de estas circunstancias, no existe base jurídica para otorgar la inmunidad parlamentaria al señor Tomczak. No obstante, el caso del señor Tomczak pone de relieve la falta de coherencia entre lo dispuesto en Polonia para la elección del polaco y del Parlamento Europeo, en lo que respecta a las condiciones que deben reunir los candidatos a la elección y las circunstancias en las que se puede privar a un individuo de su escaño, una vez que ha sido elegido. Esta cuestión se debatió en una reunión específica y, cuando Polonia pasó a formar parte de la Unión, se comprometió a cumplir la legislación vigente de la UE, en particular en lo relacionado con las implicaciones directas en la legislación interior de los Estados miembros. Me gustaría aprovechar esta ocasión para solicitar que se armonice lo antes posible la legislación relativa a los diputados al polaco y a los diputados al Parlamento Europeo. Tal y como están las cosas actualmente, un diputado al Parlamento Europeo podría perder su escaño de forma automática como resultado de ciertos actos, mientas que un diputado al polaco podría no ser penalizado en absoluto por los mismos hechos."@es21
"Hr president, parlamentaarse puutumatuse peamine eesmärk on kaitsta Euroopa Parlamenti ennast kui demokraatlikult valitud esinduskogu. See tagab kõnealuse institutsiooni kollektiivse sõltumatuse välisest survest ning tagab liikmete sõna- ja tegutsemisvabaduse oma parlamentaarsete kohustuste täitmisel. iguslik alus Euroopa Parlamendi liikmete puutumatusele on sätestatud 1965. aastal Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokollis. Kõnealuse protokolli artiklis 8 on kindlaks määratud, et Euroopa Parlamendi liikmete suhtes ei kohaldata mingil kujul uurimist, vahistamist või kohtumenetlust seoses nende poolt väljendatud arvamustega või hääletamisega oma kohustuste täitmisel. Samamoodi on artiklis 9 kindlaks määratud, et Euroopa Parlamendi istungite ajal on selle liikmetel nende oma riigi territooriumil samasugune puutumatus nagu on võimaldatud nende parlamendiliikmetele ning kõigi teiste liikmesriikide territooriumil puutumatus mis tahes vahistamismeetmete ja kohtumenetluse suhtes. Puutumatust kohaldatakse liikmete suhtes ka sel ajal, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika või sealt naasevad. Eespool öeldust lähtuvalt tuleks märkida, et hr Tomczaki vastu esitatud süüdistus ei ole seotud tema poolt väljendatud arvamustega või hääletamisega ametikohustuste täitmisel, kuna ta kõnealuste sündmuste toimumise ajal ei olnud Euroopa Parlamendi liige. Asjaolusid arvesse võttes puudub õiguslik alus hr Tomczakile parlamentaarse puutumatuse andmiseks. Hr Tomczaki juhtum on siiski esile toonud puudused Poolas toimuvate valimiste korraldamisel Poola seimi ja Euroopa Parlamenti seoses tingimustega, millele kandidaadid peavad vastama, ning asjaoludega, mille tõttu valitud isikud võivad hiljem oma koha kaotada. Seda küsimust arutati eriistungil ning kui Poola ühines Euroopa Liiduga, võttis ta kohustuse vastata ELi kehtivatele õigusaktidele, eriti seoses nende otseste mõjudega liikmesriigi enda õigusaktidele. Tahaksin kasutada võimalust taotleda Poola seimi ja Euroopa Parlamendi liikmete staatusega seotud õigusaktide ühtlustamist esimesel võimalusel. Asjade praeguse seisu juures võib Euroopa Parlamendi liige automaatselt kaotada oma koha teatava tegevuse tulemusena, kuigi Poola seimi liiget sama tegevuse eest mingil moel karistada ei saa."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentaarisen koskemattomuuden tärkeimpänä tavoitteena on suojella itse parlamenttia, demokraattisesti valittua kansanedustuslaitosta. Sillä varmistetaan, että parlamentti on kokonaisuudessaan riippumaton ulkoisesta painostuksesta, ja taataan parlamentin jäsenille sananvapaus ja toimintavapaus heidän hoitaessa parlamentaarisia tehtäviään. Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuden oikeusperusta vahvistetaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevassa pöytäkirjassa vuodelta 1965. Pöytäkirjan 8 artiklassa todetaan, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella. Samoin 9 artiklassa todetaan, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus sekä toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus. Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä. Edellä todetun valossa on pantava merkille, etteivät Witold Tomczakia vastaan nostetut syytteet liity mielipiteisiin, joita hän ilmaisi, tai tapaan, jolla hän äänesti hoitaessaan tehtäviään, koska hän ei ollut Euroopan parlamentin jäsen kyseisten tapahtumien tapahtumahetkellä. Olosuhteet huomioon ottaen ei siis ole oikeudellisesti perusteltua taata Tomczakille parlamentaarista koskemattomuutta. Witold Tomczakin tapaus on kuitenkin tuonut esiin sen, etteivät järjestelyt, jotka koskevat edustajien valitsemista Puolan parlamentin alahuoneeseen ja Euroopan parlamenttiin Puolassa, ole yhtenäiset siltä osin kuin kyse on ehdokkaille asetetuista ehdoista sekä olosuhteista, joissa edustajat voivat valituksi tultuaan menettää edustajanpaikkansa. Asiasta keskusteltiin erityisistunnossa, ja liittyessään Euroopan unioniin Puola sitoutui noudattamaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ottaen erityisesti huomioon sen suorat vaikutukset jäsenvaltion sisäiseen lainsäädäntöön. Haluan käyttää tämän tilaisuuden pyytääkseni, että Puolan alahuoneen jäsenten asemaa koskeva lainsäädäntö ja Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskeva lainsäädäntö yhtenäistettäisiin mahdollisimman pian. Tällä hetkellä tilanne on se, että Euroopan parlamentin jäsen voi menettää edustajanpaikkansa automaattisesti tiettyjen tekojen vuoksi, kun taas Puolan alahuoneen jäsentä ei välttämättä rangaista samoista teoista millään tavalla."@fi7
"Monsieur le Président, l’objectif principal de l’immunité parlementaire, c’est de protéger le Parlement lui-même en qualité d’instance représentative élue démocratiquement. Elle garantit l’indépendance collective de cette institution contre toute pression extérieure, et garantit également la liberté de parole et d’action des députés dans l’exercice de leur mission parlementaire. La base légale de l’immunité des députés européens est consignée dans le protocole de 1965 traitant des privilèges et immunités des Communautés européennes. L’article 8 du protocole énonce que les députés européens ne peuvent être soumis à aucune forme d’instruction, de détention ou de procédures judiciaires en raison des votes ou opinions qu’ils auraient exprimés dans l’exercice de leur mandat. Pareillement, l’article 9 établit que lors des séances du Parlement européen, ses députés bénéficieront sur le territoire de leur propre État des immunités accordées aux membres des parlements nationaux, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’immunité contre toute mesure de détention ou toute procédure judiciaire. Cette immunité s’applique également aux députés quand ils se déplacent de et vers l’endroit de réunion du Parlement européen. Conformément à ce qui précède, il faut remarquer que les charges formulées contre M. Tomczak ne portent pas sur des votes ou des opinions qu’il aurait exprimés dans l’exercice de son mandat officiel, parce qu’il n’était pas député européen au moment des événements en question. Au vu des circonstances, il n’y a dès lors aucune base légale justifiant d’accorder à M. Tomczak l’immunité parlementaire. Toutefois, le cas de M. Tomczak a mis en lumière le manque de cohérence entre les conditions que doivent remplir les candidats aux élections du polonais et du Parlement européen en Pologne, et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être privés de leur siège après avoir été élus. Cette question a été débattue dans une séance spéciale, et quand la Pologne a rejoint l’Union, elle a entrepris de se conformer à la législation en vigueur au sein de l’UE, concernant notamment ses implications directes dans la législation interne d’un État membre. J’aimerais profiter de cette opportunité pour demander que l’on harmonise le plus rapidement possible la législation relative au statut des membres du polonais et du Parlement européen. Dans l’état actuel des choses, un député européen peut perdre automatiquement son siège à la suite de certaines actions alors qu’un membre du polonais ne peut être pénalisé de quelque façon que ce soit pour les mêmes actions."@fr8
"Elnök úr! A parlamenti mentelmi jog legfőbb célja az, hogy demokratikusan választott képviselői testületként, magát a Parlamentet védje. Ez biztosítja az intézmény kollektív függetlenségét a külső nyomással szemben, és garantálja a képviselők szólás- és cselekvési szabadságát parlamenti feladataik ellátása során. Az európai parlamenti képviselő mentelmi jogának jogalapját az 1965-ben elfogadott az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv adja. A jegyzőkönyv 8. cikke kimondja, hogy feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá. Ehhez hasonlóan a 9. cikk kimondja, hogy az Európai Parlament ülésszakaszainak ideje alatt a Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik; a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól. Ez a mentesség az Európai Parlament ülésszakának helyszínére és annak helyszínéről történő utazás során is vonatkozik a képviselőkre. A fentieknek megfelelően megjegyzendő, hogy a Tomczak úr elleni vádak nem kapcsolódnak Tomczak úr hivatalos feladatai során kinyilvánított véleményéhez vagy leadott szavazataihoz, mert a kérdéses események idején nem volt európai parlamenti képviselő. Tekintetbe véve a körülményeket megállapítható, hogy Tomczak úr parlamenti mentelmi joga megadásának nincs jogalapja. Tomczak úr ügye azonban rávilágított a lengyel és a lengyelországi európai parlamenti választások rendszerének következetlenségére, a választási jelöltek által teljesítendő feltételek és azon körülmények tekintetében, amelyek a mandátum elvesztéséhez vezetnek. Ezt a kérdést egy külön ülés során megvitattuk, és Lengyelország uniós csatlakozásakor vállalta, hogy teljesíti a hatályos uniós jogszabályokban foglaltakat, különös tekintettel azok közvetlen, egy tagállam belső jogszabályaira gyakorolt következményeire. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy kérjem a lengyel és az Európai Parlament képviselőinek jogállásáról szóló jogszabályok lehető leghamarabbi összehangolását. A dolgok mostani állása szerint bizonyos cselekedetek következményeként az európai parlamenti képviselők automatikusan elveszíthetik képviselői mandátumukat, míg ezzel szemben a lengyel képviselői semmilyen formában sem büntethetők ugyanazokért a cselekedetekért."@hu11,11
". Signor Presidente, lo scopo principale dell’immunità parlamentare è proteggere lo stesso Parlamento quale organo rappresentativo democraticamente eletto. Garantisce l’indipendenza collettiva di questa istituzione da pressioni esterne e assicura ai membri libertà di parola e di azione nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari. La base giuridica dell’immunità dei deputati al Parlamento europeo poggia sul Protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. L’articolo 8 del protocollo dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, l’articolo 9 dispone che per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato, e sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornato. Ai sensi di quanto precede, va osservato che la denuncia a carico dell’onorevole Tomczak non riguarda opinioni o voti da lui espressi nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, perché egli non era un membro del Parlamento europeo all’epoca dei fatti in questione. Alla luce delle circostanze, pertanto, non vi è una base giuridica per concedere all’onorevole Tomczak l’immunità parlamentare. Il suo caso ha tuttavia messo in luce la mancanza di coerenza delle regole relative all’elezione al polacco e al Parlamento europeo in Polonia circa le condizioni da soddisfare da parte dei candidati alle elezioni e le circostanze in cui, dopo essere stati eletti, i deputati possono essere privati del loro seggio. La questione è stata discussa nel corso di una seduta speciale e quando la Polonia ha aderito all’Unione si è impegnata a rispettare la normativa dell’UE in vigore, in particolare per quanto riguarda le implicazioni dirette per il diritto interno di uno Stato membro. Vorrei cogliere quest’occasione per chiedere l’armonizzazione della normativa relativa allo dei membri del polacco e del Parlamento europeo quanto prima. Stando così le cose, un membro del Parlamento europeo può perdere automaticamente il proprio seggio a seguito di talune azioni, mentre un membro del polacco non può essere incriminato in alcun modo per le stesse azioni."@it12
"vardu. Gerb. pirmininke, svarbiausias parlamentinio neliečiamumo tikslas yra apsaugoti patį Parlamentą, kaip demokratiškai išrinktą atstovaujančiąją instituciją. Tai garantuoja šios institucijos kolektyvinį nepriklausomumą nuo išorinio spaudimo ir užtikrina narių žodžio bei veiksmų laisvę, vykdant savo parlamentines pareigas. Europos Parlamento narių neliečiamumo teisinis pagrindas yra išdėstytas 1965 m. Europos Bendrijų privilegijų ir neliečiamumo protokole. Protokolo 8 straipsnyje teigiama, kad Europos Parlamento nariai neturi būti jokiu būdu apklausiami, sulaikomi ar prieš juos keliamos bylos dėl jų pareikštų nuomonių ar balsavimo, kai atlieka savo pareigas. 9 straipsnyje panašiai teigiama, kad per Europos Parlamento sesijas jo nariai turi turėti savo valstybės teritorijoje tokį patį neliečiamumą, koks yra suteikiamas tos valstybės parlamento nariams, bei bet kurios kitos valstybės narės teritorijoje jie turi turėti neliečiamumą nuo bet kokio sulaikymo ir teismo proceso. Šis neliečiamumas taip pat taikomas nariams tada, kai jie važiuoja į Europos Parlamento posėdžių vietą ar vyksta iš jos. Remiantis išdėstytomis nuostatomis, reikia pažymėti, kad kaltinimas prieš W. Tomczaką nėra susijęs su jo pareikštomis nuomonėmis ar atliktais balsavimais vykdant oficialias pareigas, nes aptariamų įvykių metu jis nebuvo Europos Parlamento narys. Taigi atsižvelgiant į aplinkybes, nėra jokio teisinio pagrindo suteikti W. Tomczakui parlamentinį neliečiamumą. Tačiau W. Tomczako atvejis parodė, kad Lenkijoje, rengiant rinkimus į Lenkijos Seimą ir Europos Parlamentą, rinkimų kandidatams netaikomos vienodos sąlygos ir nevienodai vertinamos aplinkybės, dėl kurių išrinkti asmenys gali netekti savo vietos. Šis klausimas buvo svarstytas ypatingame posėdyje ir, kai Lenkija prisijungė prie Sąjungos, ji įsipareigojo laikytis galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų, ypač dėl jų tiesioginio poveikio valstybės narės vidaus įstatymams. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir paraginti, pasitaikius pirmai galimybei, suderinti įstatymus, susijusius su Lenkijos Seimo ir Europos Parlamento narių padėtimi. Pagal dabartinius įstatymus, Europos Parlamento narys gali automatiškai prarasti savo vietą dėl tam tikrų veiksmų, o Lenkijos Seimo narys jokiu būdu negali būti nubaustas už tuos pačius veiksmus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Deputāta imunitātes galvenais mērķis ir aizsargāt pašu parlamentu kā demokrātiski ievēlētu pārstāvniecības organizāciju. Tā nodrošina šīs iestādes kolektīvu neatkarību pret ārējo spiedienu un garantē deputātiem vārda un rīcības brīvību, veicot parlamentārieša pienākumus. Eiropas Parlamenta deputātu imunitātes tiesiskais pamats ir noteikts 1965. gada Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās. Protokola 8. pantā noteikts, ka ,,attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus”. Arī 9. pantā noteikts: ,,Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir sava valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem. Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.” visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību. Saskaņā ar iepriekš minēto, jāatzīmē, ka pret kungu ierosinātā apsūdzība nav saistīta ar paustajiem viedokļiem vai viņa balsojumiem oficiālo pienākumu izpildes laikā, jo viņš nebija Eiropas Parlaments tajā laikā, kad risinājās minētie notikumi. Tādēļ, ņemot vērā apstākļus, nav tiesiska pamata piešķirt kungam deputāta imunitāti. Taču kunga lieta ir atklājusi saskaņas trūkumu starp vēlēšanu kārtību Polijas Saeimā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtību Polijā attiecībā uz obligātajiem nosacījumiem kandidātiem un apstākļiem, kādos pēc ievēlēšanas personām var atņemt mandātu. Šī lieta tika apspriesta īpašā sanāksmē, un, kad Polijas pievienojās Savienībai, tā apņēmās panākt atbilstību ES spēkā esošajiem tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz to tiešo iesaisti dalībvalsts iekšējos tiesību aktos. Es vēlētos izmantot iespēju un aicināt pirmajā iespējamā gadījumā saskaņot tiesību aktus, kas atteicas uz Polijas Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātu status. Ja stāvoklis ir tāds kā pašlaik, tad Eiropas Parlamenta deputāts var automātiski zaudēt mandātu zināmu darbību rezultātā, bet Polijas Saeimas deputātu par tādām pašām darbībām nevar nekādi sodīt."@lv13
"Panie Przewodniczący! Immunitet parlamentarny służy przede wszystkim ochronie samego Parlamentu jako demokratycznie wybieranej instytucji przedstawicielskiej. Chroni zbiorową niezależność tejże instytucji przed naciskami z zewnątrz i gwarantuje posłom swobodę słów i czynów podczas pełnienia obowiązków parlamentarnych. Podstawę prawną immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego określa protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich z 1965 r. W artykule 9 protokołu stwierdza się, iż wobec posłów nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu, w czasie wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. W artykule 10 podobnie stwierdza się, iż podczas sesji Parlamentu posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego. Immunitet chroni także posłów podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że oskarżenie wniesione przeciwko Witoldowi Tomczakowi nie odnosi się do opinii lub stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, ponieważ w momencie zdarzenia nie był on posłem do Parlamentu Europejskiego. Tym samym nie istnieją w tym kontekście podstawy prawne do przyznania posłowi prawa do skorzystania z immunitetu. Tym niemniej sprawa Witolda Tomczaka wykazała jednak także brak spójności ordynacji wyborczej do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w Polsce w kwestii wybieralności polskich posłów, a także utraty przez nich mandatu. Tę kwestię omawialiśmy na specjalnym posiedzeniu i przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła obowiązek respektowania obowiązującego w Unii prawa, zwłaszcza wywierającego bezpośrednie skutki w wewnętrznym obrocie prawnym państwa członkowskiego i postuluję przy tej okazji o jak najszybsze ujednolicenie prawodawstwa związanego ze statusem posłów na Sejm i do Parlamentu Europejskiego, ponieważ za ten sam czyn poseł do Parlamentu Europejskiego może automatycznie stracić mandat, zaś poseł do polskiego parlamentu za taki czyn nie jest w ten sposób karany."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de belangrijkste doelstelling van de parlementaire immuniteit is het Parlement zelf als democratisch verkozen vertegenwoordiging te beschermen. Dat garandeert de collectieve onafhankelijkheid van deze instelling tegen druk van buitenaf en garandeert de vrijheid van meningsuiting en handelen van de leden bij hun parlementaire taken. De rechtsgrondslag van de immuniteit van de leden van het Europees Parlement is vastgelegd in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 1965. In artikel 8 van het Protocol staat dat tegen de leden van het Europees Parlement geen opsporing kan plaatsvinden, noch kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht. In artikel 9 staat dat tijdens de zittingsduur van het Europees Parlement de leden op hun eigen grondgebied de immuniteiten genieten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend en op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook. De immuniteit beschermt hen eveneens, wanneer zij zich naar de plaats van de bijeenkomst van het Europees Parlement begeven of daarvan terugkeren. Met het oog daarop dient te worden opgemerkt dat de klacht tegen de heer Tomczak geen verband houdt met meningen die hij heeft uitgedrukt of stemmen die hij heeft uitgebracht tijdens zijn officiële verplichtingen. Hij was immers geen lid van het Europees Parlement ten tijde van de betrokken gebeurtenissen. Gezien deze omstandigheden is er daarom geen rechtsgrondslag om de heer Tomczak parlementaire immuniteit te verlenen. Uit de zaak van de heer Tomczak blijkt echter duidelijk het gebrek aan samenhang tussen de regelingen voor verkiezing voor de Poolse en het Europees Parlement in Polen betreffende de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen en de omstandigheden waarin hun zetel kan worden afgenomen. Deze kwestie werd besproken op een bijzondere vergadering, en toen Polen tot de Unie toetrad, verbond het zich ertoe zich naar de vigerende EU-wetgeving te schikken, in het bijzonder wat betreft haar rechtstreekse gevolgen voor de interne wetgeving van een lidstaat. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te verzoeken om wetgeving met het oog op de zo spoedig mogelijke harmonisering van de status van leden van de Poolse en het Europees Parlement. Op dit ogenblik kan een lid van het Europees Parlement zijn of haar zetel automatisch verliezen ten gevolge van bepaalde acties waarvoor een lid van de Poolse op geen enkele wijze kan worden gestraft."@nl3
"Senhor Presidente, o propósito principal da imunidade parlamentar é a protecção do Parlamento em si enquanto corpo representativo eleito democraticamente. A imunidade assegura a independência colectiva desta instituição contra formas de pressão externas e garante aos deputados liberdade de expressão e de acção no exercício dos seus deveres parlamentares. A base jurídica da imunidade dos deputados do Parlamento Europeu está estabelecida no Protocolo Relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias de 1965. O Artigo 8º do Protocolo determina que os deputados ao Parlamento Europeu não podem ser sujeitos a qualquer forma de inquérito, detenção ou procedimento legal por causa de opiniões ou votos que possam ter exprimido no exercício das suas funções. De uma maneira semelhante, o artigo 9º determina que, no decorrer das sessões do Parlamento Europeu, os seus deputados beneficiam, no território do seu próprio Estado, das imunidades concedidas aos membros do parlamento desse Estado, e, no território de qualquer outro Estado-Membro, de imunidade contra qualquer medida de prisão e contra procedimentos legais. Esta imunidade também se aplica aos deputados quando estes se deslocam para o local de reunião do Parlamento Europeu ou dele regressam. Note-se, em relação ao acima referido, que as acusações contra o Sr. Tomczak não dizem respeito às opiniões ou votos que exprimiu, pois não era deputado ao Parlamento Europeu na altura dos eventos em questão. Portanto, dadas as circunstâncias, não há fundamento legal para conceder imunidade parlamentar ao Sr. Tomczak. O seu caso sublinhou, no entanto, a falta de coerência entre as disposições aplicáveis às eleições para o polaco e para o Parlamento Europeu na Polónia, no que diz respeito aos requisitos a satisfazer pelos candidatos às eleições e às circunstâncias em que, após serem eleitos, podem ser destituídos do seu mandato. Este assunto foi discutido numa sessão especial, e a Polónia, quando aderiu à União, comprometeu-se a respeitar a legislação da UE em vigor, nomeadamente no que dizia respeito às implicações directas da mesma sobre a legislação interna de um Estado Membro. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para solicitar que se proceda, o mais rapidamente possível, à harmonização entre a legislação relativa ao estatuto dos deputados ao polaco e a relativa ao estatuto dos deputados ao Parlamento Europeu. Tal como as coisas se apresentam neste momento, um deputado ao Parlamento Europeu pode perder automaticamente o seu mandato em consequência de determinados actos, enquanto um deputado ao polaco não pode ser penalizado de maneira nenhuma pelos mesmos actos."@pt17
"Panie Przewodniczący! Immunitet parlamentarny służy przede wszystkim ochronie samego Parlamentu jako demokratycznie wybieranej instytucji przedstawicielskiej. Chroni zbiorową niezależność tejże instytucji przed naciskami z zewnątrz i gwarantuje posłom swobodę słów i czynów podczas pełnienia obowiązków parlamentarnych. Podstawę prawną immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego określa protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich z 1965 r. W artykule 9 protokołu stwierdza się, iż wobec posłów nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu, w czasie wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. W artykule 10 podobnie stwierdza się, iż podczas sesji Parlamentu posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego. Immunitet chroni także posłów podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że oskarżenie wniesione przeciwko Witoldowi Tomczakowi nie odnosi się do opinii lub stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, ponieważ w momencie zdarzenia nie był on posłem do Parlamentu Europejskiego. Tym samym nie istnieją w tym kontekście podstawy prawne do przyznania posłowi prawa do skorzystania z immunitetu. Tym niemniej sprawa Witolda Tomczaka wykazała jednak także brak spójności ordynacji wyborczej do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w Polsce w kwestii wybieralności polskich posłów, a także utraty przez nich mandatu. Tę kwestię omawialiśmy na specjalnym posiedzeniu i przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła obowiązek respektowania obowiązującego w Unii prawa, zwłaszcza wywierającego bezpośrednie skutki w wewnętrznym obrocie prawnym państwa członkowskiego i postuluję przy tej okazji o jak najszybsze ujednolicenie prawodawstwa związanego ze statusem posłów na Sejm i do Parlamentu Europejskiego, ponieważ za ten sam czyn poseł do Parlamentu Europejskiego może automatycznie stracić mandat, zaś poseł do polskiego parlamentu za taki czyn nie jest w ten sposób karany."@ro18
"Pán predsedajúci, hlavným cieľom poslaneckej imunity je ochrana poslanca ako demokraticky zvoleného zástupcu občanov. Zaručuje kolektívnu nezávislosť tejto inštitúcie voči vonkajším tlakom a zaručuje poslancom slobodu prejavu a konania pri vykonávaní svojich parlamentných povinností. Právnym podkladom pre imunitu poslancov Európskeho parlamentu je Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z roku 1965. Článok 8 tohto protokolu hovorí, že členovia poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh. Podobne článok 9 hovorí, že poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov. Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia. V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné podotknúť, že obvinenia voči pánovi Tomczakovi sa nevzťahujú na vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone jeho funkcie, pretože v čase predmetných udalostí nebol poslancom Európskeho parlamentu. S ohľadom na tieto skutočnosti neexistuje žiadny právny základ pre udelenie imunity pánovi Tomczakovi. Prípad pán Tomczaka však odhalil nesúlad medzi ustanoveniami o voľbách do poľského a voľbách do Európskeho parlamentu v rámci poľskej legislatívy. Rozpor sa týka podmienok, ktoré musia splniť volební kandidáti a okolností, za akých môže byť zvoleným osobám odobraný ich mandát. Táto záležitosť bola prerokúvaná na osobitnom rokovaní. Svojim vstupom do Únie sa Poľsko zaviazalo dodržiavať právne predpisy EÚ, obzvlášť v prípade ich priamych dôsledkov na vnútornú legislatívu členského štátu. Rada by som využila túto príležitosť a vyzvala na čo najskoršiu harmonizáciu právnych predpisov upravujúcich postavenie poslancov poľského a Európskeho parlamentu. Podľa súčasnej právnej úpravy môže poslanec Európskeho parlamentu v dôsledku určitých krokov automaticky stratiť svoj mandát, zatiaľ čo poslanec poľského takto potrestaný nie je. <BRK>"@sk19
"Gospod predsednik, bistven namen poslanske imunitete je, da se zaščiti parlament sam kot demokratično izvoljeno predstavniško telo. Imuniteta zagotavlja kolektivno neodvisnost te institucije pred zunanjimi pritiski in njenim članom zagotavlja svobodo govora in dejanj pri izvajanju njihovih dolžnosti. Pravna podlaga imunitete poslancev Evropskega parlamenta je določena v protokolu o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti iz leta 1965. Člen 8 protokola navaja, da se zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti. Podobno člen 9 navaja, da med zasedanjem Evropskega parlamenta njeni člani uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države, ali na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom. Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj. V skladu z navedenim je treba ugotoviti, da obtožba proti gospodu Tomczak ni povezana z mnenji ali glasovi, ki jih je izrekel pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti, saj v času zadevnih dogodkov ni bil član Evropskega parlamenta. Zato glede na okoliščine ni nobene pravne podlage, da bi gospodu Tomczaku podelili poslansko imuniteto. Vendar je primer gospoda Tomczaka izpostavil pomanjkanje skladnosti med načinom izvedbe volitev v poljski in v Evropski parlament na Poljskem glede pogojev, ki jih morajo izpolniti kandidati za volitve, ter glede okoliščin, v katerih izvoljeni posamezniki lahko izgubijo sedež. O tej zadevi se je razpravljalo na posebni seji; ko se je Poljska pridružila Uniji, se je obvezala, da bo delovala v skladu z veljavno zakonodajo EU, zlasti glede njenega neposrednega vpliva na notranjo zakonodajo države članice. Ob tej priložnosti bi rada pozvala k temu, da se čim prej uskladi zakonodaja, ki obravnava status poslancev poljskega in poslancev Evropskega parlamenta. Sedaj velja, da lahko poslanec Evropskega parlamenta samodejno izgubi svoj sedež zaradi določenih dejanj, medtem ko poslanec poljskega za enaka dejanja v nobenem primeru ne sme biti kaznovan."@sl20
". Herr talman! Huvudsyftet med parlamentarisk immunitet är att skydda själva parlamentet som ett demokratiskt valt representativt organ. Det garanterar denna institutions kollektiva oberoende mot externa påtryckningar, och garanterar ledamöternas yttrande- och handlingsfrihet medan de utför sina parlamentariska plikter. Den rättsliga grunden för immunitet för Europaparlamentets ledamöter fastställdes 1965 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. Artikel 8 i protokollet stadgar att Europaparlamentets ledamöter inte ska utsättas för någon form av förhör, kvarhållning eller rättsliga processer på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt när de utövat sina plikter. På samma sätt stadgar artikel 9 att under Europaparlamentets sessioner ska ledamöterna inom sitt eget lands gränser åtnjuta samma immunitet som parlamentsledamöterna i det egna landet, och inom övriga medlemsländers territorium åtnjuta immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring. Denna immunitet gäller också när ledamöterna reser till och från den plats där Europaparlamentets möte ska äga rum. I enlighet med ovanstående bör noteras att åtalet mot Witold Tomczak inte har att göra med åsikter han uttryckt eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete, eftersom han inte var ledamot av Europaparlamentet när de aktuella händelserna inträffade. Det finns därför ingen rättslig grund för att bevilja Tomczak parlamentarisk immunitet. Witold Tomczaks fall belyser emellertid bristen på konsekvens mellan valförberedelserna till det polska och till Europaparlamentet i Polen avseende de villkor som kandidaterna måste uppfylla inför valet, samt under vilka omständigheter man kan berövas sin plats efter att ha blivit vald. Frågan debatterades vid ett speciellt möte, och när Polen anslöt sig till EU åtog sig landet att uppfylla gällande EU-lagstiftning, i synnerhet avseende sådant som direkt påverkar en medlemsstats interna lagstiftning. Jag vill ta tillfället i akt och uppmana till att lagstiftningen rörande ledamöter av det polska och Europaparlamentet harmoniseras så snart som möjligt. Som saker och ting nu är kan en ledamot av Europaparlamentet med automatik förlora sin plats på grund av vissa handlingar, medan en ledamot av det polska kanske inte straffas över huvudtaget för samma handlingar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sejm"20,11,22,3,4,21,17,12,8
"Sejma"20,20
"Sejmiin"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph