Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W ubiegłym tygodniu polskie media opisały historię Karoliny, młodej dziewczyny, której były chłopak zrujnował życie. Bez jej wiedzy i zgody nagrał z nią intymne sceny, a po rozpadzie ich związku upublicznił ten materiał w Internecie. Znajomi i rodzina Karoliny otrzymali emaile z pornograficznym materiałem. Skoro Karolina jest pełnoletnia polskie prawo jej nie chroni, sprawca jest bezkarny. Polskie władze obiecują szybko zmienić prawo, aby chronić osoby, których prywatność i godność zostały w ten sposób pogwałcone. Ale Internet nie zna narodowych granic, nie ma wspólnej legislacji unijnej, która po pierwsze zniechęca potencjalnych sprawców, a po drugie ukara tych, którzy takich czynów się dopuszczają. Zwracam się do Komisji i Krajów członkowskich, aby podjęły walkę z tym zjawiskiem, zjawiskiem, które można określić jako gwałt przez Internet."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, polské sdělovací prostředky představily minulý týden příběh Karoliny, mladé dívky, které ničí život její bývalý přítel. Její přítel bez jejího vědomí či souhlasu zaznamenával jejich společné soukromé zážitky a po rozpadu jejich vztahu zpřístupnil tyto záznamy na internetu. Karolinina rodina a přátelé obdrželi e-maily obsahující pornografické materiály. Jelikož není nezletilá, není Karolina podle polské právní úpravy chráněna a pachatel zůstane nepotrestán. Polské orgány se zavázaly ke zlepšení právní úpravy při nejbližší příležitosti tak, aby chránila jednotlivce, jejichž soukromí a důstojnost byly tímto způsobem porušeny. Internet však přesahuje vnitrostátní hranice, a přitom neexistuje žádná společná právní úprava Unie, která by odradila potenciální pachatele a postihovala ty, kdo se dopustí podobných činů. Obracím se na Komisi a členské státy se žádostí, aby bojovaly proti takovému jednání, které lze popsat jako znásilnění prostřednictvím internetu."@cs1
"Hr. formand! I sidste uge beskrev de polske medier Karolinas historie. Hun er en ung pige, der har fået sit liv ødelagt af en ekskæreste. Uden hendes viden og accept optog han intimscener med hende og offentliggjorde materialet på internettet, efter at deres forhold var brudt sammen. Karolinas bekendte og familie modtog e-mails med pornografisk materiale. Eftersom Karolina er myndig, bliver hun ikke beskyttet af den polske lovgivning, og gerningsmanden kan ikke straffes. De polske myndigheder har lovet at ændre lovgivningen, så man kan beskytte personer, hvis privatliv og værdighed på denne måde bliver mishandlet. Men internettet kender ingen nationale grænser, og der findes ikke nogen fælles EU-lovgivning, der for det første kan afskrække potentielle gerningsmænd og for det andet straffe personerne, der begår disse gerninger. Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at starte en kamp mod dette fænomen, der kan kaldes for voldtægt over internettet."@da2
"Herr Präsident! Letzte Woche haben die polnischen Medien über Karolina berichtet – ein junges Mädchen, dessen Leben von ihrem ehemaligen Freund zerstört wurde. Ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung hatte er intime Momente aufgenommen und diese Aufnahmen nach dem Ende ihrer Beziehung ins Internet gestellt. Karolinas Familie und Freunde haben E-Mails mit pornografischem Inhalt erhalten. Da Karolina volljährig ist, genießt sie nicht den Schutz des polnischen Rechts, und der Täter wurde nicht bestraft. Die polnischen Behörden haben zugesagt, das Gesetz schnellstmöglich zu ändern, um Personen zu schützen, deren Privatsphäre und Würde auf diese Weise verletzt wurde. Doch das Internet kennt keine nationalen Grenzen, und es gibt keine Gemeinschaftsvorschriften, die potenzielle Täter abschrecken würden und eine Handhabe zur Bestrafung derjenigen bieten, die so etwas tun. Ich appelliere an die Kommission und die Mitgliedstaaten, gegen ein solches Verhalten, das man als Vergewaltigung per Internet bezeichnen könnte, vorzugehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα τα πολωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν την ιστορία της Karolina, ενός νεαρού κοριτσιού του οποίου η ζωή καταστράφηκε από τον πρώην φίλο της. Χωρίς να είναι εν γνώσει της και χωρίς τη συγκατάθεσή της, ο φίλος της κατέγραφε τις κοινές ιδιωτικές τους εμπειρίες και δημοσίευσε τις εγγραφές στο Διαδίκτυο μετά τη λήξη της σχέσης τους. Το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον της Karolina έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχαν το πορνογραφικό υλικό. Καθώς δεν είναι ανήλικη, η Karolina δεν προστατεύεται από το πολωνικό δίκαιο και ο δράστης της πράξης αυτής παραμένει ατιμώρητος. Οι πολωνικές αρχές έχουν δεσμευθεί να τροποποιήσουν τη νομοθεσία με την πρώτη ευκαιρία, προκειμένου να προστατέψουν τα άτομα των οποίων η ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια παραβιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το Διαδίκτυο υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, ωστόσο, και δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία της Ένωσης η οποία να αποτρέπει ενδεχόμενους δράστες και να τιμωρεί αυτούς που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις. Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιασμός μέσω Διαδικτύου."@el10
"Mr President, last week the Polish media reported the story of Karolina, a young girl whose life has been ruined by her former boyfriend. Without her knowledge or consent, the boyfriend recorded their shared private experiences and posted the recordings on the Internet after the end of their relationship. Karolina’s family and friends received e-mails containing pornographic material. As she is not a minor, Karolina is not protected under Polish law and the perpetrator of this action remains unpunished. The Polish authorities have undertaken to change the law at the earliest opportunity, so as to protect individuals whose privacy and dignity have been violated in this way. The Internet transcends national borders, however, and there is no common Union legislation to deter potential perpetrators and penalise those who commit actions of this kind. I appeal to the Commission and to the Member States to combat such behaviour, which could be described as rape over the Internet."@en4
"Señor Presidente, la semana pasada, los medios de comunicación polacos informaron de la historia de Karolina, una joven cuya vida se ha visto arruinada por su ex novio. Sin que ella lo supiera ni lo consintiera, el hombre grabó sus experiencias privadas y publicó las grabaciones en Internet tras el final de su relación. La familia y los amigos de Karolina recibieron correos electrónicos que contenían material pornográfico. Como Karolina no es menor de edad, no está protegida por la ley polaca y no se ha castigado a la persona responsable. Las autoridades polacas se han comprometido a modificar la ley en cuanto sea posible, con la finalidad de proteger a los individuos cuya privacidad y dignidad se haya violado de esta manera. Internet transciende las fronteras nacionales y, sin embargo, no existe ninguna legislación conjunta de la Unión dirigida a disuadir y castigar a los posibles autores de actos de este tipo. Ruego a la Comisión y a los Estados miembros que combatan este comportamiento, que se podría calificar de «violación en Internet»."@es21
"Hr president, eelmisel nädalal avaldas Poola ajakirjandus loo Karolinast, noorest tütarlapsest, kelle elu hävitas ta endine poiss-sõber. Tütarlapse teadmata ja tema nõusolekuta filmis noormees nende ühiseid intiimkogemusi ning pärast nende suhte lõppu avaldas need salvestused Internetis. Karolina perekond ja sõbrad said pornograafilist materjali sisaldavaid elektronkirju. Kuna Karolina pole alaealine, siis Poola seadused teda ei kaitse ning nende tegude sooritaja jääb karistamata. Poola ametiasutused on kohustunud seadusi esimesel võimalusel muutma, et oleks võimalik kaitsta isikuid, kelle eraelu ja väärikustunnet on sel kombel rikutud. Ometi ulatub Internet üle riigipiiride ning puudub ühine liidu seadusandlus, mis võimaldaks potentsiaalseid pahategijaid takistada ja karistada neid, kes sedasorti tegusid teevad. Ma pöördun komisjoni ja liikmesriikide poole taotlusega võidelda sellise käitumise vastu, mida saab iseloomustada kui vägistamist Interneti kaudu."@et5
"Arvoisa puhemies, puolalaiset tiedotusvälineet uutisoivat viime viikolla Karolinasta, nuoresta tytöstä, jonka elämän hänen entinen poikaystävänsä pilasi. Poikaystävä nauhoitti heidän keskinäisiä intiimejä hetkiään Karolinan tietämättä ja ilman hänen suostumustaan ja julkaisi nauhoitukset Internetissä heidän suhteensa päätyttyä. Karolinan perhe ja ystävät saivat sähköpostia, joka sisälsi pornografista materiaalia. Koska Karolina ei ole alaikäinen, Puolan lainsäädäntö ei suojele häntä eikä tekijä saa rangaistusta. Puolan viranomaiset ovat ryhtyneet muuttamaan lakia mahdollisimman nopeasti suojellakseen henkilöitä, joiden yksityisyyttä ja kunniaa on loukattu tällä tavalla. Vaikka Internet ei tunne kansallisia rajoja, meillä ei ole Euroopan unionissa yhteistä lainsäädäntöä, jolla saataisiin mahdolliset lainrikkojat luopumaan aikeistaan ja jossa säädettäisiin tämänkaltaisiin tekoihin syyllistyville langetettavista rangaistuksista. Pyydän komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan tällaista toimintaa, jota voidaan pitää Internetissä tapahtuvana raiskauksena."@fi7
"Monsieur le Président, la semaine dernière, les médias polonais ont rapporté l’histoire de Karolina, une jeune fille dont la vie a été anéantie par son ancien petit ami. Sans qu’elle le sache ou y consente, son ami avait enregistré leurs ébats privés et, à la fin de leur relation, avait diffusé ces enregistrements sur Internet. La famille et les amis de Karolina ont reçu des courriels contenant du matériel pornographique. Comme elle n’est pas mineure, Karolina n’est pas protégée par la loi polonaise et l’auteur de ces faits reste impuni. Les autorités polonaises ont entrepris de modifier la loi à la première occasion, afin de protéger les individus dont la vie privée et la dignité sont violées de la sorte. Internet ne connaît toutefois pas de frontières nationales et il n’y a pas de législation commune au sein de l’Union afin de décourager les auteurs potentiels et de pénaliser ceux qui commettent des actions de ce genre. J’invite la Commission et les États membres à combattre de tels agissements que l’on pourrait qualifier de viol sur Internet."@fr8
"Elnök úr, a múlt héten a lengyel média hírt adott a fiatal lány, Karolina esetéről, akinek korábbi barátja tette tönkre az életét. A fiú a lány tudta és hozzájárulása nélkül felvette a közös együttléteiket és miután kapcsolatuk véget ért, feltette azokat az internetre. Karolina családja és barátai pornográf tartalmú elektronikus leveleket kaptak. Mivel Karolina nem kiskorú, ezért őt nem védik a lengyel jogszabályok, és a cselekedet elkövetője büntetlenül maradhat. A lengyel hatóságok a legközelebbi lehetséges alkalommal változtatni kívánnak a jogszabályon annak érdekében, hogy kiterjesszék a jogi védelmet azokra a személyekre is, akiknek a magánélete és méltósága ily módon sérült. Az internet ugyanakkor nem áll meg a nemzeti határokon, és nincs olyan közös uniós jogszabály, amely megakadályozná vagy büntetné az ilyen cselekedetek elkövetőit. Felkérem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy küzdjenek az ilyen jellegű – tulajdonképpen az interneten keresztül elkövetett nemi erőszakként jellemezhető – magatartás ellen."@hu11
"Signor Presidente, la settimana scorsa i polacchi hanno riportato la storia di Karolina, una ragazza la cui vita è stata distrutta dall’ex fidanzato. A sua insaputa e senza il suo consenso, il fidanzato ha registrato le loro esperienze private comuni e ha pubblicato le registrazioni su dopo la fine della loro relazione. La famiglia e gli amici di Karolina hanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti materiale pornografico. Poiché non è minorenne, Karolina non è protetta dalla legge polacca e l’autore di quest’azione rimane impunito. Le autorità polacche si sono impegnate a modificare la legge alla prima occasione per proteggere persone la cui vita privata e la cui dignità sono state violate in questo modo. supera i confini nazionali, tuttavia, e non vi è una normativa comunitaria comune per dissuadere i potenziali autori e condannare quelli che commettono azioni di questo tipo. Chiedo alla Commissione e agli Stati membri di combattere tale comportamento che potrebbe essere descritto come stupro su ."@it12
"Gerb. pirmininke, praėjusią savaitę Lenkijos žiniasklaida paskelbė jaunos merginos Karolinos, kurios gyvenimą sugriovė buvęs jos draugas, istoriją. Be jos žinios ar sutikimo draugas įrašė jų bendrą asmeninę patirtį ir nutrūkus jų santykiams paskelbė įrašus internete. Karolinos šeima ir draugai gavo el. laiškų su pornografine medžiaga. Kadangi Karolina nėra nepilnametė, jos nesaugo Lenkijos įstatymai ir tai padaręs nusikaltėlis lieka nenubaustas. Lenkijos valdžios įstaigos įsipareigojo atsiradus pirmai galimybei pakeisti įstatymą, kad apsaugotų asmenis, kurių privatumas ir orumas buvo pažeisti tokiu būdu. Internetas peržengia valstybių sienas, tačiau nėra jokių bendrų Sąjungos įstatymų, atgrasinančių potencialius nusikaltėlius ir baudžiančių tuos, kas atlieka tokius veiksmus. Kviečiu Komisiją ir valstybes nares kovoti su tokiu elgesiu, kurį galima pavadinti išprievartavimu internetu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pagājušajā nedēļā Polijas plašsaziņas līdzekļi stāstīja par Karolīnu, jaunu meiteni, kuras dzīvi ir izpostījis viņas bijušais draugs. Viņai nezinot vai bez viņas piekrišanas draugs ierakstīja viņu kopīgo privāto dzīvi un pēc attiecību pārtraukšanas ievietoja šos ierakstus internetā. Karolīnas ģimene un draugi saņēma elektroniskās vēstules ar pornogrāfiskiem materiāliem. Tā kā Karolīna nav nepilngadīgā, Polijas likums viņu neaizsargā, un šī pasākuma vaininieks paliek nesodīts. Polijas varas iestādes ir apņēmušās mainīt šo likumu, tiklīdz radīsies iespēja, lai aizsargātu cilvēkus, kuru privātums un cieņa ir aizskarta šādā veidā. Taču internets sniedzas pāri valsts robežām, un nav Eiropas Savienības kopēju tiesību aktu iespējamo likumpārkāpēju atturēšanai un to personu sodīšanai, kuras veikušas šādas darbības. Es aicinu Komisiju un dalībvalstis apkarot šādu rīcību, kuru var nosaukt par izvarošanu internetā."@lv13
"Panie Przewodniczący! W ubiegłym tygodniu polskie media opisały historię Karoliny, młodej dziewczyny, której były chłopak zrujnował życie. Bez jej wiedzy i zgody nagrał z nią intymne sceny, a po rozpadzie ich związku upublicznił ten materiał w internecie. Znajomi i rodzina Karoliny otrzymali emaile z pornograficznym materiałem. Skoro Karolina jest pełnoletnia polskie prawo jej nie chroni, sprawca jest bezkarny. Polskie władze obiecują szybko zmienić prawo, aby chronić osoby, których prywatność i godność zostały w ten sposób pogwałcone. Ale internet nie zna narodowych granic, nie ma wspólnej legislacji unijnej, która po pierwsze zniechęca potencjalnych sprawców, a po drugie ukara tych, którzy takich czynów się dopuszczają. Zwracam się do Komisji i Krajów członkowskich, aby podjęły walkę z tym zjawiskiem, zjawiskiem, które można określić jako gwałt przez internet."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vorige week vertelden de Poolse media het verhaal van Karolina, een jong meisje wier leven door haar voormalige vriendje werd verwoest. Zonder haar medeweten of toestemming heeft dat vriendje hun gedeelde privé-ervaringen opgenomen en na het aflopen van hun relatie op het internet geplaatst. Karolina’s familie en vrienden kregen e-mails met pornografisch materiaal. Omdat ze niet minderjarig is, wordt Karolina niet door de Poolse wetgeving beschermd en blijft haar ex-vriendje ongestraft. De Poolse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de wet zo spoedig mogelijk aan te passen om mensen te beschermen wier privacy en waardigheid op deze manier werden geschonden. Het internet overstijgt echter de nationale grenzen en er is in de Unie geen gemeenschappelijke wetgeving om mogelijke daders af te schrikken en wie dit soort acties onderneemt, te bestraffen. Ik verzoek de Commissie en de lidstaten zulk gedrag, dat als verkrachting via het internet kan worden beschreven, te bestrijden."@nl3
"Senhor Presidente, na semana passada, a comunicação social polaca divulgou a história de Karolina, uma jovem cuja vida foi arruinada pelo seu ex-namorado. Sem o seu conhecimento e consentimento, o namorado filmou experiências íntimas do casal e, depois de terminada a relação entre os dois, publicou-as na Internet. A família e os amigos de Karolina receberam mensagens electrónicas que continham material pornográfico. Uma vez que não é menor de idade, Karolina não está protegida pela lei polaca, e o responsável deste acto continua impune. As autoridades polacas decidiram alterar a lei logo que possível, de modo a proteger indivíduos cuja privacidade e dignidade sejam violadas desta forma. No entanto, a Internet ultrapassa as fronteiras nacionais, e não existe nenhuma legislação comum dentro da União susceptível de dissuadir os prevaricadores potenciais e de penalizar aqueles que cometam actos deste género. Apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que sejam combatidos comportamentos deste tipo, que podem ser descritos como violação pela Internet."@pt17
"Panie Przewodniczący! W ubiegłym tygodniu polskie media opisały historię Karoliny, młodej dziewczyny, której były chłopak zrujnował życie. Bez jej wiedzy i zgody nagrał z nią intymne sceny, a po rozpadzie ich związku upublicznił ten materiał w internecie. Znajomi i rodzina Karoliny otrzymali emaile z pornograficznym materiałem. Skoro Karolina jest pełnoletnia polskie prawo jej nie chroni, sprawca jest bezkarny. Polskie władze obiecują szybko zmienić prawo, aby chronić osoby, których prywatność i godność zostały w ten sposób pogwałcone. Ale internet nie zna narodowych granic, nie ma wspólnej legislacji unijnej, która po pierwsze zniechęca potencjalnych sprawców, a po drugie ukara tych, którzy takich czynów się dopuszczają. Zwracam się do Komisji i Krajów członkowskich, aby podjęły walkę z tym zjawiskiem, zjawiskiem, które można określić jako gwałt przez internet."@ro18
"Pán predseda, minulý týždeň poľské médiá priniesli príbeh Karolíny, mladého dievčaťa, ktorej zničil život jej bývalý priateľ. Bez jej vedomia či súhlasu, priateľ nahrával ich spoločné intímne zážitky na video a po tom, čo sa ich vzťah skončil, uverejnil nahrávky na internete. Karolínina rodina a priatelia dostali e-maily s pornografickým materiálom. Keďže Karolína nie je maloletá, nie je chránená poľskými zákonmi a páchateľ ostáva nepotrestaný. Poľské úrady sa zaviazali v čo najkratšom možnom čase zmeniť zákony, aby ochránili osoby, ktorých súkromie a dôstojnosť boli takýmto spôsobom narušené. Internet však prekračuje národné hranice a v Únii neexistujú právne predpisy na odstrašenie potenciálnych páchateľov a potrestanie tých, ktorí páchajú takéto činy. Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti takémuto správaniu, ktoré sa dá prirovnať k znásilneniu cez internet."@sk19
"Gospod predsednik, prejšnji teden so poljski mediji poročali o zgodbi Karoline, mladega dekleta, čigar življenje je uničil njen nekdanji fant. Brez njene vednosti ali soglasja je fant posnel njune skupne zasebne izkušnje in posnetke objavil na internetu potem, ko se je njuna zveza končala. Karolinina družina in prijatelji so prejeli elektronska sporočila s pornografsko vsebino. Ker Karolina ni mladoletna, je poljski zakon ne ščiti, zato je storilec tega dejanja ostal nekaznovan. Poljski organi so sprejeli ukrepe za čim prejšnjo spremembo tega zakona, da bi zaščitili posameznike, katerih zasebnost in dostojanstvo je bilo na tak način kršeno. Internet presega nacionalne meje, vendar ni nobene skupne zakonodaje Unije, ki bi odvračala morebitne storilce in kaznovala storilce tovrstnih dejanj. Pozivam Komisijo in države članice, da se borijo proti takšnemu ravnanju, ki ga lahko opišemo kot posilstvo prek interneta."@sl20
"Herr talman! I förra veckan rapportade de polska medierna om Karolina, den unga flicka vars liv har blivit förstört av hennes före detta pojkvän. Utan hennes vetskap eller medgivande hade pojkvännen spelat in deras intima stunder och lade ut inspelningen på Internet när deras relation hade upphört. Karolinas familj och vänner fick e-postmeddelanden med pornografiskt material. Eftersom hon inte är minderårig skyddas Karolina inte av den polska lagen och förövaren går ostraffad. De polska myndigheterna har försäkrat att lagen ska ändras så snart det blir möjligt för att skydda individer vars privatliv och värdighet har kränkts på detta sätt. Men Internet sträcker sig över alla nationsgränser, och det finns ingen gemensam EU-lagstiftning som avskräcker potentiella förövare och straffar dem som begår den här typen av handlingar. Jag vädjar till kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa detta beteende, som kan beskrivas som våldtäkt via Internet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph