Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-302"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.24.3-302"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to start by saying that the deadline of one year for the adoption of national rules was, in fact, very ambitious. If we look into other regulations establishing legal bodies, it can be seen that the deadlines foreseen are usually between three and four years. So this is something which we also have to take into account. In order to accelerate the whole procedure, the Directorate General for Regional Policy has prepared a questionnaire covering the elements of the regulations which have to be taken into account in the national rules. This questionnaire was sent in March 2007 to all Member States via the networks of the members of the Committee for the Coordination of the Funds (COCOF). The questionnaire was also subject to discussions with Member States during the COCOF meetings twice last year: once in April and then in the middle of July. So where are we today with the adoption? We have six Member States that have adopted appropriate national rules: Hungary, the UK, Bulgaria, Portugal, Romania and Spain. In another four Member States, the finalisation of the process of adoption of national rules should take place very soon: France, Luxembourg, Germany and Belgium. Of the remaining 17 Member States, 15 have already launched either the parliamentary or the government adoption procedure. We have, however, two Member States – Denmark and Estonia – where we do not have any information on the process. They are expected to respect the deadline of mid-February as fixed in the Director General’s letter, which was sent to all the Member States, in which we request information on the communication on the adoption of the procedures of the rules by the deadline of 14 February. In the same letter, in which we gave this deadline of mid-February to those Member States that still have to inform us whether they have adopted or what the calendar of the adoption is, we also inform the Member States of the preparation process for the interinstitutional EGGC seminar, which, together with Parliament and the Committee of the Regions, will be held on 19 June in Brussels under the Slovene Presidency. We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions. On the possible infringement procedure, let me say firstly that this is a very specific regulation: it is not a directive. This is a regulation of direct applicability in all 27 Member States, which requires some additional action from the Member States and not merely the adoption of the implementing rules. After 14 February, when we have received the responses of individual Member States – especially those whose agenda for adopting the necessary regulations we do not yet know – on which any decision of the Commission to start infringement procedures will depend, we will consider our position again and see where the infringement procedure will start. In any case, we will, of course, also be carefully monitoring the application of the regulations when they are in place. But let me say – and I think this is a very important part of this whole process – that, in the mean time, the first EGGC was established last Monday between France and Belgium, although the national rules have not yet been adopted, because this regulation is directly applicable and regional and local authorities have the right to set up the groupings. National rules need to identify the ex ante check procedure, including the designation of a competent authority that would receive the request of the regional or local authority to participate in an EGGC. We have today around 30 examples of programmes of projects across Europe where the option for EGGC is already envisaged. There are also regions that have already signed the letter of intention. A great deal of preparatory work is going on, so we expect that the process will gather momentum once the finalisation of the national implementing rules is completed."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedo, ráda bych začala konstatováním, že termín jednoho roku pro přijetí vnitrostátních předpisů byl, popravdě řečeno, velmi ambiciózní. Podíváme-li se na jiné právní orgány vydávající nařízení, vidíme, že konečné termíny se pohybují mezi třemi a čtyřmi roky. S tímto faktem tedy musíme také počítat. V zájmu urychlení celého postupu Generální ředitelství pro regionální politiku připravilo dotazník zahrnující části nařízení, která se mají brát v úvahu při tvorbě vnitrostátních předpisů. Tento dotazník byl v březnu roku 2007 rozeslán do všech členských států přes síť členů Výboru pro koordinaci fondů (COCOF). Dotazník byl také v loňském roce dvakrát předmětem diskusí s členskými státy během schůzí COCOF: jednou v dubnu a poté v půli července. A v jaké fázi přijetí jsme dnes? Máme šest členských států, které přijaly příslušné vnitrostátní předpisy: Maďarsko, Spojené království, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. V dalších čtyřech členských státech by se brzy mělo přikročit k závěrečnému procesu přijetí vnitrostátních předpisů: ve Francii, Lucembursku, Německu a Belgii. Ze zbývajících 17 členských států 15 již zahájilo parlamentní nebo vládní schvalovací postup. Nicméně máme dva členské státy – Dánsko a Estonsko –, od nichž nemáme o postupu žádné informace. Očekáváme, že budou respektovat konečný termín 14. února. V tomtéž dopise, kde jsme udali tento únorový termín pro členské státy, které dosud nedodaly informace o tom, jestli předpisy přijaly nebo jaký je rozvrh přijetí, také členské státy informujeme o přípravném procesu interinstitucionálního semináře EGGC, který se bude spolu s Parlamentem a Výborem regionů konat dne 19. června v Bruselu během slovinského předsednictví. Také jsme je vyzvali k účasti ve skupině odborníků na semináři EGGC, kterou založil Výbor regionů. Pokud jde o případné řízení pro nesplnění povinnosti, dovolte mi, abych nejprve řekl, že se zde jedná o specifické nařízení: není to směrnice. Je to nařízení přímé platnosti ve všech 27 členských státech, které vyžaduje ze strany členských států několik dalších opatření a ne jen přijetí předpisů. Po 14. únoru, až dostaneme odpovědi jednotlivých států – obzvláště těch, jejichž agendu pro přijetí nezbytných nařízení dosud nemáme –, na kterých bude záviset rozhodnutí Komise, jestli zahájí řízení pro nesplnění povinnosti, zvážíme znovu své stanovisko a rozhodneme, kde řízení pro nesplnění povinnosti zahájíme. V každém případě samozřejmě budeme také pozorně monitorovat uplatňování nařízení po jejich zavedení. Ale dovolte mi říci – a myslím, že to je velmi důležitá část procesu –, že mezi tím minulé pondělí začalo první EGGC mezi Francií a Belgií, přestože vnitrostátní předpisy ještě nebyly přijaty, protože nařízení je přímo platné a regionální a místní orgány mají právo zřizovat sdružení. Je třeba, aby vnitrostátní předpisy přijaly ex ante kontrolní postup včetně ustanovení kompetentního orgánu, který by přijímal žádosti regionálních a místních orgánů na účast na EGGC. Dnes máme kolem 30 příkladů programů projektů po celé Evropě, kde se s možností EGGC již počítá. Také jsou regiony, které již podepsaly žádost. Probíhá velké množství přípravných prací, takže očekáváme, že postup nabere spád, až bude dokončeno zavádění vnitrostátních předpisů."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at sige, at fristen på et år for vedtagelse af nationale regler faktisk var meget ambitiøs. Hvis vi ser på andre forordninger, der etablerer juridiske organer, så kan det ses, at de frister, der lægges op til, sædvanligvis er på mellem tre og fire år. Så det er noget, vi også må tage med i betragtning. For at fremskynde hele processen har Generaldirektoratet for Regionalpolitik forberedt et spørgeskema, der dækker elementerne i de forordninger, som der skal tages hensyn til i den nationale lovgivning. Dette spørgeskema blev sendt i marts 2007 til alle medlemsstater via det netværk, medlemmerne af Koordinationsudvalget for Fondene (COCOF) har. Dette spørgeskema blev også underkastet drøftelse med medlemsstaterne under COCOF-møderne to gange sidste år: en gang i april og så i midten af juli. Så hvor står vi i dag med hensyn til vedtagelse? Vi har seks medlemsstater, der har vedtaget passende nationale love: Ungarn, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Portugal, Rumænien og Spanien. I andre fire medlemsstater vil den endelige vedtagelsesprocedure for de nationale love finde sted meget snart: Frankrig, Luxembourg, Tyskland og Belgien. Af de øvrige 17 medlemsstater har 15 iværksat enten den parlamentariske procedure eller en der sigter mod vedtagelse i regeringen. Men vi har to medlemsstater - Danmark og Estland - hvor vi ikke har nogen informationer om processen. De forventes at respektere fristen i midten af februar som fastsat i generaldirektørens brev, der blev sendt til alle medlemsstater, og hvori vi anmoder om oplysninger om meddelelsen om vedtagelsen af proceduren for reglerne inden udløbsfristen den 14. februar. I samme brev, hvor vi fastsatte denne deadline til midten af februar for de medlemsstater, der stadig skal underrette os om, hvorvidt de har vedtaget det, eller hvad tidsplanen for vedtagelsen er, underretter vi også medlemsstaterne om forberedelsesprocessen for det interinstitutionelle EGGC-seminar, der i samarbejde med Parlamentet og Regionsudvalget vil blive afholdt den 19. juni i Bruxelles under det slovenske formandskab. Vi har også tilskyndet dem til at deltage i EGGC's ekspertgruppe, der blev etableret af Regionsudvalget. Med hensyn til den mulige overtrædelsesprocedure, så lad mig først sige, at det er en meget specifik forordning: Det er ikke et direktiv. Det er en forordning, som skal anvendes direkte i alle 27 medlemsstater, hvilket kræver visse supplerende initiativer fra medlemsstaterne og ikke bare vedtagelsen af gennemførelsesreglerne. Efter 14. februar, når vi har fået reaktionen fra de individuelle medlemsstater - især dem, hvis plan for vedtagelse af de nødvendige forordninger vi endnu ikke kender - som enhver beslutning fra Kommissionen om at starte en overtrædelsesprocedure vil afhænge af, vil vi overveje vores stilling igen og se, hvor overtrædelsesprocedurer skal indledes, Under alle omstændigheder vil vi naturligvis også omhyggeligt overvåge anvendelsen af forordningerne, når de er på plads. Men lad mig sige - og jeg mener dette er en meget vigtig del af hele processen - at i mellemtiden blev den første EGGC etableret i mandags mellem Frankrig og Belgien, selv om de nationale regler endnu ikke er vedtaget, for forordningen kan anvendes direkte og regionale og lokale myndigheder har ret til at etablere grupperingerne. Nationale regler skal fastsætte kontrolproceduren på forhånd, herunder udpegelsen af en kompetent myndighed, der vil modtage anmodningerne fra de regionale og lokale myndigheder om deltagelse i en EGGC. I dag har vi ca. 30 eksempler på programmer for projekter i hele Europa, hvor muligheden for EGGC allerede er medtaget. Der er også regioner, der allerede har underskrevet principvedtagelsen. En stor del af det forberedende arbejde er i gang, så vi forventer, at processen vil gå hurtigere, når den endelige formulering af de nationale gennemførelsesregler er tilendebragt."@da2
"− Herr Präsident! Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass die einjährige Frist für die Annahme nationaler Vorschriften sehr ehrgeizig war. Wenn wir uns andere Verordnungen ansehen, bei denen Rechtspersönlichkeiten geschaffen werden, können wir feststellen, dass die vorgesehenen Fristen in der Regel drei bis vier Jahre betragen. Das ist ein Aspekt, den wir auch berücksichtigen müssen. Um das Verfahren insgesamt zu beschleunigen, hat die Generaldirektion für Regionalpolitik einen Fragebogen ausgearbeitet, der die Elemente der Verordnung umfasst, die in den nationalen Vorschriften berücksichtigt werden müssen. Dieser Fragebogen wurde allen Mitgliedstaaten im März 2007 über die Netzwerke der Mitglieder des Fonds-Koordinierungsausschusses zugesandt. Im vergangenen Jahr war der Fragebogen auch zweimal Gegenstand von Diskussionen mit den Mitgliedstaaten anlässlich von Treffen des Fonds-Koordinierungsausschusses im April und Mitte Juli. Wo stehen wir also heute bei der Umsetzung? Sechs Mitgliedstaaten haben bereits angemessene nationale Vorschriften erlassen: Ungarn, das Vereinigte Königreich, Bulgarien, Portugal, Rumänien und Spanien. In vier Mitgliedstaaten dürfte das Verfahren zur Annahme der nationalen Vorschriften sehr bald abgeschlossen sein: in Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Belgien. Von den verbleibenden 17 Mitgliedstaaten haben 15 bereits das Verfahren zur Annahme im Parlament oder in der Regierung eingeleitet. Von zwei Mitgliedstaaten – Dänemark und Estland – haben wir jedoch noch keinerlei Informationen zum Stand der Umsetzung. Von ihnen wird erwartet, dass sie die Mitte Februar endende Frist einhalten, die im Schreiben des Generaldirektors festgelegt wurde, das allen Mitgliedstaaten zugeschickt wurde und in dem wir diese ersuchen, uns bis zum 14. Februar über ihr Verfahren zur Annahme von Vorschriften zu informieren. In demselben Schreiben, in dem wir diese Mitte Februar endende Frist für die Mitgliedstaaten festlegten, die uns noch darüber unterrichten müssen, ob sie bereits Vorschriften angenommen haben oder welchen Zeitplan sie für die Annahme haben, informierten wir die Mitgliedstaaten auch über die Vorbereitung des interinstitutionellen Seminars des Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ), das gemeinsam mit dem Parlament und dem Ausschuss der Regionen am 19. Juni in Brüssel unter slowenischem Ratsvorsitz abgehalten wird. Wir ermutigten sie auch, sich an der EVGZ-Expertengruppe zu beteiligen, die vom Ausschuss der Regionen eingerichtet wurde. Was ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren angeht, möchte ich zunächst sagen, dass es sich hier um eine sehr spezifische Verordnung handelt und nicht um eine Richtlinie. Wir haben es hier mit einer Verordnung zu tun, die in allen 27 Mitgliedstaaten unmittelbar gilt und von Seiten der Mitgliedstaaten zusätzliche Maßnahmen und nicht nur den Erlass von Durchführungsvorschriften erfordert. Nach dem 14. Februar, wenn wir von den einzelnen Mitgliedstaaten – insbesondere von denjenigen, deren Zeitplan für die Annahme der erforderlichen Vorschriften uns noch nicht bekannt ist – Antwort erhalten haben werden, von der jegliche Entscheidung der Kommission zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens abhängen wird, werden wir unseren Standpunkt erneut prüfen und sehen, wo ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird. In jedem Fall werden wir natürlich auch die Anwendung der Vorschriften sorgfältig prüfen, wenn diese in Kraft sind. Lassen Sie mich jedoch sagen – und ich denke, dass dies ein sehr wichtiger Aspekt dieses gesamten Verfahrens ist – dass am vergangenen Montag zwischen Frankreich und Belgien der erste EVGZ errichtet werden konnte, obwohl die nationalen Regelungen noch nicht angenommen wurden, da diese Verordnung direkt anwendbar ist und die regionalen und lokalen Behörden das Recht haben, Verbünde einzurichten. In nationalen Regeln muss das Verfahren für die Ex-ante-Überprüfung festlegt und eine zuständigen Behörde bestimmt werden, bei der die Anträge der regionalen oder lokalen Behörde auf Beteiligung an einem EVGZ eingehen würden. Es gibt europaweit derzeit etwa 30 Programme für Projekte, bei denen die Möglichkeit eines EVGZ in Betracht gezogen wird. Es gibt auch Regionen, die bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Zahlreiche Vorbereitungsarbeiten sind im Gange, so dass wir davon ausgehen, dass der Prozess sich beschleunigen wird, sobald die nationalen Durchführungsvorschriften endgültig festgelegt sein werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να επισημάνω ότι η προθεσμία ενός έτους για την έγκριση των εθνικών κανόνων ήταν, στην πραγματικότητα, πολύ φιλόδοξη. Αν εξετάσουμε τι συνέβη στην περίπτωση άλλων κανονισμών για τη σύσταση νομικών φορέων, θα διαπιστώσουμε ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι συνήθως τρία έως τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, λοιπόν, να λάβουμε επίσης υπόψη. Προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής κατήρτισε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει τα στοιχεία των κανονισμών που πρέπει να ληφθούν υπόψη στους εθνικούς κανόνες. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο στάλθηκε τον Μάρτιο του 2007 σε όλα τα κράτη μέλη μέσω των δικτύων των μελών της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF). Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε επίσης θέμα συζήτησης με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων δύο φορές το περασμένο έτος: μία φορά τον Απρίλιο και έπειτα στα μέσα Ιουλίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, λοιπόν, σήμερα η διαδικασία έγκρισης; Υπάρχουν έξι κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει συναφείς εθνικούς κανόνες: η Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία. Σε άλλα τέσσερα κράτη μέλη, η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των εθνικών κανόνων αναμένεται πολύ σύντομα: στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Από τα υπόλοιπα 17 κράτη μέλη, 15 έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κοινοβουλευτικής ή κυβερνητικής έγκρισης. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο κράτη μέλη –η Δανία και η Εσθονία– για τα οποία δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Αναμένεται να τηρήσουν την προθεσμία, των μέσων Φεβρουαρίου, που τέθηκε στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή η οποία στάλθηκε σε όλα τα κράτη μέλη και με την οποία ζητούσαμε πληροφορίες για την ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης των κανόνων με καταληκτική προθεσμία τη 14η Φεβρουαρίου. Στην ίδια επιστολή, στην οποία ορίζαμε ως προθεσμία τα μέσα Φεβρουαρίου για τα κράτη μέλη που δεν μας έχουν ακόμη ενημερώσει αν έχουν εγκρίνει τα συναφή μέτρα ή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση, ενημερώναμε επίσης τα κράτη μέλη για τη διαδικασία προετοιμασίας του διοργανικού σεμιναρίου του ΕΟΕΣ, το οποίο, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της σλοβενικής Προεδρίας. Τα ενθαρρύναμε επίσης να μετάσχουν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΕΟΕΣ την οποία συνέστησε η Επιτροπή των Περιφερειών. Όσον αφορά την πιθανή διαδικασία επί παραβάσει, επιτρέψτε μου να επισημάνω καταρχάς ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ συγκεκριμένο κανονισμό: δεν πρόκειται περί οδηγίας. Ο κανονισμός αυτός θα ισχύει άμεσα στο σύνολο των 27 κρατών μελών, και αυτό προϋποθέτει τη λήψη πρόσθετων μέτρων από τα κράτη μέλη και όχι απλώς την έγκριση των κανόνων εφαρμογής. Μετά τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε θα έχουμε λάβει τις απαντήσεις των επιμέρους κρατών μελών –ιδίως εκείνων για τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των αναγκαίων κανόνων– από τις οποίες θα εξαρτηθεί η όποια απόφαση της Επιτροπής για την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει, θα επανεξετάσουμε τη θέση μας και θα αποφασίσουμε για ποιες περιπτώσεις πρέπει να κινηθούν διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, εννοείται ότι θα παρακολουθούμε επίσης προσεκτικά την εφαρμογή των κανονισμών όταν αυτοί θεσπιστούν. Θέλω όμως να υπογραμμίσω –και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας– ότι, εν τω μεταξύ, δημιουργήθηκε την περασμένη Δευτέρα ο πρώτος ΕΟΕΣ μεταξύ της Γαλλίας και του Βελγίου, παρότι οι εθνικοί κανόνες δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί, επειδή ο κανονισμός ισχύει άμεσα και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να συγκροτούν τέτοιους ομίλους. Οι εθνικοί κανόνες πρέπει να καθορίζουν τη διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της αρμόδιας αρχής στην οποία πρέπει να κατατεθεί η αίτηση της ενδιαφερόμενης περιφερειακής ή τοπικής αρχής για τη συμμετοχή της σε έναν ΕΟΕΣ. Σήμερα διαθέτουμε περίπου 30 παραδείγματα προγραμμάτων έργων σε όλη την Ευρώπη στα οποία προβλέπεται ήδη η επιλογή δημιουργίας ΕΟΕΣ. Υπάρχουν επίσης περιφέρειες που έχουν ήδη υπογράψει την επιστολή προθέσεων. Βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικό προπαρασκευαστικό έργο, οπότε αναμένουμε ότι η διαδικασία θα αποκτήσει δυναμική όταν ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση των εθνικών κανόνων εφαρμογής."@el10
"Señor Presidente, quiero empezar diciendo que el plazo de un año para la adopción de disposiciones nacionales era, de hecho, muy ambicioso. Si examinamos otros reglamentos, por los que se crean órganos legislativos, veremos que los plazos establecidos suelen ser de tres a cuatro años. Así que eso es algo que debemos tener también en cuenta. Con el fin de acelerar todo el procedimiento, la Dirección General de Política Regional ha preparado un cuestionario que abarca los elementos del Reglamento que deben incorporarse a la legislación nacional. Este cuestionario fue enviado en marzo de 2007 a todos los Estados miembros a través de la red de los miembros del Comité de Coordinación de Fondos (COCOF). El cuestionario fue también objeto de discusión con los Estados miembros durante las reuniones del COCOF dos veces el año pasado: una en abril y la otra a mediados de julio. ¿En qué situación estamos hoy en cuanto a la adopción? Tenemos seis Estados miembros que han adoptado disposiciones nacionales adecuadas: Hungría, Reino Unido, Bulgaria, Portugal, Rumanía y España. En otros cuatro Estados miembros, el proceso de adopción de disposiciones nacionales debería tener lugar en breve: Francia, Luxemburgo, Alemania y Bélgica. De los restantes 17 Estados miembros, 15 han iniciado ya el procedimiento de adopción parlamentario o gubernamental. Pero hay dos Estados miembros —Dinamarca y Estonia— que no nos han facilitado información sobre el proceso. Se supone que respetarán el plazo establecido a mediados de febrero en la carta que el Director General envió a todos los Estados miembros, en la que solicitamos información sobre la comunicación relativa a la adopción de los procedimientos reglamentarios antes de la fecha límite del 14 de febrero. En esa misma carta, en la que establecíamos como fecha tope mediados de febrero para los Estados miembros que seguían teniendo que informarnos de si habían adoptado las disposiciones nacionales o cuál era su calendario de adopción, informamos a los Estados miembros del proceso de preparación para el seminario interinstitucional de la AECT que, conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, se celebrará el 19 de junio en Bruselas durante la Presidencia eslovena. Les animamos también a participar en el grupo de expertos de la AECT creado por el Comité de las Regiones. En cuanto al posible procedimiento de infracción, permítanme decirles primero que se trata de un reglamento muy específico: no es una directiva. Es un reglamento directamente aplicable a los 27 Estados miembros, que exige algunas medidas adicionales por parte de los Estados miembros y no simplemente la adopción de normas de aplicación. A partir del 14 de febrero, cuando hayamos recibido las respuestas de cada uno de los Estados miembros —sobre todo de aquellos cuyo calendario de adopción de las disposiciones adecuadas desconocemos—, de las que dependerá la decisión de la Comisión de incoar o no un procedimiento de infracción, volveremos a considerar nuestra posición y decidiremos si incoamos o no dicho procedimiento. En cualquier caso, vigilaremos de cerca la aplicación de las disposiciones cuando éstas se adopten. Pero permítanme decirles —y creo que esta es una parte muy importante de todo el proceso— que, mientras tanto, el pasado día lunes se creó la primera AECT entre Francia y Bélgica, aunque no se han adoptado todavía las disposiciones nacionales, porque este Reglamento es directamente aplicable y las autoridades regionales y locales tienen derecho a crear las agrupaciones. Las disposiciones nacionales tiene que establecer el procedimiento de control previo, incluida la designación de la autoridad competente que recibirá la petición de la autoridad regional o local de participar en la AECT. Hoy tenemos unos 30 ejemplos de programas de proyectos en toda Europa donde ya se contempla la posibilidad de una AECT. Algunas regiones han firmado ya también la carta de intenciones. Se está trabajando mucho en los preparativos, por lo que esperamos que el proceso adquiera impulso una vez que se terminen de redactar las normas de aplicación nacionales."@es21
"Hr president, tahaksin alustuseks öelda, et siseriiklike eeskirjade vastuvõtmiseks kehtestatud ühe aasta pikkune tähtaeg oli väga ambitsioonikas. Kui vaatleme muid juriidilisi isikuid kehtestavaid määruseid näeme, et ettenähtud tähtajad on tavaliselt kolm kuni neli aastat. Niisiis on see veel üks asi, millega arvestama peame. Kogu protseduuri kiirendamiseks koostas regionaalpoliitika peadirektoraat küsimustiku nende määruste elementide kohta, mida on vaja siseriiklike eeskirjade puhul arvesse võtta. Nimetatud küsimustik saadeti 2007. aasta märtsis kõigile liikmesriikidele fondide koordineerimiskomitee liikmete võrgustike kaudu. küsimustiku teemal arutleti liikmesriikidega ka fondide koordineerimiskomitee kohtumistel kaks korda eelmisel aastal: üks kord aprillis ja seejärel juuli keskpaigas. Kaugel me tänaseks eeskirjade vastuvõtmisega oleme? Kuus liikmesriiki on asjakohased siseriiklikud eeskirjad vastu võtnud: need on Ungari, Ühendkuningriik, Bulgasria, Portugal, Rumeenia ja Hispaania. Veel neljas liikmesriigis, Prantsusmaal, Luksemburgis, Saksamaal ja Belgias peaks siseriiklike eeskirjade vastuvõtmise protsess peagi lõppema. Ülejäänud 17 liikmesriigist on 15 juba käivitanud kas parlamentaarse või valitsuse vastuvõtumenetluse. On aga kaks liikmesriiki – Taani ja Eesti –, kelle tegevuse kohta ei ole meil mingisugust teavet. Eeldatakse, et nad peavad kinni tähtajast, mis seati veebruari keskele peadirektori kirjaga, mis saadeti kõigile liikmesriikidele, kellelt me soovime teavet eeskirjade vastuvõtmise edusammude kohta 14. veebruariks. Samas kirjas, millega seati veebruari keskpaiga tähtaeg nendele liikmesriikidele, kes peavad meid teavitama eeskirjade vastuvõtmisest või selleks koostatud ajakavast, anname me liikmesriikidele teada ka ettevalmistustest institutsioonidevaheliseks EGGC seminariks, mis peetakse koos parlamendi ja regioonide komiteega 19. juunil Brüsselis Sloveenia eesistumisel. Samuti innustasime neid osalema regioonide komitee moodustatud EGGC ekspertrühmas. Võimaliku rikkumise küsimuses ütleksin kõigepealt, et kõnealune määrus on väga konkreetne: see ei ole direktiiv. See on otseselt kõigis 27 liikmesriigis kohaldatav määrus, mis nõuab liikmesriikidelt mõningast lisategevust, mitte ainult rakenduseeskirjade vastuvõtmist. Pärast 14. veebruari, kui meieni on jõudnud liikmesriikide vastused – eriti nende, kelle plaanidega vajalike määruste vastuvõtmiseks me veel kursis ei ole – ja millest sõltuvad komisjoni otsused rikkumismenetluse alustamiseks, kaalume uuesti oma seisukohta ja vaatame, kust rikkumismenetlus algab. Igal juhul jälgime me loomulikult hoolikalt ka rakendatud määruste kohaldamist. Aga lubage mul öelda järgmist – ja ma arvan, et see on kogu protsessi väga oluline osa – samal ajal asutati eelmisel esmaspäeval Prantsusmaa ja Belgia vahel esimene EGGC, kuigi siseriiklikud eeskirjad ei ole veel vastu võetud, sest antud määrus on otseselt kohaldatav ning piirkondlikel ja kohalikel võimudel on õigus rühmitusi moodustada. Siseriiklike eeskirjadega tuleb määratleda eelkontrolli kord, kaasa arvatud pädeva asutuse määramine, millele piirkondlik või kohalik asutus teeks ettepaneku EGGC-s osalemiseks. Täna võime me tuua umbkaudu 30 näidet programmidest või projektidest üle kogu Euroopa, milles EGGC võimalus on juba ette nähtud. Mõned piirkonnad on juba allkirjastanud eellepingu. Tehakse palju ettevalmistusi, nii et me loodame, et protsess kogub hoogu, kui siseriiklike rakenduseeskirjade vastuvõtmine on lõppenud."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa sanomalla, että yhden vuoden määräaika kansallisten sääntöjen vahvistamiseen oli itse asiassa hyvin kunnianhimoinen. Jos tarkastelemme muita asetuksia, joilla perustetaan oikeudellisia elimiä, on nähtävissä, että ennustetut määräajat ovat yleensä kolmesta neljään vuoteen. Tämä on siis asia, joka meidänkin on otettava huomioon. Koko menettelyn nopeuttamiseksi aluepolitiikan pääosasto on laatinut kyselylomakkeen, joka kattaa kansallisissa säännöissä huomioon otettavat asetusten osat. Tämä kyselylomake lähetettiin maaliskuussa 2007 kaikille jäsenvaltioille rahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean (COCOF) jäsenten verkostojen kautta. Kyselylomakkeesta keskusteltiin myös jäsenvaltioiden kanssa COCOF-kokouksissa kahdesti viime vuonna: kerran huhtikuussa ja sitten heinäkuun puolivälissä. Joten mihin asti olemme päässeet nyt sääntöjen vahvistamisessa? Meillä on kuusi jäsenvaltiota, jotka ovat vahvistaneet asianmukaiset kansalliset säännöt: Unkari, Yhdistynyt kuningaskunta, Bulgaria, Portugali, Romania ja Espanja. Neljässä muussa jäsenvaltioissa kansallisten sääntöjen vahvistamisprosessin viimeistelyn pitäisi tapahtua hyvin pian: Ranskassa, Luxemburgissa, Saksassa ja Belgiassa. Jäljellä olevista seitsemästätoista jäsenvaltiosta viisitoista on jo aloittanut parlamentin tai hallituksen tekemän vahvistamisprosessin. Meillä on kuitenkin kaksi jäsenvaltiota, Tanska ja Viro, joilta emme ole saaneet tietoja prosessista. Niiden oletetaan noudattavan helmikuun puolivälin määräaikaa, joka annettiin kaikille jäsenvaltioille lähetetyssä pääjohtajan kirjeessä, jossa pyydämme tietoja sääntömenettelyjen vahvistusta koskevasta tiedonannosta 14. helmikuuta mennessä. Samassa kirjeessä, jossa annoimme tämän helmikuun puolivälin määräajan niille jäsenvaltioille, joiden vielä on ilmoitettava meille, ovatko ne vahvistaneet säännöt tai mikä vahvistamisaikataulu on, ilmoitamme jäsenvaltioille valmisteluprosessista toimielinten välistä EAYY-seminaaria varten, joka pidetään yhdessä parlamentin ja alueiden komitean kanssa 19. kesäkuuta Brysselissä Slovenian puheenjohtajakaudella. Olemme myös kehottaneet niitä osallistumaan EAYY-asiantuntijaryhmään, jonka alueiden komitea perusti. Mahdollisesta rikkomusmenettelystä sanoisin ensiksi, että tämä on hyvin erityinen asetus: se ei ole direktiivi. Tämä on välittömästi sovellettava asetus kaikissa 27 jäsenvaltiossa, ja siinä vaaditaan jäsenvaltioilta täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisen lisäksi muutamia lisätoimia. Helmikuun 14. päivän jälkeen, kun olemme saaneet yksittäisten jäsenvaltioiden vastaukset – erityisesti niiltä, joiden esityslistaa tarpeellisten asetusten vahvistamiseksi emme vielä tiedä – joista jokainen komission päätös aloittaa rikkomusmenettely on riippuvainen, harkitsemme kantaamme uudestaan ja havaitsemme, mistä rikkomusmenettely alkaa. Joka tapauksessa tietenkin seuraamme tiiviisti asetusten soveltamista, kun asetukset on laadittu. Haluan kuitenkin sanoa – ja pidän tätä hyvin tärkeänä osana koko prosessia – että tällä välin, viime maanantaina perustettiin ensimmäinen EAYY Ranskan ja Belgian välille, vaikka kansallisia sääntöjä ei vielä ole vahvistettu, sillä tämä asetus on suoraan sovellettavissa, ja alue- ja paikallisviranomaisilla on oikeus perustaa yhtymiä. Kansallisissa säännöissä on tunnistettava ex ante –tarkistusmenettely ja nimitettävä sellainen toimivaltainen viranomainen, joka saisi alue- tai paikallisviranomaisen pyynnön osallistua EAYY-ryhmään. Meillä on nyt noin 30 esimerkkiä eri puolilta Eurooppaa projektien ohjelmista, joissa EAYY:n vaihtoehto on jo otettu huomioon. On myös alueita, jotka ovat jo allekirjoittaneet aiekirjeen. Paljon valmistelutyötä on tekeillä, joten odotamme, että prosessi saa vauhtia sitten, kun kansallisten sääntöjen täytäntöönpano on saatettu valmiiksi."@fi7
". M. le Président, j'aimerais d'abord indiquer que le délai d'un an fixé pour l'adoption de règles nationales s'avère en fait très ambitieux. Si l'on observe les autres règlements établissant les organes juridiques, on peut constater que les délais prévus sont généralement de trois ou quatre ans. C'est donc un élément dont nous devons également tenir compte. Pour accélérer l'ensemble de la procédure, la Direction générale de la politique régionale a préparé un questionnaire couvrant les éléments des règlements dont il faut tenir compte dans les règles nationales. Ce questionnaire a été envoyé en mars 2007 à tous les États membres par le biais des réseaux des membres du comité de coordination des fonds (COCOF). Le questionnaire a également fait l'objet de débats avec les États membres lors des réunions du COCOF, à deux reprises l'année passée: la première en avril et l'autre à la mi-juillet. Alors, où en sommes-nous avec l'adoption? Six de nos États membres ont adopté les règles nationales appropriées: la Hongrie, le R.-U., la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne. Dans quatre autres États membres, la finalisation du processus d'adoption des règles nationales doit avoir lieu très prochainement: la France, le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Sur les 17 États membres restants, 15 ont déjà entamé la procédure d'adoption parlementaire ou gouvernementale. Toutefois, pour deux de nos États membres – le Danemark et l'Estonie –, nous ne disposons d'aucune information sur le processus. On espère qu'ils respecteront le délai fixé à la mi-février dans la lettre du directeur général, envoyée à tous les États membres, dans laquelle nous demandons des informations sur la communication relative à l'adoption des procédures des règles pour le délai fixé au 14 février. Dans la même lettre, où nous fixons la délai à la mi-février pour les États membres qui doivent encore nous informer s'ils l'ont adopté ou en quoi consiste le calendrier d'adoption, nous informons également les États membres du processus de préparation du séminaire international de l'EGGC qui, en collaboration avec le Parlement et le Comité des régions, se tiendra le 19 juin à Bruxelles sous la présidence slovène. Nous les avons également encouragés à participer au groupe d'experts de l'EGGC mis sur pied par le Comité des régions. S'agissant de l'éventuelle procédure d'infraction, permettez-moi d'indiquer qu'il s'agit d'un règlement très spécifique: ce n'est pas une directive. Il s'agit d'un règlement qui s'applique directement dans les 27 États membres, ce qui implique une mesure supplémentaire de la part des États membres et pas seulement l'adoption des règles de mise en oeuvre. Après le 14 février, lorsque nous aurons reçu les réponses des différents États membres – notamment ceux dont nous ignorons toujours l'agenda d'adoption des règlements qui s'imposent – desquelles dépendra toute décision de la Commission aux fins du lancement des procédures d'infraction, nous réexaminerons notre position pour voir où commencera la procédure d'infraction. En tout cas, nous contrôlerons naturellement soigneusement l'application des règlements lorsqu'ils seront mis en place. Mais permettez-moi d'ajouter – et je pense qu'il s'agit d'une partie importante du processus – que, en même temps, le premier EGGC a été créé lundi dernier entre la France et la Belgique, bien que les règles nationales n'aient pas encore été adoptées, car ce règlement est directement applicable et les autorités régionales et locales ont le droit de mettre des groupements sur pied. Les règles nationales doivent identifier la procédure de contrôle ex ante, y compris la nomination d'une autorité compétente qui réceptionnera la demande de l'autorité régionale ou locale aux fins de la participation à un EGGC. Nous comptons actuellement quelque 30 exemples de programmes de projets à travers l'Europe où l'on envisage déjà la possibilité d'un EGGC. On compte également les régions qui ont déjà signé la lettre d'intention. Une masse importante de travail préparatoire est en cours, et nous espérons que le processus insufflera un élan lorsque la finalisation de règles de mise en oeuvre nationales sera achevée."@fr8
"Elnök úr! Azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy a nemzeti jogszabályok kialakítására szánt egyéves határidő igen ambiciózus terv volt. Ha megnézünk más, jogi szerveket létrehozó rendeleteket, azt láthatjuk, hogy az előirányzott határidők többnyire három és négy év között mozognak. Így tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Az egész eljárás meggyorsítása érdekében a Regionális Politikai Főigazgatóság készített egy kérdőívet a rendeletek azon elemeiről, amelyeket a nemzeti jogalkotásban figyelembe kell venni. 2007 márciusában az alapok koordinációs bizottságának (COCOF) taghálózatán keresztül a kérdőívet minden tagállamnak eljuttattuk. A kérdőívek továbbá tárgyát képezték a COCOF két tavalyi találkozója alkalmával a tagállamokkal folytatott megbeszéléseknek is: az egyik találkozóra áprilisban, a másikra július közepén került sor. Hogy állunk tehát most a rendelet elfogadásával? Jelenleg hat tagállam fogadott el megfelelő nemzeti jogszabályokat: Magyarország, az Egyesült Királyság, Bulgária, Portugália, Románia és Spanyolország. Négy további tagállamban, Franciaországban, Luxemburgban, Németországban és Belgiumban hamarosan lezárul a nemzeti jogszabályok elfogadásának folyamata. A 17 további tagállam közül 15 már elindította a parlamenti vagy a kormányzati elfogadási eljárást. Van azonban két tagállam – Dánia és Észtország –, ahonnan ez idáig semmiféle információt nem kaptunk a folyamatról. Nekik is be kell tartani a főigazgatóság levelében foglalt február közepi határidőt. E levelet minden tagállamnak eljuttattuk, és benne február 14-ig tájékoztatást kérünk a jogszabályi előírások elfogadásának folyamatáról. Ugyanebben a levélben, amelyben a február 14-i határidőt megszabtuk azon tagállamok számára, akik még nem tettek eleget az elfogadásról illetve az elfogadás várható dátumáról szóló bejelentési kötelezettségüknek, egyben tájékoztatjuk a tagállamokat az intézményközi EGTC-szeminárium előkészületeiről is, amely a Parlament és a Régiók Bizottságának részvételével június 19-én kerül megrendezésre Brüsszelben, a szlovén elnökség vezetésével. Javasoltuk a tagállamoknak, hogy vegyenek részt a Régiók Bizottsága által létrehozott EGTC szakértői csoport munkájában is. Ami egy esetleges jogsértési eljárás kezdeményezését illeti, először is hadd mondjam el, hogy egy rendkívül sajátos rendeletről van szó: nem egy irányelvről beszélünk. Ez a rendelet mind a 27 tagállamban közvetlenül alkalmazandó, ezért a végrehajtási szabályok elfogadásánál a tagállamoknak ebben az esetben többet kell tenniük. Február 14-ét követően, miután megkaptuk a tagállamok válaszait – különös tekintettel azokra, ahol a szükséges jogszabályok elfogadásának menetrendjéről egyelőre még nincs információnk –, amely válaszok tartalmától függően dönthet a Bizottság bármely jogsértési eljárás kezdeményezéséről, felülvizsgáljuk majd álláspontunkat és megnézzük, hol indítsunk jogsértési eljárást. Mindenesetre természetesen a már hatályban lévő szabályok gyakorlati alkalmazását is szigorúan figyelemmel fogjuk kísérni. Hadd tegyem azonban hozzá – és úgy gondolom, ez az egész folyamatnak egy rendkívül fontos része –, hogy mindeközben múlt hétfőn Franciaország és Belgium között létrejött az első EGTC, bár a nemzeti szabályokat még nem fogadták el, ez a rendelet ugyanis közvetlenül alkalmazandó, a helyi és regionális hatóságoknak pedig jogukban áll, hogy maguk alakítsák ki a csoportosulásokat. A nemzeti jogszabályoknak meg kell határozniuk az előzetes ellenőrzési folyamatot, ideértve az illetékes hatóság kinevezését is, amely a regionális vagy helyi hatóságnak egy EGTC-ben való részvételi szándékáról szóló kérelmét fogadná. Az európai projekteknek hozzávetőleg 30 programjában jelent már meg az EGTC létrehozásának lehetősége. Néhány régió pedig már aláírta a szándéknyilatkozatot. Jelentős előkészítő munka folyik, ezért számításaink szerint a nemzeti végrehajtási szabályok elfogadásának befejezésével a folyamat valódi lendületet nyer majd."@hu11
". − Signor Presidente, desidero iniziare dicendo che la scadenza di un anno per l’adozione di norme nazionali è stata, in effetti, molto ambiziosa. Se prendiamo in esame altri regolamenti che istituiscono organi giuridici, vediamo che i termini previsti, di consueto, oscillano tra i tre e i quattro anni. Pertanto, questo è un fattore da tenere in considerazione. Al fine di accelerare l’intera procedura, la Direzione generale per la politica regionale ha redatto un questionario che riguarda gli elementi dei regolamenti da prendere in considerazione nelle norme nazionali. Tale questionario è stato inviato a tutti gli Stati membri a marzo del 2007 attraverso le reti del comitato di coordinamento dei Fondi (COCOF), e per due volte nello scorso anno è stato oggetto di discussioni con gli Stati membri nel corso delle riunioni del COCOF: ad aprile e alla metà di luglio. A che punto siamo quindi oggi con l’adozione? Ci sono sei Stati membri che hanno adottato le adeguate norme nazionali, ossia l’Ungheria, il Regno Unito, la Bulgaria, il Portogallo, la Romania e la Spagna. In altri quattro paesi, vale a dire la Francia, il Lussemburgo, la Germania e il Belgio, dovrebbe presto svolgersi il processo di completamento dell’adozione delle norme nazionali. Dei restanti 17 Stati membri, 15 hanno già avviato la procedura di adozione parlamentare o governativa. Tuttavia, abbiamo ancora due Stati, la Danimarca e l’Estonia, in cui non vi sono notizie del processo. Dovrebbero rispettare la scadenza di metà febbraio fissata nella lettera della Direzione generale, inviata a tutti gli Stati membri, in cui abbiamo chiesto informazioni sulla comunicazione relativa all’adozione delle procedure delle norme entro il termine del 14 febbraio. Nella stessa lettera, in cui abbiamo fissato tale termine di metà febbraio per gli Stati membri che devono ancora comunicarci l’avvenuta adozione o la data prevista per quest’ultima, abbiamo inoltre informato i paesi del processo preparatorio per il seminario europeo interistituzionale in materia di GETC che, assieme al Parlamento e al Comitato delle regioni, si terrà a Bruxelles il 19 giugno, nel corso della Presidenza slovena. Abbiamo inoltre incoraggiato questi paesi a partecipare al gruppo di esperti di GETC istituito dal Comitato delle regioni. Per quanto riguarda l’eventuale procedura d’infrazione, devo dire innanzi tutto che si tratta di un regolamento molto specifico, non è una direttiva. È un regolamento direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri, che necessita di alcune iniziative aggiuntive da parte degli Stati membri e non solo dell’adozione delle modalità di attuazione delle norme. In seguito al 14 febbraio, quando avremo ricevuto le risposte dei singoli paesi, in particolare di quelli la cui agenda per l’adozione dei regolamenti necessari non ci è ancora nota, e da cui dipende qualsiasi decisione della Commissione in merito, riconsidereremo la nostra posizione e valuteremo se avviare il procedimento per inadempienza. Ad ogni modo, certamente vigileremo attentamente sull’applicazione dei regolamenti una volta che essi saranno in vigore. Tuttavia, consentitemi di dire, e ritengo sia una parte fondamentale dell’intero processo, che nel frattempo è stato istituito il primo GETC, lo scorso lunedì, tra Francia e Belgio, nonostante le norme nazionali non siano ancora state adottate, in quanto il regolamento in questione è direttamente applicabile e le autorità regionali e locali hanno il diritto di istituire i gruppi. È necessario che le norme nazionali individuino la procedura di controllo compresa la nomina di un’autorità competente che riceverebbe la richiesta delle autorità regionali o locali di partecipare in un GETC. Ad oggi, abbiamo circa 30 esempi di programmi di progetti in Europa in cui l’opzione di un GETC è già stata considerata. Esistono inoltre regioni che hanno già presentato la richiesta. È in corso una gran quantità di lavori preparatori, pertanto ci aspettiamo che il processo acquisti slancio una volta terminato il completamento dell’attuazione delle norme nazionali."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau pasakyti, kad vienerių metų galutinis terminas nacionalinėms taisyklėms priimti buvo, iš tikrųjų, labai ambicingas. Jeigu pažvelgtume į kitus reglamentus, galima pastebėti, kad paprastai numatytas terminas yra nuo trejų ir ketverių metų. Taigi, į tai taip pat turime atsižvelgti. Siekdamas pagreitinti visą procedūrą, Regioninės politikos generalinis direktoratas paruošė anketą, apimančią reglamentų elementus, į kuriuos būtina atsižvelgti nacionalinėse taisyklėse. Ši anketa buvo nusiųsta 2007 m. kovo mėn. visoms valstybėms narėms per Fondų koordinavimo komiteto (angl. ) narių tinklus. Dėl anketos taip pat buvo pernai du kartus surengtos diskusijos su valstybėmis narėmis COCOF posėdžiuose: vieną kartą balandžio mėn., paskui liepos mėn. viduryje. Taigi, kuriame su priėmimu susijusiame etape esame šiandien? Šešios valstybės narės priėmė tinkamas nacionalines taisykles: Vengrija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Portugalija, Rumunija ir Ispanija. Kitose keturiose valstybėse narėse, turi netrukus baigtis nacionalinių taisyklių priėmimo procesas: Prancūzijoje, Liuksemburge, Vokietijoje ir Belgijoje. Iš likusių 17 valstybių narių 15 jau pradėjo arba parlamentinę, arba vyriausybinę priėmimo procedūrą. Tačiau turime dvi valstybes nares – Daniją ir Estiją – iš kurių neturime jokios informacijos apie procesą. Tikimasi, kad jos laikysis galutinio vasario mėn. vidurio termino, kaip nustatyta generalinio direktoriaus rašte, kurį nusiuntėme visoms valstybėms narėms. Jame prašome pateikti informaciją apie pranešimą dėl taisyklių procedūrų priėmimo iki galutinio vasario 14 d. termino. Tame pačiame rašte, kuriame nustatėme galutinį vasario mėn. vidurio terminą valstybėms narėms, kurios vis dar turi informuoti mus, ar jos priėmė arba kokia yra priėmimo data, taip pat informuojame valstybes nares apie parengiamąjį tarpinstitucinio EGGC seminaro procesą, kuris kartu su Parlamentu ir Regionų komitetu bus rengiamas birželio 19 d. Briuselyje pirmininkaujant Slovėnijai. Taip pat jas skatinome dalyvauti EGGC ekspertų grupėje, kurią įsteigė Regionų komitetas. teisminį Dėl pažeidimo proceso, visų pirma leiskite pasakyti, pirma, kad tai yra labai specialus reglamentas: tai nėra direktyva. Tai tiesiogiai taikomas reglamentas visose 27 valstybėse narėse, kuriam reikia papildomų valstybių narių veiksmų, ne paprasčiausiai priimti įgyvendinančias taisykles. Po vasario 14 d., kai gavome atskirų valstybių narių – ypač tų, kurių darbotvarkės dėl būtinų reglamentų priėmimo dar nežinome – atsakymus, nuo kurių priklausys bet koks Komisijos sprendimas pradėti teisminį pažeidimo procesą, mes vėl persvarstysime savo poziciją ir įvertinsime. Žinoma, bet kuriuo atveju taip pat rūpestingai stebėsime reglamentų įgyvendinimą, kai jie bus priimti. Bet leiskite man pasakyti, kad tai labai svarbi šio viso proceso dalis – kad tuo tarpu pirmasis EGGC buvo įsteigtas praėjusį pirmadienį tarp Prancūzijos ir Belgijos, nors nacionalinės taisyklės dar nebuvo priimtos, nes šis reglamentas yra tiesiogiai taikomas, regioninės ir vietos valdžios institucijos turi teisę steigti grupes. Nacionalinėmis taisyklėmis būtina nustatyti patikrinimo procedūrą, įskaitant nustatyti kompetentingą instituciją, kuri gautų regioninės arba vietos valdžios institucijų prašymą dalyvauti EGGC. Šiandien turime apytiksliai 30 projektų pavyzdžių visoje Europoje, kurioje EGGC galimybė jau numatyta. Taip pat yra regionų, kurie jau pasirašė ketinimų protokolą. Vyksta dideli parengiamieji darbai, taigi, tikimės, kad procesas įgaus pagreitį, kai tik nacionalinių įgyvendinimo taisyklių rengimas bus baigtas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt savu runu, norādot, ka termiņš – viens gads – dalībvalstu tiesību aktu pieņemšanai patiesībā bija ļoti ambiciozs. Izvērtējot citus noteikumus, kas nosaka juridisko personu dibināšanas kārtību, ir redzams, ka tajos noteiktie termiņi parasti ir no trīs līdz četriem gadiem. Tādējādi arī šis aspekts mums ir jāņem vērā. Lai paātrinātu procedūru, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts ir sagatavojis anketu par tiesību aktu elementiem, kas ir jāņem vērā, izstrādājot dalībvalstu tiesību aktus. Šo anketu 2007. gada martā nosūtīja visām dalībvalstīm, izmantojot Fondu koordinēšanas komitejas (COCOF) dalībnieku tīklu. Saistībā ar anketām divas reizes pagājušajā gadā – vienu reizi aprīlī un pēc tam jūlija vidū – COCOF sanāksmju laikā notika diskusijas ar dalībvalstīm. Tātad cik tālu mēs šodien esam tikuši ar tiesību aktu pieņemšanu? Atbilstošus tiesību aktus ir pieņēmušas sešas dalībvalstis: Ungārija, Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Portugāle, Rumānija un Spānija. Paredzams, ka ļoti drīz dalībvalstu tiesību aktu pieņemšanas process tiks pabeigts vēl četrās dalībvalstīs: Francijā, Luksemburgā, Vācijā un Beļģijā. No atlikušajām 17 dalībvalstīm 15 ir uzsākušas pieņemšanas procedūru tiesību aktu pieņemšanai parlamentā vai valdībā. Tomēr par divām dalībvalstīm – Dāniju un Igauniju – mums nav informācijas šā procesa saistībā. Šo valstu pienākums ir ievērot termiņu – februāra vidus -, kas bija noteikts ģenerāldirektora vēstulē, ko nosūtīja visām dalībvalstīm un kurā mēs pieprasām sniegt informāciju par paziņojumu saistībā ar noteikumu pieņemšanas procedūru līdz 14. februārim. Šajā pašā vēstulē, kurā mēs noteicām termiņu - 14. februāris - tām dalībvalstīm, kurām mūs ir jāinformē par pieņemšanu vai paredzamajiem pieņemšanas datumiem, mēs turklāt informējām dalībvalstis par sagatavošanos starpiestāžu ETSG semināram, kas, piedaloties Parlamentam un Reģionu komitejai, notiks 19. jūnijā Briselē Slovēnijas prezidentūras vadībā. Mēs arī mudinājām dalībvalstis piedalīties ETSG ekspertu grupā, ko izveidoja Reģionu komiteja. Attiecībā uz iespējamo pienākumu neizpildes procedūru vēlos teikt, ka, pirmkārt, šis ir ļoti specifisks regulējums – tā nav direktīva. Tas ir tiešās piemērojamības regulējums visās 27 dalībvalstīs, un tas uzliek saistības dalībvalstīm veikt dažus papildu pasākumus, nevis tikai pieņemt īstenošanas noteikumus. Pēc 14. februāra, kad mēs būsim saņēmuši atbildes no dalībvalstīm, jo īpaši no tām, par kuru nolūkiem saistībā ar nepieciešamo noteikumu pieņemšanu mēs neesam saņēmuši informāciju, uz kuras pamata Komisija pieņems lēmumus sākt pienākumu neizpildes procedūru, mēs vēlreiz pārskatīsim savu nostāju un lemsim par to, vai sākt pienākumu neizpildes procedūru. Jebkurā gadījumā mēs, protams, rūpīgi uzraudzīsim pieņemto noteikumu piemērošanu. Bet ļaujiet man pateikt, ka pa to laiku pagājušajā pirmdienā, neskatoties uz to, ka dalībvalstu tiesību akti vēl nav pieņemti, Francija un Beļģija izveidoja pirmo ETSG, un es domāju, ka šāda veida pasākums ir ļoti nozīmīga procesa daļa, jo šis regulējums ir piemērojams tieši, un reģionālajām un vietējām iestādēm ir tiesības veidot grupējumus. Dalībvalstu tiesību aktiem ir jānosaka iepriekšējās pārbaudes procedūras kārtība, tostarp kompetentās iestādes iecelšana, ko reģionālā vai vietējā iestāde uzaicina piedalīties ETSG. Mēs varam minēt aptuveni 30 piemērus saistībā ar tādām projektu programmām visā Eiropā, kurās jau ir iekļauta iespēja piedalīties ETSG. Daži reģioni jau ir parakstījuši ielūguma vēstuli. Intensīvi notiek sagatavošanās darbs, tādēļ mēs sagaidām, ka process sāksies pēc tam, kad dalībvalstis pieņems īstenošanas noteikumus."@lv13
"Mr President, I would like to start by saying that the deadline of one year for the adoption of national rules was, in fact, very ambitious. If we look into other regulations establishing legal bodies, it can be seen that the deadlines foreseen are usually between three and four years. So this is something which we also have to take into account. In order to accelerate the whole procedure, the Directorate General for Regional Policy has prepared a questionnaire covering the elements of the regulations which have to be taken into account in the national rules. This questionnaire was sent in March 2007 to all Member States via the networks of the members of the Committee for the Coordination of the Funds (COCOF). The questionnaire was also subject to discussions with Member States during the COCOF meetings twice last year: once in April and then in the middle of July. So where are we today with the adoption? We have six Member States that have adopted appropriate national rules: Hungary, the UK, Bulgaria, Portugal, Romania and Spain. In another four Member States, the finalisation of the process of adoption of national rules should take place very soon: France, Luxembourg, Germany and Belgium. Of the remaining 17 Member States, 15 have already launched either the parliamentary or the government adoption procedure. We have, however, two Member States – Denmark and Estonia – where we do not have any information on the process. They are expected to respect the deadline of mid-February as fixed in the Director General’s letter, which was sent to all the Member States, in which we request information on the communication on the adoption of the procedures of the rules by the deadline of 14 February. In the same letter, in which we gave this deadline of mid-February to those Member States that still have to inform us whether they have adopted or what the calendar of the adoption is, we also inform the Member States of the preparation process for the interinstitutional EGGC seminar, which, together with Parliament and the Committee of the Regions, will be held on 19 June in Brussels under the Slovene Presidency. We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions. On the possible infringement procedure, let me say firstly that this is a very specific regulation: it is not a directive. This is a regulation of direct applicability in all 27 Member States, which requires some additional action from the Member States and not merely the adoption of the implementing rules. After 14 February, when we have received the responses of individual Member States – especially those whose agenda for adopting the necessary regulations we do not yet know – on which any decision of the Commission to start infringement procedures will depend, we will consider our position again and see where the infringement procedure will start. In any case, we will, of course, also be carefully monitoring the application of the regulations when they are in place. But let me say – and I think this is a very important part of this whole process – that, in the mean time, the first EGGC was established last Monday between France and Belgium, although the national rules have not yet been adopted, because this regulation is directly applicable and regional and local authorities have the right to set up the groupings. National rules need to identify the ex ante check procedure, including the designation of a competent authority that would receive the request of the regional or local authority to participate in an EGGC. We have today around 30 examples of programmes of projects across Europe where the option for EGGC is already envisaged. There are also regions that have already signed the letter of intention. A great deal of preparatory work is going on, so we expect that the process will gather momentum once the finalisation of the national implementing rules is completed."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag beginnen met te zeggen dat de deadline van één jaar voor het ten uitvoer leggen van nationale regelingen in feite heel ambitieus was. Als we naar andere verordeningen kijken die wetspersonen instellen, kunnen we zien dat de deadlines die voorzien worden, gewoonlijk tussen de drie en vier jaar liggen. Dus dit is iets waar we ook rekening mee moeten houden. Om de hele procedure te versnellen, heeft het Directoraat-generaal Regionaal Beleid een enquête samengesteld die de elementen beslaat van de regelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de nationale verordeningen. Deze enquête is in maart 2007 naar alle lidstaten gestuurd via de netwerken van de leden van het Coördinatiecomité voor de Fondsen (COCOF). De enquête was vorig jaar ook twee keer onderwerp van discussies met de lidstaten tijdens de COCOF-vergaderingen: een keer in april en daarna midden juli. Dus waar staan we op dit moment met de aanneming? We hebben zes lidstaten die de juiste nationale regelingen hebben aangenomen: Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Portugal, Roemenië en Spanje. In nog eens vier lidstaten moet de afronding van het proces van aanneming van nationale regelingen zeer spoedig plaats vinden: Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en België. Van de resterende zeventien lidstaten hebben er al vijftien de aannemingsprocedure door of het parlement of de regering opgestart. We hebben echter twee lidstaten – Denemarken en Estland – waar we geen enkele informatie over het proces hebben. Van hen wordt verwacht dat zij de deadline van midden februari respecteren zoals vastgelegd in de brief van de Directeur-generaal, die naar alle lidstaten is gestuurd, waarin wij verzoeken om informatie met betrekking tot de communicatie over de aanneming van de procedures van de regelingen voor de deadline van 14 februari. In dezelfde brief, waarin wij deze deadline van midden februari aan de lidstaten hebben gegeven die ons nog steeds moeten informeren of ze regelingen hebben aangenomen of wat het tijdpad van aanneming is, informeren we de lidstaten over het voorbereidingsproces voor het interinstitutioneel EGTS (Europese Groepering voor territoriale samenwerking)seminar, dat, samen met het Parlement en het Comité van de Regio’s, op 19 juni in Brussel onder Sloveens voorzitterschap wordt gehouden. We hebben hen ook aangemoedigd deel te nemen aan de EGTS-deskundigengroep, die is opgezet door het Comité van de Regio’s. Wat betreft de mogelijke inbreukprocedure, laat ik eerst zeggen dat dit een zeer specifieke verordening is: het is geen richtlijn. Dit is een verordening van directe inwerkingtreding in alle 27 lidstaten, wat enige extra actie vraagt van de lidstaten en niet louter de aanneming van de uitvoeringsvoorschriften. Na 14 februari, wanneer we de reacties van de individuele lidstaten hebben ontvangen – vooral van degenen wier agenda voor het aannemen van de noodzakelijke verordeningen we niet kennen – waarop elk besluit van de Commissie om inbreukprocedures te starten zal afhangen, zullen wij onze positie opnieuw bekijken en zien waar de inbreukprocedure zal starten. In elk geval zullen we natuurlijk ook zorgvuldig toezicht houden op de toepassing van de verordeningen wanneer ze zijn ingevoerd. Maar laat ik zeggen – en ik denk dat dit een heel belangrijk deel van dit hele proces is – dat intussen de eerste EGTS afgelopen maandag tussen Frankrijk en België is opgericht, ofschoon de nationale regelingen nog niet zijn aangenomen, omdat deze verordening direct toepasbaar is en regionale en lokale overheden het recht hebben de groeperingen op te zetten. Nationale regelingen moeten de ex ante controleprocedure vaststellen, waaronder de aanwijzing van een bevoegde autoriteit die het verzoek zou ontvangen van de regionale of lokale autoriteit om deel te nemen aan een EGTS. Op dit moment hebben we ongeveer dertig voorbeelden van programma’s van projecten in heel Europa waar de optie voor EGTS al wordt voorzien. Er zijn ook regio’s die de intentieverklaring al hebben getekend. Heel wat voorbereidend werk is nu bezig, dus wij verwachten dat het proces meer momentum zal krijgen wanneer eenmaal de afronding van de nationale invoeringsvoorschriften wordt voltooid."@nl3
"Panie przewodniczący! Chcę zacząć od zauważenia, że termin jednego roku na przyjęcie przepisów krajowych był istotnie bardzo ambitny. Jeśli przyjrzymy się innym rozporządzeniom ustanawiającym organy prawne, możemy zauważyć, że wyznaczone terminy wynoszą zwykle od trzech do czterech lat. A więc musimy również to uwzględnić. Aby przyspieszyć całą procedurę, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej przygotowała ankietę obejmującą elementy rozporządzeń, które należy uwzględnić w przepisach krajowych. Wspomniana ankieta została rozesłana w marcu 2007 r. do wszystkich państw członkowskich poprzez sieć członków komitetu koordynującego fundusze (COCOF). Ankieta była także przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi podczas posiedzeń COCOF, które odbyły się dwa razy w zeszłym roku: w kwietniu i w połowie lipca. A więc na jakim etapie przyjmowania legislacji znajdujemy się obecnie? Sześć państw członkowskich przyjęło odpowiednie przepisy krajowe: Węgry, Wielka Brytania, Bułgaria, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. W kolejnych czterech państwach członkowskich proces przyjmowania przepisów krajowych powinien zakończyć się wkrótce: są to Francja, Luksemburg, Niemcy i Belgia. Z pozostałych 17 państw członkowskich 15 rozpoczęło już parlamentarną bądź rządową procedurę przyjmowania przepisów. Są jednak dwa państwa członkowskie - Dania i Estonia - od których nie otrzymaliśmy informacji o tym procesie. Oczekuje się, że państwa te dotrzymają terminu ustalonego w piśmie dyrektora generalnego na połowę lutego; pismo to zostało rozesłane do wszystkich państw członkowskich i zawierało wniosek o udzielenie informacji dotyczących przyjęcia procedur uchwalania przepisów w terminie do dnia 14 lutego 2007 r. W tymże piśmie, w którym wyznaczyliśmy termin do połowy lutego tym państwom członkowskim, które nadal muszą nas informować o tym, czy przyjęły przepisy lub też jaki jest kalendarz dla tej procedury, informujemy również państwa członkowskie o procesie przygotowań do seminarium interinstytucjonalnego EUWT, które odbędzie się z udziałem Parlamentu i Komitetu Regionów w dniu 19 czerwca w Brukseli, w czasie prezydencji słoweńskiej. Zachęcaliśmy również te państwa do wzięcia udziału w grupie eksperckiej EUWT, która została utworzona przy Komitecie Regionów. W odniesieniu do możliwej procedury o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego muszę najpierw stwierdzić, że jest to bardzo szczególne rozporządzenie: to nie jest dyrektywa. Jest to rozporządzenie bezpośrednio obowiązujące w 27 państwach członkowskich, które wymaga szeregu dodatkowych działań ze strony państw członkowskich, a nie tylko przyjęcia przepisów wykonawczych. Po dniu 14 lutego, kiedy otrzymamy odpowiedzi od poszczególnych państw członkowskich - zwłaszcza tych państw, których planu uchwalania koniecznych przepisów dotychczas nie znamy - od czego będzie uzależniona jakakolwiek decyzja Komisji o wszczęciu postępowania o uchybieniu, ponownie rozważymy nasze stanowisko i ustalimy, gdzie rozpocznie się postępowanie o uchybienie. W każdym przypadku będziemy oczywiście dokładnie monitorować stosowanie rozporządzeń tam, gdzie zostały wdrożone. Muszę jednak dodać - a uważam, że jest to bardzo ważna część całego procesu - że w międzyczasie pierwsze EUWT zostało ustanowione pomiędzy Francją a Belgią w zeszły poniedziałek, mimo iż nie uchwalono jeszcze krajowych przepisów, ponieważ rozporządzenie jest bezpośrednio obowiązujące, a władze regionalne i lokalne mają prawo zakładania ugrupowań. Przepisy krajowe muszą określać procedurę kontroli ex ante, w tym wyznaczenie właściwego organu, który będzie otrzymywał wnioski władz regionalnych i lokalnych o uczestnictwo w EUWT. Obecnie istnieje około 30 przykładów programów projektów w całej Europie, w których już została przewidziana opcja EUWT. Niektóre regiony już podpisały listy intencyjne. Prowadzonych jest wiele prac przygotowawczych, a zatem możemy się spodziewać, że proces nabierze tempa po ukończeniu uchwalania krajowych przepisów wykonawczych."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer que o prazo de um ano para a adopção de disposições nacionais era, de facto, extremamente ambicioso. Se atentarmos noutros regulamentos que instituem entidades jurídicas, podemos ver que os prazos previstos variam habitualmente entre três e quatro anos. Este é um aspecto que também temos de ter em conta. Para acelerar todo o processo, a Direcção-geral da Política Regional preparou um questionário que cobre os elementos da regulamentação que têm de ser tomados em conta na legislação nacional. Este questionário foi enviado em Março de 2007 a todos os Estados-Membros, por via das redes de comunicação dos membros do Comité de Coordenação dos Fundos (COCOF). O questionário também foi objecto de discussões com os Estados-Membros durante as reuniões do COCOF, por duas vezes, no ano transacto: uma em Abril e outra em meados de Julho. Ora, onde estamos nós relativamente à adopção? Temos seis Estados-Membros que adoptaram disposições nacionais adequadas: Hungria, Reino Unido, Bulgária, Portugal, Roménia e Espanha. Noutros quatro Estados-Membros, a finalização do processo de adopção de disposições nacionais deverá ter lugar em breve: França, Luxemburgo, Alemanha e Bélgica. Dos restantes 17 Estados-Membros, 15 já lançaram um processo de adopção parlamentar ou governamental. Há, no entanto, dois Estados-Membros – Dinamarca e Estónia – dos quais não temos qualquer informação sobre o processo. Contamos que respeitem o prazo de meados de Fevereiro, tal como fixado na carta do Director-Geral, que foi enviada a todos os Estados-Membros, e em que pedimos informação sobre o processo de adopção das disposições necessárias, cujo prazo final é 14 de Fevereiro. Na mesma carta, em que estabelecemos este prazo de meados de Fevereiro para aqueles Estados-Membros que ainda têm de nos informar se adoptaram ou não as disposições necessárias, ou qual é o calendário previsto para a sua adopção, também informamos os Estados-Membros do processo de preparação para o seminário interinstitucional do AECT, que, em conjunto com o Parlamento e o Comité das Regiões, será realizado em 19 de Junho em Bruxelas sob a Presidência Eslovena. Também os encorajámos a participar no grupo de especialistas do AECT que foi criado pelo Comité das Regiões. Sobre o possível processo por incumprimento, permitam-me dizer, em primeiro lugar, que se trata de um regulamento muito específico: não é uma directiva. Trata-se de um regulamento de aplicabilidade directa em todos os 27 Estados-Membros, que requer alguma acção suplementar da parte dos Estados-Membros e não a mera adopção das normas de implementação. Depois de 14 de Fevereiro, quando tivermos recebido as respostas dos vários Estados-Membros – especialmente daqueles cuja agenda de adopção das disposições necessárias ainda não conhecemos – das quais dependerá qualquer decisão da Comissão de instaurar um procedimento por infracção, consideraremos a nossa posição de novo e analisaremos a instauração ou não de um processo. De toda a forma, seremos também cuidadosos no controlo da aplicação da regulamentação uma vez adoptada. Mas, permitam-me que diga – e creio que esta é uma questão extremamente importante de todo este processo – que, entretanto, o primeiro AECT foi criado na Segunda-feira passada entre França e a Bélgica, embora as disposições nacionais ainda não tenham sido adoptadas, visto que esta regulamentação é directamente aplicável e as autoridades regionais e local têm o direito de criar os agrupamentos. As disposições nacionais precisam de identificar o procedimento de controlo incluindo a designação de uma autoridade competente que receba o pedido da autoridade regional ou local para participar num AECT. Temos hoje 30 exemplos de projectos em toda a Europa em que a opção de um AECT já é considerada. Há também regiões que já assinaram a carta de intenções. Há muito trabalho preparatório a ser feito, como tal esperamos que o processo ganhe força uma vez concluída a adopção das disposições necessárias a nível nacional para a implementação."@pt17
"Mr President, I would like to start by saying that the deadline of one year for the adoption of national rules was, in fact, very ambitious. If we look into other regulations establishing legal bodies, it can be seen that the deadlines foreseen are usually between three and four years. So this is something which we also have to take into account. In order to accelerate the whole procedure, the Directorate General for Regional Policy has prepared a questionnaire covering the elements of the regulations which have to be taken into account in the national rules. This questionnaire was sent in March 2007 to all Member States via the networks of the members of the Committee for the Coordination of the Funds (COCOF). The questionnaire was also subject to discussions with Member States during the COCOF meetings twice last year: once in April and then in the middle of July. So where are we today with the adoption? We have six Member States that have adopted appropriate national rules: Hungary, the UK, Bulgaria, Portugal, Romania and Spain. In another four Member States, the finalisation of the process of adoption of national rules should take place very soon: France, Luxembourg, Germany and Belgium. Of the remaining 17 Member States, 15 have already launched either the parliamentary or the government adoption procedure. We have, however, two Member States – Denmark and Estonia – where we do not have any information on the process. They are expected to respect the deadline of mid-February as fixed in the Director General’s letter, which was sent to all the Member States, in which we request information on the communication on the adoption of the procedures of the rules by the deadline of 14 February. In the same letter, in which we gave this deadline of mid-February to those Member States that still have to inform us whether they have adopted or what the calendar of the adoption is, we also inform the Member States of the preparation process for the interinstitutional EGGC seminar, which, together with Parliament and the Committee of the Regions, will be held on 19 June in Brussels under the Slovene Presidency. We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions. On the possible infringement procedure, let me say firstly that this is a very specific regulation: it is not a directive. This is a regulation of direct applicability in all 27 Member States, which requires some additional action from the Member States and not merely the adoption of the implementing rules. After 14 February, when we have received the responses of individual Member States – especially those whose agenda for adopting the necessary regulations we do not yet know – on which any decision of the Commission to start infringement procedures will depend, we will consider our position again and see where the infringement procedure will start. In any case, we will, of course, also be carefully monitoring the application of the regulations when they are in place. But let me say – and I think this is a very important part of this whole process – that, in the mean time, the first EGGC was established last Monday between France and Belgium, although the national rules have not yet been adopted, because this regulation is directly applicable and regional and local authorities have the right to set up the groupings. National rules need to identify the ex ante check procedure, including the designation of a competent authority that would receive the request of the regional or local authority to participate in an EGGC. We have today around 30 examples of programmes of projects across Europe where the option for EGGC is already envisaged. There are also regions that have already signed the letter of intention. A great deal of preparatory work is going on, so we expect that the process will gather momentum once the finalisation of the national implementing rules is completed."@ro18
". Pán predsedajúci, chcela by som začať tvrdením, že jednoročný termín na prijatie národných pravidiel je skutočne veľmi ambiciózny. Ak sa pozrieme na iné predpisy , ktorými sa zriaďujú zákonné orgány, zistíme, že predpokladané termíny boli obvykle v rozmedzí troch až štyroch rokov. Túto skutočnosť by sme preto mali tiež vziať do úvahy. Z dôvodu urýchlenia celého procesu pripravilo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku dotazník zahŕňajúci prvky regulácie, ktoré musia byť zohľadnené vo vnútroštátnych predpisoch. Tento dotazník bol v marci 2007 zaslaný všetkým členským štátom prostredníctvom siete členov Výboru pre koordináciu fondov (COCOF). Dotazník bol minulý rok tiež dvakrát predmetom diskusií s členskými štátmi počas stretnutí Výboru pre koordináciu fondov: prvý raz v apríli a neskôr v polovici júla. Kde sa teda nachádzame dnes v procese prijatia? Príslušné vnútroštátne predpisy už prijalo šesť členských štátov: Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko. Proces prijímania vnútroštátnych predpisov by sa mal už veľmi skoro ukončiť v ďalších štyroch členských štátoch: Francúzsku, Luxembursku, Nemecku a Belgicku. Pätnásť spomedzi zostávajúcich 17 členských štátov už začalo proces prijímania buď v parlamente, alebo vo vláde. Existujú však dva členské štáty – Dánsko a Estónsko – v prípade ktorých nemáme o tomto procese žiadne informácie. Očakáva sa od nich, že dodržia termín v polovici februára, stanovený v liste generálne riaditeľa, ktorý bol zaslaný všetkým členským štátom a v ktorom žiadame o informácie týkajúce sa správy o procese prijímania predpisov do termínu 14. februára. V rovnakom liste, v ktorom sme stanovili termín na polovicu februára všetkým členským štátom, ktoré nás ešte neinformovali o tom, či už dané predpisy prijali alebo aký je harmonogram pre ich prijatie, tiež informujeme členské štáty o prípravnom procese pre medziinštitucionálny seminár konzorcia EGGC, ktorý sa bude spoločne s Parlamentom a Výborom regiónov konať 19. júna v Bruseli počas slovinského predsedníctva. Taktiež sme ich vyzvali, aby sa zapojili do skupiny expertov konzorcia EGGC, ktorá bola založená Výborom regiónov. Čo sa týka konania o porušení predpisov, v prvom rade mi dovoľte povedať, že ide o veľmi špecifické nariadenie: nie je to smernica. Je to nariadenie s priamou uplatniteľnosťou vo všetkých 27 členských štátoch, ktoré si vyžaduje určité dodatočné opatrenia zo strany členských štátov, a nielen prijatie vykonávacích predpisov. Po 14. februári, potom, ako dostaneme odpovede od jednotlivých členských štátov – predovšetkým tých, ktorých agendu pre prijatie potrebných predpisov ešte nepoznáme – od ktorých bude závisieť akékoľvek rozhodnutie Komisie týkajúce sa začatia konania o porušovaní predpisov, znovu zvážime svoj postoj a rozhodneme, kde sa konanie o porušovaní predpisov začne. V každom prípade budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať uplatňovanie týchto predpisov po ich zavedení. Dovoľte mi povedať, a domnievam sa, že to je veľmi dôležitá časť celého procesu, že bolo medzitým v pondelok založené prvé konzorcium EGGC medzi Francúzskom a Belgickom, aj keď vnútroštátne predpisy ešte neboli prijaté, pretože toto nariadenie je priamo uplatniteľné a regionálne a miestne úrady sú oprávnené vytvárať zoskupenia. Vnútroštátne predpisy potrebujú určiť postup kontroly ex ante vrátane určenia kompetentného orgánu, ktorý by prijímal požiadavku regionálnych alebo miestnych úradov na účasť v EGGC. Už dnes máme po celej Európe okolo 30 príkladov programov, v ktorých sa počíta s možnosťou EGGC. Existujú tiež regióny, ktoré už podpísali dokument potvrdzujúci ich záujem. Prebieha veľké množstvo prípravných prác, preto očakávame, že sa proces rýchlejšie rozbehne, keď sa dokončí proces prijímania vnútroštátnych predpisov."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim povedati, da je bil enoletni rok za sprejetje nacionalnih predpisov zelo ambiciozen. Če preučimo druge uredbe o ustanovitvi pravnih organov, lahko ugotovimo, da so predvideni roki običajno od tri do štiri leta. Torej moramo to tudi upoštevati. Za pospešitev celotnega postopka je Generalni direktorat za regionalno politiko pripravil vprašalnik, ki zajema dele uredb, ki jih je treba upoštevati pri nacionalnih predpisih. Vprašalnik je bil marca 2007 poslan vsem državam članicam prek mrež članov odbora za usklajevanje skladov. O vprašalniku se je razpravljalo z državami članicami na dveh lanskih zasedanjih odbora za usklajevanje skladov: aprila in nato sredi julija. Torej kako napredujemo s sprejetjem? Ustrezne nacionalne predpise je sprejelo šest držav članic: Madžarska, Združeno kraljestvo, Bolgarija, Portugalska, Romunija in Španija. Postopek sprejetja nacionalnih pravil se bo kmalu končal v štirih državah članicah: v Franciji, Luksemburgu, Nemčiji in Belgiji. Od preostalih 17 držav članic jih je 15 že začelo s parlamentarni ali vladni postopek sprejetja. Vendar za dve državi članici, Dansko in Estonijo, nimamo nobenih informacij o postopku. Pričakuje se, da bosta državi spoštovali skrajni rok, tj. sredi februarja, kot je določen v pismu generalnega direktorja, ki je bilo poslano vsem državam članicam in v katerem se do 14. februarja zahtevajo informacije o sporočanju glede sprejetja postopkov predpisov. V istem pismu, v katerem je skrajni rok sredi februarja za tiste države, ki nas še niso obvestile o sprejetju ali časovnem razporedu sprejetja, prav tako obveščamo države članice o postopku priprave na medinstitucionalni seminar evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje skupaj s Parlamentom in odborom regij, ki bo 19. junija v Bruslju pod slovenskim predsedstvom. Spodbudili smo jih tudi k sodelovanju v strokovni skupini evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje, ki jo je ustanovil odbor regij. Glede postopka za ugotavljanje kršitev najprej navajam, da je to zelo posebna uredba: to ni direktiva. To je uredba o neposredni uveljavitvi v vseh 27 državah članicah, zaradi česar morajo države članice dodatno ukrepati in ne le sprejeti izvedbenih predpisov. Ko bomo po 14. februarju prejeli odzive posameznih držav članic, zlasti tistih, katerih programov za sprejetje potrebnih predpisov še ne poznamo, na podlagi katerih bo odvisna vsaka odločitev Komisije glede sprožitve postopka za ugotavljanje kršitev, bomo o položaju ponovno razmislili in določili, kje se bo postopek za ugotavljanje kršitev začel. V vsakem primeru bomo seveda pozorno spremljali uporabo uredb, ko bodo prenesene. Ker je po mojem mnenju to zelo pomemben del celotnega procesa, naj omenim, da je bila med tem časom prejšnji ponedeljek ustanovljena evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje med Francijo in Belgijo, čeprav nacionalni predpisi še niso bili sprejeti, saj se ta uredba neposredno uporablja, medtem ko imajo regionalni in lokalni organi pravico ustanavljati skupine. Z nacionalnimi predpisi se mora opredeliti postopek predhodnega nadzora, vključno z imenovanjem pristojnega organa, ki bi prejel prošnjo regionalnega ali lokalnega organa za sodelovanje v evropski skupini za ozemeljsko sodelovanje. V Evropi je danes približno 30 primerov programov projektov, za katere je možnost za evropsko skupino za ozemeljsko sodelovanje že predvidena. Nekatere regije so že podpisale pismo o nameri. Trenutno poteka veliko pripravljalnih del, zato pričakujemo, da se bo proces pospešil po dokončnem izoblikovanju nacionalnih izvedbenih predpisov."@sl20
"Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att den ettåriga tidsfristen för antagandet av nationella bestämmelser faktiskt var mycket ambitiös. Om vi tittar på andra förordningar som inrättar rättsliga organ ser vi att tidsfristerna normalt brukar vara mellan tre och fyra år. Detta måste vi också ta hänsyn till. För att skynda på hela förfarandet har generaldirektoratet för regionalpolitik utarbetat ett frågeformulär som täcker de delar av förordningarna som måste beaktas i de nationella bestämmelserna. Detta frågeformulär sändes till samtliga medlemsstater i mars 2007 genom nätverken för medlemmarna i samordningskommittén för fonderna. Frågeformuläret diskuterades också med medlemsstaterna vid två tillfälllen under samordningskommitténs sammanträden förra året: en gång i april och sedan i mitten av juli. Var befinner vi oss då idag när det gäller antagandet? Vi har sex medlemsstater som har antagit lämpliga nationella bestämmelser: Ungern, Storbritannien, Bulgarien, Portugal, Rumänien och Spanien. I ytterligare fyra medlemsstater torde det slutliga förfarandet för att anta nationella bestämmelser genomföras inom kort: Frankrike, Luxemburg, Tyskland och Belgien. Av de återstående 17 medlemsstaterna har 15 redan inlett ett antagningsförfarande i parlamentet eller i regeringen. För två medlemsstater – Danmark och Estland – saknar vi dock information om processen. Dessa länder förväntas hålla tidsfristen som löper ut i mitten av januari i enlighet med den skrivelse från generaldirektören som sändes till samtliga medlemsstater och där vi begär upplysningar om underrättelsen om antagandet av förfarandena i bestämmelserna senast den 14 februari. I samma skrivelse, där vi fastställde tidsfristen till mitten av februari för de medlemsstater som ännu inte har underrättat oss om att de har antagit bestämmelser eller om tidplanen för att anta dessa bestämmelser, informerade vi även medlemsstaterna om förberedelserna inför det interinsitutionella seminariet om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), som kommer att hållas tillsammans med Europaparlamentet och Regionkommittén den 19 juni i Bryssel under det slovenska ordförandeskapet. Vi har också uppmuntrat dem att delta i EGTS-expertgruppen som har inrättats av Regionkommittén. När det gäller ett eventuellt överträdelseförfarande vill jag först säga att detta är en mycket specifik förordning. Det är inte ett direktiv. Detta är en förordning som är direkt tillämplig i samtliga 27 medlemsstater och som kräver vissa ytterligare åtgärder av medlemsstaterna, inte bara att de antar genomförandebestämmelser. Efter den 14 februari, när vi har fått svar från de enskilda medlemsstaterna – särskilt från dem där vi inte känner till tidplanen för att anta de nödvändiga bestämmelserna – de svar som kommissionens eventuella beslut om att inleda överträdelseförfaranden kommer att bygga på, kommer vi att på nytt överväga vår ståndpunkt och se efter om ett sådant förfarande ska inledas. Vi kommer förstås i vilket fall som helst att noggrant övervaka tillämpningen av bestämmelserna när de har införts. Men låt mig säga – och jag anser att detta är en mycket viktig del av hela processen – att under tiden har den första europeiska grupperingen för territoriellt samarbete inrättats, vilket skedde i måndags mellan Frankrike och Belgien, trots att de nationella bestämmelserna ännu inte hade antagits, eftersom denna förordning är direkt tillämplig och regionala och lokala myndigheter har rätt att inrätta dessa grupperingar. I de nationella bestämmelserna måste förfaranden fastställas för förhandskontroll, inklusive utnämning av en behörig myndighet som kan ta emot begäran från den regionala eller lokala myndigheten om att få delta i en gruppering för territoriellt samarbete. Vi har idag ungefär 30 exempel på projektprogram över hela EU där man redan har med alternativet att inrätta europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Det finns också regioner som redan har undertecknat avsiktsförklaringen. Det pågår många förberedelser och vi förväntar oss att processen kommer att ta fart så snart de nationella genomförandebestämmelserna är införda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"COCOF"14
"Danuta Hübner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph