Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.22.3-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I agree with Ms Hall when she points out in her report that energy efficiency is the most cost-effective and immediately available tool in the battle to cap greenhouse gas emissions. Yes, the Commission is right when it states in its action plan on energy efficiency that, more than anything, political will and engagement at national, regional and local level are necessary if the objectives here are to be achieved. The whole report has been rightly critical of both the Commission and Member States for not doing more to implement existing energy-efficiency legislation. This pressure has resulted in the Commissioner augmenting his staff in the area of energy efficiency and, I understand, setting up a special unit to follow up on the energy efficiency plan, underscoring the priority the Commission is finally giving to energy efficiency in order to contribute to a reduction of our CO2 emissions and to help tackle the critical issue of climate change. However, Parliament’s report shows that progress on Member States submitting their national energy efficiency plans is still lamentably slow and I would ask the Commission to continue to put pressure on them. Even in Bali, Europe was criticised for not giving enough emphasis to the area of energy efficiency and our efforts to reduce our CO2 emissions. We need a mixture of legislative and market-based responses. For instance, if all EU lighting switched to new technologies, there would be massive savings on energy. Fifty million barrels of oil would be saved and CO2 emissions would be reduced by 28 million tonnes per annum. We await the revision of the Energy Efficiency Labelling Directive from the Commission this year, as the current A to G scheme for household appliances allows no further room for increased energy efficiency and, while very clear and consumer friendly, it is now creating marketing problems for genuinely more efficient products as it has reached its limit. Many appliances are classed as A+ or A++, categories that do not even exist. On the other hand, there are currently 188 million household appliances in the EU that are over 10 years old and are frighteningly inefficient. I thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, souhlasím s paní Hallovou, když ve své zprávě upozorňuje na to, že energetická účinnost je nejrentabilnější a okamžitě dostupný nástroj v boji proti emisím skleníkových plynů. Ano, Komise má pravdu, když ve svém akčním plánu pro energetickou účinnost prohlašuje, že chceme-li v této oblasti dosáhnout závazků, nejdůležitější ze všeho je politická vůle a jednání na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Celá zpráva je oprávněně kritická jak vůči Komisi, tak vůči členským státům za to, že se více nesnaží o provádění stávajících právních předpisů ohledně energetické účinnosti. Důsledkem tohoto tlaku je, že komisař rozmnožil svůj personál na poli energetické účinnosti a ustavil zvláštní jednotku, která se má podrobněji zabývat akčním plánem pro energetickou účinnost s důrazem na to, že Komise konečně bere energetickou účinnost jako prioritu, aby přispěla ke snížení našich emisí CO a pomohla zvládnout kritický problém změny klimatu. Nicméně zpráva Parlamentu ukazuje, že členských států, které předkládají své vnitrostátní plány pro energetickou účinnost, přibývá stále žalostně pomalu, proto bych ráda požádala Komisi, aby na ně dále vyvíjela tlak. Také na Bali byla Evropa kritizována za to, že nevěnuje dostatečnou pozornost oblasti energetické účinnosti a snaze snížit emise CO . Potřebujeme směs legislativních a tržně orientovaných ohlasů. Například kdyby veškeré osvětlení v EU přešlo na nové technologie, výrazně by se uspořila energie. Ušetřilo by se padesát milionů barelů nafty a snížily by se emise CO o 28 milionů tun za rok. Letos očekáváme od Komise přepracování směrnice o označování energetické účinnosti, protože současné označování domácích spotřebičů od A do G neposkytuje další prostor pro zvýšení energetické účinnosti; přestože je velmi jasné a příznivé pro spotřebitele, způsobuje nyní marketingové problémy výrobkům, které jsou skutečně energeticky účinnější, protože dosáhly horní hranice. Mnohé přístroje jsou klasifikovány A+ nebo A++, což jsou kategorie, které ani neexistují. Na druhou stranu je v současnosti v EU více než 188 milionů domácích spotřebičů starších deseti let a jsou hrozivě energeticky neúčinné. Děkuji paní Hallové za její obsáhlou zprávu a doporučuji ji kolegům."@cs1
"Hr. formand! Jeg er enig med fr. Hall, når hun i sin betænkning påpeger, at energieffektivitet er det mest økonomiske og umiddelbart tilgængelige redskab i kampen for at lægge loft over udledningerne af drivhusgasser. Ja, Kommissionen har ret, når den siger i sin handlingsplan om energieffektivitet, at det mere end noget andet er nødvendigt med politisk vilje og engagement på nationalt, regionalt og lokalt plan, hvis disse mål skal nås. Hele betænkningen har med rette været kritisk, over for både Kommissionen og medlemsstaterne, fordi de ikke har gjort mere for at gennemføre den eksisterende lovgivning om energieffektivitet. Dette pres har ført til, at kommissæren har forøget sin stab på området energieffektivitet, og jeg forstår, at han nu etablerer en særlig enhed, der skal følge op på energieffektivitetsplanen, hvilket understreger den prioritet, som Kommissionen endelig giver dette område for at bidrage til en reduktion af vores CO2-udledning og til at tackle det kritiske spørgsmål om klimaforandringer. Men Parlamentets betænkning viser, at fremskridt med hensyn til medlemsstaternes forelæggelse af deres nationale energieffektivitetsplaner stadig er beklageligt langsomt, og jeg vil anmode Kommissionen om at fortsætte med at lægge pres på dem. Selv på Bali blev Europa kritiseret for ikke at lægge nok vægt på området energieffektivitet og for vores bestræbelser på at reducere CO2-udledningen. Vi behøver en blanding af lovgivningsmæssige og markedsbaserede reaktioner. Hvis al EU-belysning gik over til ny teknologi f.eks. kunne der ske omfattende energibesparelser. Man kunne spare 50 millioner tønder olie, og CO2-udledningerne kunne reduceres med 28 millioner t pr. år. Vi venter på revisionen af direktivet om energimærkning fra Kommissionen i år, da den nuværende ordning, der går fra A til G for husholdningsapparater ikke giver plads til øget energieffektivitet, og selv om den helt klart er forbrugervenlig, skaber den nu et markedsføringsproblem for produkter, der virkelig er mere energieffektive, da den har nået sin grænse. Mange apparater klassificeres som A+ eller A++, kategorier, som faktisk ikke eksisterer. På den anden side findes der i øjeblikket 180 millioner husholdningsapparater i EU, som er over 10 år gamle og frygtelig ineffektive. Jeg takker fr. Hall for hendes grundige betænkning og anbefaler den til kollegerne."@da2
"Herr Präsident! Ich stimme Frau Hall zu, die in ihrem Bericht unterstreicht, dass der effizientere Energieeinsatz das am unmittelbarsten wirkende und kostengünstigste Instrument für die Senkung der Kohlenstoffemissionen ist. Zugegebenermaßen hat die Kommission Recht mit ihrer Aussage im Aktionsplan für Energieeffizienz, zur Erreichung der Ziele bedürfe es vor allem des politischen Willens und Engagements auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Der gesamte Bericht schlägt zu Recht gegenüber der Kommission und den Mitgliedstaaten einen kritischen Ton an, weil sie nicht größere Anstrengungen unternehmen, um bestehende Gesetze zum effizienten Einsatz von Energie umzusetzen. Dieser Druck hat dazu geführt, dass der Kommissar seinen Mitarbeiterstab im Bereich Energieeffizienz aufgestockt und meines Wissen ein Sonderreferat zur Nachverfolgung der Umsetzung des Energieeffizienzplans eingerichtet hat, was den Stellenwert unterstreicht, den die Kommission endlich der Energieeffizienz zuschreibt, um zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes in der EU beizutragen und das schwerwiegende Problem der Klimaveränderung zu lösen. Der Bericht des Parlaments verdeutlicht jedoch, dass das Tempo bei der Vorlage der einzelstaatlichen Energieeffizienz-Aktionspläne leider weiterhin gering ist. Darum fordere ich die Kommission auf, weiter Druck auf die betreffenden Länder auszuüben. Selbst in Bali wurde die Europäische Union für die mangelnde Schwerpunktsetzung im Bereich der Energieeffizienz und ihre geringen Bemühungen zum Abbau von Kohlendioxidemissionen kritisiert. Wir brauchen eine Mischung aus legislativen und marktbasierten Antworten. Wenn man beispielsweise die gesamte Lichttechnik in der EU auf neue Technologien umstellen würde, könnten beachtliche Energieeinsparungen erzielt werden. Fünfzig Millionen Barrel Öl würden so eingespart und der CO2-Ausstoß um 28 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden. Wir erwarten in diesem Jahr eine Revision der Richtlinie über die Energieetikettierung durch die Kommission, da die gegenwärtig verwendete Skala von A bis G für Haushaltsgeräte keinen weiteren Raum für erhöhte Energieeffizienz lässt. Und obwohl das Modell sehr klar und verbraucherfreundlich gestaltet ist, entstehen jetzt Vermarktungsprobleme für deutlich effizientere Produkte, weil es seine Grenzen erreicht hat. Viele Geräte werden als A+ oder A++ eingestuft – Kategorien, die es eigentlich nicht gibt. Andererseits gibt es gegenwärtig 188 Millionen Haushaltsgeräte in der EU, die über 10 Jahre alt und furchtbar ineffizient sind. Ich danke Frau Hall für ihren umfassenden Bericht, den ich meinen Kolleginnen und Kollegen gern empfehle."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την επισήμανση στην έκθεση της κ. Hall, ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το πιο οικονομικά αποδοτικό και άμεσα διαθέσιμο μέσο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πράγματι, η Επιτροπή έχει δίκιο να υποστηρίζει στο σχέδιο δράσης της για την ενεργειακή απόδοση ότι, πάνω από όλα, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, απαιτούνται πολιτική βούληση και δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ολόκληρη η έκθεση είναι ορθώς επικριτική τόσο έναντι της Επιτροπής όσο και έναντι των κρατών μελών, διότι δεν καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση. Αυτή η πίεση ώθησε τον Επίτροπο να αυξήσει το προσωπικό του στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και, εξ όσων γνωρίζω, να δημιουργήσει μια ειδική μονάδα για την παρακολούθηση του σχεδίου για την ενεργειακή απόδοση, υπογραμμίζοντας έτσι ότι η Επιτροπή δίνει επιτέλους προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση ως μέσο που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, η έκθεση του Κοινοβουλίου καταδεικνύει ότι η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά την υποβολή των εθνικών τους σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση παραμένει απελπιστικά αργή, και γι’ αυτό καλώ την Επιτροπή να συνεχίσει να τους ασκεί πιέσεις. Ακόμη και στο Μπαλί, η Ευρώπη δέχθηκε κριτική επειδή δεν δίνει αρκετή έμφαση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και στις δικές μας προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών CO2. Χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό νομοθετικών μέτρων και μέτρων που στηρίζονται στην αγορά. Για παράδειγμα, αν όλος ο τομέας του φωτισμού στην ΕΕ στρεφόταν σε νέες τεχνολογίες, θα εξασφαλίζονταν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Θα εξοικονομούνταν πενήντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και οι εκπομπές CO2 θα μειώνονταν κατά 28 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Αναμένουμε εφέτος από την Επιτροπή την αναθεώρηση της οδηγίας για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, καθόσον το τρέχον σύστημα της κλίμακας «A έως G» για τις οικιακές συσκευές δεν προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και, ενώ είναι πολύ σαφές και φιλικό προς τον καταναλωτή, δημιουργεί πλέον προβλήματα ως προς τη διάθεση στην αγορά πραγματικά πιο αποδοτικών προϊόντων, δεδομένου ότι έχει φτάσει στα όριά του. Πολλές συσκευές λαμβάνουν σήμανση A+ ή A++, κατηγορίες που δεν υφίστανται καν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σήμερα 188 εκατομμύρια οικιακές συσκευές στην ΕΕ οι οποίες έχουν ηλικία άνω των 10 ετών και είναι τρομακτικά ενεργοβόρες. Ευχαριστώ την κ. Hall για την εμπεριστατωμένη έκθεσή της και συνιστώ στους συναδέλφους να την υπερψηφίσουν."@el10
"Señor Presidente, estoy de acuerdo con la señora Hall cuando dice en su informe que la eficiencia energética es el instrumento más rentable e inmediatamente disponible en la lucha para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión tiene razón cuando dice en su plan de acción para la eficiencia energética que, más que nada, se necesita voluntad política y compromiso a escala nacional, regional y local para conseguir los objetivos establecidos. A lo largo del informe se vierten críticas justificadas contra la Comisión y los Estados miembros por no hacer más para aplicar la legislación vigente en materia de eficiencia energética. Esta presión ha llevado al Comisario a ampliar la plantilla que trabaja en el ámbito de la eficiencia energética y, según tengo entendido, ha creado una unidad especial para el seguimiento del plan de eficiencia energética, lo cual demuestra la prioridad que la Comisión está dando por fin a la eficiencia energética para contribuir a reducir nuestras emisiones de CO2 y para ayudar a abordar el grave problema del cambio climático. Ahora bien, el informe del Parlamento Europeo demuestra que los planes nacionales para la eficiencia energética que los Estados miembros tienen que presentar siguen progresando a un ritmo lamentablemente lento y yo quiero pedir a la Comisión que no deje de presionarles. Hasta en Bali, Europa ha sido criticada por no hacer suficiente hincapié en la mejora de la eficiencia energética, ni emprender esfuerzos suficientes para reducir las emisiones de CO2. Necesitamos una mezcla de respuestas legislativas y comerciales. Por ejemplo, si toda la iluminación de la UE se transfiriera a las nuevas tecnologías, se conseguirían grandes ahorros de energía. Podrían ahorrarse cincuenta millones de barriles de petróleo y las emisiones de CO2 se reducirían en 28 millones de toneladas al año. Esperamos que la Comisión revise este año la Directiva sobre el etiquetado de la eficiencia energética, puesto que la clasificación actual de la A a la G para los electrodomésticos no deja espacio para una mayor eficiencia energética y, aunque es muy clara y fácil de entender por el consumidor, está creando ya problemas comerciales a otros productos realmente más eficientes, porque ha alcanzado su límite. Muchos aparatos se clasifican como A+ o A++, categorías que ni siquiera existen. Por otra parte, actualmente hay más de 188 millones de electrodomésticos en la UE que tienen más de diez años de antigüedad y que son terriblemente ineficientes. Doy las gracias a la señora Hall por su exhaustivo informe y pido a sus Señorías que lo apoyen."@es21
"Hr president, ma nõustun prl Halliga, kui ta oma raportis märgib, et energiatõhusus on kõige tasuvam ja koheselt kättesaadav vahend kasvuhoonegaaside heitmete piiramisel. Jah, komisjonil on õigus, kui ta oma energiatõhususe tegevuskavas märgib, et eesmärkide saavutamisel on kõige olulisemad poliitiline tahe ja kaasatus riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kogu raportis kritiseeritakse õigusega nii komisjoni kui liikmesriike, et need ei ole teinud rohkem kehtivate energiatõhususe alaste õigusaktide rakendamiseks. Tänu sellele survele on volinik suurendanud oma meeskonda energiatõhususe valdkonnas ja, nagu ma aru saan, rajanud spetsiaalse üksuse energiatõhususe tegevuskava jälgimiseks, rõhutades prioriteetset kohta, mille komisjon lõpuks energiatõhususele annab, et panustada meie CO heitmete vähendamisse ja aidata lahendada olulisi kliimamuutuste probleeme. Parlamendi raport näitab aga, et liikmesriigid on oma riiklike energiatõhususe tegevuskavade esitamisel ikka masendavalt aeglased ja ma tahaksin paluda komisjonil jätkuvalt neile survet avaldada. Isegi Balil kritiseeriti Euroopat selle eest, et Euroopa ei rõhuta piisavalt energiatõhususe valdkonda ja meie püüdeid CO heitmeid vähendada. Vajame segu seadusandlikest ja turul põhinevatest vastustest. Näiteks kui kogu ELi valgustus võtaks kasutusele uued tehnoloogiad, säästetaks sel moel väga palju energiat. Säästetaks viiskümmend miljonit barrelit naftat ja CO heitmed väheneksid 28 miljoni tonni võrra aastas. Ootame sel aastal komisjonilt energiatõhususe tähistamise direktiivi läbivaatamist, kuna majapidamisseadmetele kehtiv A kuni G skeem ei jäta ruumi suurenevaks energiatõhususeks ja kuigi see on väga selge ja tarbijasõbralik, tekitab see praegu turustamisprobleeme palju tõhusamatele toodetele, kuna on oma aja ära elanud. Paljud seadmed on liigitatud klassi A+ või A++, kuid neid kategooriaid ei ole enam olemas. Teisest küljest on ELis hetkel enam kui 188 miljonit üle 10 aasta vanust ja hirmutäratavalt ebaefektiivset majapidamisseadet. Ma tänan prl Halli ulatusliku raporti eest ja soovitan kolleegidel sellega tutvuda."@et5
"Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä esittelijä Hallin kanssa, kun hän huomauttaa mietinnössään, että energiatehokkuus on kustannustehokkain ja välittömästi saatavilla oleva väline taistelussa kasvihuonekaasupäästöjä vastaan. Kyllä, komissio on oikeassa mainitessaan energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassaan, että tarvitaan ennen muuta poliittista tahtoa ja sitoumusta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jos suunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Koko mietintö on ollut oikeutetusti kriittinen sekä komissiota että jäsenvaltioita kohtaan siitä, etteivät ne tee enempää olemassa olevan energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Tämä painostus on johtanut siihen, että komission jäsen on lisännyt henkilökuntaansa energiatehokkuuden alalla ja, niin ymmärtäisin, perustanut erityisyksikön seuraamaan energiatehokkuussuunnitelmaa korostaen ensisijaista tavoitetta, jonka komissio on lopulta asettanut energiatehokkuudelle vaikuttaakseen hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseen ja auttaakseen ilmastonmuutoksen vaikean kysymyksen vastaisessa taistelussa. Kuitenkin parlamentin mietintö osoittaa, että jäsenvaltiot jättävät kansallisia energiatehokkuussuunnitelmiaan edelleen valitettavan hitaasti, ja pyytäisin komissiota jatkamaan niiden painostusta. Jopa Balilla Eurooppaa kritisoitiin siitä, ettei se korosta tarpeeksi energiatehokkuutta ja ponnistele riittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tarvitsemme sekä lainsäädännöllisiä että markkinoihin perustuvia ratkaisuja. Jos esimerkiksi koko EU:n valaistus vaihdettaisiin uusiin teknologioihin, säästettäisiin valtavasti energiaa. Viisikymmentä miljoonaa tynnyriä öljyä säästettäisiin ja hiilidioksidipäästöjä vähennettäisiin 28 miljoonaa tonnia vuodessa. Odotamme komissiolta energiatehokkuutta osoittavia pakkausmerkintöjä koskevan direktiivin tarkastusta tänä vuonna, koska nykyisessä kodinkoneiden järjestelmässä A:sta G:hen ei ole enää tilaa lisääntyneelle energiatehokkuudelle, ja vaikka järjestelmä onkin hyvin selkeä ja kuluttajaystävällinen, se aiheuttaa nyt markkinointiongelmia aidosti tehokkaammille tuotteille, koska se on saavuttanut rajansa. Monet kodinkoneet luokitellaan merkinnällä A+ tai A++, vaikka näitä luokkia ei ole edes olemassa. Toisaalta EU:ssa on tällä hetkellä 188 miljoonaa kodinkonetta, jotka ovat yli kymmenen vuotta vanhoja ja pelottavan tehottomia. Kiitän esittelijä Hallia hänen kattavasta mietinnöstään ja suosittelen sitä kollegoilleni."@fi7
"Monsieur le Président, je suis d'accord avec M Hall quand elle souligne dans son rapport que l'utilisation efficace de l'énergie est le moyen le plus rentable et le plus rapide de lutter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, la Commission a raison lorsqu'elle déclare, dans son plan d'action pour l'efficacité énergétique, que, plus que toute autre chose, la volonté politique et l'engagement aux niveaux national, régional et local sont les éléments à mettre en œuvre si nous tenons réellement à atteindre nos objectifs. Dans son ensemble, le rapport critique à juste titre la Commission et les États membres pour ne pas avoir fait plus pour mettre en œuvre la législation existante en matière d'efficacité énergétique. Grâce à cette pression, le commissaire compétent a affecté davantage de personnel au domaine de l'efficacité énergétique. J'ai également entendu dire qu'il avait mis sur pied une unité spéciale chargée du suivi du plan relatif d'efficacité énergétique, soulignant ainsi la priorité finalement accordée par la Commission à ce domaine dans le but de contribuer à une réduction de nos émissions CO et à la gestion de la problématique du changement climatique. Néanmoins, le rapport du Parlement indique que les progrès accomplis par les États membres pour soumettre leurs plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique sont lamentablement lents. Je demanderais donc à la Commission de maintenir sa pression sur eux. Même à Bali, l'Europe a été critiquée pour ne pas avoir accordé assez d'importance au domaine de l'efficacité énergétique et aux efforts de réduction de nos émissions de CO . Nous avons besoin d'une association de réponses législatives et basées sur le marché. Par exemple, si l'UE adoptait les nouvelles technologies pour tout son éclairage, elle réaliserait des économies d'énergie massives: cinquante millions de barils de pétrole seraient épargnés, et les émissions de CO seraient réduites de 28 millions de tonnes par an. Nous attendons de la Commission la révision de la directive sur l'étiquetage d'efficacité énergétique pour cette année, car l'actuel système de A à G applicable aux appareils domestiques ne permet pas davantage d'accroissement de l'efficacité énergétique. Bien que ce système soit très clair et convivial pour le consommateur, il pose maintenant des problèmes de commercialisation pour les produits vraiment plus efficaces car il a atteint ses limites. De nombreux appareils sont définis comme de type A+ ou A++, des catégories qui n'existent même pas. D'un autre côté, il y a actuellement dans l'UE 188 millions d'appareils domestiques de plus de dix ans, qui sont horriblement peu efficaces du point de vue énergétique. Je remercie M Hall pour son rapport particulièrement complet et le recommande aux collègues."@fr8
"Elnök úr! Egyetértek Hall képviselő asszonnyal, amikor jelentésében rámutat arra, hogy az energiahatékonyság a legköltséghatékonyabb és közvetlenül rendelkezésre álló eszköz arra, hogy határt szabjunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának. Igen, a Bizottságnak igaza van, amikor energiahatékonysági cselekvési tervében azt állítja, hogy mindenekelőtt a politikai akarat és a nemzeti, regionális és helyi szintű elkötelezettség szükséges, ha el akarjuk érni a célkitűzéseket. Az egész jelentés helyesen fogalmazott meg kritikát mind a Bizottsággal, mind a tagállamokkal szemben, amiért nem tettek többet a hatályos energiahatékonysági jogszabályok végrehajtásáért. Piebalgs biztos e nyomás hatására növelte az energiahatékonyság kérdésével foglalkozó munkatársai számát, állított fel – ha jól értem –egy speciális egységet az energiahatékonysági terv figyelemmel követésére, és hangsúlyozta, hogy a Bizottság végre prioritásként kezeli az energiahatékonyságot, hogy hozzájáruljon a CO kibocsátásaink csökkentéséhez és az éghajlatváltozás kritikus problémájának megoldásához. A Parlament jelentése azonban azt mutatja, hogy a tagállamok még mindig siralmasan lassan nyújtják be nemzeti energiahatékonysági terveiket, és arra kérném a Bizottságot, hogy továbbra is helyezze őket nyomás alá. Európát még Balin is kritizálták, amiért nem helyez elegendő hangsúlyt az energiahatékonyságra és a CO kibocsátás csökkentését célzó erőfeszítésekre. A jogi és piacalapú válaszok egyfajta elegyére van szükségünk. Például ha az EU-ban az összes világítást új technológiákkal oldanánk meg, hatalmas mennyiségű energiát takaríthatnánk meg. Évi 50 millió hordónyi olajat takarítanánk meg és a széndioxid-kibocsátás is évi 28 millió tonnával csökkenne. Várjuk, hogy a Bizottság idén felülvizsgálja az energiahatékonysági címkézésről szóló irányelvet, mivel a háztartási készülékekre vonatkozó jelenlegi A-G rendszer nem enged teret az energiahatékonyság további növelésének, és – bár nagyon világos és fogyasztóbarát – a valóban hatékonyabb termékek számára marketing problémákat eredményez, mivel a rendszer már elérte a saját határait. Sok készülék A+ vagy A++ osztályba tartozik, ezek a kategóriák azonban nem is léteznek. Másrészt jelenleg 188 millió olyan háztartási készülék van az EU-ban, amely 10 évnél régebbi és rémisztően energiapazarló. Köszönöm Hall képviselő asszonynak a sok szempontra kiterjedő jelentést, és ajánlom azt a képviselő társaimnak is."@hu11
". Signor Presidente, concordo con l’onorevole Hall quando precisa nella sua relazione che l’efficienza energetica è il modo più redditizio e immediatamente disponibile nella lotta per la riduzione delle emissioni di gas serra. Sì, la Commissione ha ragione nel dichiarare nel suo piano d’azione sull’efficienza energetica che la volontà politica e l’impegno a livello nazionale, regionale e locale sono necessari più di ogni altra cosa per il raggiungimento degli obiettivi. L’intera relazione è stata giustamente critica nei confronti della Commissione e degli Stati membri per non aver fatto di più per attuare la normativa esistente sull’efficienza energetica. Tale urgenza ha portato il Commissario ad aumentare i propri collaboratori nel settore dell’efficienza energetica e, lo capisco, a istituire un’unità speciale intesa a seguire il piano d’azione sull’efficienza energetica, sottolineando che la priorità della Commissione è quella di realizzare l’efficienza energetica al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO e di affrontare la questione critica dei cambiamenti climatici. Tuttavia, la relazione del Parlamento dimostra che i progressi degli Stati membri nel presentare i loro piani nazionali in materia di efficienza energetica, purtroppo, sono ancora lenti e desidero domandare alla Commissione di continuare a esercitare pressione su di loro. Persino a Bali l’Europa è stata criticata per non aver dato sufficiente rilievo al settore dell’efficienza energetica e ai nostri sforzi di riduzione delle emissioni di CO Abbiamo bisogno di un insieme di risposte normative e basate sul mercato. Per esempio, se tutta l’illuminazione dell’Unione europea venisse cambiata in nuove tecnologie, ci sarebbe un significativo risparmio energetico. Si risparmierebbero cinque milioni di barili di petrolio e le emissioni di CO si ridurrebbero di 28 milioni di tonnellate all’anno. Quest’anno attendiamo la revisione da parte della Commissione della direttiva sull’etichettatura energetica, in quanto l’attuale modello dalla A alla G per gli apparecchi domestici non offre ulteriore spazio per l’aumento dell’efficienza energetica e, nonostante sia molto chiaro e vicino ai consumatori, adesso sta creando problemi per commercializzare prodotti realmente più efficienti, poiché ha raggiunto il limite. Molti elettrodomestici sono classificati come A+ o A++, categorie che non esistono neanche. Dall’altra parte, nell’Unione europea ci sono attualmente 188 milioni di elettrodomestici che hanno più di 10 anni e sono pericolosamente poco efficienti. Ringrazio l’onorevole Hall per la sua relazione di ampio respiro, che raccomando ai colleghi."@it12
"Pone Pirmininke, pritariu Fionai Hall, kad efektyvus energijos vartojimas yra ekonomiškiausias ir nedelsiant pasiekiama priemonė, norint panaikinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Taip, Komisija yra teisi, teigdama savo veiksmų plane dėl efektyvaus energijos vartojimo, kad būtina politinė valia ir įsipareigojimas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu,, jeigu norima įgyvendinti tikslus. Visame pranešime teisingai kritikuojama Komisija ir valstybės narės, kad nedaro daugiau, kad įgyvendintų galiojančius efektyvaus energijos vartojimo teisės aktus. Šis spaudimas padėjo ir Komisijos narys priėmė daugiau darbuotojų dirbti efektyvaus energijos vartojimo srityje ir, kaip suprantu, įkūrė ypatingą skyrių, kad sektų efektyvaus energijos vartojimo planą, pabrėždamas prioritetą, kurį Komisija pagaliau skiria efektyviam energijos vartojimui, siekiant prisidėti prie mūsų CO2 mažinimo ir padėti spręsti kritišką klimato kaitos klausimą. Tačiau Parlamento pranešime nurodoma, kad pažanga dėl valstybių narių, pateikiančių nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo planus, yra vis dar apgailėtinai lėta ir paprašyčiau Komisijos ir toliau daryti joms spaudimą. Net Balyje Europa buvo kritikuojama už tai, kad nepakankamai pabrėžė efektyvų energijos vartojimą ir mūsų pastangas mažinti CO2 išmetimą. Mums reikia teisės aktų ir rinkos sąveikos Pavyzdžiu, jeigu visos Europos Sąjungos apšvietimą imtų reguliuoti naujos technologijos, būtų žymiai sutaupyta energija. Penkiasdešimt milijonų barelių naftos būtų sutaupyta ir CO2 būtų sumažinta 28 mln. tonų per metus. Laukiame Efektyvumo energijos vartojimo žymėjimo direktyvos peržiūros šiais metais, nes pagal dabartinę A iki G sistemą dėl buitinių prietaisų nėra vietos padidintam efektyviam energijos vartojimui ir, nors labai aišku ir vartotojiška, dabar jis kuria rinkodaros problemas daugumai efektyviausių produktų, nes ji pasiekė ribą. Dauguma prietaisų yra klasifikuojami kaip A+ arba A++, t. y. pagal kategorijas, kurios net neegzistuoja. Kita vertus, šiuo metu yra 188 mln. buitinių prietaisų, kurie yra senesni kaip 10 metų ir bauginamai neefektyvūs. Dėkoju Fionai Hall už jos plataus pobūdžio pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es piekrītu ziņojumā uzsvērtajam, ka energoefektivitāte ir visizdevīgākais un tūlītēji pieejams instruments cīņā par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Jā, es piekrītu Komisijai, kas savā energoefektivitātes rīcības plānā norāda, ka, lai sasniegtu mērķus, vairāk par visu ir nepieciešama politiskā griba un iesaistīšanās valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Ziņojumā kopumā ir pamatoti kritizēta Komisija un dalībvalstis par to, ka tās nav darījušas vairāk, lai īstenotu esošos tiesību aktus energoefektivitātes jomā. Šā spiediena ietekmē komisārs ir palielinājis pie energoefektivitātes jautājumiem strādājošo darbinieku skaitu un, ja es pareizi saprotu, izveidojis īpašu struktūrvienību, kas seko energoefektivitātes plāna izpildei, tādējādi uzsverot prioritāro nozīmi, ko Komisija galu galā ir piešķīrusi energoefektivitātes jautājumiem, lai veicinātu CO emisiju samazināšanu un palīdzētu risināt būtisko klimata izmaiņu jautājumu. Tomēr Parlamenta ziņojums rāda, ka progress saistībā ar dalībvalstu energoefektivitātes rīcības plānu iesniegšanu ir nožēlojami lēns, un es aicinu Komisiju turpināt izdarīt uz tām spiedienu. Pat Bali konferencē Eiropu kritizēja par to, ka tā nepievērš pietiekamu uzmanību energoefektivitātes jautājumiem un centieniem samazināt mūsu CO emisijas. Mums ir nepieciešami gan likumdošanas, gan arī uz tirgu orientēti risinājumi. Piemēram, ja apgaismojuma nodrošināšanai visā Eiropas Savienībā tiktu izmantotas jaunas tehnoloģijas, būtu iespējams panākt ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Gadā tiktu ietaupīti piecdesmit miljoni barelu naftas, un CO emisijas samazinātos par 28 miljoniem tonnu. Mēs ceram, ka Komisija šogad pārskatīs Energoefektivitātes marķēšanas direktīvu, jo pašreizējā mājsaimniecības preču marķēšanas sistēma ietver klases no A līdz G un nenodrošina iespēju apzīmēt uzlabotu energoefektivitāti, un, lai gan šī sistēma ir labi saprotama un patērētājiem draudzīga, tā pašlaik rada mārketinga problēmas produktiem ar patiešām augstu energoefektivitāti, jo ir sasniegtas tās noteiktās robežas. Daudzas preces tiek klasificētas kā A+ vai A++ klases ierīces, kaut gan šādas klases patiesībā neeksistē. No otras puses, Eiropas Savienībā pašlaik ir 188 miljoni mājsaimniecības preču, kas ir vairāk nekā 10 gadus vecas, un to energoefektivitāte ir biedējoši zema. Es vēlos pateikties par vispusīgo ziņojumu, un es to slavēju saviem kolēģiem."@lv13
"Mr President, I agree with Ms Hall when she points out in her report that energy efficiency is the most cost-effective and immediately available tool in the battle to cap greenhouse gas emissions. Yes, the Commission is right when it states in its action plan on energy efficiency that, more than anything, political will and engagement at national, regional and local level are necessary if the objectives here are to be achieved. The whole report has been rightly critical of both the Commission and Member States for not doing more to implement existing energy-efficiency legislation. This pressure has resulted in the Commissioner augmenting his staff in the area of energy efficiency and, I understand, setting up a special unit to follow up on the energy efficiency plan, underscoring the priority the Commission is finally giving to energy efficiency in order to contribute to a reduction of our CO2 emissions and to help tackle the critical issue of climate change. However, Parliament’s report shows that progress on Member States submitting their national energy efficiency plans is still lamentably slow and I would ask the Commission to continue to put pressure on them. Even in Bali, Europe was criticised for not giving enough emphasis to the area of energy efficiency and our efforts to reduce our CO2 emissions. We need a mixture of legislative and market-based responses. For instance, if all EU lighting switched to new technologies, there would be massive savings on energy. Fifty million barrels of oil would be saved and CO2 emissions would be reduced by 28 million tonnes per annum. We await the revision of the Energy Efficiency Labelling Directive from the Commission this year, as the current A to G scheme for household appliances allows no further room for increased energy efficiency and, while very clear and consumer friendly, it is now creating marketing problems for genuinely more efficient products as it has reached its limit. Many appliances are classed as A+ or A++, categories that do not even exist. On the other hand, there are currently 188 million household appliances in the EU that are over 10 years old and are frighteningly inefficient. I thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben het met mevrouw Hall eens wanneer zij in haar verslag aangeeft dat energie-efficiëntie het meest rendabele en direct beschikbare instrument is in de strijd om broeikasgasemissies te beperken. Toch heeft de Commissie gelijk wanneer zij in haar actieplan met betrekking tot energie-efficiëntie zegt dat, meer dan wat dan ook, politieke wil en betrokkenheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau nodig zijn, willen de doelstellingen hier worden gehaald. Het hele verslag is terecht kritisch geweest op zowel de Commissie als de lidstaten omdat ze niet meer gedaan hebben om de bestaande energie-efficiëntiewetgeving te ten uitvoer te leggen. Deze druk heeft ertoe geleid dat de commissaris zijn staf op het gebied van energie-efficiëntie heeft uitgebreid en, begrijp ik, een speciale eenheid heeft opgezet om verder vervolg te geven aan het energie-efficiëntieplan, en daarom onderstreept hij de prioriteit die de Commissie eindelijk geeft aan energie-efficiëntie om bij te dragen aan een reductie van onze CO2-emissies en te helpen het cruciale punt van klimaatverandering aan te pakken. Het verslag van het Parlement laat echter zien dat het tempo waarin de lidstaten hun nationale energie-efficiëntieplannen indienen nog steeds bedroevend langzaam is en ik zou de Commissie willen vragen druk op hen te blijven uitoefenen. Zelfs in Bali kreeg Europa kritiek omdat het niet voldoende nadruk legde op het gebied van energie-efficiëntie en onze inspanningen om onze CO2-emissies te verminderen. We hebben een combinatie nodig van wetgevende en op de markt gebaseerde antwoorden. Bijvoorbeeld, als alle verlichting in de EU zou overschakelen op nieuwe technologieën, zou dat geweldige energiebesparingen opleveren. Vijftig miljoen vaten olie zou worden bespaard en CO2-emissies zouden met 28 miljoen ton per jaar worden verminderd. We wachten de herziening van de richtlijn inzake energie-efficiëntie-etikettering van de Commissie dit jaar af, omdat het huidige A tot G plan voor huishoudelijke apparaten geen verdere ruimte laat voor meer energie-efficiëntie en het nu, terwijl het zeer duidelijk en consumentvriendelijk is, marketingproblemen creëert voor producten die werkelijk efficiënter zijn, omdat het zijn grens bereikt heeft. Veel apparaten staan nu geclassificeerd als A+ of A++, categorieën die niet eens bestaan. Aan de andere kant zijn er op het ogenblik 188 miljoen huishoudelijke apparaten in de EU die meer dan tien jaar oud zijn en schrikbarend inefficiënt zijn. Ik dank mevrouw Hall voor haar breed opgezet verslag en beveel het aan bij de collega’s."@nl3
"Panie przewodniczący! Zgadzam się z panią Hall w kwestii zawartej w sprawozdaniu, że racjonalizacja zużycia energii jest najbardziej ekonomicznym i bezpośrednio dostępnym narzędziem służącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Tak, Komisja ma rację, oświadczając w planie działania dotyczącym racjonalizacji zużycia energii, że przede wszystkim konieczne są wola polityczna oraz zaangażowanie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jeżeli mamy osiągnąć przedmiotowe cele. Całe sprawozdanie jest słusznie krytyczne w odniesieniu do Komisji oraz państw członkowskich za to, że nie podejmują większych wysiłków w celu wdrożenia istniejącego prawodawstwa dotyczącego racjonalizacji zużycia energii. Presja ta spowodowała, że komisarz zwiększył liczbę pracowników zajmujących się racjonalizacją zużycia energii oraz, jak rozumiem, spowodowała ustanowienie specjalnego działu, do którego obowiązków należą działania następcze w stosunku do planu racjonalizacji zużycia energii, podkreślając priorytet, jaki Komisja wreszcie nadała racjonalizacji zużycia energii w celu przyczynienia się do ograniczenia naszych emisji CO oraz zajęcia się zasadniczą kwestią zmiany klimatu. Jednakże w sprawozdaniu Parlamentu wykazano, że wciąż rażąco wolny jest postęp czyniony przez państwa członkowskie w zakresie przedstawiania ich krajowych planów racjonalizacji zużycia energii i chciałabym zwrócić się do Komisji o dalsze wywieranie presji na te państwa. Nawet na konferencji w Bali skrytykowano Europę za to, że niewystarczająco wywiera nacisk na kwestię racjonalizacji zużycia energii oraz za nasze wysiłki zmierzające do ograniczenia naszych emisji CO . Potrzebna jest nam mieszanka odpowiedzi legislacyjnych i opartych na rozwiązaniach rynkowych. Na przykład, jeżeli w Unii Europejskiej zastosowano by nowe technologie oświetleniowe, poczyniono by znaczne oszczędności energii. Zaoszczędzono by pięćdziesiąt milionów baryłek ropy, a emisje CO ograniczono by o 28 milionów ton rocznie. W tym roku oczekujemy od Komisji przeglądu dyrektywy dotyczącej oznakowania energetycznego, ponieważ istniejący schemat oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego literami od A do G nie daje możliwości dalszej racjonalizacji zużycia energii i, chociaż jest on bardzo zrozumiały i przyjazny dla konsumentów, stwarza problemy z promowaniem na rynku produktów faktycznie bardziej energooszczędnych, gdyż wyczerpują one przewidziany limit. Wiele urządzeń jest oznaczanych kategoriami takimi jak A+ czy A++, które faktycznie nie istnieją. Z drugiej strony w Unii Europejskiej działa obecnie 188 milionów urządzeń AGD starszych niż 10 lat, które są zatrważająco nieenergooszczędne. Dziękuję pani Hall za sporządzenie wyczerpującego sprawozdania i polecam je szanownym kolegom."@pl16
"Senhor Presidente, concordo com a senhora deputada Hall quando refere no seu relatório que a eficiência energética é a forma mais rápida e mais económica de vencer a batalha das emissões de gás com efeito de estufa. Porém, a Comissão tem razão quando afirma no seu plano de acção em matéria de eficiência energética que, mais do que qualquer outra coisa, a vontade política e o empenho a nível nacional, regional e local são condições necessárias para se atingir os objectivos em causa. Todo o relatório foi altamente crítico relativamente à Comissão e aos Estados-Membros por não se terem esforçado mais para implementar a legislação existente em matéria de eficiência energética. Esta pressão fez com que o Senhor Comissário aumentasse o número de funcionários que trabalham na área da eficiência energética e, tanto quanto sei, criasse uma unidade especial para dar seguimento ao plano de eficiência energética, sublinhando a prioridade que a Comissão está finalmente a dar a este domínio, a fim de contribuir para uma redução das nossas emissões de CO2 e ajudar a resolver o grande problema das alterações climáticas. Contudo, o relatório do Parlamento mostra que o ritmo a que os Estados-Membros têm apresentado os seus planos de eficiência energética continua a ser lamentavelmente lento, pelo que gostaria de pedir ao Senhor Comissário que continuasse a exercer pressão nesse sentido. Até em Bali, a Europa foi criticada por não dar suficiente ênfase à área da eficiência energética e aos esforços para reduzir as nossas emissões de CO2. Precisamos de uma conjugação de respostas, isto é, de respostas com base na legislação e com base no mercado. Por exemplo, se toda a iluminação da UE passasse a basear-se em novas tecnologias, as poupanças em matéria de energia seriam substanciais. Poupar-se-iam cinquenta milhões de barris de petróleo e as emissões de CO2 seriam reduzidas em 28 milhões de toneladas por ano. Aguardamos a revisão da Directiva relativa à rotulagem energética prevista para este ano pela Comissão, uma vez que o actual formato A a G utilizado nos aparelhos domésticos não deixa mais espaço para aumentar a eficiência energética e, embora muito limpo e amigo do consumidor, está a criar alguns problemas de mercado a produtos genuinamente mais eficientes, dado que atingiu o seu limite. Muitos aparelhos estão classificados como sendo das categorias A+ ou A++, categorias essas que não existem sequer. Por outro lado, existem actualmente 188 milhões de electrodomésticos na UE que têm mais de 10 anos de idade e que são assustadoramente ineficientes. Agradeço à senhora deputada Hall o seu relatório tão abrangente e recomendo-o aos colegas."@pt17
"Mr President, I agree with Ms Hall when she points out in her report that energy efficiency is the most cost-effective and immediately available tool in the battle to cap greenhouse gas emissions. Yes, the Commission is right when it states in its action plan on energy efficiency that, more than anything, political will and engagement at national, regional and local level are necessary if the objectives here are to be achieved. The whole report has been rightly critical of both the Commission and Member States for not doing more to implement existing energy-efficiency legislation. This pressure has resulted in the Commissioner augmenting his staff in the area of energy efficiency and, I understand, setting up a special unit to follow up on the energy efficiency plan, underscoring the priority the Commission is finally giving to energy efficiency in order to contribute to a reduction of our CO2 emissions and to help tackle the critical issue of climate change. However, Parliament’s report shows that progress on Member States submitting their national energy efficiency plans is still lamentably slow and I would ask the Commission to continue to put pressure on them. Even in Bali, Europe was criticised for not giving enough emphasis to the area of energy efficiency and our efforts to reduce our CO2 emissions. We need a mixture of legislative and market-based responses. For instance, if all EU lighting switched to new technologies, there would be massive savings on energy. Fifty million barrels of oil would be saved and CO2 emissions would be reduced by 28 million tonnes per annum. We await the revision of the Energy Efficiency Labelling Directive from the Commission this year, as the current A to G scheme for household appliances allows no further room for increased energy efficiency and, while very clear and consumer friendly, it is now creating marketing problems for genuinely more efficient products as it has reached its limit. Many appliances are classed as A+ or A++, categories that do not even exist. On the other hand, there are currently 188 million household appliances in the EU that are over 10 years old and are frighteningly inefficient. I thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues."@ro18
"Pán predsedajúci, súhlasím s pani Hallovou, keď vo svojej správe upozorňuje, že energetická účinnosť je nákladovo najúčinnejší a okamžite dostupný nástroj v boji za obmedzenie emisií skleníkových plynov. Áno, Komisia má pravdu, keď vo svojom akčnom pláne o energetickej účinnosti tvrdí, že viac ako čokoľvek iné je potrebná práve politická vôľa a angažovanosť na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ak sa majú tieto ciele splniť. Celá správa je oprávnene kritická voči Komisii ako aj voči členským štátom za to, že nerobia viac pre vykonávanie jestvujúcej legislatívy v oblasti energetickej účinnosti. Tento tlak zapríčinil, že komisár zvýšil počet svojich pracovníkov pre oblasť energetickej účinnosti, a ak som správne porozumela, vytvoril špeciálnu jednotku, ktorá bude nadväzovať na plán energetickej účinnosti, zdôrazňujúc tým prioritu, ktorú Komisia konečne prisudzuje energetickej účinnosti s cieľom prispieť k zníženiu našich emisií CO a pomôcť vyriešiť kritickú problematiku klimatických zmien. Správa Parlamentu však ukazuje, že pokrok členských štátov v odovzdávaní svojich národných plánov pre energetickú účinnosť je stále žalostne pomalý a chcela by som požiadať Komisiu, aby pokračovala vo svojom nátlaku na tieto štáty. Dokonca aj na Bali bola Európa kritizovaná za to, že nekladieme dostatočný dôraz na oblasť energetickej účinnosti, a tiež za naše úsilie v oblasti znižovania našich emisií CO . Potrebujeme zmes legislatívnych a trhovo orientovaných odpovedí. Napríklad, ak by osvetlenie v EÚ prešlo na nové technológie, dosiahli by sa tým obrovské úspory energie. Ušetrilo by sa tým päťdesiat miliónov barelov ropy a emisie CO by sa znížili o 28 miliónov ton ročne. V tomto roku očakávame, že Komisia zreviduje smernicu o označovaní energetickej účinnosti, keďže súčasná schéma od A po G pre domáce spotrebiče neposkytuje žiadny dodatočný priestor pre zvýšenie energetickej účinnosti a hoci je pre spotrebiteľov veľmi prehľadná a prístupná, spôsobuje v súčasnosti trhové problémy produktom, ktoré sú v skutočnosti energeticky efektívnejšie, nakoľko už dosiahla svoj limit. Mnohé spotrebiče sa zaraďujú do kategórií A+ alebo A++, ktoré dokonca ani neexistujú. Na druhej strane, v súčasnosti v EÚ existuje 188 miliónov domácich spotrebičov, ktoré majú viac ako 10 rokov, a ktoré sú až hrozivo energeticky náročné. Ďakujem pani Hallovej za jej rozsiahlu správu a odporúčam ju do pozornosti svojim kolegom."@sk19
"Gospod predsednik, strinjam se z gospo Hall, ko v svojem poročilu poudarja, da je energetska učinkovitost najbolj stroškovno učinkovito in takoj dostopno orodje v boju za omejitev emisij toplogrednih plinov. Da, Komisija ima prav, ko v svojem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost navaja, da sta bolj kot ostalo potrebna politična volja in sodelovanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, če se cilji želijo doseči. Celotno poročilo je izražalo pripombe glede Komisije in držav članic, ker se niso bolj potrudile za izvajanje veljavne zakonodaje o energetski učinkovitosti. Posledica tega pritiska je bila, da je komisar povečal število svojega osebja na področju energetske učinkovitosti in ustanovil posebno skupino za spremljanje načrta energetske učinkovitosti, poudaril je prednost, ki jo Komisija končno daje energetski učinkovitosti, da se zmanjšajo emisije CO in rešujejo pomembna vprašanja o podnebnih spremembah. Kljub temu poročilo Parlamenta kaže, da je napredek držav članic pri predložitvi njihovih nacionalnih načrtov energetske učinkovitosti še vedno obžalovanja vredno počasen, medtem ko bi Komisijo pozvala, da še naprej izvaja pritisk nanje. Celo na Baliju je bila Evropa deležna kritik, ker področju energetske učinkovitosti in prizadevanju za zmanjšanje emisij CO ni namenila dovolj pozornosti. Potrebujemo mešanico zakonodajnih in tržnih odzivov. Na primer, če bi celotna osvetljava EU prešla na novo tehnologijo, bi bili prihranki energije ogromni. Prihranilo bi se petdeset milijonov sodčkov nafte, medtem ko bi se emisije CO zmanjšale za 28 milijonov ton na leto. Čakamo, da Komisija letos revidira direktivo o označevanju energetske učinkovitosti, ker sedanji sistem od A do G za gospodinjske aparate ne dopušča dodatnega prostora za večjo energetsko učinkovitost in medtem ko je ta jasen in prijazen potrošniku, zdaj povzroča tržne težave resnično učinkovitejšim izdelkom, ker je dosegel svojo mejo. Veliko naprav je razvrščenih kot A+ ali A++, to so kategorije, ki sploh ne obstajajo. Po drugi strani je v Evropski uniji trenutno 188 milijonov gospodinjskih aparatov, ki so stari več kot 10 let in so zastrašujoče neučinkoviti. Zahvaljujem se gospe Hall za obsežno poročilo in ga priporočam kolegom."@sl20
"Herr talman! Jag håller med Fiona Hall när hon i sitt betänkande påpekar att energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva och omedelbart tillgängliga verktyget i kampen för att minska utsläppen av växthusgaser. Ja, kommissionen har rätt när den i sin handlingsplan för energieffektivitet konstaterar att det mer än något annat krävs politisk vilja och politiskt engagemang på nationell, regional och lokal nivå, om dessa mål ska uppnås. Hela betänkandet har med rätta varit kritiskt mot både kommissionen och medlemsstaterna för att de inte har gjort mer för att genomföra den befintliga lagstiftningen om energieffektivitet. Dessa påtrycktningar har lett till att kommissionsledamoten nu utökar antalet tjänstemän som arbetar med energieffektivitet och jag har förstått att han kommer att inrätta en särskild enhet som ska följa upp planen för energieffektivitet, vilket understryker den prioritet som kommissionen äntligen ger åt energieffektivitet för att bidra till att minska koldioxidutsläppen och lösa den avgörande frågan med klimatförändringarna. I parlamentets betänkande visas emellertid att framstegen när det gäller att få medlemsstaterna att lämna in sina nationella handlingsplaner för energieffektivitet fortfarande går sorgligt långsamt och jag ber kommissionsledamoten att fortsätta pressa medlemsstaterna om detta. Också på Bali kritiserades EU för att inte lägga tillräckligt stor tonvikt vid energieffektivitet och våra insatser för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder. Om exempelvis all belysning i EU byttes mot ny teknik skulle vi kunna göra enorma energibesparingar. Femtio miljoner oljefat skulle kunna sparas och koldioxidutsläppen skulle minskas med 28 miljoner ton per år. Vi väntar på kommissionens översyn av direktivet om energimärkning i år, eftersom den nuvarande märkningen från A till G för hushållsapparater inte ger något ytterligare utrymme för ökad energieffektivitet. Även om denna märkning är mycket tydlig och konsumentvänlig skapar den nu marknadsföringsproblem för riktigt effektiva produkter, eftersom gränsen är nådd. Många apparater klassas som A+ eller A++ – kategorier som inte ens finns. Å andra sidan finns det i dag 188 miljoner hushållsapparater i EU som är mer än tio år gamla och som är skrämmande ineffektiva. Jag tackar Fiona Hall för hennes omfattande betänkande och jag rekommenderar mina kolleger att rösta ja till det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,16,11,13,12,8
"Avril Doyle,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph