Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, en droit international, c’est très clair. À propos du Kosovo, il y a un État lorsqu’il y a: premièrement une population, deuxièmement un territoire, troisièmement des services publics. Il n’y a pas de services publics au Kosovo, la preuve c’est que la Commission européenne doit y aller. Le seul service qui fonctionne est celui de la mafia. Un État est souverain lorsque sa compétence est plénière. La preuve, le Président du Parlement nous a dit, tout à l’heure, que la compétence du Kosovo était en souveraineté surveillée. Un État est souverain lorsque sa compétence est autonome en grec, c’est-à-dire qu’il décide lui-même de ce qu’il fait. Or là, c’est l’OTAN, ce sont les États-Unis qui décident. Un État est souverain lorsque sa compétence est exclusive. Or, sur le territoire du Kosovo, il y a différentes forces, il n’y a pas une seule force. Un État est souverain lorsqu’il respecte le principe de l’ de l’intangibilité des frontières. Autrement dit, aucun des caractères du droit international pour être souverain n’existe au Kosovo. Alors pourquoi? Parce qu’après les États voyous, après les États mafieux, on a inventé les États laboratoires, où la Commission européenne teste et invente le fédéralisme par désagrégation."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mezinárodní právo mluví v této věci jednoznačně. Pokud jde o Kosovo, může stát existovat, pokud má za prvé obyvatelstvo, za druhé území a za třetí veřejné služby. V Kosovu nejsou veřejné služby, což si Komise může ověřit, pokud se tam vypraví. Jediná služba, která zde funguje, je mafie. Stát je svrchovaný, pokud plně vykonává své pravomoci. Doklady však ukazují, jak nám právě řekl předsedající Parlamentu, že výkon pravomoci v Kosovu je ve stavu svrchovanosti pod dohledem. Stát je svrchovaný, pokud je jeho pravomoc nezávislá, řecky to znamená, pokud sám může rozhodovat o tom, co učiní. V Kosovu rozhoduje NATO a Spojené státy. Stát je svrchovaný, pokud je jeho pravomoc výlučná. Na území Kosova však působí mnoho sil, nikoli jedna. Stát je svrchovaný, pokud respektuje zásadu neporušitelnosti hranic. Jinými slovy, Kosovo neplní žádné z kritérií svrchovaného státu podle mezinárodního práva. A proč? Protože po zakládání zločineckých a gangsterských států nyní vymýšlíme laboratorní státy, v nichž Evropská komise testuje a vynalézá federalismus prostřednictvím rozdělování zemí."@cs1
"Hr. formand! Folkeretten er ret klar på dette punkt. Hvad Kosovo angår, er en stat for det første karakteriseret ved at have en befolkning, for det andet et territorium og for det tredje offentlige myndigheder. Der er ingen offentlige myndigheder i Kosovo, og Kommissionen behøver blot at tage dertil for at indse det. Den eneste myndighed, der fungerer i Kosovo, er mafiaen. En stat er selvstændig, når den har fuld myndighedskompetence. Kosovo har, som formanden for Parlamentet netop sagde, haft kompetence som en stat med overvåget selvstændighed. En stat er selvstændig, når dens kompetence er uafhængig, "autonomos" på græsk, dvs. at den selv kan bestemme, hvad den vil gøre. I Kosovo er det NATO og USA, der bestemmer. En stat er selvstændig, når den har enekompetence. I Kosovo er der imidlertid flere magthavere - der er ikke kun én. En stat er selvstændig, når den overholder princippet om uti possidetis, grænsernes ukrænkelighed. Med andre ord opfylder Kosovo ingen af de kriterier, der kendetegner en selvstændig stat i henhold til folkeretten. Og hvorfor? Fordi efter at have skabt slyngelstater og mafiastater er vi nu i gang med at skabe forsøgsstater, hvor Kommissionen afprøver og skaber føderalisme ved at opløse lande."@da2
"Herr Präsident! Völkerrechtlich gesehen ist die Sache ganz klar. Was das Kosovo betrifft, so gilt ein Staat als existent, wenn Folgendes gegeben ist: erstens eine Bevölkerung, zweitens ein Territorium, drittens öffentliche Dienste. Im Kosovo gibt es keine öffentlichen Dienste; die Kommission braucht sich nur dorthin zu begeben, um sich davon zu überzeugen. Der einzige Dienst, die funktioniert, ist die der Mafia. Ein Staat ist souverän, wenn er uneingeschränkte Hoheitsgewalt besitzt. Wie es damit bestellt ist, hat der Parlamentspräsident vorhin gesagt: nämlich dass es sich beim Kosovo um eine überwachte Souveränität handelt. Ein Staat ist souverän, wenn seine Hoheitsgewalt unabhängig ist auf Griechisch, das heißt dass er selbst darüber entscheidet, was er tut. In diesem Fall sind es aber die NATO und die USA, die entscheiden. Ein Staat ist souverän, wenn seine Hoheitsgewalt ausschließlich ist. Auf dem Territorium des Kosovo gibt es aber verschiedene Streitkräfte, und nicht nur eine Streitkraft. Ein Staat ist souverän, wenn er den Grundsatz des der Unantastbarkeit der Grenzen, respektiert. Mit anderen Worten, im Kosovo ist keines der völkerrechtlichen Kriterien eines souveränen Staates gegeben. Und warum? Weil man nach den Schurkenstaaten und den Mafiastaaten die Versuchsstaaten erfunden hat, in denen die Europäische Kommission den Föderalismus durch Zersetzung von Staaten testet und erprobt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το διεθνές δίκαιο είναι αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, ένα κράτος θεωρείται ότι υπάρχει όταν, πρώτον, έχει πληθυσμό, δεύτερον, έδαφος και, τρίτον, δημόσιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες στο Κοσσυφοπέδιο, και η Επιτροπή το μόνο που χρειάζεται είναι να μεταβεί στην περιοχή για να το διαπιστώσει. Η μόνη υπηρεσία που λειτουργεί εκεί είναι η μαφία. Ένα κράτος είναι κυρίαρχο όταν έχει πλήρεις εξουσίες αρχής. Απόδειξη, όπως μας είπε μόλις τώρα ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ότι οι εξουσίες αρχής του Κοσσυφοπεδίου διατελούσαν σε κατάσταση εποπτευόμενης κυριαρχίας. Ένα κράτος είναι κυρίαρχο όταν η αρχή του είναι ανεξάρτητη, «αυτόνομη» όπως λένε στα ελληνικά, δηλαδή όταν μπορεί να αποφασίζει για τις πράξεις του μόνο του. Στο Κοσσυφοπέδιο αυτοί που αποφασίζουν είναι το NATO και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα κράτος είναι κυρίαρχο όταν η αρχή του είναι αποκλειστική. Εντός του εδάφους του Κοσσυφοπεδίου, όμως, εργάζονται πολλές δυνάμεις, όχι μόνο μία. Ένα κράτος είναι κυρίαρχο όταν σέβεται την αρχή του του απαραβίαστου των συνόρων. Με άλλα λόγια, το Κοσσυφοπέδιο δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια που απαιτούνται από ένα κυρίαρχο κράτος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και γιατί; Διότι μετά τη σύσταση παραβατικών κρατών και κρατών συμμοριών, τώρα επινοούμε πειραματικά κράτη όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοκιμάζει και επινοεί τον φεντεραλισμό διαμελίζοντας χώρες."@el10
"Mr President, international law is quite clear on this point. As far as Kosovo is concerned a state is said to exist when, firstly, it has a population, secondly a territory and, thirdly, public services. There are no public services in Kosovo, and the Commission only needs to go there to see as much. The only service that operates there is the mafia. A state is sovereign when it has full powers of authority. Proof, as the President of Parliament has just told us, that Kosovo’s powers of authority have been in a state of supervised sovereignty. A state is sovereign when its authority is independent in Greek, that is to say when it can decide for itself what it does. In Kosovo it is NATO and the United States that decide. A state is sovereign when its authority is exclusive. Within the territory of Kosovo, however, there are several forces at work, not just a single one. A state is sovereign when it respects the principle of the inviolability of borders. In other words, Kosovo does not meet any of the criteria required of a sovereign state under international law. And why? Because after setting up delinquent states and gangster states we are now inventing laboratory states where the European Commission tests and invents federalism by breaking-up countries."@en4
"Señor Presidente, el Derecho internacional es muy claro a este respecto. En lo que atañe a Kosovo, se dice que existe un Estado cuando, en primer lugar, éste tiene población; en segundo lugar, un territorio; y, por último, servicios públicos. No hay servicios públicos en Kosovo y la Comisión sólo tiene que ir allí para comprobarlo. El único servicio que funciona es la mafia. Un Estado es soberano cuando detenta la autoridad. Como el Presidente del Parlamento acaba de decir, la autoridad en Kosovo ha estado en una situación de soberanía supervisada. Un Estado es soberano cuando su autoridad es independiente en griego, es decir, que puede decidir por sí mismo. En Kosovo, son la OTAN y los Estados Unidos quienes deciden. Un Estado es soberano cuando su autoridad es exclusiva. Sin embargo, en el territorio de Kosovo actúan varias fuerzas, no sólo una. Un Estado es soberano cuando respeta el principio de la inviolabilidad de las fronteras. En otras palabras, Kosovo no cumple ninguno de los criterios requeridos para ser considerado un Estado soberano según el Derecho internacional. Y, ¿por qué? Porque, después de haber creado estados mafiosos y estados criminales, ahora estamos inventando estados laboratorio en los que la Comisión Europea pone a prueba e inventa el federalismo, desagregando países."@es21
"Hr president, rahvusvaheline õigus on selles küsimuses üpris selge. Niipalju kui küsimuse all on Kosovo, öeldakse, et riik eksisteerib juhul, kui on olemas esiteks selle elanikkond, teiseks territoorium ja kolmandaks avalik teenistus. Kosovos avalikku teenistust ei ole ja komisjonil pruugib selle nägemiseks vaid kohapeale minna. Ainus teenistus, mis seal tegutseb, on maffia. Riik on iseseisev, kui selle ametiasutustel on täisvolitused. Nagu parlamendi president meile just ütles, on Kosovo ametiasutuste volitused olnud kontrollitud suveräänsusega piiratud. Riik on iseseisev, kui selle ametiasutused on sõltumatud (kreeka keeles ), mis tähendab, et nad saavad ise otsustada, mida nad teevad. Kosovos on NATO ja Ameerika hendriigid need, kes otsustavad. Riik on iseseisev, kui selle ametiasutused on ainuõiguslikud. Aga Kosovo territooriumil tegutseb mitu jõudu, mitte üksainus. Riik on iseseisev, kui see austab põhimõtet piiride puutumatust. Teisisõnu, Kosovo ei vasta ühelegi nõutavale kriteeriumile, mida rahvusvaheline õigus esitab iseseisvale riigile. Ja miks? Sellepärast, et pärast seadusevastaste riikide ja gangsteririikide kehtestamist hakkame me nüüd kehtestama laboririike, kus Euroopa Komisjon katsetab ja leiutab lahkuläinud riikide föderalismi."@et5
"Arvoisa puhemies, kansainvälinen lainsäädäntö on tämän asian suhteen selkeä. Kosovo katsotaan valtioksi sitten, kun sillä on kansa, oma alue ja julkiset palvelut. Kosovossa ei ole julkisia palveluja. Komissio voi matkustaa itse paikan päälle toteamaan tämän. Kosovossa toimii vain mafia. Valtio on suvereeni, kun se on täysivaltainen eli itsenäinen. Kuten parlamentin puhemies juuri totesi, Kosovon tapauksessa kyse on valvotusta itsenäisyydestä. Valtio on suvereeni, kun sillä on itsemääräämisoikeus eli kun se on kreikan kielellä eli kun se voi päättää itse, mitä se tekee. Kosovossa päätöksiä tekevät Nato ja Yhdysvallat. Valtio on suvereeni, kun sillä on yksinomainen toimivalta. Kosovon alueella toimii kuitenkin useita vaikuttajia, ei vain yhtä. Valtio on suvereeni, kun se kunnioittaa periaatetta eli rajojen loukkaamattomuuden periaatetta. Kosovo ei siis täytä yhtäkään kriteeriä, jotka kansainvälinen lainsäädäntö asettaa suvereenille valtiolle. Miksi? Siksi, että perustettuamme rikollis- ja mafiavaltioita kehitämme nyt laboratoriovaltioita, joissa Euroopan komissio tekee federalistisia testejä ja kokeita hajottamalla maita."@fi7
"Elnök úr! A nemzetközi jog teljesen világosan fogalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Koszovó szempontjából elmondhatjuk, hogy egy állam akkor minősül létezőnek, ha először is van lakossága, másodsorban van területe, harmadsorban, pedig biztosít közszolgáltatásokat. Koszovóban nincsenek közszolgáltatások, és a Bizottságnak csupán annyit kellene tennie, hogy odautazik és saját szemével győződik meg erről. Csak egyetlen szolgáltatás működik ebben az országban az, pedig a maffia. Egy állam akkor mondható szuverénnek, ha teljes körű joghatósággal rendelkezik. Amint azt a parlament elnöke is említette az imént, ez bizonyíték arra, hogy Koszovó joghatósága a felügyelt szuverenitás állapotában van. Egy állam akkor számít szuverénnek, ha joghatósága – görögül független, azaz amikor saját maga döntheti el, hogy mit tesz. Koszovóban a NATO és az Egyesült Államok dönt. Egy állam akkor minősül szuverénnek, ha joghatósága kizárólagos. Koszovó területén belül, azonban nem egy erő, hanem több is érvényesül. Egy állam akkor minősül szuverénnek, ha tiszteletben tartja az azaz a határok sérthetetlenségének elvét. Másként fogalmazva, Koszovó a szuverén állam nemzetközi jog szerinti egyik kritériumának sem felel meg. És miért nem? Mert bűnöző- és gengszterállamok létrehozása után, most kísérleti államok létrehozásában is közreműködünk, ahol az Európai Bizottság országok szétszabdalása útján vizsgálhatja és találhatja fel a föderalizmust."@hu11
"Signor Presidente, il diritto internazionale è molto chiaro. Per quanto riguarda il Kosovo, esiste uno Stato quando vi sono, in primo luogo, una popolazione, in secondo luogo un territorio, e, in terzo luogo, servizi pubblici. Non vi sono servizi pubblici nel Kosovo, e la Commissione deve solo andare a vedere. L’unico servizio che funziona è la mafia. Uno Stato è sovrano quando ha completa autorità. La prova, come il Presidente del Parlamento ha appena detto: l’autorità del Kosovo era in condizione di sovranità sorvegliata. Uno Stato è sovrano quando la sua autorità è indipendente in greco, vale a dire quando può decidere per se stesso cosa fare. Nel Kosovo sono la NATO e gli Stati Uniti a decidere. Uno Stato è sovrano quando la sua autorità è esclusiva. Nel territorio del Kosovo, tuttavia, vi sono diverse forze, non soltanto una. Uno Stato è sovrano quando rispetta il principio dell’ l’inviolabilità dei confini. In altre parole, il Kosovo non soddisfa alcuno dei criteri richiesti per l’esistenza di uno Stato sovrano nel diritto internazionale. Perché mai? Perché dopo la creazione di Stati clandestini e di Stati mafiosi, stiamo inventando Stati laboratorio dove la Commissione europea mette alla prova e inventa il federalismo disgregando i paesi."@it12
"Gerb. pirmininke, tarptautinė teisė gana aiškiai reglamentuoja šį atvejį. Kalbant apie Kosovą, teigiama, kad valstybė egzistuoja, kai, pirma, joje yra gyventojų, antra, ji turi teritoriją ir, trečia, viešąsias tarnybas. Kosove nėra jokių viešųjų tarnybų ir Komisijai tereikia ten nuvykti, kad galėtų tai įvertinti. Vienintelė ten veikianti tarnyba yra mafija. Valstybė yra suvereni, kai ji turi visą valdžios galią. Kaip Parlamento pirmininkas ką tik mums pasakė, neabejotina, kad Kosovo valdžios įgaliojimai buvo prižiūrimo suvereniteto būsenoje. Valstybė yra suvereni, kai jos valdžia yra nepriklausoma, graikų kalba tai reiškia, kai ji gali savarankiškai nuspręsti, ką daryti. Kosove viską nusprendžia NATO ir Jungtinės Valstijos. Valstybė yra suvereni, kai jos valdžia yra išimtinė. Tačiau Kosovo teritorijoje veikia kelios, o ne vienos pajėgos. Valstybė yra suvereni, kai ji laikosi principo sienų neliečiamumo principo. Kitaip tariant, Kosovas neatitinka nė vieno iš reikalavimų, kurie pagal tarptautinę teisę taikomi suvereniai valstybei. Ir kodėl? Nes nustatę valstybes nusikaltėles ir valstybės bandites, dabar išrandame laboratorines valstybes, su kuriomis Europos Komisija atlieka bandymus ir, skaldydama šalis, išranda federalizmą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Starptautiskie tiesību akti šajā jautājuma ir pilnīgi skaidri. Kas attiecas uz Kosovu, ir noteikts, ka valsts pastāv, ja tai ir, pirmkārt, iedzīvotāji, otrkārt, teritorija un treškārt, sabiedriskie dienesti. Kosovā nav sabiedrisko dienestu, un Komisijai tikai jāierodas tur, lai to arī redzētu. Vienīgais sabiedriskais dienests, kas tur darbojas, ir mafija. Valsts ir suverēna, ja tai ir pilna izpildvara. Pierādījums, kā Parlamenta priekšsēdētājs mums tikko teica, ka Kosovas izpildvara atrodas uzraudzītas suverenitātes stadijā. Valsts ir suverēna, ja tās vara ir neatkarīga grieķu valodā, tas ir, ja tā var pati lemt, ko darīt. Kosovā lemj NATO un Amerikas Savienotās Valstis. Valsts ir suverēna, ja tās vara ir vienīgā. Taču Kosovā rīkojas nevis viens, bet vairāki spēki. Valsts ir suverēna, ja tā ievēro principu – robežu neaizskaramību. Citiem vārdiem sakot, Kosova neatbilst nevienam no kritērijiem, kas vajadzīgi neatkarīgai valstij saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka pēc noziedznieku valstu un gangsteru valstu izveides mums tagad ir izdomātas laboratorijas valstis, kurās Eiropas Komisija pārbauda un izdomā federālismu, graujot valstis."@lv13
"Monsieur le Président, en droit international, c'est très clair. À propos du Kosovo, il y a un État lorsqu'il y a: premièrement une population, deuxièmement un territoire, troisièmement des services publics. Il n'y a pas de services publics au Kosovo, la preuve c'est que la Commission européenne doit y aller. Le seul service qui fonctionne est celui de la mafia. Un État est souverain lorsque sa compétence est plénière. La preuve, le Président du Parlement nous a dit, tout à l'heure, que la compétence du Kosovo était en souveraineté surveillée. Un État est souverain lorsque sa compétence est autonome en grec, c'est-à-dire qu'il décide lui-même de ce qu'il fait. Or là, c'est l'OTAN, ce sont les États-Unis qui décident. Un État est souverain lorsque sa compétence est exclusive. Or, sur le territoire du Kosovo, il y a différentes forces, il n'y a pas une seule force. Un État est souverain lorsqu'il respecte le principe de l' de l'intangibilité des frontières. Autrement dit, aucun des caractères du droit international pour être souverain n'existe au Kosovo. Alors pourquoi? Parce qu'on a inventé, après les États voyous, après les États mafieux, on a inventé les États laboratoires, où la Commission européenne teste et invente le fédéralisme par désagrégation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het internationaal recht is op dit punt duidelijk. Wat Kosovo betreft, wordt een staat als bestaand beschouwd indien hij een bevolking heeft, een grondgebied en openbare diensten. Er zijn geen openbare diensten in Kosovo. De Commissie kan dat ter plaatse vaststellen. De enige dienst die daar werkt, is de maffia. Een staat is soeverein als hij over volledige autoriteit beschikt. Zoals de Voorzitter van het Parlement net heeft gezegd, is de Kosovaarse autoriteit dus in een staat van soevereiniteit onder toezicht. Een staat is soeverein als zijn autoriteit onafhankelijk is in het Grieks, als hij dus zelf kan beslissen wat hij doet. In Kosovo zijn het de NAVO en de Verenigde Staten die dat beslissen. Een staat is soeverein als zijn autoriteit de enige is. Op het grondgebied van Kosovo zijn er echter verschillende krachten aan het werk. Een staat is soeverein indien hij het beginsel de onschendbaarheid van de grenzen, in acht neemt. Kosovo voldoet met andere woorden aan geen enkel criterium voor een soevereine staat overeenkomstig het internationaal recht. De reden daarvoor is dat, na de instelling van delinquente en gangsterstaten, wij nu laboratoriumstaten bedenken waar de Europese Commissie federalisme test en bedenkt door landen te verdelen."@nl3
"Panie przewodniczący! Prawo międzynarodowe jest całkowicie jasne w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Kosowo, państwo uważa się za istniejące, gdy, po pierwsze - ma ono ludność, po drugie - terytorium, i po trzecie - usługi publiczne. Nie istnieją usługi publiczne w Kosowie, a Komisja może się tam udać i znaleźć tego potwierdzenie. Jedynym serwisem usługowym, który tam działa, jest mafia. Państwo jest suwerenne, kiedy ma pełne·uprawnienia·władzy. To dowód, jak nam właśnie powiedział przewodniczący Parlamentu, że uprawnienia władzy Kosowa były na etapie·nadzorowanej suwerenności. Państwo jest suwerenne, gdy jego władza jest niezależna, co brzmi po grecku, gdy może decydować samodzielnie o tym, co robi. W Kosowie to NATO i Stany Zjednoczone decydują. Państwo jest suwerenne, gdy jego władza jest wyłączna. Tymczasem na terenie Kosowa funkcjonuje kilka sił, nie zaś tylko jedna. Państwo jest suwerenne, gdy przestrzega zasady nienaruszalności granic. Innymi słowy, Kosowo nie spełnia żadnego z kryteriów suwerennego państwa, wymaganych przez prawo międzynarodowe. A dlaczego? Ponieważ po ustanowieniu przestępczych państw i gangsterskich państw wynajdujemy państwo laboratoryjne, w którym Komisja Europejska testuje i wprowadza federalizm poprzez rozbijanie krajów."@pl16
"Senhor Presidente, o direito internacional é muito claro neste ponto. No que diz respeito ao Kosovo, existe um Estado quando tem, em primeiro lugar, uma população, em segundo lugar, um território, e, em terceiro lugar, serviços públicos. Não existem serviços públicos no Kosovo, e a Comissão apenas precisa de ali se deslocar para comprovar isso mesmo. O único serviço que ali funciona é o da máfia. Um Estado é soberano quando tem plenas competências. O facto, como o Presidente do Parlamento acaba de nos dizer, é que as competências do Kosovo têm estado sob um estatuto de soberania supervisionada. Um Estado é soberano quando as suas competências são autónomas em grego, ou seja, quando pode ser ele próprio a decidir o que faz. No Kosovo, é a NATO e são os Estados Unidos que decidem. Um Estado é soberano quando as suas competências são exclusivas. No entanto, no território do Kosovo, há diversas forças em jogo, e não uma só. Um Estado é soberano quando respeita o princípio do da inviolabilidade das fronteiras. Por outras palavras, o Kosovo não cumpre nenhum dos critérios exigidos a um Estado soberano ao abrigo do direito internacional. E porquê? Porque, depois de criarmos os Estados delinquentes e os Estados mafiosos, inventamos agora os Estados laboratório, onde a Comissão Europeia testa e inventa o federalismo através da desagregação de países."@pt17
"Monsieur le Président, en droit international, c'est très clair. À propos du Kosovo, il y a un État lorsqu'il y a: premièrement une population, deuxièmement un territoire, troisièmement des services publics. Il n'y a pas de services publics au Kosovo, la preuve c'est que la Commission européenne doit y aller. Le seul service qui fonctionne est celui de la mafia. Un État est souverain lorsque sa compétence est plénière. La preuve, le Président du Parlement nous a dit, tout à l'heure, que la compétence du Kosovo était en souveraineté surveillée. Un État est souverain lorsque sa compétence est autonome en grec, c'est-à-dire qu'il décide lui-même de ce qu'il fait. Or là, c'est l'OTAN, ce sont les États-Unis qui décident. Un État est souverain lorsque sa compétence est exclusive. Or, sur le territoire du Kosovo, il y a différentes forces, il n'y a pas une seule force. Un État est souverain lorsqu'il respecte le principe de l' de l'intangibilité des frontières. Autrement dit, aucun des caractères du droit international pour être souverain n'existe au Kosovo. Alors pourquoi? Parce qu'on a inventé, après les États voyous, après les États mafieux, on a inventé les États laboratoires, où la Commission européenne teste et invente le fédéralisme par désagrégation."@ro18
"Pán predsedajúci, medzinárodné právo je v tejto otázke celkom jasné. V súvislosti s otázkou Kosova: štát existuje vtedy, keď má: po prvé obyvateľstvo, po druhé územie, po tretie verejné služby. V Kosove nie sú žiadne verejné služby, o tom sa Komisia môže priamo na mieste presvedčiť. Jediné existujúce služby prevádzkuje mafia. Štát je suverénny vtedy, keď má plné rozhodovacie právomoci. Dôkazom je, ako nám povedal predseda parlamentu, že rozhodovacie právomoci Kosova sú v situácii suverenity pod medzinárodným dohľadom. Štát je suverénny vtedy, keď je jeho autorita nezávislá, po grécky teda, keď môže rozhodovať sám za seba o tom, čo bude robiť. V Kosove rozhodujú NATO a Spojené štáty. Štát je suverénnym vtedy, keď je jeho autorita výlučná. Na území Kosova však pôsobia rôzne sily, nie iba jedna. Štát je suverénnym vtedy, keď dodržiava zásadu nedotknuteľnosti hraníc. Inými slovami, Kosovo v zmysle medzinárodného práva nespĺňa žiadne z kritérií suverénneho štátu. A prečo? Pretože po tom, čo sme založili kriminálne a gangsterské štáty, teraz vytvárame laboratórne štáty, kde Európska komisia prostredníctvom rozbíjania štátov testuje a vynalieza federalizmus."@sk19
"Gospod predsednik, mednarodno pravo je v zvezi s tem vprašanjem precej jasno opredeljeno. Kar zadeva Kosovo – država obstaja takrat, ko ima prebivalstvo, ozemlje in javne storitve. Na Kosovu ni javnih storitev, Komisija lahko to takoj ugotovi. Edina služba, ki tam deluje, je mafija. Država je neodvisna, ko so njeni organi pristojni na vseh področjih. Kot nam je pravkar povedal predsednik Parlamenta, pa velja, da je v zvezi s kosovskimi organi vzpostavljena nadzorovana neodvisnost. Država je neodvisna, ko so njeni organi neodvisni, v grščini torej, ko lahko sama sprejema odločitve. Na Kosovu odločata NATO in Združene države. Država je neodvisna, ko ima izključno pristojnost. Vendar na ozemlju Kosova deluje več sil, ne le ena. Država je neodvisna, ko spoštuje načelo načelo nedotakljivosti meja. Z drugimi besedami, Kosovo ne izpolnjuje nobenega od meril, ki so potrebna za neodvisnost države v skladu z mednarodnim pravom. In zakaj? Ker po tem, ko smo že ustvarili prestopniške in zločinske države, zdaj ustvarjamo poskusne države, kjer Evropska komisija testira in izumlja federalizem s tem, da razdvaja države."@sl20
"Herr talman! Internationell rätt är fullkomligt tydlig på den här punkten. När det gäller Kosovo, så sägs en stat existera när den för det första har en befolkning, för det andra ett territorium och för det tredje offentliga verk och inrättningar. Det finns inga offentliga verk och inrättningar i Kosovo, och kommissionen behöver bara åka dit för att kunna konstatera detta. Den enda inrättning som finns är maffian. En stat är suverän när den har fullständiga maktbefogenheter. Bevis, som talmannen just har sagt, för att Kosovos självständighet har varit en övervakad suveränitet. En stat är suverän när dess maktbefogenheter är oberoende på grekiska, det vill säga när den själv kan besluta vad den ska göra. I Kosovo är det Nato och USA som bestämmer. En stat är suverän när dess maktbefogenheter är exklusiva. I Kosovo däremot finns det flera krafter som verkar, inte bara en. En stat är suverän när den respekterar principen gränsernas okränkbarhet. Med andra ord uppfyller Kosovo inte några av de kriterier som krävs av en suverän stat enligt internationell rätt. Och varför inte? Därför att vi, efter att ha instiftat brottsliga stater och gangsterstater, nu hittar på experimentstater där kommissionen testar och uppfinner federalism genom att dela upp länder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"autonomos"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,3,13,4,21,9,17,12,8
"uti possidetis"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,3,4,21,17,9,12,8
"uti possidetis,"10
"utti possidetis"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph