Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-281"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.23.3-281"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the discarding or dumping of fish in European waters destroys over a million tonnes of fish a year, particularly in multi-species fisheries. Globally, according to the FAO, millions of tonnes of unwanted fish by-catch are thrown back into the sea each year. This has a very negative effect on the economy of future fisheries and on the health of marine ecosystems. The practice is amoral, unethical and completely unsustainable and results directly from the Common Fisheries Policy, which criminalises fishermen for landing by-catch, thereby forcing them to discard – fishermen who are desperately trying to make a living while faced with ever-depleting levels of fish stocks. Our ultimate aim has to be the reduction of these unwanted by-catches and the virtual elimination of discards through a discard ban, with incentives in place to ensure that all unwanted by-catch must be landed. But how and when we get to this point of a ban should be a matter for all stakeholders involved, including the Commission, the regional advisory councils (RACs), the fishermen, the scientific experts, the national governments and NGOs, and fishery by fishery if necessary. The negative micro-management spiral has to be avoided and the common fisheries policy needs to be fundamentally altered, as the discard issue seriously discredits it. Solving the problem of discards is beneficial for all actors concerned, particularly the fishermen. It is possible to implement bans, as the examples of Norway and Iceland show us. I am pleased that the report emphasises that fishermen and other stakeholders need to take responsibility and ownership concerning any policy to eliminate discards. New ways to monitor fishing vessels could be used, such as electronic logbooks and the use of CCTV on the perimeter of fishing vessels, which has been piloted in Canada and New Zealand with some success. The only successful way to achieve implementation of any eventual discard ban will be through the involvement of the fishermen in monitoring and controlling and, above all, by peer pressure to ensure a level playing field. I thank the rapporteur for all his cooperation and this balanced report, which I commend to the House."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, výměty ryb do evropských vod zničí milion tun ryb za rok, obzvláště v případě vícedruhového rybolovu. Globálně jsou podle FAO hozeny zpět do moře každý rok miliony tun nežádoucích vedlejších úlovků. To má velmi negativní dopad na ekonomickou situaci budoucích rybolovných odvětví a na zdraví mořských ekosystémů. Tato činnost je nemorální, neetická a naprosto neudržitelná a je přímým důsledkem společné rybářské politiky, která kriminalizuje rybáře za lovení vedlejších úlovků, čímž je nutí k výmětům – rybáře, kteří se zoufale snaží vydělávat si na živobytí, přičemž musí čelit stále klesajícímu množství rybích populací. Naším konečným cílem musí být snížení těchto nežádoucích vedlejších úlovků a praktické odstranění výmětů jejich zákazem se zavedením podnětů pro zajištění, že všechny nežádoucí vedlejší úlovky skončí na pevnině. Ale jak a kdy k zákazu dojdeme, to by měly rozhodnout všechny zúčastněné strany včetně Komise, regionálních dozorčích rad, rybářů, vědeckých odborníků, vlád jednotlivých členských států a nevládních organizací, a bude-li to nutné, tak každé jednotlivé rybolovné odvětví. Je třeba vyvarovat se negativní spirále mikromanagementu a společná rybářská politika se musí od základu změnit, protože otázka výmětů ji vážně poškozuje. Vyřešení problému výmětů bude výhodné pro všechny zúčastněné, obzvláště pro rybáře. Zákazy je možné zavádět, jak dokazují příklady Norska a Islandu. Těší mě, že tato zpráva zdůrazňuje, že je třeba, aby rybáři a jiní zúčastnění převzali zodpovědnost a vlastnictví nad všemi politikami omezujícími výměty. Mohly by se používat nové způsoby monitorování rybářských lodí, jako jsou elektronické lodní deníky a použití uzavřeného obvodu televizních kamer, který se poměrně úspěšně testuje v Kanadě a na Novém Zélandu. Jediná cesta k úspěšnému zavedení jakéhokoli úplného zákazu výmětů vede přes zapojení rybářů do systému monitorování a kontroly a především přes vzájemný tlak, který zajistí rovné příležitosti. Děkuji zpravodaji za veškerou spolupráci a za tuto vyváženou zprávu, kterou doporučuji sněmovně."@cs1
"Fru formand! Udsmid eller bortkastning af fisk i europæiske farvande ødelægger mere end 1 million t fisk om året, særlig ved fiskeri efter flere arter. Globalt bliver der ifølge FAO bortkastet millioner af tons uønsket fiskebifangst i havet hvert år. Det har en meget negativ effekt på økonomien for kommende former for fiskeri og på sundhedstilstanden i de marine økosystemer. Denne praksis er amoralsk, uetisk og helt blottet for bæredygtighed og er et direkte resultat af den fælles fiskeripolitik, som kriminaliserer fiskere, der lander bifangster, og derved tvinger dem til at smide fisk ud - fiskere, som desperat forsøger at få økonomien til at løbe rundt, samtidig med at de står over for fiskebestande, der hele tiden udtyndes. Vores endemål har været at reducere disse uønskede bifangster og næsten helt at eliminere udsmid via et forbud herimod med tilskyndelser, der skal sikre, at alle ikkeønskede bifangster landes. Men hvordan og hvornår vi når til dette punkt med et forbud, må være noget, som de berørte parter skal drøfte, herunder Kommissionen, de regionale rådgivende råd, fiskerne, de videnskabelige eksperter, de nationale regeringer og ngo'er, og hver fiskeriform for sig om nødvendigt. Den negative spiral for detailregulering må undgås, og det er nødvendigt fundamentalt at ændre den fælles fiskeripolitik, da spørgsmål om udsmid alvorligt bringer den i vanry. At løse problemet med udsmid vil være til gavn for alle berørte, i særdeleshed fiskerne. Det er muligt at gennemføre forbud, som eksemplerne fra Norge og Island viser os. Jeg er glad for, at betænkningen understreger, at fiskerne og andre berørte skal påtage sig ansvaret for og ejerskabet til enhver politik til eliminering af udsmid. Nye måder at overvåge fiskerbådene på bør anvendes, såsom elektroniske logbøger og anvendelse af kameraovervågning på fiskefartøjer, som Canada og New Zealand med nogen succes har gjort pilotforsøg med. Den eneste succesrige måde at nå gennemførelse af et muligt forbud mod udsmid på vil være gennem involvering af fiskerne i overvågning og kontrol og frem for alt gruppepres for at sikre lige konkurrencevilkår. Jeg takker ordføreren for alt hans samarbejde og for denne afbalancerede betænkning, som jeg anbefaler til Parlamentet."@da2
"Frau Präsidentin! Durch Rückwürfe von Fischen in europäische Gewässer werden jährlich über eine Million Tonnen Fische zerstört, insbesondere in Fischereien, die mehrere Arten gleichzeitig befischen. Laut Schätzungen der FAO werden weltweit jährlich Millionen von Tonnen unerwünschte Beifänge ins Meer zurückgeworfen. Dies wirkt sich sehr negativ auf die wirtschaftliche Lage der Fischereien der Zukunft wie auch auf den Zustand der Meeres-Ökosysteme aus. Diese Praxis ist unmoralisch, ethisch bedenklich sowie äußerst umweltschädigend und ist eine direkte Folge der Gemeinsamen Fischereipolitik, die Fischer für die Anlandung von Beifängen bestraft und sie somit zu Rückwürfen zwingt – Fischer, die verzweifelt versuchen, von der Fischerei zu leben, während sie mit immer stärker zurückgehenden Fischbeständen konfrontiert sind. Unser Hauptziel muss sein, diese unerwünschten Beifänge zu verringern und dafür zu sorgen, dass es praktisch keine Rückwürfe mehr gibt, indem ein Rückwurfverbot aufgestellt und gleichzeitig Anreize geschaffen werden, um zu gewährleisten, dass sämtliche unerwünschten Beifänge angelandet werden müssen. Wie und wann wir das Stadium eines Verbots erreichen, sollte jedoch Sache aller Beteiligten sein, einschließlich der Kommission, der Regionalbeiräte, der Fischer, der Wissenschaftler, der nationalen Regierungen und NRO, und dies, wenn nötig, für jede Fischerei einzeln. Die negative Spirale des Mikromanagements muss vermieden werden, und die Gemeinsame Fischereipolitik muss von Grund auf geändert werden, da die Rückwürfe diese ernsthaft in Misskredit bringen. Das Problem der Rückwürfe zu lösen, würde allen Beteiligten zugute kommen, insbesondere den Fischern. Die Einführung von Verboten ist möglich, wie die Beispiele Norwegen und Island zeigen. Ich freue mich, wenn im Bericht unterstrichen wird, dass Fischer und andere Beteiligte die Verantwortung für eine Politik zur Abschaffung von Rückwürfen übernehmen und diese Politik mittragen sollen. Neue Wege zur Überwachung der Schiffe könnten genutzt werden wie elektronische Logbücher und Videoüberwachungsanlagen auf Fischereifahrzeugen, die in Kanada und Neuseeland versuchsweise angebracht wurden und sich als erfolgreich erwiesen haben. Der einzige Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung eines wie auch immer gearteten Rückwurfverbots wird über die Einbeziehung der Fischer in die Überwachung und Kontrolle gehen und vor allem über Gruppendruck zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Ich danke dem Berichterstatter für seine Zusammenarbeit und für diesen ausgewogenen Bericht, den ich dem Parlament empfehle."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, η απόρριψη ιχθύων στα ευρωπαϊκά ύδατα καταστρέφει πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους αλιευμάτων ετησίως, ιδίως κατά την ταυτόχρονη αλιεία πολλών ειδών. Παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας του ΟΗΕ, εκατομμύρια τόνοι ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ρίχνονται πάλι στο νερό κάθε χρόνο. Αυτό έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της μελλοντικής αλιείας και στην υγεία των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Η εν λόγω πρακτική είναι ανήθικη, αντιδεοντολογική και στερείται πλήρως βιωσιμότητας, ενώ αποτελεί ευθέως αποτέλεσμα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία τιμωρεί τους αλιείς για την εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, υποχρεώνοντάς τους έτσι να προβούν στην απόρριψή τους – αλιείς οι οποίοι πασχίζουν να κερδίσουν τα προς το ζην αντιμέτωποι με τη διαρκή μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων. Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η μείωση αυτών των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και η πρακτική εξάλειψη των απορρίψεων μέσω της απαγόρευσής τους, με την παροχή κινήτρων που να διασφαλίζουν ότι όλα τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πρέπει να εκφορτώνονται. Το πώς και το πότε, όμως, θα προχωρήσουμε σε αυτήν την απαγόρευση πρέπει να εξεταστεί από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ), των αλιέων, των εμπειρογνωμόνων, των εθνικών κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, ανά αλιευτικό τομέα αν χρειαστεί. Ο αρνητικός φαύλος κύκλος της μικροδιαχείρισης πρέπει να αποφευχθεί και η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να τροποποιηθεί δραστικά, καθώς το ζήτημα των απορρίψεων πλήττει σοβαρά την αξιοπιστία της. Η επίλυση του προβλήματος των απορρίψεων θα ωφελήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, κυρίως δε τους αλιείς. Όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, η εφαρμογή των απαγορεύσεων είναι εφικτή. Χαίρομαι διότι στην έκθεση δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι αλιείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναλάβουν μέρος της ευθύνης και του ελέγχου της πολιτικής για την εξάλειψη των απορρίψεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, όπως ηλεκτρονικά μητρώα και τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος στην περίμετρο των αλιευτικών σκαφών, μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικά στον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία με κάποιο βαθμό επιτυχίας. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί η εφαρμογή τυχόν απαγόρευσης των απορρίψεων είναι να συμμετάσχουν οι αλιείς στην παρακολούθηση και τον έλεγχο και, πάνω από όλα, να ασκηθεί πίεση μεταξύ ομοτίμων προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη συνεργασία του και γι’ αυτήν την ισορροπημένη έκθεση, την υπερψήφιση της οποίας συνιστώ στο Σώμα."@el10
"Señora Presidenta, el descarte o devolución al mar de pescado en aguas europeas destruye más de un millón de toneladas de pescado al año, sobre todo en pesquerías multiespecie. A escala mundial, según la FAO, se devuelven al mar todos los años millones de toneladas de capturas accesorias de pescado sin interés comercial. Eso tiene un efecto muy negativo en la economía de las pesquerías futuras y en la salud de los ecosistemas marinos. La práctica es amoral, poco ética y totalmente insostenible y es el resultado directo de la política pesquera común, que penaliza a los pescadores por el desembarque de capturas accesorias, obligándoles a deshacerse de ellas, pescadores que tratan desesperadamente de ganarse la vida mientras se enfrentan a un agotamiento cada vez mayor de las poblaciones de peces. Nuestro objetivo último ha de ser la reducción de esas capturas accesorias no deseadas y la eliminación virtual de los descartes mediante la prohibición de los mismos, introduciendo incentivos para asegurar el desembarque de todas las capturas accesorias no deseadas. Pero la cuestión de cómo y cuándo establecer esa prohibición tiene que ser una decisión de todas las partes implicadas, incluida la Comisión, los Consejos Consultivos Regionales (CCR), los pescadores, los expertos científicos, los gobiernos nacionales y las ONG, y pesquería por pesquería, si es necesario. Se tiene que evitar la espiral negativa de microgestión y la política pesquera común tiene que ser modificada en profundidad, porque el problema de los descartes supone para ella un grave descrédito. Resolver el problema de los descartes beneficia a todas las partes implicadas, sobre todo a los pescadores. Y se pueden imponer prohibiciones, como nos demuestra el ejemplo de Noruega e Islandia. Celebro que en el informe se diga que los pescadores y otras partes interesadas deben responsabilizarse y hacer suya cualquier política dirigida a eliminar los descartes. Podrían utilizarse nuevas formas de supervisión de los busques pesqueros, como los cuadernos diarios de pesca electrónicos y el uso de circuitos cerrados de televisión en el perímetro de los buques pesqueros, que ya se han probado en Canadá y Nueva Zelanda con cierto éxito. La única forma de conseguir que con el tiempo se lleguen a prohibir los descartes será implicando a los pescadores en la supervisión y el control y, sobre todo, con la presión de todos para garantizar la igualdad de condiciones para todos. Agradezco al ponente su colaboración y su equilibrado informe, y pido a esta Cámara que lo apoye."@es21
"Proua president, saagi vette tagasi laskmine või minemaviskamine Euroopa vetes rikub aastas üle miljoni tonni kalu, seda eriti mitme kalaliigiga püügipiirkonnas. FAO andmetel visatakse maailmas aastas merre tagasi miljoneid tonne soovimatuid kaaspüügina püütud kalu. Sellel on väga negatiivne mõju tulevaste kalapüügikohtade majandusele ja mere ökosüsteemide tervisele. Selline tegevus ei ole õige, see on ebaeetiline ja üldse mitte jätkusuutlik ning tuleneb otseselt ühisest kalanduspoliitikast, mis teeb kalurites süüdlased kaaspüügi püüdmisel ja sunnib neid seega saagi vette tagasi laskma. Ja need on ju kalurid, kes meeleheitlikult üritavad elatist teenida ja on samas silmitsi järjest vähenevate kalavarudega. Meie lõplikuks eesmärgiks peab olema sellise soovimatu kaaspüügi vähendamine ja vette tagasi laskmise peaaegu täielik elimineerimine keelustamise teel, määrates stiimulid, mis tagavad, et kõik soovimatu kaaspüük tuleb lossida. Aga kuidas ja millal me sellesse keelustamise punkti jõuame peaks olema kõigi kaasatud osanike otsustada, nende seas komisjoni, piirkondlike nõuandekomisjonide (RACid), kalurite, teadusekspertide, riikide valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide ning püügipiirkondade otsustada, kui vajalik. Negatiivset mikromajandamisspiraali tuleb vältida ja ühist kalanduspoliitikat peab põhjalikult muutma, kuna vette tagasi laskmise küsimus teeb sellele häbi. Vette tagasi laskmise küsimuse lahendamine on kasulik kõigile osapooltele, eriti kaluritele. Nagu Norra ja Islandi puhul näha, on keelu kehtestamine täiesti võimalik. Olen rõõmus, et raportis rõhutatakse, et kalurid ja teised osanikud peavad vette tagasi laskmise kõrvaldamiseks võtma vastutuse kõigi poliitikate puhul. Kasutada võib uusi kalalaevade seireviise, näiteks elektroonilisi logiraamatuid ja sisetelevisioonisüsteemi kalalaevade perimeetril, mida on mõningase eduga katsetatud Kanadas ja Uus-Meremaal. Ainus edukas võimalus vette tagasi laskmise keelu rakendamiseks on kaasata kalurid seire- ja kontrollitegevusse ja eelkõige konkurentsi teel, et tagada võrdsed võimalused. Ma tänan raportööri koostöö ja selle tasakaaluka raporti eest, mida millega ma ka teistel tutvuda soovitan."@et5
"Arvoisa puhemies, kalojen poisheittäminen tai pudottaminen mereen EU:n vesillä tuhoaa yli miljoona tonnia kalaa vuodessa, erityisesti monilajisessa kalastuksessa. Maailmanlaajuisesti FAO:n mukaan ei-toivottuja sivusaaliita heitetään miljoonia tonneja takaisin mereen joka vuosi. Tällä on hyvin kielteinen vaikutus tulevaan kalastustalouteen ja meren ekosysteemien terveyteen. Käytännössä ei välitetä moraalista. Toiminta epäeettistä ja täysin kestävän kehityksen periaatteiden vastaista ja suoraa seurausta yhteisestä kalastuspolitiikasta, joka kriminalisoi kalastajat sivusaaliiden pyydystämisestä, ja pakottaa heidät heittämään kalat pois – kalastajat, jotka yrittävät epätoivoisesti ansaita elantonsa kohdatessaan yhä heikompia kalakantoja. Perimmäisenä tavoitteenamme on oltava näiden ei-toivottujen sivusaaliiden vähentäminen ja varsinainen poisheittämisen poistaminen poisheittämiskiellon avulla ja kannustimilla, joilla taataan että kaikki ei-toivotut sivusaaliit puretaan aluksesta. Mutta sen, miten ja milloin pääsemme tähän kieltoon, pitäisi olla kaikkien mukana olevien sidosryhmien asia, mukaan lukien komission, alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien, kalastajien, tieteen asiantuntijoiden, kansallisten hallitusten ja kansalaisjärjestöjen ja tarvittaessa erikseen jokaisella kalastusalueella. Mikrotason hallinnointijärjestelmän kielteistä kierrettä on vältettävä, ja yhteinen kalastuspolitiikka on muutettava perusteellisesti, koska poisheittäminen pilaa vakavasti sen maineen. Poisheittämisongelman ratkaiseminen hyödyttää kaikkia tähän liittyviä toimijoita, erityisesti kalastajia. On mahdollista toteuttaa kielto, kuten Norjan ja Islannin esimerkit näyttävät meille. Olen tyytyväinen, että mietinnössä painotetaan, että kalastajien ja muiden sidosryhmien on otettava vastuu ja omistus liittyen mihin tahansa politiikkaan poisheittämisen poistamiseksi. Voitaisiin käyttää uusia tapoja kalastusalusten seuraamiseksi, esimerkiksi sähköisiä kalastuspäiväkirjoja ja videovalvontajärjestelmän käyttöä kalastusalusten suoja-alueella, mitä on kokeiltu jonkinlaisella menestyksellä Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Ainoa onnistunut tapa saada toteutettua mahdollinen poisheittämiskielto on kalastajien osallistuminen seurantaan ja valvontaan ja ennen kaikkea ryhmäpaineen avulla yhtäläisten toimintaedellytysten takaamiseksi. Kiitän esittelijää kaikesta yhteistyöstä ja tästä tasapainoisesta mietinnöstä, jota suosittelen parlamentille."@fi7
"Madame la Présidente, les rejets de poissons dans les eaux européennes détruisent plus d'un million de tonnes de poisson par an, en particulier dans les pêcheries plurispécifiques. À l'échelon mondial, selon la FAO, des millions de tonnes de prises accessoires sont rejetées dans la mer chaque année. Cette pratique a des effets très négatifs sur l'économie des futures pêcheries et sur la santé des écosystèmes marins. Contraire à la morale, à l'éthique et tout à fait insoutenable dans le temps, cette pratique résulte directement de la politique commune de la pêche, qui criminalise les pêcheurs débarquant des prises accessoires et les force ainsi à les rejeter – des pêcheurs qui essaient désespérément de gagner leur vie malgré l'épuisement croissant des stocks de poissons. Notre objectif final doit être la réduction des ces prises accessoires et la quasi-élimination des rejets par la mise en place d'une interdiction des rejets mais aussi d'incitations pour veiller au débarquement de toutes les prises accessoires. Pour déterminer comment et quand arriver à une telle interdiction, il faudra réunir toutes les parties prenantes, notamment la Commission, les Conseils consultatifs régionaux (CCR), les pêcheurs, les experts scientifiques, les gouvernements nationaux et les ONG, cela pêcherie par pêcherie si nécessaire. Il faut éviter la spirale négative de la microgestion et modifier radicalement la politique commune de la pêche, qui est gravement discréditée par le problème des rejets. La résolution de ce problème sera bénéfique pour tous les acteurs concernés, en particulier les pêcheurs. Il est possible de mettre en place de telles interdictions, comme l'ont démontré les exemples de la Norvège et de l'Islande. Je me félicite que le rapport souligne la nécessité pour les pêcheurs et les autres acteurs de prendre leurs responsabilités et l'initiative de politiques visant à éliminer les rejets. De nouveaux moyens de contrôle des bateaux de pêche pourraient être utilisés, par exemple les carnets de bord électroniques ou l'installation de caméras de télévision en circuit fermé à bord des navires, cette dernière solution étant testée avec un certain succès au Canada et en Nouvelle-Zélande. La seule façon efficace d'assurer la mise en œuvre de toute interdiction des rejets passe par l'implication des pêcheurs dans les mesures de surveillance et de contrôle et, surtout, par la pression à exercer par les pairs pour instaurer des conditions de concurrence égales. Je remercie le rapporteur pour sa coopération et pour ce rapport équilibré, que je recommande à l'assemblée."@fr8
"Elnök asszony, a halak visszadobása miatt több, mint egymillió tonna hal megy kárba évente Európában, különösen a vegyes halászterületeken, ahol több faj él. A FAO szerint a világon minden évben több millió tonna halat – járulékos fogást – dobnak a tengerbe. Ez nagyon káros a halászterületek jövőbeni gazdaságára és a tengeri ökoszisztémákra is. Az immorális, etikátlan és teljesen fenntarthatatlan gyakorlat közvetlen oka a közös halászati politika. A közös halászati politika tiltja a járulékos fogás partra hozását, így arra kényszeríti az egyre fogyó halpopulációk korában a megélhetésükért küzdő halászokat, hogy dobják vissza azt. Végső célunk csak a nemkívánatos járulékos fogás csökkentése és a visszadobás szinte teljes megszüntetése lehet. Utóbbit a visszadobás betiltásával és olyan ösztönzőkkel érhetjük el, amik biztosítják, hogy a járulékos fogást mindig partra hozzák. De azt, hogy hogyan és mikor jussunk el a betiltáshoz, az összes érdekeltnek együtt kell eldöntenie: a Bizottságnak, a regionális tanácsadó testületeknek, a halászoknak, a tudományos szakértőknek, a nemzeti kormányoknak és nem kormányzati szervezeteknek; halászterületenként egyesével, ha szükséges. A túlzottan részletes szabályozás csapdáját el kell kerülni és a közös halászati politikát alapvetően át kell alakítani, mivel a visszadobás ügye hiteltelenné teszi. A visszadobások problémájának megoldása minden érintett számára előnyös, főleg a halászoknak. Norvégia és Izland példája megmutatta, hogy a tiltás járható út. Örülök, hogy a jelentés azt hangsúlyozza, hogy halászoknak felelős módon kell viselkedniük , gazdaszemléletet kell mutatniuk a visszadobások megszüntetését célzó politikák terén. A halászhajókat új eszközökkel lehet figyelni, mint például elektronikus hajónaplókkal és zárt láncú televíziós kamerarendszerekkel, amiket részben sikerrel teszteltek Kanadában és Új-Zélandon. Egy jövőbeni visszadobási tilalom végrehajtásának egyetlen sikeres módja, ha bevonjuk a halászokat a megfigyelésbe és ellenőrzésbe, és főként az, ha egymásra nyomást gyakorolnak az azonos feltételek érdekében. A előadónek köszönöm az együttműködést és a kiegyensúlyozott jelentést, amit támogatok."@hu11
". Signora Presidente, il rigetto o lo scaricare il pescato nelle acque europee distrugge oltre un milione di tonnellate di pesce l’anno, in particolare nella pesca multispecifica. A livello globale, secondo la FAO, ogni anno vengono gettati in mare milioni di tonnellate di pesce della cattura accessoria. Ciò si ripercuote negativamente sull’economia della pesca futura e sulla salute degli ecosistemi marini. Tale pratica è amorale, priva di etica e del tutto non sostenibile ed è il risultato diretto della politica comune della pesca, che criminalizza i pescatori che sbarcano le catture accessorie, costringendoli pertanto al rigetto; pescatori che tentano disperatamente di costruirsi una vita mentre vengono posti di fronte a livelli sempre più scarsi di ittici. Il nostro obiettivo finale deve essere la riduzione di queste catture accessorie e l’eliminazione virtuale dei rigetti attraverso il divieto di tale pratica, con incentivi messi in atto al fine di garantire che tutta la cattura accessoria venga sbarcata. Ma in quale modo e quando arrivare a un divieto dovrebbe essere un problema per tutte le parti interessate, tra cui la Commissione, i consigli consultivi regionali (RAC), i pescatori, gli scienziati, i governi nazionali e le ONG, e riguardante ogni tipo di pesca. La spirale negativa della microgestione deve essere evitata e la politica comune della pesca necessita di modifiche sostanziali, in quanto la questione del rigetto ne dimostra la scarsa validità. La risoluzione del problema dei rigetti è positiva per tutte le parti interessate, in particolare per i pescatori e attuare i divieti è possibile, come ci dimostrano gli esempi della Norvegia e dell’Islanda. Sono lieta che la relazione sottolinei che i pescatori e le altre parti interessate debbano assumersi la responsabilità di qualsiasi politica volta a eliminare i rigetti e che la condividano. Potrebbero essere utilizzati nuovi metodi di sorveglianza dei pescherecci, quali i elettronici e l’impiego di CCTV sulle fiancate dei pescherecci, che sono stati sperimentati in Canada e Nuova Zelanda con un discreto successo. L’unico modo utile teso al raggiungimento dell’attuazione di ogni eventuale divieto di rigetto è il coinvolgimento dei pescatori nel monitoraggio e controllo e, soprattutto, la pressione tra pari che garantisce condizioni eque. Ringrazio il relatore per la sua cooperazione e per la relazione equilibrata, che raccomando a quest’Aula."@it12
"Ponia Pirmininke, žuvų išmetimas į jūrą arba sąvartynas Europos vandenyse sunaikina daugiau kaip milijoną tonų žuvies per metus, ypač daugiarūšėje žvejyboje. Pasauliniu mastu pagal MŽŪO nepageidaujamos žuvies priegaudos milijonai tonų išmetami atgal į jūrą kiekvienais metais. Tai daro labai neigiamą poveikį būsimos žuvininkystės ekonomikai ir jūrų ekosistemai. Praktika yra amorali, neetiška ir tiesiogiai kyla iš Bendrosios žuvininkystės politikos, kuri baudžia žvejus už prigaudos panaudojimą, tuo būdu priversdama ją išmesti į jūrą – žvejus, kurie iš nevilties bando užsidirbti pragyvenimui tuo metu, kai susiduria su nuolatiniu žuvų mažėjimu. Mūsų pagrindinis tikslas turi būti šios nepageidaujamos priegaudos mažinimas ir visiškas išmetamų išteklių į jūrą panaikinimas, nustatant skatinamąsias priemones užtikrinti, kad visa nepageidaujama priegauda būtų panaudota. Kaip ir kada prieisime prie šio draudimo klausimo turi būti visų dalyvaujančių suinteresuotų asmenų, įskaitant Komisiją, regionines patariamąsias tarybas (angl. ), žvejus, mokslinius ekspertus, valstybių narių vyriausybes ir NVO ir, jeigu būtina, atskirų žvejybų, klausimas. Neigiamo mikrovaldymo būtina vengti, o bendrąją žuvininkystės politiką būtina iš esmės keisti, nes išteklių išmetimo į jūrą klausimas ją rimtai diskredituoja. Išteklių išmetimo į jūrą problemos sprendimas yra naudingas visiems aptariamiems dalyviams, ypač žvejams. Galima įgyvendinti draudimus Norvegijos ir Islandijos pavyzdžiu. Esu patenkintas, kad pranešime pabrėžiama, kad žvejai ir kiti suinteresuoti asmenys turi prisiimti atsakomybę dėl išmetimo į jūrą praktikos panaikinimo. Galėtų būti naudojami nauji būdai stebėti žvejybos laivus, pvz., elektroniniai laivų žurnalai ir kompaktiškas kilnojamos uždaros televizijos sistemos (angl. ), kurie su tam tikru pasisekimu buvo išbandyti Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. Vienintelis sėkmingas būdas pasiekti bet kokio galimo draudimo išmesti į jūrą įgyvendinimą yra įtraukti į stebėseną žvejus ir daryti spaudimą kitiems, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės. Dėkoju už bendradarbiavimą ir už šį pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, zivju izmešanas vai izgāšanas dēļ Eiropas ūdeņos, jo īpaši jauktu sugu zivsaimniecībās iet bojā vairāk nekā miljons tonnu zivju gadā. Saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas sniegto informāciju visā pasaulē katru gadu jūrā tiek izgāztas miljoniem tonnu nevēlamas piezvejas. Šādai rīcībai ir ļoti negatīva ietekme uz nākotnes zivsaimniecības ekonomiku un jūras ekosistēmām. Šāda prakse ir amorāla, neētiska un pilnīgi nepiemērota, un ir tiešās sekas Kopējai zivsaimniecības politikai, kas par piezveju nosaka kriminālatbildības piemērošanu zvejniekiem, kuri izmisīgi cenšas nopelnīt sev iztiku, saskaroties ar arvien sarūkošajiem zivju krājumiem, un tādējādi piespiež viņus izgāzt zivis atpakaļ jūrā. Mūsu galvenais mērķis ir šīs nevēlamās piezvejas apjomu samazināšana un faktiska izmetumu izskaušana, piemērojot izmetumu aizliegumu un stimulus, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek pārtraukta nevēlamā piezveja. Bet jautājums par to, kādā veidā un kad mēs nonāksim pie šā aizlieguma, būtu jārisina visām iesaistītajām pusēm, tostarp, Komisijai, reģionālajām konsultatīvajām padomēm (RKP), zvejniekiem, zinātniskajiem ekspertiem, dalībvalstu valdībām un nevalstiskajām organizācijām, un katrai zivsaimniecībai atsevišķi, ja nepieciešams. Ir jāizvairās no negatīvās sīki izstrādāto noteikumu spirāles, un pilnībā ir jāmaina Kopējā zivsaimniecības politika tādēļ, ka izmetumu jautājuma dēļ tā ir nopietni apdraudēta. Izmetumu problēmas atrisināšana labvēlīgi ietekmēs visas iesaistītās puses, jo īpaši zvejniekus. Kā rāda Norvēģijas un Islandes piemēri, aizliegumus ir iespējams piemērot. Es esmu iepriecināts par to, ka ziņojumā ir uzsvērts, ka zvejniekiem un citām ieinteresētajām pusēm ir jāuzņemas atbildība un jāpiedalās jebkuras izmetumu izskaušanas politikas īstenošanā. Var tikt izmantotas jaunas zvejas kuģu uzraudzības metodes, piemēram, elektroniskie reģistrācijas žurnāli un videonovērošanas kameras zvejas kuģu perimetrā, kas ar zināmiem panākumiem jau ir izmēģinātas Kanādā un Jaunzēlandē. Vienīgais veids, kā veiksmīgi panākt izmetumu aizliegumu, ir iesaistīt zvejniekus uzraudzībā un kontrolē un, kas ir visbūtiskāk, izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu visiem vienādus spēles noteikumus. Es vēlos pateikties referentam par sadarbību un šo līdzsvaroto ziņojumu, par kuru es sniedzu komentārus Parlamentam."@lv13
"Madam President, the discarding or dumping of fish in European waters destroys over a million tonnes of fish a year, particularly in multi-species fisheries. Globally, according to the FAO, millions of tonnes of unwanted fish by-catch are thrown back into the sea each year. This has a very negative effect on the economy of future fisheries and on the health of marine ecosystems. The practice is amoral, unethical and completely unsustainable and results directly from the Common Fisheries Policy, which criminalises fishermen for landing by-catch, thereby forcing them to discard – fishermen who are desperately trying to make a living while faced with ever-depleting levels of fish stocks. Our ultimate aim has to be the reduction of these unwanted by-catches and the virtual elimination of discards through a discard ban, with incentives in place to ensure that all unwanted by-catch must be landed. But how and when we get to this point of a ban should be a matter for all stakeholders involved, including the Commission, the regional advisory councils (RACs), the fishermen, the scientific experts, the national governments and NGOs, and fishery by fishery if necessary. The negative micro-management spiral has to be avoided and the common fisheries policy needs to be fundamentally altered, as the discard issue seriously discredits it. Solving the problem of discards is beneficial for all actors concerned, particularly the fishermen. It is possible to implement bans, as the examples of Norway and Iceland show us. I am pleased that the report emphasises that fishermen and other stakeholders need to take responsibility and ownership concerning any policy to eliminate discards. New ways to monitor fishing vessels could be used, such as electronic logbooks and the use of CCTV on the perimeter of fishing vessels, which has been piloted in Canada and New Zealand with some success. The only successful way to achieve implementation of any eventual discard ban will be through the involvement of the fishermen in monitoring and controlling and, above all, by peer pressure to ensure a level playing field. I thank the rapporteur for all his cooperation and this balanced report, which I commend to the House."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het teruggooien of dumpen van vis in Europese wateren vernietigt meer dan een miljoen ton vis per jaar, in het bijzonder bij de multispeciesvisserij. Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Voedsel- en Landbouworgansatie van de Verenigde Naties) worden elk jaar mondiaal miljoenen tonnen ongewenste visbijvangsten in zee teruggegooid. Dit heeft een zeer negatief effect op de economie van de visserij in de toekomst en op de gezondheid van de mariene ecosystemen. Deze praktijk is amoreel, onethisch en geheel onverdedigbaar en is een direct gevolg van het gemeenschappelijk visserijbeleid, dat vissers criminaliseert voor het aanlanden van bijvangst en hen daarmee dwingt tot teruggooien – vissers die wanhopig proberen de kost te verdienen terwijl ze worden geconfronteerd met steeds verder teruglopende visbestanden. Ons uiteindelijke doel moet zijn de vermindering van deze ongewenste bijvangsten en de feitelijke uitbanning van teruggooi via een teruggooiverbod, met stimuleringsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle ongewenste bijvangst moet worden aangeland. Maar hoe en wanneer we dit punt van een verbod bereiken moet een zaak zijn voor alle betrokken belanghebbenden waaronder de Commissie, de regionale adviesraden (RACs), de vissers, de wetenschappelijke experts, de nationale regeringen en de NGO’s, en zo nodig per visserijtak. De negatieve spiraal van microbeheer moet worden vermeden en het gemeenschappelijk visserijbeleid moet fundamenteel worden veranderd, omdat de kwestie van de terugggooi het ernstig in opspraak brengt. Het oplossen van het teruggooiprobleem is heilzaam voor alle betrokken actoren, in het bijzonder de vissers. Het is mogelijk verboden ten uitvoer te leggen zoals de voorbeelden van Noorwegen en IJsland ons laten zien. Ik ben blij dat het verslag benadrukt dat vissers en andere belanghebbenden de verantwoordelijkheid moeten nemen voor en bezit moeten nemen van ieder beleid tot het uitbannen van de teruggooi. Er zouden nieuwe manieren om vissersvaartuigen te controleren kunnen worden gebruikt, zoals elektronische logboeken en het gebruik van gesloten televisie-circuits op de rand van de vissersvaartuigen, wat al met enig succes in Canada en Nieuw-Zeeland is beproefd. De enige succesvolle manier om uiteindelijk een teruggooiverbod tot stand te brengen zal zijn via het betrekken van de vissers bij het monitoren en controleren en, bovenal, door middel van groepsdruk om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden. Ik dank de rapporteur voor al zijn samenwerking en zijn evenwichtig verslag, dat ik bij het Huis aanbeveel."@nl3
"Pani przewodnicząca! Odrzucanie, czy też wyrzucanie ryb do europejskich akwenów przyczynia się do niszczenia ponad miliona ton ryb rocznie, w szczególności w połowach wielogatunkowych. W skali światowej, na podstawie danych FAO, miliony ton niepożądanych przyłowów ryb rocznie są wyrzucane z powrotem do morza. Ma to bardzo negatywny wpływ na gospodarkę przyszłych połowów oraz na stan ekosystemów morskich. Przedmiotowa praktyka jest niemoralna, nieetyczna i całkowicie sprzeczna z zasadą trwałości, ponadto ma swoje źródło bezpośrednio we wspólnej polityce rybołówstwa, która karze rybaków za wyładunek przyłowów, a zatem zmusza ich do odrzutów - podczas gdy rybacy z trudem próbują utrzymać się w warunkach stale malejących zasobów morskich. Naszym ostatecznym celem musi być ograniczenie tych niepożądanych przyłowów i faktyczna eliminacja odrzutów w drodze zakazu odrzutów, wraz z wprowadzeniem zachęt gwarantujących, że wszystkie niepożądane przyłowy są wyładowywane. Lecz to, w jaki sposób i kiedy osiągniemy ten etap, powinno być kwestią angażującą wszystkie zainteresowane strony, w tym Komisję, regionalne komitety doradcze, rybaków, ekspertów naukowych, rządy krajowe i organizacje pozarządowe, jak również w razie konieczności poszczególne rodzaje rybołówstwa. Należy uniknąć negatywnej spirali mikrozarządzania oraz powinno się radykalnie zmienić wspólną politykę rybołówstwa, ponieważ problem odrzutów ją poważnie dyskredytuje. Rozwiązanie problemu odrzutów jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza dla rybaków. Możliwe jest wprowadzenie zakazów, co możemy zaobserwować na przykładzie Norwegii i Islandii. Cieszę się, że w sprawozdaniu podkreślono, iż rybacy i inne podmioty muszą wziąć odpowiedzialność za jakiekolwiek działania na rzecz zmniejszenia odrzutów i je przyswoić. Można by zastosować nowe metody monitorowania statków rybackich, jak na przykład elektroniczne dzienniki oraz telewizja przemysłowa na pokładzie statków rybackich, które to metody zostały wypróbowane w Kanadzie i Nowej Zelandii i przyniosły pewne efekty. Jedynym skutecznym sposobem wdrożenia ewentualnego zakazu odrzutów jest zaangażowanie rybaków w monitorowanie i kontrolowanie, a także przede wszystkim presja środowiska mająca na celu zapewnienie równych warunków działalności. Dziękuję sprawozdawcy za współpracę oraz za sporządzenie wyważonego sprawozdania, które polecam Izbie."@pl16
"Senhor Presidente, a devolução ou a descarga de peixe nas águas europeias destrói mais de um milhão de toneladas de peixe por ano, em especial em pescarias multiespécies. Globalmente, de acordo com a FAO, milhões de toneladas de capturas indesejadas são atiradas ao mar todos os anos. Esta prática tem um efeito extremamente negativo na economia das futuras pescarias e na saúde dos ecossistemas marinhos. É uma prática amoral, destituída de ética e completamente insustentável e resulta directamente da Política Comum das Pescas, que penaliza os pescadores por desembarcarem capturas acessórias, forçando-os portanto a devolver o peixe ao mar – os pescadores que tentam desesperadamente ganhar a vida ao mesmo tempo que enfrentam uma constante destruição dos recursos haliêuticos. O nosso objectivo último tem de ser a redução destas capturas acessórias indesejadas e o fim da prática das devoluções através de uma proibição das mesmas, criando incentivos para assegurar a obrigatoriedade de desembarcar todas as capturas acessórias indesejadas. Mas como e quando chegamos a este nível de proibição deverá ser um assunto para todos os interessados, incluindo a Comissão, os conselhos consultivos regionais (CCR), os pescadores, os cientistas, os governos nacionais e ONG, e pescaria a pescaria se preciso for. A espiral negativa da microgestão tem de ser evitada e a Política Comum das Pescas precisa de ser alterada na sua essência, uma vez que a questão das devoluções a desacredita gravemente. A solução do problema das devoluções é benéfica para todos os actores em questão, especialmente os pescadores. Os exemplos da Noruega e Islândia mostram-nos que é possível implementar proibições. Regozijo-me pelo facto de o relatório frisar que os pescadores e outros interessados precisam de assumir as suas responsabilidades e respeitar a política destinada a eliminar as devoluções. Podemos aplicar novos métodos de vigilância e controlo dos navios de pesca, tais como os diários de pesca electrónico e o uso de circuitos fechados de televisão a bordo dos navios, métodos que foram experimentados no Canadá e na Nova Zelândia com algum sucesso. A única maneira de se implementar com sucesso qualquer proibição das devoluções será envolvendo os pescadores na vigilância e controlo e, acima de tudo, exercendo uma pressão de grupo para assegurar uma situação de igualdade. Agradeço ao relator toda a sua colaboração assim como este relatório equilibrado, que recomendo a esta Assembleia."@pt17
"Madam President, the discarding or dumping of fish in European waters destroys over a million tonnes of fish a year, particularly in multi-species fisheries. Globally, according to the FAO, millions of tonnes of unwanted fish by-catch are thrown back into the sea each year. This has a very negative effect on the economy of future fisheries and on the health of marine ecosystems. The practice is amoral, unethical and completely unsustainable and results directly from the Common Fisheries Policy, which criminalises fishermen for landing by-catch, thereby forcing them to discard – fishermen who are desperately trying to make a living while faced with ever-depleting levels of fish stocks. Our ultimate aim has to be the reduction of these unwanted by-catches and the virtual elimination of discards through a discard ban, with incentives in place to ensure that all unwanted by-catch must be landed. But how and when we get to this point of a ban should be a matter for all stakeholders involved, including the Commission, the regional advisory councils (RACs), the fishermen, the scientific experts, the national governments and NGOs, and fishery by fishery if necessary. The negative micro-management spiral has to be avoided and the common fisheries policy needs to be fundamentally altered, as the discard issue seriously discredits it. Solving the problem of discards is beneficial for all actors concerned, particularly the fishermen. It is possible to implement bans, as the examples of Norway and Iceland show us. I am pleased that the report emphasises that fishermen and other stakeholders need to take responsibility and ownership concerning any policy to eliminate discards. New ways to monitor fishing vessels could be used, such as electronic logbooks and the use of CCTV on the perimeter of fishing vessels, which has been piloted in Canada and New Zealand with some success. The only successful way to achieve implementation of any eventual discard ban will be through the involvement of the fishermen in monitoring and controlling and, above all, by peer pressure to ensure a level playing field. I thank the rapporteur for all his cooperation and this balanced report, which I commend to the House."@ro18
"Pani predsedajúca, odhadzovaním alebo vyhadzovaním rýb do európskych vôd sa zahubí vyše jeden milión ton rýb ročne, predovšetkým v rybárskych oblastiach s viacerými druhmi rýb. Celosvetovo sa podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vyhodia každoročne naspäť do mora milióny ton neželaných vedľajších úlovkov. Táto skutočnosť má veľmi negatívny vplyv na hospodárenie budúcich rybných hospodárstiev a na zdravie morských ekosystémov. Ide o nemorálne, neetické a absolútne neudržateľné praktiky, ktoré sú priamo zapríčinené spoločnou politikou rybného hospodárstva, ktorá trestá rybárov za vyloženie vedľajšieho úlovku, čím ich v podstate núti ho odhadzovať – tých rybárov, ktorí sa zúfalo snažia zarobiť si na živobytie, pričom musia čeliť neustále sa zmenšujúcim zásobám populácie rýb. Našim konečným cieľom musí byť zníženie týchto neželaných vedľajších úlovkov a faktické odstránenie odhadzovania prostredníctvom zákazu odhadzovania, spoločne so stimulmi, ktoré zaručia, že všetok neželaný vedľajší úlovok sa bude musieť vyložiť. Ale ako a kedy sa dopracujeme k takému zákazu, by malo byť otázkou pre všetky zainteresované strany vrátane Komisie, regionálnych poradných rád, rybárov, vedeckých odborníkov, národných vlád a mimovládnych organizácií, a ak to bude potrebné, tak aj každého jednotlivého rybného hospodárstva. Je potrebné vyhnúť sa negatívnej špirále mikroriadenia a zásadne pozmeniť politiku rybného hospodárstva, keďže ju otázka odhadzovania vážne spochybňuje. Vyriešenie problému s odhadzovaním je prospešné pre všetky zainteresované strany, predovšetkým pre rybárov. Príklady Nórska a Írska nám ukazujú, že je možné zaviesť zákazy. Som veľmi potešená, že sa v správe zdôrazňuje, že rybári a ďalšie zainteresované strany potrebujú prijať záväzok a zodpovednosť za politiku vedúcu k odstráneniu odhadzovania. Môžu sa pritom použiť nové spôsoby monitorovania rybárskych lodí, ako napríklad elektronický lodný denník a použitie priemyselných kamier na obvode rybárskych lodí, ktoré ako prvé zaviedli Kanada a Nový Zéland Jediný spôsob, ako úspešne dosiahnuť realizáciu akéhokoľvek prípadného zákazu odhadzovania, bude viesť od zaangažovania rybárov po monitorovanie a reguláciu, a predovšetkým cez stabilný tlak na zabezpečenie spravodlivých podmienok pre všetkých. Ďakujem spravodajcovi za spoluprácu a za túto objektívnu správu, ktorú odporúčam do pozornosti Parlamentu."@sk19
"Gospa predsednica, z zavržki ali odmetavanjem rib v evropske vode se uniči več kot milijon ton rib na leto, zlasti v mešanem ribištvu. Po podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo se po svetu vsako leto na milijone ton neželenega prilova vrže nazaj v morje. To zelo negativno vpliva na gospodarstvo ribištva prihodnosti in na zdravje morskih ekosistemov. Praksa je nemoralna, neetična in popolnoma netrajnostna ter je neposredna posledica skupne ribiške politike, ki kazensko preganja ribiče zaradi iztovarjanja prilova, zato so prisiljeni v zavržke – to so ribiči, ki se zelo trudijo za preživetje, medtem ko se soočajo s škodljivimi ravnmi staleža rib. Naš končni cilj mora biti zmanjšanje tega neželenega prilova in dejanska odprava zavržkov s prepovedjo zavržka, da se z uvedbo spodbud zagotovi iztovarjanje vsega neželenega prilova. Vendar mora to, kako in kdaj se bo prepoved uvedla, zadevati vse vključene zainteresirane strani, vključno s Komisijo, regionalnimi svetovalnimi sveti, ribiči, znanstveniki, nacionalnimi vladami in nevladnimi organizacijami ter po potrebi posameznim ribištvom. Krogu mikroupravljanja se je treba izogibati, medtem ko je treba skupno ribiško politiko bistveno spremeniti, ker jo vprašanje zavržka resno razveljavlja. Rešitev težave zavržka je koristna za vse zadevne udeležence, zlasti za ribiče. Obstaja možnost uvedbe prepovedi, kot navajajo primeri Norveške in Islandije. Vesela sem poudarka v poročilu, da morajo ribiči in druge zainteresirane strani prevzeti odgovornost in lastništvo, ki zadeva vsako politiko, da se odpravijo zavržki. Uporabijo se lahko novi načini za spremljanje ribolovnih plovil, kot so elektronski ladijski dnevniki in uporaba televizije zaprtega kroga na ribolovnih plovilih, ki so se uspešno uvedli v Kanadi in na Novi Zelandiji. Edini uspešni način za doseganje izvajanja morebitne prepovedi zavržka bo omogočen s sodelovanjem ribičev pri spremljanju in nadziranju ter predvsem z medsebojnim pritiskom za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo sodelovanje in uravnoteženo poročilo, ki ga priporočam Parlamentu."@sl20
"Fru talman! Bruket att kasta eller dumpa fisk överbord i EU:s vatten förstör mer än en miljon ton fisk per år, särskilt vid fiske som omfattar flera arter. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) kastas miljoner ton oönskade bifångster av fisk tillbaka i havet årligen. Detta har en mycket negativ inverkan på ekonomin för framtida fisken och på hälsan i de marina ekosystemen. Detta bruk är omoraliskt, oetiskt och fullständigt ohållbart och är ett direkt resultat av den gemensamma fiskeripolitiken, som kriminaliserar fiskare som landar bifångster och därmed tvingar dem att kasta fångsten överbord – fiskare som desperat försöker försörja sig samtidigt som fiskbestånden ständigt minskar. Vårt yttersta mål måste vara att minska dessa oönskade bifångster och att sätta stopp för att fångst kastas överbord, genom att införa ett förbud, tillsammans med incitament för att se till att alla oönskade bifångster ska landas. Men hur och när vi ska nå fram till ett sådant förbud måste diskuteras av alla berörda intressenter, däribland kommissionen, regionala rådgivande nämnder, fiskare, forskare, nationella regeringar och icke-statliga organisationer, för varje enskild fiskeverksamhet vid behov. Den onda mikroförvaltningscirkeln måste undvikas och den gemensamma fiskeripolitiken måste förändras i grunden, eftersom den bringas i vanrykte av att fångst kastas överbord. En lösning på problemet med fångst som kastas överbord gynnar alla berörda parter, särskilt yrkesfiskarna. Det är omöjligt att införa förbud, vilket vi kan se av exemplen med Norge och Island. Det gläder mig att man i betänkandet betonar att fiskare och andra intressenter måste ta sitt ansvar när det gäller insatser för att undanröja bruket att kasta fångst överbord. Det skulle gå att använda nya metoder för att övervaka fiskefartyg, till exempel elektroniska loggböcker eller användning av övervakningskameror (CCTV) på fiskefartygen, något som har prövats med viss framgång i Kanada och Nya Zeeland. Den enda möjligheten att framgångsrikt införa ett förbud mot att kasta fångst överbord är att involvera yrkesfiskarna i övervakningen och kontrollen och framför allt genom grupptryck för att skapa rättvisa villkor. Jag tackar föredraganden för hans samarbete och för detta balanserade betänkande, som jag rekommenderar till parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21
"RAC"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph