Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am seriously concerned by the misconception that a colleague of mine, Sahra Wagenknecht, spread in an interview with the Russian news agency ‘Regnum’ on 7 February this year. She accused the Estonian Government of disregarding human rights, and the European Union of conducting a silent cover-up with regard to the ‘Bronze Night’ and the trials that followed in Estonia. I can assure you that the ongoing trials of the people accused of organising the riots are being carried out in accordance with the rule of law and with respect for human rights. I would also like to remind my colleague that one of the purposes of the state is to guard the sanctity of private property. The marauding in Tallinn last year had nothing to do with freedom of expression or the right to demonstrate. Criminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene. Justification of crime is no ennoblement to a politician and, fortunately, the views of Sahra Wagenknecht cannot to be said to extend to all the political left."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jsem vážně znepokojen mylnými výklady, které šířila moje kolegyně Sahra Wagenknechtová v rozhovoru s ruskou zpravodajskou agenturou Regnum ze 7. února tohoto roku. Obvinila estonskou vládu z porušování lidských práv a Evropskou unii ze snahy zamaskovat tzv. bronzovou noc a procesy, které v Estonsku následovaly. Ujišťuji vás, že procesy, které probíhají s organizátory nepokojů, jsou prováděny v souladu se zásadami právního státu a s dodržováním lidských práv. Rovněž bych rád své kolegyni připomenul, že jedním z účelů státu je chránit nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Drancování v Tallinu v loňském roce nemělo nic společného se svobodou projevu nebo právem na demonstraci. Došlo ke spáchání trestných činů a to je důvod, proč stát musel zasáhnout. Ospravedlňování trestných činů neslouží žádnému politikovi ke cti a o názorech Sahry Wagenknechtové nelze naštěstí říci, že by vyjadřovaly mínění celé politické levice."@cs1
"Hr. formand! Jeg er alvorligt bekymret over den fejlagtige opfattelse, som min kollega Sahra Wagenknecht gav udtryk for i et interview med det russiske nyhedsbureau "Regnum" den 7. februar i år. Hun beskyldte den estiske regering for at tilsidesætte menneskerettighederne og EU for i al stilhed at mørklægge "bronzenatten" og de retssager, der fulgte i Estland. Jeg kan forsikre Dem for, at de igangværende retssager mod personer, der er anklaget for at organisere optøjerne, bliver gennemført i overensstemmelse med retsstatsprincippet og med respekt for menneskerettighederne. Jeg vil også minde min kollega om, at en af statens opgaver er at beskytte den private ejendomsrets ukrænkelighed. Plyndringerne i Tallinn sidste år havde intet med ytringsfrihed eller retten til at demonstrere at gøre. Der blev begået kriminelle handlinger, og det er årsagen til, at staten var tvunget til at gribe ind. Retfærdiggørelse af kriminalitet tjener ikke en politiker til ære, og heldigvis er det ikke hele den politiske venstrefløj, der deler Sahra Wagenknechts synspunkter."@da2
"Herr Präsident! Ich bin ernstlich beunruhigt wegen der falschen Darstellung, die die Kollegin Sahra Wagenknecht in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Regnum am 7. Februar dieses Jahres verbreitet hat. Sie warf der estnischen Regierung vor, die Menschenrechte zu missachten und bezichtigte die Europäische Union der Verschleierung von Tatsachen in Bezug auf die „Bronzenacht“ und die anschließenden Gerichtsverfahren in Estland. Ich kann Ihnen versichern, dass die noch laufenden Gerichtsverfahren gegen die der Anstiftung zu den Krawallen beschuldigten Personen im Einklang mit dem Rechtsstaatsprinzip und unter Achtung der Menschenrechte durchgeführt werden. Ich möchte meine Kollegin außerdem darauf aufmerksam machen, dass es zu den Aufgaben des Staates gehört, die Unantastbarkeit von Privateigentum zu schützen. Das Plündern letztes Jahr in Tallinn hatte mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung oder dem Demonstrationsrecht nichts zu tun. Es wurden Straftaten begangen, und daher war der Staat zum Eingreifen gezwungen. Die Rechtfertigung von Verbrechen gereicht einer Politikerin nicht zur Ehre, aber zum Glück kann nicht behauptet werden, die Ansichten von Frau Wagenknecht erstreckten sich auf die gesamte politische Linke."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ανησυχώ πάρα πολύ για την παρανόηση την οποία διέδωσε μέσω συνέντευξής της μια συνάδελφός μου, η Sahra Wagenknecht, στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Regnum» στις 7 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Εσθονίας για παράβλεψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση για σιωπηλή συγκάλυψη σε σχέση με τη «Χάλκινη Νύχτα» και τις δίκες που την ακολούθησαν στην Εσθονία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι συνεχιζόμενες δίκες των ανθρώπων που κατηγορήθηκαν για τη διοργάνωση των ταραχών διεξάγονται σύμφωνα με το κράτος δικαίου και με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στη συνάδελφό μου ότι ένας από τους σκοπούς του κράτους είναι να διαφυλάσσει την ιερότητα της ιδιωτικής περιουσίας. Οι λεηλασίες στο Ταλλίν πέρυσι δεν είχαν καμία σχέση με την ελευθερία της έκφρασης ή το δικαίωμα διαδήλωσης. Διαπράχθηκαν εγκληματικές πράξεις, και για αυτόν τον λόγο το κράτος υποχρεώθηκε να παρέμβει. Η δικαιολόγηση του εγκλήματος δεν αποτελεί τιμή για έναν πολιτικό και, ευτυχώς, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι απόψεις της Sahra Wagenknecht εκτείνονται σε όλη την πολιτική αριστερά."@el10
"Señor Presidente, me preocupa mucho la idea equivocada que una colega mía, Sahra Wagenknecht, difundió en una entrevista con la agencia de noticias rusa el 7 de febrero de este año. La señora Wagenknecht acusó al Gobierno estonio de hacer caso omiso de los derechos humanos, y a la Unión Europea de encubrir los acontecimientos relacionados con el soldado de bronce de Tallin, así como los juicios relacionados. Les puedo asegurar que los juicios de las personas acusadas de organizar los disturbios se están realizando de conformidad con el Estado de derecho y los derechos humanos. Me gustaría recordar a mi colega que una de las responsabilidades del Estado es garantizar la protección de la propiedad privada. Los disturbios del año pasado en Tallin no tuvieron nada que ver con la libertad de expresión o de manifestación. Se delinquió y, por ese motivo, el Estado tuvo que intervenir. La justificación del delito no es propia de un político y, afortunadamente, las opiniones de Sahra Wagenknecht no son las de toda la izquierda política."@es21
"Hr president, ma olen tõsiselt mures eksiarvamuse pärast, mida mu kolleeg Sahra Wagenknecht levitas intervjuus Vene uudisteagentuurile Regnum käesoleva aasta 7. veebruaril. Seoses pronksiöö ja sellele järgnenud kohtuprotsessidega Eestis süüdistas ta Eesti valitsust inimõiguste rikkumises ning Euroopa Liitu selle vaikivas varjamises. Kinnitan teile, et praegu toimuvad kohtuprotsessid inimeste üle, keda süüdistatakse rahutuste korraldamises, viiakse läbi õigusnormide kohaselt ja inimõigusi austades. Tahaksin ka meenutada oma kolleegidele, et riigi üks otstarve on valvata eraomandi puutumatust. Eelmisel aastal Tallinnas toimunud rüüstamistel polnud midagi tegemist sõnavabadusega või demonstratsioonide korraldamise õigusega. Pandi toime kuritegusid ning see oligi põhjus, miks riik pidi sekkuma. Kuritegevuse õigustamine ei õilista poliitikut, aga õnneks ei saa öelda, et kõik vasakpoolsed poliitikud Sahra Wagenknechti vaateid jagaksid."@et5
"Arvoisa puhemies, olen erittäin huolissani siitä, että eräs kollegani, Sahra Wagenknecht, levitti tämän vuoden helmikuun 7. päivänä venäläisen uutistoimisto Regnumin haastattelussa väärää tietoa. Hän syytti Viron hallitusta ihmisoikeuksien polkemisesta ja Euroopan unionia salailusta asiassa, joka koskee niin sanottua pronssiyötä eli Tallinnan patsaskiistaa ja sitä seuranneita oikeudenkäyntejä Virossa. Voin vakuuttaa teille, että meneillään olevissa oikeudenkäynneissä, joissa syytteet koskevat mellakoiden järjestämistä, kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Haluan myös muistuttaa kollegalleni, että valtion yhtenä tehtävänä on turvata yksityisomaisuuden koskemattomuus. Tallinnassa viime vuonna tapahtunut ryöstely ei liittynyt millään tavalla sananvapauteen tai oikeuteen osoittaa mieltä. Siellä tehtiin rikoksia, ja siksi valtion oli puututtava asiaan. Rikosten puolustelu ei ylevöitä yhtäkään poliitikkoa, ja onneksi Sahra Wagenknecht ei edusta näkemyksillään koko poliittista vasemmistoa."@fi7
"Monsieur le Président, je suis fortement préoccupé par la fausse opinion qu’une de mes collègues, Sahra Wagenknecht, a exprimée lors d’une interview avec l’agence de presse russe «Regnum» le 7 février de cette année. Elle a accusé le gouvernement estonien de ne pas respecter les droits de l’homme, et l’Union européenne de mener une politique de silence concernant la «nuit de bronze» et les procès qui ont suivi en Estonie. Je puis vous assurer que les procès en cours des personnes accusées d’avoir organisé les émeutes ont été menés dans le respect de la loi et des droits de l’homme. J’aimerais également rappeler à ma collègue que l’un des objectifs de l’État est de préserver l’inviolabilité de la propriété privée. Le pillage de Tallinn l’an dernier n’avait rien à voir avec la liberté d’expression ou le droit de manifester. Des actes criminels ont été commis, c’est pourquoi l’État a été obligé d’intervenir. Justifier un crime n’ennoblit guère un politicien et, heureusement, on ne peut pas dire que les opinions de Sahra Wagenknecht s’étendent à toute la gauche politique."@fr8
"Elnök úr, komolyan aggaszt az a tévképzet, aminek az egyik kollégám, Sahra Wagenknecht adott hangot, az orosz „Regnum” hírügynökségnek adott interjújában, ez év február 7-én. Azzal vádolta az észt kormányt, hogy nem veszi figyelembe az emberi jogokat, az Európai Uniót pedig azzal, hogy csendes leplező műveletet hajt végre a „Bronzéjszaka” és az azt követő észtországi bírósági tárgyalások kapcsán. Biztosíthatom Önöket, hogy a rendzavarás szervezőinek jelenleg is folyamatban lévő bírósági tárgyalásai a jogállamisággal összhangban és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folynak. Szintén szeretném felhívni kollégáim figyelmét arra, hogy az állam egyik célja, hogy védje a magántulajdon sérthetetlenségét. A múlt évi tallinni fosztogatásoknak semmi köze nem volt a szólásszabadsághoz vagy a gyülekezési joghoz. Bűncselekményeket követtek el, és ezért kellett az államnak beavatkoznia. Egy bűncselekmény indokolásával egy politikus nem válik nemesebbé és szerencsére Sahra Wagenknecht véleményét nem minden baloldali politikus vallja magáénak."@hu11
"Signor Presidente, sono seriamente preoccupato dell’idea sbagliata che una collega, l’onorevole Sahra Wagenknecht, ha diffuso in un’intervista con l’agenzia di stampa russa il 7 febbraio di quest’anno. Ha accusato il governo estone di trascurare i diritti umani e l’Unione europea di favorire un silenzioso occultamento in relazione alla “notte di bronzo” e ai processi che ne sono seguiti in Estonia. Posso garantirvi che i processi in corso contro le persone accusate di avere organizzato le risse sono svolti nel rispetto dello Stato del diritto e dei diritti umani. Vorrei inoltre rammentare alla collega che uno degli scopi dello Stato è preservare l’inviolabilità della proprietà privata. Il saccheggiamento avvenuto a Tallinn lo scorso anno non ha niente a che vedere con la libertà di espressione o con il diritto a dimostrare. Sono stati commessi atti criminali ed ecco perché lo Stato è stato obbligato a intervenire. Giustificare un reato non nobilita un politico e, fortunatamente, non può dirsi che l’opinione dell’onorevole Sahra Wagenknecht si estenda a tutta la sinistra politica."@it12
"Gerb. pirmininke, esu rimtai susidomėjęs klaidinga samprata, kurią paskleidė mano kolegė Sahra Wagenknecht, duodama interviu Rusijos naujienų agentūrai „Regnum“ šių metų vasario 7 d. Ji apkaltino Estijos Vyriausybę žmogaus teisių negerbimu, o Europos Sąjungą – tyliu „bronzinės nakties“ įvykių ir teismų, vykusių Estijoje, užglaistymu. Galiu Jus užtikrinti, kad tebevykstantys riaušių organizavimu kaltinamų žmonių teismai vyksta pagal įstatymus bei gerbiant žmogaus teises. Taip pat norėčiau priminti savo kolegei, kad vienas iš valstybės tikslų – saugoti privačios nuosavybės neliečiamumą. Pernykštis plėšikavimas Taline neturėjo nieko bendro su laisve pareikšti ar teise rengti demonstracijas. Buvo padaryti nusikalstami veiksmai, todėl turėjo įsikišti valstybė. Nusikaltimo pateisinimas politikui nesuteikia kilnumo ir, laimei, Sahros Wagenknecht pažiūrų negalima priskirti visiems politikos kairiesiems."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Esmu nopietni nobažījies par nepareizo priekšstatu, kuru mana kolēģe izplatīja intervijā Krievijas ziņu aģentūrai šā gada 7. februārī. Viņa apsūdzēja Igaunijas valdību cilvēktiesību pārkāpšanā un Eiropas Savienību par klusējoša aizsega veidošanu attiecībā uz ,,bronzas nakti” un tai sekojošajiem tiesas procesiem Igaunijā. Es varu apliecināt jums, ka pašlaik notiekošie tiesas procesi pār cilvēkiem, kuri ir apsūdzēti par nemieru organizēšanu, norit saskaņā ar tiesiskumu un ievērojot cilvēktiesības. Es vēlētos arī atgādināt kolēģiem, ka viens no valsts mērķiem ir privātīpašuma svētuma aizsardzība. Pagājušajā gadā Tallinā notikušajam marodierismam nebija nekāda sakara ar vārda brīvību vai tiesībām uz demonstrācijām. Tika izdarīti noziegumi, un tādēļ valsts pienākums bija iejaukties. Noziegumu attaisnošana politiķim nav nekas cildināms, un, par laimi, nevar teikt, ka uzskati attiecas uz visiem politiski kreisajiem."@lv13
"Mr President, I am seriously concerned by the misconception that a colleague of mine, Sahra Wagenknecht, spread in an interview with the Russian news agency ‘Regnum’ on 7 February this year. She accused the Estonian Government of disregarding human rights, and the European Union of conducting a silent cover-up with regard to the ‘Bronze Night’ and the trials that followed in Estonia. I can assure you that the ongoing trials of the people accused of organising the riots are being carried out in accordance with the rule of law and with respect for human rights. I would also like to remind my colleague that one of the purposes of the state is to guard the sanctity of private property. The marauding in Tallinn last year had nothing to do with freedom of expression or the right to demonstrate. Criminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene. Justification of crime is no ennoblement to a politician and, fortunately, the views of Sahra Wagenknecht cannot to be said to extend to all the political left."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer bezorgd over de misvatting die door mevrouw Sahra Wagenknecht, een college van mij, in een interview op 7 februari dit jaar via het Russische persagentschap ‘Regnum’ werd verspreid. Ze beschuldigde de regering van Estland ervan de mensenrechten met voeten te treden en de Europese Unie van een doofpotoperatie met betrekking tot de ‘Bronzen nacht’ en de rechtzaken die daar in Estland op volgden. Ik verzeker u dat de lopende rechtzaken tegen de mensen die van het organiseren van de rellen worden beschuldigd, in overeenstemming met de rechtstaat en met inachtneming van de mensenrechten plaatsvinden. Ik wil mevrouw Wagenknecht er ook aan herinneren dat één van de doelstellingen van de staat is de onschendbaarheid van particulier bezit te vrijwaren. De plunderingen van vorig jaar in Tallinn hadden niets te maken met vrijheid van meningsuiting of het recht te betogen. Misdaden werden begaan, waardoor de staat verplicht was tussen te komen. De rechtvaardiging van misdaad is voor een politicus niet verheffend. Gelukkig worden de meningen van Sahra Wagenknecht niet door de gehele linkerzijde gedeeld."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem poważnie zaniepokojony błędnym pojmowaniem sytuacji, jakie moja koleżanka Sahra Wagenknecht rozpowszechniła w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej „Regnum” w dniu 7 lutego bieżącego roku. Oskarżyła ona estoński rząd o lekceważenie praw człowieka, a Unię Europejską o pomijanie milczeniem „brązowej nocy” i procesów, które były jej następstwem w Estonii. Mogę zapewnić, że odbywające się procesy sądowe ludzi oskarżonych o organizowanie zamieszek są prowadzone zgodnie z zasadami państwa prawa i z poszanowaniem praw człowieka. Chciałbym również przypomnieć mojej koleżance, że jednym z celów państwa jest ochrona świętego prawa własności. Plądrowanie w Tallinie w zeszłym roku nie miało nic wspólnego z wolnością słowa lub prawem do demonstracji. Popełnione zostały przestępstwa i dlatego państwo miało obowiązek interweniować. Usprawiedliwianie przestępczości nie nobilituje polityka, a na szczęście poglądy Sahry Wagenknecht nie mogą zostać uznane za reprezentatywne dla całej lewicy politycznej."@pl16
"Senhor Presidente, estou seriamente preocupado com a noção errada que uma colega minha, Sahra Wagenknecht, propalou numa entrevista à agência noticiosa russa "Regnum", em 7 de Fevereiro deste ano. Sahra Wagenknecht acusou o Governo estónio de descurar os direitos humanos e a União Europeia de conduzir uma manobra silenciosa de encobrimento no que se refere à "Noite de Bronze" e aos julgamentos que se seguiram, na Estónia. Posso assegurar-vos que os julgamentos em curso das pessoas acusadas de organizar os tumultos estão a ser realizados em conformidade com o primado do direito e no pleno respeito pelos direitos humanos. Gostaria ainda de recordar à minha colega que uma das finalidades do Estado é preservar a inviolabilidade da propriedade privada. As pilhagens em Tallinn no ano passado não tiveram nada a ver com a liberdade de expressão nem o direito de manifestação. Foram cometidos actos criminosos e foi por essa razão que o Estado foi obrigado a intervir. A justificação de crimes não dignifica nenhum político e, felizmente, não se pode dizer que as opiniões de Sahra Wagenknecht sejam partilhadas por toda a esquerda política."@pt17
"Mr President, I am seriously concerned by the misconception that a colleague of mine, Sahra Wagenknecht, spread in an interview with the Russian news agency ‘Regnum’ on 7 February this year. She accused the Estonian Government of disregarding human rights, and the European Union of conducting a silent cover-up with regard to the ‘Bronze Night’ and the trials that followed in Estonia. I can assure you that the ongoing trials of the people accused of organising the riots are being carried out in accordance with the rule of law and with respect for human rights. I would also like to remind my colleague that one of the purposes of the state is to guard the sanctity of private property. The marauding in Tallinn last year had nothing to do with freedom of expression or the right to demonstrate. Criminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene. Justification of crime is no ennoblement to a politician and, fortunately, the views of Sahra Wagenknecht cannot to be said to extend to all the political left."@ro18
"Pán predseda, som vážne znepokojený mylnou predstavou, ktorú moja kolegyňa, Sahra Wagenknecht, uviedla vo svojom rozhovore s ruskou tlačovou agentúrou Regnum 7. februára tohto roka. Obvinila estónsku vládu z nerešpektovania ľudských práv, a Európsku úniu zo zakrývania tzv. „bronzovej noci“ a súdnych procesov, ktoré v Estónsku nasledovali. Môžem vás ubezpečiť, že prebiehajúce súdne procesy s ľuďmi, ktorí tieto výtržnosti organizovali, pokračujú v súlade so zásadami právneho štátu a pri rešpektovaní ľudských práv. Rád by som tiež svojej kolegyni pripomenul, že jednou z úloh štátu je strážiť nenarušiteľnosť súkromného vlastníca. Ničenie v Tallinne minulý rok nemalo nič spoločné so slobodou slova a právom demonštrovať. Boli spáchané trestné činy a štát bol povinný zasiahnuť. Ospravedlňovanie zločinu politika nezušľachťuje, a názory Sahry Wagenknecht, našťastie nezdieľa celá politická ľavica."@sk19
"Gospod predsednik, resno sem zaskrbljen zaradi napačne predstave, ki jo je moja kolegica, Sahra Wagenknecht, razširila v intervjuju z rusko tiskovno agencijo „Regnum“ 7. februarja letos. Estonsko vlado je obtožila, da ne spoštuje človekovih pravic, Evropsko unijo pa, da molči v zvezi z estonskimi nemiri glede bronastih kipov in sojenji, ki so sledila. Lahko vam zagotovim, da se sojenja ljudem, ki so obtoženi organizacije protestov, izvajajo v skladu z vladavino prava in ob spoštovanju človekovih pravic. Prav tako bi rad kolegico opomnil na to, da je eden od namenov države varovati nedotakljivost zasebne lastnine. Razdejanje v Talinu prejšnje leto ni imelo nobene zveze s svobodo izražanja ali pravico do demonstracij. Storjena so bila kazniva dejanja, zato je država morala posredovati. Ni hvalevredno, če politik upravičuje zločin, in k sreči ne moremo reči, da stališča Sahre Wagenknecht veljajo za celotno politično levico."@sl20
". – Herr talman! Jag är allvarligt bekymrad över det missförstånd som en av mina kolleger, Sahra Wagenknecht, har spridit i en intervju med den ryska nyhetsbyrån Regnum den 7 februari i år. Hon anklagade den estländska regeringen för att åsidosätta de mänskliga rättigheterna, och EU för att försöka tysta ner “bronsnatten” och de därpå följande rättegångarna i Estland Jag kan försäkra att de pågående rättegångarna för dem som har anklagats för att ha anstiftat kravallerna sker i enlighet med rättstatsprincipen och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag vill också påminna min kollega om att ett av syftena med staten är att skydda privategendomens helgd. Plundringarna i Tallin i fjol hade inget att göra med yttrandefriheten eller rätten att demonstrera. Där begicks kriminella handlingar och därför hade staten en skyldighet att ingripa. Att rättfärdiga brott är inget upphöjande för en politiker, och som tur är kan inte Sahra Wagenknechts åsikter sägas gälla för hela den politiska vänstern."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
",,Regnum”"13
"Regnum"21
"Toomas Savi (ALDE ). –"18,20,15,1,19,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph