Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-060"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-060"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό προβλέπει από το 2009 μεταφορά πόρων που σήμερα δίδονται ως επιδοτήσεις στους καλλιεργητές από τον πυλώνα 1, άμεσες επιδοτήσεις, στον πυλώνα 2 που είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Στη χώρα μου την Ελλάδα, η καλλιέργεια καπνού γίνεται συνήθως σε περιοχές ημιάγονες, από φτωχούς γεωργούς που δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Ως εκ τούτου, αν σταματήσει η καλλιέργεια καπνού σε μερικές περιοχές θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό. Έχω επίσης παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δίωξη της καπνοκαλλιέργειας και όχι του καπνίσματος. Δηλαδή, αν σταματούσαμε την καλλιέργεια καπνού και ταυτόχρονα σταματούσαμε και τη συνήθεια του καπνίσματος, θα συμφωνούσαμε όλοι μαζί και θα λέγαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό, όμως, δεν γίνεται. Η ευρωπαϊκή καπνοβιομηχανία θα συνεχίζει να παράγει τσιγάρα και, απλώς, όλα τα καπνά θα εισάγονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία της επανεξέτασης της ΚΑΠ πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό ζητώ να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς και μετά το 2009 και οι καπνοκαλλιεργητές να εξακολουθήσουν ..."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, podle ustanovení společné organizace trhu s tabákem se od roku 2009 zdroje, které jsou nyní poskytovány jako přímá podpora pěstitelům v rámci pilíře 1, přesouvají do pilíře 2, kam spadají strukturální opatření. V mé zemi, v Řecku, pěstují tabák obvykle v polopustých oblastech chudí farmáři, kteří nemají žádnou jinou možnost. Bude-li proto pěstování tabáku zastaveno, způsobí to v některých oblastech sociální, hospodářské a ekologické problémy. Rovněž jsem si všiml, že cílem tohoto opatření je pěstování tabáku a nikoli kouření. Proto, pokud zastavíme pěstování tabáku spolu s kouřením, všichni se shodneme, a tak by tomu také mělo být. Avšak tak tomu není. Evropský cigaretový průmysl bude nadále vyrábět cigarety, pouze tabák se bude dovážet ze třetích zemí. Měli bychom proto využít příležitosti, kterou nabízí přezkum SZP, k nápravě chyb; musíme ukázat, že Evropská unie je místem rovnosti, spravedlnosti a solidarity. Z tohoto důvodu by měl být stávající režim zachován i po 2009 a pěstitelům tabáku by mělo být nadále umožněno..."@cs1
"Hr. formand! I henhold til bestemmelserne i den fælles markedsordning for tobak vil de ressourcer, der bliver givet i direkte støtte til producenterne fra første søjle, fra 2009 blive overført til anden søjle, som vedrører strukturforanstaltninger. I Grækenland dyrkes tobak normalt i halvvejs ufrugtbare områder af fattige landbrugere, som ikke har andre muligheder. Derfor får vi sociale, økonomiske og miljømæssige problemer, hvis tobaksdyrkningen ophører i visse områder. Jeg har også bemærket, at målet er tobaksdyrkning snarere end tobaksrygning. Hvis vi derfor stoppede tobaksdyrkningen samtidig med rygningen, måtte vi alle sammen være enige, og sådan burde det være. Det er imidlertid ikke tilfældet. Den europæiske cigaretindustri vil vedblive med at producere cigaretter, al tobakken vil bare blive importeret fra tredjelande. Derfor bør vi udnytte revisionen af den fælles landbrugspolitik til at forsøge at rette den fejl. Vi må vise, at EU er et sted med lighed, retfærdighed og solidaritet. Det er grunden til, at jeg anmoder om, at den nuværende ordning fastholdes efter 2009, og at tobaksproducenterne fortsætter ..."@da2
"Herr Präsident! Entsprechend den Bestimmungen der GMO für Tabak werden die Mittel, die den Tabakbauern als Direktbeihilfen gewährt werden, von Säule 1 auf Säule 2 übertragen, bei der es um Strukturmaßnahmen geht. In meinem Heimatland, Griechenland, wird Tabak in der Regel von armen Landwirten, die keine andere Chance haben, in kaum fruchtbaren Gebieten angebaut. Wenn daher der Tabakanbau in bestimmten Gebieten unterbunden wird, werden wir soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme bekommen. Mir ist ferner aufgefallen, dass das Ganze auf den Tabakanbau, nicht aber auf das Rauchen abzielt. Wenn wir daher dem Tabakanbau gleichzeitig mit dem Rauchen Einhalt gebieten, dann dürften wir uns alle einig sein. Und so sollte es auch sein. Allerdings ist das nicht der Fall. Die europäische Zigarettenindustrie wird auch weiterhin Zigaretten herstellen, und der ganze Tabak wird einfach aus Drittländern eingeführt. Daher sollten wir die Chance, die uns die Überprüfung der GAP bietet, nutzen, um dieses Übel zu beheben. Wir müssen zeigen, dass die EU ein Raum der Gleichheit, des Rechts und der Solidarität ist. Deshalb plädiere ich dafür, die gegenwärtige Regelung nach 2009 beizubehalten und den Tabakbauern weiterhin…"@de9
"Mr President, according to the provisions of the CMO in tobacco, from 2009 the resources that are now given as direct subsidies to growers from pillar 1 will be transferred to pillar 2, which deals with structural measures. In my country, Greece, tobacco is usually grown in semi-barren areas by poor farmers who have no other options. Therefore, if tobacco-growing is stopped in certain areas we will have social, economic and environmental problems. I have also observed that the aim is tobacco-growing rather than smoking. Thus if we put a stop to tobacco-growing at the same time as smoking, we should all be in agreement, and this is how things ought to be. This is not the case, however. The European cigarette industry will continue to produce cigarettes, but all the tobacco will simply be imported from third countries. We should therefore take the opportunity presented by the CAP review to try to remedy this wrong; we must show that the EU is a place of equality, justice and solidarity. This is why I ask for the present regime to be maintained after 2009 and for tobacco growers to continue..."@en4
"Señor Presidente, de acuerdo con las disposiciones de la OCM en el sector del tabaco, a partir de 2009, los recursos que actualmente se otorgan como subsidios directos a los agricultores del primer pilar se transferirán al segundo pilar, que se ocupa de las medidas estructurales. En mi país, Grecia, el tabaco es cultivado normalmente en tierras poco fértiles por agricultores pobres para los que este cultivo representa la única alternativa. Por lo tanto, si se detiene el cultivo de tabaco en ciertas zonas, provocaremos problemas sociales, económicos y ambientales. He observado, asimismo, que el objetivo es detener más bien el cultivo de tabaco que su consumo. Sin embargo, si acabamos con el cultivo del tabaco al mismo tiempo que acabamos con el hecho de fumarlo, estaremos todos de acuerdo; así se deben hacer las cosas. No obstante, éste no es el caso. La industria europea del tabaco seguirá produciendo cigarrillos, aunque el tabaco se importará de otros países. Por lo tanto, debemos aprovechar la ocasión que representa la revisión de la PAC para poner un remedio a este error, debemos demostrar que en la UE imperan la igualdad, la justicia y la solidaridad. Por esta razón, solicito que se mantenga el régimen actual más allá de 2009 y que los agricultores que cultivan el tabaco sigan..."@es21
"Hr president, vastavalt 2009. aasta tubakaturu ühise korralduse sätetele tuleb praegu tubakakasvatajatele otseste juhenditena antud subsiidiumid viia 1. sambast üle 2. sambasse, mis tegeleb struktuurimeetmetega. Minu kodumaal Kreekas kasvatavad tubakat tavaliselt väheviljakatel maadel vaesed talupidajad, kellel pole muud võimalust. Seetõttu põhjustab tubakakasvatuse lõpetamine teatavates piirkondades sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid probleeme. Olen ka täheldanud, et eesmärgiks on pigem tubakasvatamine, mitte suitsetamine. Nii et kui lõpetame tubakakasvatamise samaaegselt suitsetamisega, peaksime jõudma selles osas kokkuleppele ja nõnda peaksidki asjad olema. Siiski pole jutt praegu sellest. Euroopa sigaretitööstus jätkab sigarettide tootmist, kuid kogu tubakas imporditakse lihtsalt kolmandatest riikidest. Seetõttu peaksime kasutama ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisest saadud võimalust, et püüda seda viga parandada; me peame näitama, et EL on koht, kus valitsevad võrdõiguslikkus, õiglus ja solidaarsus. Sellepärast ma palungi, et praegune kord säiliks ka pärast 2009. aastat ning tubakakasvatajad jätkaksid…"@et5
"Arvoisa puhemies, tupakan yhteistä markkinajärjestelyä koskevien säännösten mukaan varat, joita myönnetään nyt ensimmäisestä pilarista suorina tukina kasvattajille, siirretään vuodesta 2009 alkaen toiseen pilariin, joka koskee rakennetoimenpiteitä. Kotimaassani Kreikassa tupakkaa viljellään yleensä karuilla alueilla. Sitä viljelevät köyhät viljelijät, joilla ei ole muita vaihtoehtoja. Siispä tupakanviljelyn päättyminen tietyillä alueilla johtaisi sosiaalisiin, taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin. Olen myös havainnut, että muutoksella tähdätään pikemminkin tupakanviljelyyn kuin tupakointiin. Jos yrittäisimme vähentää tupakanviljelyä ja tupakointia samanaikaisesti, olisimme kaikki yhteisymmärryksessä, ja näinhän asian pitäisi olla. Näin ei kuitenkaan ole. Euroopan tupakkateollisuus jatkaa savukkeiden valmistusta, mutta kaikki tupakka tuodaan yhteisön ulkopuolisista maista. Siksi meidän pitäisi hyödyntää YMP:n uudistuksen tarjoama tilaisuus ja yrittää korjata tämä epäkohta. Meidän on osoitettava, että EU on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja solidaarinen. Siksi pyydän, että nykyinen järjestelmä säilytettäisiin vuodesta 2009 eteenpäin ja että tupakanviljelijät jatkaisivat…"@fi7
"Monsieur le Président, en vertu des dispositions de l’OCM pour le tabac, à partir de 2009, les ressources du pilier 1, allouées actuellement comme subsides directs aux tabaculteurs, seront transférées au second pilier qui fait l’objet de mesures structurelles. Dans mon pays, la Grèce, le tabac est généralement cultivé dans des zones semi-stériles par de pauvres fermiers qui n’ont pas d’autres options. Dès lors, si l’on met fin à la culture du tabac dans certaines zones, nous serons confrontés à des problèmes sociaux, économiques et environnementaux. J’ai également observé que l’objectif porte sur la culture du tabac plutôt que sur le tabagisme. Si nous mettons fin à la culture du tabac en même temps qu’au tabagisme, nous serons tous d’accord, et ce serait dans l’ordre des choses. Ce n’est toutefois pas le cas. L’industrie cigarettière européenne va continuer à fabriquer des cigarettes, et l’on va tout simplement importer le tabac de pays tiers. Je profite dès lors de l’opportunité présentée par la revue de la PAC pour tenter d’y pallier: nous devons montrer que l’UE est un lieu d’égalité, de justice et de solidarité. C’est pourquoi je demande que le régime actuel soit maintenu après 2009 et que les tabaculteurs puissent continuer…"@fr8
"Elnök úr! A dohánypiac közös szervezésének rendelkezései szerint azokat a közvetlen támogatásokat, amelyeket most az 1. pillérhez tartozó termelők kapnak, 2009-től a szerkezeti intézkedésekkel foglalkozó 2. pillérbe helyezik át. Hazámban, Görögországban, a dohányt többé-kevésbé kopár térségekben olyan szegény termelők termesztik, akiknek nincs másra lehetőségük. Ebből kifolyólag, ha a dohánytermelés bizonyos területeken leáll, akkor ott társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi problémák alakulhatnak ki. Úgy láttam, hogy a cél nem a dohányzás, hanem a dohánytermesztés. Ezért ha ugyanabban az időben állíthatnánk le a dohánytermesztést és a dohányzást akkor nem lenne ellentmondás senki között, és természetesen ennek így kellene lennie. Sajnálatos módon azonban, nem ez a helyzet. Az európai cigarettaipar továbbra is gyártani fogja a cigarettát, annyi különbséggel, hogy a dohányt harmadik országokból fogják beszerezni. Ezért ennek az igazságtalanságnak az orvoslása érdekében magunkhoz kell ragadni a KAP felülvizsgálata által biztosított lehetőséget; meg kell mutatnunk, hogy az EU az egyenlőség, igazságszolgáltatás és a szolidaritás helye. Ezért kérem, hogy tartsuk meg a jelenlegi rendszert 2009 után is és hogy a dohánytermelők továbbra is…"@hu11
"Signor Presidente, secondo le disposizioni dell’OCM per il tabacco, dal 2009 le risorse assegnate oggi come sovvenzioni dirette ai produttori a titolo del pilastro 1 saranno trasferite al pilastro 2, che riguarda le misure strutturali. Nel mio paese, la Grecia, il tabacco è coltivato di solito in zone semiaride da parte di agricoltori poveri che non hanno altre alternative. Quindi, se la produzione del tabacco viene fatta cessare in alcune zone, avremo problemi sociali, economici e ambientali. Ho anche osservato che lo scopo è la coltivazione del tabacco, non il fumo. Quindi, se fermiamo la coltivazione del tabacco nello stesso momento in cui diciamo no al fumo, dovremmo metterci d’accordo, ed è questo il modo in cui le cose andrebbero fatte. Ma non è così, tuttavia. L’industria europea del tabacco continuerà a produrre sigarette, ma tutto il tabacco sarà semplicemente importato da paesi terzi. Dovremmo quindi cogliere l’opportunità presentata dalla revisione della PAC per cercare di porre rimedio a questo torto; dobbiamo mostrare che l’UE è un luogo di uguaglianza, giustizia e solidarietà. Ecco perché chiedo che l’attuale regime sia mantenuto dopo il 2009 e che i produttori di tabacco continuino..."@it12
"Gerb. pirmininke, pagal BRO nuostatas dėl tabako nuo 2009 m. ištekliai, kurie yra dabar duodami augintojams kaip tiesioginės subsidijos, bus perkelti iš 1 ramsčio į 2 ramstį, kuriame tvarkomos struktūrinės priemonės. Mano šalyje Graikijoje tabaką nederlingose žemėse paprastai augina vargingi ūkininkai, nes jie neturi jokio kito pasirinkimo. Todėl jei tabako auginimas bus nutrauktas tam tikrose srityse, mums kils socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos problemų. Taip pat pastebėjau, kad šios veiklos tikslas yra veikiau tabako auginimas nei rūkymas. Taigi jei ketiname nutraukti tabako auginimą tuo pačiu metu kaip ir rūkymą, mes visi turime dėl to susitarti ir tai būtų tinkama procedūra. Tačiau taip nėra. Europos cigarečių pramonė tęs cigarečių gamybą, bet visas tabakas bus tiesiog importuojamas iš trečiųjų šalių. Todėl turime pasinaudoti BŽŪP peržiūros suteikta proga, kad pabandytume pataisyti šią neteisingą padėtį; turime parodyti, kad Europos Sąjunga yra lygybės, teisingumo ir solidarumo vieta. Štai kodėl prašau išlaikyti dabartinę tvarką 2009 m., kad tabako augintojai tęstų..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Saskaņā ar TKO noteikumiem par tabaku, sākot ar 2009. gadu, līdzekļi, kurus tagad piešķir audzētājiem kā tiešās subsīdijas no 1. pīlāra, tiks pārcelti uz 2. pīlāru, kas attiecas uz strukturāliem pasākumiem. Manā valstī Grieķijā tabaku parasti audzē mazauglīgo apgabalu trūcīgie lauksaimnieki, kuriem nav citu iespēju. Tādēļ, ja tabakas audzēšanu atsevišķos apgabalos pārtrauks, mums būs sociālas, ekonomiskas un vides problēmas. Es esmu ņēmis vērā arī to, ka mērķis ir tabakas audzēšana, nevis smēķēšana. Tādējādi, ja mēs pārtraucam tabakas audzēšanu vienlaikus ar smēķēšanu, mums visiem jāvienojas, un tā tam vajadzētu būt. Taču tas tā tomēr nav. Eiropas cigarešu nozare turpinās ražot cigaretes, bet visu tabaku vienkārši ievedīs no trešām valstīm. Tādēļ mums ir jāizmanto KLP pārskatīšanas dotā iespēja labot šo kļūdu; mums jāparāda, ka ES ir vienlīdzības, taisnīguma un solidaritātes vieta. Tādēļ es lūdzu saglabāt pašreizējo režīmu pēc 2009. gada un tabakas audzētājiem turpināt..."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό προβλέπει από το 2009 μεταφορά πόρων που σήμερα δίδονται ως επιδοτήσεις στους καλλιεργητές από τον πυλώνα 1, άμεσες επιδοτήσεις, στον πυλώνα 2 που είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Στη χώρα μου την Ελλάδα, η καλλιέργεια καπνού γίνεται συνήθως σε περιοχές ημιάγονες, από φτωχούς γεωργούς που δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Ως εκ τούτου, αν σταματήσει η καλλιέργεια καπνού σε μερικές περιοχές θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό. Έχω επίσης παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δίωξη της καπνοκαλλιέργειας και όχι του καπνίσματος. Δηλαδή, αν σταματούσαμε την καλλιέργεια καπνού και ταυτόχρονα σταματούσαμε και τη συνήθεια του καπνίσματος, θα συμφωνούσαμε όλοι μαζί και θα λέγαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό, όμως, δεν γίνεται. Η ευρωπαϊκή καπνοβιομηχανία θα συνεχίζει να παράγει τσιγάρα και, απλώς, όλα τα καπνά θα εισάγονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία της επανεξέτασης της ΚΑΠ πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό ζητώ να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς και μετά το 2009 και οι καπνοκαλλιεργητές να εξακολουθήσουν ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, overeenkomstig de bepalingen van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak zullen vanaf 2009 de middelen die nu als rechtstreekse steun worden verstrekt aan telers onder de eerste pijler worden overgebracht naar de tweede pijler, die structurele maatregelen betreft. In mijn land, Griekenland, wordt tabak gewoonlijk geteeld in bijna onvruchtbare gebieden door arme boeren die geen andere mogelijkheden hebben. Indien de tabaksteelt in bepaalde gebieden wordt stopgezet, zullen wij daarom sociale, economische en milieuproblemen krijgen. Ik heb ook gezien dat de doelstelling de tabaksteelt en niet het roken is. Als wij tegelijkertijd een einde maken aan tabaksteelt en roken, zouden wij het allemaal eens moeten zijn. Zo zou het moeten zijn. Dat is echter niet het geval. De Europese sigarettenindustrie zal sigaretten blijven produceren, maar alle tabak zal uit derde landen worden ingevoerd. Wij moeten daarom gebruik maken van de herziening van het GLB om deze fout te herstellen. Wij moeten laten zien dat de EU een plaats is van gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom verzoek ik het huidige regime na 2009 te handhaven en dat tabakstelers..."@nl3
"Senhor Presidente, de acordo com as disposições relativas à OCM do sector do tabaco, os recursos actualmente concedidos sob a forma de subsídios directos aos produtores com base no 1.º pilar serão transferidos a partir de 2009 para o 2.º pilar que é dedicado às medidas estruturais. No meu país, a Grécia, o tabaco é habitualmente cultivado em áreas semiáridas por agricultores pobres que não têm outras opções. Logo, a suspensão do cultivo do tabaco em determinadas áreas irá causar problemas sociais, económicos e ambientais. Constatei igualmente que o objectivo é o cultivo do tabaco e não o seu consumo. Assim, se se acabasse ao mesmo tempo com o cultivo do tabaco e com o seu consumo, todos estaríamos de acordo e é isso mesmo que devia ser feito. Mas não é isso que se passa. A indústria tabaqueira europeia vai continuar a produzir cigarros, mas todo o tabaco vai ser pura e simplesmente importado de países terceiros. Gostaria, portanto, de aproveitar a oportunidade que a revisão da PAC oferece para tentar remediar este erro; temos de mostrar que a UE é um lugar de igualdade, justiça e solidariedade. Por isso, peço que o actual regime se mantenha depois de 2009 e que os produtores de tabaco continuem..."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό προβλέπει από το 2009 μεταφορά πόρων που σήμερα δίδονται ως επιδοτήσεις στους καλλιεργητές από τον πυλώνα 1, άμεσες επιδοτήσεις, στον πυλώνα 2 που είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Στη χώρα μου την Ελλάδα, η καλλιέργεια καπνού γίνεται συνήθως σε περιοχές ημιάγονες, από φτωχούς γεωργούς που δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Ως εκ τούτου, αν σταματήσει η καλλιέργεια καπνού σε μερικές περιοχές θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό. Έχω επίσης παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δίωξη της καπνοκαλλιέργειας και όχι του καπνίσματος. Δηλαδή, αν σταματούσαμε την καλλιέργεια καπνού και ταυτόχρονα σταματούσαμε και τη συνήθεια του καπνίσματος, θα συμφωνούσαμε όλοι μαζί και θα λέγαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό, όμως, δεν γίνεται. Η ευρωπαϊκή καπνοβιομηχανία θα συνεχίζει να παράγει τσιγάρα και, απλώς, όλα τα καπνά θα εισάγονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία της επανεξέτασης της ΚΑΠ πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό ζητώ να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς και μετά το 2009 και οι καπνοκαλλιεργητές να εξακολουθήσουν ..."@ro18
"Pán predseda, podľa ustanovení SOT s tabakom budú prostriedky, ktoré pestovatelia momentálne dostávajú ako priame dotácie z piliera 1, od roku 2009 presunuté do piliera 2, ktorý pracuje so štrukturálnymi opatreniami. V mojej krajine, Grécku, tabak pestujú v poloúrodných oblastiach farmári, ktorí nemajú iné možnosti. Ak sa pestovanie tabaku zastaví, niektoré oblasti sa ocitnú v sociálne, hospodársky a environmentálne zložitej situácii. Taktiež som si všimol, že cieľom je pestovanie tabaku, nie fajčenie. Ak prestaneme pestovať tabak v rovnakom čase ako fajčiť, mali by sme sa na tom zhodnúť všetci a podľa toho by sme mali aj konať. Bohužiaľ, nie je tomu tak. Európsky tabakový priemysel bude cigarety naďalej vyrábať, tabak však bude dodávaný z tretích krajín. Preto by sme mali využiť revíziu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na to, aby sme túto neprávosť napravili. Musíme preukázať, že EÚ je miestom rovnosti, spravodlivosti a solidarity. Preto žiadam, aby bol po roku 2009 zachovaný súčasný režim, a aby pestovatelia tabaku naďalej..."@sk19
"Gospod predsednik, v skladu z določbami skupne ureditve trga za tobak bodo od leta 2009 sredstva, ki se jih zdaj uporablja kot neposredno pomoč za pridelovalce iz stebra 1, prenesena v steber 2, ki vključuje strukturne ukrepe. V moji državi, Grčiji, tobak ponavadi gojijo revni kmetje, ki nimajo drugih možnosti, in sicer na precej neplodni zemlji. Če se z gojenjem tobaka na določenih območjih preneha, bo prišlo do socialnih, gospodarskih in okoljskih problemov. Prav tako sem opazil, da je namen gojenje tobaka, ne toliko kajenje. Če bi torej prenehali z gojenjem tobaka istočasno kot s kajenjem, bi se strinjali vsi in tako bi morale stvari potekati. Vendar je situacija drugačna. Evropska cigaretna industrija bo še naprej proizvajala cigarete, vendar bo ves tobak preprosto uvožen iz tretjih držav. Zato bi morali izkoristiti priložnost, ki nam jo ponuja pregled skupne kmetijske politike, in poskusiti odpraviti to napako; pokazati moramo, da je EU prostor enakosti, pravice in solidarnosti. Zato pozivam, da se sedanja ureditev ohrani po letu 2009 in da pridelovalci tobaka nadaljujejo ..."@sl20
"Herr talman! Enligt bestämmelserna i den gemensamma organisationen av marknaden för tobak, kommer de resurser som nu ges som direkt stöd till odlarna från den första pelaren att överföras till den andra pelaren, som handlar om strukturåtgärder. I mitt hemland Grekland odlas tobaken för det mesta i halvtorra områden och av fattiga bönder som saknar andra möjligheter. Om tobaksodlingen stoppas i vissa områden kommer vi därför att få sociala, ekonomiska och miljömässiga problem. Jag har också märkt att målet är tobaksodling snarare än rökning. Om vi satte stopp för tobaksodlingen samtidigt som rökningen skulle vi alla vara överens, och det är så det borde gå till. Men så är tyvärr inte fallet. Den europeiska cigarettindustrin kommer att fortsätta att tillverka cigaretter, men tobaken kommer helt enkelt att importeras från andra länder. Vi borde därför gripa det tillfälle som ges genom översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken och reparera skadan. Vi måste visa att det inom EU råder jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Därför ber jag att nuvarande ordning upprätthålls även efter 2009 och att tobaksodlarna kan fortsätta…"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph