Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.20.3-185"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dovolite, da se na kratko odzovem na nekatera stališča, ki ste jih v tej zelo zanimivi razpravi izrazili. Rečeno je bilo nazadnje, da ne prihajamo do rezultatov. Pogled predsedstva in predsedujočega v Svetu je drugačen. Premika se, prihajamo do rezultatov. Nenazadnje je prav balijska konferenca in dogovor, v katerega so vstopili tako nerazviti kot tudi najbolj razvite države, pravzaprav velik uspeh. Ampak uspeh bo zaključen šele v Kopenhagnu. Zato je tako pomembno obdobje, ki nas čaka v naslednjih dveh letih. Rad bi tudi izrazil podporo resoluciji, ki jo jutri sprejema Evropski parlament. Vidimo jo kot ambiciozno, temeljito, in v njej vidimo dodatno podporo za dosego sporazuma po letu 2012. Predsedstvo tudi podpira vaše ocene, ki smo jih že rekli, da je bila delegacija Evropske unije na Baliju zelo uspešna. Bila je kompetentna, bila je enotna, bila je zelo dinamična. In na koncu je bila tudi verodostojna, kar je za Evropsko unijo zelo pomembno. Res smo lahko ponosni na Evropsko unijo in njeno vlogo, ki jo je na Baliju igrala. Predvsem pa v njeni doslednosti. Bila je rečena beseda, da je Evropska unija pionir pri razvoju novih tehnologij. Tu je lahko tudi odgovor na nekatere upravičene strahove ali pa pomisleke, ki se pojavljajo tudi v okviru držav članic Evropske unije ob novem energetsko-klimatskem paketu, ki ga je prejšnji teden tako uspešno predstavila Evropska komisija. Naš odgovor je, da je to tudi priložnost za nova delovna mesta, za nove eko inovacije, in ne pomeni strahov v smislu gospodarskega razvoja. Strinjamo se z oceno, da to ni le stvar politike, ampak tudi gospodarstva. Oziroma lahko smo še bolj ambiciozni. Soočenje s podnebnimi spremembami postaja in je postala velika zgodba evropske politike. Velik izziv za evropsko politiko, za gospodarstvo in tudi za državljanke in državljane, in bi še posebej podprl stališče gospoda komisarja, da je zelo pomemben tudi odnos medijev do tega vprašanja. Mediji lahko tukaj odigrajo zelo pomembno vlogo. Sveženj, ki ga je prejšnji, prejšnji teden sprejela Evropska komisija, je rezultat strokovnega pristopa. Vanj so vgrajeni principi pravičnosti in solidarnosti in naše pričakovanje je, da bi tudi Evropski parlament, ki ima v sprejemanju tega svežnja zelo pomembno vlogo, to svojo vlogo odigral na zelo dinamičen način. Nekdo je vprašal, zakaj je bilo potrebno iti na Bali, zakaj je bilo potrebno uporabljati netrajnostne oblike transporta. Saj drugače ne moreš priti na Bali, kot da pač uporabljaš različna prometna sredstva. Ampak naš odgovor je, da je bila ta destinacija dobro izbrana. Zakaj? Zato, ker je bila ... Indonezija je država v razvoju. In eden ključnih momentov za dogovor na Baliju je bil, da so v ta globalni dogovor vstopile države v razvoju. In na Baliju, v Indoneziji, se je tak dogovor lažje dosegel, kot bi se morda dosegel na neki drugi destinaciji na naši zemeljski obli. Zaključujem pa z vprašanjem, ki je vezano na 20/20/20, kot je bilo rečeno. Ali bodo ti cilji uresničeni? Kredibilnost Evropske unije stoji in pade s tem, da so ti cilji uresničeni. Nenazadnje tudi zato, ker so na lanskem spomladanskem Svetu predsedniki držav in vlad Evropske unije dali zavezo, da gremo torej po poti 20/20/20. Predsedstvo je prepričano in želi storiti vse, da bodo ti cilji uresničeni."@sl20
lpv:translated text
"Dovolte mi, abych stručně zareagoval na některá stanoviska vyjádřená zde v této velmi zajímavé diskusi. Nakonec se dozvídáme, že nedosahujeme žádných výsledků. Užší předsednictvo a předseda jsou jiného názoru. Věci se daly do pohybu a výsledky se dostavují. Vždyť konference na Bali a následná dohoda, na kterých se podílely jak nerozvinuté, tak nejrozvinutější země, byly obrovským úspěchem, který ovšem bude dovršen až v Kodani. Proto budou následující dva roky velmi důležité. Rád bych také vyjádřil podporu usnesení, které zítra přijme Evropský parlament. Vnímáme ho jako ambiciózní a úplné a také jako další pomoc k dosažení dohody po roce 2012. Užší předsednictvo také podporuje vaše hodnocení, které tu již bylo vyjádřeno, že delegace Evropské unie byla velmi úspěšná. Byla zdatná, jednotná a velmi dynamická. A v neposlední řadě byla také důvěryhodná, což je pro Evropskou unii nesmírně důležité. Popravdě řečeno, můžeme být na Evropskou unii a roli, kterou sehrála na Bali, hrdí, obzvláště na její ucelenost. Bylo řečeno, že Evropská unie je průkopníkem ve vývoji nových technologií. To také může být odpovědí na některé oprávněné obavy a pochybnosti, které vyjadřují i členské státy Evropské unie, ohledně nového balíčku zabývajícího se energií a klimatem, který tak účinně představila Evropská unie minulý týden. Domníváme se, že je zároveň příležitostí pro vytvoření nových pracovních míst a nových ekologických zlepšení a neměl by vyvolávat obavy ohledně hospodářského rozvoje. Souhlasíme s názorem, že zde nejde pouze o politiku, ale také o ekonomiku. Vlastně bychom mohli být ještě ambicióznější. Starost o změny klimatu je de facto úspěch evropské politiky. Je to ohromná výzva nejen pro evropskou politiku a ekonomiku, ale také pro občany. Výrazně souhlasím s názorem pana komisaře, že velmi důležitý je také postoj médií. Média by zde mohla sehrát velmi důležitou úlohu. Balíček přijatý minulý týden Evropskou komisí je výsledkem odborné snahy. Jsou do něj začleněny zásady spravedlnosti a soudržnosti. Významnou roli při přijímání tohoto balíčku sehraje Evropský parlament a my od něj očekáváme, že se jí ujme velmi dynamicky. Někdo se ptal, proč bylo nutné cestovat na Bali a používat neekologické způsoby dopravy. Člověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy. Nicméně naší odpovědí je, že to byl velmi dobře zvolený cíl cesty. Proč? Protože byl... Indonésie je rozvojová země. Jeden z klíčových bodů dohody z Bali bylo, že se k této celosvětové dohodě připojily rozvojové země. Takové dohody bylo mnohem snazší dosáhnout na Bali v Indonésii než kdekoli jinde na této planetě. Rád bych skončil otázkou vztahující se k cílům 20/20/20. Budou tyto cíle dosaženy? Věrohodnost Evropské unie stojí a padá se splněním těchto cílů, zejména proto, že na shromáždění Rady loni na jaře se prezidenti a premiérové vlád členských států Evropské unie zavázali k vizi 20/20/20. Předsednictvo se zavázalo a udělá všechno pro dosažení těchto cílů."@cs1
". Fru formand! Tillad mig kort at reagere på nogle af de synspunkter, der er blevet givet udtryk for i denne vældig spændende diskussion. Vi har immervæk fået at vide, at vi ikke opnår nogen resultater. Formandskabet og formanden for Rådet er imidlertid af en anden mening. Der er skub i tingene, og vi ser resultater. Når alt kommer til alt, var Balikonferencen og den aftale, som både udviklingslandene og de fleste udviklede lande har indgået, faktisk en stor succes, men succesen vil først være fuldendt i København. Netop derfor er de næste to år uhyre vigtige. Jeg vil også gerne slutte op om den resolution, der skal vedtages af Europa-Parlamentet i morgen. Vi opfatter den som ambitiøs og grundig og som et ekstra hjælpemiddel til at nå til en aftale efter 2012. Formandskabet støtter også den vurdering, der allerede er givet udtryk for her, nemlig at EU-delegationen havde stor succes. Det var en kompetent, forenet og meget dynamisk delegation. Og sidst, men ikke mindst var den troværdig, hvilket er meget, meget vigtigt for EU. Vi kan i sandhed være stolte af EU og den rolle, vi spillede på Bali, og især kan vi være stolte af vores konsekvens. Det blev sagt, at EU er en pioner inden for udvikling af ny teknologi. Dette kan evt. også imødekomme nogle af de berettigede bekymringer eller tvivl, der ligeledes er givet udtryk for blandt medlemsstaterne i EU omkring den ny energi- og klimapakke, som blev fremlagt af Kommissionen med stor effektivitet i sidste uge. Som svar herpå mener vi, at den også giver mulighed for nye arbejdspladser og nye økologiske nyskabelser og derfor ikke bør skabe frygt for den økonomiske udvikling. Vi er enige i holdningen om, at det ikke kun handler om politik, men også om økonomi. Rent faktisk kunne vi være endnu mere ambitiøse. Håndteringen af klimaændringerne er reelt en succeshistorie for europæisk politik. Det er en stor udfordring, ikke kun for europæisk politik og økonomi, men også for borgerne. Jeg er stærkt enig med kommissæren i, at mediernes indstilling også har stor betydning. Medierne spiller muligvis en meget, meget vigtig rolle her. Den pakke, som Kommissionen vedtog i sidste uge, er resultatet af en eksperttilgang. Den indbefatter principperne om lighed og solidaritet. Europa-Parlamentet spiller en særdeles vigtig rolle for vedtagelsen af denne pakke, og vi forventer derfor, at Parlamentet vil varetage denne rolle på en meget dynamisk måde. Der var en, der spurgte, hvorfor det var nødvendigt at rejse til Bali og benytte belastende transportmidler. Det kan ikke lade sig gøre at komme til Bali på andre måder end ved at bruge forskellige transportmidler. Vores svar herpå er dog, at det var et velvalgt mødested. Hvorfor? Fordi det var det … Indonesien er et udviklingsland. Et af de vigtigste elementer i Baliaftalen var, at udviklingslandene kom med i denne globale aftale. En aftale som denne var nemmere at opnå på Bali i Indonesien end nogen andre steder på jorden. Jeg vil gerne slutte af med et spørgsmål, der vedrører 20-20-20-planen. Kommer vi til at nå disse mål? EU's troværdighed står og falder med opnåelsen af disse mål, ikke mindst fordi præsidenter og statsministre fra EU's regeringer ved Rådets møde i foråret forpligtede sig til 20-20-20-visionen. Formandskabet har forpligtet sig og vil gøre alt for at nå disse mål."@da2
". − Gestatten Sie mir, kurz auf einige der in dieser überaus interessanten Diskussion geäußerten Auffassungen einzugehen. Immerhin bekamen wir zu hören, dass wir gar keine Ergebnisse erreichen. Der Vorsitz und der Ratspräsident sind anderer Meinung. Die Dinge bewegen sich, und wir erzielen Resultate. Schließlich waren die Konferenz von Bali und die zwischen den nicht entwickelten und den am weitesten entwickelten Ländern zustande gekommene Einigung sogar ein großer Erfolg, aber der Erfolg wird erst in Kopenhagen vollkommen. Deshalb kommt es auf die nächsten beiden Jahre an. Ich möchte auch meine Unterstützung für den Entschließungsantrag bekunden, der morgen vom Europäischen Parlament verabschiedet werden soll. Wir halten ihn für ehrgeizig und solide, und er ist eine zusätzliche Hilfe zum Erreichen einer Übereinkunft für die Zeit nach 2012. Der Vorsitz geht auch mit Ihrer bereits dargelegten Einschätzung konform, dass die Delegation der Europäischen Union sehr erfolgreich war. Sie agierte kompetent, geeint und ungemein aktiv. Und zu guter Letzt war sie glaubwürdig, woran der Europäischen Union besonders gelegen ist. Wir können fürwahr stolz auf die Europäische Union und auf die Rolle sein, die sie in Bali spielte, insbesondere auf ihre Beharrlichkeit. Es wurde erwähnt, dass die Europäische Union Vorreiter bei der Entwicklung neuer Technologien ist. Das beantwortet vielleicht auch einige der berechtigten Ängste und Zweifel, die von EU-Mitgliedstaaten in Verbindung mit dem neuen Energie- und Klimapaket geäußert wurden, das die Europäische Kommission in der vergangenen Woche derart wirkungsvoll präsentierte. Erwidern möchte ich darauf, dass wir darin auch eine Chance für neue Arbeitsplätze und neue ökologische Innovationen sehen und dass keine Befürchtungen um die wirtschaftliche Entwicklung aufkommen sollten. Wir gehen damit konform, dass dies nicht nur Sache der Politik, sondern auch der Wirtschaft ist. Eigentlich könnten wir sogar noch ambitionierter sein. Der Kampf gegen den Klimawandel ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte der europäischen Politik. Nicht nur für die europäische Politik und Wirtschaft, sondern auch für die Bürger stellt er eine gewaltige Herausforderung dar. Nachdrücklich möchte ich dem Kommissar darin beipflichten, dass die Haltung der Medien keinesfalls zu unterschätzen ist. Die Medien könnten hier eine sehr bedeutende Rolle übernehmen. Das Paket, das die Europäische Kommission in der vorigen Woche verabschiedet hat, ist das Ergebnis einer von großer Sachkenntnis geprägten Herangehensweise. Die Grundsätze der Gerechtigkeit und der Solidarität sind darin berücksichtigt. Da dem Europäischen Parlament bei der Annahme dieses Pakets eine bedeutende Rolle zukommt, erwarten wir von ihm, dass es diese Rolle ganz aktiv ausfüllt. Jemand wollte wissen, ob es nötig war, nach Bali zu reisen und dabei nicht nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen. Nach Bali kommt man nicht anders, als mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Unsere Antwort lautet jedoch, dass das Ziel gut gewählt war. Weshalb? Weil es so war… Indonesien ist ein Entwicklungsland. Einer der Schlüsselmomente für die Einigung von Bali war der Beitritt der Entwicklungsländer zu diesem weltweiten Übereinkommen. Eine solche Einigung konnte leichter in Bali, in Indonesien, als sonst wo auf unserem Planten zustande kommen. Abschließend möchte ich auf eine Frage zu den dreimal 20 % eingehen. Sind diese Ziele zu schaffen? Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union steht und fällt nicht zuletzt deshalb mit der Erreichung dieser Ziele, weil sich die Staats- und Regierungschefs auf der letzten Frühjahrstagung des Rates zu der Vision von 20/20/20 bekannt haben. Die Präsidentschaft wird engagiert alles daransetzen, um diese Zielvorgaben zu erreichen."@de9
". Επιτρέψτε μου μια σύντομη απάντηση σε ορισμένες απόψεις που ακούστηκαν κατά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Εν τέλει, ακούσαμε ότι δεν έχουμε επιτύχει κανένα αποτέλεσμα. Οι γνώμες της Προεδρίας και του Προέδρου του Συμβουλίου διαφέρουν. Τα πράγματα εξελίσσονται και επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Εν τέλει, η διάσκεψη του Μπαλί και η συμφωνία που συνήφθη από μη ανεπτυγμένες αλλά και από τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες ήταν στην πραγματικότητα μια μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία θα ολοκληρωθεί μόνο στην Κοπεγχάγη. Γι’ αυτό τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικά. Θέλω επίσης να εκφράσω τη στήριξή μου για το ψήφισμα το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο. Το θεωρούμε φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο, και μια πρόσθετη βοήθεια για την επίτευξη συμφωνίας μετά το 2012. Η Προεδρία στηρίζει επίσης την εκτίμησή σας, που ήδη εκφράστηκε εδώ, ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Ήταν άξια, ενωμένη και πολύ δυναμική. Και, τέλος, ήταν αξιόπιστη, κάτι που είναι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειλικρινά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο που επιτέλεσε στο Μπαλί, ιδίως για τη συνέπειά της. Ειπώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρωτοπόρο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Αυτό ίσως απαντά σε ορισμένους από τους δικαιολογημένους φόβους ή αμφιβολίες που εκφράστηκαν και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα δέσμη για την ενέργεια και το κλίμα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο αποτελεσματικά την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς, ωστόσο, θεωρούμε ότι αποτελεί επίσης ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας και οικολογικές καινοτομίες και ότι δεν πρέπει να εγείρει φόβους για την οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνούμε με την άποψη ότι δεν πρόκειται μόνο για πολιτικό ζήτημα, αλλά και για οικονομικό. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί εκ των πραγμάτων επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι μείζων πρόκληση όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομία, αλλά και για τους πολίτες. Στηρίζω σθεναρά τη θέση του Επιτρόπου ότι η στάση των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης πολύ σημαντική. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Η δέσμη που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα είναι το αποτέλεσμα μιας προσέγγισης ειδημόνων. Ενσωματώνονται σε αυτήν οι αρχές της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Καθώς διατηρεί σημαντικότατο ρόλο στην έγκριση αυτής της δέσμης, αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον διαδραματίσει με ιδιαίτερο δυναμισμό. Κάποιος ρώτησε γιατί χρειάστηκε να ταξιδέψουμε μέχρι το Μπαλί χρησιμοποιώντας μη αειφορικά μέσα μεταφοράς. Η μετάβαση στο Μπαλί γίνεται αναγκαστικά με διάφορα μέσα μεταφοράς. Η απάντησή μας, ωστόσο, είναι ότι υπήρξε καλή επιλογή προορισμού. Γιατί; Διότι ήταν ... η Ινδονησία είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Μία από τις καίριες συγκυρίες για τη συμφωνία του Μπαλί ήταν ότι σε αυτήν την παγκόσμια συμφωνία συντάχθηκαν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Μια τέτοια συμφωνία ήταν ευκολότερο να συναφθεί στο Μπαλί της Ινδονησίας παρά οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη μας. Επιθυμώ να καταλήξω με ένα ερώτημα σχετικά με το 20/20/20. Αυτοί οι στόχοι, πρόκειται να επιτευχθούν; Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, κυρίως επειδή κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου πέρυσι το φθινόπωρο, οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν ως προς το όραμα του 20/20/20. Η Προεδρία έχει δεσμευτεί επ’ αυτού και θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει αυτούς τους στόχους."@el10
"Allow me a brief response to some views expressed in this very interesting discussion. After all, we were told that we do not achieve any results. The opinions of the Presidency and the President of the Council are different. Things are moving and we are obtaining results. After all, the Bali Conference and the agreement entered into by undeveloped as well as the most developed countries were actually a great success, but the success will only be complete in Copenhagen. That is why the next two years will be very important. I would also like to express my support for the resolution to be adopted by the European Parliament tomorrow. We see it as ambitious and thorough and as an additional aid to reaching an agreement after 2012. The Presidency also supports your evaluation, already expressed here, that the European Union delegation was very successful. It was competent, unified and very dynamic. And last but not least it was credible, which is very, very important for the European Union. In truth we can be proud of the European Union and the role it played in Bali, especially its consistency. It was said that the European Union is a pioneer in the development of new technologies. That may also answer some of the warranted fears or doubts also expressed among the Member States of the European Union about the new energy and climate package presented by the European Commission so effectively last week. In response, we think that it is also an opportunity for new jobs and new ecological innovations and should not raise fears about economic development. We agree with the opinion that it is not only a matter of politics, but also of the economy. Actually, we could be even more ambitious. Dealing with climate change is a success story of European politics. It is a great challenge not only for European politics and economics, but also for the citizens. I strongly support the Commissioner’s position that the attitude of the media is also very important. The media could play a very, very important role here. The package adopted by the European Commission last week is the result of an expert approach. The principles of equity and solidarity are built into it. As it has a very important role in adopting this package, we expect the European Parliament to play that role in a very dynamic way. Somebody asked why it was necessary to travel to Bali and use unsustainable means of transport. One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport. However, our answer is that it was a well-chosen destination. Why? Because it was ... Indonesia is a developing country. One of the key moments for the Bali agreement was that developing countries joined this global agreement. Such an agreement was easier to reach in Bali, Indonesia, than elsewhere on our planet. I would like to finish with a question relating to the 20/20/20. Are these targets going to be reached? The credibility of the European Union stands or falls on the achievement of these targets, not least because at the Council meeting last spring the Presidents and Prime Ministers of the governments of the European Union committed themselves to the 20/20/20 vision. The Presidency is committed and will do everything to reach these targets."@en4
"Permítanme una breve respuesta a algunas de las opiniones manifestadas en este tan interesante debate. Al fin y al cabo, nos han dicho que no obtuvimos resultados. La Presidencia y el Presidente del Consejo discrepan de esta opinión. Se están produciendo cambios y estamos obteniendo resultados. Después de todo, la Conferencia de Bali y el acuerdo al que se adhirieron los países subdesarrollados así como los más desarrollados constituyeron realmente un gran éxito, pero el éxito d--efinitivo únicamente se conseguirá en Copenhague. Por eso, los próximos dos años serán muy importantes. Me gustaría asimismo manifestar mi apoyo a la Resolución que el Parlamento Europeo tiene la intención de aprobar mañana. Nos parece ambiciosa y concienzuda, aparte de que constituye una ayuda adicional a la hora de alcanzar un acuerdo posterior a 2012. La Presidencia también apoya su evaluación, ya expuesta aquí, de que la delegación de la Unión Europea fue un gran éxito. Fue competente, se mostró unida y muy dinámica. Y por último, aunque no menos importante, resultó creíble, lo cual es muy, muy importante para la Unión Europea. En verdad podemos estar orgullosos de la Unión Europea y del papel desempeñado en Bali, sobre todo, por lo que se refiere a su coherencia. Se dijo que la Unión Europea es pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías. Es posible que eso responda a algunos de los temores o dudas justificados, también manifestados entre los Estados miembros de la Unión Europea, con respecto el nuevo paquete de medidas en el ámbito de la energía y el cambio climático presentado de forma tan eficaz por la Comisión Europea la semana pasada. En respuesta a los mismos, consideramos que es también una oportunidad de nuevos empleos y nuevas innovaciones ecológicas y no debería suscitar temores sobre el desarrollo económico. Estamos de acuerdo con la opinión de que no se trata meramente de un asunto de política sino también de economía. Podríamos haber sido más ambiciosos realmente. Abordar el cambio climático constituye un éxito la política comunitaria. Se trata de un gran reto no sólo para los políticos y la economía comunitarios, sino también para los ciudadanos. Apoyo firmemente la posición del Comisario de que la actitud de los medios de comunicación es también muy importante. Los medios de comunicación podrían desempeñar aquí una función muy, muy destacada. El paquete de medidas aprobado por la Comisión Europea la semana pasada es el resultado de un enfoque especializado. Se han incorporado los principios de equidad y solidaridad. Puesto que el Parlamento Europeo tiene una función de gran importancia a la hora de aprobar este paquete, confiamos en que ejerza dicha función de forma muy dinámica. Alguien preguntó por qué era necesario viajar a Bali y usar medios de transporte no sostenibles. No se puede llegar a Bali de otra forma que no sea mediante el uso de varios medios de transporte. Sin embargo, nuestra respuesta es que fue un destino muy bien elegido. ¿Por qué? Porque fue... Indonesia es un país en desarrollo. Uno de los momentos fundamentales para el acuerdo de Bali fue aquel en el que los países en desarrollo se adhirieron a este acuerdo global. Dicho acuerdo resultó más fácil de alcanzar en Bali, Indonesia, que en cualquier otro lugar de nuestro planeta. Me gustaría terminar con una pregunta relativa al 20/20/20. ¿Se van a conseguir estos objetivos? La credibilidad de la Unión Europea dependerá de la consecución de estos objetivos, toda vez que, en la reunión del Consejo de la primavera pasada, los Presidentes y los Primeros Ministros de los gobiernos de la Unión Europea se comprometieron con la perspectiva del 20/20/20. La Presidencia está comprometida con dichos objetivos y hará todo lo posible para conseguirlos."@es21
"Lubage mul lühidalt vastata mõningatele seisukohtadele, mida siin väljendati selles väga huvitavas arutelus. Lõppude lõpuks öeldi meile, et me ei saavuta mingeid tulemusi. Presidendi ja nõukogu eesistuja arvamused on teistsugused. Asjad liiguvad ja me saavutame tulemusi. Lõppude lõpuks olid Bali konverents ja kokkulepe, mille sõlmisid nii arenemata kui kõige arenenumad riigid, tegelikult väga edukad, kuid see edu saab täielikuks ainult Kopenhaagenis. Sellepärast on järgmised kaks aastat väga olulised. Tahaksin ka avaldada toetust Euroopa Parlamendi poolt homme vastuvõetavale resolutsioonile. Meie meelest on see auahne, põhjalik ja täiendav abivahend pärast 2012. aastat kokkuleppele jõudmiseks. Eesistuja toetab samuti teie siin juba väljendatud hinnangut, et Euroopa Liidu delegatsioon oli väga edukas. See oli pädev, ühtne ja väga dünaamiline. Ja lisaks oli see usutav, mis on ELi jaoks väga, väga tähtis. Tõsi on see, et me võime olla uhked ELi üle ja rolli üle, mida see Balil mängis, eriti selle järjekindluse üle. Öeldi, et EL on pioneer uute tehnoloogiate väljatöötamises. See võib olla ka vastus mõnedele põhjendatud hirmudele või kahtlustele, mida liikmesriigid ELi suhtes samuti väljendasid uue energia- ja kliimapaketi osas, mille Euroopa Komisjon eelmisel nädalal nii efektiivselt esitas. Vastuseks, me arvame, et see on ka võimalus uute töökohtade loomiseks ja uute ökoloogiliste uuenduste tegemiseks ning ei tohiks põhjustada hirmu majanduse arengu pärast. Nõustume arvamusega, et tegemist ei ole ainult poliitika, vaid ka majandusega. Tegelikult võiksime veelgi auahnemad olla. Kliimamuutustega tegelemine on faktiliselt Euroopa poliitika edulugu. See on suurepärane väljakutse mitte ainult Euroopa poliitikale ja majandusele, vaid ka selle kodanikele. Toetan väga voliniku seisukohta, et meedia suhtumine on samuti väga tähtis. Meedia võib siin mängida väga, väga olulist rolli. Euroopa Komisjoni poolt eelmisel nädalal vastu võetud pakett on asjatundliku lähenemise tulemus. Sellesse on kaasatud võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtted. Kuna Euroopa Parlamendil on väga tähtis roll selle paketi vastuvõtmisel, loodame, et parlament mängib seda rolli väga dünaamiliselt. Keegi küsis, miks on vajalik sõita Balile ja kasutada mittejätkusuutlikke transpordivahendeid. Balile ei ole võimalik minna erinevaid transpordivahendeid kasutamata. Meie vastus on siiski selline, et tegemist oli väga hästi valitud sihtkohaga. Miks? Sellepärast, et see oli ... Indoneesia on arenev riik. Üks olulisemaid hetki Bali kokkuleppe puhul oli see, et arengumaad ühinesid selle globaalse kokkuleppega. Sellisele kokkuleppele oli lihtsam jõuda Indoneesias Balil kui kusagil mujal meie planeedil. Tahaksin lõpetada küsimusega 20/20/20 kohta. Kas need sihtmärgid saavutatakse? Euroopa Liidu usaldusväärsus püsib või langeb nende sihtmärkide saavutamisega, mitte sellepärast, et eelmise aasta kevadel nõukogu kohtumisel ELi valitsuste presidendid ja peaministrid sidusid end 20/20/20 visiooniga. Eesistuja on pühendunud ja teeb kõik nende sihtmärkide saavutamiseks."@et5
"Haluan esittää lyhyen vastauksen joihinkin tässä hyvin mielenkiintoisessa keskustelussa esitettyihin näkemyksiin. Loppujen lopuksi meille kerrottiin, ettemme saavuttaneet mitään tuloksia. Puheenjohtajamaa ja neuvoston puheenjohtaja ovat eri mieltä. Asiat edistyvät ja saamme tuloksia. Loppujen lopuksi Balin konferenssi ja sopimus, jonka solmivat kehittymättömät sekä kehittyneimmät maat, olivat itse asiassa hyvin onnistuneita, mutta onnistuminen täydentyy vasta Kööpenhaminassa. Siksi kaksi seuraavaa vuotta ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin myös ilmaista tukeni päätöslauselmalle, jonka Euroopan parlamentti hyväksyy huomenna. Pidämme sitä kunnianhimoisena ja perusteellisena ja lisäapuna sopimukseen pääsemiseksi vuoden 2012 jälkeen. Puheenjohtajavaltio kannattaa myös täällä jo esitettyjä arvioita siitä, että Euroopan unionin valtuuskunta oli hyvin menestyksekäs. Se oli pätevä, yhtenäinen ja erittäin dynaaminen. Ja lisäksi se oli uskottava, mikä on hyvin, hyvin tärkeää Euroopan unionin kannalta. Voimme todellakin olla ylpeitä Euroopan unionista ja sen asemasta Balilla, erityisesti sen johdonmukaisuudesta. Balilla sanottiin, että Euroopan unioni on uranuurtaja uusien teknologioiden kehittämisessä. Tämä saattaa myös vastata joihinkin oikeutettuihin pelkoihin tai epäilyksiin, joita on esitetty Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskuudessa uudesta energia- ja ilmastopaketista, jonka Euroopan komissio esitteli niin tehokkaasti viime viikolla. Olemme sitä mieltä, että se on myös mahdollisuus uusille työpaikoille ja uusille ekologisille innovaatioille, eikä sen pitäisi herättää pelkoja taloudellisesta kehityksestä. Olemme samaa mieltä siitä, että tässä ei ole kyse vain politiikasta vaan myös taloudesta. Itse asiassa voisimme olla vielä kunnianhimoisempia. Ilmastonmuutoksen käsittely on todellakin eurooppalaisen politiikan menestystarina. Se on suuri haaste paitsi Euroopan politiikalle ja kansantaloudelle myös kansalaisille. Kannatan vahvasti komission jäsenen kantaa siitä, että tiedotusvälineiden asenne on myös hyvin tärkeä. Tiedotusvälineet voisivat olla hyvin tärkeässä osassa. Euroopan komission viime viikolla hyväksymä paketti on asiantuntijalähestymistavan tulos. Oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden periaatteet liittyvät siihen kiinteästi. Koska Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä osa tämän paketin hyväksymisessä, odotamme sen toimivan osassaan hyvin dynaamisesti. Joku kysyi, miksi oli tarpeen matkustaa Balille ja käyttää kestävän kehityksen periaatteiden vastaisia kulkuneuvoja. Balille ei pääse millään muulla tavoin kuin käyttämällä eri kulkuneuvoja. Kuitenkin vastauksemme on, että Bali oli hyvin valittu määränpää. Miksi? Koska se oli... Indonesia on kehittyvä maa. Yksi Balin sopimuksen tärkeimmistä hetkistä oli, että kehittyvät maat liittyivät tähän maailmanlaajuiseen sopimukseen. Tällaiseen sopimukseen oli helpompi päästä Balilla, Indonesiassa, kuin muualla planeetallamme. Haluaisin lopettaa kysymyksellä, joka liittyy 20/20/20-tavoitteisiin. Saavutetaanko nämä tavoitteet? Euroopan unionin uskottavuus riippuu näiden tavoitteiden saavuttamisesta, ei vähiten siksi, että neuvoston kokouksessa viime keväänä Euroopan unionin jäsenvaltioiden presidentit ja hallitusten pääministerit sitoutuivat 20/20/20-visioon. Puheenjohtajavaltio on sitoutunut ja tekee kaikkensa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi."@fi7
"Permettez-moi de réagir brièvement à certaines opinions exprimées dans cette discussion très intéressante. Après tout, on nous dit que nous ne sommes parvenus à aucun résultat. Les opinions de la Présidence et du Président du Conseil divergent. Les choses évoluent et nous obtenons des résultats. Après tout, la Conférence de Bali et l'accord conclu par les pays en retard de développement et par les plus développés sont en fait un véritable succès, mais la réussite ne sera totale qu'à Copenhague. C'est pourquoi les deux prochaines années seront très importantes. J'aimerais également exprimer mon soutien en faveur de la résolution que le Parlement européen devra adopter demain. Nous la considérons comme une approche ambitieuse et exhaustive et comme une aide supplémentaire qui permettra de parvenir à un accord après 2012. La Présidence soutient également votre évaluation, qui a déjà été exprimée ici, selon laquelle la délégation de l'Union européenne s'est avérée être très performante. Elle a fait preuve de compétence, d'unité et d'un grand dynamisme. Enfin, mais non des moindres, elle s'est montrée crédible, ce qui s'avère être extrêmement pour l'Union européenne. À la vérité, nous pouvons être fiers de l'Union européenne et du rôle qu'elle a joué à Bali, et notamment de sa cohérence. Il a été dit que l'Union européenne faisait figure de pionnier en matière de développement de nouvelles technologies. Cela pourrait répondre aux craintes ou aux doutes également exprimés parmi les États membres de l'Union européenne au sujet du nouveau paquet de mesures dans le domaine de l'énergie et du climat présenté avec tant d'efficacité la semaine dernière par la Commission européenne. Nous pensons qu'il s'agit également d'une opportunité pour la création de nouveaux emplois et de nouvelles innovations écologiques et qu'il ne devrait pas y avoir de craintes au sujet du développement économique. Nous rejoignons l'opinion selon laquelle il ne s'agit pas uniquement d'une question d'ordre politique, mais également économique. En fait, nous pourrions même être encore plus ambitieux. La gestion du changement climatique est un succès de la politique européenne. C'est un formidable défi non seulement pour la politique et l'économie européennes, mais également pour les citoyens. Je rejoins totalement l'avis du Commissaire selon lequel l'attitude des médias est également très importante. Les médias pourraient jouer dans ce domaine un rôle extrêmement important. Le paquet de mesures adoptées par la Commission européenne la semaine dernière est le résultat d'une approche d'experts. Les principes d'équité et de solidarité y sont intégrés. Étant donné qu'il joue un rôle très important dans l'adoption de ce paquet, nous espérons que le Parlement européen assumera ce rôle en faisant preuve d'un grand dynamisme. Quelqu'un a demandé pourquoi il était nécessaire de se rendre à Bali et d'utiliser ainsi des modes de transport non durables. On ne peut arriver à Bali d'aucune autre façon, mais en utilisant divers moyens de transport. Néanmoins, notre réponse est qu'il s'agissait d'une destination parfaitement bien choisie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Indonésie est un pays en voie de développement. L'un des éléments clés de l'accord de Bali était que les pays en voie de développement signent cet accord. Il était donc plus facile de parvenir à cet accord à Bali, en Indonésie, qu'ailleurs sur notre planète. J'aimerais conclure par une question concernant les objectifs 20/20/20. Ces derniers vont-ils être atteints? La crédibilité de l'Union européenne dépend de la réalisation de ces objectifs, notamment parce qu'à la réunion du Conseil au printemps dernier, les présidents et Premiers ministres des gouvernements de l'Union européenne se sont engagés en personne en faveur de cette vision. La présidence a affirmé son engagement et fera tout pour atteindre ces objectifs."@fr8,8
"Engedjék meg, hogy röviden válaszoljak ebben a nagyon érdekes vitában felvetett nézőpontokra. Végül is azt mondták, nem járunk eredménnyel. Az elnökség és a Tanács elnöke eltérő véleményen van. A dolgok haladnak, és eredményeket érünk el. Végül is a Bali Konferencia és a megállapodás, amelybe fejletlen és a legfejlettebb országok is beléptek valójában nagy siker volt, de a siker csak Koppenhágában lesz teljes. Ezért lesz nagyon fontos a következő két esztendő. Támogatásomat is szeretném kifejezni az Európai Parlament által holnap elfogadandó állásfoglalás iránt. Mi nagyra törőnek és alaposnak látjuk, szerintünk további segítséget nyújt a 2012 utáni megállapodás eléréséhez. Az elnökség az értékelést is támogatja, amelyet itt már kifejezésre juttattak, hogy az Európai Unió küldöttsége igen sikeres volt. Alkalmas volt a feladatra, egységes és nagyon dinamikus volt. Végül, de nem utolsósorban pedig hiteles, ami nagyon-nagyon fontos az Európai Unió számára. Igazság szerint büszkék lehetünk az Európai Unióra és a Balin játszott szerepére, különösen a következetességére. Elhangzott, hogy az Európai Unió az új technológiák fejlesztésének úttörője. Ez választ adhat az Európai Unió egyes tagállamai által is kifejezésre juttatott jogos félelemre vagy kétségre az Európai Bizottság által a múlt héten oly sikeresen előterjesztett új energia és éghajlat-változási csomaggal kapcsolatban. Válaszul úgy gondoljuk, hogy ez lehetőséget is nyújt a munkahelyteremtésre és az új ökológiai innovációkra, és nem szabad, hogy félelmet keltsen a gazdasági fejlődéssel kapcsolatban. Egyetértünk a véleménnyel, hogy mindez nemcsak politikai, hanem gazdasági kérdés is. Valójában lehetnénk még nagyra törőbbek is. Az éghajlatváltozás kezelése valójában az európai politika sikertörténete. Nagy kihívás nem csupán az európai politika és a gazdaság, hanem a polgárok számára is. Erősen támogatom a biztos úr véleményét, hogy a média hozzáállása is nagyon fontos. A média itt nagyon-nagyon fontos szerepet játszhat. Az Európai Bizottság által múlt héten elfogadott csomag a szakértői megközelítés eredménye. Belekerült a méltányosság és a szolidaritás elve is. Mivel az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik e csomag elfogadásában, várakozásaink szerint igen dinamikusan fogja betölteni ezen szerepét. Valaki megkérdezte, miért kellett Bali szigetére utazni, nem fenntartható közlekedési eszközt használva. Kizárólag többféle közlekedési eszközzel lehet Balira eljutni. A válaszunk azonban az, hogy jól megválasztott helyszín volt. Miért? Mert... Indonézia fejlődő ország. A Bali megállapodás egyik fő pillanata az volt, hogy a fejlődő országok is csatlakoztak ehhez a világméretű megállapodáshoz. Egy ilyen megállapodást könnyebb volt Balin, Indonéziában elérni, mint bárhol máshol a világon. A 20-20-20 célkitűzésekhez kapcsolódó kérdéssel szeretném befejezni. Teljesülnek ezek a célok? Az Európai Unió hitelessége ezen célok elérésén áll vagy bukik, nem utolsósorban azért, mert tavaly tavasszal a Tanács ülésén az Európai Unió kormányainak elnökei és miniszterelnökei elkötelezték magukat a 20/20/20 jövőkép mellett. Az elnökség kötelezettséget vállal, és mindent megtesz ezen célok elérése érdekében."@hu11
". − Consentitemi di replicare brevemente ad alcune opinioni espresse nel corso di questa discussione estremamente interessante. In fondo, ci è stato detto che non conseguiamo alcun risultato. I punti di vista della Presidenza e del Presidente del Consiglio divergono. Le cose si stanno muovendo e noi otteniamo risultati. Tutto sommato, la Conferenza di Bali e l’accordo concluso dai paesi industrializzati e dai meno sviluppati sono stati in realtà un grande successo, un successo però che sarà completo solo a Copenaghen. Ed è questo il motivo per cui i prossimi due anni saranno molto importanti. Desidero altresì esprimere il mio sostegno per la risoluzione che il Parlamento europeo adotterà domani. Lo consideriamo un testo ambizioso e scrupoloso nonché un ulteriore contributo al raggiungimento di un accordo dopo il 2012. Anche la Presidenza si associa alla valutazione già illustrata in questa sede, secondo cui la delegazione dell’Unione europea è stata straordinaria. Si è rivelata competente, compatta e molto dinamica. E da ultimo, ma tutt’altro che di secondaria rilevanza, è stata credibile, il che è molto, molto importante per l’Unione europea. In realtà possiamo essere orgogliosi dell’Unione europea e del ruolo svolto a Bali, soprattutto per la sua coerenza. È stato detto che l’Unione europea è un pioniere nello sviluppo di nuove tecnologie. Questo può anche essere una risposta ad alcuni giustificati timori o dubbi emersi tra gli Stati membri dell’Unione europea riguardo al nuovo pacchetto sull’energia e sul clima presentato la scorsa settimana così efficacemente dalla Commissione europea. Pensiamo che sia anche un’opportunità per nuovi posti di lavoro e innovazioni ecologiche e che non dovrebbe quindi suscitare paure sul versante dello sviluppo economico. Condividiamo l’opinione che non si tratta solo di una questione politica, ma anche economica. In effetti, potremmo essere più ambiziosi. La lotta al cambiamento climatico è una storia di successo della politica europea. È una sfida impegnativa non solo per la politica e l’economia europee, ma anche per i cittadini. Sono fortemente a favore della posizione della Commissione secondo cui anche l’atteggiamento dei mezzi di informazione è molto importante. I possono svolgere un ruolo di grande rilievo in questo ambito. Il pacchetto adottato dalla Commissione europea la scorsa settimana è il risultato di un approccio di esperti. Incorpora i principi di parità e solidarietà. Poiché ha una funzione fondamentale da svolgere riguardo all’adozione del pacchetto, ci attendiamo che il Parlamento europeo assolva tale ruolo con molto dinamismo. Qualcuno ha chiesto per quale motivo fosse necessario recarsi a Bali e usare mezzi di trasporto non sostenibili. Non si può andare a Bali in un altro modo, se non ricorrendo a vari mezzi di trasporto. Tuttavia, la nostra risposta è che è stata una meta scelta con cognizione. Perché? Perché era … l’Indonesia è un paese in via di sviluppo. Uno dei momenti dell’accordo di Bali è stato quando i paesi in via di sviluppo hanno aderito all’accordo globale. Era più facile raggiungere simile intesa a Bali, in Indonesia, che non in qualsiasi altro luogo del nostro pianeta. Vorrei terminare con una domanda sugli obiettivi 20/20/20. Verranno rispettati? La credibilità dell’Unione europea si consoliderà o cadrà sul conseguimento di questi risultati, non ultimo perché al Vertice del Consiglio della scorsa primavera i capi di Stato e di governo dei paesi dell’Unione europea hanno assunto un impegno nei confronti della visione 20/20/20. La Presidenza ha assunto un impegno e farà tutto quanto in suo potere per conseguire questi obiettivi."@it12
"Leiskite trumpai atsakyti į kai kurias nuomones, išsakytas šioje labai įdomioje diskusijoje. Nepaisant visko, mums pasakyta, kad nepasiekėme jokių rezultatų. Pirmininkaujančių ir Tarybos Pirmininko nuomonės skiriasi. Viskas juda į priekį, ir mes pasiekiame rezultatų. Juk Balio konferencija ir susitarimas, kurį pasirašė besivystančios ir labiausiai išsivysčiusios šalys, yra didžiulė sėkmė, bet sėkmė bus užbaigta Kopenhagoje. Štai kodėl ateinantys dveji metai yra tokie svarbūs. Taip pat norėčiau išreikšti savo paramą rezoliucijai, kurią Europos Parlamentas priims rytoj. Mums ji atrodo ambicinga ir visapusiška, ir kaip pagalbinė priemonė siekiant susitarimo po 2012 m. Pirmininkaujantys taip pat palaiko Jūsų įvertinimą, kuris čia jau buvo išreikštas, kad Europos Sąjungos delegacija buvo sėkminga. Ji buvo kompetentinga, vieninga ir labai dinamiška. Ir galiausiai, to buvo galima tikėtis, kas yra labai, labai svarbu Europos Sąjungai. Iš tiesų galime didžiuotis Europos Sąjunga ir jos suvaidintu vaidmeniu Balyje, ypač jo nuoseklumu. Buvo pasakyta, kad Europos Sąjunga yra naujų technologijų plėtros pionierė. Tai gali atsakyti į kai kurias garantuotas baimes ir abejones, kurios buvo išreikštos tarp Europos Sąjungos Valstybių narių kalbant apie naują energijos ir klimato paketą, kurį taip efektyviai praeitą savaitę pristatė Europos Bendrijų Komisija. Atsakydami mes manome, kad tai taip pat yra naujų darbų bei naujų ekologinių inovacijų galimybė, todėl baimių dėl ekonomikos plėtros neturėtų kilti. Mes sutinkame su nuomone, kad tai ne tik politikos, bet ir ekonomikos reikalas. Tiesą sakant, galėtume būti dar ambicingesni. Sprendžiant klimato kaitos klausimą Europos politikai užsitikrina sėkmės istoriją Tai didelis iššūkis ne tik Europos politikai ir ekonomikai, bet ir piliečiams. Visiškai palaikau Komisaro poziciją, kad labai svarbus žiniasklaidos požiūris. Čia žiniasklaida gali suvaidinti labai, labai svarbų vaidmenį. Praėjusią savaitę Europos Bendrijų Komisijos priimtas paketas yra ekspertų požiūrio rezultatas. Čia įtraukti teisingumo ir solidarumo principai. Kadangi Europos Parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį priimant šį paketą, tikimės, kad jis šį vaidmenį atliks labai dinamiškai. Kažkas klausė, kam reikėjo važiuoti į Balį ir naudotis netvariomis transporto priemonėmis. Į Balį jokiais kitais būdais ir nepateksi – tik naudodamas įvairias transporto priemones. Tačiau, mūsų atsakymas yra tas, kad tai buvo gerai parinkta vieta. Kodėl? Todėl, kad tai buvo ... Indonezija – besivystanti šalis. Vienas iš pagrindinių momentų, kurių buvo siekiama Balio susitarime – kad besivystančios šalys prisijungtų prie visuotinio susitarimo. Balyje, Indonezijoje, tokį susitarimą pasiekti buvo lengviau, nei kurioje nors kitoje mūsų planetos vietoje. Norėčiau užbaigti klausimu dėl tikslų 20/20/20. Ar tikrai šie tikslai bus pasiekti? Abejonių, ar Europos Sąjungai pavyks pasiekti šių tikslų, ar ne, neturi iškilti, kadangi praeitą pavasarį Tarybos posėdyje Europos Sąjungos vyriausybių Prezidentai ir Premjerai ministrai įsipareigojo vykdyti viziją 20/20/20. Pirmininkaujantys žmonės įsipareigojo ir darys viską, kad pasiektų šių tikslų."@lt14
"Ļaujiet man īsi atbildēt uz dažiem viedokļiem, kas tika pausti šajās ļoti interesantajās diskusijās. Galu galā, mums teica, ka mēs nesasniedzam nekādus rezultātus. Prezidentūras un Padomes priekšsēdētāja uzskati ir atšķirīgi. Lietas notiek, un mēs sasniedzam rezultātus. Galu galā, Bali konference un vienošanās, ko noslēdza gan jaunattīstības valstis, gan visattīstītākās valstis, faktiski bija liels sasniegums, taču sasniegums būs pilnīgs tikai Kopenhāgenā. Šī iemesla dēļ nākamie divi gadi būs ļoti svarīgi. Es gribētu arī izteikt savu atbalstu rezolūcijai, ko rīt jāpieņem Eiropas Parlamentam. Mēs to redzam kā vērienīgu un aptverošu un arī kā papildu līdzekli, lai panāktu vienošanos pēc 2012. gada. Prezidentūra arī atbalsta jūsu novērtējumu, kas šeit jau tik izteikts, ka Eiropas Savienības delegācija bija ļoti sekmīga. Tā bija kompetenta, vienota un ļoti dinamiska. Un pēdējā lieta, kas nav mazāk svarīga, — tā bija uzticama, kas Eiropas Savienībai ir ļoti, ļoti svarīgi. Patiesībā mēs varam būt lepni par Eiropas Savienību un par lomu, ko tā spēlēja Bali, jo īpaši par tās saskaņotību. Tika minēts, ka Eiropas Savienība ir pioniere jauno tehnoloģiju izstrādē. Tā var būt arī atbilde uz dažām no bailēm vai šaubām, kas arī ir izteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu starpā par jauno enerģijas un klimata paketi, ko Eiropas Komisija tik efektīvi prezentēja pagājušajā nedēļā. Reaģējot uz to, mēs domājam, ka tā ir arī iespēja jaunām darbavietām un jauniem ekoloģiskiem jauninājumiem un tai nevajadzētu radīt bažas par ekonomisko attīstību. Mēs piekrītam viedoklim, ka tas ir ne tikai politisks, bet arī ekonomisks jautājums. Faktiski mēs varētu būt vēl prasīgāki. Klimata pārmaiņa problēmu risināšana ir Eiropas politikas veiksmes stāsts. Tas ir liels izaicinājums ne tikai Eiropas politikai un ekonomikai, bet arī tās pilsoņiem. Es stingri atbalstu komisāra nostāju, ka ļoti svarīga ir arī plašsaziņas līdzekļu attieksme. Plašsaziņas līdzekļi šeit var spēlēt ļoti, ļoti svarīgu lomu. Pakete, ko Eiropas Komisija pieņēma pagājušajā nedēļā, ir ekspertu pieejas rezultāts. Tajā ir ietverti vienlīdzības un solidaritātes principi. Tā kā tam ir ļoti svarīga loma šīs paketes pieņemšanā, mēs sagaidām, ka Eiropas Parlaments spēlēs šo lomu ļoti dinamiski. Kāds jautāja, kāpēc bija vajadzīgs braukt uz Bali un izmantot ilgtnespējīgus transporta līdzekļus. Neviens nevar nokļūt Bali citādi, kā vien izmantojot dažādus transporta līdzekļus. Tomēr mūsu atbilde ir tāda, ka šis bija labi izraudzīts mērķis. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija… Indonēzija ir jaunattīstības valsts. Viens no galvenajiem momentiem attiecībā uz Bali vienošanos bija tas, ka jaunattīstības valstis parakstīja šo globālo vienošanos. Šādu vienošanos bija vieglāk panākt Bali, Indonēzijā, nekā jebkur citur uz mūsu planētas. Es gribētu nobeigt ar jautājumu saistībā ar 20/20/20. Vai šie mērķi tiks sasniegti? Eiropas Savienības uzticamība saglabāsies vai kritīsies atkarībā no šo mērķu sasniegšanas, jo pagājušā pavasara Padomes sanāksmē Eiropas Savienības valstu prezidenti un premjerministri apņēmās īstenot 20/20/20 redzējumu. Prezidentūra ir apņēmusies darīt visu un to darīs, lai sasniegtu šos mērķus."@lv13
"Dovolite, da se na kratko odzovem na nekatera stališča, ki ste jih v tej zelo zanimivi razpravi izrazili. Rečeno je bilo nazadnje, da ne prihajamo do rezultatov. Pogled predsedstva in predsedujočega v Svetu je drugačen. Premika se, prihajamo do rezultatov. Nenazadnje je prav balijska konferenca in dogovor, v katerega so vstopili tako nerazviti kot tudi najbolj razvite države, pravzaprav velik uspeh. Ampak uspeh bo zaključen šele v Kopenhagnu. Zato je tako pomembno obdobje, ki nas čaka v naslednjih dveh letih. Rad bi tudi izrazil podporo resoluciji, ki jo jutri sprejema Evropski parlament. Vidimo jo kot ambiciozno, temeljito, in v njej vidimo dodatno podporo za dosego sporazuma po letu 2012. Predsedstvo tudi podpira vaše ocene, ki smo jih že rekli, da je bila delegacija Evropske unije na Baliju zelo uspešna. Bila je kompetentna, bila je enotna, bila je zelo dinamična. In na koncu je bila tudi verodostojna, kar je za Evropsko unijo zelo zelo pomembno. Res smo lahko ponosni na Evropsko unijo in njeno vlogo, ki jo je na Baliju igrala. Predvsem pa v njeni doslednosti. Bila je rečena beseda, da je Evropska unija pionir pri razvoju novih tehnologij. Tu je lahko tudi odgovor na nekatere upravičene strahove ali pa pomisleke, ki se pojavljajo tudi v okviru držav članic Evropske unije ob novem energetsko-klimatskem paketu, ki ga je prejšnji teden tako uspešno predstavila Evropska komisija. Naš odgovor je, da je to tudi priložnost za nova delovna mesta, za nove eko inovacije, in ne pomeni strahov v smislu gospodarskega razvoja. Strinjamo se z oceno, da to ni le stvar politike, ampak tudi gospodarstva. Oziroma lahko smo še bolj ambiciozni. Soočenje s podnebnimi spremembami postaja in je postala velika zgodba evropske politike. Velik izziv za evropsko politiko, za gospodarstvo in tudi za državljanke in državljane, in bi še posebej podprl stališče gospoda komisarja, da je zelo pomemben tudi odnos medijev do tega vprašanja. Mediji lahko tukaj odigrajo zelo zelo pomembno vlogo. Sveženj, ki ga je prejšnji, prejšnji teden sprejela Evropska komisija, je rezultat strokovnega pristopa. Vanj so vgrajeni principi pravičnosti in solidarnosti in naše pričakovanje je, da bi tudi Evropski parlament, ki ima v sprejemanju tega svežnja zelo pomembno vlogo, to svojo vlogo odigral na zelo dinamičen način. Nekdo je vprašal, zakaj je bilo potrebno iti na Bali, zakaj je bilo potrebno uporabljati netrajnostne oblike transporta. Saj drugače ne moreš priti na Bali, kot da pač uporabljaš različna prometna sredstva. Ampak naš odgovor je, da je bila ta destinacija dobro izbrana. Zakaj? Zato, ker je bila ... Indonezija je država v razvoju. In eden ključnih momentov za dogovor na Baliju je bil, da so v ta globalni dogovor vstopile države v razvoju. In na Baliju, v Indoneziji, se je tak dogovor lažje dosegel, kot bi se morda dosegel na neki drugi destinaciji na naši zemeljski obli. Zaključujem pa z vprašanjem, ki je vezano na 20/20/20, kot je bilo rečeno. Ali bodo ti cilji uresničeni? Kredibilnost Evropske unije stoji in pade s tem, da so ti cilji uresničeni. Nenazadnje tudi zato, ker so na lanskem spomladanskem Svetu predsedniki držav in vlad Evropske unije dali zavezo, da gremo torej po poti 20/20/20. Predsedstvo je prepričano in želi storiti vse, da bodo ti cilji uresničeni."@mt15
". Sta me toe kort te reageren op enkele standpunten die u tijdens dit enorm interessant debat heeft geuit. Op het einde werd gezegd dat we geen resultaten bereiken. De opvatting van het voorzitterschap en van de voorzitter van de Raad is anders. Er gebeurt iets, we komen tot resultaten. Uiteindelijk is net de conferentie van Bali en de overeenkomst, waarbij zowel niet-ontwikkelde als ook de meest ontwikkelde landen zich hebben aangesloten, in feite een groot succes. Dat succes zal echter pas in Kopenhagen volkomen zijn. Daarom staat ons de komende twee jaar een heel belangrijke periode te wachten. Ik zou ook graag mijn steun willen uitspreken voor de resolutie die het Europees Parlement morgen zal aannemen. We beschouwen die als ambitieus en degelijk en als een bijkomende ondersteuning om een overeenkomst na 2012 te bereiken. Het voorzitterschap is het eens met uw inschatting, zoals we reeds hebben gezegd, dat de delegatie van de Europese Unie op Bali erg succesvol was. Ze was bekwaam, eensgezind en heel dynamisch. Ten slotte was ze ook geloofwaardig, wat voor de Europese Unie van uitermate groot belang is. We mogen terecht trots zijn op de Europese Unie en op haar rol die ze op Bali heeft gespeeld, vooral echter op haar consequente houding. Er werd gezegd dat de Europese Unie een pionier is bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hierin ligt het antwoord op enkele terechte bekommernissen en bedenkingen die ook door lidstaten van de Europese Unie worden geuit inzake het nieuwe energie- en klimaatpakket dat de Europese Commissie vorige week zo goed heeft voorgesteld. Ons antwoord luidt dat het ook kansen inhoudt voor nieuwe arbeidsplaatsen, voor nieuwe eco-innovatie en niet synoniem staat met angsten voor de economische ontwikkeling. We gaan akkoord met de beoordeling dat het niet enkel zaak is van de politiek, maar ook van de economie. We kunnen nog ambitieuzer zijn. De confrontatie met klimaatveranderingen wordt de facto en is reeds een belangrijk hoofdstuk in het Europese beleid. Het is een aanzienlijke uitdaging voor het Europese beleid, voor de economie evenals voor de burgers. Ik ben het ook eens met het standpunt van de commissaris, namelijk dat ook de houding van de media tegenover deze kwestie doorslaggevend is. Zij kunnen hier een fundamentele rol spelen. Het pakket dat de Europese Commissie vorige week heeft goedgekeurd, is het resultaat van een deskundige benadering. Het omvat de beginselen van rechtvaardigheid en van solidariteit en we verwachten dat ook het Europees Parlement, voor wie bij de aanvaarding van dit pakket een zeer belangrijke rol is weggelegd, die rol op heel dynamische wijze zal spelen. Iemand stelde de vraag waarom het nodig was naar Bali te gaan, waarom het nodig was niet-duurzame transportmiddelen te gebruiken. Bali bereik je nu eenmaal niet anders dan met verschillende transportmiddelen. Ons antwoord is dat de bestemming goed gekozen was. Waarom? Indonesië is een ontwikkelingsland. Een van de sleutelmomenten voor de overeenkomst op Bali was dat ook ontwikkelingslanden zich achter de globale overeenkomst hebben geschaard. En op Bali, in Indonesië, lag het gemakkelijker een dergelijke overeenkomst te bereiken dan dat het geval zou zijn op een andere plaats op onze wereldbol. Ik sluit af met de vraag in verband met 20/20/20, zoals werd gezegd. Zullen die doelstellingen worden gerealiseerd? De geloofwaardigheid van de Europese Unie staat of valt met het behalen van die doelstellingen. Niet in het minst ook omdat de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie vorig jaar op de voorjaarstop zich ertoe hebben verbonden om de weg van 20/20/20 in te slaan. Het voorzitterschap is ervan overtuigd en zal er alles aan doen om die doelstellingen te verwezenlijken."@nl3
"Pozwolę sobie krótko ustosunkować się do niektórych poglądów wyrażonych w tej bardzo interesującej dyskusji. Podsumowując, powiedziano nam, że nie osiągamy żadnych wyników. Zdanie prezydencji i przewodniczącego Rady jest odmienne. Sytuacja się zmienia i osiągamy wyniki. Przecież konferencja na Bali i porozumienie, do którego przystąpiły kraje nierozwinięte oraz większość krajów rozwiniętych, to faktycznie wielki sukces, ale pełny sukces zostanie osiągnięty dopiero w Kopenhadze. Dlatego następne dwa lata będą bardzo istotne. Chciałbym również wyrazić poparcie dla rezolucji, którą jutro ma przyjąć Parlament Europejski. Uważamy ją za ambitną i dokładną oraz za dodatkową pomoc na drodze ku osiągnięciu porozumienia po roku 2012. Prezydencja zgadza się również z państwa oceną, wyrażoną już w tym miejscu, że delegacja Unii Europejskiej odniosła duży sukces. Była ona kompetentna, zjednoczona i bardzo dynamiczna. Przede wszystkim zaś była wiarygodna, co jest niezmiernie ważne dla Unii Europejskiej. Naprawdę możemy być dumni z Unii Europejskiej i roli, którą odegrała na Bali, zwłaszcza z wykazanej przez nią konsekwencji. Powiedziano, że Unia Europejska jest pionierem rozwoju nowych technologii. Może to również stanowić odpowiedź na niektóre uzasadnione obawy lub wątpliwości wyrażane także przez państwa członkowskie Unii Europejskiej co do nowego pakietu dotyczącego energetyki i klimatu, który w ubiegłym tygodniu tak skutecznie przedstawiła Komisja Europejska. Odpowiadając na nie, uważamy, że pakiet jest również szansą na nowe miejsca pracy i innowacje ekologiczne i nie powinien budzić obaw o rozwój gospodarczy. Zgadzamy się z opinią, że jest to nie tylko sprawa polityki, ale również gospodarki. W rzeczywistości moglibyśmy być jeszcze bardziej ambitni. Zajmowanie się zmianami klimatycznymi to pasmo sukcesów polityki europejskiej. Stanowią one duże wyzwanie nie tylko dla polityki i ekonomii europejskiej, lecz również dla obywateli. Zdecydowanie popieram stanowisko pana komisarza, który twierdzi, że bardzo ważne jest również nastawienie mediów. Media mogą odgrywać w tym przypadku niezmiernie istotną rolę. Pakiet przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską jest wynikiem podejścia specjalistycznego. Jego część stanowią zasady sprawiedliwości i solidarności. Ponieważ rola Parlamentu Europejskiego w przyjęciu tego pakietu jest bardzo istotna, oczekujemy, że spełni on tę rolę w sposób bardzo dynamiczny. Ktoś zapytał, dlaczego konieczna jest podróż na Bali i korzystanie z niezrównoważonych środków transportu. Na Bali nie można dostać się inaczej niż za pomocą różnych środków transportu. Nasza odpowiedź jednak brzmi, że miejsce to było dobrym wyborem. Dlaczego? Ponieważ był to ... Indonezja jest krajem rozwijającym się. Jednym z kluczowych momentów w dochodzeniu do porozumienia na Bali było przystąpienie krajów rozwijających się do tego globalnego porozumienia. Takie porozumienie można było łatwiej osiągnąć na Bali, w Indonezji, niż w innym miejscu na naszej planecie. Na koniec chciałbym odpowiedzieć na pytanie dotyczące celów 20/20/20. Czy cele te zostaną osiągnięte? Ich osiągnięcie zależy od wiarygodności Unii Europejskiej, przede wszystkim dlatego, że podczas posiedzenia Rady ostatniej wiosny prezydenci i premierzy rządów Unii Europejskiej zobowiązali się do popierania koncepcji celów 20/20/20. Prezydencji bardzo na tym zależy i uczyni wszystko, aby cele te osiągnąć."@pl16
"Permitam-me uma rápida resposta a algumas opiniões expressas neste debate tão interessante. Bem vistas as coisas, foi-nos dito que não conseguimos quaisquer resultados. Não é essa a opinião da Presidência e do Presidente em exercício do Conselho. Registam-se progressos e estamos a conseguir resultados. Aliás, a Conferência de Bali e o acordo celebrado pelos países em desenvolvimento e pelos países mais desenvolvidos foram na verdade um grande êxito, que só ficará completo em Copenhaga. Por isso, os próximos dois anos serão muito importantes. Gostaria também de expressar o meu apoio à resolução que o Parlamento Europeu deverá adoptar amanhã. Consideramo-la ambiciosa, exaustiva e uma ajuda adicional para se obter um acordo depois de 2012. A Presidência também apoia a vossa avaliação, já aqui expressa, de que a delegação da União Europeia foi muito bem sucedida. Foi competente, unida e muito dinâmica. Por último, mas não menos importante, foi credível, o que é extremamente importante para a União Europeia. Podemos estar verdadeiramente orgulhosos da União Europeia e do papel que desempenhou em Bali, especialmente no que toca à sua coerência. Afirmou-se que a União Europeia é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias. Isso poderá igualmente responder a alguns dos receios ou dúvidas expressos também entre os Estados Membros da União Europeia quanto ao novo pacote sobre energia e clima, tão eficazmente apresentado pela Comissão Europeia na semana passada. Em resposta, pensamos que representa ainda uma oportunidade para novos empregos e inovações ecológicas, não devendo suscitar receios relativamente ao desenvolvimento económico. Concordamos com a opinião de que não se trata apenas de uma questão de política, mas que está também em causa a economia. Na verdade, poderíamos ser ainda mais ambiciosos. Gerir as alterações climáticas é uma história de sucesso da política da União Europeia. É um grande desafio não apenas para a política e a economia europeias, mas também para os cidadãos. Apoio totalmente a posição da Comissão quanto à enorme importância da atitude dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social podiam desempenhar aqui um papel de extrema importância. O pacote adoptado pela Comissão Europeia na semana passada é o resultado de uma abordagem bem fundamentada. Os princípios da equidade e da solidariedade foram incluídos nessa abordagem. Visto que o Parlamento Europeu desempenha um papel muito importante na adopção deste pacote, esperamos que o desempenhe de uma forma muito dinâmica. Alguém perguntou por que era necessário viajar até Bali e utilizar meios de transporte não sustentáveis. Não conseguimos chegar a Bali de outra forma sem ser utilizando vários meios de transporte. No entanto, a nossa resposta é que o destino foi muito bem escolhido. Porquê? Porque foi... a Indonésia é um país em desenvolvimento. Um dos momentos cruciais do acordo de Bali foi a adesão dos países em desenvolvimento a este acordo global. Este era mais fácil de obter em Bali, na Indonésia, do que em qualquer outra parte do nosso planeta. Gostaria de terminar com uma questão relacionada com a fórmula “20/20/20”. Estes objectivos serão atingidos? A credibilidade da União Europeia depende da concretização destes objectivos, mesmo porque na reunião do Conselho da passada Primavera, os Presidentes e Primeiros-Ministros dos governos da União Europeia se comprometeram perante com a fórmula “20/20/20”. A Presidência está empenhada na consecução desses objectivos e tudo fará para os atingir."@pt17
"Dovolite, da se na kratko odzovem na nekatera stališča, ki ste jih v tej zelo zanimivi razpravi izrazili. Rečeno je bilo nazadnje, da ne prihajamo do rezultatov. Pogled predsedstva in predsedujočega v Svetu je drugačen. Premika se, prihajamo do rezultatov. Nenazadnje je prav balijska konferenca in dogovor, v katerega so vstopili tako nerazviti kot tudi najbolj razvite države, pravzaprav velik uspeh. Ampak uspeh bo zaključen šele v Kopenhagnu. Zato je tako pomembno obdobje, ki nas čaka v naslednjih dveh letih. Rad bi tudi izrazil podporo resoluciji, ki jo jutri sprejema Evropski parlament. Vidimo jo kot ambiciozno, temeljito, in v njej vidimo dodatno podporo za dosego sporazuma po letu 2012. Predsedstvo tudi podpira vaše ocene, ki smo jih že rekli, da je bila delegacija Evropske unije na Baliju zelo uspešna. Bila je kompetentna, bila je enotna, bila je zelo dinamična. In na koncu je bila tudi verodostojna, kar je za Evropsko unijo zelo zelo pomembno. Res smo lahko ponosni na Evropsko unijo in njeno vlogo, ki jo je na Baliju igrala. Predvsem pa v njeni doslednosti. Bila je rečena beseda, da je Evropska unija pionir pri razvoju novih tehnologij. Tu je lahko tudi odgovor na nekatere upravičene strahove ali pa pomisleke, ki se pojavljajo tudi v okviru držav članic Evropske unije ob novem energetsko-klimatskem paketu, ki ga je prejšnji teden tako uspešno predstavila Evropska komisija. Naš odgovor je, da je to tudi priložnost za nova delovna mesta, za nove eko inovacije, in ne pomeni strahov v smislu gospodarskega razvoja. Strinjamo se z oceno, da to ni le stvar politike, ampak tudi gospodarstva. Oziroma lahko smo še bolj ambiciozni. Soočenje s podnebnimi spremembami postaja in je postala velika zgodba evropske politike. Velik izziv za evropsko politiko, za gospodarstvo in tudi za državljanke in državljane, in bi še posebej podprl stališče gospoda komisarja, da je zelo pomemben tudi odnos medijev do tega vprašanja. Mediji lahko tukaj odigrajo zelo zelo pomembno vlogo. Sveženj, ki ga je prejšnji, prejšnji teden sprejela Evropska komisija, je rezultat strokovnega pristopa. Vanj so vgrajeni principi pravičnosti in solidarnosti in naše pričakovanje je, da bi tudi Evropski parlament, ki ima v sprejemanju tega svežnja zelo pomembno vlogo, to svojo vlogo odigral na zelo dinamičen način. Nekdo je vprašal, zakaj je bilo potrebno iti na Bali, zakaj je bilo potrebno uporabljati netrajnostne oblike transporta. Saj drugače ne moreš priti na Bali, kot da pač uporabljaš različna prometna sredstva. Ampak naš odgovor je, da je bila ta destinacija dobro izbrana. Zakaj? Zato, ker je bila ... Indonezija je država v razvoju. In eden ključnih momentov za dogovor na Baliju je bil, da so v ta globalni dogovor vstopile države v razvoju. In na Baliju, v Indoneziji, se je tak dogovor lažje dosegel, kot bi se morda dosegel na neki drugi destinaciji na naši zemeljski obli. Zaključujem pa z vprašanjem, ki je vezano na 20/20/20, kot je bilo rečeno. Ali bodo ti cilji uresničeni? Kredibilnost Evropske unije stoji in pade s tem, da so ti cilji uresničeni. Nenazadnje tudi zato, ker so na lanskem spomladanskem Svetu predsedniki držav in vlad Evropske unije dali zavezo, da gremo torej po poti 20/20/20. Predsedstvo je prepričano in želi storiti vse, da bodo ti cilji uresničeni."@ro18
"Dovoľte mi reagovať na niektoré názory, ktoré odzneli v tejto veľmi zaujímavej diskusii. Bolo tu povedané, že nedosahujeme žiadne výsledky. Názory predsedníctva a predsedu Rady sú odlišné. Veci sa dali do pohybu a my dosahujeme výsledky. Napokon, konferencia na Bali a dohoda, ktorú uzavreli menej rozvinuté krajiny spoločne s najrozvinutejšími krajinami, znamenali v skutočnosti veľký úspech. Tento úspech však bude zavŕšený jedine v Kodani. Preto budú najbližšie dva roky také veľmi dôležité. Chcel by som tiež vyjadriť svoju podporu uzneseniu, ktoré má zajtra prijať Európsky parlament. Vnímame ho ako ambiciózne a dôkladné uznesenie, ako ďalší zo zámerov na dosiahnutie dohody po roku 2012. Predsedníctvo tiež podporuje vaše hodnotenie, ktoré tu už odznelo, že delegácia Európskej únie bola úspešná. Bolo primerané, jednotné a veľmi dynamické. V neposlednom rade bolo tiež vierohodné, čo je pre Európsku úniu veľmi, veľmi dôležité. Skutočne môžeme byť hrdí na Európsku úniu a na úlohu, ktorú zohrala na Bali, predovšetkým na jej dôslednosť. Bolo povedané, že Európska únia je priekopníkom vo vývoji nových technológií. To by mohlo tiež zmierniť niektoré obavy alebo pochybnosti, ktoré vyjadrili niektoré členské štáty Európskej únie v súvislosti s novým energetickým a klimatickým balíkom, ktorý tak posôbivo minulý týždeň predstavila Európska komisia. V reakcii na to chcem povedať, že sa domnievame, že spomenutý balík predstavuje tiež príležitosť pre nové pracovné miesta a nové ekologické inovácie a nemal by vzbudzovať obavy v súvislosti s hospodárskym rozvojom. Súhlasíme s názorom, že to nie je len záležitosťou politiky, ale aj hospodárstva. V skutočnosti by sme mohli byť ešte viac ambiciózni. Riešenie klimatických zmien je príbehom úspechu európskych politikov. Predstavuje veľkú výzvu nielen pre európskych politikov, ale aj pre ekonómov a obyvateľov. Plne podporujem stanovisko Komisie, že prístup zo stany médií je tiež veľmi dôležitý. Média by v tejto záležitosti mohli zohrať veľmi dôležitú úlohu. Balík prijatý minulý týždeň Európskou komisiou je výsledkom odborného prístupu. Sú v ňom zabudované zásady rovnosti a solidarity. Keďže Európsky parlament hrá pri spomínaného balíka veľmi dôležitú úlohu, očakávame, že svoju úlohu zohrá veľmi dynamickým spôsobom. Niekto sa opýtal, prečo bolo potrebné cestovať na Bali a využiť pritom služby dlhodobo neudržateľných dopravných prostriedkov. Na Bali sa však nedá dostať žiadnym iným spôsobom, ako pomocou rôznych dopravných prostriedkov. Naša odpoveď je taká, že to bolo veľmi vhodne zvolené miesto. Prečo? Pretože to bolo ... Indonézia je rozvojová krajina. Jedným z kľúčových momentov dohody na Bali bola skutočnosť, že sa rozvojové krajiny zapojili do tejto globálnej dohody . Bolo jednoduchšie dosiahnuť dohodu na Bali, v Indonézii, ako kdekoľvek inde na našej planéte. Rád by som skončil otázkou súvisiacou s 20/20/20. Podarí sa tieto ciele dosiahnuť? Dôveryhodnosť Európskej únie stojí a padá na dosahovaní týchto cieľov. V neposlednom rade preto, že sa na zasadnutí Rady minulú jar prezidenti a predsedovia vlád krajín Európskej únie zaviazali k plneniu vízie 20/20/20. Predsedníctvo je rozhodnuté urobiť všetko pre to, aby sa tieto ciele podarilo dosiahnuť."@sk19
"Jag vill gärna kortfattat bemöta några av de synpunkter som framförts under denna mycket intressanta debatt. Vi har trots allt fått höra att vi inte åstadkommer några resultat. Ordförandeskapet och rådsordföranden håller inte med. Saker och ting rör på sig och vi når resultat. Balikonferensen och den överenskommelse som ingåtts av såväl utvecklingsländer som flertalet utvecklade länder är trots allt en stor framgång. Denna framgång blir dock fullständig först i Köpenhamn, och de närmaste två åren kommer därför att bli avgörande. Jag vill även uttrycka mitt stöd för den resolution som Europaparlamentet ska anta i morgon. Vi anser att den är ambitiös och genomgripande, och att den kommer att bidra till att en överenskommelse nås efter 2012. Ordförandeskapet instämmer också i er bedömning, som redan redovisats här, att EU:s delegation var mycket framgångsrik. Den var kompetent, enig och mycket dynamisk. Sist men inte minst var den trovärdig, vilket är mycket, mycket viktigt för EU. Vi kan verkligen vara stolta över EU och EU:s roll på Bali, framför allt dess resultat. Man har sagt att EU är en föregångare i utvecklingen av ny teknik. Detta gör det också möjligt att bemöta vissa av de berättigade farhågorna eller tvivlen hos EU:s medlemsstater om det nya energi- och klimatpaket som Europeiska kommissionen lade fram så effektivt förra veckan. I gengäld anser vi att det också ger en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och nya ekologiska innovationer, och att det inte finns någon anledning till oro över den ekonomiska utvecklingen. Vi håller med om att det här inte bara handlar om politik, utan också ekonomi. Vi skulle faktiskt kunna vara ännu mer ambitiösa. Att bemöta klimatförändringen är faktiskt en framgångssaga för EU-politiken. Det är en stor utmaning inte bara för EU:s politik och ekonomi, utan också för medborgarna. Jag stöder starkt kommissionsledamotens ståndpunkt att också mediernas attityder har stor betydelse. Medierna skulle kunna spela en mycket, mycket viktig roll här. Det paket som Europeiska kommissionen antog i förra veckan är resultatet av en expertstrategi. Principerna om rättvisa och solidaritet finns inbyggd där. Eftersom Europaparlamentet har en mycket viktig roll i antagandet av detta paket förväntar vi oss att parlamentet kommer att axla denna roll på ett mycket dynamiskt sätt. Någon frågade varför det var nödvändigt att resa till Bali med miljömässigt ohållbara transportmedel. Man kan inte ta sig till Bali utan att använda sig av transportmedel. Vårt svar är dock att det var en mycket välvald destination. Varför? Eftersom det var ... Indonesien är ett utvecklingsland. En av huvudpunkterna i Baliöverenskommelsen var att utvecklingsländerna anslöt sig till detta globala avtal. Ett nå en sådan överenskommelse var lättare på indonesiska Bali än på någon annan plats på jorden. Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om 20/20/20. Kommer dessa mål att nås? EU:s trovärdighet står och faller med uppnåendet av dessa mål, inte minst för att EU:s stats- och regeringschefer vid rådets senaste vårmöte gjorde ett åtagande om 20/20/20-målet. Ordförandeskapet är engagerat och kommer att göra allt för att nå dessa mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"18,20,15,19,14,16,13,4,17,12
"de facto de"21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph