Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-169"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.20.3-169"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I think the Minister is correct in saying that we can be content with the agreement, and we can congratulate those involved in securing it. I do not underestimate the difficulties in getting between here and Copenhagen in 2009; besides other matters – the rainforest issue and the technological transfer – there are all sorts of hurdles in the way. We also have to be aware that climate change is going to take place anyway, whatever the outcome of these negotiations is. I was at the Holocaust Memorial Day service in Liverpool on Sunday, and I was conscious of just how is Europe, how are our people, how are our politicians going to react as billions of people across the world find themselves in positions of acute water scarcity, with ever more movement, ever more migration across the planet? What sort of reaction is there going to be? How much bigotry is going to be caused by this inevitable consequence? We must do what we can. I have high hopes of emissions trading. I think it is getting better all the time, and I think the cap-and-trade system allows us really to tackle a huge proportion of the gases. Technology, too, is improving and being stimulated. I had a fantastic meeting this afternoon about reducing CO2 from cars, where the push that the introduction of the legislation has given seems to be already transforming attitudes and opening up opportunities. Maybe we can actually reach those targets without the need for biofuels. We can put those into power stations. And carbon capture and storage (CCS): I really think we could be more ambitious in our targets. I think we could bring that forward by perhaps three or four years and try to get realistic programmes up and running well before 2020. We need, from the European summit this spring, to get some firm commitments from governments. But, also on the European summit, I would say: renewable energy and energy saving – I think there is huge opportunity for governments to slip there, not to deliver on the goods, to find it politically difficult to bring about the institutional changes necessary, and I think the Commission needs to put as much pressure as possible to name and shame, to find new mechanisms, to ensure that Member States deliver on the goals they have now agreed."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, myslím, že pan ministr má pravdu v tvrzení, že můžeme být spokojeni s dohodou a že můžeme gratulovat těm, kteří se podíleli na jejím uzavření. Nepodceňuji nesnáze, které nás čekají před konferencí v Kodani; mimo jiného – problematiky deštných lesů a přenosu technologií – je zde spousta nejrůznějších překážek. Rovněž si musíme uvědomit, že ke změnám klimatu bude docházet v každém případě, ať je výsledek vyjednávání jakýkoli. V neděli jsem se zúčastnil bohoslužby u příležitosti Dne památky obětí holocaustu v Liverpoolu a napadlo mě, jak Evropa, jak naši lidé, jak naši politici odpovědí na to, že miliardy lidí po celém světě trpí akutním nedostatkem vody, že se stále více stěhují, stále více migrují po celé planetě? Jak na to zareagují? Kolik bigotnosti způsobí tento nevyhnutelný důsledek? Musíme udělat, co je v našich silách. Vkládám velké naděje do obchodu s emisemi. Domnívám se, že se neustále zlepšuje, a myslím, že systém stanovící stropy obchodování s emisemi nám umožňuje se skutečně zbavit velké části plynů. Také se zlepšuje a podporuje technologie. Dnes odpoledne jsem se zúčastnil skvělé schůze ohledně snižování emisí CO z aut, kde se zdá, že tlak způsobený zavedením právních předpisů už mění postoje lidí a vytváří nové příležitosti. Možná dokonce budeme moci dosáhnout těchto cílů, aniž bychom potřebovali biopaliva. Ta můžeme přenechat elektrárnám. A zachycování a ukládání uhlíku (CCS): zde si myslím, že bychom mohli mít skutečně ambicióznější cíle. Domnívám se, že bychom toto mohli možná o tři až čtyři roky uspíšit a pokusit se nastartovat realistické programy o dost dříve než v roce 2020. Je třeba, aby se vlády na letošním jarním evropském summitu k těmto věcem pevně zavázaly. Ale ohledně evropského summitu bych také řekl: pokud jde o obnovitelné zdroje energie a úsporu energie – domnívám se, že zde bude pro vlády velmi snadné chybovat, nedostát slibům, zjistit, že dosáhnout nezbytných ústavních změn je politicky obtížné, a myslím, že je třeba, aby Komise vyvinula nejvyšší možný tlak, a na tyto případy jmenovitě upozornila, a aby zajistila, že členské státy dojdou k cílům, na nichž se nyní shodly."@cs1
"Fru formand! Jeg tror, at ministeren har ret i, at vi kan være tilfredse med denne aftale, og at vi kan komplimentere dem, der har været med til at sikre den. Jeg undervurderer ikke vanskelighederne ved at komme herfra og til København i 2009; ud over andre ting - spørgsmålet om regnskoven og overførsel af teknologi - er der alle mulige forhindringer på vejen. Vi må også være opmærksomme på, at klimaforandringerne vil finde sted under alle omstændigheder, uanset hvad udfaldet af disse forhandlinger bliver. Jeg var til gudstjenesten på mindedagen for holocaust i Liverpool i søndags, og jeg var bevidst om problemet med, hvordan Europa, befolkningen og vores politikere vil reagere, når milliarder af mennesker i hele verden befinder sig i en situation af akut vandmangel, hvilket vil føre til stadig mere flytning hen over planeten. Hvilken reaktion vil der komme? Hvor meget intolerance vil denne uundgåelige konsekvens føre til? Vi må gøre, hvad vi kan. Jeg har store forhåbninger til emissionshandelsordningen. Jeg tror, det bliver bedre hele tiden, og jeg tror, at emissionshandelsordningen tillader os virkelig at håndtere størstedelen af gasserne. Teknologien bliver også bedre og bliver stimuleret. Jeg havde et fantastisk møde i eftermiddags om reduktion af CO2-udledning fra biler, hvor det skub, som indførelse af lovgivning har givet, allerede synes at ændre holdninger og lukke op for nye muligheder. Måske kan vi faktisk nå disse mål, uden at vi behøver biobrændsel. Vi kan bruge det til kraftværkerne. Og med hensyn til CO2-opsamling og -lagring (CCS) mener jeg virkelig, at vi kunne sætte os mere ambitiøse mål. Jeg mener, vi kunne fremskynde dette med måske tre eller fire år og forsøge at få realistiske programmer i gang længe inden 2020. Fra det europæiske topmøde dette forår har vi brug for nogle faste forpligtelser fra regeringerne. Men også på det europæiske topmøde vil jeg sige: vedvarende energi og energibesparelser - jeg tror, der er store muligheder for, at regeringerne kan begå fejl der, ikke levere varen, finde det politisk vanskeligt at få gennemført de nødvendige institutionelle ændringer, og jeg mener, at det er nødvendigt, at Kommissionen lægger så meget pres som muligt på dem ved at nævne dem og udskamme dem og ved at finde nye mekanismer til at sikre, at medlemsstaterne leverer, hvad de har lovet i forhold til de mål, de nu er enedes om."@da2
". Frau Präsidentin! Meiner Meinung nach hat der Minister Recht, dass wir mit der Einigung zufrieden sein können, und wir können allen Beteiligten dazu gratulieren. Ich unterschätze die Schwierigkeiten nicht, die wir bis zur Konferenz in Kopenhagen im Jahr 2009 lösen müssen; neben der Regenwaldproblematik und dem Technologietransfer gilt es noch diverse weitere Hürden zu überwinden. Uns muss darüber hinaus klar sein, dass der Klimawandel in jedem Fall stattfindet, unabhängig vom Ergebnis dieser Verhandlungen. Am Sonntag habe ich in Liverpool einen Gottesdienst zum Holocaust-Gedenktag besucht und mich gefragt, wie Europa, unsere Bevölkerung und unsere Politiker darauf reagieren werden, dass Milliarden Menschen auf der Welt unter akuter Wasserknappheit leiden, wenn immer mehr Bewegungen stattfinden und immer mehr Menschen auf der ganzen Welt zu- und abwandern? Wie wird die Reaktion aussehen? Zu wie viel Scheinheiligkeit wird diese unvermeidliche Konsequenz führen? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Ich setze große Erwartungen in den Emissionshandel. Meines Erachtens wird er immer besser, und ich denke, dass das Handelssystem in Verbindung mit Höchstmengen es uns ermöglicht, mit dem Löwenanteil der Gase fertig zu werden. Auch die Technologie verbessert sich und wird gefördert. Heute Nachmittag habe ich an einer fantastischen Sitzung zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugen teilgenommen. In diesem Bereich scheint die Einführung der entsprechenden Rechtsvorschriften wirklich dazu geführt zu haben, dass die Einstellungen sich ändern und sich neue Möglichkeiten ergeben. Vielleicht können wir diese Ziele wirklich ganz ohne Biokraftstoffe erreichen und letztere in Kraftwerken verwenden. Was die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff (CCS) betrifft, so bin ich wirklich der Meinung, dass wir uns ehrgeizigere Ziele stecken könnten. Ich denke, wir könnten unsere Ziele vielleicht drei oder vier Jahre früher erreichen und versuchen, weit vor 2020 realistische und voll funktionsfähige Programme auf den Weg zu bringen. Wir müssen es bewerkstelligen, dass die Regierungen auf dem EU-Frühjahrsgipfel gewisse feste Zusagen machen. Aber was den EU-Gipfel betrifft, so würde ich Folgendes sagen: Erneuerbare Energie und Energieeinsparung – das sind meines Erachtens die Themen, bei denen die große Gefahr besteht, dass die Regierungen sich aus der Verantwortung stehlen, ihre Versprechungen nicht einhalten und die erforderlichen institutionellen Veränderungen aufgrund politischer Schwierigkeiten nicht herbeiführen. Ich denke, die Kommission muss so viel Druck wie möglich ausüben, die Schuldigen benennen und neue Mechanismen finden, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die nun vereinbarten Ziele einhalten."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ο κ. υπουργός εύλογα υποστηρίζει ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι μπορούμε να συγχαρούμε όσους συνέβαλαν στη διασφάλισή της. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι την Κοπεγχάγη το 2009· εκτός από άλλα ζητήματα –τα ζητήματα των τροπικών δασών και της μεταφοράς τεχνολογίας– υπάρχουν κάθε είδους εμπόδια καθ’ οδόν. Οφείλουμε επίσης να έχουμε επίγνωση ότι η αλλαγή του κλίματος πρόκειται να συμβεί ούτως ή άλλως, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων. Το συνειδητοποίησα όταν παραβρέθηκα στη δέηση υπέρ της Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Λίβερπουλ την Κυριακή: πώς θα αντιδράσουν η Ευρώπη, οι λαοί μας, οι πολιτικοί μας όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε κατάσταση οξείας λειψυδρίας, με διαρκώς περισσότερη κινητικότητα, με διαρκώς περισσότερη μετανάστευση στον πλανήτη; Τι είδους αντίδραση θα υπάρξει; Πόση μισαλλοδοξία θα προκληθεί από αυτήν την αναπόφευκτη συνέπεια; Οφείλουμε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Διατηρώ υψηλές προσδοκίες από τις διαπραγματεύσεις για την εμπορία εκπομπών. Νομίζω ότι κάθε φορά βελτιώνονται και ότι το σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας με ανώτατα όρια εκπομπών μας επιτρέπει πράγματι να διαχειριστούμε μεγάλο ποσοστό των αερίων. Η τεχνολογία, επίσης, βελτιώνεται και προωθείται. Είχα μια υπέροχη συνάντηση σήμερα το απόγευμα σχετικά με τη μείωση του CO2 στα αυτοκίνητα, όπου η ώθηση που έχει δώσει η θέσπιση νομοθεσίας φαίνεται να μεταμορφώνει ήδη στάσεις και να διανοίγει ευκαιρίες. Ίσως να μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς χωρίς να χρειαστούμε τα βιοκαύσιμα. Μπορούμε να τους θέσουμε για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Όσον αφορά δε τη διαχώριση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι στους στόχους μας. Νομίζω ότι μπορούμε να τους μεταθέσουμε πιο μπροστά κατά τρία ή τέσσερα έτη και να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ρεαλιστικά προγράμματα αρκετά πριν από το 2020. Κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής εφέτος την άνοιξη πρέπει να εξασφαλίσουμε ορισμένες ισχυρές δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις. Επιπλέον, η εν λόγω ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής φρονώ ότι πρέπει να εστιαστεί στην ανανεώσιμη ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας – νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διολισθήσουν επ’ αυτού οι κυβερνήσεις, να μην αντεπεξέλθουν, να θεωρήσουν πολιτικά δύσκολο να επιφέρουν τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, και νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να ασκήσει όσο το δυνατόν περισσότερη πίεση για τον στιγματισμό των παραβατών, να εξεύρει νέους μηχανισμούς, να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τους στόχους επί των οποίων έχουν πλέον συμφωνήσει."@el10
"Señora Presidenta, creo que el Ministro tiene razón cuando dice que podemos estar satisfechos con el acuerdo y que podemos felicitar a los que han contribuido al mismo. No subestimo las dificultades que nos encontraremos hasta llegar a Copenhague en 2009; además de otras cuestiones —como el problema de los bosques tropicales y la transferencia de tecnologías— nos toparemos en el camino con todo tipo de obstáculos. Tenemos que ser también conscientes de que el cambio climático se va a producir en cualquier caso, sea cual sea el resultado de estas negociaciones. El domingo asistí a un funeral celebrado el Día de Conmemoración del Holocausto en Liverpool y estuve pensando en cómo Europa, nuestros pueblos y nuestros políticos, van a reaccionar cuando miles de millones de personas en todo el mundo se encuentren en una situación de extrema escasez de agua y se produzca un movimiento de migración cada vez mayor en todo el planeta. ¿Qué tipo de reacción se va a producir? ¿Cuánta intolerancia va a estar causada por esta consecuencia inevitable? Tenemos que hacer todo lo que podamos. He depositado grandes esperanzas en el comercio de derechos de emisión. Creo que está mejorando con el tiempo, y me parece que el sistema de límites y comercio de derechos de emisión nos va a permitir reducir una enorme proporción de emisiones de gases. Se está también mejorando y fomentando la tecnología. Esta tarde he tenido una reunión muy satisfactoria sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos, donde el impulso dado con la introducción de la legislación parece estar transformando ya las actitudes y generando nuevas oportunidades. Es posible que podamos conseguir esos objetivos sin necesidad de biocarburantes. Éstos podrían suministrarse en las estaciones de servicio. Y en cuanto a la captura y retención de carbono: realmente pienso que podemos ser más ambiciosos en nuestros objetivos. Creo que podemos proponerlo en quizá tres o cuatro años y tratar de desarrollar programas realistas que funcionen bien mucho antes de 2020. Necesitamos conseguir en la Cumbre europea de esta primavera algunos compromisos firmes de los gobiernos. Pero en la Cumbre europea yo hablaría también de energías renovables y de ahorro energético. Creo que existen muchas posibilidades de que los gobiernos yerren ahí, que no satisfagan las esperanzas, que les resulte políticamente difícil realizar los cambios institucionales necesarios, y creo que la Comisión tiene que presionar todo lo que pueda para ponerles en evidencia, para encontrar nuevos mecanismos, para asegurar que los Estados miembros cumplan los objetivos que ahora han acordado."@es21
"Proua president, olen arvamusel, et ministril on õigus, kui ta ütleb, et me võime lepinguga rahul olla ja õnnitleda neid, kes selle kindlustamisse kaasatud olid. Ma ei alahinda raskusi jõudmisel praegusest hetkest 2009. aasta Kopenhaageni konverentsini; teiste probleemide kõrval – vihmametsade küsimus ja tehnosiire – on meie teel igat liiki tõkkeid. Samuti peame olema teadlikud sellest, et kliimamuutus leiab aset niikuinii, olenemata nende läbirääkimiste tulemustest. Pühapäeval viibisin Liverpoolis holokausti mälestuspäeva teenistusel ja leidsin end mõtlemast sellele, kuidas küll Euroopa, meie inimesed, meie poliitikud reageerivad siis, kui miljardid inimesed kõikjal maailmas leiavad end olukorrast, kus iga järgmise liigutusega, liikumisega üle planeedi jääb vett aina vähemaks? Milline saab olema nende reaktsioon? Kui palju kitsarinnalisust see vältimatu tagajärg põhjustab? Peame tegema, mis meie võimuses. Mina panen suuri lootusi saastekvootidega kauplemisele. Usun, et see muutub järjest paremaks ja ma arvan, et nn piiramise ja kauplemise süsteem võimaldab meil kõigil tõsiselt käsile võtta suure hulga gaase. Ka tehnoloogia areneb ja seda stimuleeritakse. Täna pärastlõunal oli mul imetore kohtumine autodest pärit CO hulga vähendamise teemal, kus õigusaktide rakendamisel antud tõuge tundub juba muutvat inimeste suhtumist avavat uusi võimalusi. Võib-olla suudame need eesmärgid saavutada biokütuseid vajamata. Võime need suunata elektrijaamadesse. Ja süsiniku kogumise ja ladustamise teema: ma usun tõesti, et meie eesmärgid peaksid olema ambitsioonikamad. Arvan, et võiksime selleni jõuda umbes kolme või nelja aasta pärast ja üritada kehtestada realistlikud programmid juba enne 2020. aastat. Euroopa sellekevadiselt tippkohtumiselt ootame valitsuste kindlat pühendumist. Euroopa tippkohtumise kohta ütleksin ka järgmist: taastuv energia ja energiasäästmine – ma usun, et siin on valitsuste jaoks suur võimalus, mitte kaupu kätte toimetada, leida, et vajalike institutsionaalsete muudatuste tegemine on poliitiliselt keeruline, ning ma arvan, et komisjon peab avaldama võimalikult suurt survet nimele ja häbile, uute mehhanismide leidmisele tagamaks, et liikmesriigid jõuavad eesmärkideni, milles nad nüüd kokku on leppinud."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni ministeri on oikeassa sanoessaan, että voimme olla tyytyväisiä sopimukseen, ja voimme onnitella niitä, jotka ovat osallistuneet sen varmistamiseen. En aliarvioi vaikeuksia päästä täältä Kööpenhaminaan vuoteen 2009 mennessä: muiden asioiden lisäksi – sademetsäkysymys ja teknologian siirto – tiellä on kaikenlaisia esteitä. Meidän on myös oltava tietoisia siitä, että ilmastonmuutos tapahtuu joka tapauksessa, olivatpa näiden neuvottelujen tulokset mitkä tahansa. Olin juutalaisten joukkotuhon muistopäivän tilaisuudessa Liverpoolissa sunnuntaina ja tajusin, miten Eurooppa, miten ihmisemme, miten poliitikkomme reagoivat, kun miljardit ihmiset ympäri maailmaa huomaavat olevansa akuutissa vesipulassa, kun liikutaan yhä enemmän, vaelletaan yhä enemmän toiselle puolelle planeettaa? Millaisia reaktioita tästä aiheutuu? Miten paljon kiihkoilua tämä väistämätön seuraus aiheuttaa? Meidän on tehtävä voitavamme. Minulla on suuria odotuksia päästöoikeuksien kaupan suhteen. Mielestäni se paranee koko ajan, ja luulen, että päästökattoihin ja -kauppaan perustuvan järjestelmän avulla voimme todella käydä käsiksi suureen osaan päästöistä. Myös teknologia paranee, ja sen kehittämistä kannustetaan. Minulla oli tänään iltapäivällä autoista tulevan hiilidioksidin vähentämiseen liittyvä upea kokous. Tässä se tuki, jonka lainsäädännön käyttöönotto on antanut, tuntuu jo muokkaavan asenteita ja avaavan mahdollisuuksia. Ehkä voimme tosiaankin päästä tavoitteisiin tarvitsematta biopolttoaineita. Voimme käyttää varoja voimaloihin. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin osalta olen todella sitä mieltä, että voisimme olla kunnianhimoisempia tavoitteissamme. Luulen, että voisimme siirtää määräaikaa ehkä kolme tai neljä vuotta aiemmaksi ja yrittää saada realistisia ohjelmia täyteen vauhtiin hyvissä ajoin ennen vuotta 2020. Meidän täytyy saada Euroopan huippukokouksesta tänä keväänä vahvoja sitoutumisia hallituksilta. Mutta myös Euroopan huippukokouksen osalta sanoisin, että uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästöm osalta on hallituksilla mielestäni suuri mahdollisuus erehtyä, olla toteuttamatta tavoitteita, pitää poliittisesti vaikeana saada aikaan tarpeellisia institutionaalisia muutoksia, ja luulen, että komissiolta tarvitaan mahdollisimman paljon painostusta, jotta kiinnitetään huomiota uusien mekanismien löytämiseen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat tavoitteet, joista ne nyt ovat sopineet."@fi7
"Madame la Présidente, je pense que le ministre a raison lorsqu'il dit que nous pouvons être satisfaits de l'accord, et nous pouvons féliciter les personnes qui se chargent de le sécuriser. Je ne sous-estime pas les difficultés pour se caler entre ici et Copenhague en 2009; en plus d'autres questions – la question des forêts tropicales et le transfert technologique –, toutes sortes d'obstacles jalonnent la voie. Nous devons également être conscients que le changement climatique va se produire de toute façon, quelle que soit l'issue des négociations. J'étais au service de la Journée de la mémoire de l'Holocauste à Liverpool, dimanche, et je m'interrogeais sur la manière dont l'Europe, notre population, nos hommes politiques allaient réagir lorsque des milliards de gens à travers le monde souffrent d'une grave pénurie d'eau, avec une circulation accrue, une migration plus importante sur la planète? Quelle genre de réaction allons-nous observer? Quel niveau de bigoterie découlera de cette conséquence inévitable? Nous devons faire ce que nous pouvons. Je nourris de grands espoirs quant aux échanges d'émissions. Je pense que cela ne fera que s'améliorer et, selon moi, le système d'échange de quotas d'émission nous permet réellement de nous attaquer à une énorme proportion des gaz. La technologie s'améliore également, et on la stimule. J'ai tenu une réunion fantastique cet après-midi sur la réduction des émissions de CO provenant des voitures, où l'élan généré par l'introduction de la législation semble déjà changer les mentalités et créer des occasions. Nous pouvons peut-être atteindre ces objectifs sans avoir recours aux biocarburants. Nous pouvons les utiliser pour les centrales énergétiques. Et le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone (PSC): je pense sincèrement que nous pouvons nous montrer plus ambitieux dans nos objectifs. Je pense que nous pouvons avancer le délai de trois ou quatre ans, et tenter de mettre sur pied des programmes réalistes et opérationnels avant 2020. Au sommet européen de printemps, nous devons obtenir des engagements fermes de la part des gouvernements. Mais quant au sommet européen, j'ajouterais: les énergies renouvelables et les économies d'énergie – je pense que les gouvernements risquent de dériver en l'espèce, de ne pas concrétiser de résultats, de politiquement éprouver des difficultés pour réaliser les changements institutionnels nécessaires, et je pense que la Commission doit mettre le plus possible la pression pour les pointer du doigt, pour trouver de nouveaux mécanismes, pour garantir que les États membres concrétisent les objectifs qu'ils ont approuvés."@fr8
"Elnök asszony, úgy vélem, a miniszternek igaza van abban, hogy elégedettek lehetünk a megállapodással, és gratulálhatunk azoknak, akik részt vettek ennek rögzítésében. Nem becsülöm alá a nehézségeket, amelyekkel a Koppenhágába vezető úton 2009-ig találkozni fogunk, más ügyek – az esőerdők kérdése vagy a technológiák átadása – mellett mindenféle akadály állja utunkat. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy az éghajlatváltozás mindenképpen bekövetkezik, bárhogy is zárulnak ezek a tárgyalások. Vasárnap részt vettem a liverpooli Holocaust emléknapon tartott misén, és aggódtam, hogy van Európa, hogy vannak a népeink, politikusaink miként fognak reagálni arra, hogy világszerte emberek milliárdjai találják magukat szemben akut vízhiánnyal, miközben folyamatosan egyre több a mozgás, egyre több a migráció világszerte. Mi lesz erre a reakció? Mennyi vakbuzgóságot okoz majd ez az elkerülhetetlen következmény? Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt. Nagy reményeket fűzök a kibocsátáskereskedelemhez. Azt hiszem, ez egyre jobb lesz, és úgy vélem, az összkvótás kereskedelmi rendszer lehetővé teszi, hogy a gázok hatalmas arányát kezelni tudjuk. A technológia is fejlődik és ezt a fejlődést folyamatosan ösztönzik. Ma délután fantasztikus megbeszélésen vettem részt az autók CO kibocsátásának csökkentéséről, úgy tűnik, a jogszabályok bevezetéséből származó lendület elkezdte átalakítani a helyzetet és új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Talán el tudjuk érni azokat a célokat anélkül, hogy szükség lenne a bioüzemanyagokra. Azokat pedig az erőművekre fordíthatjuk. A szén-dioxid kivonásával és tárolásával kapcsolatban szerintem lehetnének merészebbek a céljaink. Úgy vélem, ezt három-négy évvel előre hozhatnánk, és megpróbálhatnánk jóval 2020 előtt reális, működő programokat bevezetni. Az idei tavaszi európai csúcstalálkozón a kormányoknak határozott kötelezettségvállalást kell tenni. Emellett, szintén az európai csúcstalálkozóval kapcsolatban megemlíteném a megújuló energiát és az energiamegtakarítást: úgy vélem, a kormányok számára remek kibúvó nyílik, hogy ne teljesítsenek, hogy politikailag nehéznek találják a szükséges intézményi változtatások végrehajtását, és úgy vélem, a Bizottságnak a lehető legnagyobb nyomást kell gyakorolnia, hogy megnevezze és megszégyenítse ezeket a kormányokat, hogy új mechanizmusokat találjon, hogy biztosítsa, a tagállamok teljesítik azokat a célokat, amelyekbe most beleegyeztek."@hu11
". Signora Presidente, ritengo che il signor Ministro abbia ragione quando afferma che possiamo essere soddisfatti dell’accordo e possiamo congratularci con coloro che ne sono i fautori. Non sottovaluto le difficoltà che costelleranno il cammino da qui all’incontro di Copenaghen nel 2009; oltre a vari problemi, tra cui la questione delle foreste pluviali e il trasferimento di tecnologia, il percorso è irto di ogni tipo di ostacolo. Dobbiamo anche essere consci del fatto che il cambiamento climatico avverrà in ogni caso, a prescindere dai risultati di questi negoziati. Domenica mi trovavo a Liverpool per la celebrazione del Giorno della memoria e mi chiedevo come l’Europa, di come il nostro popolo, di come i nostri politici reagiranno mentre miliardi di persone nel mondo si trovano in situazioni di grave scarsità idrica, con sempre più spostamenti, flussi migratori sempre più massicci nel pianeta? Quale genere di reazione ci sarà? Quanto fanatismo verrà scatenato da questa inevitabile conseguenza? Dobbiamo fare cosa possiamo. Nutro grandi speranze nel sistema di scambio delle quote di emissione. Ritengo stia funzionando sempre meglio e penso che il sistema dei permessi di emissione negoziabili ci permetta di affrontare davvero il problema di un’enorme proporzione dei gas. Anche la tecnologia migliora e viene stimolata. Questo pomeriggio ho avuto un incontro fantastico sulla riduzione di CO prodotto dalle vetture, dove lo slancio impresso dall’introduzione della normativa sembra già apportare un cambiamento negli atteggiamenti e schiudere nuove opportunità. Forse possiamo effettivamente conseguire quegli obiettivi senza ricorrere ai biocombustibili. Possiamo utilizzare quelli nelle centrali elettriche. La questione della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS): sono davvero dell’opinione che potremmo porci obiettivi più ambiziosi. Penso che potremmo anticipare di, forse, tre o quattro anni e cercare di elaborare e avviare programmi realistici ben prima del 2020. Dal Vertice europeo di questa primavera dobbiamo ottenere alcuni precisi impegni da parte dei governi. Tuttavia, anche al Vertice europeo direi: energia rinnovabile e risparmio energetico. Penso esistano immense probabilità per i governi di sfuggire, di non mantener fede agli impegni presi, di trovare difficile da un punto di vista politico attuare i necessari cambiamenti istituzionali, e credo che la Commissione debba esercitare quanta più pressione possibile e adottare una politica di esplicita denuncia, escogitare nuovi meccanismi nonché garantire che gli Stati membri mantengano gli obiettivi ora concordati."@it12
"Ponia Pirmininke, manau, Ministras yra teisus sakydamas, kad mes galime būti patenkinti susitarimu ir galime pasveikinti tuos, kurie dalyvavo jo užtikrinime. Tikrai negaliu neįvertinti tų sunkumų, kurie egzistuoja tarp situacijos čia ir Kopenhagos 2009 m.; be to, yra kitų klausimų – drėgnųjų atogrąžų girių klausimas ir technologijų perdavimas – kelyje dar bus įvairių kliūčių. Taip pat turime nepamiršti, kad klimato kaita įvyks bet kokiu atveju, nežiūrint į tai, kaip baigsis šios derybos. Sekmadienį buvau Holokausto atminimo dienos minėjime Liverpulyje ir suvokiau, kaip Europa, mūsų žmonės, mūsų politikai reaguos, kai milijardai žmonių visame pasaulyje atsidurs tokioje padėtyje, kai labai trūks vandens, atsiras vis daugiau judėjimo ir daugiau migravimo po visą planetą? Kaip bus į tai reaguojama? Kiek fanatiškumo kils dėl šių neišvengiamų pasekmių? Turime daryti tai, ką galime. Labai tikiu emisijų prekyba. Manau, kad situacija vis gerėja, ir manau, kad ši prekybos sistema iš tiesų leidžia mums išspręsti didžiulę dujų proporcijos problemą. Technologijos taip pat tobulėja ir yra skatinamos. Šią popietę dalyvavau fantastiniame susitikime dėl iš mašinų išmetamų CO mažinimo, kur įvesto įstatymo padarytas spaudimas jau pakeitė požiūrį ir atvėrė naujas galimybes. Galbūt mes iš tiesų galime pasiekti tų tikslų be biologinių degalų. Galėtume juos naudoti elektrinėse. Anglies junginių surinkimo ir saugojimo technologijos (CCS): tikrai manau, kad galėtume būti ambicingesni su mūsų tikslais. Galėtume juos atkelti galbūt trimis ar keturiais metais į priekį ir pamėginti paruošti realistines programas, kurios pradėtų veikti dar prieš 2020 m. Europos viršūnių susirinkime šį pavasarį iš vyriausybių turime gauti tvirtų įsipareigojimų. Tačiau, taip pat sakyčiau, kad atsinaujinančios energijos ir energijos taupymo klausimai Europos viršūnių susirinkime yra didžiulė galimybė vyriausybėms paslysti ir neištesėti pažadų, manant, kad būtinų institucinių pokyčių įvedimas yra politiškai sudėtingas, todėl manau, kad Komisijai reikia taikyti kiek galima daugiau spaudimo sugėdinant tuos, kurie nesilaiko įsipareigojimų ir surandant naujus mechanizmus, užtikrinančius, kad valstybės narės pasiektų tikslų, dėl kurių jos dabar sutarė."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka ministram ir taisnība, sakot, ka mēs varam būt apmierināti ar vienošanos un ka mēs varam apsveikt tos, kas bija iesaistīti tās nodrošināšanā. Es nenovērtēju par zemu sarežģījumus, kas saistīti ar atrašanos starp šo vietu un Kopenhāgenu 2009. gadā; papildus citiem jautājumiem – jautājumiem par tropu mežiem un tehnoloģiju nodošanu - mēs sastapsimies ar dažādām grūtībām. Mums ir jāapzinās, ka klimata izmaiņas notiks jebkurā gadījumā – neatkarīgi no šo sarunu rezultātiem. Svētdien es piedalījos holokausta piemiņas dienas dievkalpojumā Liverpūlē un domāju par to, kā Eiropa, mūsu cilvēki, mūsu politiķi reaģēs uz to, ka miljardiem cilvēku visā pasaulē ārkārtīgi trūkst ūdens laikā, kad visā pasaulē paredzama vēl lielāka pārvietošanās, vēl intensīvāka migrācija. Kāda būs šī reakcija? Cik spēcīgu ticību radīs šīs neizbēgamās sekas? Mums ir jādara viss, ko spējam. Es lieku lielas cerības uz emisiju tirdzniecību. Es domāju, ka situācija nepārtraukti uzlabojas un ka sistēma „ierobežot un tirgot” patiešām ļauj mums ievērojami samazināt izplūdes gāzu daudzumu. Arī tehnoloģijas uzlabojas, un tiek veicināta to ieviešana. Man bija fantastiska tikšanās šajā pēcpusdienā par CO emisiju samazināšanu no automašīnām, un, šķiet, ka sekas grūdienam, ko izdevās panākt šā jautājuma saistībā, piemērojot tiesību aktus, jau ir attieksmes maiņa un jaunas iespējas. Iespējams, ka mēs patiesībā varam sasniegt šos mērķus, neizmantojot biodegvielu. Mēs to varam izmantot spēkstacijās. Un saistībā ar oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu (CCS) es patiešām domāju, ka mūsu mērķiem ir jābūt ambiciozākiem. Es domāju, ka mēs tos, iespējams, varētu noteikt trīs līdz četru gadu laikā un mēģināt izstrādāt un ieviest reālas programmas vēl labu laiku pirms 2020. gada. Eiropas samita laikā šajā pavasarī mums ir jāpanāk ciešas apņemšanās no valdību puses. Bet es domāju arī, ka saistībā ar atjaunojamo enerģiju un energotaupību valdībām ir lielas iespējas ciest neveiksmi, neizpildīt solījumus, saskarties ar lielām grūtībām saistībā ar nepieciešamo institucionālo pārmaiņu ieviešanu, un tādēļ Komisijai Eiropas samitā ir jāizdara pēc iespējas lielāks spiediens, lai nosauktu un kauninātu neveiksminiekus, rastu jaunus risinājumus un nodrošinātu, ka dalībvalstis sasniedz mērķus, par kuriem ir vienojušās."@lv13
"Madam President, I think the Minister is correct in saying that we can be content with the agreement, and we can congratulate those involved in securing it. I do not underestimate the difficulties in getting between here and Copenhagen in 2009; besides other matters – the rainforest issue and the technological transfer – there are all sorts of hurdles in the way. We also have to be aware that climate change is going to take place anyway, whatever the outcome of these negotiations is. I was at the Holocaust Memorial Day service in Liverpool on Sunday, and I was conscious of just how is Europe, how are our people, how are our politicians going to react as billions of people across the world find themselves in positions of acute water scarcity, with ever more movement, ever more migration across the planet? What sort of reaction is there going to be? How much bigotry is going to be caused by this inevitable consequence? We must do what we can. I have high hopes of emissions trading. I think it is getting better all the time, and I think the cap-and-trade system allows us really to tackle a huge proportion of the gases. Technology, too, is improving and being stimulated. I had a fantastic meeting this afternoon about reducing CO2 from cars, where the push that the introduction of the legislation has given seems to be already transforming attitudes and opening up opportunities. Maybe we can actually reach those targets without the need for biofuels. We can put those into power stations. And carbon capture and storage (CCS): I really think we could be more ambitious in our targets. I think we could bring that forward by perhaps three or four years and try to get realistic programmes up and running well before 2020. We need, from the European summit this spring, to get some firm commitments from governments. But, also on the European summit, I would say: renewable energy and energy saving – I think there is huge opportunity for governments to slip there, not to deliver on the goods, to find it politically difficult to bring about the institutional changes necessary, and I think the Commission needs to put as much pressure as possible to name and shame, to find new mechanisms, to ensure that Member States deliver on the goals they have now agreed."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat de Minister terecht zegt dat we tevreden kunnen zijn met het akkoord, en dat we degenen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming ervan, kunnen feliciteren. Ik onderschat de moeilijkheden niet die we nog krijgen tussen nu en Kopenhagen 2009; naast andere zaken – de kwestie van het tropisch regenwoud en de technologische transfer – liggen er nog allerlei obstakels in de weg. We moeten ons ook realiseren dat klimaatverandering in elk geval gaat gebeuren, wat ook de uitkomst van deze onderhandelingen is. Zondag was ik aanwezig bij de dienst ter gelegenheid van de herdenkingsdag van de Holocaust in Liverpool en ik dacht hoe gaat Europa, hoe gaan onze mensen, hoe gaan onze politici reageren nu miljarden mensen in de hele wereld worden geconfronteerd met acuut watertekort, met steeds meer verplaatsing, steeds meer migratie over de planeet? Wat voor een soort reactie gaat er komen? Hoe veel onverdraagzaamheid zal er worden veroorzaakt door dit onvermijdelijke gevolg? We moeten doen wat we kunnen. Ik heb hoge verwachtingen van de handel in emissierechten. Ik denk dat het steeds beter gaat en ik denk dat de handel onder een absoluut emissieplafond ons echt in staat stelt een zeer groot deel van de gassen aan te pakken. De technologie wordt ook beter en wordt gestimuleerd. Vanmiddag had ik een fantastische vergadering over de vermindering van CO2 afkomstig van auto’s, waar de duw die de introductie van de wetgeving heeft gegeven, nu al houdingen lijkt te veranderen en mogelijkheden lijkt te openen. Misschien kunnen we werkelijk die doelen bereiken zonder dat we biobrandstoffen nodig hebben. Die kunnen we in krachtcentrales stoppen. En het afvangen en opslaan van kooldioxide (CO-opslag): ik denk echt dat we wat ambitieuzer zouden kunnen zijn in onze doelen. Ik denk dat we dat misschien wel drie of vier jaar naar voren zouden kunnen halen en proberen te zorgen dat ruim voor 2020 realistische programma’s op volle kracht draaien. Van de Europese top dit voorjaar moeten we van de regeringen een aantal stevige toezeggingen krijgen. Maar wat betreft de Europese top zou ik ook zeggen: duurzame energie en energiebesparing – ik denk dat er een grote kans bestaat dat regeringen daar uitglijden, niet doen wat ze beloven, het politiek moeilijk vinden om de nodige institutionele veranderingen tot stand te brengen, en ik vind dat de Commissie zoveel mogelijk druk moet uitoefenen om overtreders bij naam te noemen, om nieuwe methodes te vinden, om te zorgen dat de lidstaten de doelen verwezenlijken waarmee ze hebben ingestemd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Uważam, że minister ma rację, mówiąc, że możemy być zadowoleni z porozumienia oraz że możemy pogratulować tym, którzy byli zaangażowani w jego tworzenie. Nie pomijam tu trudności, jakie będą się pojawiać w okresie do szczytu w Kopenhadze w 2009 r.; poza tym w innych kwestiach, jak lasy tropikalne i transfer technologii, czeka na nas wiele przeszkód. Musimy także mieć świadomość, że zmiana klimatu tak czy inaczej nastąpi, bez względu na skutek tych negocjacji. W niedzielę uczestniczyłem we mszy z okazji Dnia Pamięci o Holokauście w Liverpoolu i miałem świadomość tego, jak Europa, jak nasi obywatele, jak nasi politycy zareagują, kiedy miliardy ludzi na całym globie znajdą się w sytuacji poważnego braku wody, kiedy na świecie będziemy się jeszcze bardziej intensywnie przemieszczać, będzie jeszcze więcej migracji? Jaka wtedy będzie reakcja? Ile bigoterii spowoduje ten nieuchronny skutek? Musimy robić, co w naszej mocy. Wiążemy duże nadzieje z handlem uprawnieniami do emisji. Sądzę, że jest coraz lepiej i uważam, że system pułapów emisji i handlu pozwala nam naprawdę wyeliminować dużą część emisji gazów. Również technologie poprawiają się, a ich rozwój jest stymulowany. Dzisiaj po południu odbyłem fantastyczne spotkanie dotyczące ograniczenia CO pochodzącego z samochodów - w tym obszarze impuls, jaki nadało wprowadzenie nowego prawodawstwa, już wpływa na zmianę podejścia i otwiera nowe możliwości. Może faktycznie uda nam się osiągnąć cele bez potrzeby biopaliw. Możemy zastosować je w elektrowniach. W kwestii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla: naprawdę jestem zdania, że możemy określać bardziej ambitne cele. Myślę, że możemy to przyspieszyć o około trzy-cztery lata i spróbować uruchomić realistyczne programy na długo przed rokiem 2020. Tej wiosny, na szczycie europejskim, musimy uzyskać stanowcze zobowiązania ze strony rządów. Lecz również jeśli chodzi o szczyt europejski, powiedziałbym: energia odnawialna i oszczędność energii - uważam, że rządy w tej kwestii mają ogromne możliwości rozmaitych potknięć, mogą nie wywiązywać się z zobowiązań dotyczących produktów, doświadczyć trudności politycznych we wprowadzaniu niezbędnych zmian instytucjonalnych - sądzę, że Komisja powinna stosować jak największą presję i podawać do wiadomości państwa, które nie spełniają wymogów, powinna znajdować nowe mechanizmy, aby zadbać o to, by państwa członkowskie wywiązywały się z celów, do których się teraz zobowiązały."@pl16
"Senhora Presidente, penso que o senhor Ministro tem razão ao afirmar que nos podemos congratular com o acordo. Podemos felicitar todos os que trabalharam para o conseguir. Não subestimo as dificuldades que se colocam daqui até Copenhaga, em 2009; para além de outras questões – a questão da floresta tropical e da transferência de tecnologias – há toda uma série de escolhos pelo caminho. Temos também de estar conscientes de que, seja como for, as alterações climáticas vão acontecer, independentemente do resultado destas negociações. Estive presente na Cerimónia em memória do holocausto em Liverpool, no Domingo, e tomei consciência do seguinte: como vai a Europa, como vão os nossos povos e os nossos políticos reagir à medida que milhares de milhões de pessoas em todo o mundo se deparam com situações de grave escassez de água, num planeta em que as possibilidades de circulação e de migração são cada vez maiores? Que tipo de reacção surgirá? Quanta irracionalidade será provocada por esta inevitável consequência? Temos de fazer tudo o que nos for possível. Deposito grande esperança no regime de comércio de licenças de emissão. Penso que o regime está cada vez melhor, e acredito que o sistema de limitação e comércio nos permite efectivamente fazer face a uma grande percentagem dos gases. Também a tecnologia está a melhorar e a ser estimulada. Participei numa reunião fantástica esta tarde sobre a redução das emissões de CO2 provocadas pelos automóveis, sector em que o estímulo dado pela introdução da legislação parece conduzir já a uma mudança de atitudes e à abertura de novas oportunidades. Talvez possamos de facto atingir aquelas metas sem necessidade de recurso aos biocombustíveis. Podemos usá-los nas centrais de produção de energia. Quanto à captura e armazenamento de carbono: penso efectivamente que poderíamos ser mais ambiciosos no que respeita às nossas metas. Considero que poderíamos antecipá-las em, talvez, três ou quatro anos e tentar pôr em prática programas realistas muito antes de 2020. É preciso que, na Cimeira Europeia desta Primavera, se consigam compromissos firmes da parte dos governos. Mas, ainda a respeito da Cimeira Europeia, diria: quanto às fontes de energias renováveis e à poupança energética – considero ser grande a oportunidade de os Governos “escorregarem”, não conseguirem resultados e entenderem ser politicamente difícil concretizar as mudanças institucionais necessárias, e penso ser imperioso que a Comissão exerça tanta pressão quanto possível para apontar o dedo aos incumpridores, encontrar novos mecanismos e assegurar que os Estados-Membros atinjam as metas que agora acordaram."@pt17
"Madam President, I think the Minister is correct in saying that we can be content with the agreement, and we can congratulate those involved in securing it. I do not underestimate the difficulties in getting between here and Copenhagen in 2009; besides other matters – the rainforest issue and the technological transfer – there are all sorts of hurdles in the way. We also have to be aware that climate change is going to take place anyway, whatever the outcome of these negotiations is. I was at the Holocaust Memorial Day service in Liverpool on Sunday, and I was conscious of just how is Europe, how are our people, how are our politicians going to react as billions of people across the world find themselves in positions of acute water scarcity, with ever more movement, ever more migration across the planet? What sort of reaction is there going to be? How much bigotry is going to be caused by this inevitable consequence? We must do what we can. I have high hopes of emissions trading. I think it is getting better all the time, and I think the cap-and-trade system allows us really to tackle a huge proportion of the gases. Technology, too, is improving and being stimulated. I had a fantastic meeting this afternoon about reducing CO2 from cars, where the push that the introduction of the legislation has given seems to be already transforming attitudes and opening up opportunities. Maybe we can actually reach those targets without the need for biofuels. We can put those into power stations. And carbon capture and storage (CCS): I really think we could be more ambitious in our targets. I think we could bring that forward by perhaps three or four years and try to get realistic programmes up and running well before 2020. We need, from the European summit this spring, to get some firm commitments from governments. But, also on the European summit, I would say: renewable energy and energy saving – I think there is huge opportunity for governments to slip there, not to deliver on the goods, to find it politically difficult to bring about the institutional changes necessary, and I think the Commission needs to put as much pressure as possible to name and shame, to find new mechanisms, to ensure that Member States deliver on the goals they have now agreed."@ro18
". - Pani predsedajúca, myslím si, že minister má pravdu, keď hovorí, že môžeme byť spokojní s dohodou, a že môžeme zablahoželať tým, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení. Nepodceňujem ťažkosti, ktoré nás čakajú v období od súčasnosti až po samit v Kodani v roku 2009; okrem iných záležitostí – otázky dažďového pralesa a technologického transferu – nás čaká na ceste mnoho prekážok. Taktiež si musíme uvedomiť, že klimatické zmeny sa udejú tak či tak, nech je už výsledok týchto rokovaní akýkoľvek. V nedeľu som sa v Liverpoole zúčastnil bohoslužby pri príležitosti Dňa pamiatky obetí holokaustu, a uvedomil som si, ako bude Európa, naši občania a naši politici reagovať, keď sa miliardy ľudí na celom svete ocitnú v situácii, keď bude pri čoraz väčšom pohybe a čoraz väčšej migrácii na našej planéte nedostatok vody? Aká reakcia nastane? Koľko fanatizmu spôsobí tento nevyhnutný dôsledok? Musíme robiť čo je v našich silách. Vkladám veľké nádeje do obchodovania s emisnými kvótami. Myslím si, že sa neustále zlepšuje a domnievam sa, že systém na určovanie stropov a obchodovania s emisiami nám skutočne umožňuje vysporiadať sa s obrovským množstvom plynov. Taktiež sa zlepšujú technológie, ktoré sú neustále stimulované. Dnes popoludní som sa zúčastnil fantastického zasadnutia o znižovaní CO z výfukových plynov z automobilov, kde sa zdá, že tlak, ktorý bol vyvolaný zavedením právnych predpisov, už teraz mení postoje a otvára príležitosti. Možno sa nám skutočne podarí dosiahnuť tieto ciele bez potreby biopalív. Tie môžeme umiestniť do elektrární. A čo sa týka zachytávania a skladovania uhlíka: naozaj si myslím, že by sme mali byť v našich cieľoch viac ambiciózni. Myslím si, že by sme ich mohli posunúť vpred možno o také tri alebo štyri roky a snažiť sa dosiahnuť úspešné fungovanie realistických programov už podstatne skôr než v roku 2020. Na európskom samite, ktorý sa bude konať túto jar, potrebujeme získať pevné záväzky od jednotlivých vlád. Na tému európskeho samitu by som však chcel ešte povedať: šetrenie energetických zdrojov a obnoviteľná energia – myslím si, že tu existuje obrovská príležitosť pre vlády, aby z toho vykĺzli, a aby nesplnili to, čo sa od nich očakáva, pretože pre nich bude politicky zložité presadiť potrebné inštitucionálne zmeny. Preto si myslím, že Komisia musí vytvárať čo najväčší tlak a na spomínané vlády ukazovať prstom, a tiež musí nájsť nové mechanizmy, ktoré by zabezpečili, že členské štáty splnia ciele, na ktorých sa v súčasnej dobe dohodli."@sk19
"Gospa predsednica, po mojem mnenju ima minister prav glede tega, da smo lahko zadovoljni s sporazumom, in lahko čestitamo tistim, ki so ga zagotovili. Ne podcenjujem težav, ki se pojavljajo med tem časom in Kopenhagnom leta 2009; poleg drugih zadev, npr. vprašanja deževnih gozdov in prenosa tehnologije, se postavljajo vse mogoče ovire. Zavedati se tudi moramo, da se bodo podnebne spremembe zgodile v vsakem primeru in ne glede na rezultat teh pogajanj. V nedeljo sem v Liverpoolu obiskal slovesnost na dan spomina na holokavst in se zavedal, kako se bo Evropa, kako se bodo naši prebivalci, kako se bodo naši politiki odzvali, ko bo na milijarde ljudi po svetu z vse večjim gibanjem in z vse večjim preseljevanjem po vsem planetu trpelo zaradi resnega pomanjkanja vode. Kakšen bo odziv? Koliko fanatizma bo povzročila ta neizogibna posledica? Narediti moramo vse, kar lahko. Glede trgovanja z emisijami veliko pričakujem. Menim, da se stvari ves čas izboljšujejo in da sistem omejitve in trgovanja omogoča obvladovanje velikega deleža plinov. Tehnologija se prav tako izboljšuje in spodbuja. To popoldne je potekalo izjemno srečanje o zmanjševanju CO iz avtomobilov, z zagonom, ki ga je dala uvedba zakonodaje, pa se najbrž že preoblikujejo odnosi in odpirajo nove možnosti. Mogoče lahko te cilje dejansko dosežemo tudi brez potrebe po biogorivih. Ta lahko porabimo za elektrarne. V zvezi z zajemanjem in shranjevanjem ogljika (CCS) menim, da bi lahko bili bolj ambiciozni glede naših ciljev. To bi lahko pripravili v mogoče treh ali štirih letih in poskusili vzpostaviti realne programe še pred letom 2020. Na evropskem vrhu, ki bo to pomlad, moramo dobiti nekatere trdne zaveze vlad. Enako bi tudi rekel za: obnovljive vire energije in varčevanje z energijo. Po mojem mnenju imajo vlade tukaj veliko priložnost, da se temu izmaknejo, ne izpolnijo obveznosti, da jim je težko izvajati potrebne institucionalne spremembe, ter menim, da mora Komisija izvajati čim večji pritisk za imenovanje in osramotitev, poiskati nove mehanizme za zagotovitev, da države članice izpolnijo cilje, o katerih so se dogovorile."@sl20
"Fru talman! Jag anser att ministern har rätt när han säger att vi kan vara nöjda med avtalets innehåll, och vi kan lyckönska dem som medverkat till att få avtalet i hamn. Jag vill inte underskatta svårigheterna som ligger framför oss fram till Köpenhamn 2009, för utöver andra frågor – som regnskogar och tekniköverföring – finns det alla möjliga hinder på vägen. Vi ska också vara medvetna om att klimatförändringen kommer att äga rum i alla fall, oavsett utgången av förhandlingarna. I söndags besökte jag den årliga ceremonin för att hedra förintelsens offer i Liverpool, och tänkte på hur vi i Europa, hur våra folk och våra politiker kommer att reagera när miljarder av människor i hela världen konfronteras med akut vattenbrist, med än större folkomflyttningar och ökad migration över hela jordklotet. Vilka sorts reaktioner kommer vi att möta? Hur mycket hyckleri kommer denna oundvikliga konsekvens att leda till? Vi måste göra vårt bästa. Jag har stora förhoppningar om handeln med utsläppsrätter. Jag anser att den hela tiden förbättras, och jag anser att systemet med maximigränser och handel (cap-and-trade) ger oss möjlighet att på allvar tackla en stor andel av växthusgaserna. Även tekniken förbättras och stimuleras. Nu på eftermiddagen hade jag ett fantastiskt möte om att minska koldioxidutsläppen från bilar, där lagstiftningen verkar ha gett en knuff som redan nu har förändrat attityder och öppnat nya möjligheter. Kanske är det faktiskt möjligt att nå målen utan att det behövs biobränslen. De kan vi använda till kraftverken i stället. När det så gäller koldioxidlagring (CCS) anser jag verkligen att vi kan vara mer ambitiösa med våra mål. Jag tycker att vi skulle kunna tidigarelägga dem tre eller fyra år och försöka utforma realistiska program som kan börja tillämpas långt före 2020. Vid det europeiska toppmötet i vår behöver vi ett antal beslutsamma åtaganden från regeringarna. Men vid det europeiska toppmötet måste man också, anser jag, diskutera förnybara energikällor och energibesparing. Jag tror att det finns en stor risk för att regeringarna slirar här, inte levererar vad de ska, och finner det politiskt svårt att få till stånd de institutionella förändringar som krävs, och jag tror att kommissionen behöver utöva så mycket påtryckningar som den någonsin kan, för att hitta nya mekanismer och se till att medlemsstaterna uppfyller de mål de nu har enats om."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,13,12,8
"ALDE képviselőcsoport nevében"11
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph