Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 η ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών είχε αποφασίσει την έγκριση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η διαδικασία για την επικύρωση της σύμβασης αυτής είναι ανοιχτή από τον Μάρτιο του 2007, όμως, μόνο 16 χώρες, εκ των οποίων δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , την έχουν επικυρώσει. Νομίζω, ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθημένη πολιτική για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, είναι θέμα πολιτισμού, προστασίας των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση αυτή, η οποία στα 50 άρθρα της περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε τομέα ανθρώπινης δράσης (υγεία, δικαιοσύνη, οικογένεια) και τα καλεί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, ráda bych připomněla, že 13. prosince 2006 ratifikovala Organizace spojených národů na svém plenárním zasedání Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Od března 2007 probíhá ratifikace této úmluvy, ale doposud ji ratifikovalo pouze 16 zemí, z nichž dvě jsou členy Evropské unie. Vzhledem k tomu, že EU prosazuje politiku podpory práv osob se zdravotním postižením v kultuře lidské důstojnosti, měly by tuto úmluvu ratifikovat všechny členské státy. 50 článků této úmluvy podrobně popisuje práva osob se zvláštními potřebami ve všech oblastech lidské činnosti (zdraví, spravedlnost, rodina) a požaduje jejich účast na rozhodování."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne minde Dem om, at FN's Generalforsamling den 13. december 2006 vedtog konventionen om handicappedes rettigheder. Ratificeringen af konventionen har fundet sted siden marts 2007, men kun 16 lande, heraf to EU-medlemsstater, har ratificeret den. Jeg mener, at samtlige medlemsstater bør ratificere konventionen, eftersom EU har fremmet en politik, der støtter handicappedes rettigheder inden for kultur og menneskelig værdighed. Konventionens 50 artikler indeholder en detaljeret beskrivelse af handicappedes rettigheder på alle områder af menneskers aktiviteter (sundhed, retlige anliggender, familien), og det kræves, at de deltager i beslutningsprocessen."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte daran erinnern, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert hat. Die Ratifizierung dieses Übereinkommens läuft seit März 2007, doch es wurde lediglich von 15 Ländern, zwei davon sind Mitgliedstaaten der EU, ratifiziert. Meiner Ansicht nach sollten alle Mitgliedstaaten dieses Übereinkommen ratifizieren, zumal die EU eine Politik verfolgt, die die Rechte der Behinderten im Bereich Kultur und Menschenwürde unterstützt. In ihren 50 Artikeln werden ausführlich die Rechte von Personen mit besonderen Bedürfnissen in allen Bereichen menschlicher Tätigkeit (Gesundheit, Justiz, Familie) beschrieben, und sie werden aufgefordert, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken."@de9
"Mr President, I should like to remind you that on 13 December 2006 the United Nations plenary session ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The ratification of this convention has been ongoing since March 2007, but only 16 countries, two of which are EU Member States, have ratified it. I think that since the EU has promoted a policy supporting the rights of the disabled in culture and human dignity, all Member States should ratify this convention. Its 50 articles describe in detail the rights of persons with special needs in every area of human activity (health, justice, family) and call for them to participate in decision making."@en4
"Señor Presidente, me gustaría recordarle que en la sesión plenaria de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006 se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La ratificación de la Convención comenzó en marzo de 2007 pero, hasta la fecha, sólo 16 países, de los cuales dos son Estados miembros de la UE, la han ratificado. Opino que, ya que la UE ha promovido una política que apoya los derechos culturales y de dignidad humana de las personas con discapacidad, todos los Estados miembros deberían ratificar la Convención. En sus 50 artículos, se describen detalladamente los derechos de las personas con discapacidad en todas las áreas de la actividad humana (sanidad, justicia, familia) y se solicita que se les permita participar en la toma de decisiones."@es21
"Hr president, tahaksin teile meenutada, et RO 13. detsembri 2006. aasta täiskogu istungil ratifitseeriti puuetega inimeste õiguste konventsioon. Selle konventsiooni ratifitseerimine on kestnud alates 2007. aasta märtsist, kuid ainult 16 riiki, kellest kaks on ELi liikmesriigid, on selle ratifitseerinud. Arvan, et kuna EL viib ellu poliitikat, mis toetab puuetega inimeste õigusi seoses kultuuri ja inimväärikusega, peaksid kõik liikmesriigid selle konventsiooni ratifitseerima. Selle 50 artiklit kirjeldavad üksikasjalikult erivajadustega isikute õigusi kõigis inimtegevuse valdkondades (tervis, justiitsküsimused, perekond) ning kutsuvad neid üles otsuste tegemises osalema."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa teille, että YK:n täysistunnossa ratifioitiin 13. joulukuuta 2006 yleissopimus vammaisten oikeuksista ja ihmisarvosta. Tämän yleissopimuksen ratifiointi on jatkunut maaliskuusta 2007, mutta sen on ratifioinut vain 16 maata, joista kaksi on EU:n jäsenvaltioita. Katson, että koska EU on ajanut vammaisten oikeutta sivistykseen ja ihmisarvoon, kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ratifioida tämä yleissopimus. Sopimuksen viidessäkymmenessä artiklassa kuvaillaan tarkasti vammaisten oikeudet ihmiselämän kaikilla aloilla (terveys, oikeus, perhe) ja kehotetaan heitä osallistumaan päätöksentekoon."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais vous rappeler que le 13 décembre 2006, la session plénière des Nations Unies a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées. La ratification de cette convention est en cours depuis mars 2007, mais 16 pays seulement l’ont ratifiée, dont deux États membres de l’UE. Je pense que, comme l’UE a promulgué une politique de soutien des droits de personnes handicapées dans la culture et la dignité humaine, tous les États membres devraient ratifier cette convention. Ses 50 articles décrivent en détail les droits des personnes ayant des besoins spéciaux dans tous les secteurs des activités humaines (santé, justice, famille) et appellent à leur participation aux prises de décision."@fr8
"Elnök úr, szeretném emlékeztetni, hogy 2006. december 13-án az ENSZ plenáris ülése ratifikálta a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezményt. Az egyezmény ratifikálása 2007 márciusa óta van folyamatban, de csupán 16 ország ratifikálta az egyezményt, és ezek közül is csak kettő uniós tagállam van. Tekintettel arra, hogy az EU támogatja a fogyatékkal élők jogait a kultúra és az emberi méltóság területén, véleményem szerint minden tagállamnak ratifikálnia kellene ezt az egyezményt. Az egyezmény 50 cikke részletesen ismerteti a sajátos igényű személyek jogait az emberi tevékenységek összes területén (egészség, igazságszolgáltatás, család), és felszólítja őket, hogy vegyenek részt a döntések meghozatalában."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ricordare che il 13 dicembre 2006 la sessione plenaria delle Nazioni Unite ha ratificato la convenzione sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica della convenzione è aperta sin dal marzo 2007, ma solo 16 paesi, due dei quali sono Stati membri dell’UE, hanno proceduto in tal senso. Credo che, poiché l’UE ha promosso una politica di sostegno dei diritti dei disabili nella cultura e nella dignità umana, tutti gli Stati membri dovrebbero ratificare questa convenzione. I suoi 50 articoli descrivono in dettaglio il diritto delle persone con necessità speciali in ogni settore dell’attività umana (salute, giustizia, famiglia) e le invita a partecipare al processo decisionale."@it12
"Gerb. pirmininke, turėčiau priminti jums, kad 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų plenarinis posėdis ratifikavo konvenciją dėl žmonių su negalia teisių. Šios konvencijos ratifikacija vyko nuo 2007 m. kovo, bet tik 16 šalių, iš kurių dvi yra Europos Sąjungos valstybės narės, ją ratifikavo. Kadangi Europos Sąjunga skatino politiką palaikyti neįgaliųjų teises kultūros ir žmogaus orumo srityje, manau, jog visos valstybės narės turi ratifikuoti šią konvenciją. 50 jos straipsnių detaliai apibūdina asmenų su ypatingais poreikiais teises kiekvienoje žmogaus veiklos srityje (sveikata, teisingumas, šeima) ir kviečia juos dalyvauti priimant sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos atgādināt jums, ka ANO 2006. gada 13. decembra plenārsēde ratificēja Konvenciju par invalīdu tiesībām. Šīs konvencijas ratifikācija turpinās kopš 2007. gada marta, taču to ir ratificējušas tikai 16 valstis, no kurām divas ir ES dalībvalstis. Manuprāt, tā kā ES veicina politiku, kura atbalsta invalīdu tiesības kultūras un cilvēka cieņas jomā, visām dalībvalstīm ir jāratificē šī konvencija. Konvencijas 50 pantos ir sīki aprakstītas tiesības, kādas ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visās cilvēka darbības jomās (veselība, tiesības, ģimene) un aicina viņus piedalīties lēmumu pieņemšanā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 η ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών είχε αποφασίσει την έγκριση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η διαδικασία για την επικύρωση της σύμβασης αυτής είναι ανοιχτή από τον Μάρτιο του 2007, όμως, μόνο 16 χώρες, εκ των οποίων δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , την έχουν επικυρώσει. Νομίζω, ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθημένη πολιτική για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, είναι θέμα πολιτισμού, προστασίας των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση αυτή, η οποία στα 50 άρθρα της περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε τομέα ανθρώπινης δράσης (υγεία, δικαιοσύνη, οικογένεια) και τα καλεί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik herinner u eraan dat de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 13 december 2006 het Verdrag over de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd. De ratificatie van dat verdrag is sedert maart 2007 aan da gang, maar slechts zestien landen hebben het geratificeerd. Twee daarvan zijn EU-lidstaten. Ik ben van mening dat alle lidstaten dit verdrag dienen te ratificeren, aangezien de EU een beleid heeft bevorderd dat de rechten van gehandicapten in cultuur en menselijke waardigheid ondersteunt. In de 50 artikelen ervan worden de rechten van personen met bijzondere behoeften op elk gebied van menselijke activiteit (gezondheid, recht, gezin) in detail beschreven en worden ze opgeroepen aan de besluitvorming deel te nemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym przypomnieć, że w dniu 13 grudnia 2006 r., na posiedzeniu plenarnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ratyfikowano Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Ratyfikacja tej konwencji trwa od marca 2007 r., ale tylko 16 krajów, z których dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ratyfikowało ją. Ponieważ Unia Europejska promowała politykę wspierania praw niepełnosprawnych w zakresie kultury i godności ludzkiej, wszystkie państwa członkowskie powinny ratyfikować tę konwencję. Jej 50 artykułów szczegółowo określa prawa osób ze szczególnymi potrzebami, w każdym obszarze ludzkiej aktywności (zdrowie, wymiar sprawiedliwości, rodzina) oraz domaga się dla nich partycypacji w podejmowaniu decyzji."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de lembrar que no dia 13 de Dezembro de 2006 a sessão plenária das Nações Unidas ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Embora o respectivo processo de ratificação tenha sido iniciado em Março de 2007, a convenção foi ratificada por apenas 16 países, entre os quais se incluem dois Estados-Membros da UE. Considerando que a UE tem promovido uma política de apoio aos direitos das pessoas com deficiência em termos de cultura e de dignidade humana, penso que todos os Estados-Membros deveriam ratificar esta convenção. Os seus 50 artigos descrevem em pormenor os direitos das pessoas com necessidades especiais em todas as áreas de actividade humana (saúde, justiça, família) e apelam à participação dessas pessoas no processo decisório."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 η ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών είχε αποφασίσει την έγκριση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η διαδικασία για την επικύρωση της σύμβασης αυτής είναι ανοιχτή από τον Μάρτιο του 2007, όμως, μόνο 16 χώρες, εκ των οποίων δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , την έχουν επικυρώσει. Νομίζω, ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθημένη πολιτική για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, είναι θέμα πολιτισμού, προστασίας των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση αυτή, η οποία στα 50 άρθρα της περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε τομέα ανθρώπινης δράσης (υγεία, δικαιοσύνη, οικογένεια) και τα καλεί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων."@ro18
"Pán predseda, rada by som vám pripomenula, že dňa 13. decembra 2006 plenárne zasadnutie Spojených národov schválilo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ratifikácia tohto dohovoru prebieha od marca 2007, dodnes ho však ratifikovalo len 16 štátov, z ktorých dva sú členskými štátmi EÚ. Myslím si, že vzhľadom na politiku EÚ smerujúcu k podpore osôb so zdravotným postihnutím v kultúre a ľudskej dôstojnosti, by mali dohovor ratifikovať všetky členské štáty. Spolu 50 článkov dohovoru podrobne popisuje práva osôb so špeciálnymi potrebami vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti (zdravotníctvo, spravodlivosť, rodina) a vyzýva ich na to, aby sa spolupodieľali na rozhodovacích procesoch."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi vas opozorila, da je bila 13. decembra 2006 na plenarnem zasedanju Združenih narodov ratificirana konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Ratifikacija te konvencije poteka od marca 2007, vendar jo je ratificiralo le 16 držav, med katerimi sta dve državi članici EU. Ker EU spodbuja politiko, ki podpira pravice invalidov v zvezi s kulturo in človekovo dostojanstvo, menim, da bi morale vse države ratificirati to konvencijo. V njenih 50 členih so natančno opisane pravice ljudi s posebnimi potrebami na vseh področjih človekovih dejavnosti (zdravje, pravosodje, družina) in v njej se poziva k zagotovitvi možnosti tem ljudem, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev."@sl20
". Herr talman! Jag vill påminna om att den 13 december 2006 ratificerade FN:s plenarsession konventionen om handikappades rättigheter. Ratificeringen av denna konvention har pågått sedan mars 2007, men endast sexton länder, däribland två EU-medlemmar, har godkänt den. Jag menar att eftersom EU har främjat en politik som stöder de handikappades rättigheter vad gäller kultur och mänsklig värdighet borde alla medlemsstater ratificera denna konvention. Den innehåller 50 artiklar som i detalj beskriver vilka rättigheter personer med särskilda behov har inom livets alla områden (hälsa, lag, familj) och uppmanar dem att delta i beslutsfattandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph