Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to point out that there are genuine concerns amongst trade unions in many Member States about the recent European Court judgment on the Laval issue. The Commission must urgently publish its view on how this decision impacts on the labour relations systems and, indeed, the collective bargaining systems of each of our Member States. I know the impact in Sweden is significant, and it is much less so in Ireland. Nevertheless, action is needed to make clear that the EU does not sanction social dumping anywhere. It is particularly important that the Commission and the Member States take steps to prevent the catastrophist predictions of the Euro-sceptics becoming the common view of the issue. Genuine concerns need to be addressed and any loopholes for the unscrupulous to exploit must be closed off in European and legislative initiatives by European and national parliaments. I urge you, Mr President, to convey this matter to Commissioner Špidla and Commissioner McCreevy, both of whom have a role in this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, rád bych zdůraznil, že mezi odbory v řadě členských států zavládlo vážné znepokojení ohledně nedávného rozsudku Evropského soudního dvora v případě Laval. Komise musí bezodkladně zveřejnit své stanovisko k tomu, jaký bude mít toto rozhodnutí dopad na systém pracovních vztahů a na systém kolektivního vyjednávání v každém z našich členských států. Vím, že dopad ve Švédsku je značný, a tím spíše v Irsku. Přesto je zapotřebí podniknout kroky, které dají jasně najevo, že EU neschvaluje žádný sociální dumping nikde. Je zejména důležité, aby Komise a členské státy přijaly opatření, která zabrání tomu, aby se katastrofické předpovědi euroskeptiků staly obecným stanoviskem k tomuto případu. Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty musí v rámci evropských a legislativních iniciativ tyto vážné obavy řešit a zacelit veškeré skuliny, jichž by mohl někdo bezohledně zneužívat. Naléhavě vás žádám, pane předsedo, abyste tuto záležitost předal komisaři Špidlovi a komisaři McCreevyovi, jichž obou se týká."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne påpege, at der blandt fagforeningerne i mange medlemsstater er alvorlige bekymringer over EF-Domstolens dom for nylig i Laval-sagen. Kommissionen må omgående offentliggøre sin opfattelse af, hvordan denne dom indvirker på arbejdsmarkedssystemerne og ikke mindst det kollektive overenskomstsystem i de enkelte medlemsstater. Jeg ved, at indvirkningen i Sverige er betydelig, og at den er langt mindre i Irland. Alligevel skal det gøres klart, at EU ikke bifalder social dumping nogen steder. Det er især vigtigt, at Kommissionen og medlemsstaterne tager skridt til at forhindre, at euroskeptikernes katastrofale forudsigelser bliver det almindelige syn på sagen. Ægte bekymringer skal afhjælpes, og alle huller, som skrupelløse kan udnytte, skal lukkes i europæiske og lovgivningsmæssige initiativer iværksat af europæiske og nationale parlamenter. Hr. formand! Jeg opfordrer Dem indtrængende til at viderebringe dette spørgsmål til kommissær Špidla og kommissær McCreevy, som begge har indflydelse på denne sag."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Gewerkschaften vieler Mitgliedstaaten ernsthaft besorgt sind wegen des aktuellen Laval-Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Die Kommission muss dringend öffentlich darlegen, inwiefern dieses Urteil auf die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen und natürlich auch auf die Tarifverhandlungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten ausstrahlt. Ich weiß, dass es in Schweden erhebliche Auswirkungen gibt, und dass diese in Irland wesentlich geringer sind. Dennoch müssen Maßnahmen ergriffen werden, die deutlich machen, dass die EU nirgendwo Sozialdumping absegnet. Es erscheint unbedingt geboten, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Schritte einleiten, um zu verhindern, dass die prophezeiten Katastrophenszenarien der Europaskeptiker zum gängigen Standpunkt werden. Auf ernsthafte Bedenken muss eingegangen werden, und alle Lücken in Gemeinschaftsinitiativen und nationalen Rechsetzungsinitiativen, die von wem auch immer skrupellos ausgenutzt werden können, müssen durch Parlamente auf EU- und nationaler Ebene geschlossen werden. Ich ersuche Sie nachdrücklich, Herr Präsident, diese Angelegenheit Herrn Kommissar Špidla und Herrn Kommissar McCreevy zu übertragen, da beide in dieser Frage zuständig sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε πολλά κράτη μέλη σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση Laval. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει άμεσα την άποψή της για τις επιπτώσεις της εν λόγω απόφασης στα συστήματα εργασιακών σχέσεων και, μάλιστα, στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων κάθε κράτους μέλους μας. Γνωρίζω ότι ο αντίκτυπος στη Σουηδία είναι σημαντικός, ενώ πολύ λιγότερο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος στην Ιρλανδία. Ωστόσο, απαιτείται ανάληψη δράσης προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ δεν εγκρίνει το κοινωνικό ντάμπινγκ οπουδήποτε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να αποτρέψουν τις καταστροφικές προβλέψεις των ευρωσκεπτικιστών από το να γίνουν η συνήθης άποψη για το ζήτημα. Οι γνήσιες ανησυχίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και οποιαδήποτε «παραθυράκια» εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους πρέπει να κλείσουν στις ευρωπαϊκές και νομοθετικές πρωτοβουλίες από τις ευρωπαϊκές και εθνικές κυβερνήσεις. Σας παροτρύνω, κύριε Πρόεδρε, να μεταβιβάσετε το εν λόγω ζήτημα στον Επίτροπο Špidla και στον Επίτροπο McCreevy, καθώς και οι δύο διαδραματίζουν ρόλο στο εν λόγω ζήτημα."@el10
"Señor Presidente, me gustaría señalar que existen preocupaciones justificadas en los sindicatos de muchos Estados miembros acerca del reciente juicio del Tribunal Europeo sobre el caso Laval. La Comisión debe publicar urgentemente su opinión acerca de cómo la decisión afectará a los sistemas de relaciones laborales y a los sistemas de negociación colectiva de cada uno de los Estados miembros. Sé que el impacto en Suecia es importante, y que lo es mucho menos en Irlanda. No obstante, debemos actuar para dejar claro que la UE no aprueba el social en ninguna parte. Es especialmente importante que la Comisión y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para prevenir las predicciones catastrofistas de los euroescépticos, que se están convirtiendo en la opinión generalizada sobre la cuestión. Las preocupaciones justificadas deben ser abordadas y se deben legislar las lagunas jurídicas que aquéllos que carecen de escrúpulos pueden aprovechar, mediante iniciativas europeas y legislativas del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Le ruego, señor Presidente, que transmita esta cuestión a los Comisarios Špidla y McCreevy, ya que la cuestión les atañe a ambos."@es21
"Hr president, ma soovin juhtida tähelepanu sellele, et paljude liikmesriikide ametiühingud on tõsiselt mures hiljutise Euroopa Kohtu otsuse üle Lavali küsimuses. Komisjon peab väga kiiresti esitama oma seisukoha, kuidas see otsus mõjutab töösuhete süsteeme ning muidugi ka kollektiivläbirääkimiste süsteeme igas meie liikmesriigis. Ma tean, et mõju Rootsis on tähelepanuväärne ja et Iirimaal on see palju väiksem. Siiski oli meede vajalik selgeks tegemiseks, et EL ei luba sotsiaalset dumpingut mitte kuskil. On eriti tähtis, et komisjon ja liikmesriigid astuksid samme vältimaks euroskeptikute katastroofiennustuste muutumist üldiseks seisukohaks selles küsimuses. Tõeliste muredega on tarvis tegeleda ning Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad Euroopa ja õigusloomega seotud algatustes sulgema hoolimatutele ekspluateerijatele kõik võimalused seadusest möödahiilimiseks. Ma palun teid tungivalt, hr president, edastada see probleem volinik Špidlale ja volinik McCreevyle, kellel mõlemal on selles probleemis oma roll."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan tuoda esiin, että ammattiliitot ovat monissa jäsenvaltioissa todella huolissaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisesta tuomiosta Laval-asiassa. Komission on tuotava kiireesti esiin näkemyksensä siitä, kuinka tämä päätös vaikuttaa työmarkkinasuhdejärjestelmiin ja erityisesti työmarkkinaneuvottelujärjestelmiin kussakin jäsenvaltiossa. Tiedän, että Ruotsissa vaikutukset ovat merkittävät ja että Irlannissa ne jäävät vähäisemmiksi. EU:n on kuitenkin ryhdyttävä toimiin tehdäkseen selväksi, ettei se hyväksy sosiaalista polkumyyntiä missään. Erityisen tärkeää on, että komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin estääkseen sen, että euroskeptikkojen katastrofiennusteista tulee yleinen näkemys asiasta. Todelliseen huoleen on vastattava, ja kaikki porsaanreiät, joita häikäilemättömät voivat käyttää hyväkseen, on tukittava Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien lainsäädäntöaloitteilla. Arvoisa puhemies, kehotan teitä välittämään tämän viestin komission jäsen Špidlalle ja komission jäsen McCreevylle, joilla molemmilla on tärkeä tehtävä tässä asiassa."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais souligner que les syndicats de nombreux États membres sont réellement préoccupés par le jugement récent de la Cour européenne sur l’affaire Laval. La Commission doit faire connaître d’urgence son opinion sur l’impact de cette décision sur les circuits de relations de travail et, bien entendu, sur les systèmes de convention collective de chacun de nos États membres. Je sais que l’impact est significatif en Suède et l’est beaucoup moins en Irlande. Néanmoins, une action s’impose pour affirmer clairement que l’UE ne sanctionne nulle part le dumping social. Il est particulièrement important que la Commission et les États membres prennent des mesures pour empêcher que les prédictions catastrophistes des eurosceptiques deviennent la règle dans cette question. Il faut prendre en compte les préoccupations réelles et éliminer toutes les faiblesses qui pourraient être exploitées sans scrupule dans les initiatives européennes et législatives des parlements européen et nationaux. Je vous invite instamment, Monsieur le Président, à confier cette question aux commissaires Špidla et McCreevy, qui ont tous deux un rôle à jouer en la matière."@fr8
"Elnök úr, szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a tagállamok területén működő szakszervezetek körében tényleges aggályokat kelt az Európai Bíróság által a közelmúltban a Laval-kérdésről hozott ítélet. A Bizottságnak sürgősen közzé kell tennie álláspontját azzal kapcsolatban, hogy miként befolyásolja e döntés a munkaügyi kapcsolatok rendszerét és valójában az egyes tagállamok kollektív tárgyalási rendszereit. Tudomásom szerint a döntés hatása Svédországban jelentős mértékű, de Írországban például kevéssé érezhető. Mindazonáltal cselekedni kell annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, hogy az EU sehol sem támogatja a szociális dömpinget. Különösen fontos, hogy a Bizottság és a tagállamok lépéseket tegyenek az euroszkeptikusok baljós előrejelzései elterjedésének, és általánossá válásának megelőzése érdekében. Az európai és nemzeti parlamenteknek foglalkozniuk kell a valódi aggályokkal, és le kell zárniuk a gátlástalan emberek által kihasználható kiskapukat az európai és jogalkotási kezdeményezésekben. Arra kérném az elnök urat, hogy beszéljen erről a kérdésről az ügyben fontos szereppel bíró, Špidla és McCreevy biztos urakkal."@hu11
"Signor Presidente, desidero sottolineare che i sindacati, in numerosi Stati membri, nutrono timori genuini per quanto riguarda la recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa . La Commissione deve pubblicare con urgenza il suo parere su come la decisione inciderà sui sistemi dei rapporti di lavoro e sui sistemi di contrattazione collettiva di ciascuno dei nostri Stati membri. So che l’impatto in Svezia è significativo, e inferiore in Irlanda. Tuttavia, è necessario agire per chiarire che l’UE non autorizza il sociale ovunque. È particolarmente importante che la Commissione e gli Stati membri agiscano per impedire che le previsioni catastrofiche degli euroscettici diventino parere comune sulla questione. I timori genuini devono essere affrontati e nelle iniziative europee e legislative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali va eliminata qualsiasi scappatoia per chi è senza scrupoli. La invito, signor Presidente, a trasmettere il problema al Commissario Špidla e al Commissario McCreevy, entrambi interessati alla materia."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu pabrėžti, kad daugelyje valstybių narių profesinėse sąjungose yra realių problemų dėl neseniai priimto Europos Teismo nuosprendžio Lavalio klausimu. Komisija turi skubiai paskelbti savo požiūrį, kaip šis sprendimas paveiks kiekvienos iš mūsų valstybių narių darbo santykių sistemas, taip pat profsąjungų derybų su darbdaviais sistemas. Kiek žinau, šis poveikis Švedijoje yra reikšmingas, o Airijoje jis daug mažesnis. Vis dėlto būtina imtis veiksmų, leidžiančių aiškiai suprasti, kad ES niekur nesankcionuoja socialinio dempingo. Ypač svarbu, kad Komisija ir valstybės narės imtųsi priemonių neleisti išsipildyti katastrofinėms euroskeptikų pranašystėms, tampančioms bendru požiūriu į šią problemą. Reikia spręsti realias problemas, ir Europos ir nacionaliniai parlamentai Europos ir įstatyminėse iniciatyvose turi užlopyti visas spragas, atsirandančias nesąžiningam naudos siekiui. Siūlau jums, gerb. pirmininke, perduoti šį klausimą Komisijos nariams V. Špidlai ir Ch. McCreevy, kurie abu turi svarbų vaidmenį šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos norādīt, ka daudzās dalībvalstīs arodbiedrības ir patiesi noraizējušās par neseno Tiesas spriedumu lietā. Komisijai nekavējoties jāpublicē viedoklis par to, kā šis lēmums ietekmē darba attiecību sistēmu un, tiešām, mūsu dalībvalstu darba koplīguma sistēmu. Es zinu, ka ietekme Zviedrijā ir ievērojama, un tā ir daudz mazāka Īrijā. Neraugoties uz to, ir vajadzīga rīcība, lai skaidri pateiktu, ka ES nesankcionē sociālo dempingu nekur. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija un dalībvalstis spertu soļus eiroskeptiķu katastrofālo prognožu novēršanai, kuras kļūst par kopēju viedokli šajā jautājumā. Patiesas bažas ir jākliedē, un Eiropas un dalībvalstu parlamentiem ir jānovērš jebkādas nepilnības Eiropas likumdošanas iniciatīvās, kuras varētu izmantot negodīgi cilvēki. Es aicinu jūs, priekšsēdētāja kungs, nodot šīs lietas komisāram un komisāram kuri ir iesaistīti šajā lietā."@lv13
"Mr President, I wish to point out that there are genuine concerns amongst trade unions in many Member States about the recent European Court judgment on the Laval issue. The Commission must urgently publish its view on how this decision impacts on the labour relations systems and, indeed, the collective bargaining systems of each of our Member States. I know the impact in Sweden is significant, and it is much less so in Ireland. Nevertheless, action is needed to make clear that the EU does not sanction social dumping anywhere. It is particularly important that the Commission and the Member States take steps to prevent the catastrophist predictions of the Euro-sceptics becoming the common view of the issue. Genuine concerns need to be addressed and any loopholes for the unscrupulous to exploit must be closed off in European and legislative initiatives by European and national parliaments. I urge you, Mr President, to convey this matter to Commissioner Špidla and Commissioner McCreevy, both of whom have a role in this matter."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wijs erop dat vakbonden in vele lidstaten echt bezorgd zijn over het recente arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak-Laval. De Commissie moet dringend haar mening kenbaar maken over hoe dit arrest de stelsels met betrekking tot arbeidsbetrekkingen en collectieve onderhandelingen in onze lidstaten beïnvloedt. Ik weet dat de gevolgen in Zweden groot en in Ierland veel beperkter zijn. Desalniettemin dient actie te worden ondernomen om duidelijk te maken dat de EU sociale dumping nooit goedkeurt. Bijzonder belangrijk is dat de Commissie en de lidstaten stappen ondernemen om te voorkomen dat de door de Eurosceptici voorspelde rampscenario’s de algemene kijk op de kwestie worden. Echte zorgen dienen te worden aangepakt, en eventuele achterpoortjes in Europese en wetgevende initiatieven van het Europese en de nationale parlementen die door gewetenloze mensen kunnen worden gebruik, dienen te worden gesloten. Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u dringend deze kwestie voor te leggen aan de betrokken leden van de Commissie, Špidla en McCreevy."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę zauważyć, że w związkach zawodowych w wielu państwach członkowskich panuje prawdziwe zaniepokojenie w związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Europejskiego w sprawie Laval. Komisja musi pilnie opublikować swoją opinię na temat wpływu tej decyzji na systemy stosunków pracy, a także na systemy sporów zbiorowych w każdym z państw członkowskich. Wiem, że w Szwecji ten wpływ jest znaczny, a w Irlandii o wiele mniejszy. Niemniej jednak potrzebne jest działanie, by wyraźnie wykazać, że Unia Europejska nigdzie nie sankcjonuje społecznego dumpingu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja i państwa członkowskie podjęły kroki w celu zapobiegnięcia, aby katastroficzne przewidywania eurosceptyków nie stały się powszechną opinią na ten temat. Prawdziwe obawy wymagają reakcji, a wszelkie luki prawne, pozwalające nieuczciwym stosować wyzysk, muszą być zlikwidowane w drodze europejskich i legislacyjnych inicjatyw Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych. Wzywam pana przewodniczącego do przekazania tej sprawy komisarzowi Vladimirowi Špidli oraz komisarzowi Charlesowi McCreevy'emu, gdyż obydwaj oni mają rolę do odegrania w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dizer que existem preocupações genuínas entre os sindicatos de muitos Estados-Membros quanto à recente decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre o caso Laval. A Comissão tem de publicar urgentemente a sua opinião sobre a forma como esta decisão irá afectar os sistemas de relações laborais e, também, os sistemas de negociação colectiva de cada um dos nossos Estados-Membros. Sei que o impacto na Suécia será significativo mas, na Irlanda, será menor. No entanto, é necessário agir com vista a tornar claro que a UE não aprova o dumping social em parte nenhuma. É especialmente importante que a Comissão e os Estados-Membros tomem medidas no sentido de evitar que as previsões catastróficas dos eurocépticos se tornem a opinião geral sobre a questão. Há que procurar resolver as preocupações genuínas, e o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais devem colmatar lacunas que eventualmente existam nas iniciativas europeias e legislativas susceptíveis de ser exploradas por pessoas sem escrúpulos. Insto o Senhor Presidente a transmitir esta questão ao Senhor Comissário Špidla e ao Senhor Comissário McCreevy, que têm ambos um papel a desempenhar nesta matéria."@pt17
"Mr President, I wish to point out that there are genuine concerns amongst trade unions in many Member States about the recent European Court judgment on the Laval issue. The Commission must urgently publish its view on how this decision impacts on the labour relations systems and, indeed, the collective bargaining systems of each of our Member States. I know the impact in Sweden is significant, and it is much less so in Ireland. Nevertheless, action is needed to make clear that the EU does not sanction social dumping anywhere. It is particularly important that the Commission and the Member States take steps to prevent the catastrophist predictions of the Euro-sceptics becoming the common view of the issue. Genuine concerns need to be addressed and any loopholes for the unscrupulous to exploit must be closed off in European and legislative initiatives by European and national parliaments. I urge you, Mr President, to convey this matter to Commissioner Špidla and Commissioner McCreevy, both of whom have a role in this matter."@ro18
"Pán predseda, rád by som upozornil na znepokojenie odborových zväzov v mnohých členských štátoch nad rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v prípade Laval. Komisia by mala čo najskôr zverejniť svoj názor na to, akým spôsobom toto rozhodnutie ovplyvní pracovné vzťahy a systém kolektívneho vyjednávania v jednotlivých členských štátoch. Viem, že dopady tohto rozhodnutia vo Švédsku sú zásadné, ale v Írsku sú napríklad oveľa menšie. Je potrebné vykonať konkrétne kroky na vyjasnenie skutočnosti, že EÚ nepostihuje sociálny damping. Obzvlášť dôležité je, aby Komisia a členské štáty podnikli konkrétne kroky pre to, aby sa katastrofické predpovede euroskeptikov nestali všeobecne rozšíreným pohľadom na tieto otázky. Je treba riešiť skutočné obavy a prostredníctvom legislatívnych iniciatív v európskom a národných parlamentoch odstrániť všetky diery v systéme umožňujúce bezohľadné zneužívanie pracovníkov. Vyzývam vás, pán predseda, aby ste túto otázku tlmočili komisárovi Špidlovi a komisárovi McCreevymu, ktorí majú obaja zodpovednosť v tejto oblasti."@sk19
"Gospod predsednik, želim poudariti, da so sindikati v mnogih državah članicah resno zaskrbljeni v zvezi z nedavno sodbo Evropskega sodišča v zadevi Laval. Komisija mora nujno objaviti svoje stališče o tem, kako ta odločitev vpliva na sisteme delovnih razmerij in, seveda, na sisteme kolektivnih pogajanj v vsaki od držav članic. Vem, da je učinek na Švedskem velik, na Irskem pa manjši. Vendar so potrebni ukrepi za pojasnitev, da EU nikjer ne sankcionira socialnega dampinga. Zlasti pomembno je, da Komisija in države članice sprejmejo ukrepe za preprečitev, da katastrofalne napovedi evroskeptikov postanejo splošno stališče pri tem vprašanju. Treba je obravnavati resnično skrb vzbujajoče zadeve, kakršne koli vrzeli, ki bi jih brezobzirneži lahko izkoristili, pa je treba odpraviti z evropskimi in zakonodajnimi pobudami Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Pozivam vas, gospod predsednik, da posredujete to zadevo komisarju Špidli in komisarju McCreevyju, ki oba sodelujeta v tej zadevi."@sl20
"Herr talman! Jag vill peka på att fackföreningarna i många medlemsstater är allvarligt oroade på grund av EG-domstolens nyligen avkunnade dom i Lavalmålet. Kommissionen måste genast offentliggöra sin åsikt om hur detta beslut påverkar förhållanden på arbetsmarknaden, och speciellt kollektivförhandlingssystemen i de olika medlemsstaterna. Jag vet att det påverkar Sverige avsevärt, men Irland i mycket mindre grad. Hur som helst, åtgärder behövs för att klargöra att EU inte godkänner social dumpning någonstans. Det är speciellt viktigt att kommissionen och medlemsstaterna vidtar åtgärder för att förhindra att domedagsprofetior från EU-skeptikerna blir den förhärskande synen på frågan. Uppriktig oro måste bemötas och alla kryphål som de skrupelfria skulle kunna utnyttja måste blockeras genom europeiska lagstiftningsinitiativ från Europaparlamentet och nationella parlament. Herr talman, jag uppmanar er att framföra ärendet till komssionsledamöterna Vladimir Špidla och Charlie McCreevy, som båda har en roll i ärendet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Proinsias De Rossa (PSE ). –"18,20,15,1,14,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph