Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.20.1-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in April 2005 Mr Tomczak requested that the European Parliament defend his immunity in criminal proceedings, but Parliament decided, a year later, not to defend his immunity. In the light of the above considerations, I recommend that the immunity of Mr Tomczak should not be defended. On 21 May 2007, Mr Tomczak again requested that the European Parliament defend his immunity. In the new request, Mr Tomczak presented three new arguments concerning the same case. The first argument: Mr Tomczak complains that the Court of Ostrów did not grant him access to the files of the case. However, after examination of his complaint, it was found that Mr Tomczak was granted access to the files when he visited the court himself. He even photographed at least one of the documents. The second argument: Mr Tomczak claims that the proceedings are not objective, as the supervisory judge made a request to the judge presiding in the case to deliver the judgment as soon as possible, even without the presence of the accused. However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions. The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person. However, the fact, declared by Mr Tomczak, that the judge presiding in the case lives in the same town as the prosecutor against whom Mr Tomczak had previously filed charges does not in itself prevent that judge from acting objectively. In addition, Mr Tomczak has the opportunity to appeal to a higher court and to make a cassation complaint to the Polish Supreme Court. The argument put forward by Mr Tomczak, who was a member of the Polish Parliament in 1999, that his national parliamentary immunity remained a formal obstacle to the criminal proceedings should be duly considered by the Polish judicial authorities. The problematic legal consequence that, according to Polish law, Mr Tomczak might lose his seat in this Parliament has been noted by the Committee on Legal Affairs, and its chairman put an oral question to the Commission. It was answered on 14 January 2008 by Commissioner Frattini, who promised to address the Polish authorities, with the aim of ensuring that Polish law does not discriminate between Members of the European Parliament and national parliamentarians. After the debate with the Commission, the Committee on Legal Affairs took a decision not to recommend the defence of Mr Tomczak’s parliamentary immunity on the above grounds. It is clear that Articles 8 and 9 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities are not applicable in the case of Mr Tomczak. His request should be treated as a request for a decision of the European Parliament to ask for suspension of the proceedings against him, as, for example, is possible under Article 105 of the Polish constitution. Following its established practice, Parliament could decide to defend the immunity of one of its Members if a suspicion existed that the prosecution was based on an intention to prejudice a member’s political activities ( ). There is no clear evidence of this kind in the case of Mr Tomczak."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v dubnu 2005 pan Tomczak požádal Evropský parlament o ochranu své imunity v trestním řízení, Parlament se však o rok později rozhodl, že jeho imunitu chránit nebude. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nedoporučuji, aby byla imunita pana Tomczaka chráněna. 21. května 2007 pan Tomczak opět požádal Evropský parlament o ochranu své imunity. V této nové žádosti pan Tomczak předložil tři nové důvody týkající se stejného případu. První důvod: pan Tomczak si stěžuje, že soud v Ostrówu mu odepřel přístup ke spisům. Po prozkoumání jeho stížnosti však bylo zjištěno, že panu Tomczakovi byl umožněn přístup ke spisům, když soud osobně navštívil. Dokonce si nejméně jeden z dokumentů ofotil. Druhý důvod: pan Tomczak tvrdí, že řízení není objektivní, neboť dozorem pověřený soudce požádal předsedajícího soudce, aby vynesl rozsudek co nejdříve a to i bez přítomnosti obžalovaného. Tato žádost však byla vydána poté, co se pan Tomczak nedostavil k jednání soudu 12krát. Třetí důvod: pan Tomczak tvrdí, že soud v Ostrówu je proti jeho osobě zaujatý. Avšak skutečnost, kterou uvádí pan Tomczak, že soudce, který v jeho případu předsedá, žije ve stejném městě jako žalobce, proti němuž pan Tomczak již dříve vznesl obvinění, samo o sobě nebrání soudci, aby jednal nestranně. Navíc měl pan Tomczak možnost se odvolat k vyššímu soudu a vznést kasační stížnost k polskému nejvyššímu soudu. Tvrzení, které předkládá pan Tomczak, který byl v roce 1999 poslancem polského parlamentu, že totiž jeho vnitrostátní parlamentní imunita představuje nadále formální překážku trestního stíhání, musí důkladně zvážit polské soudní orgány. Problematický právní důsledek, že podle polského práva může pan Tomczak přijít o své křeslo v tomto Parlamentu, vzal Výbor pro právní záležitosti na vědomí a jeho předseda předložil ústní otázku Komisi. Tato otázka byla zodpovězena 14. ledna 2008 komisařem Frattinim, který slíbil, že osloví polské orgány s cílem zajistit, aby polské právo nerozlišovalo mezi poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátními poslanci. Po rozpravě s Komisí přijal Výbor pro právní záležitosti rozhodnutí nedoporučit ochranu parlamentní imunity pana Tomczaka z výše uvedených důvodů. Je zřejmé, že články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství se nevztahují na případ pana Tomczaka. S jeho žádostí je třeba nakládat jako s žádostí o rozhodnutí Evropského parlamentu, které by požadovalo zastavení proti němu vedeného řízení, jak je to např. možné podle článku 105 polské ústavy. Parlament podle zavedené praxe může rozhodnout o ochraně imunity jednoho ze svých poslanců, pokud existuje podezření, že obžaloba je založena na záměru ovlivnit poslancovu politickou činnost ( ). Není jednoznačný doklad, že by tomu tak bylo v případě pana Tomczaka."@cs1
"Hr. formand! I april 2005 anmodede hr. Tomczak Europa-Parlamentet om at beskytte hans immunitet i en straffesag, men et år efter besluttede Parlamentet ikke at beskytte hans immunitet. I betragtning af ovennævnte overvejelser anbefaler jeg, at hr. Tomczaks parlamentariske immunitet ikke beskyttes. Den 21. maj 2007 anmodede hr. Tomczak igen Europa-Parlamentet om at beskytte hans immunitet. I den nye anmodning forelagde hr. Tomczak tre nye argumenter vedrørende den samme sag. Første argument: Hr. Tomczak klager over, at retten i Ostrów ikke gav ham adgang til sagens akter. Efter at have undersøgt hr. Tomczaks klage fandt man imidlertid, at han fik adgang til akterne, da han selv besøgte retten. Han fotograferede endog mindst et af dokumenterne. Andet argument: Hr. Tomczak hævder, at retssagen ikke er objektiv, da den tilsynsførende dommer anmodede den dommer, der behandlede sagen, om at afsige dommen hurtigst muligt, selv om den anklagede ikke var til stede. Denne anmodning blev imidlertid fremsat, efter at hr. Tomczak var udeblevet fra hele 12 retsmøder. Tredje argument: Hr. Tomczak hævder, at retten i Ostrów er forudindtaget imod hans person. Den omstændighed, at den dommer, der behandler sagen, bor i samme by som den anklager, Tomczak tidligere har indgivet klager over, er imidlertid ikke i sig selv nogen hindring for, at dommeren kan være uvildig, hvilket hr. Tomczak har erklæret. Desuden har hr. Tomczak mulighed for at anke dommen ved en højere ret og for at indgive en kassationsappel ved den polske højesteret. Hr. Tomczak var medlem af det polske parlament i 1999, og hans argument om, at hans nationale parlamentariske immunitet var en formel hindring for straffesagen, bør behandles på behørig vis af de polske retlige myndigheder. Retsudvalget har noteret sig den problematiske retlige følge, at hr. Tomczak i henhold til polsk lovgivning kan miste sin plads i Parlamentet, og dets formand fremsatte en mundtlig forespørgsel til Kommissionen. Kommissær Frattini besvarede forespørgslen den 14. januar 2008, og han lovede at henvende sig til de polske myndigheder med det formål at sikre, at den polske lovgivning ikke forskelsbehandler medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamentsmedlemmer. Efter debatten med Kommissionen besluttede Retsudvalget ikke at anbefale beskyttelsen af hr. Tomczaks parlamentariske immunitet af nævnte grunde. Det står klart, at artikel 8 og 9 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter ikke finder anvendelse i hr. Tomczaks sag. Hans anmodning bør betragtes som en anmodning til Europa-Parlamentet om at beslutte at begære en suspendering af sagen mod ham, sådan som f.eks. artikel 105 i den polske forfatning giver mulighed for. I overensstemmelse med sin etablerede praksis kan Europa-Parlamentet vælge at beskytte immuniteten for et af sine medlemmer, hvis der er grund til at nære mistanke om, at retsforfølgningen har til formål at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis). Der er ingen klare indicier for, at noget sådant skulle være tilfældet i hr. Tomczaks sag."@da2
". Herr Präsident! Im April 2005 stellte Witold Tomczak beim Europäischen Parlament den Antrag, seine Immunität wegen eines Strafverfahrens zu schützen, das Parlament hat jedoch – ein Jahr später – beschlossen, seine Immunität nicht zu schützen. Angesichts der genannten Erwägungen empfehle ich, die Immunität von Witold Tomczak nicht zu schützen. Am 21. Mai 2007 hat Witold Tomczak erneut beim Europäischen Parlament um Schutz seiner Immunität ersucht. In seinem neuen Antrag legte Witold Tomczak drei neue Argumente vor, die den gleichen Fall betrafen. Das erste Argument war folgendes: Witold Tomczak beschwert sich darüber, dass das Gericht in Ostrów ihm keinen Zugang zu den Verfahrensakten gewährt habe. Nach Prüfung dieser Beschwerde stellte sich jedoch heraus, dass Witold Tomczak sehr wohl Zugang zu den Akten erhalten hatte, als er sich persönlich zum Gericht begab. Mindestens ein Dokument hat er sogar fotografiert. Das zweite Argument: Witold Tomczak beschwert sich, das Verfahren sei nicht objektiv, da der stellvertretende Vorsitzende des Gerichts den vorsitzenden Richter in der Sache angewiesen hatte, so bald wie möglich das Urteil zu fällen, auch in Abwesenheit des Beschuldigten. Diese Anweisung erging jedoch erst, nachdem Witold Tomczak zwölf Mal hintereinander nicht vor Gericht erschienen war. Nun zum dritten Argument: Witold Tomczak behauptet, das Gericht in Ostrów sei gegenüber seiner Person voreingenommen. Die von Witold Tomczak angeführte Tatsache, dass der vorsitzende Richter in dem Verfahren in derselben Stadt lebt wie der Staatsanwalt, gegen den Herr Tomczak vorher Beschwerde eingereicht hatte, schließt jedoch nicht aus, dass dieser Richter objektiv handelt. Darüber hinaus hat Witold Tomczak die Möglichkeit, bei einem übergeordneten Gericht Rechtsmittel einzulegen und eine Kassationsbeschwerde beim polnischen Obersten Gerichtshof einzureichen. Das von Witold Tomczak, der 1999 Mitglied des polnischen Parlaments war, vorgebrachte Argument, seine nationale parlamentarische Immunität stelle ein formelles Hindernis für das Strafverfahren dar, sollte von den polnischen Justizbehören ordnungsgemäß geprüft werden. Die problematische rechtliche Folge, dass Witold Tomczak nach polnischem Recht seinen Sitz im Parlament verlieren könnte, wurde vom Rechtsausschuss zur Kenntnis genommen, und der Vorsitzende des Ausschusses hat eine mündliche Anfrage an die Kommission gerichtet. Diese wurde am 14. Januar 2008 von Herrn Kommissar Frattini beantwortet, der versprach, sich an die polnischen Behörden zu wenden, um sicherzustellen, dass das polnische Recht Mitglieder des Europäischen Parlaments gegenüber nationalen Parlamentariern nicht diskriminiert. Nach Aussprache mit der Kommission beschloss der Rechtsausschuss aus den oben genannten Gründen, den Schutz der parlamentarischen Immunität von Witold Tomczak nicht zu empfehlen. Es ist klar, dass Artikel 8 und 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften im Falle von Witold Tomczak nicht anwendbar sind. Sein Antrag sollte wie ein Antrag beim Europäischen Parlament um Aussetzung des Verfahrens gegen ihn behandelt werden, wie dies z. B. laut Artikel 105 der polnischen Verfassung möglich ist. Gemäß seiner üblichen Verfahrensweise könnte das Europäische Parlament beschließen, die Immunität eines seiner Mitglieder zu schützen, wenn die Vermutung besteht, dass dem strafrechtlichen Vorgehen die Absicht zugrunde liegt, der politischen Tätigkeit des Mitglieds zu schaden . Dafür liegen im Fall von Witold Tomczak keine eindeutigen Anzeichen vor."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τον Απρίλιο του 2005 ο κ. Tomczak έκανε αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας σε ποινικές διαδικασίες, αλλά το Κοινοβούλιο, έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισε για τη μη υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συστήνω τη μη υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Tomczak. Στις 21 Μαΐου 2007, ο κ.Tomczak έκανε εκ νέου αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας. Στη νέα αίτηση, ο κ. Tomczak παρουσίασε τρία νέα επιχειρήματα αναφορικά με την ίδια υπόθεση. Το πρώτο επιχείρημα: ο κ. Tomczak καταγγέλλει ότι το δικαστήριο του Ostrów δεν του παρείχε πρόσβαση στα αρχεία της υπόθεσης. Ωστόσο, κατόπιν εξέτασης της καταγγελίας του, διαπιστώθηκε ότι χορηγήθηκε στον κ. Tomczak πρόσβαση στα αρχεία, όταν επισκέφθηκε το δικαστήριο αυτοπροσώπως. Μάλιστα, φωτογράφησε τουλάχιστον ένα από τα έγγραφα. Το δεύτερο επιχείρημα: ο κ. Tomczak ισχυρίζεται ότι οι διαδικασίες δεν είναι αντικειμενικές, γιατί ο επόπτης δικαστής ζήτησε από τον προεδρεύοντα δικαστή στην υπόθεση να εκδώσει απόφαση το συντομότερο δυνατό, ακόμη και ερήμην του κατηγορουμένου. Ωστόσο, το εν λόγω αίτημα εκδόθηκε αφού ο κ. Tomczak δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία 12 φορές. Το τρίτο επιχείρημα: ο κ. Tomczak ισχυρίζεται ότι το δικαστήριο του Ostrów είναι προκατειλημμένο εναντίον του. Ωστόσο, το γεγονός που δήλωσε ο κ. Tomczak, ότι ο προεδρεύων δικαστής στην υπόθεση ζει την ίδια πόλη με τον εισαγγελέα εναντίον του οποίου ο κ. Tomczak είχε κατά το παρελθόν απαγγείλει κατηγορίες, από μόνο του δεν εμποδίζει τον εν λόγω δικαστή από το να ενεργεί αντικειμενικά. Επιπλέον, ο κ. Tomczak έχει την ευκαιρία να ασκήσει έφεση σε ανώτερο δικαστήριο και να ζητήσει ακύρωση από το πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο κ. Tomczak, ο οποίος υπήρξε βουλευτής του πολωνικού κοινοβουλίου το 1999, ότι η εθνική του κοινοβουλευτική ασυλία παρέμεινε ως τυπικό κώλυμα στις ποινικές διαδικασίες, θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη από τις πολωνικές δικαστικές αρχές. Η προβληματική νομική συνέπεια ότι, σύμφωνα με τον πολωνικό νόμο, ο κ. Tomczak ενδέχεται να χάσει την έδρα του σε αυτό το Κοινοβούλιο έχει επισημανθεί από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και ο πρόεδρός της έθεσε προφορική ερώτηση στην Επιτροπή. Απαντήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 από τον Επίτροπο Frattini, ο οποίος υποσχέθηκε να απευθυνθεί στις πολωνικές αρχές με στόχο να διασφαλίσει ότι ο πολωνικός νόμος δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών βουλευτών. Μετά τη συζήτηση με την Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έλαβε την απόφαση να μην συστήσει την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Tomczak για τους ανωτέρω λόγους. Είναι σαφές ότι τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου περί των πρoνoμίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων δεν ισχύουν στην περίπτωση του κ. Tomczak. Η αίτησή του πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αίτηση για απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την αναστολή των διαδικασιών εναντίον του, όπως είναι δυνατό, για παράδειγμα, υπό το άρθρο 105 του πολωνικού συντάγματος. Ακολουθώντας την καθιερωμένη του πρακτική, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποφασίσει να υπερασπιστεί την βουλευτική ασυλία ενός από τους βουλευτές του αν υπήρχε υποψία ότι η ποινική δίωξη βασιζόταν σε πρόθεση να υπονομευθούν οι πολιτικές δραστηριότητες ενός βουλευτή ( ). Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία τέτοιου είδους στην περίπτωση του κ. Tomczak."@el10
"Señor Presidente, en abril de 2005 el señor Tomczak solicitó al Parlamento Europeo que amparase su inmunidad en un procedimiento penal, pero el Parlamento decidió, un año después, que no lo haría. En consideración de lo anterior, recomiendo que no se ampare la inmunidad del señor Tomczak. El 21 de mayo de 2007, el señor Tomczak volvió a solicitar al Parlamento Europeo que amparase su inmunidad. En la nueva solicitud, el señor Tomczak presentó tres nuevos argumentos en relación con el mismo caso. El primer argumento: el señor Tomczak aduce que el Tribunal de Ostrów no le permitió acceder al archivo del caso. No obstante, tras haber estudiado su solicitud, se determinó que el señor Tomczak pudo acceder al archivo cuando visitó el Tribunal personalmente. Incluso fotografió, al menos, uno de los documentos. El segundo argumento: el señor Tomczak argüe que el procedimiento no es objetivo, ya que el juez supervisor solicitó al juez del caso que dictara la sentencia tan pronto como fuera posible, incluso en ausencia del acusado. No obstante, esta solicitud se presentó después de que el señor Tomczak no se hubiera personado en la vista del caso en el Tribunal al menos en doce ocasiones. El tercer argumento: el señor Tomczak aduce que el Tribunal de Ostrów tiene prejuicios contra su persona. Sin embargo, el hecho declarado por el señor Tomczak de que el juez del caso vive en la misma población que el fiscal contra el que el señor Tomczak había presentado cargos anteriormente no impide en sí que el juez sea objetivo. Además, el señor Tomczak tiene la posibilidad de apelar a una instancia superior y de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo polaco. El argumento del señor Tomczak, que fue diputado al Parlamento polaco en 1999, de que su inmunidad parlamentaria nacional supone un obstáculo formal al procedimiento penal debería ser estudiado por las autoridades judiciales polacas. La consecuencia jurídica de que, en virtud de la legislación polaca, el señor Tomczak pudiera perder su escaño en esta Cámara ha sido observada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, y su Presidente ha formulado una pregunta oral a la Comisión. El Comisario Frattini respondió el 14 de enero de 2008 y prometió dirigirse a las autoridades polacas con la finalidad de asegurar que la ley polaca no discrimina entre los diputados al Parlamento Europeo y los diputados al Parlamento nacional. Tras el debate con la Comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió no recomendar el amparo de la inmunidad parlamentaria del señor Tomczak, por los motivos expuestos. Está claro que no se pueden aplicar los artículos 8 y 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas al caso del señor Tomczak. Su petición debería ser tratada como una solicitud de decisión del Parlamento Europeo en la que se pida la suspensión del procedimiento en curso contra él, como es posible, por ejemplo, en virtud del artículo 105 de la Constitución polaca. De conformidad con su práctica establecida, el Parlamento podría decidir amparar la inmunidad de uno de sus diputados si existiera la sospecha de que la acusación está motivada por la intención de perjudicar las actividades políticas de un diputado ( ). No existen hechos que prueben esta circunstancia en el caso del señor Tomczak."@es21
"Hr president, 2005. aasta aprillis taotles hr Tomczak, et Euroopa Parlament kaitseks tema puutumatust kriminaalmenetluses, ent parlament otsustas aasta hiljem tema puutumatust mitte kaitsta. Eespool loetletud kaalutlustest lähtudes teen ma ettepaneku, et hr Tomczaki puutumatust ei tuleks kaitsta. 2007. aasta 21. mail taotles hr Tomczak taas, et Euroopa Parlament kaitseks tema puutumatust. Oma uues taotluses esitas hr Tomczak samas küsimuses kolm uut argumenti. Esimene argument: hr Tomczak kaebab, et Ostrówi kohus ei võimaldanud talle juurdepääsu kohtuasja toimikutele. Siiski leiti pärast hr Tomczaki kaebuse läbivaatamist, et talle oli võimaldatud juurdepääs toimikutele, kui ta ise kohtusse läheb. Ta isegi pildistas vähemalt üht dokumenti. Teine argument: hr Tomczak kinnitab, et menetlus ei olnud objektiivne, kuna ülemkohtunik tegi protsessi eesistujale ülesandeks langetada kohtuotsus nii kiiresti kui võimalik, isegi süüdistatava juuresolekuta. Siiski tehti see taotlus alles pärast seda, kui hr Tomczak oli jätnud kohtuprotsessile ilmumata 12 korda. Kolmas argument: hr Tomczak eeldab, et Ostrówi kohus on meelestatud tema isiku vastu. Siiski ei välista see hr Tomczaki teatatud fakt, et kohtuasja eesistuja elab samas linnas süüdistajaga, kelle vastu hr Tomczak on juba varem süüdistusi esitanud, et kohtunik tegutseb erapooletult. Lisaks oli hr Tomczakil võimalus edasi kaevata kõrgemasse kohtusse ning esitada kassatsioonikaebus Poola ülemkohtule. Argumenti, mille esitas hr Tomczak, kes oli Poola parlamendi liige 1999. aastal, et tema parlamentaarne puutumatus jääb ametlikuks takistuseks kriminaalmenetlusele, tuleks Poola õigusasutustes nõuetekohaselt käsitleda. Võimalikud õiguslikud tagajärjed on vastavalt Poola õigusaktidele sellised, et hr Tomczak võib kaotada oma koha Euroopa Parlamendis, nagu märgiti õiguskomisjonis, mille esimees esitas komisjonile suulise küsimuse. Sellele vastas 2008. aasta 14. jaanuaril volinik Frattini, kes lubas pöörduda Poola ametiasutuste poole eesmärgiga tagada, et Poola õigusaktid ei diskrimineeriks Euroopa Parlamendi liikmeid riiklike parlamendiliikmete suhtes. Pärast arutelu komisjoniga otsustas õiguskomisjon mitte soovitada kaitsta hr Tomczaki parlamentaarset puutumatust järgmistel põhjustel. On selge, et Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 8 ja 9 ei saa hr Tomczaki juhtumi puhul kohaldada. Tema taotlust tuleks käsitleda kui taotlust Euroopa Parlamendi otsuseks, et peatada tema vastu suunatud menetlused, nagu näiteks on võimalik vastavalt Poola põhiseaduse artiklile 105. Oma kindlakskujunenud tava järgides võiks parlament otsustada kaitsta ühe oma liikme puutumatust, kui on kahtlust, et süüdistuse esitamine põhines kavatsusel piirata liikme poliitilist tegevust ( ). Hr Tomczaki juhtumi puhul selliseid selgeid tõendeid ei ole."@et5
"Arvoisa puhemies, Witold Tomczak pyysi huhtikuussa 2005 Euroopan parlamenttia puolustamaan hänen koskemattomuuttaan rikosoikeudenkäynnissä. Vuotta myöhemmin Euroopan parlamentti kuitenkin päätti olla puolustamatta hänen koskemattomuuttaan. Esiin tuomieni seikkojen perusteella suosittelen, ettei Euroopan parlamentti puolusta Witold Tomczakin koskemattomuutta. Toukokuun 21. päivänä 2007 Tomczak pyysi jälleen Euroopan parlamenttia puolustamaan hänen koskemattomuuttaan. Hän esitti tällöin pyyntönsä tueksi kolme perustetta. Ensimmäinen peruste oli se, että Tomczakin mukaan Ostrówin tuomioistuin ei antanut hänen tutustua tapaustaan koskeviin asiakirjoihin. Valituksen käsittelyn jälkeen kuitenkin selvisi, että Tomczak pääsi tutustumaan asiakirjoihin vieraillessaan tuomioistuimessa henkilökohtaisesti. Hän otti jopa valokuvia ainakin yhdestä asiakirjasta. Toinen peruste oli se, että Tomczakin mukaan asiaa ei käsitellä puolueettomasti, sillä asian käsittelyä valvova tuomari pyysi tapauksen oikeuskäsittelyä johtavaa tuomaria tekemään päätöksen mahdollisimman nopeasti, jopa syytetyn poissa ollessa. Tämä pyyntö esitettiin kuitenkin sen jälkeen, kun Tomczak oli jättänyt saapumatta oikeuskäsittelyyn kaksitoista kertaa. Kolmas peruste oli se, että Tomczakin mukaan Ostrówin tuomioistuin suhtautuu asenteellisesti häneen henkilönä. Hänen mukaansa oikeuskäsittelyä johtava tuomari asuu samassa kaupungissa kuin syyttäjä, jota vastaan Tomczak oli aikaisemmin nostanut syytteitä. Tämä ei kuitenkaan vielä itsessään estä kyseistä tuomaria toimimasta puolueettomasti. Lisäksi Tomczak on saanut tilaisuuden valittaa korkeampaan tuomioistuimeen ja vedota Puolan korkeimpaan oikeuteen. Witold Tomczak toimi Puolan parlamentin jäsenenä vuonna 1999. Puolan oikeusviranomaisten pitäisi ottaa asianmukaisesti huomioon hänen esittämänsä väite, jonka mukaan hänen koskemattomuutensa, joka johtuu hänen asemastaan kansallisen parlamentin jäsenenä, pitäisi olla muodollinen este rikosoikeudenkäynnille. Oikeudellisten asioiden valiokunta on ottanut huomioon sen ongelmallisen oikeudellisen seurauksen, että Puolan lainsäädännön mukaan Tomczak saattaa menettää paikkansa parlamentissa, ja valiokunnan puheenjohtaja on esittänyt komissiolle asiasta suullisen kysymyksen. Komission jäsen Frattini vastasi kysymykseen 14. tammikuuta 2008 ja lupasi ottaa yhteyttä Puolan viranomaisiin varmistaakseen, ettei Puolan lainsäädännön perusteella Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamentin jäseniä kohdella eri tavalla. Komission kanssa käymänsä vuoropuhelun jälkeen oikeudellisten asioiden valiokunta päätti, ettei se suosittelisi Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista edellä mainituista syistä. On selvää, ettei Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 8 ja 9 artiklaa voida soveltaa Tomczakin tapauksessa. Hänen pyyntöään pitäisi käsitellä pyyntönä, joka koskee Euroopan parlamentin päätöstä pyytää häntä vastaan nostetun kanteen käsittelyn lykkäämistä, mikä esimerkiksi on mahdollista Puolan perustuslain 105 artiklan nojalla. Vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti parlamentti voisi päättää puolustaa yhden jäsenensä koskemattomuutta, jos olisi syytä epäillä syytteen perustuvan aikomukseen haitata jäsenen poliittista toimintaa ( ). Witold Tomczakin tapauksessa tällaisesta ei ole selvää näyttöä."@fi7
"Monsieur le Président, en avril 2005, M. Tomczak a demandé que le Parlement européen défende son immunité en procédure pénale, mais un an plus tard, le Parlement a décidé de ne pas défendre son immunité. À la lumière des considérations qui précèdent, je recommande donc que l’on ne défende pas l’immunité de M. Tomczak. Le 21 mai 2007, M. Tomczak demandait à nouveau que le Parlement européen défende son immunité. Dans cette nouvelle demande, M. Tomczak présentait trois nouveaux arguments concernant le même cas. Premier argument: M. Tomczak se plaint que le tribunal d’Ostrów ne lui donne pas accès au dossier. Et pourtant, après examen de sa plainte, on a constaté que M. Tomczak avait bien eu accès au dossier quand il rencontra lui-même le tribunal. Il a même photographié au moins un des documents. Second argument: M. Tomczak se plaint que les procédures ne sont pas objectives, le juge superviseur ayant demandé au juge présidant cette affaire de délivrer le jugement le plus rapidement possible, même en l’absence de l’accusé. Cette demande a toutefois été formulée après que M. Tomczak ait manqué de se présenter aux audiences du tribunal à quelque 12 occasions. Troisième argument: M. Tomczak invoque le fait que le tribunal d’Ostrów fait preuve de partialité envers sa personne. Cependant, le fait invoqué par M. Tomczak que le juge présidant cette affaire habite dans la même ville que le procureur contre lequel M. Tomczak avait préalablement porté plainte n’empêche pas en soi le juge d’agir en toute objectivité. En outre, M. Tomczak a eu l’occasion de faire appel à une instance supérieure et d’introduire une requête en cassation à la cour suprême polonaise. L’argument invoqué par M. Tomczak, qui était membre du Parlement européen en 1999, voulant que son immunité parlementaire nationale restait un obstacle formel à des poursuites pénales, devrait être dûment pris en considération par les autorités judiciaires polonaises. La conséquence légale posant problème, à savoir qu’en vertu de la loi polonaise, M. Tomczak pourrait perdre son siège au sein de ce Parlement, a été actée par la Commission juridique, et son président a adressé une question orale à la Commission. Le 14 janvier 2008, il y fut répondu par le commissaire Frattini promettant d’interpeller les autorités polonaises en vue de s’assurer que la loi polonaise ne fasse aucune discrimination entre membres du Parlement européen et parlementaires nationaux. Après le débat avec la Commission, la commission juridique a décidé de ne pas recommander la défense de l’immunité parlementaire de M. Tomczak sur les bases qui précèdent. Il apparaît clairement que les articles 8 et 9 des privilèges et immunités des Communautés européennes ne s’appliquent pas au cas de M. Tomczak. Sa demande doit être traitée comme une demande de décision du Parlement européen de demander la suspension des procédures à son encontre, comme c’est possible, par exemple, en vertu de l’article 105 de la constitution polonaise. Suivant en cela une pratique établie, le Parlement pourrait décider de défendre l’immunité de l’un de ses députés si l’on peut soupçonner que les poursuites sont justifiées par l’intention de porter préjudice aux activités politiques du député ( ). Ce fait n’apparaît pas clairement dans le cas de M. Tomczak."@fr8
"Elnök úr! 2005 áprilisában Tomczak úr kérelmet nyújtott be az Európai Parlamenthez mentelmi jogának fenntartására az ellene indított büntetőeljárás során, a parlament azonban egy évvel később úgy döntött, hogy nem tartja fenn mentelmi jogát. A fenti megfontolásokból fakadóan javaslom, hogy Tomczak úr mentelmi jogát ne tartsák fenn. 2007. május 21-én Tomczak úr ismét kérelmet nyújtott be az Európai Parlamenthez mentelmi jogának fenntartására. Új kérelmében Tomczak úr három új érvet ismertetett ugyanarra az esetre: Tomczak úr ismereti panaszát, miszerint az osztrówi bíróság nem engedélyezett számára betekintést az ügy aktáiba. Ezzel szemben panaszának felülvizsgálata után megállapították, hogy személyes megjelenésekor a bíróságon Tomczak úr kapott engedélyt az iratokba való betekintésre. Sőt legalább egy iratot le is fényképezett. A második érv a következő: Tomczak úr állítja, hogy az eljárás nem volt objektív, mivel a felügyelő bíró arra kérte az ügyet tárgyaló bírót, hogy minél előbb – a vádlott távollétében is – hozzon döntést. Ugyanakkor erre a kérelemre az után került sor, hogy Tomczak úr közel 12 alkalommal nem jelent meg a bíróság előtt. A harmadik érv a következő: Tomczak úr azt állítja, hogy az ostrówi bíróság előítélettel van személye ellen. Ugyanakkor a Tomczak úr által felhozott érv, miszerint az ügyben eljáró bíró ugyanazon a településen él, mint az az ügyész, aki ellen Tomczak úr korábban feljelentést tett, önmagában nem zárja ki, hogy a bíró objektíven járjon el. Mindemellett Tomczak úrnak jogában áll fellebbezni a feljebbviteli bíróságon, de megsemmisítési panasszal is élhet a lengyel legfelsőbb bíróságon. A lengyel igazságügyi hatóságoknak figyelembe kell venniük Tomczak úr – aki 1999-ben volt lengyel országgyűlési képviselő – azon érvét, hogy nemzeti parlamenti mentelmi joga továbbra is a büntetőeljárás formális akadályát képezte. A Jogi Bizottság tudomásul vette azt a problematikus, lengyel jogszabályok szerinti jogkövetkezményt, hogy Tomczak úr elveszítheti európai parlamenti mandátumát, és szóbeli választ igénylő kérdést tett fel a Bizottságnak. A kérdésre 2008. január 14-én válaszolt Frattini biztos, aki ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy a lengyel jog ne alkalmazzon megkülönböztetést az európai parlamenti és a nemzeti parlamenti képviselők között. A Bizottsággal folytatott vitát követően, a Jogi Bizottság arra a döntésre jutott, hogy a fenti indokolással nem javasolja Tomczak úr mentelemi jogának fenntartását. Egyértelmű, hogy az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. és 9. cikke nem alkalmazható Tomczak úr esetében. Kérelmét úgy kell tekinteni, mint egy, az ellene folyó eljárás felfüggesztéséről szóló európai parlamenti határozatra irányuló kérelmet, amit például a lengyel alkotmány 105. cikke is lehetővé tesz. A Parlament bevett gyakorlata szerint, a Parlament dönthetne úgy, hogy fenntartja egyik képviselőjének mentelmi jogát, amennyiben fennáll annak a gyanúja, hogy a büntetőeljárás a képviselő politikai tevékenységei sérelmének szándékán alapszik ( ). Erre nincs egyértelmű bizonyíték Tomczak úr esetében."@hu11
". − Signor Presidente, nell’aprile 2005 l’onorevole Witold Tomczak ha chiesto al Parlamento europeo di difendere la sua immunità in un procedimento penale, ma, un anno dopo, il Parlamento ha deciso di non difendere detta immunità. Alla luce delle suesposte considerazioni, raccomando di non difendere l’immunità dell’onorevole Witold Tomczak. Il 21 maggio 2007 Witold Tomczak ha nuovamente chiesto al Parlamento europeo di difendere la sua immunità. Nella nuova richiesta, l’onorevole Tomczak ha presentato tre nuovi argomenti relativi alla medesima causa. Il primo argomento: Tomczak lamenta che il tribunale di Ostrów non gli aveva concesso l’accesso agli atti processuali. Tuttavia, dopo l’esame della sua doglianza, è risultato che Tomczak aveva ottenuto l’accesso agli atti quando lui stesso si era recato in tribunale e ha anche fotografato almeno uno dei documenti. Il secondo argomento: l’onorevole Tomczak sostiene che il procedimento non è imparziale poiché il giudice di sorveglianza ha chiesto al giudice che presiede la causa di pronunciare un giudizio quanto prima possibile, anche . Questa richiesta, tuttavia, è stata avanzata dopo che l’onorevole Tomczak non si era presentato alle udienze per almeno 12 volte. Il terzo argomento: l’onorevole Tomczak sostiene che il tribunale di Ostrów non è imparziale nei confronti della sua persona. Tuttavia, il fatto dichiarato dall’eurodeputato che il giudice che presiede il procedimento abiti nella stessa città del pubblico ministero contro il quale Tomczak stesso aveva precedentemente sporto denuncia non impedisce di per sé al giudice di agire con obiettività. Inoltre, l’onorevole Tomczak ha la possibilità di ricorrere in appello a un tribunale superiore e presentare ricorso in cassazione alla Corte suprema polacca. L’argomentazione avanzata dall’onorevole Tomczak, che nel 1999 era deputato al parlamento polacco, secondo cui la sua immunità parlamentare nazionale costituiva un impedimento formale per il procedimento penale dovrebbe essere debitamente valutato dalle autorità giudiziarie polacche. La problematica conseguenza giuridica che, secondo il diritto polacco, l’onorevole Tomczak potrebbe perdere il suo seggio in questo Parlamento è stata rilevata dalla commissione giuridica e il suo presidente ha posto un’interrogazione orale alla Commissione. Il Commissario Frattini ha risposto il 14 gennaio 2008, promettendo di rivolgersi alle autorità polacche al fine di assicurare che il diritto polacco non discrimini fra deputati del Parlamento europeo e deputati del parlamento nazionale. Dopo il dibattito con la Commissione, la commissione giuridica ha adottato la decisione di non raccomandare la difesa dell’immunità parlamentare dell’onorevole Witold Tomczak per i motivi anzidetti. È chiaro che gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee non sono applicabili nel caso dell’onorevole Tomczak. La sua richiesta dovrebbe essere trattata come richiesta di decisione del Parlamento europeo di chiedere la sospensione del procedimento a suo carico, come ad esempio è possibile ai sensi dell’articolo 105 della costituzione polacca. Seguendo la sua prassi consolidata, il Parlamento potrebbe decidere di difendere l’immunità di uno dei suoi membri se vi è il sospetto che il procedimento sia basato sull’intenzione di pregiudicare le attività politiche di un deputato ( ). Non vi è la prova chiara di questo tipo di intenzione nel caso dell’onorevole Tomczak."@it12
"Gerb. pirmininke, 2005 m. balandį W. Tomczak prašė, kad Europos Parlamentas gintų jo neliečiamumą baudžiamosios bylos procese, bet kitais metais Parlamentas nusprendė, kad jo neliečiamumo negins. Remdamasis minėtomis aplinkybėmis, rekomenduoju neginti W. Tomczako neliečiamumo. 2007 m. gegužės 21 d. W. Tomczak vėl paprašė, kad Europos Parlamentas gintų jo neliečiamumą. Naujame prašyme W. Tomczak pateikė tris naujus argumentus dėl tos pačios bylos. Pirmasis argumentas: W. Tomczak skundžiasi, kad Ostruvo teismas neleido jam susipažinti su bylos dokumentais. Tačiau patikrinus jo nusiskundimą, buvo nustatyta, kad W. Tomczakui buvo leista susipažinti su bylos dokumentais, kai jis pats apsilankė teisme. Jis net nufotografavo bent vieną dokumentą. Antrasis argumentas: W. Tomczak tvirtina, kad bylos procesas nėra objektyvus, nes bylą tiriantis teisėjas pateikė bylai pirmininkaujančiam teisėjui prašymą priimti nutartį kiek galima greičiau, net nedalyvaujant kaltinamajam. Tačiau šis prašymas buvo pateiktas po to, kai W. Tomczak 12 kartų nepasirodė teismo posėdžiuose. Trečiasis argumentas: W. Tomczak teigia, kad Ostruvo teismas yra iš anksto nusistatęs prieš jį. Tačiau W. Tomczako paskelbtas faktas, kad byloje pirmininkaujantis teisėjas gyvena tame pačiame mieste kaip ir ieškovas, prieš kurį W. Tomczak anksčiau pateikė kaltinimus, savaime netrukdo tam teisėjui elgtis objektyviai. Be to, W. Tomczak turi galimybę kreiptis į aukštesnį teismą ir paduoti kasacinį skundą Lenkijos Aukščiausiajam Teismui. W. Tomczako, buvusio Lenkijos Parlamento nariu 1999 m., iškeltą argumentą, kad jo nacionalinis parlamentinis neliečiamumas buvo oficiali kliūtis kelti baudžiamąją bylą, turi tinkamai apsvarstyti Lenkijos teisminės valdžios institucijos. Teisės reikalų komitetas atkreipė dėmesį į probleminę teisinę pasekmę, kad pagal Lenkijos įstatymus W. Tomczak galėtų prarasti savo vietą šiame Parlamente, ir šio komiteto pirmininkas pateikė žodinį klausimą Komisijai. Į šį klausimą 2008 m. sausio 14 d. atsakė Komisijos narys Frattini, kuris pažadėjo kreiptis į Lenkijos valdžios institucijas, siekdamas užtikrinti, kad Lenkijos įstatymai skirtingai netraktuotų Europos Parlamento ir nacionalinio parlamento narių. Teisės reikalų komitetas po diskusijos su Komisija priėmė sprendimą nerekomenduoti ginti W. Tomczako parlamentinį neliečiamumą dėl anksčiau minėtų priežasčių. Akivaizdu, kad Europos Bendrijų privilegijų ir neliečiamumo protokolo 8 ir 9 straipsniai nėra taikomi W. Tomczako atveju. Jo prašymą reikia laikyti prašymu dėl Europos Parlamento sprendimo prašyti sustabdyti bylos procesą prieš jį, kaip, pavyzdžiui, yra leidžiama pagal Lenkijos konstitucijos 105 straipsnį. Remdamasis įtvirtinta praktika, Parlamentas galėtų nuspręsti ginti vieno iš jo narių neliečiamumą, jei kiltų įtarimas, kad baudžiamasis persekiojimas buvo pagrįstas ketinimu pakenkti nario politinei veiklai ( ). W. Tomczako atveju aiškių šios rūšies įrodymų nėra."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! 2005. gada aprīlī kungs lūdza Eiropas Parlamentu aizstāvēt viņa imunitāti krimināllietā, taču pēc gada parlaments nolēma viņa imunitāti neaizstāvēt. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, es iesaku neaizsargāt kunga deputāta imunitāti. 2007. gada 21. maijā kungs vēlreiz lūdza Eiropas Parlamentu aizstāvēt viņa imunitāti. Jaunajā lūgumā kungs izvirzīja trīs jaunus argumentus attiecībā uz šo pašu lietu. Pirmais arguments: kungs sūdzas, ka Ostrovas tiesa neļāva viņam piekļūt lietas materiāliem. Taču pēc šīs sūdzības pārbaudes noskaidrojās, ka kungam bija atļauta piekļuve materiāliem, kad viņš pats apmeklēja tiesu. Viņš pat nofotografēja vismaz vienu dokumentu. Otrais arguments: kungs sūdzas, ka process nav objektīvs, jo uzraudzības tiesnesis pieprasīja lietu izskatošajam tiesnesim dot spriedumu pēc iespējas drīzāk pat bez apsūdzētā klātbūtnes. Taču šis pieprasījums ir izdots pēc tam, kad kungs neieradās tiesas noklausīšanā ne mazāk kā 12 reižu. Trešais arguments: kungam šķiet, ka Ostrovas tiesai ir personīgi aizspriedumi pret viņu. Tomēr kungs izstāstītais apstāklis, ka lietu izskatošais tiesnesis dzīvo tajā pašā pilsētā, kur prokurors, par kuru kungs iepriekš iesniedza sūdzības, pats par sevi nevar liegt tiesnesim rīkoties objektīvi. Turklāt kungam ir vērsties augstākas instances tiesā, lai iesniegtu kasācijas sūdzību Polijas Augstākajā tiesā. Polijas tiesu iestādēm pienācīgi jāizskata kunga, kurš 1999. gadā bija Polijas parlamenta deputāts, arguments, ka viņa deputāta imunitāte joprojām bija oficiāls šķērslis kriminālprocesa ierosināšanai. Tieslietu komiteja ņēma vērā sarežģītās tiesiskās sekas, ka saskaņā ar Polijas likumiem kungs var zaudēt mandātu šajā Parlamentā, un komitejas priekšsēdētājs uzdeva mutisku jautājumu Komisijai. Uz šo jautājumu 2008. gada 14. janvārī atbildēja komisārs kurš apsolīja vērsties pie Polijas varas iestādēm, lai nodrošinātu to, ka Polijas tiesību aktos nav diskriminācijas starp Eiropas Parlamenta un valsts parlamenta deputātiem. Pēc debatēm ar Komisiju Tieslietu komiteja pieņēma lēmumu neaizsargāt kunga deputāta imunitāti iepriekš minēto iemeslu dēļ. Ir skaidrs, ka Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 8. un 9. pantu nevar piemērot kunga gadījumā. Viņa pieprasījuma jāizskata kā pieprasījums pēc Eiropas Parlamenta lēmuma lūgt pārtraukt tiesas procesu pret viņa, kā tas, piemēram, ir iespējams saskaņā ar Polijas konstitūcijas 105. pantu. Saskaņā ar pieņemto praksi, Parlaments varētu nolemt aizstāvēt kāda deputāta imunitāti, ja pastāvētu aizdomas, ka apsūdzības pamatā ir nodoms kaitēt deputāta politiskajai darbībai ( Tomczak kunga lietā nav šāda veida skaidru pierādījumu."@lv13
"Mr President, in April 2005 Mr Tomczak requested that the European Parliament defend his immunity in criminal proceedings, but Parliament decided, a year later, not to defend his immunity. In the light of the above considerations, I recommend that the immunity of Mr Tomczak should not be defended. On 21 May 2007, Mr Tomczak again requested that the European Parliament defend his immunity. In the new request, Mr Tomczak presented three new arguments concerning the same case. The first argument: Mr Tomczak complains that the Court of Ostrów did not grant him access to the files of the case. However, after examination of his complaint, it was found that Mr Tomczak was granted access to the files when he visited the court himself. He even photographed at least one of the documents. The second argument: Mr Tomczak claims that the proceedings are not objective, as the supervisory judge made a request to the judge presiding in the case to deliver the judgment as soon as possible, even without the presence of the accused. However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions. The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person. However, the fact, declared by Mr Tomczak, that the judge presiding in the case lives in the same town as the prosecutor against whom Mr Tomczak had previously filed charges does not in itself prevent that judge from acting objectively. In addition, Mr Tomczak has the opportunity to appeal to a higher court and to make a cassation complaint to the Polish Supreme Court. The argument put forward by Mr Tomczak, who was a member of the Polish Parliament in 1999, that his national parliamentary immunity remained a formal obstacle to the criminal proceedings should be duly considered by the Polish judicial authorities. The problematic legal consequence that, according to Polish law, Mr Tomczak might lose his seat in this Parliament has been noted by the Committee on Legal Affairs, and its chairman put an oral question to the Commission. It was answered on 14 January 2008 by Commissioner Frattini, who promised to address the Polish authorities, with the aim of ensuring that Polish law does not discriminate between Members of the European Parliament and national parliamentarians. After the debate with the Commission, the Committee on Legal Affairs took a decision not to recommend the defence of Mr Tomczak’s parliamentary immunity on the above grounds. It is clear that Articles 8 and 9 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities are not applicable in the case of Mr Tomczak. His request should be treated as a request for a decision of the European Parliament to ask for suspension of the proceedings against him, as, for example, is possible under Article 105 of the Polish constitution. Following its established practice, Parliament could decide to defend the immunity of one of its Members if a suspicion existed that the prosecution was based on an intention to prejudice a member’s political activities ( ). There is no clear evidence of this kind in the case of Mr Tomczak."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter; in april 2005 verzocht de heer Tomczak het Europees Parlement zijn immuniteit in een strafzaak te verdedigen. Een jaar later echter besloot het Parlement zijn immuniteit niet te verdedigen. In het licht van deze overwegingen beveel ik aan de immuniteit van de heer Tomczak niet te verdedigen. Op 21 mei 2007 verzocht de heer Tomczak het Europees Parlement opnieuw zijn immuniteit te verdedigen. In dat verzoek bracht de heer Tomczak betreffende dezelfde zaak drie nieuwe argumenten naar voren. In de eerste plaats beklaagt de heer Tomczak zich erover dat de rechtbank van Ostrów hem geen toegang gaf tot de dossiers van de zaak. Na onderzoek van zijn klacht werd echter vastgesteld dat de heer Tomczak toegang had gekregen tot de dossiers toen hij de rechtbank zelf bezocht. Hij heeft zelfs minstens één van de documenten gefotografeerd. In de tweede plaats stelt de heer Tomczak dat de procedure niet objectief verliep aangezien de toezichthoudende rechter de voorzitter van de rechtbank verzocht zo spoedig mogelijk een uitspraak te doen, zelfs bij afwezigheid van de beklaagde. Dit verzoek werd echter gericht nadat de heer Tomczak twaalf keer niet op de zitting was verschenen. In de derde plaats beweert de heer Tomczak dat de rechtbank van Ostrów tegenover hem bevooroordeeld is. De heer Tomczak verklaart dat de voorzitter van de rechtbank in dezelfde stad woont als de aanklager tegen wie de heer Tomczak eerder een klacht had ingediend. Dat belet echter niet dat de rechter niet objectief kan handelen. Bovendien kan de heer Tomczak beroep aantekenen bij een hogere rechtbank en het Pools hooggerechtshof om cassatie verzoeken. Het argument van de heer Tomczak, die in 1999 lid was van het Pools parlement, dat zijn nationale parlementaire immuniteit een formele hinderpaal bleef voor de rechtzaak, dient door de Poolse gerechtelijke autoriteiten in overweging te worden genomen. De Commissie juridische zaken heeft nota genomen van de problematische juridische consequentie dat de heer Tomczak overeenkomstig het Poolse recht zijn zetel in het Parlement kan verliezen. Haar voorzitter heeft de Commissie daarover een mondelinge vraag gesteld, die op 14 januari 2008 door de heer Frattini werd beantwoord. Hij beloofde zich tot de Poolse autoriteiten te richten om ervoor te zorgen dat de Poolse wet niet tussen leden van het Europees Parlement en nationale parlementsleden discrimineert. Na het debat met de Commissie besloot de Commissie juridische zaken de verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Tomczak om de vermelde redenen niet aan te bevelen. Het is duidelijk dat de artikelen 8 en 9 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen in de zaak van de heer Tomczak niet toepasbaar zijn. Zijn verzoek dient te worden behandeld als een verzoek om een beslissing van het Europees Parlement om te verzoeken de procedure tegen hem te schorsen, zoals bijvoorbeeld krachtens artikel 105 van de Poolse grondwet mogelijk is. Overeenkomstig zijn gevestigde praktijk kan het Parlement beslissen de immuniteit van één van zijn leden te verdedigen indien het vermoeden bestaat dat zijn vervolging ten doel heeft zijn politieke activiteiten te schaden.( ). Daarvoor bestaat in het geval van de heer Tomczak geen duidelijke aanwijzing."@nl3
"Panie przewodniczący! W kwietniu 2005 roku Witold Tomczak wnioskował o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Parlamentu Europejskiego w postępowaniu karnym, ale Parlament zdecydował rok później o nieprzyznaniu mu prawa do skorzystania z immunitetu. W świetle powyższych okoliczności, zalecam, by Witold Tomczak nie korzystał z immunitetu. W dniu 21 maja 2007 roku Witold Tomczak ponownie wnioskował o skorzystanie z immunitetu Parlamentu Europejskiego. W nowym wniosku Witold Tomczak przedstawił trzy nowe argumenty dotyczące tej samej sprawy. Pierwszy argument: Witold Tomczak składa zażalenie, że sąd w Ostrowie nie zapewnił mu dostępu do akt sprawy. Jednakże, po zbadaniu jego zażalenia stwierdzono, że Witoldowi Tomczakowi zapewniono dostęp do akt, gdy osobiście odwiedził sąd. Nawet sfotografował co najmniej jeden z dokumentów. Drugi argument: Witold Tomczak twierdzi, że postępowanie nie jest obiektywne, gdyż sędzia nadzorujący wnioskował do sędziego prowadzącego sprawę o wydanie wyroku tak szybko, jak tylko możliwe, nawet bez obecności oskarżonego. Jednakże, wniosek nastąpił po tym, gdy Witold Tomczak nie stawił się na rozprawach sądowych aż 12 razy. Trzeci argument: Witold Tomczak twierdzi, że sąd w Ostrowie jest uprzedzony do jego osoby. Jednakże, fakt przytoczony przez Witolda Tomczaka, że sędzia prowadzący sprawę mieszka w tym samym mieście co prokurator, przeciwko któremu Witold Tomczak wcześniej wystąpił z oskarżeniem, sam w sobie nie przeszkadza sędziemu być obiektywnym. Ponadto, Witold Tomczak ma możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji oraz złożenia kasacji do polskiego Sądu Najwyższego. Argument przedstawiony przez Witolda Tomczaka, który w 1999 r. był posłem polskiego parlamentu, że jego krajowy immunitet parlamentarny pozostawał formalną przeszkodą dla postępowania kryminalnego, powinien być należycie rozpatrzony przez polskie organy sądowe. Problematyczne konsekwencje prawne, że zgodnie z polskim prawem, Witold Tomczak mógłby stracić mandat w niniejszym parlamencie, zostały odnotowane przez Komisję Prawną, a jej przewodniczący przedstawił komisji pytanie ustne. Odpowiedzi udzielił, w dniu 14 stycznia 2008 r., komisarz Franco Frattini, który obiecał zwrócić się do polskich władz w celu zapewnienia, że polskie prawo nie czyni różnicy między posłami do Parlamentu Europejskiego a parlamentarzystami krajowymi. Po debacie z Komisją, Komisja Prawna podjęła decyzję, by z powyższych względów nie zalecać korzystania przez Witolda Tomczaka z immunitetu parlamentarnego. Jest bezsporne, że art. 8 i 9 protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich nie mają zastosowania w sprawie Witolda Tomczaka. Jego wniosek powinien być traktowany jako wniosek o decyzję Parlamentu Europejskiego o wystąpieniu o zawieszenie postępowania przeciwko niemu, jak, na przykład, jest to możliwe na podstawie art. 105 polskiej konstytucji. Zgodnie z ustaloną praktyką, Parlament mógłby zadecydować o skorzystaniu z immunitetu jednego z jego posłów, gdyby istniało podejrzenie, że postępowanie było prowadzone z zamiarem przyniesienia szkody działalności politycznej posła ( . Nie ma bezspornego dowodu, że ma to miejsce w sprawie Witolda Tomczaka."@pl16
"Senhor Presidente, em Abril de 2005, Witold Tomczak pediu que o Parlamento Europeu defendesse a sua imunidade no âmbito de uma acção penal, mas o Parlamento decidiu, um ano mais tarde, não o fazer. À luz destas considerações, recomendo que a imunidade do senhor deputado Tomczak não seja defendida. Em 21 de Maio de 2007, Witold Tomczak voltou a solicitar que o Parlamento Europeu defendesse a sua imunidade. No novo pedido, Witold Tomczak apresentou três novos argumentos relativamente ao mesmo caso. Primeiro argumento: Witold Tomczak queixa-se de que o Tribunal de Ostrów não lhe concedeu acesso às peças do processo. No entanto, após examinar esta queixa, constatou-se que fora concedido a Witold Tomczak acesso às peças do processo quando ele próprio visitou o tribunal. Chegou mesmo a fotografar pelo menos um dos documentos. Segundo argumento: Witold Tomczak afirma que o procedimento carece de objectividade, já que o vice-presidente do Tribunal Distrital solicitou ao juiz que preside ao processo que proferisse a sentença o mais rapidamente possível, mesmo à revelia do arguido. No entanto, esse pedido foi feito depois de Witold Tomczak não ter comparecido a 12 audiências. Terceiro argumento: Witold Tomczak acusa o Tribunal de Ostrów de ser tendencioso. No entanto, o facto declarado por Witold Tomczak de que o juiz que preside ao processo vive na mesma cidade que o procurador contra o qual Witold Tomczak interpusera anteriormente acções judiciais não impede em si mesmo o juiz de agir objectivamente. Além disso, Witold Tomczak tem a possibilidade de apresentar um recurso de cassação ao Supremo Tribunal Polaco. O argumento apresentado por Witold Tomczak, que foi membro do Parlamento polaco em 1999, de que a sua imunidade parlamentar nacional continuava a constituir um obstáculo formal à acção penal deve ser tido em conta pelas autoridades judiciais polacas. A consequência jurídica problemática de que, nos termos do direito polaco, o senhor deputado Tomczak poderá perder o seu lugar neste Parlamento é um aspecto de que a Comissão dos Assuntos Jurídicos já tomou nota e sobre o qual o seu presidente apresentou uma pergunta oral à Comissão. Esta pergunta obteve uma resposta, em 14 de Janeiro, do Senhor Comissário Frattini, que prometeu falar com as autoridades polacas a fim de assegurar que a legislação polaca não faça discriminação entre os deputados do Parlamento Europeu e os parlamentares nacionais. Após o debate com a Comissão, a Comissão dos Assuntos Jurídicos tomou a decisão de não recomendar a defesa da imunidade parlamentar do senhor deputado Tomczak pelos motivos supracitados. É nítido que os artigos 8.º e 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias não se aplicam no caso de Witold Tomczak. O seu pedido deve ser tratado como um pedido de uma decisão do Parlamento Europeu no sentido de solicitar a suspensão do processo contra ele, tal como permite, por exemplo, o artigo 105.º da Constituição polaca. De acordo com a prática estabelecida, o Parlamento pode decidir defender a imunidade de um dos seus deputados se houver suspeita de que o procedimento judicial se baseia na intenção de prejudicar as actividades políticas do deputado em causa ( ). Não existem provas claras deste tipo no caso de senhor deputado Tomczak."@pt17
"Mr President, in April 2005 Mr Tomczak requested that the European Parliament defend his immunity in criminal proceedings, but Parliament decided, a year later, not to defend his immunity. In the light of the above considerations, I recommend that the immunity of Mr Tomczak should not be defended. On 21 May 2007, Mr Tomczak again requested that the European Parliament defend his immunity. In the new request, Mr Tomczak presented three new arguments concerning the same case. The first argument: Mr Tomczak complains that the Court of Ostrów did not grant him access to the files of the case. However, after examination of his complaint, it was found that Mr Tomczak was granted access to the files when he visited the court himself. He even photographed at least one of the documents. The second argument: Mr Tomczak claims that the proceedings are not objective, as the supervisory judge made a request to the judge presiding in the case to deliver the judgment as soon as possible, even without the presence of the accused. However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions. The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person. However, the fact, declared by Mr Tomczak, that the judge presiding in the case lives in the same town as the prosecutor against whom Mr Tomczak had previously filed charges does not in itself prevent that judge from acting objectively. In addition, Mr Tomczak has the opportunity to appeal to a higher court and to make a cassation complaint to the Polish Supreme Court. The argument put forward by Mr Tomczak, who was a member of the Polish Parliament in 1999, that his national parliamentary immunity remained a formal obstacle to the criminal proceedings should be duly considered by the Polish judicial authorities. The problematic legal consequence that, according to Polish law, Mr Tomczak might lose his seat in this Parliament has been noted by the Committee on Legal Affairs, and its chairman put an oral question to the Commission. It was answered on 14 January 2008 by Commissioner Frattini, who promised to address the Polish authorities, with the aim of ensuring that Polish law does not discriminate between Members of the European Parliament and national parliamentarians. After the debate with the Commission, the Committee on Legal Affairs took a decision not to recommend the defence of Mr Tomczak’s parliamentary immunity on the above grounds. It is clear that Articles 8 and 9 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities are not applicable in the case of Mr Tomczak. His request should be treated as a request for a decision of the European Parliament to ask for suspension of the proceedings against him, as, for example, is possible under Article 105 of the Polish constitution. Following its established practice, Parliament could decide to defend the immunity of one of its Members if a suspicion existed that the prosecution was based on an intention to prejudice a member’s political activities ( ). There is no clear evidence of this kind in the case of Mr Tomczak."@ro18
"Pán predsedajúci, v apríli 2005 pán Tomczak požiadal Európsky parlament o ochranu svojej imunity v trestnom konaní. Parlament sa o rok na to rozhodol neposkytnúť mu túto ochranu. Vo svetle uvedených skutočností odporúčam, aby pánovi Tomczakovi nebola poskytnutá ochrana imunity. Dňa 21. mája 2007 pán Tomczak opätovne žiadal Európsky parlament, aby ochránil jeho imunitu. Vo svojej novej žiadosti pán Tomczak uviedol tri nové argumenty súvisiace s tým istým prípadom. Po prvé: Pán Tomczak sa sťažuje, že súd v Ostrówe mu neumožnil nahliadnuť do súdneho spisu. Skúmaním tejto sťažnosti sme zistili, že pán Tomczak mal prístup k spisom počas osobnej návštevy súdu. Dokonca si odkopíroval minimálne jeden z dokumentov v spise. Po druhé: Pán Tomczak tvrdí, že konanie nie je objektívne, keďže dozerajúci sudca požiadal sudcu rozhodujúceho v prípade, aby rozsudok vyniesol čo najskôr, a to aj bez prítomnosti obvineného. Táto žiadosť však bola vznesená až po tom, čo sa pán Tomczak najmenej 12-krát nedostavil na súdne pojednávanie. Po tretie: Pán Tomczak tvrdí, že súd v Ostrówe je voči jeho osobe zaujatý. Avšak skutočnosť, ktorú uvádza pán Tomczak, že sudca pojednávajúci jeho prípad žije v tom istom meste ako prokurátor, voči ktorému pán Tomczak v minulosti podal trestné oznámenie, sama o sebe neznamená, že sudca rozhoduje neobjektívne. Okrem toho pán Tomczak má možnosť obrátiť sa na vyšší súd a podať kasačné odvolanie na poľský najvyšší súd. Argument predložený pánom Tomczakom, ktorý bol od roku 1999 poslancom poľského parlamentu, že jeho poslanecká imunita zostáva formálnou prekážkou trestného konania, by mal byť dôsledne prešetrený poľskými súdmi. Problematickým právnym dôsledkom je, že podľa poľských zákonov môže pán Tomczak stratiť svoj mandát v tomto parlamente. Táto otázka bola preskúmaná Výborom pre právne veci a predseda výboru vzniesol otázku na ústne zodpovedanie smerom ku Komisii. Otázka bola zodpovedaná dňa 14. januára 2008 komisárom Frattinim, ktorý sa zaviazal, že sa v tejto veci obráti na poľské úrady a vyzve ich, aby poľský zákon nerozlišoval medzi poslancami národného a Európskeho parlamentu. Po diskusii s Komisiou prijal Výbor pre práve veci rozhodnutie neodporučiť ochranu poslaneckej imunity pána Tomczaka na základe vyššie uvedených dôvodov. Je zrejmé, že články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa nevzťahujú na prípad pána Tomczaka. Jeho žiadosť by mala byť prerokúvaná ako žiadosť o rozhodnutie Európskeho parlamentu o vznesení žiadosti na zrušenie trestného konania voči jeho osobe, ako to umožňuje napríklad článok 15 poľskej ústavy. Podľa bežného postupu by Parlament mohol rozhodnúť, že bude chrániť imunitu svojho poslanca v prípade, ak by existovalo podozrenie, že trestné konanie voči nemu je založené na prenasledovaní pre jeho politické aktivity ( ). Neexistujú žiadne jasné dôkazy o tom, že by k tomu došlo v prípade pána Tomczaka."@sk19
"Gospod predsednik, aprila 2005 je gospod Tomczak zaprosil Parlament za zaščito svoje imunitete v kazenskem postopku, vendar je Parlament leto kasneje sklenil, da njegove imunitete ne bo zaščitil. V skladu z omenjenimi navedbami priporočam, da Evropski parlament ne zaščiti poslanske imunitete gospoda Tomczaka. Gospod Tomczak je 21. maja 2007 ponovno prosil Evropski parlament za zaščito svoje imunitete. V novi prošnji je gospod Tomczak predstavil tri nove argumente v zvezi z istim primerom. Prvi argument: gospod Tomczak se je pritožil, da mu sodišče v kraju Ostrów ni odobrilo dostopa do sodnih spisov o tej zadevi. Vendar je bilo po pregledu njegove prošnje ugotovljeno, da je bil gospodu Tomczaku odobren dostop do sodnih spisov, ko je sam prišel na sodišče. Celo fotografiral je vsaj enega od dokumentov. Drugi argument: gospod Tomczak trdi, da postopek ni objektiven, saj je nadzorni sodnik pozval sodnika, ki je predsedoval v primeru, da čim prej izda sodno odločbo, celo brez prisotnosti obtoženega. Vendar je bila ta zahteva izdana po tem, ko se gospod Tomczak dvanajstkrat ni zglasil na obravnavah sodišča. Tretji argument: gospod Tomczak trdi, da ima sodišče iz kraja Ostrów glede njega predsodke. Vendar dejstvo, ki ga je navedel gospod Tomczak, da sodnik, ki je predsedoval v primeru, živi v istem kraju kot tožilec, proti kateremu je v preteklosti vložil obtožnico, samo po sebi ne preprečuje temu sodniku, da bi odločal objektivno. Poleg tega se je imel gospod Tomczak možnost pritožiti na višje sodišče in vložiti kasacijsko pritožbo na poljsko vrhovno sodišče. Poljski pravosodni organi morajo ustrezno preučiti argument, ki ga je predložil gospod Tomczak, ki je bil leta 1999 poslanec v poljskem parlamentu, da je njegova nacionalna poslanska imuniteta ostala uradna ovira v kazenskem postopku. Odbor za pravne zadeve je prepoznal problematično pravno posledico, da lahko v skladu s poljsko zakonodajo gospod Tomczak izgubi svoj sedež v tem parlamentu, njegov predsednik pa je Komisiji predložil vprašanje za ustni odgovor. Odgovor je 14. januarja 2008 podal komisar Frattini, ki je obljubil, da bo nagovoril poljske organe z namenom zagotovitve, da poljska zakonodaja ne bo razlikovala med poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi poslanci. Po razpravi s Komisijo je odbor za pravne zadeve sprejel odločitev, da ne priporoči zaščite poslanske imunitete gospoda Tomczaka na omenjeni podlagi. Jasno je, da se člena 8 in 9 protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ne moreta uporabiti v primeru gospoda Tomczaka. Njegovo zahtevo je treba obravnavati kot prošnjo Evropskemu parlamentu, naj sprejme sklep, da zaprosi za začasno prekinitev postopka proti njemu, kot na primer to omogoča člen 105 poljske ustave. V skladu z ustaljeno prakso bi se Evropski parlament lahko odločil, da zaščiti imuniteto enega svojih poslancev, če bi obstajal sum, da je namen pregona oškodovanje poslančevega političnega delovanja . V primeru poslanca Tomczaka ni očitnih dokazov za to."@sl20
"Herr talman! I april 2005 begärde Witold Tomczaks att Europaparlamentet skulle fastställa hans immunitet vid straffrättsliga förfaranden, men parlamentet beslöt ett år senare att inte fastställa hans immunitet. Med tanke på ovanstående överväganden rekommenderar jag att Witold Tomczaks immunitet inte fastställs. Den 21 maj 2007 begärde Tomczak återigen att parlamentet skulle fastställa hans immunitet. I den nya begäran presenterade Tomczak tre nya argument i ärendet. Argument nummer ett: Witold Tomczak klagar över att domstolen i Ostrów inte gav honom tillträde till handlingarna i ärendet. Efter granskning av denna klagan framkom det dock att Tomczak fick tillgång till handlingarna när han personligen besökte domstolen. Han fotograferade till och med minst ett av dokumenten. Argument nummer två: Tomczak hävdar att förfarandena inte är objektiva, eftersom den övervakande domaren gjorde en framställan till den domare som handhar målet om att domen skulle avges snarast möjligt, även om den anklagade inte var närvarande. Denna begäran ställdes dock först då Tomczak underlåtit att infinna sig inför rätta inte mindre än tolv gånger. Argument nummer tre: Tomczak påstår att domstolen i Ostrów är emot honom personligen. Det faktum, som herr Tomczak påtalar, att domaren i målet bor i samma stad som åklagaren, mot vilken Tomczak tidigare hade väckt talan, innebär dock inte i sig att denne domare inte kan agera objektivt. Dessutom har Tomczak möjlighet att överklaga till högre instans och lämna in en begäran om upphävande till Högsta domstolen i Polen. Tomczak var ledamot av Polens parlament 1999, och det argument han för fram om att hans nationella parlamentariska immunitet utgjorde ett formellt hinder för de straffrättsliga förfarandena bör i rimlig grad övervägas av den polska rättsmyndigheten. Den problematiska rättsliga följden att Tomczak enligt polsk lag kan förlora sin plats i Europaparlamentet har uppmärksammats av utskottet för rättsliga frågor. Utskottets ordförande har ställt en muntlig fråga till kommissionen. Den besvarades den 14 januari 2008 av kommissionsledamot Franco Frattini, som lovade att vända sig till de polska myndigheterna i avsikt att se till att polsk lag inte gör någon åtskillnad mellan ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentariker. Efter debatten med kommissionen beslutade utskottet för rättsliga frågor att inte rekommendera fastställelse av Witold Tomczaks parlamentariska immunitet av ovan nämnda skäl. Det är tydligt att artiklarna 8 och 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier inte är tillämpliga i fallet Witold Tomczak. Hans begäran bör behandlas som en begäran om ett beslut från Europaparlamentet att be om uppskov med förfarandena mot honom, vilket t.ex. är möjligt enligt artikel 105 i den polska konstitutionen. I enlighet med etablerad praxis kan parlamentet besluta att fastställa immunitet för en ledamot om misstanke finns om att ett åtal baserats på en avsikt att skada en ledamots politiska verksamhet ( ). Det finns inga klara bevis för att så har skett i fallet Tomczak."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aloyzas Sakalas,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"fumus persecutionis"18,5,15,1,19,14,16,11,7,22,10,3,4,21,17,12,8
"fumus persecutionis)."13
"rapporteur"18,15,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph