Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.19.1-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, vážení kolegové, chci se vyjádřit k naléhavému a obrovskému sociálnímu, hospodářskému a ekologickému problému, který sužuje bulharskou společnost již 18 let. Místo aby byl vyřešen, rozrůstá se jako zhoubný nádor s nepředvídatelnými důsledky. Mluvím o metalurgických závodech Kremikovci, které by měly sehrávat v bulharském hospodářství strategickou úlohu. V posledních patnácti letech se však tyto závody staly namísto zdroje příjmů do státní pokladny vředem celé společnosti. Jsou využívány pouze pro soukromý zisk některých skupin organizovaného zločinu a zdrojem fondů politických stran. To vše se odehrává pod ochranou řady posledních vlád, včetně té stávající. Je zvláště znepokojivé, že stávající krize závodů Kremikovci, jimž hrozí vážné nebezpečí uzavření, jež by připravilo desetitisíce zaměstnanců o práci a jejich rodiny o živobytí, je přímým důsledkem jednání lidí spojených jak s kriminálním podsvětím, tak s nejvyšším vedením. Jedná se o bývalého výkonného předsedu Valentina Zacharieva, bývalého generálního prokurátora Nikolaje Filcheva a bývalého velitele speciálních policejních jednotek („baretů“) Filko Slavova. Jejich jména jsou spojena nejen s řízením závodů Kremikovci, ale i  s nejtemnější stránkou bulharského přechodu k demokracii, včetně vraždy vojenského prokurátora Nikolaje Koleva. Jak se ukazuje, tito lidé se těšili a nadále těší ochraně soudního systému a vlády. Mají stále pocit, že jsou nad zákonem. Jsem přesvědčen, že není možné, aby členský stát…"@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har taget ordet tvunget af et enormt socialt, økonomisk, miljømæssigt og moralsk problem, som har svækket det bulgarske samfund i 18 år. I stedet for at blive løst vedbliver det med at vokse som en ondartet svulst med uforudsigelige konsekvenser. Jeg taler om Kremikovtzi metallurgiske værk, som skulle spille en strategisk rolle i den bulgarske økonomi. Desværre har det i løbet af de sidste 15 år i stedet for at skabe indtægter for statskassen udviklet sig til en kræftsvulst for hele samfundet. Det bruges kun til visse mafiagruppers private gevinst og som en kilde til at fylde politiske partiers pengekasse. Og det er alt sammen sket under beskyttelse af flere på hinanden følgende regeringer, herunder den siddende. Det er særligt oprørende, at den aktuelle krise i Kremikovtzi, som nu er i reel fare for at lukke og berøve titusindvis af arbejdere og deres familier deres udkomme, er en direkte følge af handlinger foretaget af personer tilknyttet både den kriminelle underverden og samfundets top. Det er den tidligere administrerende direktør Valentin Zakhariev, den tidligere offentlige anklager Nikola Filchev og den tidligere chef for politiets specialenheder ("baretterne") Filko Slavov. Deres navne er kædet sammen med ikke bare ledelsen af Kremikovtzi, men også de mørkeste sider af Bulgariens overgang til demokrati, herunder mordet på den militære anklager Nikolaj Kolev. Som det kan konstateres, er disse mennesker blevet beskyttet af retsvæsenet og regeringen, og det bliver de stadig. De mener fortsat, at de er højt hævet over lovgivningen. Jeg er overbevist om, at det er utænkeligt, at en medlemsstat ..."@da2
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil mich ein riesiges soziales, wirtschaftliches, umweltpolitisches und moralisches Problem bedrückt, das die bulgarische Gesellschaft seit nunmehr achtzehn Jahren aushöhlt. Statt dagegen anzugehen, lässt man es weiter wachsen wie einen bösartigen Tumor mit unvorhersehbaren Folgen. Ich spreche vom Stahlwerk Kremikovtzi, das angeblich eine strategische Rolle in der bulgarischen Wirtschaft spielt. Anstatt Einnahmen für den Staatshaushalt zu bringen, hat es sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten für die gesamte Gesellschaft zu einem Krebsgeschwür entwickelt. Es dient lediglich der persönlichen Bereicherung bestimmter Mafia-Gruppen und füllt die Taschen der politischen Parteien. Und das alles geschieht unter der Schirmherrschaft der verschiedenen aufeinander folgenden Regierungen einschließlich der amtierenden. Besonders alarmierend ist, dass die gegenwärtige Krise bei Kremikovtzi, wo die reale Gefahr besteht, dass das Werk schließen muss und damit Zehntausende von Arbeitern und deren Familien Lohn und Brot verlieren, das unmittelbare Ergebnis des Handelns von Menschen ist, die Verbindungen sowohl zur kriminellen Unterwelt als auch zum Establishment haben. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Valentin Zachariev, den ehemaligen Generalstaatsanwalt, Nikola Filtschev, und den ehemaligen Chef der Spezialeinheit zur Bekämpfung des Terrorismus („Die Berrets“), Filko Slavov. Ihre Namen stehen nicht nur im Zusammenhang mit dem Management von Kremikovtzi, sondern auch mit den dunkelsten Seiten von Bulgariens Übergang zur Demokratie. Darunter fällt auch die Ermordung des Militärstaatsanwalts Nikolai Kolev. Wie sich herausstellt, haben diese Menschen den Schutz der Justiz und der Regierung genossen und genießen diesen auch weiterhin. Sie fühlen sich auch weiterhin über dem Gesetz stehend. Ich bin mir bewusst, dass es für einen Mitgliedstaat unvorstellbar ist…"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λαμβάνω τον λόγο, παρακινούμενος από ένα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και ηθικό πρόβλημα το οποίο κλυδωνίζει τη βουλγαρική κοινωνία εδώ και 18 έτη. Αντί να επιλυθεί, συνεχίζει να αυξάνεται ως κακοήθης όγκος με απρόβλεπτες συνέπειες. Αναφέρομαι στα Μεταλλουργικά Έργα Kremikovtzi, τα οποία υποτίθεται ότι διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στη βουλγαρική οικονομία. Δυστυχώς, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, αντί να αποφέρει έσοδα στο δημόσιο ταμείο, έχει μετατραπεί σε μάστιγα για ολόκληρη την κοινωνία. Χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτικό κέρδος ορισμένων ομάδων της μαφίας και ως πηγή πλήρωσης των σεντουκιών των πολιτικών κομμάτων. Και όλα αυτά διεξάγονται υπό την αιγίδα αρκετών διαδοχικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η τρέχουσα κρίση του Kremikovtzi, το οποίο αντιμετωπίζει την υπαρκτή απειλή του να κλείσει και να στερήσει τα προς το ζην σε δέκα χιλιάδες εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, είναι άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών ανθρώπων που συνδέονται τόσο με τον εγκληματικό υπόκοσμο όσο και με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Αυτοί είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Valentin Zakhariev, ο πρώην γενικός εισαγγελέας Nikola Filchev, και ο πρώην επικεφαλής των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων («μπερέδες») Filko Slavov. Τα ονόματά τους συνδέονται όχι μόνο με τη διαχείριση του Kremikovtzi, αλλά και με τις σκοτεινότερες πλευρές της μετάβασης της Βουλγαρίας στη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του στρατιωτικού εισαγγελέα Nikolay Kolev. Όπως φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι έχαιραν και συνεχίζουν να χαίρουν της προστασίας του δικαστικού σώματος και της κυβέρνησης. Συνεχίζουν να αισθάνονται υπεράνω νόμων. Είμαι σίγουρος ότι είναι αδιανόητο για ένα κράτος μέλος να..."@el10
"Mr. Chairman, Dear colleagues, I am taking the floor, urged by a huge social, economic, environmental and moral problem which has been eroding the Bulgarian society for 18 years now. Instead of being resolved, it continues to grow like a malignant tumour with unpredictable consequences. I am talking about Kremikovtzi Metallurgical Works, which is supposed to play a strategic role in the Bulgarian economy. Unfortunately, over the last decade and a half, instead of generating revenues to the treasury, it has turned into a canker for the whole society. It is used only for the private gain of certain mafia groups and as a source to fill the coffers of political parties. And all this has been going on under the protection of several governments in a row, including the incumbent one. It is particularly alarming that the current crisis of Kremikovtzi, faced with the real threat of closing down and depriving ten thousand workers and their families of livelihood, is the direct result of the actions of people linked to both the criminal underworld and the top establishment. These are the former CEO Valentin Zakhariev, the former Prosecutor General Nikola Filchev, and the former head of the specialised police task forces (“the berrets”) Filko Slavov. Their names are associated not only with the management of Kremikovtzi but also with the darkest sides of Bulgagria’s transition to democracy, including the assassination of the military prosecutor Nikolay Kolev. As it turns out these people have enjoyed and continue to enjoy protection by the judiciary and the government. They continue to feel above the laws. I am confident that it is inconceivable for a member state to…"@en4
"Señor Presidente, estimados diputados, tomo la palabra para hablar de un gran problema social, económico, ambiental y moral que daña a la sociedad búlgara desde hace 18 años. En vez de solucionarse, sigue creciendo como un tumor maligno de consecuencias imprevisibles. Hablo de la empresa metalúrgica Kremikovtzi, que se supone que desempeña una función clave en la economía búlgara. Desgraciadamente, en los últimos 15 años, en vez de generar ingresos para el Tesoro, se ha convertido en una úlcera para toda la sociedad. Sólo se utiliza para el beneficio privado de ciertos grupos mafiosos y como fuente para llenar los bolsillos de los partidos políticos. Ha sucedido bajo la protección de varios gobiernos, uno detrás del otro, incluso el actual. Es especialmente alarmante que la crisis actual de Kremikovtzi —que sufre el riesgo de tener que cerrar, lo que privaría a diez mil trabajadores y a sus familias de sus medios de vida— sea el resultado directo de las acciones de personas que están relacionadas con el mundo criminal y las altas esferas, como el antiguo primer ejecutivo, Valentin Zajariev; el ex Fiscal General, Nikola Filchev; y el antiguo jefe de las fuerzas policiales especializadas, Filko Slavov. Sus nombres están relacionados no sólo con la administración de Kremikovtzi, sino con los episodios más oscuros de la transición democrática de Bulgaria, incluido el asesinato del Fiscal Militar Nikolai Kolev. Estas personas han disfrutado y siguen disfrutando de protección otorgada por el sistema judicial y el Gobierno. Siguen sintiéndose ajenos a las leyes. Es inconcebible que un Estado miembro..."@es21
"Hr president, kallid kolleegid, ma võtan sõna, ajendatuna tohutust sotsiaalsest, majanduslikust, keskkonna- ja moraalsest probleemist, mis on nõrgendanud Bulgaaria ühiskonda nüüd juba 18 aastat. Selle asemel et saada lahendatud, jätkab see kasvamist nagu ettearvamatute tagajärgedega pahaloomuline kasvaja. Ma räägin Kremikovtzi metallurgiatööstusest, millel pidi olema strateegiline tähtsus Bulgaaria majanduses. nnetuseks on see viimase viieteistkümne aasta jooksul, selle asemel et tulu tuua riigikassale, muutunud vähkkasvajaks tervele ühiskonnale. Seda on kasutatud teatavate maffiarühmituste erahuvides ning allikana, millest täita erakondade varalaekaid. Ning kõik see on jätkunud rea eri valitsuste kaitse all, kaasa arvatud ka ametisolev valitsus. Eriti paneb muretsema see, et Kremikovtzi praegune kriisiolukord, mis reaalselt ähvardab ettevõtte sulgemise ning kümne tuhande töölise ja nende perekondade elatiseta jätmisega, on niisuguste inimeste tegevuse otsene tagajärg, kes on seotud nii kriminaalse allmaailma kui ka tippjuhtidega. Need on endine riigipea Valentin Zakhariev, endine peaprokurör Nikola Filchev ja endine politsei eriteenistuste („barettide”) juht Filko Slavov. Nende nimed on seotud mitte ainult Kremikovtzi majandamisega, vaid ka Bulgaaria demokratiseerimise tumedamate külgedega, sealhulgas sõjaväeprokuröri Nikolay Kolevi mõrvaga. Nagu selgub, nautisid need inimesed ning naudivad jätkuvalt kohtunike ja valitsuse kaitset. Nad tunnevad ennast jätkuvalt väljaspool seadust seisvatena. Ma olen kindel, et liikmesriigil on kujuteldamatu…"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käytän puheenvuoron, koska Bulgarian yhteiskuntaa on murentanut jo 18 vuoden ajan valtava sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöä koskeva ja moraalinen ongelma. Sitä ei ole ratkaistu, vaan se jatkaa kasvuaan kuin pahanlaatuinen kasvain ennalta arvaamattomin seurauksin. Puhun metalliyhtiöstä nimeltä Kremikovtzi, jolla pitäisi olla strateginen asema Bulgarian taloudessa. Yhtiö ei ole valitettavasti tuonut viimeisten viidentoista vuoden aikana tuloja valtion kassaan, vaan siitä on tullut koko yhteiskunnan vitsaus. Sitä käytetään vain tiettyjen mafiaryhmien yksityisenä tulonlähteenä, ja sillä täytetään poliittisten puolueiden kirstut. Tätä on tapahtunut useiden peräkkäisten hallitusten, myös nykyisen hallituksen, siipien suojassa. Erityisen hälyttävää on se, että Kremikovtzin tämänhetkinen kriisi – se, että yhtiö saatetaan sulkea, jolloin kymmenet tuhannet työntekijät ja heidän perheensä menettävät elantonsa – johtuu suoraan sellaisten henkilöiden toiminnasta, joilla on yhteyksiä sekä alamaailmaan että ylimpään johtoportaaseen. Näitä henkilöitä ovat entinen pääjohtaja Valentin Zahariev, entinen yleinen syyttäjä Nikola Filchev ja poliisin erityisjoukkojen eli niin sanottujen ”barettien” entinen johtaja Filko Slavov. Heidän nimensä on liitetty paitsi Kremikovtzin johtoon myös Bulgarian demokratisoitumisen pimeimpiin puoliin, kuten sotilassyyttäjä Nikolai Kolevin murhaan. Oikeuslaitos ja hallitus ovat suojelleet ja suojelevat edelleenkin näitä ihmisiä. He katsovat edelleen olevansa lain yläpuolella. On käsittämätöntä, että jäsenvaltio…"@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, je prends la parole suite à un problème social, économique, environnemental et moral immense qui mine la société bulgare depuis 18 ans maintenant. Loin d’être résolu, il continue à croître comme une tumeur maligne, avec des conséquences imprévisibles. Je parle de Kremikovtzi Metallurgical Works, supposé jouer un rôle stratégique dans l’économie bulgare. Malheureusement, cette dernière décennie et demie, au lieu de générer des revenus, c’est devenu un véritable cancer pour toute la société. Cela ne rapporte des bénéfices qu’à certains groupes mafieux et cela permet de remplir les caisses des partis politiques. Et ce système perdure sous la protection des différents gouvernements alignés, y compris celui en exercice. Il est particulièrement alarmant que la crise actuelle de Kremikovtzi, la menace réelle de fermer et de priver dix mille travailleurs et leurs familles de moyens de subsistance, résulte directement d’actes de personnes proches à la fois du monde criminel et de l’establishment supérieur. Parmi lesquelles, l’ancien CEO Valentin Zakhariev, l’ancien procureur général Nikola Filchev et l’ancien chef des forces d’intervention de la police spécialisée («the berrets») Filko Slavov. Leurs noms sont associés non seulement au management de Kremikovtzi, mais aussi aux faits les plus sombres du passage de la Bulgarie à la démocratie, dont l’assassinat du procureur militaire Nikolay Kolev. Comme ces individus ont bénéficié et continuent à bénéficier de la protection du pouvoir judiciaire et du gouvernement, ils continuent à se sentir au-dessus des lois. Je suis persuadé qu’il est inconcevable pour un État membre de…"@fr8
"Elnök úr, kedves kollégák! Egy, a bolgár társadalmat már 18 éve romboló, hatalmas társadalmi, gazdasági, környezeti és morális probléma által vezérelve veszem át a szót. Ahelyett, hogy megoldódna, csak kiszámíthatatlan következményekkel fenyegetve burjánzik, mint egy rosszindulatú daganat. A Kremikovtzi Fémipari Művekről beszélek, amely elvileg stratégiai szerepet játszik a bolgár gazdaságban. Sajnos az elmúlt másfél évtized alatt államkincstári bevételek forrása helyett, az egész társadalom rákfenéjévé vált. Kizárólag bizonyos maffiacsoportok saját vagyonának gyarapítására használják, illetve arra, hogy a politikai pártok kincses ládáit tömjék tele. És mindez több kormány védelme alatt zajlott és zajlik ma is, beleértve a jelenlegi kormányt is. Különösen riasztó az, hogy a jelenlegi Kremikovtzi válság – amely valóban az üzem bezárásának veszélyével fenyeget, és azzal, hogy többtízezer dolgozót és családjaikat fosztják meg megélhetés lehetőségétől – olyan emberek cselekedeteinek a közvetlen következménye, akik mind a bűnözői alvilághoz, mind a legfelsőbb vezetéshez közel állnak. Ezek a volt vezérigazgató Valentin Zakhariev, a volt főügyész Nikola Filchev, és a különleges rendőri erők („svájci sapkások”) volt vezetője. Neveik nemcsak a Kremikovtzi vezetésével fonódnak össze, hanem Bulgária demokratikus átrendeződésének legsötétebb oldalaival is, beleértve Nikolay Kolev katonai ügyész meggyilkolását is. Úgy tűnik, hogy ezek az emberek a múltban is és most is élvezik a bírói testületek és a kormány védelmét. Továbbra is úgy érzik, hogy a törvény felett állnak. Biztos vagyok benne, hogy egy tagállam számára elképzelhetetlen, hogy..."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, spinto dall’urgenza di un enorme problema sociale, economico, ambientale e morale che logora la società bulgara ormai da 18 anni. Invece di essere risolto, continua a ingigantirsi come un tumore maligno con conseguenze imprevedibili. Sto parlando dell’impresa metallurgica che dovrebbe svolgere un ruolo strategico nell’economia bulgara. Purtroppo, negli ultimi quindici anni, invece di generare reddito per il tesoro, è diventata un flagello per l’intera società. È usata solo per il guadagno privato di alcuni gruppi mafiosi e come fonte per riempire le tasche dei partiti politici. E tutto questo è andato avanti sotto la protezione di diversi governi di fila, compreso quello attuale. È particolarmente allarmante che l’attuale crisi della che affronta la reale minaccia della chiusura e della privazione dei mezzi di sussistenza per diecimila lavoratori e per le loro famiglie, è il risultato diretto delle azioni di persone legate sia alla malavita sia ai vertici della classe dirigente. Queste persone sono l’ex direttore generale Valentin Zakhariev, l’ex procuratore generale Nikola Filchev, e l’ex capo delle forze di polizia speciali (“i berretti”) Filko Slavov. I loro nomi sono associati non solo alla gestione di ma anche agli aspetti più oscuri del passaggio della Bulgaria alla democrazia, compreso l’assassinio del procuratore militare Nikolay Kolev. Com’è noto, queste persone hanno goduto e continuano a godere di protezione da parte del potere giudiziario e del governo. Continuano a sentirsi superiori alle leggi. Sono convinto che sia inconcepibile per uno Stato membro …"@it12
"(BG) Gerb. pirmininke, brangūs kolegos, aš kalbu šiame posėdyje, verčiamas didžiulės socialinės, ekonominės, aplinkosaugos ir moralinės problemos, kuri jau 18 metų ardo Bulgarijos visuomenę. Vietoje to, kad būtų sprendžiama, ji ir toliau didėja kaip piktybinis auglys, o jos pasekmės yra neprognozuojamos. Kalbu apie Kremikovcų metalurgijos gamyklą, kuri paprastai laikoma turinčia strateginį vaidmenį Bulgarijos ekonomikoje. Deja, per praėjusius penkiolika metų ji, užuot didinusi iždo pajamas, virto visos visuomenės opa. Ji naudojama tik tam tikrų mafijos grupių asmeninei naudai bei kaip politinių partijų seifų pildymo šaltinis. Visa tai ir toliau vyksta jau po kelių vyriausybių priedanga, įskaitant ir dabartinę. Ypač kelia nerimą tai, kad dabartinė Kremikovcų krizė, kuri gresia gamyklos uždarymu ir pragyvenimo šaltinio atėmimu dešimčiai tūkstančių darbuotojų ir jų šeimų, yra žmonių, susijusių tiek su kriminaliniu pasauliu, tiek su aukščiausiąja valdžia, tiesioginė veiklos pasekmė. Tai buvęs pagrindinis vykdomasis direktorius Valentin Zakhariev, buvęs generalinis prokuroras Nikola Filchev ir buvęs policijos specialiosios paskirties būrio („berečių“) vadas Filko Slavov. Jų pavardės susijusios ne tik su vadovavimu Kremikovcams, bet ir su tamsiausiomis Bulgarijos perėjimo prie demokratijos pusėmis, įskaitant karinio prokuroro Nikolayaus Kolevo nužudymą. Kaip paaiškėjo, šie asmenys naudojosi ir tebesinaudoja teismo organų sistemos ir vyriausybės protekcijomis. Jie ir toliau jaučiasi esą viršesni už įstatymus. Esu tikras, kad neįsivaizduojama, jog valstybė narė…"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Esmu lūdzis vārdu kādas milzīgas sociālas, ekonomiskas, vides un morālas problēmas spiests, kura nu jau 18 gadus saēd Bulgārijas sabiedrību. Tā vietā, lai problēmu atrisinātu, tā turpina milzt kā ļaundabīgs audzējs ar neparedzamām sekām. Es runāju par Kremikovcu metalurģijas rūpnīcu, kurai paredzēta stratēģiska nozīme Bulgārijas ekonomikā. Diemžēl iepriekšējo pusotra desmita gadu laikā tā vietā, lai radītu ienākumus valsts kasei, tā ir pārvērtusies par slimību veselai sabiedrībai. To izmanto vienīgi dažu mafijas grupu privātam ieguvumam un kā līdzekli politisko partiju maku piepildīšanai. Un tas viss notiek ar veselas virknes valdību, arī pašreizējās valdības, atbalstu. Īpaši satrauc tas, ka Kremikovcu pašreizējā krīze, kas rada reālus slēgšanas draudus, atņemot iztikas avotu desmit tūkstošiem strādnieku un viņu ģimenēm, ir tādu cilvēku darbības rezultāts, kuri saistīti gan ar kriminālo pasauli, gan augstākajām iestādēm. Tie ir bijušais ģenerāldirektors bijušais ģenerālprokurors un bijušais specializētās policijas vienības (,,berešu”) vadītājs . Viņu vārdi saistās ne tikai ar Kremikovcu vadību, bet arī ar Bulgārijas pārejas uz demokrātiju vistumšākajām pusēm, tostarp militārā prokurora slepkavību. Kā izrādās šie ļaudis baudīja un joprojām bauda tiesu un valdības aizsardzību. Viņi joprojām jūtas tā, it kā likumi uz viņiem neattiektos. Esmu pārliecināts, ka dalībvalstij ir neiedomājami..."@lv13
"Г-н председател, уважаеми колеги, вземам думата, подтикнат от един огромен социален, икономически, екологичен и морален проблем, който вече 18 години разяжда българското общество. И вместо да бъде решен, той продължава да се разраства като злокачествен тумор с непредвидими последствия. Става въпрос за металургичния комбинат "Кремиковци", който би трябвало да играе стратегическа роля в българската икономика. За съжаление през последното десетилетие и половина вместо източник на доходи за нашата държава, той се превърна в една язва за цялото ни общество, която се използва единствено за лични облагодетелствания на определени мафиотски формирования и пълнене на партийни каси. И всичко това под протекцията на няколко поредни правителства, включително и настоящото. Особено обезпокоителен е фактът, че сегашната криза със състоянието на "Кремиковци", който е изправен пред съвсем реална опасност да бъде закрит и така 10 000 работници и техните семейства да се озоват на улицата без препитание, е пряко следствие на действия на хора, които са свързани с криминални престъпления, така и с най-висшите кръгове на властта. Става въпрос за бившия директор на комбината Валентин Захариев, бившия главен прокурор Никола Филчев и бившия шеф на специализираните полицейски части - "баретите" - Филко Славов. Техните имена се свързват не само с управлението на "Кремиковци", но и с едни от най-тъмните страни на българския преход към демокрация, включително и убийството на военния прокурор Николай Колев. Оказва се, че въпросните лица, както преди, така и сега, се ползват с протекция от страна на съдебната власт и управляващите, и продължават да се изживяват като недосегаеми от закона. Убеден съм, че е недопустимо в една държава - член на ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, ik neem het woord omdat ik dringend uw aandacht wil vragen voor een enorm sociaal, economisch, milieu- en moreel probleem dat nu al 18 jaar vreet aan de Bulgaarse maatschappij. In plaats van te worden opgelost, blijft het groeien als een kwaadaardige tumor met onvoorspelbare gevolgen. Ik heb het over de staalfabriek van Kremikovtzi, die geacht wordt een strategische rol te spelen in de Bulgaarse economie. Helaas is de fabriek, in plaats van inkomsten voor de schatkist te genereren, de laatste tien tot vijftien jaar veranderd in een kankergezwel voor de hele maatschappij. Hij wordt alleen maar gebruikt voor persoonlijk gewin van bepaalde maffiagroepen en een middel om de kassen van politieke partijen te spekken. En dit heeft allemaal plaatsgevonden onder bescherming van diverse opeenvolgende regeringen, inclusief de zittende. Het is bijzonder verontrustend dat de huidige crisis bij Kremikovtzi, dat concreet met sluiting wordt bedreigd, waardoor tienduizend arbeiders en hun gezinnen van hun inkomsten worden beroofd, het directe resultaat is van handelingen van mensen die banden hebben met zowel de criminele onderwereld als de top van de gevestigde orde. Het gaat om de voormalige bestuursvoorzitter Valentin Zakhariev, de voormalige openbare aanklager Nikola Filchev en het voormalige hoofd van de gespecialiseerde task forces van de politie (“de baretten”), Filko Slavov. Hun namen worden niet alleen in verband gebracht met het management van Kremikovtzi, maar ook met de meest donkere kanten van de overgang van Bulgarije naar democratie, met inbegrip van de moord op militaire aanklager Nikolay Kolev. En zo blijkt nu dat deze mensen de bescherming hebben genoten en blijven genieten van het rechterlijk apparaat en de regering. Ze blijven zich boven de wet verheven voelen. Ik ben ervan overtuigd dat het onvoorstelbaar is dat een lidstaat …"@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni koledzy! Występuję powodowany olbrzymim społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i moralnym problemem, który od 18 lat podkopuje bułgarskie społeczeństwo. Zamiast zostać rozwiązanym, rośnie jak złośliwy nowotwór o nieprzewidywalnych następstwach. Mówię o Zakładach Metalurgicznych Kremikovtzi, które mają odgrywać strategiczną rolę w bułgarskiej gospodarce. Niestety w ciągu ostatnich 15 lat zamiast generować dochody dla skarbu państwa, zmieniły się one w rakowatą narośl na całym społeczeństwie. Wykorzystywane są jedynie dla prywatnych zysków pewnych grup mafijnych oraz jako źródło dochodów partii politycznych. I wszystko to działo się pod ochroną kilku kolejnych rządów, włączając obecny. Szczególnie niepokojące jest to, że obecny kryzys zakładów w Kremikovtzi, stojących wobec realnego zagrożenia zamknięciem i pozbawieniem tysięcy pracowników i ich rodzin środków do życia, jest bezpośrednim skutkiem działań ludzi powiązanych zarówno z podziemiem przestępczym, jak i z establishmentem. Są to były dyrektor Valentin Zakhariev, były prokurator generalny Nikola Filchev oraz były szef specjalnych sił policyjnych („beretów”) Filko Slavov. Te nazwiska są związane nie tylko z zarządzaniem zakładami w Kremikovtzi, ale również z najciemniejszymi aspektami przechodzenia Bułgarii do demokracji, włączając zabójstwo prokuratora wojskowego Nikolaya Koleva. Jak się okazuje, ludzie ci korzystali i korzystają z ochrony wymiaru sprawiedliwości i rządu. Oni uważają, że są ponad prawem. Jestem przekonany, że jest to niewyobrażalnym dla państwa członkowskiego..."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pedi a palavra compelido por um imenso problema social, económico, ambiental e moral que afecta a sociedade búlgara há 18 anos. Em vez de ser resolvido, o problema continua a crescer, tal como um tumor maligno, com consequências imprevisíveis. Estou a referir-me à Indústria Metalúrgica Kremikovtzi, que, supostamente, deveria ter um papel estratégico na economia da Bulgária. Infelizmente, ao longo da última década e meia, em vez de criar receitas para os cofres do Estado, transformou-se num cancro para toda a sociedade. Serve apenas para proveito pessoal de determinados grupos mafiosos e como fonte para encher os cofres dos partidos políticos. E tudo isto tem lugar sob a protecção de diferentes governos sucessivos, incluindo o governo actual. É particularmente alarmante o facto de a actual crise na Kremikovtzi, que enfrenta uma ameaça real de encerramento, privando assim dez mil trabalhadores e as suas famílias dos respectivos meios de sustento, resultar da acção directa de pessoas ligadas ao submundo do crime e à cúpula do poder estabelecido. As pessoas envolvidas são o antigo Director-Geral Executivo Valentin Zakhariev, o antigo Procurador-Geral Nikola Filchev, e Filko Slavov, antigo comandante dos grupos de acção especializada da polícia ("os boinas"). Os seus nomes estão associados não apenas à administração da Kremikovtzi, mas igualmente ao lado mais negro da transição da Bulgária para a democracia, incluindo o assassinato do Promotor de Justiça Militar Nikolay Kolev. Sucede que estas pessoas gozavam e continuam a gozar da protecção dos poderes judiciários e do governo. Continuam a sentir-se acima da lei. Estou seguro de que é inconcebível um Estado-Membro poder…"@pt17,17
"Г-н председател, уважаеми колеги, вземам думата, подтикнат от един огромен социален, икономически, екологичен и морален проблем, който вече 18 години разяжда българското общество. И вместо да бъде решен, той продължава да се разраства като злокачествен тумор с непредвидими последствия. Става въпрос за металургичния комбинат "Кремиковци", който би трябвало да играе стратегическа роля в българската икономика. За съжаление през последното десетилетие и половина вместо източник на доходи за нашата държава, той се превърна в една язва за цялото ни общество, която се използва единствено за лични облагодетелствания на определени мафиотски формирования и пълнене на партийни каси. И всичко това под протекцията на няколко поредни правителства, включително и настоящото. Особено обезпокоителен е фактът, че сегашната криза със състоянието на "Кремиковци", който е изправен пред съвсем реална опасност да бъде закрит и така 10 000 работници и техните семейства да се озоват на улицата без препитание, е пряко следствие на действия на хора, които са свързани с криминални престъпления, така и с най-висшите кръгове на властта. Става въпрос за бившия директор на комбината Валентин Захариев, бившия главен прокурор Никола Филчев и бившия шеф на специализираните полицейски части - "баретите" - Филко Славов. Техните имена се свързват не само с управлението на "Кремиковци", но и с едни от най-тъмните страни на българския преход към демокрация, включително и убийството на военния прокурор Николай Колев. Оказва се, че въпросните лица, както преди, така и сега, се ползват с протекция от страна на съдебната власт и управляващите, и продължават да се изживяват като недосегаеми от закона. Убеден съм, че е недопустимо в една държава - член на ..."@ro18
"Pán predseda, vážení kolegovia, beriem si slovo, aby som sa vyjadril o obrovskom sociálnom, hospodárskom, enviromentálnom a morálnom probléme, ktorý bulharskú spoločnosť eroduje už 18 rokov. Namiesto riešenia sa z neho stáva sa zhubný nádor s nepredvídateľnými následkami. Hovorím o metalurgickom závode Kremikovtzi, ktorý by mal mať kľúčový význam pre bulharské hospodárstvo. Bohužiaľ, v priebehu posledných pätnástich rokov sa miesto vytvárania príjmov do rozpočtu stal skazou celej spoločnosti. Je zneužívaný na súkromné zisky istých mafiánskych skupín a ako zdroj na plnenie pokladní politických strán. To všetko sa dialo pod ochranou niekoľkých vlád za sebou vrátane súčasnej. Je to znepokojujúce najmä v súvislosti s momentálnou krízou v závode Kremikovtzi, keďže závod sa nachádza na pokraji bankrotu a desiatke tisíc jeho zamestnancov a ich rodinám hrozí strata živobytia. Je to priamy dôsledok aktivít ľudí spojených s kriminálnym prostredím, ako aj s vládnucimi kruhmi. Ide o bývalých riaditeľov Valentina Zacharieva a generálneho prokurátora Nikolu Filčeva, ako aj bývalého šéfa špeciálnych policajných jednotiek (tzv. „baretov“) Filka Slavova. Ich mená sú spojené nielen s manažmentom podniku Kremikovtzi, ale zároveň s najtemnejšími stránkami prechodu Bulharska k demokracii vrátane zavraždenia vojenského prokurátora Nikolaja Koleva. Zdá sa, že títo ľudia mali a naďalej majú ochranu súdnej moci a vlády. Naďalej cítia, že stoja nad zákonom. Som presvedčený, že je neprípustné, aby členský štát... (Predseda prerušil rečníka)"@sk19
"Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, prevzemam besedo, saj me je spodbudila velik socialni, ekonomski, okoljski in moralni problem, ki razjeda bolgarsko družbo že 18 let. Namesto da bi se ta problem razrešil, še naprej raste kot maligni tumor z nepredvidljivimi posledicami. Govorim o metalurškem obratu Kremikovtzi, ki naj bi imel strateško vlogo v bolgarskem gospodarstvu. Na žalost se je ta obrat v zadnjih petnajstih letih spremenil v rakasto tvorbo za vso družbo, namesto tega, da bi prinašal dohodke v državno blagajno Uporablja se le za osebne koristi nekaterih mafijskih skupin in kot vir za polnjenje blagajne političnih strank. Vse to se dogaja pod zaščito več zaporednih vlad, vključno s sedanjo. Zlasti zaskrbljujoče je, da sedanja kriza v zvezi z obratom Kremikovtzi, ki mu grozi zaprtje ter s čimer je ogrožen način preživetja deset tisoč delavcev in njihovih družin, neposreden rezultat dejanj ljudi, ki so povezani s kriminalnim podzemljem in najvišjimi organi. To so nekdanji izvršni direktor Valentin Zakhariev, nekdanji generalni tožilec Nikola Filchev in nekdanji vodja specializiranih policijskih enot („baretk“) Filko Slavov. Njihova imena niso povezana le z upravljanjem obrata Kremikovtzi, ampak tudi s temnejšimi stranmi prehoda Bolgarije v demokracijo, vključno z umorom vojaškega tožilca Nikolaya Koleva. Kot se je izkazalo, so ti ljudje uživali in še naprej uživajo zaščito sodstva in vlade. Še naprej menijo, da so nad zakonom. Verjamem, da je nepredstavljivo za državo članico, da ..."@sl20
"Herr talman, kära kolleger! Jag har begärt ordet för att tala om ett enormt socialt, ekonomiskt, miljömässigt och moraliskt problem som sedan 18 år har plågat och skadat det bulgariska samhället. Problemet har inte lösts utan det fortsätter i stället att växa som en malign tumör med oförutsägbara följder. Jag talar om metallfabriken Kremikovtzi som antas spela en strategisk roll i Bulgariens ekonomi. Under de senaste femton åren har fabriken, i stället för att generera inkomster till statskassan, tyvärr förvandlats till en kräftsvulst för hela samhället. Fabriken används enbart för att ge privata vinster till vissa maffiagrupper och för att fylla på vissa politiska partiers kassaskrin. Och allt detta har pågått under beskydd av flera regeringar i följd, bland dem också den nuvarande. Kremikovtzi står inför hotet om omedelbar stängning, något som skulle innebära att tiotusentals arbetstagare och deras familjer skulle gå miste om sin försörjning, och det är särskilt oroväckande att den nuvarande krisen direkt har förorsakats av människor med anknytning både till den kriminella undre världen och till landets högsta politiska ledning. Dessa personer är den förre verkställande direktören Valentin Zachariev, den förre riksåklagaren Nikola Filchev och den tidigare chefen för polisens specialstyrkor (”baskrarna”) Filko Slavov. Deras namn är inte bara förknippade med Kremikovtzis företagsledning utan också med de mörkaste sidorna i Bulgariens övergång till demokrati, bland annat mordet på militäråklagaren Nikolaj Kolev. Det har visat sig att dessa personer har åtnjutit och fortfarande åtnjuter rättsväsendets och regeringens beskydd. De agerar fortfarande utanför lagens råmärken. Jag är övertygad om att det är otänkbart för en medlemsstat att ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(President peatab kõneleja)"5
"(The Chairman interrupts the speaker)"4
"Filko Slavov"13
"Kremikovtzi"12
"Nikolay Kolev"13
"Slavi Binev (NI )."14
"Valentin Zakhariev"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph