Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ve Vašem projevu jste řekl: „Je nezbytné zajistit, aby mezinárodní protektorát Kosovo byl podle rezoluce 1244 a podle mezinárodního práva i nadále součástí Srbska.“. Nevím, jak to souvisí s vyhlášením Kosova, se kterým zřejmě souhlasíte. Máte rovněž pravdu v tom, že je naší povinností, aby Kosovo bylo opět multietnické a demokratické. Jednostranné vyhlášení nezávislosti je bezprecedentním porušením mezinárodního práva. Je neuvěřitelné, že okupační mocnosti do dnešního dne neudělaly nic pro to, aby několik set tisíc obyvatel tohoto území z osmi národů, kteří byli s tichým souhlasem okupantů vyhnáni, se opět vrátili. Dnes místo vytvoření podmínek souhlasíte s jednostranným vyhlášením druhého albánského státu. Jeho ekonomika podle všeho je založena na distribuci opia po Evropě. To Vám nevadí, pane předsedající? Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a jiné parlamenty žádají o řešení formou jednání na základě mezinárodního práva. Uvědomte si, že neexistují jednorázová řešení, jak jste tady říkal. Každé řešení je precedentem. Nepřipusťme porušení suverenity Srbska."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! I Deres erklæring talte De om betydningen af at sikre, at det internationale protektorat i Kosovo forbliver en del af Serbien i overensstemmelse med resolution 1244 og folkeretten. Jeg er ikke sikker på, hvilken forbindelse det har med Kosovos uafhængighedserklæring, som De synes at gå ind for. De har sandelig ret, når De siger, at det er vores pligt at sørge for, at Kosovo igen bliver multietnisk og demokratisk. Denne ensidige uafhængighedserklæring er et hidtil uset brud på folkeretten. Hundredtusindvis af indbyggere i dette område, som tilhører otte forskellige etniske grupper, blev fordrevet fra deres hjem med besættelsesstyrkernes stiltiende samtykke. Det er vanskeligt at tro, at disse styrker ikke har været i stand til at skabe betingelser for deres tilbagevenden. I stedet for at bidrage til at skabe sådanne betingelser tilslutter De Dem i dag den ensidige udråbelse af endnu en albansk stat. Hr. formand! Er De ligeglad med, at denne stats økonomi synes at være afhængig af opiumhandel i Europa? Tjekkiets parlament har i lighed med andre landes parlamenter krævet en løsning på dette problem gennem internationale forhandlinger. Lad os erkende, at engangsløsninger, som De nævnte i Deres indlæg, ikke eksisterer. Enhver løsning danner præcedens. Lad os ikke tillade denne krænkelse af den serbiske suverænitet."@da2
"In Ihrem Beitrag sprachen Sie über die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass das Internationale Protektorat im Kosovo in Übereinstimmung mit der Resolution 1244 und dem Völkerrecht Bestandteil Serbiens bleibt. Ich bin mir nicht sicher, was das mit der Proklamation der Unabhängigkeit des Kosovo zu tun hat, der Sie zuzustimmen scheinen. Sie haben auf jeden Fall Recht, wenn sie sagen, dass es unsere Pflicht ist zu gewährleisten, dass der Kosovo wieder multiethnisch und demokratisch wird. Diese einseitige Proklamation der Unabhängigkeit stellt eine beispiellose Verletzung des Völkerrechts dar. Mehrere hunderttausend Einwohner dieses Gebiets, die acht verschiedenen ethnischen Gruppen angehören, wurden mit schweigender Zustimmung der Besatzungstruppen aus ihren Häusern vertrieben. Man kann schwer glauben, dass diese Kräfte nicht in der Lage waren, die Bedingungen für ihre Rückkehr zu schaffen. Statt dafür zu sorgen, dass solche Bedingungen geschaffen werden, stimmen Sie heute der einseitigen Ausrufung eines zweiten albanischen Staates zu. Herr Präsident, spielt es für Sie keine Rolle, dass sich die Wirtschaft dieses Staates offensichtlich auf den Opiumhandel in Europa stützt? Das Parlament der Tschechischen Republik sowie die Parlamente anderer Länder haben eine Lösung dieser Angelegenheit durch internationale Verhandlungen gefordert. Uns muss klar sein, dass es einmalige Lösungen, von denen Sie in Ihrem Beitrag sprachen, nicht gibt. Jede Lösung schafft einen Präzedenzfall. Wir dürfen die Verletzung der serbischen Souveränität nicht zulassen."@de9
"Στην παρέμβασή σας αναφερθήκατε στη σημασία της διασφάλισης του να παραμείνει το διεθνές προτεκτοράτο στο Κοσσυφοπέδιο μέρος της Σερβίας σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 και το διεθνές δίκαιο. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς συνάδει αυτό με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου με την οποία φαίνεται ότι συμφωνείτε. Σίγουρα έχετε δίκαιο να λέτε ότι αποτελεί καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι το Κοσσυφοπέδιο θα καταστεί εκ νέου πολυεθνοτικό και δημοκρατικό. Αυτή η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας αποτελεί παραβίαση άνευ προηγουμένου του διεθνούς δικαίου. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της εν λόγω περιοχής, οι οποίοι ανήκουν σε οκτώ διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με τη σιωπηρή συγκατάθεση των κατοχικών δυνάμεων. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτές οι δυνάμεις δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την επιστροφή τους. Σήμερα, αντί να συμβάλετε στη δημιουργία των εν λόγω συνθηκών, συμφωνείτε με τη μονομερή ανακήρυξη ενός δεύτερου αλβανικού κράτους. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι η οικονομία του εν λόγω κράτους φαίνεται να εξαρτάται από το εμπόριο οπίου στην Ευρώπη; Το κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και τα κοινοβούλια άλλων χωρών ζήτησαν την επίλυση αυτού του ζητήματος μέσω διεθνών διαπραγματεύσεων. Ας γίνει κατανοητό ότι άπαξ λύσεις, όπως αναφέρθηκε στην παρέμβασή σας, δεν υπάρχουν. Κάθε λύση δημιουργεί προηγούμενο. Ας μην επιτρέψουμε την παραβίαση της σερβικής κυριαρχίας."@el10
"In your contribution you spoke about the importance of ensuring that the International Protectorate in Kosovo remains part of Serbia in conformity with Resolution 1244 and international law. I am not sure what relation this has with the proclamation of independence of Kosovo, with which you seem to agree. You are certainly right in saying that it is our duty to ensure that Kosovo become once more multiethnic and democratic. This unilateral proclamation of independence is an unprecedented breach of international law. Several hundred thousand inhabitants of this territory, who belong to eight different ethnic groups, were banned from their homes with the silent consent of the occupation forces. It is difficult to believe that these forces have not been able to create conditions for their return. Today, instead of helping to create such conditions, you agree with the unilateral proclamation of a second Albanian state. Mr President, does it not matter to you that the economy of this state seems to be dependant on opium trade in Europe? The Parliament of the Czech Republic as well as Parliaments of other countries has demanded a solution to this issue through international negotiations. Let us realise that one-off solutions, as mentioned in your contribution, do not exist. Any solution sets a precedent. Let us not allow the breach of the Serbian sovereignty."@en4
"En su intervención, usted habló de la importancia de garantizar que el protectorado internacional de Kosovo siga siendo parte de Serbia, de conformidad con la Resolución 1244 y el Derecho internacional. No comprendo cómo está relacionada esta cuestión con la proclamación de independencia de Kosovo, con la que usted parece concordar. Sin lugar a dudas, tiene razón cuando afirma que nuestra obligación es garantizar que Kosovo vuelva a ser multiétnico y democrático. La proclamación unilateral de independencia representa una violación del Derecho internacional sin precedentes. A varios cientos de miles de habitantes de este territorio, que pertenecen a ocho grupos étnicos diferentes, se les expulsó de sus casas con el consentimiento tácito de las fuerzas de ocupación. Es difícil creer que dichas fuerzas no hayan sido capaces de crear las condiciones adecuadas para su retorno. Hoy, en vez de contribuir a crear dichas condiciones, usted concuerda con la proclamación unilateral de independencia de un segundo Estado albanés. Señor Presidente, ¿no le importa que la economía de este Estado parezca depender del comercio del opio en Europa? El Parlamento de la República Checa, así como los parlamentos de otros países, han solicitado una solución para esta cuestión que pase por negociaciones internacionales. Démonos cuenta de que las soluciones extraordinarias, como usted dijo en su intervención, no existen. Todas las soluciones sientan un precedente. No permitamos que se viole la soberanía serbia."@es21
"Oma sõnavõtus te rääkisite, kui tähtis on tagada Kosovo rahvusvahelise protektoraadi jäämine Serbia osaks vastavalt resolutsioonile 1244 ja rahvusvahelisele õigusele. Ma pole kindel, mis seosed on sel Kosovo iseseisvuse väljakuulutamisega, millega te näisite nõus olevat. Teil on kindlasti õigus, öeldes, et meie kohus on tagada, et Kosovo ükskord mitmerahvuselisemaks ja demokraatlikumaks muutuks. See ühepoolne iseseisvuse väljakuulutamine on rahvusvahelise õiguse enneolematu rikkumine. Selle territooriumi mitusada tuhat elanikku, kes kuuluvad kaheksasse muusse rahvusrühma, on okupatsioonijõudude vaikival nõusolekul oma kodudest pagendatud. On raske uskuda, et need jõud pole olnud suutelised looma tingimusi inimeste tagasipöördumiseks. Nende tingimuste loomise asemel olete te praegu nõus teise Albaania riigi ühepoolse väljakuulutamisega. Hr president, kas teile ei lähe korda, et selle riigi majandus näib olevat sõltuvuses oopiumikaubandusest Euroopas? Tšehhi Vabariigi parlament, nagu ka teiste riikide parlamendid, on nõudnud selle probleemi lahendamist rahvusvaheliste läbirääkimiste kaudu. Laske meil teoks teha olukord, kus ei eksisteeri ühepoolseid lahendusi, nagu te oma sõnavõtus märkisite. Iga lahendus loob pretsedendi. Ärgem siis nüüd tunnistagem Serbia iseseisvuse rikkumist."@et5
"Arvoisa puhemies, puhuitte siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että Kosovon kansainvälinen protektoraatti pysyy osana Serbiaa päätöslauselman 1244 ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. En ole varma siitä, kuinka tämä liittyy Kosovon itsenäisyysjulistukseen, jonka tunnutte hyväksyvän. Olitte varmastikin oikeassa sanoessanne, että meidän velvollisuutenamme on varmistaa, että Kosovossa elää jälleen monia etnisiä ryhmiä ja että siitä tulee jälleen demokraattinen. Tämä yksipuolinen itsenäisyysjulistus loukkaa ennenkuulumattomalla tavalla kansainvälistä lainsäädäntöä. Alueen monet sadattuhannet asukkaat, jotka kuuluvat kahdeksaan eri etniseen ryhmään, ajettiin kodeistaan miehitysjoukkojen antaessa asialle hiljaisen hyväksyntänsä. On vaikeaa uskoa, etteivät nämä joukot ole kyenneet luomaan edellytyksiä heidän paluulleen. Sen sijaan, että olisitte auttaneet luomaan tällaiset edellytykset, hyväksyitte tänään toisen albaanivaltion yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen. Arvoisa puhemies, eikö teidän mielestänne sillä ole mitään merkitystä, että tämän maan talous näyttää riippuvan Euroopassa käytävästä oopiumikaupasta? Tšekin tasavallan parlamentti sekä muiden maiden parlamentit ovat pyytäneet ratkaisemaan tämän asian kansainvälisissä neuvotteluissa. Yrittäkäämme ymmärtää, ettei kertaluonteisia ratkaisuja, kuten mainitsitte puheenvuorossanne, ole olemassa. Jokainen ratkaisu on ennakkotapaus. Älkäämme salliko Serbian itsemääräämisoikeuden loukkaamista."@fi7
"Dans votre contribution, vous avez évoqué l’importance de veiller à ce que le protectorat international du Kosovo demeure une partie de la Serbie conformément à la résolution 1244 et aux lois internationales. Je ne suis pas sûr de la relation que cela a avec la proclamation d’indépendance du Kosovo, que vous semblez approuver. Vous avez certainement raison d’affirmer qu’il est de notre devoir de veiller à ce que le Kosovo reste une fois de plus multiethnique et démocratique. Cette proclamation unilatérale d’indépendance est une violation sans précédent des lois internationales. Plusieurs centaines de milliers d’habitants de ce territoire, qui appartiennent à huit groupes ethniques différents, ont été chassés de leur maison avec le consentement silencieux des forces d’occupation. Il est difficile de croire que ces forces n’ont pas été capables d’instaurer les conditions de leur retour. Aujourd’hui, au lieu d’aider à l’instauration de telles conditions, vous vous montrez d’accord avec la proclamation unilatérale d’un second État albanais. Monsieur le Président, ne vous importe-t-il pas que l’économie de cet État semble dépendre du commerce de l’opium en Europe? Le parlement de la République tchèque ainsi que les parlements de quatre autres pays ont demandé que l’on résolve cette question par le biais de négociations internationales. Il faut réaliser que des solutions ponctuelles, telles qu’évoquées dans votre contribution, n’existent pas. Toute solution crée un précédent. Ne permettons pas une violation de la souveraineté serbe."@fr8
"Hozzászólásában említést tett a koszovói nemzetközi protektorátus Szerbia részeként történő megtartásának fontosságáról, a 1244. számú határozat és a nemzetközi jog rendelkezéseivel összhangban. Nem világos a számomra, hogy miként kapcsolódik ez Koszovó függetlenségének kikiáltásához, amivel úgy tűnik mindannyian egyetértenek. Igaza van abban, hogy a mi feladatunk biztosítani, hogy Koszovó ismét többetnikumú és demokratikus lehessen. A függetlenség ezen egyoldalú kikiáltása a nemzetközi jog példa nélkül álló megsértése. E terület több ezer, de nyolc különböző etnikai csoporthoz tartozó lakóját száműzték otthonaikból a megszálló erők néma belegyezésével. Nehéz elhinni, hogy ezek az erők nem voltak képesek megteremteni a visszatérésükhöz szükséges feltételeket. Ma azonban ahelyett, hogy e körülmények megteremtésében nyújtanának segítséget, Ön egy második albán állam egyoldalú megteremtését támogatja. Elnök úr, nem tartja fontosnak, hogy úgy tűnik ezen állam gazdasága az európai ópiumkereskedelemtől függ? Csehország országgyűlése, és sok más ország országgyűlése is nemzetközi tárgyalások révén követel megoldást erre a problémára. Vegyük észre, ahogyan arról Ön is szót ejtett hozzászólásában, hogy egyszeri megoldások nem léteznek. Bármilyen megoldás precedensértékű. Ne tegyük lehetővé Szerbia szuverenitásának megsértését!"@hu11
"Nel suo intervento lei ha parlato dell’importanza di garantire che il protettorato internazionale in Kosovo rimanga parte della Serbia in conformità della risoluzione 1244 e del diritto internazionale. Non mi è chiaro il rapporto fra quanto lei ha affermato e la proclamazione di indipendenza del Kosovo, che lei sembra accogliere positivamente. Lei ha certamente ragione quando dice che è nostro dovere garantire che il Kosovo torni a essere multietnico e democratico. Questa proclamazione unilaterale d’indipendenza è una violazione senza precedenti del diritto internazionale. Diverse centinaia di migliaia di abitanti di questo territorio, che appartengono a otto etnie diverse, sono stati scacciati dalle loro case con il consenso tacito delle forze di occupazione. È difficile credere che queste forze non siano state in grado di creare condizioni per il loro ritorno. Oggi, invece di aiutare a creare tali condizioni, lei concorda con la proclamazione unilaterale di un secondo Stato albanese. Signor Presidente, non è importante per lei che l’economia di questo Stato sembri dipendere dal commercio di oppio in Europa? Il parlamento della Repubblica ceca nonché i parlamenti di altri paesi hanno chiesto una soluzione per questa questione attraverso negoziati internazionali. Rendiamoci conto che soluzioni come detto nel suo intervento, non esistono. Qualsiasi soluzione stabilisce un precedente. Non autorizziamo questa violazione della sovranità."@it12
"Savo pasisakymuose Jūs kalbėjote apie svarbą užtikrinti, kad Kosovo tarptautinis protektoratas išliktų Serbijos dalimi pagal 1244 rezoliuciją bei remiantis tarptautine teise. Man nelabai aišku, kokį ryšį tai turi su Kosovo nepriklausomybės paskelbimu, kuriam Jūs, regis, pritariate. Jūs išties teisus sakydamas, kad mūsų pareiga – užtikrinti, kad Kosovas dar sykį taptų daugiatautis ir demokratinis. Šis vienašalis nepriklausomybės paskelbimas yra beprecedentis tarptautinės teisės pažeidimas. Keli šimtai tūkstančių šios teritorijos gyventojų, priklausančių aštuonioms skirtingoms etninėms grupėms, nebuvo įleisti į savo namus, tyliai pritariant okupacinėms pajėgoms. Sunku patikėti, kad šios pajėgos nesugebėjo sukurti sąlygų jiems sugrįžti. Šiandien, užuot padėjęs sukurti tokias sąlygas, Jūs sutinkate su vienašaliu antrosios Albanijos valstybės paskelbimu. Gerb. pirmininke, ar Jums nesvarbu, kad šios valstybės ekonomika veikiausiai yra opiumo prekybos Europoje išlaikytinė? Čekijos Respublikos Parlamentas, taip pat ir kitų šalių parlamentai pareikalavo šio klausimo sprendimo tarptautinėmis derybomis. Supraskime, kad vienkartiniai sprendimai, kaip minėtasis Jūsų kalboje, neegzistuoja. Bet koks sprendimas turi precedentą. Neleiskime pažeisti Serbijos suvereniteto."@lt14
"Savā rakstā jūs runājāt par to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai starptautiskais protektorāts Kosovā joprojām būtu Serbijas daļa saskaņā ar Rezolūciju Nr. 1244 un starptautiskajiem tiesību aktiem. Neesmu pārliecināts, ka saprotu, kāds tam ir sakars ar Kosovas neatkarības pasludināšanu, kurai jūs, šķiet, piekrītat. Jums noteikti ir taisnība, kad jūs sakāt, ka mūsu pienākums ir nodrošināt, lai Kosova kļūtu etniski daudzveidīgāka un demokrātiskāka. Šī vienpusējā neatkarības pasludināšana ir nebijis starptautisko tiesību aktu pārkāpums. Vairāki simti tūkstošu šīs teritorijas iedzīvotāju, kuri pieder astoņām dažādām etniskām grupām, tika izraidīti no mājām ar okupācijas spēku klusējošu piekrišanu. Grūti noticēt, ka šie spēki nevarēja radīt apstākļus, lai šie cilvēki atgrieztos. Tagad tā vietā, lai palīdzētu radīt šādus apstākļus, jūs piekrītat vienpusējai otras Albānijas valsts pasludināšanai. Priekšsēdētāja kungs, vai jums ir vienalga, ka šīs valsts ekonomika, šķiet, ir atkarīga no opija tirdzniecības Eiropā? Čehijas Republikas parlaments un arī citu valstu parlamenti ir pieprasījuši šā jautājuma risinājumu starptautisku sarunu ceļā. Apzināsimies, ka unikālu risinājumu, kā teikts jūsu rakstā, nav. Katrs risinājums rada precedentu. Neļausim pārkāpt Serbijas suverenitāti."@lv13
"Ve Vašem projevu jste řekl: „Je nezbytné zajistit, aby mezinárodní protektorát Kosovo byl podle rezoluce 1244 a podle mezinárodního práva i nadále součástí Srbska.“. Nevím, jak to souvisí s vyhlášením Kosova, se kterým zřejmě souhlasíte. Máte rovněž pravdu v tom, že je naší povinností, aby Kosovo bylo opět multietnické a demokratické. Jednostranné vyhlášení nezávislosti je bezprecedentním porušením mezinárodního práva. Je neuvěřitelné, že okupační mocnosti do dnešního dne neudělaly nic pro to, aby několik set tisíc obyvatel tohoto území z osmi národů, kteří byli s tichým souhlasem okupantů vyhnáni, se opět vrátili. Dnes místo vytvoření podmínek souhlasíte s jednostranným vyhlášením druhého albánského státu. Jeho ekonomika podle všeho je založena na distribuci opia po Evropě To Vám nevadí, pane předsedající? Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a jiné parlamenty žádají o řešení formou jednání na základě mezinárodního práva. Uvědomte si, že neexistují jednorázová řešení, jak jste tady říkal. Každé řešení je precedentem. Nepřipusťme porušení suverenity Srbska."@mt15
"In uw bijdrage had u het erover hoe belangrijk het is te garanderen dat het Internationaal Protectoraat in Kosovo overeenkomstig resolutie 1244 en het international recht deel van Servië blijft. Ik ben niet zeker wat het verband is met de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo, waarmee u het eens lijkt te zijn. U hebt alleszins gelijk dat het onze plicht is te garanderen dat Kosovo weer multi-etnisch en democratisch wordt. Deze unilaterale onafhankelijkheidsverklaring is een inbreuk zonder voorgaande op het international recht. Honderdduizenden inwoners van dit grondgebied, die tot acht verschillende etnische groepen behoren, werden met de stilzwijgende instemming van de bezettingsmacht uit hun huizen verdreven. Het is moeilijk te geloven dat deze troepen er niet in zijn geslaagd de omstandigheden voor hun terugkeer te scheppen. In plaats van daartoe bij te dragen stemt u vandaag in met de unilaterale uitroeping van een tweede Albanese staat. Mijnheer de Voorzitter, vindt u het niet relevant dat de economie van deze staat van de opiumhandel in Europa afhankelijk lijkt? Het parlement van de Tsjechische Republiek en de parlementen van andere landen hebben om een oplossing voor deze kwestie via internationale onderhandelingen gevraagd. Wij moeten beseffen dat eenmalige oplossingen, zoals in uw bijdrage vermeld, niet bestaan. Elke oplossing schept een precedent. Wij mogen geen schending van de Servische soevereiniteit toestaan."@nl3
"W swoim wystąpieniu mówił pan o znaczeniu zapewnienia, że międzynarodowy protektorat w·Kosowie będzie pozostawał częścią Serbii, zgodnie z rezolucją 1244 i prawem międzynarodowym. Nie jestem pewien, jaki to ma związek z proklamowaniem niepodległości Kosowa, z którym wydaje się pan zgadzać. Ma pan z pewnością rację, mówiąc, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by Kosowo stało się ponownie wieloetniczne i demokratyczne. Ta jednostronna proklamacja niepodległości jest bezprecedensowym złamaniem prawa międzynarodowego. Kilkaset tysięcy mieszkańców tego terytorium, należących do ośmiu różnych grup etnicznych, zostało pozbawionych domów, przy cichym przyzwoleniu sił okupacyjnych. Trudno uwierzyć, że te siły nie były zdolne do stworzenia warunków do ich powrotu. Dzisiaj, zamiast pomagać w tworzeniu takich warunków, pan zgadza się z proklamacją drugiego albańskiego państwa.Panie przewodniczący! Czy nie ma dla pana znaczenia, że gospodarka tego państwa wydaje się być zależna od handlu opium w Europie? Parlament Republiki Czeskiej, podobnie jak parlamenty innych krajów, domagał się rozwiązania tego problemu w drodze międzynarodowych negocjacji. Uświadomijmy sobie, że wyjątkowe rozwiązania, takie jak wspomniane w pańskim wystąpieniu, nie mają zastosowania. Każde rozwiązanie ustanawia precedens. Nie pozwólmy naruszyć serbskiej suwerenności."@pl16
"Na sua intervenção, o senhor Presidente falou sobre a importância de garantir que o Protectorado Internacional do Kosovo continue a fazer parte da Sérvia, em conformidade com a Resolução 1244 e o direito internacional. Não tenho a certeza de como isto está relacionado com a proclamação da independência do Kosovo, com a qual o senhor parece concordar. Tem certamente razão ao dizer que é nossa obrigação assegurar que o Kosovo se torne novamente multiétnico e democrático. Esta proclamação unilateral de independência constitui uma violação sem precedentes do direito internacional. Várias centenas de milhares de habitantes deste território, pertencentes a oito grupos étnicos diferentes, foram expulsos das suas casas, com o consentimento silencioso das forças de ocupação. É difícil acreditar que estas forças não foram capazes de criar condições para o seu regresso. Hoje, em vez de ajudar a criar tais condições, o senhor concorda com a proclamação unilateral de um segundo Estado albanês. Senhor Presidente, não lhe interessa que, segundo parece, a economia deste Estado dependa do comércio do ópio na Europa? O Parlamento da República Checa, assim como parlamentos de outros países exigiram uma solução deste problema através de negociações internacionais. Temos de compreender que não existem soluções únicas, como o senhor mencionou na sua intervenção. Qualquer solução cria um precedente. Não permitamos a violação da soberania sérvia."@pt17
"Ve Vašem projevu jste řekl: „Je nezbytné zajistit, aby mezinárodní protektorát Kosovo byl podle rezoluce 1244 a podle mezinárodního práva i nadále součástí Srbska.“. Nevím, jak to souvisí s vyhlášením Kosova, se kterým zřejmě souhlasíte. Máte rovněž pravdu v tom, že je naší povinností, aby Kosovo bylo opět multietnické a demokratické. Jednostranné vyhlášení nezávislosti je bezprecedentním porušením mezinárodního práva. Je neuvěřitelné, že okupační mocnosti do dnešního dne neudělaly nic pro to, aby několik set tisíc obyvatel tohoto území z osmi národů, kteří byli s tichým souhlasem okupantů vyhnáni, se opět vrátili. Dnes místo vytvoření podmínek souhlasíte s jednostranným vyhlášením druhého albánského státu. Jeho ekonomika podle všeho je založena na distribuci opia po Evropě To Vám nevadí, pane předsedající? Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a jiné parlamenty žádají o řešení formou jednání na základě mezinárodního práva. Uvědomte si, že neexistují jednorázová řešení, jak jste tady říkal. Každé řešení je precedentem. Nepřipusťme porušení suverenity Srbska."@ro18
"Vo svojom príspevku ste hovorili, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby medzinárodný protektorát Kosovo podľa uznesenia 1244 a medzinárodného práva zostal aj naďalej súčasťou Srbska. Neviem, ako to súvisí s vyhlásením nezávislosti Kosova, s ktorým zrejme súhlasíte. Máte tiež pravdu v tom, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa Kosovo opäť stalo multietnickým a demokratickým. Jednostranné vyhlásenie nezávislosti je bezprecedentným porušením medzinárodného práva. Je neuveriteľné, že okupačné mocnosti do dnešného dňa neurobili nič preto, aby sa niekoľko stoviek tisíc obyvateľov tohto územia z ôsmych národov, ktorí boli s tichým súhlasom okupantov vyhnaní, opäť vrátili. Dnes namiesto vytvorenia týchto podmienok súhlasíte s jednostranným vyhlásením druhého albánskeho štátu. Pán predseda, neprekáža vám, že hospodárstvo tohto štátu je podľa všetkého založené distribúcii ópia po Európe? Poslanecká snemovňa parlamentu Českej republiky a iné parlamenty žiadajú o riešenie tejto otázky prostredníctvom rokovaní na základe medzinárodného práva. Uvedomte si, že neexistujú jednorazové riešenia, ktoré ste tu spomínali. Akékoľvek rozhodnutie vytvára precedent. Nepripusťme porušenie suverenity Srbska."@sk19
"V vašem prispevku ste govorili o tem, da je pomembno zagotoviti, da bo mednarodni protektorat Kosovo ostal del Srbije v skladu z resolucijo št. 1244 in mednarodnim pravom. Nisem prepričan, v kakšni povezavi je to z razglasitvijo neodvisnosti Kosova, s katero se očitno strinjate. Gotovo imate prav, ko trdite da je naša dolžnost zagotoviti, da Kosovo ponovno postane večetnično in demokratično. Ta enostranska razglasitev neodvisnosti pomeni kršitev mednarodnega prava brez primere. Več sto tisoč prebivalcev tega ozemlja, ki pripadajo osmim različnim etničnim skupinam, je bilo pregnanih iz svojih domov s tihim soglasjem okupacijskih sil. Težko je verjeti, da te sile niso mogle ustvariti pogojev za njihovo vrnitev. Danes se, namesto da bi pomagali ustvariti take pogoje, strinjate z enostransko razglasitvijo druge albanske države. Gospod predsednik, ali vam je vseeno, da gospodarstvo te države domnevno temelji na trgovini z opijem v Evropi? Parlament Češke republike in parlamenti drugih držav so zahtevali, da se to vprašanje reši z mednarodnimi pogajanji. Ugotoviti moramo, da enkratne rešitve, kot ste omenili v svojem prispevku, ne obstajajo. Kakršna koli rešitev pomeni precedens. Ne smemo dopustiti kršitve srbske suverenosti."@sl20
"I ert inlägg talade ni om vikten av att se till att det internationella protektoratet i Kosovo förblir en del av Serbien i enlighet med FN-resolution 1244 och internationell lag. Jag är inte säker på hur detta hänger samman med Kosovos självständighetsförklaring, med vilken ni tycks instämma. Ni har absolut rätt när ni säger att det är vår plikt att se till att Kosovo återigen blir multietniskt och demokratiskt Denna ensidiga självständighetsförklaring innebär ett exempellöst brott mot internationell lag. Flera hundra tusen invånare i området, tillhörande åtta olika etniska grupper, fördrevs från sina hem med ockupationsstyrkornas tysta medgivande. Det är svårt att tro att dessa styrkor inte har kunnat skapa villkor för dem att återvända. I stället för att hjälpa till att skapa sådana villkor instämmer ni i dag med det ensidiga utropandet av ett andra Albanien. Herr talman, bryr ni er inte om att detta lands ekonomi verkar vara beroende av opiumhandel i Europa Det tjeckiska parlamentet och även parlament i andra länder har krävt att frågan löses genom internationella förhandlingar. Låt oss inse att några engångslösningar, som ni nämnde i ert inlägg, inte existerar. Vilken lösning som helst blir prejudicerande. Låt oss inte tillåta att Serbiens suveränitet kränks."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph