Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-309"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.24.3-309"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit soll grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Kooperationsmaßnahmen durchführen und verwalten. Ja, der Verbund soll die Qualität des täglichen Lebens unserer Bürger verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen steigern, die Reichweite unserer Forschungs- und Bildungszentren erweitern und nicht zuletzt auch die Umwelt erhalten. Für die Unterstützung der Maßnahmen ist eine finanzielle Beteiligung der EU nicht zwingend erforderlich. Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften werden mit diesem Instrument in die Lage versetzt, einen grenzüberschreitenden Verbund mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen – eine bedeutende Neuerung in Bezug auf die Möglichkeit zur Realisierung der territorialen Zusammenarbeit. Die EVTZ bietet eine einmalige Gelegenheit, Synergien über die institutionellen Ebenen hinaus herzustellen und bessere, koordinierte Investitionen und eine einheitliche und effiziente Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten. Am 5. Juli 2006 wurde – wie wir wissen – dieses Instrument durch eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates geschaffen. Bis zum 1. August 2007 sollten alle Mitgliedstaaten ergänzende Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften erlassen haben. Die Tatsache, dass bis dato nur fünf oder sechs Mitgliedstaaten nationale Bestimmungen erlassen haben, ist Anlass zu großer Sorge. Die Leidtragenden sind die potenziell engagierten Teilnehmer, die sich mit guten Ideen und innovativen Projekten um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemühen. Insofern ist die Anfrage berechtigt, und wir erwarten hier auch eine dringende Auskunft seitens des Rates."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, účelem Evropského sdružení pro územní spolupráci je zavést a spravovat přeshraniční nadnárodní a meziregionální opatření pro spolupráci. Není to přehánění, když řekneme, že tato nová síť má vylepšit kvalitu každodenního života lidí, učinit naše podniky konkurenceschopnějšími, rozšířit pole působnosti našich center výzkumu a vzdělání a také chránit životní prostředí. Není potřeba, aby EU poskytovala finanční podporu pro opatření EGTC. Tento nástroj umožní regionálním a místním orgánům zakládat přeshraniční sdružení s vlastní právní subjektivitou – významná inovace v oblasti územní spolupráce. EGTC skýtá unikátní příležitost vyvíjet součinné efekty, které přesahují rámec institucí, a zaručit lepší, koordinované investice a jednotné a účinné využívání zdrojů. Dne 5. července 2006, jak víme, byl tento nástroj vytvořen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady. Do 1. srpna 2007 měly všechny členské státy schválit doplňková právní a/nebo administrativní ustanovení. Skutečnost, že vnitrostátní opatření zavedlo jen pět nebo šest států, je znepokojující. Tratit na tom budou potenciální účastníci, kteří chtějí rozvíjet přeshraniční spolupráci pomocí svých nápadů a inovativních projektů. Proto byl dotazník oprávněný a my budeme naléhavě očekávat informace od Rady ohledně této záležitosti."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde skal gennemføre og administrere grænseoverskridende, transnationale og interregionale samarbejdsforanstaltninger. Det er ingen overdrivelse at sige, at dette nye netværk har til formål at forbedre kvaliteten i borgernes daglige liv, øge konkurrenceevnen blandt vores virksomheder, udvide vores forsknings- og uddannelsescentres områder og sidst men ikke mindst bevare miljøet. Det er ikke en absolut nødvendighed, at EU yder støtte til disse EGTS-foranstaltninger. Med dette redskab bliver de regionale og lokale myndigheder i stand til at etablere grænseoverskridende alliancer som selvstændige retssubjekter, hvilket vil være en betydelig fornyelse af det territoriale samarbejde. EGTS er en enestående lejlighed til at skabe synergier, som går ud over det institutionelle niveau, og til at sikre bedre koordinerede investeringer og en ensartet og effektiv anvendelse af ressourcerne. Den 5. juli 2006 blev dette redskab som bekendt skabt via en forordning fra Parlamentet og Rådet. Inden den 1. august 2007 skal alle medlemsstater have vedtaget supplerende rets- og/eller administrationsforskrifter. Det faktum, at kun fem eller seks medlemsstater til dato har indført nationale bestemmelser, giver anledning til stor bekymring. Dem, det går ud over, er de potentielle deltagere, som med gode idéer og innovative projekter gør en indsats for det grænseoverskridende samarbejde. Set i det lys er spørgsmålet berettiget, og vi forventer en snarlig tilbagemelding fra Rådet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας είναι η εφαρμογή και διαχείριση διασυνοριακών, διεθνικών και διαπεριφερειακών μέτρων συνεργασίας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το νέο δίκτυο έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη διεύρυνση του πεδίου δράσης των ερευνητικών και εκπαιδευτικών μας κέντρων, αλλά και τη διατήρηση του περιβάλλοντός μας. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του ΕΟΕΣ από την ΕΕ. Το μέσο αυτό θα δώσει στις περιφερειακές και τοπικές αρχές τη δυνατότητα να σχηματίζουν διασυνοριακές συμμαχίες με δική τους νομική προσωπικότητα, πράγμα που αποτελεί σημαντική καινοτομία όσον αφορά το φάσμα της εδαφικής συνεργασίας. Ο ΕΟΕΣ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για αποτελέσματα συνέργειας που θα υπερβαίνουν το θεσμικό πλαίσιο και για τη διασφάλιση καλύτερων, συντονισμένων επενδύσεων και ενιαίας και αποδοτικής χρήσης πόρων. Όπως γνωρίζουμε, το μέσο αυτό συστάθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θεσπίσει μέχρι την 1η Αυγούστου 2007 συμπληρωματικές νομικές και/ή διοικητικές διατάξεις. Το γεγονός ότι μόνο πέντε ή έξι κράτη μέλη θέσπισαν εθνικές διατάξεις μας προξενεί σοβαρή ανησυχία. Οι χαμένοι θα είναι οι πιθανοί ένθερμοι συμμετέχοντες που προσπαθούν να επιτύχουν διασυνοριακή συνεργασία με καλές ιδέες και καινοτόμα σχέδια. Ως εκ τούτου, η ερώτηση είναι δικαιολογημένη, και περιμένουμε επίσης επειγόντως ενημέρωση για το θέμα αυτό από το Συμβούλιο."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the purpose of the European Grouping of Territorial Cooperation is to implement and administer cross-border, supranational and interregional cooperation measures. It is no exaggeration to say that this new network is intended to improve the quality of people’s everyday lives, to make our businesses more competitive, to extend the scope of our research and education centres and, last but not least, to preserve our environment. There is no compelling need for the EU to provide financial support for EGTC measures. This instrument will enable regional and local authorities to form cross-border alliances with their own legal personality – a significant innovation in terms of the scope for territorial cooperation. The EGTC offers a unique opportunity to generate synergetic effects that transcend the institutional framework and to guarantee better, coordinated investments and uniform and efficient use of resources. On 5 July 2006, as we know, this instrument was created by virtue of a European Parliament and Council Regulation. By 1 August 2007, all Member States were to have enacted supplementary legal and/or administrative provisions. The fact that only five or six Member States have adopted national rules gives us cause for serious concern. The losers will be the potential committed participants who want to foster cross-border cooperation with their good ideas and innovative projects. To that extent, the questionnaire was warranted, and we also urgently await information on this matter from the Council."@en4
"Señor Presidente, Comisaria, señoras y señores, el objetivo de la AECT es aplicar y administrar las medidas de cooperación transfronterizas, supranacionales e interregionales. No es exagerado decir que esta nueva red está dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas, a ampliar el alcance de nuestros centros de investigación y educación y a preservar nuestro medio ambiente. No es absolutamente esencial que la UE proporcione apoyo financiero a las medidas de la AECT. Este instrumento permitirá a las autoridades locales y regionales formar alianzas transfronterizas que tengan su propia personalidad jurídica, lo que constituye una innovación significativa en cuanto al alcance de la cooperación territorial. La AECT brinda una excelente oportunidad para crear sinergias que transciendan el marco institucional y que garanticen la mejora y la coordinación de las inversiones y el uso uniforme y eficaz de los recursos. Como sabemos, el 5 de julio de 2006 se creó este instrumento en virtud de un Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Para el 1 de agosto de 2007, todos los Estados miembros debían haber aprobado las disposiciones complementarias jurídicas y administrativas. El hecho de que tan sólo cinco o seis Estados miembros hayan adoptado normas nacionales es motivo de seria preocupación. Los participantes potenciales que deseen fomentar la cooperación transfronteriza con sus buenas ideas y proyectos innovadores serán los grandes perdedores. Esto es lo que justifica el cuestionario y, asimismo, esperamos que el Consejo proporcione información sobre la cuestión urgentemente."@es21
"Hr president, volinik, daamid ja härrad, Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse eesmärgiks on rakendada ja hallata piiriülest, rahvusülest ja piirkondadevahelisi koostöömeetmeid. Ei ole liialdus, kui ütleme, et see uus võrgustik peaks tagama inimeste igapäevaelu kvaliteedi, muutma meie ärid konkurentsivõimelisemaks, laiendama meie teadusuuringute ja hariduskeskuste ulatust ja viimasena, aga mitte üldse vähemolulisena, kaitsma meie keskkonda. ELil ei ole mingit kohustavat vajadust tagada Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustele rahaline toetus. See instrument võimaldab piirkondlikel ja kohalikel asutustel moodustada piiriülesed liidud iseseisva õigusvõimega – oluline uuendus territoriaalse koostöö ulatuse vallas. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus pakub ainulaadset võimalust sünergeetilisi mõjude loomiseks, mis väljuvad institutsioonilise raamistiku piirest, ja tagada paremad ja koordineeritud investeeringud ning ressursside ühtne ja tõhus kasutamine. Nagu me teame, loodi see instrument 5. juulil 2006 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse toel. 1. augustiks 2007 pidid kõik liikmesriigid jõustama täiendavad õigusnormid ja/või rakendussätted. Asjaolu, et ainult viis või kuus riiki on vastu võtnud riiklikud eeskirjad, paneb meid tõsiselt muretsema. Kaotajad on potentsiaalsed pühendunud osalejad, kes tahavad juurutada piiriülest koostööd oma heade ideede ja uuenduslike projektidega. Sel eesmärgil koostati küsimustik ja me ootame samuti pikisilmi selles küsimuses infot nõukogule."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän tarkoituksena on toteuttaa ja hallinnoida rajat ylittäviä, ylikansallisia ja alueiden välisiä yhteistyötoimenpiteitä. Ei ole liioiteltua sanoa, että tämän uuden verkoston tarkoituksena on parantaa ihmisten jokapäiväisen elämän laatua, tehdä yrityksistämme kilpailukykyisempiä, laajentaa tutkimus- ja koulutuskeskuksiemme liikkumatilaa ja lisäksi suojella ympäristöämme. EU:lla ei ole pakottavaa tarvetta tarjota taloudellista tukea EAYY-toimenpiteisiin. Tämän välineen avulla alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat muodostaa rajat ylittäviä liittoumia, jotka ovat oikeushenkilöitä. Tämä on merkittävä uudistus alueellisen yhteistyön laajuuden kannalta. EAYY tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden luoda synergeettisiä vaikutuksia, jotka ylittävät toimielimelliset puitteet, ja taata paremmat, koordinoidut sijoitukset ja yhtenäisen ja tehokkaan resurssien käytön. Kuten tiedämme, tämä väline luotiin 5. heinäkuuta 2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla. Kaikilla jäsenmailla piti olla hyväksyttynä täydentävät lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset säännökset 1. elokuuta 2007 mennessä. Tosiasia on, että vain viisi tai kuusi jäsenvaltiota on hyväksynyt kansalliset säännökset, mikä antaa meille paljon aihetta huoleen. Häviäjiä ovat mahdolliset sitoutuneet osallistujat, jotka haluavat edistää rajat ylittävää yhteistyötä hyvien ideoidensa ja innovatiivisten projektien avulla. Tässä mielessä kyselylomake oli oikeutettu, ja odotamme myös kiireellisesti tietoa tästä asiasta neuvostolta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, le groupement européen de coopération territoriale a pour but de mettre en œuvre et d'administrer les mesures de coopération transfrontalière, supranationale et interrégionale. On peut dire sans exagération que ce nouveau réseau a été mis sur pied afin d'améliorer la qualité de la vie quotidienne des gens, de rendre nos entreprises plus compétitives, d'étendre le champ d'application de nos institutions de recherche et d'enseignement et de protéger notre environnement. Il n'y a pas d'obligation pour l'UE d'apporter une aide financière aux mesures prises dans le cadre du GECT. Cet instrument permettra aux autorités régionales et locales de former des alliances transfrontalières dotées d'une personnalité juridique propre, une innovation considérable quant à l'ampleur des possibilités de coopération territoriale. Le GECT offre une opportunité précieuse de générer des effets de synergie dépassant le cadre institutionnel, et de garantir des investissements plus rentables et mieux coordonnés ainsi qu'une utilisation uniforme et efficace des ressources. Le 5 juillet 2006, comme nous le savons, cet instrument a été institué en vertu d'un règlement du Parlement européen et du Conseil. Pour le 1 août 2007, tous les États membres étaient censés avoir adopté des dispositions juridique et/ou administratives supplémentaires. Le fait qu'à peine cinq ou six États membres ont adopté des règles nationales est pour nous une cause de grande préoccupation. Les perdants seront les participants potentiels désireux de favoriser la coopération transfrontalière avec leurs bonnes idées et projets innovants. À cet égard, le questionnaire était justifié, et nous attendons également avec impatience des informations à ce sujet à livrer par le Conseil."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Az európai területi együttműködési csoportosulás célja egy határon átnyúló, nemzetek fölötti és régióközi együttműködés megvalósítása és fenntartása. Nem túlzás azt mondani, hogy ezen új hálózat kialakításának célja az emberek számára a mindennapi élet minőségének javítása, vállalkozásaink versenyképesebbé tétele, kutató- és oktatóközpontjaink lehetőségeinek növelése, és végül, de nem utolsósorban, környezetünk védelme. Nincs sürgető szükség arra, hogy az EU pénzügyi támogatást nyújtson az EGTC-intézkedésekhez. Az EGTC segítségével a regionális és helyi hatóságok önálló jogi személyiséggel rendelkező, határon átnyúló szövetségeket alkothatnak majd, ami jelentős újítás a területi együttműködés korábbi lehetőségeihez képest. Az EGTC egyedülálló lehetőség olyan szinergikus hatások létrehozására, amelyek meghaladják az intézményi kereteket, ezzel együtt pedig garantálja a jobb és szervezett beruházásokat, illetve az erőforrások egységes és hatékony felhasználását is. Mint tudjuk, ezt az eszközt egy európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre 2006. július 5-én. 2007. augusztus 1-ig minden tagállam köteles lett volna meghozni a kiegészítő jogi és/vagy közigazgatási rendelkezéseket. Komoly aggodalomra ad okot az a tény, hogy csupán öt vagy hat tagállam fogadott el nemzeti jogszabályokat az ügyben. Azok a potenciális, elkötelezett résztvevők veszítenek a legtöbbet, akik jó ötleteikkel és innovatív elképzeléseikkel elő szeretnék segíteni a határon átnyúló együttműködést. A kérdőívet ebben a tekintetben jóváhagyták, és a Tanácstól is türelmetlenül várjuk az üggyel kapcsolatos információkat."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, l’obiettivo del gruppo europeo di cooperazione territoriale è quello di attuare e amministrare le misure di cooperazione transfrontaliere, sopranazionali e interregionali. Non è esagerato dire che questa nuova rete è intesa a migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone, rendere le nostre imprese più competitive, ampliare il raggio d’azione dei nostri centri di ricerca e di istruzione e, ultimo ma non meno importante, tutelare il nostro ambiente. Non vi è alcuna urgente necessità che l’Unione europea fornisca sostegno finanziario per le misure del GECT. Tale strumento consentirà alle autorità regionali e locali di stringere alleanze transfrontaliere con una propria personalità giuridica, un’innovazione significativa in termini di competenze per la cooperazione territoriale. Il GECT offre l’opportunità unica di creare effetti sinergici che trascendano il quadro istituzionale e di garantire migliori investimenti coordinati e un impiego delle risorse uniforme ed efficiente. Il 5 luglio 2006, come sappiamo, tale strumento è stato creato grazie a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro il 1° agosto del 2007, tutti gli Stati membri avrebbero dovuto emanare provvedimenti supplementari di legge e/o amministrativi. Il fatto che solo cinque o sei Stati membri abbiano adottato norme nazionali è per noi motivo di grande preoccupazione. Coloro che hanno fallito saranno i potenziali partecipanti che vorranno promuovere la cooperazione transfrontaliera con le loro buone idee e progetti innovativi. È per questo motivo che è stato autorizzato il questionario, e su tale aspetto attendiamo urgentemente informazioni anche dal Consiglio."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės tikslas yra įgyvendinti ir valdyti tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo priemones. Teigiama, kad šiuo nauju tinklu ketinama gerinti žmonių kasdieninio gyvenimo kokybę, daryti mūsų įmones konkurencingesnes, išplėsti mūsų mokslinių tyrimų ir švietimo centrų veiklą ir, galiausiai, bet ne mažiausiai, išsaugoti mūsų aplinką. Nėra jokio būtino poreikio teikti finansinę paramą ETBG priemonėms. Ši priemonė suteiks galimybę regioninėms ir vietos valdžios institucijoms sudaryti tarptautines sąjungas su atskiru juridinio asmens statusu, tai reikšminga naujovė teritorinio bendradarbiavimo masto atžvilgiu. ETBG siūlo unikalią galimybę užtikrinti geresnes, investicijas, vienodą ir veiksmingą išteklių naudojimą. 2006 m. liepos 5 d., kaip žinome, šią priemonę sukūrė Europos Parlamentas ir Taryba. Iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. visos valstybės narės turėjo priimti papildomas teisines ir / arba administracines nuostatas. Tai, kad tik penkios arba šešios valstybės narės priėmė nacionalines taisykles, kelia mums rimtą susirūpinimą. Mes taip pat nedelsdami laukiame informacijos apie šį klausimą iš Tarybos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas mērķis ir ieviest un administrēt pārrobežu, pārvalstiskus un starpreģionālus sadarbības pasākumus. Nebūs pārspīlēti sacīt, ka šis jaunais tīkls ir paredzēts, lai uzlabotu cilvēku ikdienas dzīves kvalitāti, padarītu mūsu uzņēmumus konkurētspējīgākus, paplašinātu mūsu pētniecības un izglītības centru jomu, un pēdējais, kas nav mazāk svarīgi, saglabātu mūsu vidi. Nav neapstrīdamas vajadzības, lai ES nodrošinātu finansiālu atbalstu ETSG pasākumiem. Šis instruments ļaus reģionālajām un vietējām iestādēm veidot pārrobežu savienības ar pašām savu juridisko personu – būtisks jauninājums attiecībā uz teritoriālās sadarbības jomu. ETSG piedāvā unikālu iespēju radīt sinerģisko ietekmi, kas pārsniedz institucionālo struktūru un garantē labākus, saskaņotus ieguldījumus, kā arī vienotu un efektīvu resursu izmantošanu. Kā mēs zinām, šis instruments tika radīts 2006. gada 5. jūlijā, pateicoties Eiropas Parlamenta un Padomes regulai. Līdz 2007. gada 1. augustam visām dalībvalstīm bija jāievieš papildu tiesību aktu un/vai administratīvi nosacījumi. Fakts, ka tikai piecas vai sešas dalībvalstis ir pieņēmušas valsts tiesību aktus, ir iemesls nopietnām bažām. Zaudētāji būs saistības uzņēmušies potenciālie dalībnieki, kas grib paātrināt pārrobežu sadarbību ar savām labajām idejām un novatoriskajiem projektiem. Šajā ziņā bija garantēta aptaujas anketa, un mēs arī steidzami gaidām no Padomes informāciju šajā jautājumā."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit soll grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Kooperationsmaßnahmen durchführen und verwalten. Ja, der Verbund soll die Qualität des täglichen Lebens unserer Bürger verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen steigern, die Reichweite unserer Forschungs- und Bildungszentren erweitern und nicht zuletzt auch die Umwelt erhalten. Für die Unterstützung der Maßnahmen ist eine finanzielle Beteiligung der EU nicht zwingend erforderlich. Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften werden mit diesem Instrument in die Lage versetzt, einen grenzüberschreitenden Verbund mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen – eine bedeutende Neuerung in Bezug auf die Möglichkeit zur Realisierung der territorialen Zusammenarbeit. Die EVTZ bietet eine einmalige Gelegenheit, Synergien über die institutionellen Ebenen hinaus herzustellen und bessere, koordinierte Investitionen und eine einheitliche und effiziente Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten. Am 5. Juli 2006 wurde – wie wir wissen – dieses Instrument durch eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates geschaffen. Bis zum 1. August 2007 sollten alle Mitgliedstaaten ergänzende Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften erlassen haben. Die Tatsache, dass bis dato nur fünf oder sechs Mitgliedstaaten nationale Bestimmungen erlassen haben, ist Anlass zu großer Sorge. Die Leidtragenden sind die potenziell engagierten Teilnehmer, die sich mit guten Ideen und innovativen Projekten um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemühen. Insofern ist die Anfrage berechtigt, und wir erwarten hier auch eine dringende Auskunft seitens des Rates."@mt15
"( ) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega’s! De Europese Groepering voor territoriale samenwerking moet grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerkingsmaatregelen doorvoeren en toepassen. Ja, de groepering moet de kwaliteit van het dagelijkse leven van onze burgers verbeteren, het concurrentievermogen van onze bedrijven doen toenemen, de reikwijdte van onze onderzoeks- en opleidingscentra vergroten en last but not least ook het milieu sparen. Voor steun aan deze maatregelen is financiële deelname van de EU niet dwingend nodig. De regionale en lokale autoriteiten kunnen met dit instrument een grensoverschrijdend verbond met een eigen rechtspersoonlijkheid oprichten – een aanzienlijke innovatie als het gaat om de mogelijkheid territoriale samenwerking van de grond te krijgen. De EGTS biedt een eenmalige gelegenheid synergetische effecten te genereren die uitstijgen boven het institutionele kader en om betere, gecoördineerde investeringen en uniform en efficiënt gebruik van resources te garanderen. Op 5 juli 2006 werd, zoals u weet, dit instrument door een besluit van het Europees Parlement en de Raad in het leven geroepen. Per 1 augustus 2007 moeten in alle lidstaten aanvullende juridische, resp. administratieve regelingen van kracht zijn geworden. Het feit dat slechts vijf of zes lidstaten nationale regels hebben uitgevaardigd, geeft ons reden tot bezorgdheid. De verliezers zijn de potentieel betrokken deelnemers die met goede ideeën en innovatieve projecten grensoverschrijdende samenwerking nastreven. In zoverre is de vraag terecht, en wij wachten hier gespannen op informatie van de kant van de Raad."@nl3
"Panie przewodniczący! Pani komisarz! Panie i panowie! Celem europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej jest realizowanie i zarządzanie działaniami transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej współpracy. Bez przesady można powiedzieć, że ta nowa sieć ma na celu podniesienie jakości życia codziennego ludzi, zwiększenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, rozszerzenie zakresu działalności naszych ośrodków naukowo-badawczych i wreszcie zachowanie stanu naszego środowiska naturalnego. Nie ma istotnej przyczyny, dla której Unia Europejska powinna finansowo wspierać działania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Instrument ten umożliwi władzom regionalnym i lokalnym zawieranie transgranicznych sojuszy posiadających osobowość prawną, co stanowi istotną innowację pod względem zakresu współpracy terytorialnej. Instytucja europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej zapewnia unikalną możliwość wywoływania synergicznych skutków wykraczających poza ramy instytucjonalne, a także gwarantuje lepsze, skoordynowane inwestycje oraz jednolite i efektywne wykorzystywanie zasobów. Jak wiemy, instrument ten został ustanowiony 5 lipca 2006 r., na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 1 sierpnia 2007 r. wszystkie państwa członkowskie miały ustanowić dodatkowe przepisy prawne i/lub administracyjne. Fakt, że tylko pięć lub sześć państw członkowskich przyjęło odpowiednie przepisy rodzi w nas poważne obawy. Stracą na tym potencjalni zaangażowani uczestnicy, którzy chcą rozwijać współpracę transgraniczną, mając dobre pomysły i innowacyjne projekty. Przeprowadzenie badania było z tego względu uzasadnione i z niecierpliwością oczekujemy od Rady informacji w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, o objectivo do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial é a implementação e administração de medidas transfronteiriças, transnacionais e inter-regionais. Não é exagero algum dizer que esta rede pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas no dia-a-dia, tornar as nossas empresas mais competitivas, alargar o âmbito dos nossos centros de investigação e educação e, por último, mas não menos importante, preservar o ambiente. Não há qualquer necessidade premente de a UE fornecer apoio financeiro às medidas no âmbito do AECT. Este instrumento permitirá que as autoridades regionais e locais formem alianças transfronteiriças com as suas próprias personalidades jurídicas - uma inovação significativa no âmbito da cooperação territorial. O AECT proporciona uma oportunidade única de gerar sinergias que transcendem o quadro institucional e de assegurar investimentos melhores e mais coordenados e a utilização uniforme e eficiente de recursos. No dia 5 de Julho de 2006, como é sabido, este instrumento foi criado por via de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Estava previsto que todos os Estados-Membros aprovassem as providências legais e/ou administrativas suplementares necessárias até 1 de Agosto de 2007. Preocupa-nos seriamente o facto de apenas cinco ou seis Estados-Membros terem tomado estas medidas. Quem perde são os eventuais participantes empenhados em fomentar a cooperação transfronteiriça com boas ideias e projectos inovadores. Nessa medida, o inquérito justificava-se. Também estamos a aguardar com urgência as informações do Conselho relativamente a este assunto."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit soll grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Kooperationsmaßnahmen durchführen und verwalten. Ja, der Verbund soll die Qualität des täglichen Lebens unserer Bürger verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen steigern, die Reichweite unserer Forschungs- und Bildungszentren erweitern und nicht zuletzt auch die Umwelt erhalten. Für die Unterstützung der Maßnahmen ist eine finanzielle Beteiligung der EU nicht zwingend erforderlich. Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften werden mit diesem Instrument in die Lage versetzt, einen grenzüberschreitenden Verbund mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen – eine bedeutende Neuerung in Bezug auf die Möglichkeit zur Realisierung der territorialen Zusammenarbeit. Die EVTZ bietet eine einmalige Gelegenheit, Synergien über die institutionellen Ebenen hinaus herzustellen und bessere, koordinierte Investitionen und eine einheitliche und effiziente Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten. Am 5. Juli 2006 wurde – wie wir wissen – dieses Instrument durch eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates geschaffen. Bis zum 1. August 2007 sollten alle Mitgliedstaaten ergänzende Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften erlassen haben. Die Tatsache, dass bis dato nur fünf oder sechs Mitgliedstaaten nationale Bestimmungen erlassen haben, ist Anlass zu großer Sorge. Die Leidtragenden sind die potenziell engagierten Teilnehmer, die sich mit guten Ideen und innovativen Projekten um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemühen. Insofern ist die Anfrage berechtigt, und wir erwarten hier auch eine dringende Auskunft seitens des Rates."@ro18
"Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, zámerom európskeho združenia územnej spolupráce je realizovať a spravovať opatrenia pre cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. Nemyslím si, že preháňam, keď poviem, že zámerom novej siete je zlepšenie kvality každodenného života ľudí, zlepšenie konkurencieschopnosti našich podnikov, rozšírenie oblasti nášho výskumu a vzdelávacích centier a, v neposlednom rade, aj ochrana nášho životného prostredia. Opatrenia súvisiace s EZÚS si nevyžadujú žiadnu naliehavú finančnú pomoc zo strany EÚ. Tento nástroj umožní regionálnym a miestnym orgánom vytvárať cezhraničné spojenectvá, ktoré budú mať svoju vlastnú právnu subjektivitu – čo je významnou inováciou v súvislosti s rozsahom územnej spolupráce. Európske združenie územnej spolupráce ponúka jedinečnú príležitosť na vytvorenie synergických efektov, ktoré prekračujú inštitucionálny rámec, a na garanciu lepších a koordinovaných investícií a jednotného a účinného využívania zdrojov. Vieme, že tento nástroj bol vytvorený 5. júla 2006 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Do 1. augusta 2007 mali mať všetky členské štáty zavedené dodatočné právne a/alebo administratívne ustanovenia. Fakt, že iba päť alebo šesť členských štátov prijalo vnútroštátne predpisy, nám dáva dôvody na vážne obavy. Doplatia na to potenciálni účastníci, ktorí chcú podporovať cezhraničnú spoluprácu svojimi nápadmi a inovačnými projektmi. Do tejto miery bol dotazník zaručený a aj my nedočkavo očakávame informácie súvisiace s touto záležitosťou zo strany Rady."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, namen evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje je uvesti ukrepe za čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje ter jih upravljati. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je namen te mreže izboljšati kakovost življenja ljudi ter konkurenčnost naših podjetij, razširiti področje delovanja raziskovalnih in izobraževalnih centrov ter ne nazadnje ohraniti okolje. Evropski uniji ni treba financirati ukrepov evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje. Ta instrument bo regionalnim in lokalnim organom omogočil, da bodo kot pravne osebe vzpostavili čezmejne povezave – pomembna novost na področju ozemeljskega sodelovanja. Instrument evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje prinaša edinstveno priložnost za ustvarjanje sinergijskih učinkov, ki presegajo institucionalni okvir, zagotavljanje boljših in usklajenih naložb ter enotno in učinkovito porabo virov. Kot vemo, je ta instrument 5. julija 2006 uvedla uredba Evropskega parlamenta in Sveta. Do 1. aprila 2007 naj bi vse države članice sprejele dopolnilne pravne ali upravne določbe. Resno smo lahko zaskrbljeni zaradi dejstva, da je samo šest držav članic sprejelo nacionalne predpise. Prikrajšani bodo zavzeti udeleženci, ki želijo spodbujati čezmejno sodelovanje z dobrimi idejami in inovativnimi projekti. Zato je bil zagotovljen vprašalnik in nestrpno pričakujemo, da nas bo Svet obvestil tudi o tej zadevi."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Syftet med Europeiska grupperingen för territoriellt samarbete är att genomföra och administrera gränsöverskridande, övernationella och interregionala samarbetsåtgärder. Det är ingen överdrift att säga att detta nya nätverk syftar till att förbättra livskvaliteten för folk, att göra våra företag mer konkurrenskraftiga, att utvidga räckvidden för våra forsknings- och utbildningscentrum och, sist men inte minst, att skydda vår miljö. Det finns inget tvingande behov för EU att tillhandahålla ekonomiskt stöd för EGTS-åtgärder. Detta instrument kommer att möjliggöra för regionala och lokala myndigheter att bilda gränsöverskridande allianser med status som juridiska personer – en viktig innovation när det gäller räckvidden för det territoriella samarbetet. EGTS erbjuder ett unikt tillfälle att skapa synergieffekter som går utöver den institutionella ramen och att garantera bättre, samordnade investeringar och en enhetlig och effektiv användning av resurser. Som vi vet skapades detta instrument den 5 juli 2006 genom en förordning från Europaparlamentet och rådet. Senast den 1 augusti 2007 skulle medlemsstaterna ha antagit kompletterande rättsliga och/eller administrativa bestämmelser. Det faktum att bara fem eller sex medlemsstater har antagit nationella bestämmelser är allvarligt. Förlorarna kommer att bli de potentiellt engagerade deltagare som vill främja det gränsöverskridande samarbetet med sina goda idéer och innovativa projekt. Frågeformuläret var alltså berättigat och vi väntar också ivrigt på information i denna fråga från rådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph