Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-059"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dňa 25. februára 1948 sa komunisti pučom dostali k moci a vybudovali v našej krajine totalitný režim. K tomuto však viedli udalosti odohrávajúce sa u nás od roku 1946. V demokratickom prostredí obnoveného štátu sa Československo postupne stávalo neslobodným. To je mimoriadne závažné. Nielen porážka nacizmu, ale aj porážka komunizmus patria k dedičstvu zjednotenej a mierovej Európy. Vďaka tomu tu dnes môžu sedieť zástupcovia desiatich členských štátov. Chcem upozorniť na tri veci. Rehabilitáciu symbolov komunizmu a nacizmu treba odsudzovať rovnako. Na komunizmus a nacizmus treba pozerať rovnako, najmä kvôli obetiam, za ktoré nesú zodpovednosť. Komunistická, ako aj nacistická totalita boli nastolené v demokratických štátoch zneužitím demokracie. To je dôvod k ostražitosti aj dnes v Európskej únii. Aj obete komunizmu by si v tejto sále zaslúžili minútu ticha."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"25. února 1948 došlo ke státnímu převratu, jehož prostřednictvím se dostali k moci komunisté, kteří v mé zemi nastolili totalitní režim. Ten však byl výsledkem událostí, k nimž u nás docházelo od roku 1946. V demokratickém prostředí obnoveného státu se Československo postupně stávalo nesvobodným. To je mimořádně závažné. Nejen porážka nacismu, ale i porážka komunismu patří k dědictví sjednocené a mírové Evropy. Díky tomu tu dnes mohou sedět zástupci desíti členských států. Ráda bych připomněla tři věci. Rehabilitace symbolů komunismu a nacismu zasluhují stejné odsouzení. Na komunismus a nacismus je třeba pohlížet stejně, zejména kvůli obětím, za které jsou odpovědné. Komunistická, stejně jako nacistická totalita byly nastoleny v demokratických státech prostřednictvím zneužití demokracie. To je důvod k ostražitosti i dnes v Evropské unii. I oběti komunismu by si v této sněmovně zasloužili minutu ticha."@cs1
"Hr. formand! Den 25. februar 1948 gennemførte kommunisterne et statskup og etablerede et totalitært regime i Tjekkoslovakiet. Det var resultatet af begivenheder, der havde fundet sted i landet siden 1946. Tjekkoslovakiet mistede gradvist frihed inden for den genoprettede stats demokratiske rammer. Dette er overordentligt vigtigt. Ikke bare nazismens, men også kommunismens nederlag indgår i et forenet og fredeligt Europas arv. Takket være denne begivenhed kan repræsentanterne for 10 medlemsstater sidde her i salen i dag. Jeg vil gøre opmærksom på tre ting. Rehabiliteringen af både kommunistiske og nazistiske symboler skal fordømmes i lige høj grad. Kommunisme og nazisme skal opfattes på samme måde, navnlig på grund af de ofre, som de er ansvarlige for. Både de kommunistiske og de nazistiske totalitære regimer blev oprettet i demokratiske stater gennem misbrug af demokratiet. Det er en af grundene til, at vi selv i dag skal være årvågne i EU. Ofrene for kommunisme fortjener også iagttagelse af et minuts stilhed i Parlamentet."@da2
"Am 25. Februar 1948 führten die Kommunisten einen Staatsstreich durch und errichteten in unserem Land ein totalitäres Regime. Das war das Ergebnis der Entwicklung, die sich in diesem Land seit 1946 vollzogen hatte. Die Tschechoslowakei verlor allmählich ihre Freiheit innerhalb des neu geschaffenen Staates. Das ist außerordentlich wichtig. Zum Erbe des vereinigten und friedlichen Europas gehört nicht nur der Sieg über den Faschismus, sondern auch der Sieg über den Kommunismus. Aufgrund dieser Errungenschaft können heute die Vertreter von zehn Mitgliedstaaten Mitglieder dieses Hohen Hauses sein. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf drei Aspekte lenken. Wir müssen in gleicher Weise die Rehabilitierung von kommunistischen wie auch Nazisymbolen verurteilen. Sowohl der Kommunismus als auch der Faschismus müssen vor allem wegen der Opfer, für die sie verantwortlich sind, auf eine Stufe gestellt werden. Sowohl das kommunistische als auch das faschistische totalitäre Regime wurden in demokratischen Staaten durch den Missbrauch der Demokratie errichtet. Deshalb müssen wir auch heute noch, in der Europäischen Union, wachsam sein. Auch die Opfer des Kommunismus verdienen eine Schweigeminute in diesem Hohen Haus."@de9
"Στις 25 Φεβρουαρίου 1948 οι κομμουνιστές έκαναν πραξικόπημα και εγκαθίδρυσαν απολυταρχικό καθεστώς στη χώρα μας. Αυτή ήταν η έκβαση των γεγονότων που διαδραματίζονταν στη χώρα από το 1946. Η Τσεχοσλοβακία έχανε σταδιακά την ελευθερία της εντός του δημοκρατικού περιβάλλοντος του επανιδρυθέντος κράτους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μέρος της κληρονομιάς της ενωμένης και ειρηνικής Ευρώπης αποτελεί όχι μόνο η ήττα του ναζισμού αλλά και η ήττα του κομμουνισμού. Χάρη σε αυτό το γεγονός οι εκπρόσωποι δέκα κρατών μελών έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται σήμερα σε αυτό το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει ίση καταδίκη της αποκατάστασης τόσο των κομμουνιστικών όσο και των ναζιστικών συμβόλων. Ο κομμουνισμός και ο ναζισμός πρέπει να θεωρούνται ίσοι, κυρίως λόγω των θυμάτων για τα οποία φέρουν την ευθύνη. Τόσο τα κομμουνιστικά όσο και τα ναζιστικά απολυταρχικά καθεστώτα εγκαθιδρύθηκαν σε δημοκρατικά κράτη μέσω της κατάχρησης της δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί λόγο για να είμαστε σε εγρήγορση ακόμη και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει, επίσης, να τηρήσει το Κοινοβούλιο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του κομμουνισμού."@el10
"On 25 February 1948 the communists carried out a coup d’état and established a totalitarian regime in our country. This was the result of events that had been taking place in the country since 1946. Czechoslovakia was gradually losing freedom within the democratic environment of the re-established state. This is extremely important. Not only the defeat of Nazism but also the defeat of Communism is part of the heritage of united and peaceful Europe. Thanks to this event the representatives of ten Member States are able to sit in this House today. I would like to draw your attention to three issues. There must be an equal condemnation of the rehabilitation of both the communist and nazi symbols. Both Communism and Nazism must be perceived as being equal, in particular because of the victims for whom they are responsible. Both the communist and the nazi totalitarian regimes were established in democratic states through the abuse of democracy. This is a reason for being vigilant even today, in the European Union. The victims of Communism would also deserve a minute silence observed in this House."@en4
"El 25 de febrero de 1948, los comunistas dieron un golpe de estado e instalaron un régimen totalitario en nuestro país. Fue el resultado de los acontecimientos que se habían producido en el país a partir de 1946. Checoslovaquia perdía poco a poco la libertad en el medio democrático del nuevo Estado. Es una cuestión muy importante. No sólo la derrota del nazismo, sino también la derrota del comunismo, forma parte de la herencia de la Europa unida y pacífica. Gracias a ello, los representantes de diez Estados miembros pueden participar en esta Cámara en la actualidad. Me gustaría llamar su atención sobre tres cuestiones. Se debe condenar por igual la rehabilitación de los símbolos nazis y comunistas. Tanto el comunismo como el nazismo merecen la misma consideración, especialmente por las víctimas de las que son responsables. Tanto el régimen comunista como el régimen nazi se establecieron en estados democráticos mediante el abuso de la democracia. Ésta es una razón por la que debemos estar alertas actualmente en la Unión Europea. Las víctimas del comunismo también merecen un minuto de silencio en esta Cámara."@es21
"25. veebruaril 1948. aastal viisid kommunistid meie maal läbi riigipöörde ja kehtestasid totalitaarse riigikorra. See oli tagajärjeks sündmustele, mis toimusid meie riigis juba alates 1946. aastast. Tšehhoslovakkia oli riigi taaskehtestamise demokraatlikus olukorras aegamisi kaotamas oma vabadust. See on äärmiselt oluline. Mitte ainult natsismi, vaid ka kommunismi vastu võitlemine on osa ühendatud ja rahumeelse Euroopa pärandist. Tänu neile sündmustele saavad kümne liikmesriigi esindajad täna siin täiskogul osaleda. Tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele küsimusele. Tuleks ühtviisi hukka mõista nii kommunistlike kui ka natsistlike sümbolite ennistamist. Nii kommunismi kui ka natsismi tuleb hinnata võrdseiks, eriti ohvrite pärast, kelle eest nad on vastutavad. Nii kommunistlik kui ka natsistlik totalitaarne režiim kehtestati demokraatlikus riigis demokraatia kuritarvitamise kaudu. See on põhjus, miks tuleb valvas olla isegi praegu, Euroopa Liidus. Ka kommunismiohvrid on ära teeninud vaikuseminuti siin, meie täiskogul."@et5
"Arvoisa puhemies, 25. helmikuuta 1948 kommunistit kaappasivat maassamme vallan ja perustivat totalitaarisen hallinnon. Tämä oli seurausta vuodesta 1946 jatkuneista tapahtumista. Tšekkoslovakia menetti vähitellen vapautensa uudelleenmuodostetun valtion demokraattisessa ympäristössä. Sanomani on äärimmäisen tärkeä. Natsismin kukistamisen lisäksi myös kommunismin kukistaminen on osa yhtenäisen ja rauhallisen Euroopan perintöä. Sen ansiosta täällä parlamentissa istuu tänään kymmenen jäsenvaltion edustajia. Haluan kiinnittää huomionne kolmeen seikkaan. Kommunistisymbolien käyttöönotto on tuomittava samalla tavalla kuin natsisymbolienkin käyttö. Kommunismi ja natsismi on nähtävä toisiaan vastaavina ilmiöinä erityisesti niiden uhrilukujen vuoksi, joihin ne ovat johtaneet. Kommunistit ja natsit loivat totalitaariset hallintojärjestelmänsä demokraattisiin valtioihin käyttämällä demokratiaa väärin. Siksi meidän on oltava edelleen Euroopan unionissa tarkkaavaisia. Euroopan parlamentin pitäisi viettää minuutin hiljaisuus kommunismin uhrien muistolle."@fi7
"Le 25 février 1948, les communistes ont perpétré un coup d’état et établi un régime totalitaire dans notre pays. Ce fut le résultat d’événements qui s’étaient succédé dans le pays depuis 1946. La Tchécoslovaquie perdait graduellement sa liberté au sein de l’environnement démocratique de l’État réétabli. C’est extrêmement important. La défaite du nazisme certes, mais aussi la chute du communisme font partie de l’héritage d’une Europe unie et pacifique. Grâce à cet événement, les représentants de dix États membres peuvent siéger aujourd’hui dans cette Assemblée. J’aimerais attirer votre attention sur trois points. La réhabilitation des symboles communistes doit être condamnée de la même manière que celle des symboles nazis. Le communisme et le nazisme doivent être perçus comme égaux, plus particulièrement en raison des victimes dont ils sont responsables. Les régimes totalitaires, qu’ils soient communistes ou nazis, ont été établis dans des états démocratiques en violant la démocratie. Pour cette raison, nous devons rester vigilants au sein de l’Union européenne. Les victimes du communisme devraient aussi mériter une minute de silence au sein de cette Assemblée."@fr8
"1948. február 25-én a kommunisták puccsot hajtottak végre és totalitárius rezsimet hoztak létre országunkban. Ez az országban 1946-tól tapasztalható események következménye volt. Csehszlovákia fokozatosan veszítette el szabadságát az újraalapított állam demokratikus környezetében. Ez rendkívül fontos. Nemcsak a nácizmus, de a kommunizmus megbuktatása is a része a békés Európa örökségének. Ezen eseménynek köszönhetően ma tíz tagállam képviselői ülhetnek itt a Házban. Három kérdésre szeretném felhívni a figyelmüket. A kommunista és náci szimbólumok rehabilitációját ugyanúgy el kell ítélni. A kommunizmust és a nácizmust egyenlőnek kell tekinteni, különösen a számlájukra írható áldozok miatt. A kommunista és a náci totalitárius rezsimeket is demokratikus országokban a demokráciával való visszaélés útján hozták létre. Ez ok lehet arra, hogy ma az Európai Unióban is éberek legyünk. A kommunizmus áldozatai is megérdemelnének egy egyperces csendet ebben a Házban."@hu11
"Il 25 febbraio 1948 i comunisti hanno condotto un colpo di Stato e hanno imposto un regime totalitario nel nostro paese. È stato il risultato di eventi che si erano verificati nel paese sin dal 1946. La Cecoslovacchia ha gradualmente perso la libertà nell’ambiente democratico dello Stato ripristinato. Questo è estremamente importante. Non solo la sconfitta del nazismo, ma anche la sconfitta del partito comunista fa parte del patrimonio dell’Europa unita e pacifica. Grazie a questo evento, i rappresentanti di dieci Stati membri possono sedere oggi in quest’Aula. Vorrei attirare la vostra attenzione su tre questioni. Deve esserci un’eguale condanna della riabilitazione dei simboli sia comunisti che nazisti. Sia il comunismo che il nazismo devono essere visti come uguali, in particolare a causa delle vittime di cui sono responsabili. I regimi totalitari comunista e nazista erano stati stabiliti in Stati democratici attraverso l’abuso della democrazia. Questo è un motivo per rimanere vigili anche oggi, nell’Unione europea. Le vittime del comunismo meriterebbero che quest’Aula osservasse un minuto di silenzio."@it12
"1948 m. vasario 25 d. komunistai įvykdė valstybės perversmą ir įvedė totalitarinį režimą mūsų šalyje. Tai buvo įvykių, kurie vyko šalyje nuo 1946 m., rezultatas. Čekoslovakija palaipsniui prarado laisvę atkurtos valstybės demokratinėje aplinkoje. Tai nepaprastai svarbu. Ne tik nacizmo nugalėjimas, bet taip pat ir komunizmo nugalėjimas yra suvienytos ir taikios Europos paveldo dalis. Dėl šio įvykio dešimties valstybių narių atstovai šiandien gali sėdėti šiuose rūmuose. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tris problemas. Turi būti vienodai pasmerktas ir komunistinių, ir nacistinių simbolių atkūrimas. Ir komunizmas, ir nacizmas turi būti suprantami kaip lygiaverčiai dalykai, ypač dėl aukų, kurių jie pareikalavo. Ir komunistų, ir nacistų totalitariniai režimai buvo įvesti demokratinėse valstybėse dėl piktnaudžiavimo demokratija. Štai kodėl Europos Sąjungoje reikia net šiandien būti budriems. Komunizmo aukos taip pat nusipelnė minutės tylos šiuose rūmuose."@lt14
"1948. gada 25. februārī komunisti īstenoja valsts apvērsumu un nodibināja mūsu zemē totalitāru režīmu. Tas bija rezultāts notikumiem, kuri risinājās valstī kopš 1946. gada. Čehoslovākija pakāpeniski zaudēja brīvību atjaunotās valsts demokrātiskajā vidē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ne tikai nacisma, bet arī komunisma sakāve ir vienotās un mierīgās Eiropas mantojums. Pateicoties šim notikumam, tagad desmit dalībvalstu pārstāvji var sēdēt šajā Parlamentā. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz trim jautājumiem. Vienādi jānosoda gan komunistu, gan nacistu simbolu atjaunošana. Gan komunisms, gan nacisms jāuztver vienādi, it īpaši ņemot vērā upurus, par kuriem tie ir atbildīgi. Gan komunistu, gan nacistu režīmi tika nodibināt demokrātiskās valstīs, izkropļojot demokrātiju. Tādēļ ir jābūt piesardzīgiem pat tagad Eiropas Savienībā. Arī komunisma upuri būtu pelnījuši klusuma brīdi šajā Parlamentā."@lv13
"25. februára 1948 sa komunisti pučom dostali k moci a vybudovali v našej krajine totalitný režim. K tomuto však viedli udalosti odohrávajúce sa u nás od roku 1946. V demokratickom prostredí obnoveného štátu sa Československo postupne stávalo neslobodným. To je mimoriadne závažné. Nielen porážka nacizmu, ale aj porážka komunizmu patria k dedičstvu zjednotenej a mierovej Európy. Vďaka tomu tu dnes môžu sedieť zástupcovia desiatich členských štátov. Chcem upozorniť na tri veci. Rehabilitáciu symbolov komunizmu a nacizmu treba odsudzovať rovnako. Na komunizmus a nacizmus treba pozerať rovnako, najmä kvôli obetiam, za ktoré nesú zodpovednosť. Komunistická, ako aj nacistická totalita boli nastolené v demokratických štátoch zneužitím demokracie. To je dôvod k ostražitosti aj dnes v Európskej únii. Aj obete komunizmu by si v tejto sále zaslúžili minútu ticha."@mt15
"Op 25 februari 1948 hebben de communisten in ons land een staatsgreep gepleegd en een totalitair regime gevestigd. Dat was het gevolg van de gebeurtenissen in het land sedert 1946. In Tsjechoslowakije ging binnen de democratische omgeving van de heropgerichte staat stapsgewijze de vrijheid verloren. Dat is van zeer groot belang. Niet alleen de overwinning op het nazisme, maar ook die op het communisme maakt deel uit van het erfgoed van een verenigd en vreedzaam Europa. Dankzij deze overwinning kunnen vandaag de vertegenwoordigers van tien lidstaten in het Parlement zetelen. Ik wil u op drie kwesties wijzen. Communistische en nazi-symbolen dienen even krachtig te worden veroordeeld. Het communisme en het nazisme dienen als gelijkwaardig te worden beschouwd, in het bijzonder met het oog op de slachtoffers die ze hebben gemaakt. De totalitaire communistische en nazi-regimes werden via misbruik van de democratie in democratische staten ingesteld. Wij moeten daarom zelfs vandaag in de Europese Unie waakzaam zijn. De slachtoffers van het communisme verdienen ook een minuut stilte in het Parlement."@nl3
"25 lutego 1948 roku komuniści przeprowadzili zamach stanu i ustanowili w naszym kraju reżim totalitarny. Był to efekt wydarzeń, które miały miejsce w kraju od 1946 roku. Czechosłowacja stopniowo traciła wolność w demokratycznym środowisku odbudowanego państwa. Jest to niezmiernie ważne. Nie tylko pokonanie nazizmu, ale również pokonanie komunizmu jest częścią dziedzictwa zjednoczonej i miłującej pokój Europy. Dzięki tym wydarzeniom przedstawiciele dziesięciu państw członkowskich mogą dziś zasiadać w tej Izbie. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy sprawy. Musi nastąpić równorzędne potępienie odnawiania się symboli komunizmu, jak i nazizmu. Zarówno komunizm, jak i nazizm muszą być postrzegane jako równorzędne, szczególnie ze względu na ofiary, za które są odpowiedzialne. Zarówno komunistyczne, jak i nazistowskie reżimy totalitarne zostały ustanowione w demokratycznych państwach w wyniku nadużycia demokracji. To jest powód do tego, aby pozostawać czujnym nawet dzisiaj, w czasach Unii Europejskiej. Ofiary komunizmu również zasługują na minutę ciszy w tej Izbie."@pl16
"No dia 25 de Fevereiro de 1948, os comunistas levaram a cabo um golpe de Estado e estabeleceram um regime totalitário no nosso país. Isto constituiu o resultado dos acontecimentos ocorridos no país desde 1946. A Checoslováquia foi perdendo progressivamente a liberdade no ambiente democrático do Estado restabelecido. Isto é extremamente importante. A herança da Europa unida e pacífica é constituída tanto pela derrota do nazismo, como pela derrota do comunismo. É graças a este acontecimento que os representantes de dez Estados-Membros podem estar sentados, hoje, nesta Câmara. Gostaria de chamar a vossa atenção para três questões. Deve existir uma condenação igual da reabilitação tanto dos símbolos comunistas como dos nazis. O comunismo e o nazismo têm de ser vistos da mesma maneira, em particular, por causa das vítimas de que ambos são responsáveis. Tanto o regime totalitário comunista como o nazi foram estabelecidos em Estados democráticos, através do abuso da democracia. Esta é uma razão para nos mantermos vigilantes mesmo hoje, na União Europeia. As vítimas do comunismo também mereceriam que esta Câmara observasse um minuto de silêncio."@pt17
"25. februára 1948 sa komunisti pučom dostali k moci a vybudovali v našej krajine totalitný režim. K tomuto však viedli udalosti odohrávajúce sa u nás od roku 1946. V demokratickom prostredí obnoveného štátu sa Československo postupne stávalo neslobodným. To je mimoriadne závažné. Nielen porážka nacizmu, ale aj porážka komunizmu patria k dedičstvu zjednotenej a mierovej Európy. Vďaka tomu tu dnes môžu sedieť zástupcovia desiatich členských štátov. Chcem upozorniť na tri veci. Rehabilitáciu symbolov komunizmu a nacizmu treba odsudzovať rovnako. Na komunizmus a nacizmus treba pozerať rovnako, najmä kvôli obetiam, za ktoré nesú zodpovednosť. Komunistická, ako aj nacistická totalita boli nastolené v demokratických štátoch zneužitím demokracie. To je dôvod k ostražitosti aj dnes v Európskej únii. Aj obete komunizmu by si v tejto sále zaslúžili minútu ticha."@ro18
"Komunisti so 25. februarja 1948 izvedli državni udar in vzpostavili totalitaren režim v naši državi. To je bila posledica dogodkov, ki so se dogajali v državi od leta 1946. Češkoslovaška je postopoma izgubljala svobodo znotraj demokratičnega okolja ponovno ustanovljene države. To je zelo pomembno. Ne le poraz nacizma, ampak tudi poraz komunizma je del dediščine združene in mirne Evrope. Zaradi tega dogodka lahko predstavniki desetih držav članic danes sedijo v tem parlamentu. Opozorila bi rada na tri vprašanja. Potrebna je enakovredna obsodba nevtralnega statusa komunističnih in nacističnih simbolov. Tako komunizem kot nacizem je treba obravnavati kot enakovredna, zlasti zaradi žrtev, za katere sta odgovorna. Tako komunistični kot nacistični totalitarni režimi so bili vzpostavljeni v demokratičnih državah na podlagi zlorabe demokracije. To je razlog, zakaj je moramo biti v Evropski uniji vedno previdni. Žrtve komunizma bi si v tem parlamentu prav tako zaslužile minuto tišine."@sl20
"Den 25 februari 1948 genomförde kommunisterna en statskupp och införde en totalitär regim i mitt land. Det var resultatet av händelser som ägt rum i landet sedan 1946. Tjeckoslovakien förlorade successivt sin frihet inom den demokratiska ramen för den återupprättade staten. Detta är mycket viktigt. Inte bara segern över nazismen utan också segern över kommunismen är en del av arvet i ett enat och fredligt Europa. Tack vara den händelsen kan företrädare från tio medlemsstater sitta här i parlamentet i dag. Jag vill fästa er uppmärksamhet på tre frågor. Återupprättandet av både den kommunistiska och den nazistiska symbolen måste fördömas med samma eftertryck. Kommunism och nazism måste betraktas som jämbördiga, speciellt med tanke på deras offer. Både totalitära kommunist- och nazistregimer grundlades i demokratiska stater genom att demokratin åsidosattes. Det är en anledning till att vi även i dag måste vara vaksamma inom EU. Kommunismens offer är också värda en tyst minut här i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph