Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.18.1-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich will es sehr kurz machen. Ich wundere mich, wieso schon seit Wochen und Monaten aktiv und massiv und zum Teil aggressiv gegen einen Vertrag Stellung genommen wird, wenn der Vertrag den Kolleginnen und Kollegen gar nicht bekannt ist, die gegen diesen Vertrag Stellung nehmen. Kollege Corbett hat es im Wesentlichen gesagt: Es geht nicht um die konsolidierte Fassung, es geht um den Inhalt des Reformvertrags. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist ja in einer Demokratie zulässig, und es ist auch gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man eifrig darüber diskutiert. Aber jeder sollte auch die Meinung des anderen zur Kenntnis nehmen, und darüber sollte eine Abstimmung stattfinden. Wir haben über Wochen und Monate sehr ernsthaft über diesen Vertrag diskutiert, und es ist Zeit, jetzt auch ein klares Signal zu geben, ob die Mehrheit dieses Hauses dafür oder dagegen ist. Demonstrationen und die Verhinderung von Reden, die wir hier erlebt haben, könnten nämlich ein falsches Bild in der Öffentlichkeit abgeben. Lassen Sie doch zu, dass die Mehrheit dieses Hauses diese Woche entscheidet, ob sie für oder gegen den Vertrag ist! Das entspricht der Demokratie!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, budu stručný. Musím říci, že jsem poněkud překvapen, proč se již týdny a měsíce setkáváme s takovým aktivním, rozsáhlým a zčásti i agresivním odporem proti Smlouvě, když poslanci, kteří se proti ní staví, ani nevědí, o jaké smlouvě je řeč. Pan Corbett to vyjádřil jasně: nejednáme tu o konsolidované smlouvě, nýbrž o obsahu reformní smlouvy. Máme rozdílné názory. To je v demokracii normální; a je to dokonce dobře, pokud se názory liší a rozvine se živá rozprava. Každý by však měl brát v úvahu stanoviska druhých a umožnit hlasování. Tuto smlouvu jsme projednávali svědomitě týdny a měsíce a nyní nastal čas vyslat jasný signál, zda je většina této sněmovny pro či proti ní. Výkřiky a snahy zabránit druhým v projevu, jichž jsme byli svědky, jsou pro veřejnost špatným poselstvím. Dovolte prosím, ať tento týden rozhodne většina této sněmovny, zda je pro nebo proti smlouvě. To je demokracie."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gøre det meget kort. Det undrer mig, at man nu i flere uger og måneder har argumenteret aktivt og massivt og til tider aggressivt mod en traktat, når traktaten slet ikke er kendt af de medlemmer, som argumenterer mod denne traktat. Hr. Corbett har fat i det centrale, når han siger, at det ikke handler om den konsoliderede udgave, men om indholdet i reformtraktaten. Det er der forskellige meninger om. Det er jo tilladt i et demokrati, og det er også godt, at der er forskellige meninger, og at man diskuterer ivrigt. Men alle bør også lytte til de andres mening, og der bør holdes en afstemning om det. Vi har diskuteret denne traktat seriøst i uger og måneder, og nu er det på tide at sende et klart signal om, hvorvidt flertallet i Parlamentet er for den eller imod den. Demonstrationer og forhindring af taler, som vi har oplevet det i Parlamentet, kunne nemlig give offentligheden en forkert opfattelse. Vi skal tillade, at flertallet i Parlamentet i denne uge afgør, om det er for eller imod traktaten! Det er demokrati!"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Οφείλω να πω ότι είμαι μάλλον έκπληκτος που για εβδομάδες και μήνες υπήρξαμε μάρτυρες μιας τόσο ενεργούς, μαζικής και, εν μέρει, επιθετικής εναντίωσης σε μια συνθήκη, όταν οι βουλευτές που εναντιώνονται σε αυτήν δεν γνωρίζουν καν για ποια συνθήκη μιλάμε. Ο κ. Corbett έθιξε το βασικότερο σημείο: δεν πρόκειται για την ενοποιημένη Συνθήκη αλλά για το περιεχόμενο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης. Οι απόψεις ποικίλουν. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε μια δημοκρατία· μάλιστα, είναι καλό που οι απόψεις ποικίλουν και που υπάρχει ζωηρή συζήτηση. Ωστόσο, όλοι πρέπει να λάβουν υπό σημείωση τις απόψεις των άλλων και να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας. Για εβδομάδες και μήνες έχουμε συζητήσει με σοβαρότητα την εν λόγω Συνθήκη και είναι πλέον καιρός να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ως προς το αν η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου είναι υπέρ ή κατά αυτής. Ξεσπάσματα και προσπάθειες να εμποδιστούν κάποιοι από το να πάρουν τον λόγο, δηλαδή καταστάσεις των οποίων υπήρξαμε μάρτυρες εδώ, θα μπορούσαν να δώσουν λάθος μήνυμα στο κοινό. Παρακαλώ, επιτρέψτε στην πλειοψηφία του Κοινοβουλίου να αποφασίσει αυτήν την εβδομάδα αν είναι υπέρ ή κατά της Συνθήκης. Περί αυτού είναι άλλωστε η δημοκρατία."@el10
"Mr President, I will keep this very brief. I must say, I am rather surprised why, for weeks and months, there has been such active, massive and, in part, aggressive opposition to a Treaty when the Members opposing it do not even know which Treaty we are talking about. Mr Corbett has made the essential point: this is not about the Consolidated Treaty, it is about the contents of the Reform Treaty. There are different opinions. That is quite normal in a democracy; indeed, it is a good thing that opinions differ and that there is a lively debate. However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place. We have been discussing this Treaty very earnestly for weeks and months and it is now time to send out a clear signal as to whether the majority of this House is in favour or against it. Outbursts and attempts to prevent others from speaking, which is what we have witnessed here, could give the wrong message to the public. Please, let the majority of this House decide this week whether it is for or against the Treaty. That is what democracy is all about."@en4
"Señor Presidente, seré muy breve. Debo decir que me sorprende que durante meses haya habido una oposición activa, masiva y, en parte, agresiva al Tratado y que los diputados que se oponen ni siquiera sepan de qué tratado estamos discutiendo. El señor Corbett ya ha dicho lo esencial: no estamos discutiendo el Tratado consolidado, sino el contenido del Tratado de Reforma. Existen opiniones diferentes, lo que es completamente normal en democracia; de hecho, es bueno que las opiniones diverjan y que se cree un debate activo. Sin embargo, todos deberíamos tomar nota de las opiniones de los otros y permitir que se celebre la votación. Hemos debatido acerca de este Tratado muy seriamente durante meses y ahora es el momento de que expresemos con claridad si la mayoría de este Parlamento está a favor o en contra. Los arrebatos y los intentos de no permitir hablar a los otros, que es lo que hemos presenciado aquí, podrían transmitir un mensaje erróneo a los ciudadanos. Permitamos que la mayoría de esta Cámara decida esta semana si está a favor o en contra del Tratado. De eso va la democracia."@es21
". Hr president, ma teen lühidalt. Pean ütlema, et olen üpris imestunud, miks on siin nädalaid ja kuid kestnud selline aktiivne, massiivne ning osalt ka agressiivne vastuseis lepingule, kui selle vastu võitlejad isegi ei tea, millisest lepingust me räägime. Hr Corbett tõstis esile ülimalt olulise punkti: me ei räägi konsolideeritud lepingust, me räägime reformilepingu sisust. On esitatud erinevaid arvamusi. Demokraatia puhul on see täiesti normaalne; kahtlemata on see väga tore, et arvamused on erinevad ja tekib elav arutelu. Siiski peaksid kõik ka teiste arvamusi tähele panema ja võimaldama hääletuse läbiviimist. Oleme nädalate ja kuude kaupa väga siiralt selle lepingu üle arutlenud, nüüd on aeg selgelt välja näidata, kas me oleme selle poolt või vastu. Emotsioonipursked ja katsed teiste kõnelemist takistada, mille tunnistajateks me siin oleme olnud, võivad avalikkusele vale sõnumi saata. Palun laske täiskogu enamusel juba sel nädalal otsustada, kas nad on lepingu poolt või vastu. See just ongi demokraatia."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Minun on todettava olevani melkoisen yllättynyt siitä, että sopimusta on vastustettu viikkojen ja kuukausien ajan niin aktiivisesti, voimakkaasti ja jopa aggressiivisesti, kun sitä vastustavat jäsenet eivät edes tiedä, mistä sopimuksesta me oikein puhumme. Richard Corbett toi esiin keskeisen seikan: tässä asiassa ei ole kyse konsolidoidusta sopimuksesta, vaan uudistussopimuksen sisällöstä. Siitä ollaan useaa eri mieltä. Tämä on demokratiassa normaalia, ja on itse asiassa hyvä, että mielipiteet eroavat ja että käymme vilkasta keskustelua. Kaikkien pitäisi kuitenkin ottaa huomioon toisten mielipide ja sallia äänestyksen pitäminen. Olemme keskustelleet tästä sopimuksesta hyvin vakavasti viikkoja ja kuukausia, ja meidän on nyt aika selvittää, kannattaako parlamentin enemmistö sopimusta vai vastustaako se sitä. Olemme todistaneet täällä tunteenpuuskia ja nähneet jäsenten yrittävän estää toisiaan puhumasta. Tällaiset tapahtumat voivat antaa yleisölle väärän viestin. Antakaamme Euroopan parlamentin enemmistön päättää tällä viikolla, kannattaako vai vastustaako se sopimusta. Siitähän demokratiassa on pohjimmiltaan kyse."@fi7
"Monsieur le Président, je serai très bref. Je voudrais dire que je suis assez étonné qu’il y ait eu, pendant des semaines et des mois, une opposition aussi active, massive, et partiellement agressive à un traité alors que les députés s’y opposant ne savent même pas de quel traité on parle. M. Corbett a souligné le point essentiel: on ne parle pas du traité consolidé, mais du contenu du traité modificatif. Les opinions divergent, ce qui est tout à fait normal dans une démocratie: c’est très bien en effet d’avoir des points de vue différents et un débat animé. Toutefois, chacun doit prendre acte des opinions d’autrui et permettre que l’on puisse voter. Nous avons consciencieusement discuté ce traité pendant des semaines et des mois; il est temps maintenant de dire très clairement si la majorité de cette Assemblée est pour ou contre. Les mécontentements et autres tentatives d’empêcher les autres de parler, auxquels nous avons assisté ici, pourraient donner un mauvais signal au public. Je vous prie d’inviter la majorité de cette Assemblée à décider cette semaine si elle est pour ou contre le traité. C’est tout l’enjeu de notre démocratie."@fr8
"Elnök úr, rövid leszek. Meg kell mondanom, meglehetősen meglepőnek tartom, hogy hetek, sőt hónapok óta ilyen mértékű aktív, erőteljes és néhol agresszív ellenállás tapasztalható a Szerződéssel szemben, amikor az ellenállást tanúsító képviselők nem is tudják, hogy melyik Szerződésről van szó. Corbett úr fontos dolgokra világított rá: ez igazából nem az egységes szerkezetbe foglalt Szerződésről szól, hanem a reformszerződés tartalmáról. Különböző vélemények vannak. Ez teljes mértékben normálisnak mondható egy demokráciában; sőt jó dolog, hogy különböző vélemények vannak, és ebből kifolyólag élénk a vita. Ugyanakkor mindenkinek figyelembe kellene vennie mások véleményét, és lehetővé kellene tennie a szavazást. Nagyon őszintén tárgyaltunk erről a Szerződésről az elmúlt hetekben és hónapokban, és itt az ideje, hogy egyértelműen jelezzük, hogy e Ház többsége támogatja, vagy ellenzi ezt a szerződést. Az itt tapasztalt kirohanások és másoknak a beszédben való akadályozása rossz üzenetet küldhet a közvéleménynek. Kérem, tegyék lehetővé, hogy a Ház többsége eldönthesse ezen a héten, hogy támogatja, vagy ellenzi a szerződést. Erről szól a demokrácia."@hu11
". Signor Presidente, sarò brevissimo. Devo dire che sono piuttosto sorpreso dal fatto che da settimane e mesi abbiamo un’opposizione talmente attiva, massiccia e in parte aggressiva contro il Trattato quando invece i deputati che lo osteggiano non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. L’onorevole Corbett ha colpito nel segno: non si tratta del Trattato consolidato, bensì del contenuto del Trattato di riforma. Vi sono diversi pareri, ed è abbastanza normale in una democrazia. È un bene, infatti, che le opinioni divergano e che la discussione sia vivace. Tuttavia, ognuno dovrebbe tenere conto anche delle opinioni degli altri e consentire di procedere alla votazione. Stiamo discutendo scrupolosamente del Trattato in questione da settimane e mesi e adesso è tempo di inviare un chiaro segnale per capire se la maggioranza di quest’Assemblea è favorevole o contraria ad esso. I tumulti e i tentativi di impedire agli altri di parlare, cui abbiamo assistito in quest’Aula, potrebbero trasmettere al pubblico il messaggio sbagliato. Vi prego di lasciare decidere alla maggioranza di quest’Assemblea questa settimana se è favorevole o contraria al Trattato. Ecco cos’è la democrazia."@it12
"Gerb. pirmininke, labai trumpai įsiterpsiu. Turiu pasakyti, kad esu veikiau nustebintas, kodėl tiek savaičių ir mėnesių buvo toks aktyvus, masinis ir iš dalies agresyvus priešinimasis sutarčiai, jei prieštaraujantys jai nariai net nežino, apie kokią sutartį kalbame. R. Corbett pabrėžė svarbiausią klausimą: kalbama ne apie konsoliduotą sutartį, o apie Reformų sutarties turinį. Nuomonės yra skirtingos. Tai ganėtinai normalu esant demokratijai – iš tiesų gerai, kad nuomonės skiriasi ir kad vyksta gyvos diskusijos. Tačiau kiekvienas taip pat turėtų atkreipti dėmesį į kitų nuomonę ir leisti vykti balsavimui. Mes labai rimtai aptarinėjome šią sutartį daugelį savaičių ir mėnesių, o dabar metas pasiųsti aiškų signalą, ar šių rūmų dauguma ją palaiko, ar ne. Proveržiai ir pastangos neleisti kitiems kalbėti, ką akivaizdžiai čia matėme, visuomenei gali sudaryti neteisingą vaizdą. Prašome šių rūmų daugumai leisti šią savaitę apsispręsti, ar ji pasisako už, ar prieš sutartį. Būtent tai ir yra demokratija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāšu ļoti īsi. Man jāsaka, ka esmu visai pārsteigts par to, kādēļ nedēļām un mēnešiem ir bijusi tāda aktīva, vienota un daļēji agresīva pretestība Līgumam, ja dalībvalstis, kuras pret to iebilst, pat nezina, par kādu Līgumu mēs runājam. kungs norādīja uz svarīgu lietu: runa ir nevis par konsolidēto Līgumu, bet gan par Reformu līguma saturu. Par to ir dažādi viedokļi. Demokrātijas apstākļos tas ir pavisam normāli; tiešām, ir labi, ka viedokļi atšķiras un ka notiek spraigas debates. Taču ikvienam jāņem vērā arī citu viedokļi un jāļauj notikt balsojumam. Mēs nedēļām un mēnešiem ilgi esam nopietni apsprieduši šo Līgumu, un tagad pienācis laiks dot skaidru norādi, vai Parlamenta vairākums ir par to vai pret to. Dusmu izvirdumi un mēģinājumi neļaut citiem izteikties, ko mēs šeit esam pieredzējuši, varētu radīt sabiedrībai nepareizu priekšstatu. Lūdzu, atļaujiet Parlamenta vairākumam šonedēļ izlemt, vai tas ir par vai pret šo Līgumu. Tas ir demokrātijas uzdevums."@lv13
"Herr Präsident! Ich will es sehr kurz machen. Ich wundere mich, wieso schon seit Wochen und Monaten aktiv und massiv und zum Teil aggressiv gegen einen Vertrag Stellung genommen wird, wenn der Vertrag den Kolleginnen und Kollegen gar nicht bekannt ist, die gegen diesen Vertrag Stellung nehmen. Kollege Corbett hat es im Wesentlichen gesagt: Es geht nicht um die konsolidierte Fassung, es geht um den Inhalt des Reformvertrags. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist ja in einer Demokratie zulässig, und es ist auch gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man eifrig darüber diskutiert. Aber jeder sollte auch die Meinung des anderen zur Kenntnis nehmen, und darüber sollte eine Abstimmung stattfinden. Wir haben über Wochen und Monate sehr ernsthaft über diesen Vertrag diskutiert, und es ist Zeit, jetzt auch ein klares Signal zu geben, ob die Mehrheit dieses Hauses dafür oder dagegen ist. Demonstrationen und die Verhinderung von Reden, die wir hier erlebt haben, könnten nämlich ein falsches Bild in der Öffentlichkeit abgeben. Lassen Sie doch zu, dass die Mehrheit dieses Hauses diese Woche entscheidet, ob sie für oder gegen den Vertrag ist! Das entspricht der Demokratie!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal het heel kort houden. Ik moet zeggen dat ik redelijk verbaasd ben dat er al weken en maanden zo actief en massaal, en deels agressief, oppositie wordt gevoerd tegen een Verdrag, terwijl de leden die dit doen niet eens weten over welk Verdrag we het hebben. De heer Corbett wijst op een essentieel punt: het gaat hier niet om het geconsolideerde Verdrag, maar om de inhoud van het herzieningsverdrag. Er zijn verschillende meningen. Dit is redelijk normaal in een democratie; het is juist een goede zaak dat meningen verschillen en dat er een levendig debat is. Iedereen moet echter nota nemen van de meningen van anderen en een stemming niet in de weg staan. We hebben het Verdrag weken en maanden lang zeer serieus besproken en nu is het tijd om een duidelijk signaal af te geven over het standpunt van de meerderheid van dit Huis: voor of tegen het Verdrag. Uitbarstingen en pogingen anderen het spreken te beletten, die we hier allemaal hebben gezien, kunnen het publiek een verkeerd signaal geven. Laat de meerderheid van dit Huis alstublieft deze week beslissen of zij voor of tegen het Verdrag is. Dat is waar het bij een democratie om gaat."@nl3
"Panie przewodniczący! Postaram się mówić krótko. Muszę powiedzieć, że jestem raczej zaskoczony tym, że przez tak długi czas istniała tak aktywna i do pewnego stopnia agresywna opozycja wobec Traktatu, jeżeli będący w opozycji posłowie nie wiedzą nawet, o którym traktacie mówimy. Pan Corbett zwrócił uwagę na istotny fakt: nie chodzi tu o skonsolidowaną wersję Traktatu, ale o zawartość traktatu reformującego. Istnieją różnice zdań. Jest to całkiem normalne w demokracji; z pewnością dobrą rzeczą jest różnica zdań i ożywiona debata. Jednakże każdy powinien zauważać opinie innych osób i pozwolić na przeprowadzenie głosowania. Od dawna prowadzimy zażarte dyskusje na temat tego Traktatu i teraz nadszedł czas na pokazanie, czy większość Izby jest za, czy przeciw niemu. Wybuchy emocji i próby niedopuszczenia innych do głosu, których świadkami byliśmy tutaj, mogłyby wywrzeć negatywne wrażenie na społeczeństwie. Proszę pozwolić większości w tej Izbie zadecydować w tym tygodniu, czy jest za, czy przeciw traktatowi. Na tym polega demokracja."@pl16
"Senhor Presidente, vou ser muito breve. Devo dizer que me admira como é que, há semanas e meses, assistimos a uma oposição tão activa, maciça e, em parte, agressiva ao Tratado, quando os deputados que se opõem ao mesmo ainda nem sequer conhecem o Tratado de que estamos a falar. O senhor deputado Corbett já disse o essencial: não se trata da versão consolidada do Tratado, mas sim do conteúdo do Tratado Reformador. As opiniões dividem-se a este respeito, o que é perfeitamente normal em democracia. Com efeito, é bom que as opiniões divirjam e que haja um debate aceso. Mas cada qual também deveria respeitar a opinião dos outros e permitir que se realize uma votação. Durante semanas e meses, debatemos este Tratado com muita seriedade e agora é altura de enviarmos um sinal claro sobre se a maioria desta Assembleia é a favor ou contra o mesmo. As manifestações e tentativas de impedir os outros de usarem da palavra, que temos testemunhado aqui, poderiam transmitir uma mensagem errada à opinião pública. Por favor, deixem que seja a maioria deste Parlamento a decidir esta semana se é a favor ou contra o Tratado. A democracia é isso mesmo."@pt17
"Herr Präsident! Ich will es sehr kurz machen. Ich wundere mich, wieso schon seit Wochen und Monaten aktiv und massiv und zum Teil aggressiv gegen einen Vertrag Stellung genommen wird, wenn der Vertrag den Kolleginnen und Kollegen gar nicht bekannt ist, die gegen diesen Vertrag Stellung nehmen. Kollege Corbett hat es im Wesentlichen gesagt: Es geht nicht um die konsolidierte Fassung, es geht um den Inhalt des Reformvertrags. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist ja in einer Demokratie zulässig, und es ist auch gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man eifrig darüber diskutiert. Aber jeder sollte auch die Meinung des anderen zur Kenntnis nehmen, und darüber sollte eine Abstimmung stattfinden. Wir haben über Wochen und Monate sehr ernsthaft über diesen Vertrag diskutiert, und es ist Zeit, jetzt auch ein klares Signal zu geben, ob die Mehrheit dieses Hauses dafür oder dagegen ist. Demonstrationen und die Verhinderung von Reden, die wir hier erlebt haben, könnten nämlich ein falsches Bild in der Öffentlichkeit abgeben. Lassen Sie doch zu, dass die Mehrheit dieses Hauses diese Woche entscheidet, ob sie für oder gegen den Vertrag ist! Das entspricht der Demokratie!"@ro18
"Vážený pán predseda, budem veľmi stručný. Som prekvapený, že poslanci, ktorí celé týždne a mesiace aktívne, masívne a často aj agresívne brojili proti zmluve, v skutočnosti ani nevedia, o ktorej zmluve hovoríme. Pán Corbett poukázal na dôležitú skutočnosť: nejde o konsolidovanú zmluvu, ale o obsah Reformnej zmluvy. Na zmluvu sú rôzne názory. V demokracii ide o normálny jav a je dobré, že názory sa rôznia a že sa živo diskutuje. Každý by však mal byť schopný vypočuť si aj názory tých druhých a umožniť, aby došlo k hlasovaniu. O tejto zmluve sme vo všetkej vážnosti diskutovali niekoľko týždňov či mesiacov a dnes je čas jasne ukázať, či je väčšina tohto Parlamentu za alebo proti nej. Emotívne vystúpenia a snahy zabrániť ostatným vystúpiť, ktorých sme boli svedkom, môžu vyslať nesprávny signál smerom k verejnosti. Prosím, umožnite väčšine v Parlamente tento týždeň rozhodnúť za alebo proti zmluve. O tom je demokracia."@sk19
"Gospod predsednik, zelo kratek bom. Povedati moram, da sem nekoliko presenečen, zakaj se že tedne in mesece tako aktivno, množično in v določeni meri agresivno nasprotuje pogodbi, če poslanci, ki ji nasprotujejo, niti ne vedo, o kateri pogodbi govorimo. Gospod Corbett je povedal bistvo: ne obravnavamo prečiščenih pogodb, temveč vsebino reformne pogodbe. Obstajajo različne možnosti. To je precej običajno v demokraciji; dejansko je dobro, da so mnenja različna in da poteka živahna razprava. Vendar bi morali vsi upoštevati tudi mnenja drugih in omogočiti, da poteka glasovanje. O tej pogodbi goreče razpravljamo že tedne in mesece, zdaj pa je čas, da jasno povemo, ali se večina v tem parlamentu z njo strinja ali ne. Izbruhi in poskusi, da preprečimo drugim, da bi govorili, čemur smo priča tukaj, bi lahko v javnost poslali napačno sporočilo. Prosim, naj se večina v tem parlamentu ta teden odloči, ali pogodbo podpira ali ne. To je bistvo demokracije."@sl20
"Herr talman! Jag kommer att fatta mig mycket kort. Jag måste säga att jag är ganska förvånad över att det under flera veckor och månader har förekommit en så aktiv, massiv och delvis aggressiv opposition mot ett fördrag när de ledamöter som är motståndare till det inte ens vet vilket fördrag vi talar om. Richard Corbett har påpekat det väsentliga: detta handlar inte om det konsoliderade fördraget, det handlar om innehållet i reformfördraget. Det råder olika uppfattningar. Detta är helt normalt i en demokrati. Det är i själva verket bra att det finns olika uppfattningar och att det förs en livlig debatt. Men var och en bör också notera andras uppfattningar och tillåta att en omröstning genomförs. Vi har fört mycket seriösa diskussioner om detta fördrag i veckor och månader, och nu är det dags att ge en tydlig signal om huruvida majoriteten i parlamentet är för eller emot fördraget. De aggressiva försök att hindra andra från att tala som vi har upplevt här skulle kunna ge fel signaler till allmänheten. Låt majoriteten i parlamentet under denna vecka avgöra om den är för eller emot fördraget. Det är just detta demokratin handlar om."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph