Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-31-Speech-4-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080131.22.4-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Forskningsresultaten indikerar att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till en snabb klimatförändring. Vi stöder därför huvudslutsatsen att alla länder måste vidta omfattande åtgärder för att reducera dessa utsläpp och att EU-länderna bör gå i spetsen. Samtidigt vänder vi oss mot att både kommissionen och parlamentsföredraganden som alltid försöker använda stora utmaningar för att centralisera den politiska makten och skapa ett EU utan frihet och dynamik. EU:s roll i energipolitiken ska begränsas till att: sätta upp mål för utsläppen för varje land och sedan lämna till dessa länder och till marknaden att nå målen under fri tävlan med tillräckligt dyra utsläppsrätter internalisera kostnaderna för utsläpp. (Då blir dessa automatiskt beaktade i alla de miljarder ekonomiska beslut som tas varje dag runtom i världen av hushåll och företag. Då väljer hushållen självmant lågenergilampor, biltillverkare gör bränslesnåla fordon och fastighetsägare bygger passiva hus. Då lönar sig FoU på området.) anslå pengar till forskning och lagstifta om produktmärkning EU-politiker ska inte detaljreglera. Ingen vet idag hur denna gigantiska omställning bäst ska ske. Därför säger vi nej till sådant som förbud mot terassvärmare och skattelättnader för att riva hus. Vi har röstat nej för att därmed stödja ett omtänkande i EU:s energipolitik."@sv22
lpv:translated text
". Výsledky výzkumu naznačují, že emise skleníkových plynů způsobené člověkem přispívají k rychlé změně klimatu. Podporujeme proto hlavní závěr, že všechny země musí přijmout komplexní patření ke snížení těchto emisí a že země EU se musí postavit do čela. Zároveň jsme proti tendenci jak Komise, tak zpravodajů Parlamentu vždy využívat velké výzvy k centralizaci politické moci a vytvářet EU bez svobody a dynamismu. Role EU v energetické politice by měla být omezena na: stanovení emisních cílů pro každou zemi a potom ponechat na těchto zemích a na trhu, aby těchto cílů dosáhly ve svobodné soutěži internalizaci emisních nákladů oceněním práv k emisím na dostatečně vysokých úrovních. (Emise pak budou automaticky zvažovány v nekonečném množství hospodářských rozhodnutí, která po celém světě přijímají každý den domácnosti a podniky. Domácnosti pak budou dobrovolně volit energeticky úsporné žárovky, výrobci automobilů budou vyrábět vozidla s nízkou spotřebou paliva a stavební podnikatelé budou stavět pasivní domy. Pak se vyplatí provádět výzkum a vývoj v této oblasti.) přidělení finančních prostředků pro výzkum a vytváření právních předpisů o značení výrobků. Politikové EU nesmí provádět regulace v detailech. Nikdo dnes neví, jak tuto gigantickou transformaci naplánovat co nejlépe. Stavíme se proto proti takovým věcem, jako jsou zákazy ohřívačů vzduchu a daňové úlevy za demolice budov. Hlasovali jsme proti, abychom tak dali podnět k opětovnému promyšlení energetické politiky EU."@cs1
"Forskningsresultater indikerer, at menneskers udledning af drivhusgasser bidrager til hurtige klimaændringer. Vi støtter derfor den overordnede konklusion om, at alle lande skal træffe omfattende foranstaltninger for at reducere disse udledninger, og at EU-landene skal føre an. Samtidig protesterer vi mod både Kommissionens og Parlamentets ordføreres tendens til altid at forsøge at udnytte store udfordringer til at centralisere den politiske magt og skabe et EU uden frihed og dynamik. EU's rolle inden for energipolitikken bør begrænses til: at sætte emissionsmål for hvert enkelt land og derpå overlade det til landet og markedet at nå disse mål i fri konkurrence at internalisere emissionsomkostninger ved at prissætte emissionsrettigheder tilstrækkelig højt. (Så vil der automatisk blive taget højde for emissionerne i de milliarder af økonomiske beslutninger, der hver dag træffes over hele verden i husholdninger og virksomheder. Så vil husholdningerne af sig selv vælge elsparepærer, bilproducenter vil fremstille biler med lavt brændstofforbrug, og bygherrer vil bygge passivhuse. Så vil det kunne betale sig at udføre F&U inden for området). at tildele midler til forskning og lovgivning inden for varemærkning. EU-politikerne må ikke gå ind at opstille detaljerede regler. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvordan denne kæmpemæssig omstilling bedst planlægges. Vi er derfor modstandere af ting som forbud mod udendørs varmeapparater og skattebegunstigelse for nedrivning af bygninger. Vi har stemt nej for på den måde at opfordre til en genovervejelse af EU's energipolitik."@da2
". Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zum raschen Klimawandel beitragen. Daher unterstützen wir die wichtigste Schlussfolgerung, dass alle Länder umfassende Maßnahmen zur Reduzierung dieser Emissionen ergreifen und die EU-Mitgliedstaaten dabei mit gutem Beispiel voran gehen müssen. Gleichzeitig wenden wir uns dagegen, dass sowohl die Kommission als auch die Berichterstatter des Parlaments stets versuchen, große Herausforderungen für eine Zentralisierung der politischen Macht und zur Schaffung einer EU ohne Freiheit und Dynamik auszunutzen. Die Rolle der EU in der Energiepolitik sollte sich auf folgende Aspekte beschränken: Aufstellung von Emissionszielen für alle Länder, wobei es dann diesen Ländern und dem Markt überlassen wird, diese Ziele in freiem Wettbewerb zu erreichen Internalisierung der Emissionskosten durch ausreichend teure Emissionsrechte (Dann werden diese Kosten automatisch in die Milliarden von Wirtschaftsentscheidungen einbezogen, die tagtäglich auf der ganzen Welt durch Haushalte und Unternehmen getroffen werden. Dann wählen die Haushalte von sich aus Energiesparlampen, entwickeln die Automobilhersteller Fahrzeuge mit hoher Kraftstoffeffizienz, errichten Bauherren Passivhäuser, erzeugen Energieproduzenten Energie mit geringen Emissionen. Dann zahlen sich Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet aus.) Bereitstellung von Forschungsgeldern und Erarbeitung von Rechtsvorschriften zur Produktkennzeichnung EU-Politiker sollten Detailregelungen vermeiden. Niemand weiß, wie diese gigantische Umstellung am besten durchzuführen ist. Darum wenden wir uns gegen solche Dinge wie ein Verbot von Freiluftheizungen oder Steuererleichterungen für den Abriss von Gebäuden. Wir haben mit Nein gestimmt, um dadurch ein Umdenken in der Energiepolitik der EU zu unterstützen."@de9,9
". Τα αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τον άνθρωπο συμβάλλουν στην ταχεία κλιματική αλλαγή. Επομένως, υποστηρίζουμε το βασικό συμπέρασμα ότι όλες οι χώρες πρέπει να λάβουν εκτενή μέτρα για τη μείωση αυτών των εκπομπών και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας. Την ίδια στιγμή, εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την τάση των εισηγητών και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να εκμεταλλεύονται πάντα τις μεγάλες προκλήσεις για τη συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας και τη δημιουργία μιας ΕΕ χωρίς ελευθερία και δυναμισμό. Ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική πρέπει να περιορίζεται στα εξής: καθορισμός στόχων εκπομπών για την κάθε χώρα και, στη συνέχεια, να δίνεται η ελευθερία στις χώρες αυτές και στην αγορά να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού· εσωτερίκευση του κόστους εκπομπών μέσω τιμολόγησης των δικαιωμάτων εκπομπών σε επαρκώς υψηλά επίπεδα. (Οι εκπομπές τότε θα συνυπολογίζονται αυτόματα στα δισεκατομμύρια οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε μέρα σε ολόκληρο τον κόσμο από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τότε τα νοικοκυριά θα επιλέγουν με δική τους πρωτοβουλία λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα παράγουν οχήματα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και οι εργολάβοι θα κατασκευάζουν παθητικά σπίτια. Τότε θα παρέχονται χρήματα για τη διεξαγωγή Ε&Α στον τομέα)· διάθεση χρημάτων για έρευνα και θέσπιση νομοθεσίας για τη σήμανση των προϊόντων. Οι πολιτικοί της ΕΕ δεν πρέπει να επιβάλλουν λεπτομερείς ρυθμίσεις. Κανείς δεν γνωρίζει επί του παρόντος πώς θα ήταν καλύτερο να σχεδιαστεί αυτός ο γιγαντιαίος μετασχηματισμός. Επομένως, αντιτιθέμεθα σε μέτρα όπως οι απαγορεύσεις των συσκευών θέρμανσης αιθρίων και τα φορολογικά πλεονεκτήματα για κατεδαφίσεις κτηρίων. Ψηφίσαμε «όχι» προκειμένου να ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την επανεξέταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ."@el10
". Research results indicate that emissions of greenhouse gases caused by man are contributing to rapid climate change. We therefore support the main conclusion that all countries must take comprehensive measures to reduce these emissions and that the EU countries must take the lead. At the same time we object to the tendency of both the Commission and Parliament’s rapporteurs always to exploit great challenges in order to centralise political power and create an EU without freedom and dynamism. The EU’s role in energy policy should be limited to: setting emission targets for each country and then leaving it to those countries and the market to attain the targets in free competition internalising emission costs by pricing emission rights at sufficiently high levels. (Emissions will then be automatically taken into account in the billions of economic decisions taken every day around the world by households and businesses. Then households will of their own accord choose energy-saving light bulbs, car manufacturers will produce vehicles with low fuel consumption and property developers will build passive houses. It will then pay to carry out R&D in the field.) allocating money for research and legislating on product labelling. EU politicians must not regulate in detail. No one knows at present how best to plan this gigantic transformation. We therefore oppose such things as bans on patio heaters and tax concessions for building demolitions. We have voted ‘no’ in order thereby to encourage a rethink of the EU’s energy policy."@en4
". Los resultados de las investigaciones indican que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano están contribuyendo a un rápido cambio climático. Apoyamos, por tanto, la conclusión principal de que todos los países tienen que adoptar medidas exhaustivas para reducir estas emisiones y que los países de la UE tienen que tomar la iniciativa. Al mismo tiempo, nos oponemos a la tendencia de los ponentes tanto del Parlamento como de la Comisión a aprovechar siempre los grandes retos para centralizar el poder político y crear una UE sin libertad y sin dinamismo. El papel de la UE en materia de política energética debe limitarse a: establecer objetivos de emisión para cada país y dejar luego en manos de esos países y del mercado la manera de conseguir los objetivos en libre competencia. internalizar los costes de emisión poniendo un precio suficientemente elevado a los derechos de emisión (las emisiones serán, entonces, tenidas automáticamente en cuenta en los miles de millones de decisiones económicas que toman todos los días en todo el mundo los hogares y las empresas). Así, los hogares adoptarán por sí mismos medidas de ahorro energético, como bombillas de bajo consumo, los fabricantes de coches producirán vehículos con un bajo consumo de combustibles y los promotores inmobiliarios edificarán viviendas pasivas. Entonces pagarán por realizar I+D de campo). financiando la investigación y legislando sobre el etiquetado de los productos. Los políticos de la UE no tienen que regular en detalle. Nadie sabe en la actualidad cuál es la mejor forma de planificar esta transformación gigantesca. Nos oponemos, por tanto, a medidas como la prohibición de calefactores de exteriores y la ventajas fiscales por la demolición de edificios. Hemos votado en contra para contribuir a que la UE reconsidere su política energética."@es21
". Uurimistöö tulemused osutavad sellele, et inimese tekitatud kasvuhoonegaasid aitavad kiiresti kaasa kliima muutumisele. Seega toetame põhijäreldust, et kõik riigid peaksid võtma kõikehõlmavaid meetmeid nende heitkoguste vähendamiseks ja et ELi riigid peavad selles osas eeskuju näitama. Samas ei ole me nõus sellega, kuidas nii komisjoni kui parlamendi ettekandjad alati kasutavad suuri väljakutseid poliitilise võimu tsentraliseerimiseks ja vabaduseta ja dünaamikata ELi loomiseks. ELi roll energiapoliitikas peaks piirduma: heitkoguste sihtmärkide kehtestamisega kõigile riikidele, võimaldades seejärel riikidel ja turul ise sihtmärgid vabas konkurentsis saavutada heitkoguste maksumuse arvestamisega heitgaaside emiteerimisõiguse maksustamisel piisavalt kõrgel tasandil. (Heitkoguseid võetakse siis automaatselt arvesse miljardites iga päev kõikjal maailma kodudes ja ärides langetatavates majanduslikes otsustes. Majapidamised valivad siis oma soovi järgi energiat säästvad lambipirnid, autotootjad toodavad väiksema kütusekuluga sõidukeid ja kinnisvaraarendajad ehitavad passiivseid maju. Seejärel tasub valdkonnas viia läbi teadus- ja arendustegevusi.) raha eraldamisega uuringuteks ja seaduste andmine tootemärgistamise osas. ELi poliitikud ei pea üksikasjalikult reguleerima. Hetkel ei tea keegi, kuidas oleks kõige parem seda hiiglaslikku muutust kavandada. Seega ei poolda me selliseid asju nagu terrassisoojendite keelustamine ja maksusoodustused hoonete lõhkumisel. Hääletasime vastu, et nii kutsuda teid üles ELi energiapoliitika osas ümber mõtlema."@et5,5
"− Tutkimustulokset osoittavat, että ihmisten toiminnasta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt nopeuttavat ilmastonmuutosta. Tämän vuoksi tuemme tärkeintä johtopäätöstä, jonka mukaan kaikkien maiden on ryhdyttävä kokonaisvaltaisiin toimiin päästöjen vähentämiseksi ja EU.n jäsenvaltioiden on toimittava edelläkävijänä. Samalla kuitenkin vastustamme sekä komission että parlamentin esittelijöiden pyrkimystä käyttää jatkuvasti hyväksi suuria haasteita poliittisen vallan keskittämiseksi ja vapauksia ja dynamismia vailla olevan EU:n luomiseksi. EU:n rooli energiapolitiikassa olisi rajattava seuraaviin toimiin: Määritetään maakohtaiset päästötavoitteet ja jätetään kunkin maan ja markkinoiden tehtäväksi tavoitteiden saavuttaminen vapaan kilpailun kautta. Sisäistetään päästökustannukset asettamalla päästöoikeuksien hinnat riittävän korkeiksi. (Tällöin päästöt huomioitaisiin automaattisesti niissä miljardeissa taloudellisissa päätöksissä, joita tehdään päivittäin kotitalouksissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Tällöin kotitaloudet valitsevat oma-aloitteisesti energiaa säästäviä lamppuja, autonvalmistajat tuottavat vähän polttoainetta kuluttavia autoja ja talonrakentajat rakentavat passiivisia taloja. Tämä taas tekee alan tutkimuksen ja kehityksen kannattavaksi.) Osoitetaan rahaa tutkimukseen ja säädetään lakeja tuotemerkinnöistä. EU:n poliitikkojen ei pidä säädellä kaikkia yksityiskohtia. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, miten tämä suuri muutos voitaisiin parhaiten suunnitella. Tämän vuoksi vastustamme esimerkiksi terassilämmittimien kieltämistä ja verohyvitysten myöntämistä rakennusten purkamisesta. Äänestimme ”ei” kannustaaksemme sitä, että EU:n energiapolitiikkaa arvioidaan uudelleen."@fi7
". Les résultats de la recherche révèlent que les émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme contribuent à la rapidité du changement climatique. Par conséquent, nous en soutenons la principale conclusion qui demande à tous les pays de prendre des mesures approfondies pour réduire ces émissions et que les pays de l'UE mènent la marche. En même temps, nous nous opposons à la tendance des rapporteurs de la Commission et du Parlement à toujours exploiter les grands défis pour centraliser le pouvoir politique et créer une UE sans liberté, ni dynamisme. Le rôle de l'UE dans la politique énergétique doit se limiter à: fixer les objectifs d'émission pour chaque pays et laisser ensuite ceux-ci et le marché atteindre ces objectifs en libre concurrence. internaliser les coûts d'émission en fixant le prix des droits d'émission à des niveaux suffisamment élevés. (Les émissions seront dès lors automatiquement prises en compte dans les milliards de décisions économiques prises quotidiennement dans le monde par les ménages et les entreprises. Ensuite, les ménages choisiront des ampoules économiques de leur propre chef, les fabricants automobiles produiront des véhicules à faible consommation en carburant et les promoteurs immobiliers construiront des habitations passives. Cela permettra d'investir dans la R&D en la matière.) allouer les fonds à la recherche et légiférer sur l'étiquetage des produits. Les hommes politiques de l'UE ne doivent pas réglementer dans les détails. Personne ne sait actuellement comment planifier au mieux cette gigantesque transformation. Par conséquent, nous nous opposons à des idées telles que l'interdiction des chauffages extérieurs et des concessions fiscales pour la démolition de bâtiments. Nous avons voté «non» pour encourager ainsi une réévaluation de la politique énergétique de l'UE."@fr8
". A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az üvegházhatást okozó gázok ember által kiváltott kibocsátása hozzájárul a gyors éghajlatváltozáshoz. Ezért támogatjuk azt a fő következtetést, hogy valamennyi országnak átfogó intézkedéseket kell tennie e kibocsátások csökkentése érdekében és ebben az EU országainak kell vezető szerepet vállalniuk. Ugyanakkor ellenezzük azt a tendenciát, hogy mind a Bizottság, mind pedig a Parlament előadói mindig arra használják ki a nagy kihívásokat, hogy centralizálják a politikai hatalmat, és egy szabadság és dinamizmus nélküli EU-t hozzanak létre. Az EU szerep az energiapolitikában csak a következőkre korlátozódhat: kibocsátási célkitűzések meghatározása minden egyes országra, majd ezekre az országokra és a piacra bízni, hogy szabad versenyben teljesítsék e célkitűzéseket a kibocsátási költségek internalizálása azzal, hogy kellően magas szinten szabják meg a kibocsátási jogok árát. (Ekkor a kibocsátásokat figyelembe veszik azokban a mindennapi gazdasági döntésekben, amelyeket a háztartások és a vállalkozások hoznak meg szerte a világon minden nap. A háztartások ekkor önként az energiahatékonyabb izzók mellet fognak dönteni, a gépkocsigyártók alacsonyabb üzemanyag-fogyasztású járműveket gyártanak, az ingatlanfejlesztők pedig passzívházakat fognak építeni. Ekkor már kifizetődő lesz a K+F tevékenységek végrehajtása ezen a területen.) pénzt rendelni a kutatáshoz, és jogszabályalkotás a termékek címkézéséről. Az EU politikusainak nem szabad részletes szabályozást alkotniuk. Jelenleg senki sem tudja, hogy miként lehet a legjobban megtervezni ezt a gigászi átalakulást. Ezért ellenezzük az olyan dolgokat, mint a teraszfűtők betiltása vagy az épületek lebontására nyújtott adókedvezmények. Nemmel szavaztunk, hogy ezzel ösztönözzük az EU energiapolitikájának újragondolását."@hu11
". − Dai risultati delle ricerche condotte emerge che le emissioni dei gas a effetto serra generate dall’attività dell’uomo contribuiscono al rapido cambiamento climatico. Siamo pertanto a favore della conclusione principale secondo cui tutti i paesi devono adottare misure globali volte a ridurre queste emissioni e gli Stati dell’UE devono assumere la guida nell’ambito di questa azione. Al contempo, non siamo d’accordo riguardo alla tendenza della Commissione e dei relatori del Parlamento di sfruttare sempre le grandi sfide onde centralizzare il potere politico e creare un’UE orfana di libertà e priva di dinamismo. La funzione dell’UE nel quadro della politica energetica dovrebbe limitarsi a: fissare obiettivi di emissioni per ogni paese e poi demandare a questi ultimi e al mercato il conseguimento di tali obiettivi in libera concorrenza; internalizzare i costi delle emissioni fissando livelli sufficientemente elevati per i prezzi dei diritti di emissione. (Le emissioni verranno così automaticamente considerate nei miliardi di decisioni economiche prese ogni giorno nel mondo da famiglie e imprese. I privati sceglieranno di propria iniziativa lampadine a basso consumo, i costruttori automobilistici produrranno veicoli che consumano meno carburante e i progettisti edili costruiranno case passive. Si pagherà quindi per attività di R&S nel campo); assegnare fondi a favore della ricerca ed elaborare normative relative all’etichettatura dei prodotti. I politici dell’UE non devono occuparsi di una regolamentazione del dettaglio. Nessuno conosce al momento il modo migliore per programmare questa gigantesca trasformazione. Non siamo quindi a favore di vietare apparecchi per riscaldare ambienti esterni e alle concessioni fiscali per le demolizioni edili. Abbiamo votato “no” onde incoraggiare un ripensamento della politica in materia di energia dell’UE."@it12
". Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad dėl žmogaus veiklos išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos greitina klimato kaitą. Todėl pritariame pagrindinei išvadai, kad visos šalys turi imtis visų įmanomų priemonių šių dujų kiekiui mažinti ir kad čia ES šalys turi rodyti pavyzdį. Tačiau kartu nepritariame tam, kad Komisijos ir Parlamento pranešėjai, prisidengdami dideliais iššūkiais, centralizuoja politinę galią ir kuria ES be laisvės ir dinamiškumo. ES vaidmuo energetikos politikoje turėtų apsiriboti šiais veiksmais: kiekvienai šaliai nustatyti išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslą, o tuomet pačioms šalims ir rinkai leisti laisvos konkurencijos sąlygomis šio tikslo siekti; prisiimti dėl dujų išmetimo patiriamas sąnaudas pakankamai brangiai apmokestinant taršos leidimus. (Tuomet namų ūkiai ir įmonės, priimdami ekonominius sprendimus, kurių pasaulyje kasdien priimama milijardai, savaime atsižvelgtų į teršalų išmetimą. Namų ūkiai būtų patys suinteresuoti naudoti energiją taupančias lemputes, automobilių gamintojai gamintų taupiai kurą naudojančius automobilius, o statybos sektorius statytų pasyviuosius namus. Tokiu atveju atsipirktų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla šioje srityje); skirti lėšų moksliniams tyrimams ir priimti teisės aktus dėl gaminių ženklinimo. ES politikai neturi reguliuoti išsamiai. Kol kas niekas nežino, kaip geriausia planuoti šį didžiulį pokytį. Todėl mes nepritariame tokiems siūlymams, kaip uždrausti vidaus kiemo šildytuvus ir taikyti mokestines lengvatas už griaunamus pastatus. Mes balsavome „prieš“, norėdami paraginti persvarstyti ES energetikos politiką."@lt14
". Pētījumu rezultāti rāda, ka cilvēku radītas siltumnīcefekta gāzu emisijas veicina straujas klimata izmaņas. Tādēļ mēs atbalstām ideju, ka visām valstīm ir jāveic visaptveroši pasākumi, lai samazinātu šādu gāzu emisijas, un ka Eiropas Savienības valstīm šajā saistībā ir jāuzņemas vadība. Tajā pašā laikā mēs iebilstam pret to, ka Komisijas un Parlamenta referenti vienmēr attaisnojas ar nopietnām problēmām, lai centralizētu politisko spēku un veicinātu brīvības un dinamikas ierobežošanu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības lomai enerģētikas politikas izstrādes jomā būtu jāaprobežojas ar šādiem pasākumiem: emisiju mērķu noteikšana katrai valstij, ļaujot valstīm un tirgiem sasniegt šos mērķus, pamatojoties uz brīvas konkurences principiem; emisiju maksu internalizācija, nosakot pietiekami augstu cenu emisiju tiesību izmantošanai (Šādā gadījumā mājsaimniecības un uzņēmumi visā pasaulē katru dienu ņemtu vērā emisiju apmērus, pieņemot miljardiem ekonomisku lēmumu. Attiecīgi mājsaimniecības savās interesēs izvēlētos izmantot energoefektīvas spuldzes, automobiļu ražotāji ražotu transportlīdzekļus ar zemu degvielas patēriņu un nekustamā īpašuma attīstītāji īstenotu energoefektīvus projektus. Šādā gadījumā atmaksātos pētniecības un attīstības pasākumu īstenošana šajā jomā.); līdzekļu piešķiršana pētniecībai un tiesību aktu izstrādei par produktu marķēšanu. Eiropas Savienības politiķi nedrīkst noteikt sīki izstrādātu regulējumu. Neviens šobrīd nezina, kā labāk plānot šīs iespaidīgās pārmaiņas. Tādēļ mēs iebilstam pret tādiem pasākumiem kā terases sildītāju aizliegums un nodokļu atvieglojumi par ēku nojaukšanu. Mēs balsojām pret šo ziņojumu, lai tādējādi veicinātu Eiropas Savienības enerģētikas politikas pārskatīšanu."@lv13
"Forskningsresultaten indikerar att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till en snabb klimatförändring. Vi stöder därför huvudslutsatsen att alla länder måste vidta omfattande åtgärder för att reducera dessa utsläpp och att EU-länderna bör gå i spetsen. Samtidigt vänder vi oss mot att både kommissionen och parlamentsföredraganden som alltid försöker använda stora utmaningar för att centralisera den politiska makten och skapa ett EU utan frihet och dynamik. EU:s roll i energipolitiken skall begränsas till att: sätta upp mål för utsläppen för varje land och sedan lämna till dessa länder och till marknaden att nå målen under fri tävlan med tillräckligt dyra utsläppsrätter internalisera kostnaderna för utsläpp. (Då blir dessa automatiskt beaktade i alla de miljarder ekonomiska beslut som tas varje dag runtom i världen av hushåll och företag. Då väljer hushållen självmant lågenergilampor, biltillverkare gör bränslesnåla fordon och fastighetsägare bygger passiva hus. Då lönar sig FoU på området.) anslå pengar till forskning och lagstifta om produktmärkning EU-politiker skall inte detaljreglera. Ingen vet idag hur denna gigantiska omställning bäst skall ske. Därför säger vi nej till sådant som förbud mot terassvärmare och skattelättnader för att riva hus. Vi har röstat nej för att därmed stödja ett omtänkande i EU:s energipolitik."@mt15
". Onderzoek heeft uitgewezen dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens mede verantwoordelijk is voor de snelle klimaatwijziging. Wij steunen daarom de belangrijkste conclusie dat alle landen uitgebreide maatregelen moeten nemen om de uitstoot te verminderen. De lidstaten van de EU moeten hierbij het voortouw nemen. Anderzijds kunnen wij niet leven met de steeds wederkerende pogingen van de Commissie en de rapporteurs van het Parlement om grote uitdagingen te zoeken teneinde de politieke macht te centraliseren en een EU zonder vrijheid en dynamiek te scheppen. De rol van de EU in het energiebeleid dient beperkt te worden tot: de vaststelling van doelstellingen betreffende de uitstoot voor elke lidstaat. Daarna is het de taak van elke lidstaat en van de markt om deze doelstellingen in vrije concurrentie te verwezenlijken de vaststelling van emissierechten die hoog genoeg zijn om de kosten voor de uitstoot te compenseren (de emissies zullen dan tenminste meetellen in de miljarden economische beslissingen die dagelijks overal ter wereld door gezinnen en ondernemingen worden genomen. De gezinnen zullen dan vrijwillig spaarlampen kiezen, autoproducenten wagens maken met een laag brandstofverbruik en vastgoedmakelaars passieve huizen bouwen. Onderzoek en ontwikkeling op dit gebied zullen de moeite waard zijn). middelen uittrekken voor onderzoek en wetgeving inzake etikettering van producten EU-politici moeten geen details regelen. Niemand weet vandaag hoe deze reusachtige verandering het beste gebeurt. Daarom zijn wij tegen een verbod op terrasverwarmers en belastingvoordelen voor het slopen van huizen. Wij hebben tegen gestemd met de bedoeling een andere visie van het EU-energiebeleid te bewerkstelligen."@nl3
". Wyniki badań mówią, że emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do szybkiej zmiany klimatu. Zgadzamy się zatem z główną konkluzją, że wszystkie kraje muszą podjąć wszechstronne działania zmierzające do redukcji tych emisji i że państwa UE muszą być liderami pod tym względem. Jednocześnie sprzeciwiamy się tendencji zarówno Komisji, jak i sprawozdawców Parlamentu, którzy zawsze starają się wykorzystać wielkie wyzwania w celu scentralizowania władzy politycznej i stworzenia UE bez wolności i dynamizmu. Rola UE w polityce energetycznej powinna być ograniczona do: wyznaczania celów emisji dla każdego państwa, a decyzje w sprawie sposobu realizacji celów należy pozostawić państwom w wolnej konkurencji przerzucenia kosztów emisji na poszczególne państwa poprzez wyznaczenie ceny praw do emisji na wystarczająco wysokim poziomie. (Emisje będą wtedy automatycznie brane pod uwagę w miliardach decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie na świecie przez gospodarstwa domowe i firmy. Gospodarstwa domowe z własnej inicjatywy będą wybierać energooszczędne żarówki, producenci samochodów będą produkować pojazdy charakteryzujące się niższym zużyciem paliwa, a deweloperzy będą budować pasywne domy. Badania i rozwój staną się opłacalne.) alokowanie pieniędzy na badania naukowe i stworzenie przepisów dotyczących oznaczenia towarów. Politycy UE nie mogą regulować szczegółowych kwestii. Nikt obecnie nie wie, jak zaplanować tę gigantyczną transformację. Dlatego sprzeciwiamy się takim pomysłom jak zakaz używania grzejników tarasowych i ulgom podatkowym dla wyburzania budynków. Głosowaliśmy przeciw, aby zachęcić do ponownego przemyślenia polityki energetycznej UE."@pl16
". Os resultados das investigações indicam que as emissões de gases com efeito de estufa provocadas pelo Homem estão a contribuir para uma rápida alteração climática. Por conseguinte, damos o nosso apoio à conclusão principal de que todos os países devem tomar amplas medidas para reduzir estas emissões e de que os Estados-Membros devem tomar as rédeas deste processo. Simultaneamente, objectamos à tendência da Comissão e dos relatores do Parlamento de explorarem sempre os desafios importantes para centralizarem o poder político e criarem uma União Europeia sem liberdade nem dinamismo. O papel da UE em matéria de política energética deve limitar-se a: estabelecer metas de emissões para cada país e deixar à consideração de cada Estado-Membro e do mercado a forma de atingir essas metas em livre concorrência; internalizar os custos das emissões, estabelecendo preços suficientemente elevados para os direitos de emissão (as emissões passarão a ser automaticamente tidas em consideração nos milhares de milhões de decisões económicas que são tomadas diariamente em todo o mundo, quer a nível doméstico, quer a nível empresarial; assim, os agregados familiares passariam a dar preferência, por sua iniciativa, a lâmpadas economizadoras, os fabricantes de automóveis produziriam veículos com baixo consumo de combustível e os promotores imobiliários construiriam casas passivas; nessa altura, a investigação e desenvolvimento neste domínio passariam a ser compensadores); afectar fundos à investigação e regulamentar a rotulagem dos produtos. Os políticos da União Europeia não devem regulamentar ao pormenor. Ninguém sabe, neste momento, qual a melhor forma de planear esta enorme transformação. Por conseguinte, opomo-nos a medidas como a proibição dos aquecedores de exterior e os benefícios fiscais para a demolição de edifícios. Votámos “não” com o objectivo de encorajar uma reflexão sobre a política energética da União Europeia."@pt17
"Forskningsresultaten indikerar att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till en snabb klimatförändring. Vi stöder därför huvudslutsatsen att alla länder måste vidta omfattande åtgärder för att reducera dessa utsläpp och att EU-länderna bör gå i spetsen. Samtidigt vänder vi oss mot att både kommissionen och parlamentsföredraganden som alltid försöker använda stora utmaningar för att centralisera den politiska makten och skapa ett EU utan frihet och dynamik. EU:s roll i energipolitiken skall begränsas till att: sätta upp mål för utsläppen för varje land och sedan lämna till dessa länder och till marknaden att nå målen under fri tävlan med tillräckligt dyra utsläppsrätter internalisera kostnaderna för utsläpp. (Då blir dessa automatiskt beaktade i alla de miljarder ekonomiska beslut som tas varje dag runtom i världen av hushåll och företag. Då väljer hushållen självmant lågenergilampor, biltillverkare gör bränslesnåla fordon och fastighetsägare bygger passiva hus. Då lönar sig FoU på området.) anslå pengar till forskning och lagstifta om produktmärkning EU-politiker skall inte detaljreglera. Ingen vet idag hur denna gigantiska omställning bäst skall ske. Därför säger vi nej till sådant som förbud mot terassvärmare och skattelättnader för att riva hus. Vi har röstat nej för att därmed stödja ett omtänkande i EU:s energipolitik."@ro18
". Výsledky výskumu naznačujú, že emisie skleníkových plynov, ktoré produkuje človek, sa podieľajú na urýchlení klimatických zmien. Preto podporujeme hlavný záver, že všetky krajiny musia prijať ucelené opatrenia na zníženie týchto emisií, a že krajiny EÚ musia v tomto smere prevziať vedúcu úlohu. Zároveň namietame proti sklonu Komisie aj spravodajcov Parlamentu neustále využívať veľké výzvy na centralizáciu politickej moci a na vytvorenie Európskej únie bez slobody a dynamiky. Z hľadiska energetickej politiky by mala byť úloha Európskej únie obmedzená na nasledujúce oblasti: stanovenie emisných cieľov pre jednotlivé krajiny, pričom by sa malo ponechať na dané krajiny a na trh, aby sa tieto ciele dosiahli v podmienkach voľnej hospodárskej súťaže. internalizácia nákladov na emisie, a to tak, že sa ceny emisných kvót stanovia na dostatočne vysokú úroveň. (Emisie sa tak budú automaticky zohľadňovať pri miliardách hospodárskych rozhodnutí, ktoré každý deň prijímajú na celom svete domácnosti aj podniky. Domácnosti si dobrovoľne vyberú energeticky úsporné žiarovky, výrobcovia áut budú vyrábať autá s menšou spotrebou a stavební investori budú stavať budovy s veľmi nízkou energetickou náročnosťou, tzv. pasívne domy. Potom sa výskumu a vývoju oplatí venovať sa tejto oblasti.) prideľovanie peňazí na výskum a tvorba právnych predpisov v oblasti označovania tovarov. Politici EÚ nesmú pri regulácii zachádzať do podrobností. V súčasnosti nikto nevie, ako najlepšie naplánovať túto obrovskú premenu. Preto sme proti takým veciam, akými sú napríklad zákazy záhradných ohrievačov a daňové stimuly na búranie budov. Hlasovali sme proti, aby sme tak podnietili opätovné zamyslenie sa nad energetickou politikou EÚ."@sk19
". Rezultati raziskav kažejo, da emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, vplivajo na hitre podnebne spremembe. Zato podpiramo glavni sklep, da morajo vse države sprejeti obsežne ukrepe za zmanjšanje teh emisij in da morajo vodilno vlogo pri tem prevzeti države EU. Obenem nasprotujemo težnji obeh poročevalcev Komisije in Parlamenta, da se vedno izkorišča velike izzive, da bi centralizirali politično moč in ustvarili EU brez svobode in razgibanosti. Vloga EU v energetski politiki bi morala biti omejena na: določanje ciljev emisij za vsako državo ter nato dosego teh ciljev s prosto konkurenco prepustiti tem državam in trgu vračunanje stroškov emisij z določitvijo dovolj visokih cen za pravice emisij. (Emisije bodo tako samodejno upoštevane pri neštetih gospodarskih odločitvah, ki jih gospodinjstva in podjetja po svetu sprejemajo vsak dan. Gospodinjstva se bodo sama odločila za nakup varčnih žarnic, proizvajalci avtomobilov bodo izdelovali avtomobile z majhno porabo goriva, nepremičninska podjetja bodo gradila pasivne hiše. Šele takrat se bo izvajanje raziskav in razvoja na tem področju obrestovalo.) namenjanje denarja za raziskave in sprejemanje predpisov o označevanju proizvodov. Politiki EU ne smejo podrobno odločati. Nihče za zdaj ne ve, kako bi najbolje načrtovali to ogromno preoblikovanje. Zato nasprotujemo takšnim stvarem, kot so prepovedi grelcev za ogrevanje teras in davčne olajšave za rušenje stavb. Glasovali smo proti, da bi spodbudili premislek v zvezi z energetsko politiko EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph