Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, could I support my colleague and urge the Commission not to keep picking rows with different sections of the Irish authorities for the next few months, because we have a rather important job on hand? Need I spell out exactly what will be required of the Irish in relation to the Lisbon Treaty? I rise particularly to complain about the way the officials have picked on the REPS payment system in Ireland. For over 14 years the Department of Agriculture authorities in Ireland – with the acquiescence of the Commission – had a scheduled payment of the Rural Environment Protection Scheme payments to thousands of farmers and their families. Now this year, in the last month, the Commission have decided that it cannot be paid now, it must be paid at the end of the year. Please do not pick rows with Irish farmers or any section in Ireland this year above all years, and let them have the monies they are entitled to have, in the way they have been paid for over 14 years now. Now is not the time to pick rows. Please hear us."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mohla bych podpořit svého kolegu a naléhavě vyzvat Komisi, aby přestala v příštích měsících vyhledávat konflikty s různými irskými orgány, protože mám před sebou poměrně důležitou práci? Musím připomínat, co přesně se očekává od Irů ve vztahu k Lisabonské smlouvě? Zejména se chci ohradit proti způsobu, jakým se úředníci zaměřili na systém plateb REPS v Irsku. 14 let orgány ministerstva zemědělství v Irsku – se souhlasem Komise – plánovaly platby v rámci programu pro ochranu životního prostředí venkova tisícům zemědělců a jejich rodinám. Letos v posledním měsíci Komise rozhodla, že platby nemohou být vyplaceny nyní, ale že musí být vyplaceny až na konci roku. Nevyhledávejte prosím – letos spíše než v kterémkoli jiném roce – spory s irskými zemědělci ani žádnou jinou skupinou irského obyvatelstva a nebraňte jim v přístupu k penězům, na které mají nárok, způsobem, který se uplatňuje už 14 let. Toto není čas na vyhledávání sporů. Vyslyšte nás prosím."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne støtte min kollega og opfordre Kommissionen til ikke at vedblive med at yppe kiv med forskellige irske myndigheder i de kommende måneder, for vi står over for en temmelig vigtig opgave. Behøver jeg at skære ud i pap, hvad der kræves af irerne i forbindelse med Lissabontraktaten? Jeg har taget ordet for at klage over den måde, hvorpå tjenestemændene har slået ned på REPS-betalingsordningen i Irland. I over 14 år har det irske landbrugsministeriums myndigheder - med Kommissionens billigelse - udbetalt penge til tusindvis af landbrugere og deres familier under ordningen Rural Environment Protection Scheme. I år, i den seneste måned, har Kommissionen besluttet, at pengene ikke kan udbetales nu, men skal udbetales ved årets udgang. Vær så venlig ikke at yppe kiv med de irske landbrugere eller andre i Irland i dette af alle år, og lad dem få de penge, som de er berettigede til, på samme måde, som de har fået dem i de sidste 14 år. Det er ikke det rette tidspunkt at yppe kiv på. Jeg håber, at De forstår."@da2
"Herr Präsident! Dürfte ich meinem Kollegen beipflichten und die Kommission mit Nachdruck auffordern, sich in den nächsten Monaten nicht immer wieder mit verschiedenen Abteilungen der irischen Behörden herumzustreiten, da wir gerade ziemlich wichtige Aufgaben zu erfüllen haben? Muss ich ganz genau erklären, was von den Iren in Bezug auf den Vertrag von Lissabon verlangt werden soll? Ich habe mich vor allem deswegen erhoben, weil ich mich über die Art und Weise beschweren will, wie die Beamten immer wieder auf dem REPS-Zahlungssystem in Irland herumhacken. Schon seit mehr als vierzehn Jahren leisten die Behörden des irischen Landwirtschaftsministeriums – mit der Zustimmung der Kommission – termingerecht Zahlungen im Rahmen der Regelung zum Schutz der ländlichen Umwelt, genannt REPS, an Tausende von Landwirten und deren Familien. In diesem Jahr nun, im letzten Monat, hat die Kommission beschlossen, dass die REPS-Zahlungen nicht jetzt geleistet werden können, sondern erst am Ende des Jahres. Bitte suchen Sie nicht ständig Zank mit den irischen Landwirten oder mit anderen Bereichen in Irland, vor allem nicht in diesem Jahr, sondern geben Sie den Leuten die Gelder, die ihnen zustehen, so, wie dies über vierzehn Jahre lang der Fall war, nämlich jetzt. Es ist jetzt keine Zeit für Streitereien. Bitte hören Sie auf uns."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να υποστηρίξω τον συνάδελφό μου και να παροτρύνω την Επιτροπή να μην αρχίσει καβγάδες με διαφορετικούς τομείς των ιρλανδικών αρχών για τους επόμενους μήνες, γιατί έχουμε ένα μάλλον σημαντικό έργο να επιτελέσουμε; Χρειάζεται να αναλύσω ακριβώς όσα θα απαιτούνται από τους Ιρλανδούς σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας; Θα ήθελα, κυρίως, να καταγγείλω τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματούχοι άλλαξαν το σύστημα πληρωμών REPS στην Ιρλανδία. Για πάνω από 14 έτη οι αρχές του Υπουργείου Γεωργίας της Ιρλανδίας –με τη συγκατάθεση της Επιτροπής– κατέβαλλαν τακτικά τις πληρωμές βάσει του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου στους γεωργούς και τις οικογένειές τους. Φέτος, τον τελευταίο μήνα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι επί του παρόντος δεν μπορούν να καταβληθούν και ότι πρέπει να καταβληθούν στο τέλος του έτους. Σας παρακαλώ, μην αρχίζετε καβγάδες με τους ιρλανδούς γεωργούς ή με οποιονδήποτε τομέα της Ιρλανδίας φέτος περισσότερο από κάθε άλλο έτος, και επιτρέψτε τους να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται κατά τον τρόπο με τον οποίο τα ελάμβαναν για πάνω από 14 έτη. Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε καβγάδες. Παρακαλώ, ακούστε μας."@el10
"Señor Presidente, me gustaría apoyar a mi colega y rogar a la Comisión que deje de crear disputas con las diferentes secciones de las autoridades irlandesas durante los próximos meses, porque el asunto que tenemos entre manos es importante. ¿Hace falta que exponga claramente lo que se exigirá a los irlandeses en relación con el Tratado de Lisboa? Protesto especialmente por la manera en la que los funcionarios han abordado el sistema de pagos del REPS en Irlanda. Durante más de 14 años, las autoridades del Departamento de Agricultura irlandés —con el acuerdo de la Comisión— han programado los pagos del REPS a miles de dueños de explotaciones agrícolas y a sus familias. Este año, en el último mes, la Comisión decide que no se puede pagar ahora, que se debe pagar a fin de año. Por favor, no creen disputas con los agricultores irlandeses ni con ningún otro sector en Irlanda, sobre todo no este año, y permítanles recibir el dinero al que tienen derecho, como se ha hecho durante más de 14 años. Ahora no es el momento de crear disputas. Por favor, escúchennos."@es21
"Hr president, kas võiksin toetada oma kolleegi ja paluda komisjonil mitte jätkata paari lähema kuu jooksul vägikaikavedu Iirimaa eri valdkondade ametivõimudega, sest meil on käsil üpris tähtis töö? Kas on tarvis üksikasjalikult üles lugeda, mida nõutakse Iirimaalt seoses Lissaboni lepinguga? Põhiliselt tahan ma kaevata selle üle, kuidas ametnikud käituvad REPSi otsemaksete kavaga Iirimaal. le 14 aasta on Iirimaa põllumajandusministeerium komisjoni nõusolekul reguleerinud maakeskkonna kaitse kava (REPS) kohase toetuse väljamaksmist tuhandetele põllumajandusettevõtjatele ja nende perekondadele. Nüüd, käesoleval aastal, otsustas komisjon, et seda ei maksta välja praegu, vaid aasta lõpus. Palun lõpetage vägikaikavedu Iiri põllumajandusettevõtjatega või mis tahes Iirimaa osaga ja laske neil saada see raha, mida neil on õigus saada, samamoodi nagu neile on makstud nüüd juba rohkem kui 14 aastat. Praegu pole aeg vägikaigast vedada. Palun võtke meid kuulda."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan tukea kollegaani ja pyytää komissiolta, ettei se ryhtyisi riitelemään Irlannin eri viranomaistahojen kanssa seuraavina kuukausina, koska meillä on tehtävänämme varsin tärkeää työtä. Onko minun todella tarpeen selittää juurta jaksain, mitä irlantilaisilta vaaditaan Lissabonin sopimusta koskevassa asiassa? Haluan tuoda erityisesti esiin tavan, jolla virkamiehet ovat aiheuttaneet haittaa maaseutuympäristön suojeluohjelman (REPS) maksujärjestelmälle Irlannissa. Irlannin maatalousministeriön virkamiehet ovat 14 vuoden ajan – komission suostumuksella – päättäneet aikataulusta, jonka mukaan maaseutuympäristön suojeluohjelman maksut suoritetaan tuhansille viljelijöille ja heidän perheilleen. Tänä vuonna, viime kuussa, komissio päätti, ettei maksuja suoriteta nyt vaan vasta vuoden lopussa. Olkaa hyvät älkääkä ryhtykö riitelemään irlantilaisten maanviljelijöiden tai minkään irlantilaistahon kanssa tänä vuonna näiden kaikkien vuosien jälkeen. Maksakaa viljelijöille ne rahat, joihin heillä on oikeus, kuten olette tehneet jo 14 vuoden ajan. Nyt ei ole aika ryhtyä riitelemään. Olkaa hyvät ja kuunnelkaa meitä."@fi7
"Monsieur le Président, puis-je soutenir mon collègue et inviter la Commission à ne pas se quereller avec différentes sections des autorités irlandaises pour les prochains mois, parce que nous avons un job plutôt important sur les bras? Dois-je décrire en détail ce que l’on attend des Irlandais dans le cadre du traité de Lisbonne? Je m’insurge particulièrement contre la façon avec laquelle les fonctionnaires ont attaqué le système de paiement PPER en Irlande. Pendant plus de 14 ans, avec l’acquiescement de la Commission, le département de l’agriculture en Irlande avait arrêté un calendrier des paiements du programme de protection de l’environnement rural à des milliers de fermiers et à leurs familles. Et voilà que cette année, au cours du dernier mois, la Commission a décidé qu’on ne pouvait pas payer maintenant, et qu’il fallait payer à la fin de l’année. S’il vous plaît, ne vous fâchez pas avec les fermiers irlandais ou tout autre département en Irlande après toutes ces années et payez-leur les montants auxquels ils ont droit puisqu’ils ont été payés de la sorte pendant 14 ans. L’heure n’est pas aux querelles. Merci de nous entendre."@fr8
"Elnök úr! Engedje meg, hogy támogatásomról biztosítsam a kollégámat, és arra ösztönözzem a Bizottságot, hogy ne próbálja összeugrasztani az ír hatóságok különböző részlegeit a következő hónapok folyamán, hiszen nagyon fontos feladatot kell végre hajtanunk. Ugye nem kell részleteznem, hogy mik az elvárások az írekkel szemben a Lisszaboni Szerződés kapcsán? Különösen azzal a móddal kapcsolatban szeretnék panaszt tenni, amellyel a tisztviselők támadják az Írországban működő REPS rendszert. Több mint 14 évig az ír Mezőgazdasági Minisztérium hatóságai – a Bizottság beleegyezésével – ütemezett módon fizették ki a Vidéki Környezetvédelmi Rendszerben megítélt összegeket több ezer termelőnek és azok családjainak. Most az év elmúlt hónapja során a Bizottság úgy döntött, hogy nem tudja most kifizetni ezeket az összegeket, hanem csak az év végén kerülhet erre sor. Kérem, az összes év közül, ne az ideiben próbálják meg összeugrasztani az ír termelőket, vagy Írország bármely részét, hadd kapják meg jogos pénzeiket, úgy, ahogyan ez az elmúlt 14 év során is történt. Most nem szabad vitákat provokálni. Kérem, hallják meg, amit mondunk!"@hu11
"Signor Presidente, vorrei appoggiare il collega e invitare la Commissione a non continuare a litigare con i diversi rami delle autorità irlandesi nei prossimi mesi. Abbiamo infatti un lavoro piuttosto importante da svolgere. Devo forse specificare esattamente cosa sarà richiesto agli irlandesi dal Trattato di Lisbona? Intervengo in particolare per deplorare il modo in cui i funzionari hanno preso di mira il sistema di pagamento REPS in Irlanda. Per oltre 14 anni il dipartimento delle autorità agricole in Irlanda – con l’acquiescenza della Commissione – aveva programmato un pagamento nell’ambito dei pagamenti erogati a titolo del piano per la tutela dell’ambiente rurale (REPS) a favore di migliaia di agricoltori e delle loro famiglie. Quest’anno, in quest’ultimo mese, la Commissione ha deciso che il pagamento non poteva essere effettuato adesso, ma alla fine dell’anno. Vi prego di non prendere di mira gli agricoltori irlandesi o altre persone in Irlanda quest’anno, ma consentite loro di ricevere il denaro cui hanno diritto, nel modo in cui l’hanno ricevuto per oltre 14 anni. Adesso non è il momento di litigare. Vi chiedo di ascoltarci."@it12
"Gerb. pirmininke, ar galėčiau palaikyti savo kolegą ir primygtinai siūlyti Komisijai netęsti ginčo su skirtingais Airijos valdžios institucijų skyriais kelis ateinančius mėnesius, nes čia pat turime gana svarbų darbą? Ar reikia man tiksliai išaiškinti, ko bus reikalaujama iš airių dėl Lisabonos sutarties? Ypač reiškiu nepasitenkinimą dėl to, kaip pareigūnai prikibo prie REPS išmokų sistemos Airijoje. Daugiau kaip 14 metų Žemės ūkio departamento Airijoje vadovybė su tyliu Komisijos sutikimu buvo suplanavusi Kaimo aplinkos apsaugos schemos išmokų mokėjimą tūkstančiams ūkininkų ir jų šeimoms. O šių metų praėjusį mėnesį Komisija nusprendė, kad išmokų negalima išmokėti dabar ir kad jas reikia išmokėti metų pabaigoje. Prašome nekelti ginčo su Airijos ūkininkais ar kokiu nors skyriumi Airijoje būtent šiais metais, ir tegu jie gauna pinigų sumas, kurias jie turi teisę turėti, taip, kaip jiems buvo išmokama daugiau kaip 14 metų. Dabar ne laikas kelti ginčus. Prašome išgirsti mus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vai drīkstu atbalstīt kolēģi un mudināt Komisiju nākamo mēnešu laikā nekonfliktēt ar Īrijas iestādēm, jo mums ir darāms diezgan svarīgs darbs? Vai man precīzi jāizklāsta, kas tiks prasīts no Īrijas attiecībā uz Lisabonas līgumu? It īpaši es runāju par sūdzībām par veidu, kādā ierēdņi ir ķērušies pie maksājumu sistēmas Īrijā. Vairāk nekā 14 gadus Īrijas Lauksaimniecības departaments ar Komisijas piekrišanu plānoja Lauksaimniecības vides aizsardzības sistēmas maksājumus tūkstošiem fermeru un viņu ģimenēm. Šogad pagājušajā mēnesī Komisija nolēma, ka tagad maksāt nevar, ka ir jāmaksā gada beigās. Lūdzu, šogad vairāk nekā citus gadus nestrīdieties ar Īrijas lauksaimniekiem vai jebkuru citu nozari, un dodiet viņiem naudu, kuru viņiem ir tiesības saņemt, tādā veidā, kādā tā ir maksāta vairāk nekā 14 gadus. Tagad nav laika strīdiem. Lūdzu, uzklausiet mūs!"@lv13
"Mr President, could I support my colleague and urge the Commission not to keep picking rows with different sections of the Irish authorities for the next few months, because we have a rather important job on hand? Need I spell out exactly what will be required of the Irish in relation to the Lisbon Treaty? I rise particularly to complain about the way the officials have picked on the REPS payment system in Ireland. For over 14 years the Department of Agriculture authorities in Ireland – with the acquiescence of the Commission – had a scheduled payment of the Rural Environment Protection Scheme payments to thousands of farmers and their families. Now this year, in the last month, the Commission have decided that it cannot be paid now, it must be paid at the end of the year. Please do not pick rows with Irish farmers or any section in Ireland this year above all years, and let them have the monies they are entitled to have, in the way they have been paid for over 14 years now. Now is not the time to pick rows. Please hear us."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik steun mijn college en verzoek de Commissie in de komende maanden geen relletjes te blijven uitlokken met verschillende onderdelen van de Ierse autoriteiten, aangezien wij een belangrijke taak voor ons hebben liggen. U weet wat met betrekking tot het Verdrag van Lissabon van de Ieren verwacht wordt. Ik kom in het bijzonder tussenbeide om de manier te hekelen waarop de ambtenaren het REPS-betalingsstelsel in Ierland hebben aangevallen. Gedurende meer dan veertien jaar betaalde het ministerie van Landbouw in Ierland met de goedkeuring van de Commissie de betalingen in het kader van het programma voor de bescherming van het landelijk milieu volgens plan aan duizenden landbouwers en hun gezinnen. In de voorbije maand heeft de Commissie besloten dat de betalingen niet nu, maar op het einde van het jaar dienen te worden gedaan. Ik verzoek u geen problemen te veroorzaken met Ierse landbouwers of wie dan ook in Ierland en hun het geld te gunnen waarop zij recht hebben, op de wijze waarop dat al veertien jaar gebeurt. Vooral dit jaar kan dat niet."@nl3
"Panie przewodniczący! Czy mogę poprzeć mojego kolegę i wezwać Komisję do zaprzestania przez następnych kilka miesięcy wszczynania konfliktów z różnymi działami władz irlandzkich, gdyż mamy teraz do wykonania dość ważne zadanie? Czy muszę dokładnie wyjaśniać, czego będzie się oczekiwać od Irlandczyków w związku z Traktatem Lizbońskim? Mam szczególne powody do narzekania na sposób, w jaki urzędnicy dobrali się do systemu płatności programu ochrony środowiska wiejskiego w Irlandii. Przez ponad 14 lat władze Departamentu Rolnictwa w Irlandii - za przyzwoleniem Komisji - przeprowadzały·planowe·wypłaty·z tytułu programu ochrony środowiska wiejskiego dla tysięcy farmerów i ich rodzin. W tym roku, w zeszłym·miesiącu, Komisja zdecydowała, że to nie może być wypłacone teraz, że musi to być wypłacone na koniec roku. Proszę nie wszczynać, szczególnie w tym roku, konfliktów z irlandzkimi farmerami, ani z żadnym innym sektorem w Irlandii i pozwolić im otrzymać pieniądze, do których są uprawnieni w sposób, w jaki mieli je wypłacane przez ponad 14 lat. Teraz nie jest czas na wszczynanie konfliktów. Proszę nas posłuchać."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de manifestar o meu apoio ao meu colega e instar a Comissão a não implicar constantemente com diferentes autoridades irlandesas durante os próximos meses, porque temos uma tarefa bastante importante em mãos. Será necessário eu explicar exactamente o que irá ser exigido aos Irlandeses no que se refere ao Tratado de Lisboa? Tomo a palavra, especialmente, para me queixar da forma como os funcionários têm implicado com o sistema de pagamentos efectuados na Irlanda no âmbito do programa de protecção do ambiente rural. Durante mais de 14 anos, as autoridades do Ministério da Agricultura da Irlanda - com o consentimento da Comissão - tiveram um calendário para efectuar esses pagamentos a milhares de agricultores e às suas famílias. Agora, este ano, no mês passado, a Comissão decidiu que esses pagamentos não podem ser efectuados nesta altura e que têm de ser efectuados no fim do ano. Por favor não arranjem discussões com os agricultores irlandeses nem com segmento nenhum da sociedade irlandesa, este ano, muito especialmente, e deixem-nos receber o dinheiro a que têm direito como sempre aconteceu ao longo de 14 anos. Não é o momento de arranjar discussões."@pt17
"Mr President, could I support my colleague and urge the Commission not to keep picking rows with different sections of the Irish authorities for the next few months, because we have a rather important job on hand? Need I spell out exactly what will be required of the Irish in relation to the Lisbon Treaty? I rise particularly to complain about the way the officials have picked on the REPS payment system in Ireland. For over 14 years the Department of Agriculture authorities in Ireland – with the acquiescence of the Commission – had a scheduled payment of the Rural Environment Protection Scheme payments to thousands of farmers and their families. Now this year, in the last month, the Commission have decided that it cannot be paid now, it must be paid at the end of the year. Please do not pick rows with Irish farmers or any section in Ireland this year above all years, and let them have the monies they are entitled to have, in the way they have been paid for over 14 years now. Now is not the time to pick rows. Please hear us."@ro18
"Pán predsedajúci, mohla by som podporiť svojho kolegu a vyzvať Komisiu, aby si počas najbližších mesiacov nezačínala hádky s rôznymi írskymi úradmi? Máme totiž pred sebou jedno pomerne dôležité rozhodnutie. Je naozaj treba, aby som nahlas hovorila o tom, čo sa od Írov vyžaduje v súvislosti s Lisabonskou zmluvou? Chcem predovšetkým vyjadriť svoje výhrady k spôsobu, akým sa predstavitelia Únie pustili do systému platieb v rámci schémy ochrany vidieckeho životného prostredia. Počas takmer 14 rokov írske ministerstvo poľnohospodárstva – so súhlasom Komisie – plánovalo platby v rámci schémy pre tisícky farmárov a ich rodiny. Minulý mesiac sa Komisia rozhodla, že platby nemôžu byť uhradené teraz, ale až na konci roka. Prosím, nezačínajte hádky s írskymi farmármi ani inými odvetviami v Írsku, najmä nie tento rok, a dajte im peniaze, na ktoré majú nárok v súlade s postupom, ktorý sa používa už 14 rokov. Teraz nie je čas na hádky. Prosím, vypočujte nás. <BRK>"@sk19
"Gospod predsednik, rada bi podprla kolega in pozvala Komisijo, naj nenehno ne išče prepirov z različnimi oddelki irskih organov v naslednjih nekaj mesecih, saj imamo precej pomembno nalogo. Ali moram natančno pojasniti, kaj se bo zahtevalo od Ircev v zvezi z lizbonsko pogodbo? Zlasti nasprotujem načinu, kako so uradniki obravnavali irski plačilni sistem iz programa zaščite okolja na podeželju. Že več kot 14 let organi oddelka za kmetijstvo na Irskem – s privolitvijo Komisije – v določenem obdobju več tisoč kmetom in njihovim družinam plačujejo zneske v okviru programa zaščite okolja na podeželju. V zadnjem mesecu tega leta pa se je Komisija odločila, da se jih ne more izplačati zdaj, temveč na koncu leta. Prosim, da zlasti to leto ne iščete prepirov z irskimi kmeti ali drugimi skupinami ter jim pustite, da dobijo denar, do katerega so upravičeni, tako kot v zadnjih 14 letih. Zdaj ni čas za spore. Prosim, upoštevajte nas."@sl20
"Herr talman! Jag vill stödja min kollega och uppmana kommissionen att inte hålla på och bråka med olika avdelningar hos de irländska myndigheterna under de närmaste månaderna, eftersom vi har ett ganska viktigt jobb framför oss. Behöver jag vara tydligare med vad som krävs av irländarna när det gäller Lissabonfördraget? Jag vill speciellt klaga på det sätt på vilket tjänstemännen har slagit ner på utbetalningssystemet för REPS, ordningen för skydd av landsbygdsmiljön, i Irland. I över fjorton år har jordbruksdepartementet i Irland – med kommissionens samtycke – haft en schemalagd utbetalning av REPS-ersättningarna till tusentals bönder och deras familjer. Nu i år, förra månaden, beslutade kommissionen att pengarna inte ska betalas ut nu utan i slutet av året. Jag ber er att inte bråka med de irländska bönderna eller någon annan grupp i Irland i år av alla år, och att ni låter dem få de pengar de har rätt till, på samma sätt som de har utbetalats i över fjorton år nu. Det är inte rätt tid att sätta igång bråk nu. Var snälla och lyssna på oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph