Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.20.3-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V čast mi je, da sem danes spet z vami kot predsednik Sveta, da vam predstavim oceno rezultatov konference o podnebnih spremembah na Baliju. Zelo me veseli, da je imel Evropski parlament zelo dejavno vlogo in je bil vključen v razpravo o podnebnih spremembah. Odločna delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil podpredsednik Parlamenta, gospod Vidal-Quadras, in so jo sestavljali številni pomembni predstavniki Parlamenta, je bila navzoča tudi na konferenci na Baliju. Za doseganje učinkovitega mednarodnega dogovora bomo potrebovali vztrajnost in potrpežljivost ter veliko politične volje. Včasih se najbolj potrebni ukrepi sprejmejo nazadnje. Prav tako bi izražam podporo prvemu vmesnemu poročilu o podnebnih spremembah, ki je bilo prejšnji ponedeljek predstavljeno odboru za podnebne spremembe. Gospe in gospodje, kot veste, so zadnji dnevi konference potekali v tako rekoč zelo naelektrenem ozračju negotovosti. Ko je bilo videti, da bodo pogajanja neuspešna in da dogovor ne bo dosežen, se je vključil tudi generalni sekretar Združenih narodov, gospod Ban Ki-moon, in njegova intervencija je bila pomembna. Dejstvo, da so se pogajanja podaljšala za en dan in da so potekala zadnji dve noči, priča o težavnosti teh pogajanj. Končni dogovor se je zaključil s sklepom o dolgoročnem sodelovanju v okviru konvencije, to je akcijski načrt z Balija. V skladu s tem dokumentom se bodo pogajanja začela marca ali aprila in do konca naslednjega leta bi moral biti dosežen svetovni dogovor o obravnavanju podnebnih sprememb po letu 2012. Naj navedem nekatere bistvene elemente tega dogovora: najprej del dogovora v zvezi z mednarodnimi ukrepi za izboljšanje, to je zmanjšanje emisij. Ta dogovor poudarja, da mora biti prizadevanje vseh razvitih držav za zmanjšanje emisij med seboj primerljivo. To pomeni, da bodo Združene države Amerike tudi vključene v zmanjševanje emisij. Pri tem je treba poudariti, da ta načrt v nasprotju s kjotskim protokolom za obdobje 2008–2012 ne določa nobenih količinskih obveznosti. Drugi element je, da bodo države v razvoju prispevale k zmanjšanju emisij v okviru trajnostnega razvoja. Pri tem je podpora razvitih držav s prenosom tehnologije in ustreznimi finančnimi sredstvi zelo pomembna. Ublažitev vplivov podnebnih sprememb bo vključevala tudi ukrepe in pozitivne spodbude za preprečevanje krčenja in uničevanja gozdov v državah v razvoju, kar pomeni velik prispevek v zvezi s svetovnimi emisijami toplogrednih plinov. Tretji element sestavljajo boljši prilagoditveni ukrepi, ki vključujejo mednarodno sodelovanje. Četrti element vključuje izboljšane ukrepe za razvoj in prenos tehnologij, ki omogočajo prilagoditev in ublažitev hkrati z gospodarskim razvojem. Za učinkovitejšo ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev nanje je treba zagotoviti lažji dostop do ekološko prijaznih tehnologij za države v razvoju. Peti sklep je povezan z izboljšanim financiranjem ublažitve podnebnih sprememb in naložbami v to ublažitev. V zvezi s tem je predvidena podpora državam v razvoju pri izvajanju nacionalnih ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Dodatna pogajanja bodo potekala v okviru novo ustanovljene začasne delovne skupine za dolgoročno sodelovanje v skladu s konvencijo. Ta skupina bo že letos imela štiri srečanja. Proces pogajanj bo intenziven in bo zahteval veliko prizadevanje pogajalcev. Sedanja pogajanja v zvezi z obveznostmi po letu 2012 za razvite države, ki so podpisale kjotski protokol, se bodo nadaljevala. Zaključiti bi se morala prav tako do konca naslednjega leta. Potekala bodo vzporedno s pogajanji v okviru akcijskega načrta z Balija. Po našem mnenju so sklepi, sprejeti na konferenci na Baliju, ustrezni. Vsebujejo bistvene elemente, za katere si prizadevamo v Evropski uniji. Med največjimi dosežki je vključitev vseh držav, razvitih in tistih v razvoju, v skupno zmanjšanje emisij. Priznavamo enakost vključujočega prilagajanja. Pričakujemo, da se bo akcijski načrt z Balija omogočil premik z mrtve točke v zvezi s prenosom podnebju prijaznih tehnologij na države v razvoju. Gospe in gospodje, konferenca nam je zagotovila širok okvir za dodatna pogajanja. Ta kompromis je nekako največ, kar je bilo mogoče doseči glede na sedanji položaj v zvezi s svetovnim soglasjem. Dodatna pogajanja bodo tehnično in politično zelo zahtevna. Menimo, da bodo rezultati teh pogajanj uspešni, če nam uspe ohraniti trend, ki je bil očiten v zadnjem letu, ko so podnebne spremembe postajale vedno pomembnejša tema politični programov."@sl20
lpv:translated text
"Je mi ctí být zde dnes s vámi a jako předseda Rady Vám předložit zhodnocení výsledků Konference o změně klimatu, která se konala na Bali. Velmi mě těší fakt, že Evropský parlament se aktivně zapojil do debat o změně klimatu. Konference na Bali se také zúčastnila delegace Evropského parlamentu vedená místopředsedou Parlamentu panem Vidal-Quadrasem a složená z několika významných zástupců Parlamentu. Abychom dosáhli účinné mezinárodní dohody, budeme potřebovat výdrž a trpělivost stejně jako značnou dávku politické vůle. Někdy se ta nejpotřebnější opatření podaří přijmout jako poslední. Rád bych rovněž vyjádřil podporu první průběžné zprávě o změně klimatu, která byla předložena Výboru pro změnu klimatu minulé pondělí. Dámy a pánové, jak víte, poslední dny konference probíhaly, abych tak řekl, ve vzrušené atmosféře nejistoty. Když se zdálo, že jednání selžou a nebude dosaženo dohody, zasáhl generální tajemník Organizace spojených národů pan Ban Ki-moon a jeho zásah byl důležitý. Důkazem složitosti vyjednávání je fakt, že byla o den prodloužena a že poslední dva dny probíhala i v noci. Výsledkem konečné dohody bylo rozhodnutí o dlouhodobé spolupráci v rámci úmluvy s názvem Akční plán z Bali. V souladu s tímto dokumentem začnou vyjednávání již v březnu nebo dubnu a koncem příštího roku by měla vést k celosvětové dohodě o zastavení klimatické změny po roce 2012. Dovolte, abych zmínil některé základní prvky této dohody: předně tu část, která se týká mezinárodních opatření pro zlepšení, tedy snížení emisí. Tato dohoda zdůrazňuje, že všechny vyspělé země musí vyvíjet srovnatelnou snahu o snížení emisí. To znamená, že do plánu snížení emisí budou zařazeny i Spojené státy americké. Zde musíme zdůraznit, že narozdíl od Kjótského protokolu pro roky 2008–2012 tento plán nevyčísluje žádné závazky. Druhá část spočívá v tom, že rozvojové země se budou na snižování emisí podílet v rámci udržitelného rozvoje. V této oblasti je velmi důležitá podpora vyspělých zemí v podobě přenosu technologie a přiměřených financí. Zmírnění dopadů klimatické změny bude zahrnovat také podporu a opatření proti mýcení a ničení lesních ploch v rozvojových zemích, jež významně přispívají k celosvětovým emisím skleníkových plynů. Třetí prvek tkví ve zdokonalení opatření pro přizpůsobení, která mají zahrnovat mezinárodní spolupráci. Čtvrtý obsahuje zdokonalení opatření pro rozvoj a přenos technologií, které umožňují přizpůsobení a zmírnění zároveň s ekonomickým rozvojem. Pro účinné zmírnění a přizpůsobení se klimatickým změnám je nezbytné zajistit rozvojovým zemím snazší přístup k technologiím šetrným k životnímu prostředí. Páté rozhodnutí souvisí se zdokonaleným financováním a investováním do zmírnění klimatické změny. To předpokládá podporu rozvojovým zemím, aby mohly zavést vnitrostátní opatření pro zmírnění a přizpůsobení se klimatické změně. Pod záštitou nové, k tomuto účelu založené pracovní skupiny pro dlouhodobou spolupráci v rámci Úmluvy se uskuteční další vyjednávání. Již tento rok se skupina sejde čtyřikrát. Vyjednávací proces bude intenzivní a ze strany vyjednávajících bude vyžadovat značné úsilí. Současná vyjednávání vztahující se k závazkům vyspělých zemí, které podepsaly Kjótský protokol, budou pokračovat. Tato vyjednávání by rovněž měla být uzavřena ke konci příštího roku. Budou probíhat paralelně s akčním plánem z Bali. Podle našeho názoru jsou rozhodnutí přijatá na konferenci na Bali přiměřená. Obsahují základní prvky, které jsou předmětem naší snahy v rámci Evropské unie. Mezi největší úspěchy konference patří začlenění vyspělých i rozvojových zemí do společného snižování emisí. Oceňujeme rovnost celkového přizpůsobení. Očekáváme, že akční plán z Bali nám pomůže dostat se z mrtvého bodu v oblasti přenosu technologií šetrných ke klimatu do rozvojových zemí. Dámy a pánové, konference nám poskytla široký rámec pro další vyjednávání. Tato dohoda je v jistém smyslu tím nejlepším, čeho se dalo dosáhnout vzhledem k současném stavu celosvětového konsenzu. Budoucí vyjednávání budou technicky a politicky velmi náročná. Zastáváme názor, že pokud se nám podaří udržet trend, který se projevil v posledním roce, kdy se téma změn klimatu dostávalo do popředí na politickém programu, budou výsledky těchto vyjednávání velkým přínosem."@cs1
". Fru formand! Det er mig en ære at være her igen i dag og som formand for Rådet at fremlægge evalueringen af resultaterne fra Balikonferencen om klimaændringer. Det glæder mig meget, at Europa-Parlamentet spillede en særdeles aktiv rolle og tog del i debatten om klimaændringer. I Balikonferencen deltog en stærk delegation fra Europa-Parlamentet, anført af Parlamentets næstformand, hr. Vidal-Quadras, og bestående af en række fremtrædende repræsentanter fra Parlamentet. For at nå til en effektiv international aftale får vi brug for udholdenhed og tålmodighed og masser af politisk vilje. Nogle gange er de mest nødvendige tiltag de sidste, der bliver accepteret. Jeg vil ligeledes slutte op om den første foreløbige rapport om klimaændringer, som blev fremlagt i mandags for Deres Udvalg for Klimaændringer. Mine damer og herrer! Som De ved, blev de sidste dage af konferencen afholdt under en meget, så at sige, opildnet stemning af usikkerhed. Da det så ud til, at forhandlingerne ville bryde sammen, og man ikke ville nå til enighed, meldte FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, sig også på banen, og hans indblanding fik stor betydning. Det, at forhandlingerne blev forlænget med en dag, og at de fortsatte hen over de sidste to nætter, vidner om, hvor vanskelige de var. Den endelige aftale blev beslutningen om et langvarigt samarbejde inden for rammerne af konventionen, med titlen Balihandlingsplanen. I overensstemmelse med dette dokument vil forhandlingerne begynde allerede i marts eller april og skulle ved udgangen af næste år resultere i en komplet global aftale om håndtering af klimaændringer efter 2012. Tillad mig at nævne et par af aftalens væsentlige elementer: Det første element vedrører internationale tiltag til forbedring, dvs. reduktion, af emissioner. Denne aftale pointerer, at samtlige udviklede landes bestræbelser på at reducere emissioner skal være sammenlignelige. Dette betyder, at USA også vil være omfattet af reduktionen af emissioner. Her må vi fremhæve, at denne plan, i modsætning til Kyotoprotokollen for 2008-2012, ikke fastsætter nogen kvantitative forpligtelser. Det andet element er, at udviklingslandene vil bidrage til reduktionen af emissioner inden for rammerne af en bæredygtig udvikling. Her er det særdeles vigtigt med støtte fra de udviklede lande i form af overførelse af teknologi og passende økonomiske midler. Dæmpning af klimaændringernes virkning vil tillige kræve foranstaltninger og positiv tilskyndelse til at forebygge rydning og ødelæggelse af skove i udviklingslandene, som bidrager væsentligt til den globale udledning af drivhusgasser. Det tredje element udgøres af forbedrede tilpasningsforanstaltninger, der omfatter det internationale samarbejde. Det fjerde omfatter forbedrede foranstaltninger til udvikling og overførelse af teknologi, der muliggør tilpasning og dæmpning sideløbende med økonomisk udvikling. Hvis dæmpningen af og tilpasningen til klimaændringerne skal være mere effektiv, er det nødvendigt, at udviklingslandende sikres lettere adgang til miljøvenlig teknologi. Den femte beslutning vedrører øget finansiering og investering i dæmpningen af klimaændringer. Her påregnes støtte til udviklingslandene, så de kan gennemføre nationale tiltag til dæmpning af og tilpasning til klimaændringerne. Yderligere forhandlinger vil finde sted under ledelse af en nyetableret ad hoc-arbejdsgruppe, der indgår i et længerevarende samarbejde inden for konventionens rammer. De skal mødes fire gange allerede i år. Det bliver en intensiv forhandlingsproces, som vil kræve en stor indsats fra forhandlernes side. De aktuelle forhandlinger vedrørende forpligtelserne efter 2012 for de udviklingslande, der har underskrevet Kyotoprotokollen, fortsætter. Disse forhandlinger skulle ligeledes blive afsluttet ved udgangen af næste år. De kommer til at foregå parallelt med forhandlingerne inden for rammerne af Balihandlingsplanen. Det er vores holdning, at de beslutninger, der blev vedtaget på Balikonferencen, er hensigtsmæssige. De indeholder væsentlige elementer, som vi tilstræber i EU. En af de største bedrifter er, at alle lande er involveret i den fælles reduktion af emissioner - udviklede lande såvel som udviklingslande. Vi bifalder den lighed, der ligger i en fælles tilpasning. Vi forventer, at Balihandlingsplanen vil løse hårdknuden vedrørende overførsel af miljøvenlig teknologi til udviklingslandene. Mine damer og herrer! Konferencen har givet os en bred ramme for yderligere forhandlinger. Dette kompromis er sådan set det bedste, der kunne opnås, i betragtning af hvordan den globale konsensus er i øjeblikket. De forhandlinger, der ligger forude, bliver teknisk og politisk meget krævende. Det er vores opfattelse, at forhandlingerne vil blive en succes, hvis det lykkes os at bevare den tendens, der er blevet tydelig inden for det sidste år, hvor emnet klimaændringer er kommet højere og højere op på den politiske dagsorden."@da2
". − Es ist mir eine Ehre, heute wieder bei Ihnen weilen und Ihnen als Ratspräsident eine Einschätzung der Ergebnisse der Konferenz von Bali zum Klimawandel vorlegen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass das Europäische Parlament eine überaus aktive Rolle übernommen hat und an der Debatte über den Klimawandel beteiligt war. Eine starke Delegation des EP, die unter Leitung seines Vizepräsidenten, Herrn Vidal-Quadras, stand und der einige angesehene Vertreter des Parlaments angehörten, war auf der Konferenz in Bali ebenfalls anwesend. Um ein wirksames internationales Übereinkommen zu erreichen, benötigen wir Stehvermögen und Geduld sowie eine Menge politischen Willen. Mitunter werden die notwendigsten Maßnahmen als Letztes akzeptiert. Ich möchte auch meine Unterstützung für den ersten Zwischenbericht über den Klimawandel bekunden, der Ihrem Ausschuss zum Klimawandel am vorigen Montag vorgelegt wurde. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, herrschte an den letzten Tagen der Konferenz eine sozusagen sehr elektrisierte Atmosphäre der Ungewissheit. Als es so aussah, als scheiterten die Verhandlungen und es käme keine Einigung zustande, schaltete sich auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Ban Ki-moon, ein, dessen Vermittlungsbemühungen von großer Bedeutung waren. Die Tatsache, dass die Verhandlungen um einen Tag verlängert und in den beiden letzten Nächten ohne Unterbrechung geführt wurden, zeugt davon, wie mühevoll sie waren. Die abschließende Vereinbarung führte zur Entscheidung über die langfristige Zusammenarbeit im Rahmen des Übereinkommens unter der Bezeichnung Aktionsplan von Bali. Diesem Papier entsprechend werden die Verhandlungen bereits im März oder April beginnen und sollten bis Ende nächsten Jahres zu einer vollständigen weltweiten Übereinkunft über die Bekämpfung des Klimawandels für die Zeit nach 2012 führen. Gestatten Sie mir, einige wesentliche Elemente dieser Vereinbarung herauszugreifen. Erstens, den Teil, der sich auf internationale Verbesserungsmaßnahmen, das heißt Eindämmungsmaßnahmen, bezieht. Diese Vereinbarung legt Nachdruck darauf, dass die Anstrengungen aller entwickelten Länder zur Emissionsreduzierung miteinander vergleichbar sein müssen. Das bedeutet, die Vereinigten Staaten werden ebenfalls in die Senkung der Emissionen einbezogen. Hier ist zu betonen, dass dieser Plan im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll für den Zeitraum 2008-2012 keine quantifizierten Verpflichtungen vorsieht. Das zweite Element bezieht sich auf die Entwicklungsländer, die im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung einen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten werden. Hier kommt der Hilfe der entwickelten Länder in Form von Technologietransfer und angemessenen Finanzmitteln immense Bedeutung zu. Zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels dienen auch Maßnahmen und positive Anreize zur Unterbindung der Abholzung und Waldzerstörung in Entwicklungsländern, die einen Großteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen. Drittens sind verbesserte Anpassungsmaßnahmen durch internationale Zusammenarbeit zu erwähnen. Viertens, verbesserte Maßnahmen im Bereich der Entwicklung und des Transfers von Technologien, die parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung eine Eindämmung und Anpassung ermöglichen. Für eine wirksamere Eindämmung von und Anpassung an Klimaänderungen ist es unverzichtbar, dass den Entwicklungsländern leichter Zugang zu umweltverträglicheren Technologien gewährt wird. Die fünfte Entscheidung betrifft die verbesserte Finanzierung und Investitionstätigkeit im Bereich der Eindämmung des Klimawandels. Sie sieht die Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung von und Anpassung an Klimaänderungen auf nationaler Ebene vor. Weitere Verhandlungen sollen unter Leitung der neu geschaffenen Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur langfristigen Zusammenarbeit im Rahmen des Übereinkommens stattfinden. In diesem Jahr wird sie bereits vier Mal zusammenkommen. Der Verhandlungsprozess wird intensiv und erfordert große Anstrengungen aufseiten der Verhandlungsführer. Die derzeitigen Verhandlungen über die Verpflichtungen der entwickelten Länder, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, für die Zeit nach 2012 gehen weiter. Diese Verhandlungen, die ebenfalls bis Ende nächsten Jahres zum Abschluss kommen sollten, laufen parallel zu den Verhandlungen innerhalb des Aktionsplans von Bali. Nach unserem Dafürhalten sind die auf der Konferenz von Bali getroffenen Entscheidungen angemessen. Sie umfassen wesentliche Elemente, die wir in der Europäischen Union anstreben. Zu den größten Errungenschaften zählt die Einbeziehung sämtlicher Länder, der entwickelten und der Entwicklungsländer, in die gemeinsame Emissionsreduzierung. Von dem Aktionsplan von Bali versprechen wir uns eine Wende bei der ins Stocken geratenen Weitergabe umweltverträglicher Technologien an Entwicklungsländer. Meine Damen und Herren! Die Konferenz gibt uns einen breiten Rahmen für weitere Verhandlungen vor. Dieser Kompromiss stellt gewissermaßen das Maximum dar, das wir angesichts des derzeitigen Stands des globalen Konsenses erreichen konnten. Künftige Verhandlungen werden technisch und politisch überaus anspruchsvoll sein. Unserer Meinung nach werden sie von Erfolg gekrönt sein, wenn es uns gelingt, die im vergangenen Jahr deutlich gewordene Tendenz zu bewahren, als der Klimawandel einen der vordersten Plätze auf der politischen Agenda eingenommen hat."@de9
". Είναι τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας σήμερα για να σας παρουσιάσω, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε πολύ ενεργό ρόλο και συμμετείχε στη συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος. Ισχυρή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρό του, κ. Vidal-Quadras, και αποτελούμενη από ορισμένους εξέχοντες εκπροσώπους του, έδωσε επίσης το «παρών» στη Διάσκεψη του Μπαλί. Για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής διεθνούς συμφωνίας, θα χρειαστούμε αντοχή και υπομονή, καθώς και πολλή πολιτική βούληση. Ενίοτε, τα πλέον αναγκαία μέτρα γίνονται αποδεκτά μόνο στο τέλος. Επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη στήριξή μου για την πρώτη ενδιάμεση έκθεση για την αλλαγή του κλίματος που παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα στην επιτροπή σας για την αλλαγή του κλίματος. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, οι εργασίες των τελευταίων ημερών της Διάσκεψης διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα, ούτως ειπείν, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Ενώ διαφαινόταν ότι θα αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις και ότι δεν θα επιτυγχανόταν συμφωνία, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-moon, παρενέβη προσωπικά, και η παρέμβασή του υπήρξε καταλυτική. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις παρατάθηκαν κατά μία ημέρα και ότι διεξήχθησαν και κατά τις δύο τελευταίες νύκτες αποδεικνύει τη δυσκολία τους. Η τελική συμφωνία οδήγησε σε απόφαση μακροπρόθεσμης συνεργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης υπό τον τίτλο «σχέδιο δράσης του Μπαλί». Σε εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Μάρτιο ή Απρίλιο και, μέχρι το τέλος του προσεχούς έτους, αναμένεται να καταλήξουν σε πλήρη παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μετά το 2012. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας: καταρχάς, το τμήμα που σχετίζεται με τα διεθνή μέτρα για τη βελτίωση, δηλαδή τη μείωση, των εκπομπών αερίων. Στην εν λόγω συμφωνία τονίζεται ότι οι προσπάθειες όλων των ανεπτυγμένων χωρών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη μείωση των εκπομπών. Εν προκειμένω, οφείλουμε να τονίσουμε ότι, αντίθετα με το Πρωτόκολλο του Κυότο για τα έτη 2008-2012, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν εξασφαλίζει καμία ποσοτική υποχρέωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Και εν προκειμένω η στήριξη από τις ανεπτυγμένες χώρες, με τη μεταφορά τεχνολογίας και την κατάλληλη χρηματοδότηση, είναι πολύ σημαντική. Η μείωση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα και θετική ενθάρρυνση για την αποτροπή της αποψίλωσης και καταστροφής των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ευθύνονται αρκετά για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο. Το τρίτο στοιχείο συνίσταται σε βελτιωμένα μέτρα προσαρμογής που να περιλαμβάνουν τη διεθνή συνεργασία. Το τέταρτο περιλαμβάνει βελτιωμένα μέτρα για την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογιών που επιτρέπουν την προσαρμογή και τη μείωση των επιπτώσεων σε συνάρτηση με την οικονομική ανάπτυξη. Για αποτελεσματικότερη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, και προσαρμογή σε αυτήν, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Η πέμπτη απόφαση αναφέρεται στη βελτιωμένη χρηματοδότηση και επένδυση για τη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Προβλέπεται έτσι στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων για τη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της νεοπαγούς ομάδας εργασίας για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης. Θα υπάρξουν τέσσερις συναντήσεις φέτος. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα είναι εντατική και οι διαπραγματευτές θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των ανεπτυγμένων χωρών που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Κυότο για την περίοδο μετά το 2012 θα συνεχιστούν. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του προσεχούς έτους. Θα διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Μπαλί. Κατά την άποψή μας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Διάσκεψη του Μπαλί είναι ορθές. Περιλαμβάνουν ουσιαστικά στοιχεία για τα οποία πασχίζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σημαντικότερα επιτεύγματα ανήκει η συμμετοχή όλων των χωρών, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, για την από κοινού μείωση των εκπομπών αερίων. Αναγνωρίζουμε την ισότητα της προσαρμογής χωρίς αποκλεισμούς χωρών. Αναμένουμε από το σχέδιο δράσης του Μπαλί να άρει το υφιστάμενο αδιέξοδο ως προς τη μεταφορά τεχνολογιών που είναι φιλικές για το κλίμα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη μας παρείχε ένα ευρύ πλαίσιο για διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Αυτός ο συμβιβασμός είναι, κατά κάποιον τρόπο, ό,τι καλύτερο μπορούσε να επιτευχθεί, δεδομένης της σημερινής κατάστασης ως προς την παγκόσμια συναίνεση. Οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα είναι τεχνικά και πολιτικά απαιτητικότατες. Είμαστε της άποψης ότι θα έχουν επιτυχή έκβαση εάν κατορθώσουμε να διατηρήσουμε την κεκτημένη τάση που διαφάνηκε καθ’ όλο το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο η αλλαγή του κλίματος απασχολούσε διαρκώς περισσότερο την πολιτική ημερήσια διάταξη."@el10
"I am honoured to be with you again today and, as President of the Council, to present to you the evaluation of the results of the Bali Climate Change Conference. I am very pleased that the European Parliament took a very active role and was involved in the debate on climate change. A strong delegation of the European Parliament led by the Vice-President of the Parliament, Mr Vidal-Quadras, and consisting of a number of eminent representatives of the Parliament, was also present at the Bali Conference. To reach an effective international agreement, we will need stamina and patience as well as a lot of political will. Sometimes, the most necessary measures are last to be accepted. I would also like to express support for the first interim report on climate change presented last Monday to your Climate Change Committee. Ladies and gentlemen, as you know, the last days of the Conference were conducted in a very, so to speak, electrified atmosphere of uncertainty. When it seemed that the negotiations would fail and that an agreement would not be reached, the Secretary-General of the United Nations, Mr Ban Ki-moon, also became involved and his intervention was important. The fact that the negotiations were extended by one day and that they were conducted through the last two nights is testimony to their difficulty. The final agreement resulted in a decision on long-term cooperation within the framework of the Convention under the title Bali Action Plan. In compliance with this document, negotiations will start as early as March or April and, by the end of next year, should lead to a full global agreement on tackling climate change after 2012. Allow me to mention some essential elements of this agreement: firstly the part relating to international measures for improving, that is, reducing emissions. This agreement stresses that the efforts of all developed countries to reduce emissions must be comparable with each other. This means that the United States of America will also be included in the reduction of emissions. Here we must stress that, unlike the Kyoto Protocol for 2008-2012, this plan does not secure any quantified obligations. The second element is that developing countries will contribute to the reduction in emissions within the framework of sustainable development. This is where the support of developed countries, with the transfer of technology and suitable finances, is very important. Alleviation of the effects of climate change will also include measures and positive encouragement to prevent the clearing and destruction of forests in developing countries, which makes a large contribution to the global emissions of greenhouse gases. The third element consists of improved adaptation measures to include international cooperation. The fourth includes improved measures for the development and transfer of technologies that enable adaptation and alleviation concomitantly with economic development. For more effective alleviation of, and adaptation to, climate change, it is necessary to secure easier access to environmentally friendly technologies for developing countries. The fifth decision relates to improved financing and investment in the alleviation of climate change. This foresees support for developing countries to implement the national measures for the alleviation of, and adaptation to, climate change. Further negotiations will take place under the auspices of a newly established working group for long-term cooperation within the framework of the Convention. They will already be meeting four times this year. The negotiation process will be intensive and will demand great efforts on the part of the negotiators. The current negotiations relating to the post-2012 obligations of developed countries that signed the Kyoto Protocol will continue. These negotiations should also be concluded by the end of next year. They will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan. In our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate. They contain essential elements towards which we in the European Union are striving. Among the greatest achievements is the involvement of all countries, developed and developing, in the common reduction of emissions. We acknowledge the equality of inclusive adaptation. We expect the Bali Action Plan to shift the deadlock on the transfer of climate-friendly technologies to developing countries. Ladies and gentlemen, the Conference gave us a broad framework for further negotiations. This compromise is, in a way, the most that could be achieved in view of the current state of the global consensus. Future negotiations will be technically and politically very demanding. We are of the opinion that they will have a successful outcome if we manage to preserve the trend evident over the last year, when climate change has continued to climb up the political agenda."@en4
"Me complace volver a estar de nuevo aquí con ustedes hoy y, como Presidente del Consejo, poder presentarles la evaluación de los resultados de la Conferencia de Bali sobre el Cambio Climático. Me satisface enormemente que el Parlamento Europeo haya actuado de forma tan activa y participado en el debate sobre el cambio climático. En la Conferencia de Bali también estuvo presente una sólida delegación del Parlamento Europeo dirigida por el Vicepresidente del Parlamento, el señor Vidal-Quadras, y compuesta por varios representantes ilustres del Parlamento. Para llegar a un acuerdo internacional eficaz, necesitamos aguante y paciencia así como una gran voluntad política. A veces, las medidas más necesarias son las últimas en ser aceptadas. Me gustaría asimismo manifestar mi apoyo al primer informe provisional sobre el cambio climático presentado el pasado lunes ante su Comisión de Cambio Climático. Señorías, como saben, los últimos días de la Conferencia se desarrollaron en un ambiente bastante escalofriante, por así decirlo, de inseguridad. Cuando parecía que las negociaciones fracasarían y que no se llegaría a ningún acuerdo, el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, también participó y su intervención fue de gran importancia. El hecho de que las negociaciones se ampliaran un día y de que se llevaran a cabo en las dos últimas noches, da fe de la dificultad que entrañaban. El acuerdo final dio lugar a una decisión sobre una cooperación a largo plazo dentro del marco de trabajo de la Convención con el título de Plan de Acción de Bali. De acuerdo con este documento, las negociaciones empezarán en marzo o abril y deberían conducir, a finales del próximo año, a un acuerdo global completo sobre cómo abordar el cambio climático a partir de 2012. Permítanme que mencione algunos elementos esenciales de dicho acuerdo: en primer lugar, la parte relativa a las medidas internacionales para mejorar, mejor dicho, reducir las emisiones. Este acuerdo hace hincapié en que los esfuerzos de todos los países desarrollados para reducir las emisiones deben ser equiparables entre sí. Ello implica que los Estados Unidos de América también estarán incluidos en la reducción de las emisiones. Llegados a este punto, debemos destacar que, contrariamente a lo que sucedía en el Protocolo de Kyoto para el período comprendido entre 2008 y 2012, este plan no garantiza ninguna obligación cuantificada. El segundo elemento se refiere a que los países en desarrollo contribuirán a la reducción de las emisiones en el marco de trabajo del desarrollo sostenible. En este sentido resulta importante el apoyo de los países desarrollados, con la transferencia de tecnología y las finanzas adecuadas. Paliar los efectos del cambio climático también conlleva la inclusión de medidas y el impulso positivo para evitar la deforestación y destrucción de los bosques en los países de desarrollo, lo cual contribuye en gran medida a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El tercer elemento se refiere a las medidas de adaptación mejoradas para incluir la cooperación internacional. El cuarto elemento incluye medidas mejoradas para el desarrollo y la transferencia de tecnologías que permitan la adaptación al cambio y puedan paliar los efectos del mismo, amén de fomentar el desarrollo económico. Para poder paliar el cambio y poder adaptarse al mismo de forma más eficaz, es necesario garantizar un acceso más fácil de los países en desarrollo a las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La quinta decisión se refiere a una financiación mejorada y una inversión dedicada a paliar los efectos del cambio climático. Ello prevé el apoyo a los países en desarrollo para que apliquen las medidas nacionales destinadas a paliar el cambio climático y adaptarse al mismo. Se realizarán nuevas negociaciones bajo el auspicio de un nuevo grupo de trabajo creado para una cooperación a largo plazo dentro del marco de trabajo de la Convención. Este año se celebrarán unas cuatro reuniones aproximadamente. El proceso de negociación será intenso y exigirá un gran esfuerzo por parte de los negociadores. Se proseguirán las negociaciones actuales relativas a las obligaciones a partir de 2012 de los países desarrollados que suscribieron el Protocolo de Kyoto. Estas negociaciones también deberían concluirse a finales del próximo año. Se realizarán de forma paralela a las del Plan de Acción de Bali. A nuestro juicio, las decisiones adoptadas en la Conferencia de Bali son adecuadas. Contienen elementos esenciales por los que estamos luchando en la Unión Europea. Entre los logros más destacados se encuentra la participación de todos los países, desarrollados y en desarrollo, en la reducción común de las emisiones. Reconocemos la igualdad de una adaptación inclusiva. Confiamos en que el Plan de Acción de Bali logre sacar del punto muerto en el que se encuentra la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente a países en desarrollo. Señorías, la Conferencia nos concedió un amplio marco para posteriores negociaciones. Este compromiso es, en cierto sentido, lo máximo que podía haberse logrado dado el estado actual del consenso global. Las futuras negociaciones serán muy exigentes desde el punto de vista técnico y político. Creemos que tendrán un resultado positivo si logramos evitar la tendencia palpable del pasado año durante el que el cambio climático ha seguido escalando puestos en la agenda política."@es21
"Mul on au täna jälle siin teie hulgas olla ja nõukogu eesistujana esitada teile Bali kliimamuutuste konverentsi tulemuste hinnang. Olen väga rõõmus, et Euroopa Parlament aktiivselt osales kliimamuutuste küsimuses peetud arutelul. Euroopa Parlamendi tugev delegatsioon parlamendi asepresidendi hr Vidal-Quadrase juhtimisel, mis koosnes mitmest silmapaistvast parlamendi esindajast, oli samuti Bali konverentsil esindatud. Tõhusale rahvusvahelisele kokkuleppele jõudmiseks vajame meelekindlust ja kannatlikkust ning ohtralt poliitilist tahet. Mõnikord lepitakse kõige vajalikemate meetmetega kõige viimasena. Ka tahaksin avaldada toetust kliimamuutuste esimesele vahearuandele, mis esitati eelmisel esmaspäeval teie kliimamuutuste komiteele. Daamid ja härrad, nagu te teate, möödusid konverentsi viimased päevad niiöelda ebakindluse väga pingelises õhkkonnas. Kui näis, et läbirääkimised ei ole edukad ja kokkuleppele ei jõuta, sekkus ka ÜRO peasekretär hr Ban Ki-moon ja tema sekkumine oli tähtis. Asjaolu, et läbirääkimisi pikendati ühe päeva võrra ja et need kestsid läbi kahe viimase öö, annab tunnistust nende keerulisusest. Lõppkokkuleppena võeti vastu otsus pikaajalise koostöö kohta konventsiooni raamistikus, pealkirjaga Bali tegevuskava. Selle dokumendi alusel algavad läbirääkimised varakult kas märtsis või aprillis ja järgmise aasta lõpuks peaksid need jõudma täieliku globaalse kokkuleppe sõlmimiseni kliimamuutuste käsitlemiseks pärast 2012. aastat. Lubage, et mainin ära mõned selle kokkuleppe olulised punktid: esiteks osa, milles käsitletakse rahvusvahelisi meetmeteid heitkoguste parandamiseks, s.o vähendamiseks. Kokkuleppes toonitatakse, et kõigi arenenud riikide pingutused heitkoguste vähendamiseks peavad olema üksteisega võrreldavad. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid kaasatakse samuti heitkoguste vähendamisse. Siin peame rõhutama, et vastupidiselt Kyoto protokollile aastateks 2008–2012, ei kehtesta see kava mingeid kvantifitseeritud kohustusi. Teine punkt seisneb selles, et arengumaad panustavad heitkoguste vähendamisse jätkusuutliku arengu raamistikus. See on punkt, kus arenenud riikide toetus tehnoloogia ja vajalike rahaliste vahendite näol on väga tähtis. Kliimamuutuste mõjude leevendamine hõlmab ka meetmeid ja positiivset innustamist, et ennetada metsade maharaiumist ja hävitamist arengumaades, mis annab suure panuse kasvuhoonegaaside globaalsetesse heitkogustesse. Kolmas punkt koosneb parandatud kohanemismeetmetest, et kaasata rahvusvahelist koostööd. Neljas hõlmab parandatud meetmeid tehnoloogia arendamiseks ja siirdeks, mis aitavad majandusliku arengu soodustamisega kaasa kohanemisele ja leevendamisele. Kliimamuutuste tõhusamaks leevendamiseks ja nendega kohanemiseks on arengumaade jaoks vaja tagada lihtne juurdepääs keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele. Viiendas otsuses käsitletakse parendatud rahastamist ja investeerimist kliimamuutuste leevendamisse. Selles nähakse ette arengumaade toetamine kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks võetavate siseriiklike meetmete rakendamisel. Edasised läbirääkimised leiavad aset töörühma juhtimisel, mis on äsja moodustatud pikaajalise koostöö jaoks konventsiooni raamistikus. Käesoleval aastal kohtuvad nad neli korda. Läbirääkimised tulevad intensiivsed ja nõuavad läbirääkijatelt suuri pingutusi. Praegused läbirääkimised 2012. aasta järgsete Kyoto protokollile alla kirjutanud arenenud riikide kohustuste osas jätkuvad. Need läbirääkimised peaks samuti lõppema järgmise aasta lõpuks. Need toimuvad paralleelselt Bali tegevuskava läbirääkimistega. Meie arvates on Bali konverentsil vastu võetud seisukohad kohased. Need sisaldavad olulisi elemente, mille poole me siin Euroopa Liidus püüdleme. Üks suuremaid saavutusi on kõigi riikide, nii arenenud riikide kui arengumaade kaasamine heitgaaside ühisesse vähendamisse. Tunnustame kõikehõlmava kohandamise võrdsust. Loodame, et Bali tegevuskava elavdab ummikseisu arengumaadele kliimasõbralike tehnosiirde küsimuses. Daamid ja härrad, konverents andis meile laia raamistiku edasisteks läbirääkimisteks. See kompromiss on teatud moel parim, mida on võimalik saavutada globaalse konsensuse hetkeseisu juures. Tulevikus peetavad läbirääkimised on väga nõudlikud nii tehniliselt kui poliitiliselt. Oleme seisukohal, et nende tulemus on positiivne, kui meil õnnestub säilitada eelmisel aastal valdavaks olnud arengusuund, mil kliimamuutuste küsimus tõusis poliitilises päevakorras järjest kõrgemale."@et5
"Minulla on kunnia olla täällä taas tänään ja neuvoston puheenjohtajana esitellä teille Balin ilmastonmuutoskonferenssin tulosten arviointi. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti otti hyvin aktiivisen roolin ja osallistui keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Euroopan parlamentin vahva valtuuskunta, jota johti parlamentin varapuhemies Vidal-Quadras ja joka koostui useasta huomattavasta parlamentin edustajasta, oli myös läsnä Balin konferenssissa. Tarvitsemme tehokkaan kansainvälisen sopimuksen saavuttamiseksi sisua ja kärsivällisyyttä sekä paljon poliittista tahtoa. Toisinaan välttämättömimmät toimenpiteet hyväksytään viimeiseksi. Haluaisin myös ilmaista tukeni ensimmäiselle ilmastonmuutosta käsittelevälle välimietinnölle, joka luovutettiin viime maanantaina ilmastonmuutosvaliokunnalle. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, konferenssin viimeisinä päivinä toimittiin niin sanoakseni hyvin sähköistetyssä epävarmuuden ilmapiirissä. Kun tuntui siltä, että neuvottelut epäonnistuisivat, eikä sopimukseen päästäisi, myös Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon puuttui asiaan, ja hänen väliintulonsa oli tärkeää. Se, että neuvotteluja jatkettiin yhdellä päivällä, ja että niitä käytiin viimeiset kaksi yötä, on osoitus niiden vaikeudesta. Lopullisen yhteisymmärryksen seurauksena tehtiin päätös pitkäaikaisesta yhteistyöstä kokouksen puitteissa, ja tätä kutsutaan Balin toimintasuunnitelmaksi. Tämän asiakirjan mukaisesti neuvottelut alkavat jo maaliskuussa tai huhtikuussa ja vuoden loppuun mennessä niiden pitäisi johtaa maailmanlaajuiseen ilmastonmuutosta vuoden 2012 jälkeen torjuvaan sopimukseen. Haluan mainita tämän sopimuksen joitakin olennaisia osia. Ensiksi käsittelen osaa, joka liittyy kansainvälisiin toimenpiteisiin päästöjen parantamiseksi eli vähentämiseksi. Tässä sopimuksessa korostetaan, että kaikkien kehittyneiden maiden yrityksiä vähentää päästöjä on verrattava toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Yhdysvallat sisällytetään päästöjen vähentämiseen. Tässä on korostettava sitä, että toisin kuin Kioton pöytäkirjassa vuosille 2008–2012, tässä suunnitelmassa ei varmisteta mitään määrällisesti ilmaistuja sitoumuksia. Toinen asia on, että kehitysmaat vaikuttavat osaltaan päästöjen vähentämiseen kestävän kehityksen puitteissa. Tässä kehittyneiden maiden tuki teknologian siirtoineen ja sopivine rahoituksineen on hyvin tärkeä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittäminen sisältää myös toimenpiteitä ja kannustusta, joilla ehkäistään metsien avohakkuuta ja hävittämistä kehitysmaissa, millä on suuri myötävaikutus maailmanlaajuisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Kolmas osa koostuu parantuneista muutokseen sopeutumiseen liittyvistä toimista, joita voidaan sisällyttää kansainväliseen yhteistyöhön. Neljäs osa sisältää parannettuja toimenpiteitä sellaisten teknologioiden kehittämiseen ja siirtämiseen, jotka mahdollistavat muutokseen sopeutumisen ja sen haittojen lievittämisen samanaikaisesti taloudellisen kehityksen kanssa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten tehokkaamman estämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta on välttämätöntä varmistaa ympäristöystävällisten teknologioiden helpompi käyttö kehittyvien maiden osalta. Viides osa liittyy parantuneeseen rahoitukseen ja investointiin ilmastonmuutoksen lievittämisessä. Tähän sisältyy suunnitelma tukea kehittyvien maiden kansallisten toimien täytäntöönpanoa ilmastonmuutoksen lievittämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lisäneuvottelut käytiin hiljattain pitkäaikaisen yhteisyöhön puitesopimuksen kokouksen yhteydessä perustetun työryhmän puitteissa. Se kokoontuu tänä vuonna neljä kertaa. Neuvotteluprosessista tulee intensiivinen, ja se vaatii suuria ponnistuksia neuvottelijoilta. Nykyiset neuvottelut, jotka liittyvät niiden kehittyneiden maiden vuoden 2012 jälkeisiin sitoumuksiin, jotka allekirjoittivat Kioton pöytäkirjan, jatkuvat. Nämä neuvottelut olisi myös saatava päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä. Niitä käydään samaan aikaan kuin Balin toimintasuunnitelmaan kuuluvia neuvotteluita. Mielestämme Balin konferenssissa hyväksytyt päätökset ovat tarkoituksenmukaisia. Ne sisältävät olennaiset elementit, joihin me Euroopan unionissa pyrimme. Suurimpia saavutuksia on kaikkien maiden, kehittyneiden ja kehittyvien, osallistuminen päästöjen yhteiseen vähentämiseen. Tunnustamme laajan sovittelun yhdenvertaisuuden. Odotamme Balin toimintasuunnitelman lopettavan lukkotilanteen, joka liittyy ilmastoystävällisten teknologioiden välittämiseen kehitysmaihin. Hyvät parlamentin jäsenet, konferenssi antoi meille laajat puitteet lisäneuvotteluille. Tämä kompromissi on tavallaan parasta, mitä voitiin saavuttaa maailmanlaajuisen konsensuksen nykytila huomioiden. Tulevat neuvottelut ovat teknisesti ja poliittisesti hyvin vaativia. Olemme sitä mieltä, että niiden tulos on onnistunut, jos onnistumme säilyttämään viime vuosien selvän suuntauksen, jossa ilmastonmuutos on jatkuvasti noussut poliittisessa tärkeysjärjestyksessä."@fi7
"Je suis très honoré d'être parmi vous encore aujourd'hui pour vous présenter, en tant que Président du Conseil, l'évaluation des résultats de la Conférence de Bali sur le changement climatique. Je suis ravi que le Parlement européen ait pris une part très active et ait été impliqué dans le débat sur le changement climatique. Une importante délégation du Parlement européen menée par le vice-président du Parlement, M. Vidal-Quadras, et constituée d'un certain nombre d'éminents représentants du Parlement, était également présente à la Conférence de Bali. Il nous faudra beaucoup d'endurance, de patience et de volonté politique pour parvenir à un accord international. Parfois, les mesures les plus nécessaires sont les dernières à être acceptées. Je souhaiterais également exprimer mon soutien en faveur du premier rapport intérimaire sur le changement climatique présenté lundi dernier à votre Comité sur le changement climatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les derniers jours de la conférence ont été marqués par un climat survolté, chargé d'incertitudes. Lorsque tout semblait indiquer que les négociations échoueraient et qu'on ne parviendrait à aucun accord, le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, s'impliqua lui aussi et son intervention fut importante. Le fait que les négociations aient été reportées d'une journée et qu'elles se soient déroulées pendant les deux dernières soirées témoigne de leur difficulté. L'accord final a abouti à une décision sur la coopération à long terme dans le cadre de la Convention, sous le titre Plan d'action de Bali. Conformément à ce document, les négociations débuteront dès le mois de mars ou d'avril et devraient permettre d'aboutir, d'ici la fin de l'année prochaine, à un accord global sur la lutte contre le changement climatique après 2012. Permettez-moi de mentionner certains éléments essentiels de cet accord: premièrement, la partie relative aux mesures internationales pour l'amélioration et donc la réduction des émissions. Cet accord souligne que les efforts de tous les pays développés en vue de réduire ces émissions doivent être comparables. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique seront également inclus dans la réduction des émissions. Il convient de souligner qu'à la différence du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012, ce plan ne fixe aucune obligation quantifiée. Le deuxième élément est que les pays en voie de développement contribueront à la réduction des émissions dans le cadre du développement durable. C'est là où le soutien des pays développés, avec le transfert de technologies et de moyens financiers appropriés, joue un rôle très important. La réduction des effets du changement climatique comprendra également des mesures et des encouragements pour prévenir le déboisement et la destruction des forêts dans les pays en voie de développement, qui contribuent dans une large mesure aux émissions de gaz à effet de serre. Le troisième élément est constitué de mesures d'adaptation améliorées pour inclure la coopération internationale. Le quatrième élément prévoit des mesures améliorées pour le développement et le transfert de technologies permettant l'adaptation et la réduction concomitantes avec le développement économique. Pour parvenir à lutter plus efficacement contre le changement climatique et à s'y adapter, il est nécessaire de faciliter l'accès des pays en voie de développement à des technologies écologiques. La cinquième décision couvre le financement et l'investissement accrus dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'apporter un soutien aux pays en voie de développement pour mettre en œuvre des mesures nationales de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce dernier. D'autres négociations seront organisées sous l'égide d'un groupe de travail nouvellement constitué pour la coopération à long terme dans le cadre du travail de la Convention. Celui-ci se réunira déjà quatre fois cette année. Le processus de négociation sera intense et exigera de gros efforts de la part des négociateurs. Les négociations actuelles relatives aux obligations imposées après 2012 aux pays développés ayant signé le protocole de Kyoto se poursuivront. Ces négociations devraient également êtres achevées d'ici la fin de l'année prochaine. Elles se dérouleront parallèlement aux négociations dans le cadre du Plan d'action de Bali. Selon nous, les décisions prises à la Conférence de Bali sont appropriées. Elles contiennent des éléments essentiels que nous nous efforçons d'atteindre dans l'Union européenne. Parmi les plus grandes réalisations figure l'implication de tous les pays, développés et en voie de développement, dans la réduction commune des émissions. Nous reconnaissons l'égalité de l'adaptation inclusive. Nous espérons que le Plan d'action de Bali permettra de sortir de l'impasse sur le transfert de technologies écologiques dans les pays en voie de développement. Mesdames et messieurs, cette conférence a instauré un large cadre pour l'ouverture de négociations supplémentaires. Ce compromis représente, dans un sens, le maximum de ce que l'on pouvait atteindre vu l'état actuel du consensus global. Les futures négociations seront très éprouvantes, tant sur le plan technique que politique. Nous pensons que leur issue sera satisfaisante si nous essayons de préserver la tendance manifestée l'année dernière lorsque la question du changement climatique a continué de prendre de l'ampleur dans le débat politique."@fr8
"Megtiszteltetés, hogy ma ismét Önökkel lehetek, és a Tanács elnökeként bemutathatom a Bali Éghajlatváltozási Konferencia eredményeinek értékelését. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament igen aktív szerepet vállalt, és részt vett az éghajlatváltozásról szóló vitában. A bali konferencián jelen volt továbbá az Európai Parlament erős delegációja Vidal-Quadras úr, a Parlament alelnöke vezetésével, és néhány kiváló parlamenti képviselő részvételével. A hatékony nemzetközi megállapodás eléréséhez kitartásra, türelemre és rengeteg politikai akaratra van szükségünk. Néha a legszükségesebb intézkedések kerülnek a legkésőbb elfogadásra. Szeretném támogatásomat kifejezni a múlt hétfőn az éghajlat-változási bizottság elé tárt első időközi éghajlat-változási jelentéssel kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, mint tudják, a konferencia utolsó napjai, hogy úgy mondjam, a bizonytalanság korántsem felvillanyozó jegyében teltek el. Mikor már úgy tűnt, kudarcba fulladnak a tárgyalások és nem jutunk megállapodásra, az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon úr lépett a tárgyalásokba, és közbelépése igen fontosnak bizonyult. Az, hogy a tárgyalások egy nappal elhúzódtak, és az utolsó két éjszaka is folytatódtak, bizonyítja nehézségüket. A végső megállapodás eredménye a hosszú távú, a Bali Cselekvési Terv elnevezésű egyezmény keretein belül történő együttműködésről szóló határozat. E dokumentum értelmében már márciusban vagy áprilisban megkezdődnek a tárgyalások, és jövő év végére teljes globális megállapodáshoz vezetnek az éghajlatváltozás 2012 utáni kezeléséről. Engedjék meg, hogy megemlítsem a megállapodás legfontosabb néhány elemét: először is azt a részt, amely a kibocsátást javító, azaz csökkentő nemzetközi intézkedésekről szól. E megállapodás hangsúlyozza, hogy minden fejlett országban hasonló erőkifejtéseket kell tenni a kibocsátás csökkentésére. Ez azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok is részt vesz a kibocsátás csökkentésében. Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a 2008–2012-re vonatkozó Kiotói Jegyzőkönyvvel ellentétben ez a terv nem tartalmaz mennyiségi kötelezettségeket. A második elem, hogy a fejlődő országok a fenntartható fejlődés keretein belül fognak hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez. Itt tölt be igen fontos szerepet a fejlett országok támogatása, a technológia és a megfelelő anyagi eszközök átadása. Az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése során intézkedésekkel és pozitív ösztönzéssel törekszünk arra, hogy a fejlődő országokban megakadályozzuk az erdők kiirtását és elpusztítását, ami nagyban hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok világméretű kibocsátásához. A harmadik elembe a jobb alkalmazkodást szolgáló intézkedések tartoznak, amelyek a nemzetközi együttműködést tartalmazzák. A negyedik a gazdasági fejlődéssel egyetemben az alkalmazkodást és az enyhítést szolgáló technológiák fejlesztéséről és átadásáról szóló jobb intézkedéseket taglalja. Az éghajlatváltozás hatékonyabb enyhítése és a hozzá való alkalmazkodás érdekében szükséges, hogy a fejlődő országok számára könnyebb hozzáférést biztosítsunk a környezetbarát technológiákhoz. Az ötödik határozat az éghajlatváltozás enyhítésére szolgáló jobb finanszírozáshoz és befektetésekhez kapcsolódik. Ez előrevetíti a fejlődő országoknak nyújtott támogatást az éghajlatváltozás enyhítéséről, és a hozzá való alkalmazkodásról szóló nemzeti szabályozás végrehajtásához. Az egyezmény keretén belül a hosszú távú együttműködés érdekében további tárgyalásokat folytatunk az újonnan felállított ad hoc munkacsoport támogatásával. A csoport már idén négyszer ülésezik. A tárgyalási folyamat intenzív lesz, és nagy erőfeszítéseket követel a tárgyaló felektől. Folytatódni fognak a Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró fejlett országok 2012 utáni kötelezettségeiről szóló jelenlegi tárgyalások. A következő év végéig ezeket a tárgyalásokat is le kell zárni. Ezek párhuzamosan futnak majd a Bali Cselekvési Tervről szóló tárgyalásokkal. Véleményünk szerint a bali konferencián megfelelő határozatok születtek. Tartalmazzák azokat az alapvető elemeket, amelyekre az Európai Unión belül törekszünk. A legnagyobb eredmények egyike, hogy a kibocsátás közös csökkentésébe minden, fejlett és fejlődő országot egyaránt bevontunk. Elismerjük a globális alkalmazkodás egyenlőségét. Várakozásaink szerint a Bali Cselekvési Terv elmozdítja az éghajlatbarát technológiák fejlődő országokba történő eljuttatásával kapcsolatos patthelyzetet. Hölgyeim és uraim, a konferencia széles keretet adott a további tárgyalásoknak. Ez a kompromisszum, ha úgy tetszik, a legtöbb, amit elérhettünk a globális konszenzus jelenlegi állásának fényében. Az előttünk álló tárgyalások mind technikailag, mind politikailag megerőltetők lesznek. Véleményünk szerint a tárgyalások sikerrel zárulnak, ha meg tudjuk őrizni a tavaly nyilvánvaló trendet, amikor is az éghajlatváltozás folyamatosan egyre előrébb került a politikai napirenden."@hu11
". − Sono onorato di essere nuovamente qui oggi e, in qualità di Presidente del Consiglio, di illustrarvi la valutazione dei risultati della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico. Mi fa estremo piacere che il Parlamento europeo abbia svolto un ruolo attivo e abbia partecipato al dibattito in materia. Alla Conferenza di Bali era presente una forte delegazione di questo Emiciclo guidata dal Vicepresidente del Parlamento europeo Vidal-Quadras e formata da vari rappresentanti di spicco di quest’Aula. Per raggiungere un accordo internazionale efficace ci occorreranno perseveranza e pazienza nonché una buona dose di volontà politica. Talvolta, le misure più necessarie sono le ultime a essere accettate. Desidero anche esprimere il mio sostegno alla vostra commissione sul cambiamento climatico per la prima relazione interlocutoria sul cambiamento climatico. Onorevoli deputati, come sapete, gli ultimi giorni della Conferenza sono trascorsi, per così dire, in un clima elettrizzato e pervaso dall’incertezza. Quando sembrava che i negoziati sarebbero naufragati e che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo, è intervenuto il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il cui contributo è stato molto prezioso. Il fatto che le consultazioni siano state prolungate di un giorno e che siano state svolte nel corso delle due ultime notti testimonia la difficoltà della situazione. L’intesa finale è una decisione su una cooperazione a lungo termine nel quadro della convenzione dal titolo “piano di azione di Bali”. Secondo quanto indicato in tale documento, i negoziati verranno avviati già a marzo o aprile ed entro la fine del prossimo anno dovrebbero sfociare in un accordo completo globale su come affrontare il cambiamento climatico successivamente al 2012. Consentitemi di citare alcuni elementi essenziali di tale accordo: innanzi tutto, la parte relativa alle misure internazionali volte a migliorare, ossia a ridurre le emissioni. Il testo sottolinea che gli sforzi di tutti i paesi sviluppati intesi a questo obiettivo devono essere confrontabili tra loro. Questo significa che la riduzione delle emissioni comprenderà anche gli Stati Uniti d’America. È d’uopo rilevare qui che il piano, a differenza del protocollo di Kyoto per il 2008-2012, non prevede alcun obbligo quantificato. Il secondo elemento è che i paesi in via di sviluppo contribuiranno alla riduzione delle emissioni nel quadro dello sviluppo sostenibile. È in tale ambito che assume particolare rilevanza l’intervento dei paesi sviluppati, con il trasferimento di tecnologia e aiuti finanziari adeguati. L’azione volta ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico comprenderà anche misure e un sostegno fattivo finalizzati a prevenire l’abbattimento e la distruzione delle foreste nei paesi in via di sviluppo, operazioni che contribuiscono in larga misura alle emissioni globali dei gas a effetto serra. Il terzo elemento consiste in misure di adeguamento più appropriate tese a includere la cooperazione internazionale. Il quarto comprende azioni più mirate per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie che consentono di procedere all’adattamento nonché di attenuare gli effetti del cambiamento climatico senza sacrificare lo sviluppo economico. Al fine di conseguire questi due ultimi obiettivi occorre garantire ai paesi in via di sviluppo un accesso più facile alle tecnologie rispettose dell’ambiente. Il quinto elemento dell’accordo riguarda la razionalizzazione dei finanziamenti e degli investimenti sul versante della lotta al cambiamento climatico; questo prevede l’assistenza ai paesi in via di sviluppo per attuare le misure nazionali finalizzate all’attenuazione e all’adattamento al cambiamento climatico. Si svolgeranno altri negoziati sotto gli auspici di un gruppo di lavoro istituito di recente per la cooperazione a lungo termine nel quadro della convenzione; quest’anno sono già in programma quattro incontri. Il processo negoziale sarà intenso e richiederà non pochi sforzi da parte dei negoziatori. Le attuali consultazioni sugli obblighi successivi al 2012 incombenti ai paesi industrializzati che hanno firmato il protocollo di Kyoto proseguiranno e dovrebbero concludersi entro la fine del prossimo anno. Si svolgeranno in parallelo con i negoziati nel quadro del piano di azione di Bali. Riteniamo che le decisioni adottate alla Conferenza di Bali siano appropriate; contengono gli elementi essenziali per i quali nell’Unione europea ci stiamo battendo. Tra i risultati di maggiore rilievo spicca senz’altro l’impegno di tutti i paesi, industrializzati e in via di sviluppo, nella lotta comune volta alla riduzione delle emissioni. Riconosciamo la parità dell’adattamento inclusivo. Auspichiamo che il piano di azione di Bali elimini l’ che grava sul trasferimento a paesi in via di sviluppo di tecnologie rispettose del clima. Onorevoli deputati, la Conferenza ci ha offerto un ampio quadro per proseguire con i negoziati. Il compromesso in questione è, in qualche modo, il massimo cui si poteva pervenire considerata l’attuale situazione dell’intesa globale. Le future consultazioni saranno molto impegnative da un punto di vista tecnico e politico. Riteniamo che sortiranno un risultato positivo se riusciamo a mantenere la tendenza emersa nell’ultimo anno, in cui il cambiamento climatico è un tema che ha acquisito sempre più priorità nell’agenda politica."@it12
"Man, kaip Tarybos Pirmininkui, teko garbė ir vėl būti su Jumis šiandien ir pristatyti Balio klimato kaitos konferencijos rezultatą. Man malonu, kad Europos Parlamentas ėmėsi labai aktyvaus vaidmens ir įsitraukė į debatus dėl klimato kaitos. Balio konferencijoje taip pat dalyvavo stipri Europos Parlamento delegacija, vadovaujama Parlamento Pirmininko pavaduotojo, p. Vidal-Quadras, ir susidedanti keleto žymių Parlamento atstovų. Norint pasiekti efektyvaus tarptautinio susitarimo, reikės daug jėgų ir kantrybės bei politinės valios. Kartais reikalingiausios priemonės būna priimtos paskutinės. Taip pat norėčiau išreikšti savo paramą pirmajai tarpinei ataskaitai dėl klimato kaitos, kuri Jūsų Klimato kaitos komitetui buvo pateikta praėjusį pirmadienį. Ponios ir ponai, kaip žinote, paskutinės konferencijos dienos ėjo įelektrintoje nežinomybės atmosferoje. Kai atrodė, kad derybos žlugs ir kad susitarimo nebus pasiekta, įsitraukė Jungtinų Tautų Generalinis Sekretorius p. Ban Ki-moon, ir jo įsikišimas buvo labai svarbus. Faktas, kad derybos buvo viena diena pratęstos ir toliau vyko per paskutines dvi naktis, tik įrodo jų sudėtingumą. Galutinis susitarimas buvo pasiektas nusprendžiant dėl ilgalaikio bendradarbiavimo Konvencijos rėmuose ir buvo pavadintas Balio veiksmų planu. Laikantis šio dokumento reikalavimų, derybos bus pradėtos kovo arba balandžio mėnesį, o kitų metų pabaigoje turėtų būti pasiektas pilnas visuotinis susitarimas dėl klimato kaitos klausimo sprendimo po 2012 m. Leiskite paminėti kelis esminius šio susitarimo elementus: pirmiausia, dalis, susijusi su tarptautinėmis priemonėmis, taikomomis situacijai gerinti, tai yra, emisijoms mažinti. Šiame susitarime pabrėžiama, kad visų išsivysčiusių šalių pastangos sumažinti emisijas turi būti palyginamos vienos su kitomis. Tai reiškia, kad Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat bus įtrauktos į emisijų mažinimą. Čia būtina pabrėžti, kad kitaip nei Kioto protokole 2008-2012 metams, šiame plane nebus įtraukti jokie kiekybiniai įsipareigojimai. Antras elementas – tai, kad besivystančios šalys prisidės prie emisijų mažinimo išlaikant jų tolimesnį vystymąsi. Čia labai svarbi išsivysčiusių šalių parama, susijusi su technologijų perdavimu ir tinkamu finansavimu. Klimato kaitos įtaką taip pat palengvins ir kitos priemonės bei pozityvus padrąsinimas, užkertantis kelią miškų kirtimui ir naikinimui besivystančiose šalyse, o tai didelis indėlis kovoje su visuotinėmis dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, emisijomis. Trečias elementas susideda iš patobulintų prisitaikymo priemonių, kurios turi būti įtrauktos į tarptautinį bendradarbiavimą. Į ketvirtą įeina patobulintos plėtros ir technologijų perdavimo priemonės, kurios užtikrina prisitaikymą ir palengvinimą bei su tuo susijusį ekonominį vystymąsi. Efektyvesniam klimato kaitos klausimo palengvinimui ir prisitaikymui besivystančioms šalims būtina užtikrinti lengvesnę prieigą prie aplinkai nekenksmingų technologijų. Penktas sprendimas susijęs su pagerintu finansavimu ir investicijomis, skirtomis klimato kaitos sušvelninimui. Čia numatoma parama besivystančioms šalims diegiant nacionalines priemones klimato kaitos palengvinimui ir prisitaikymui. Tolimesnės derybos įvyks remiant naujai sukurtai darbo grupei, skirtai ilgalaikiam bendradarbiavimui Konvencijos ribose. Jau šiais metais grupė susitiks keturis kartus. Derybų procesas bus intensyvus ir iš derybininkų pareikalaus daug pastangų. Dabartinės derybos dėl išsivysčiusių šalių, kurios pasirašė Kioto protokolą, įsipareigojimų po 2012 m., tęsis ir toliau. Šios derybos turėtų būti užsibaigtos kitų metų pabaigoje. Jos vyks lygiagrečiai su derybomis pagal Balio veiksmų planą. Mūsų nuomone, Balio konferencijoje priimti sprendimai yra tinkami. Juose yra esminiai elementai, kurių mes būdami Europos Sąjungoje siekiame. Tarp didžiausių pasiekimų paminėtinas visų šalių, tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių, įsitraukimas į bendrą emisijų mažinimą. Mes pripažįstame visa apimančio prisitaikymo lygiateisiškumą. Tikimės, kad Balio veiksmų planas išjudins sąstingį, susijusį su klimatui nekenksmingų technologijų perdavimu besivystančioms šalims. Ponios ir ponai, konferencija mums suteikė platų pagrindą tolimesnėms deryboms. Tam tikra prasme, ši kompromisas yra daugiausia, ką galėjome pasiekti esant dabartiniam pasauliniam konsensusui. Tolimesnės derybos technine ir politine prasme pareikalaus labai daug. Mes manome, kad šios pastangos bus sėkmingos, jei sugebėsime išlaikyti akivaizdžias tendencijas, kurių pasiekėme per paskutinius metus, kai klimato kaitos klausimas politinėje darbotvarkėje kilo vis aukščiau."@lt14
"Es esmu pagodināts šodien atkal būt kopā ar jums un kā Padomes priekšsēdētājs iepazīstināt jūs ar Bali konferences par klimata pārmaiņām rezultātu novērtējumu. Es ļoti priecājos, ka Eiropas Parlaments rīkojās ļoti aktīvi un bija iesaistīts debatēs par klimata pārmaiņām. Bali konferencē piedalījās arī spēcīga Eiropas Parlamenta delegācija, kuru vadīja Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks kungs un kurā bija virkne ievērojamu Parlamenta pārstāvju. Lai panāktu efektīvu starptautisku vienošanos, mums būs vajadzīga izturība un pacietība, kā arī liels daudzums politiskās gribas. Dažkārt visvajadzīgākie pasākumi ir pēdējie, kas jāpieņem. Es gribētu arī izteikt atbalstu pirmajam starpposma ziņojumam, ko pagājušajā pirmdienā iesniedza jūsu Klimata pārmaiņu komitejai. Dāmas un kungi, kā jūs zināt, konferences pēdējās dienas noritēja ļoti, tā teikt, elektrizētā nenoteiktības atmosfērā. Brīdī, kad likās, ka sarunas cietīs neveiksmi un vienošanās netiks panākta, tika iesaistīts arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs kungs, un viņa iejaukšanās bija ļoti nozīmīga. Fakts, ka sarunas tika pagarinātas par vienu dienu un ka tās risinājās abus pēdējos vakarus, ir pierādījums tam, cik tās bija sarežģītas. Galīgās vienošanās rezultāts bija lēmums par ilgtermiņa sadarbību saistībā ar konvenciju — Bali Rīcības plāns. Saskaņā ar šo dokumentu sarunas sāksies martā vai aprīlī un līdz nākamā gada beigām būtu jāpanāk pilnīga vispārēja vienošanās par klimata pārmaiņu mazināšanu pēc 2012. gada. Es gribētu pieminēt dažus būtiskus šīs vienošanās elementus: pirmkārt, daļa, kas attiecas uz starptautiskiem pasākumiem emisiju uzlabošanai, tas ir, samazināšanai. Šī vienošanās uzsver, ka visu attīstīto valstu centieniem samazināt emisijas ir jābūt savstarpēji salīdzināmiem. Tas nozīmē, ka arī Amerikas Savienotās Valstis būs ietvertas emisiju samazināšanā. Šeit mums ir jāuzsver, ka atšķirībā no Kioto Protokola 2008.–2012. gadam šis plāns nenodrošina nekādas kvantitatīvas saistības. Otrs elements ir tāds, ka jaunattīstības valstis dos ieguldījumu emisiju samazināšanā saistībā ar ilgtspējīgu attīstību. Šajā sakarā ļoti svarīgs ir attīstīto valstu atbalsts, nododot tehnoloģijas un piemērotus finanšu līdzekļus. Klimata pārmaiņu seku mazināšana ietvers arī pasākumus un pozitīvu veicināšanu, lai novērstu mežu izciršanu un iznīcināšanu jaunattīstības valstīs, kas lielā mērā sekmē siltumnīcefekta gāzu globālās emisijas. Trešo elementu veido uzlaboti pielāgošanās pasākumi, lai ietvertu starptautisko sadarbību. Ceturtais elements ietver uzlabotus pasākumus to tehnoloģiju izstrādei un nodošanai, kas nodrošina pielāgošanos un seku mazināšanu vienlaikus ar ekonomisko attīstību. Lai efektīvāk mazinātu klimata pārmaiņas, kā arī pielāgotos šīm pārmaiņām, ir nepieciešams jaunattīstības valstīm nodrošināt vieglāku piekļuvi videi draudzīgām tehnoloģijām. Piektais lēmums attiecas uz uzlabotu finansējumu un ieguldījumiem klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas paredz atbalstu jaunattīstības valstīm, lai ieviestu valsts pasākumus, kuru nolūks ir mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties šīm pārmaiņām. Turpmākās sarunas notiks jaunizveidotās darba grupas ilgtermiņa sadarbībai vadībā saskaņā ar konvenciju. Viņi jau šogad tiksies četras reizes. Sarunu process būs intensīvs, un tas prasīs lielus pūliņus no sarunu dalībniekiem. Turpināsies pašreizējās sarunas saistībā ar to attīstīto valstu saistībām pēc 2012. gada, kuras ir parakstījušas Kioto Protokolu. Arī šīs sarunas būtu jāpabeidz līdz nākamā gada beigām. Tās notiks paralēli sarunām, kas paredzētas Bali Rīcības plānā. Pēc mūsu domām, Bali konferencē pieņemtie lēmumi ir atbilstoši. Tie ietver būtiskus elementus, uz kuriem mēs Eiropas Savienībā tiecamies. Starp lielākajiem sasniegumiem ir visu valstu — gan attīstīto, gan arī jaunattīstības valstu — iesaistīšanās kopīgajā emisiju samazināšanā. Mēs atzīstam kompleksas pielāgošanās vienlīdzību. Mēs sagaidām, ka Bali Rīcības plāns novirzīs strupceļu uz klimatam draudzīgu tehnoloģiju nodošanu jaunattīstības valstīm. Dāmas un kungi, šī konference sniedza mums plašu sistēmu turpmākajām sarunām. Šis kompromiss zināmā mērā ir lielākais, ko varēja sasniegt, ņemot vērā globālās vienprātības pašreizējo stāvokli. Turpmākās sarunas būs tehniski un politiski ļoti sarežģītas. Mēs uzskatām, ka tām būs veiksmīgs iznākums, ja mums izdosies saglabāt šo tendenci, kas ir acīmredzama pēdējā gada laikā, kad klimata pārmaiņas ir turpinājušas ieņemt vietu politikas darba kārtības augšgalā."@lv13
"V čast mi je, da sem danes zopet med vami in da lahko kot predsedujoči Svetu predstavim oceno rezultatov konference o podnebnih spremembah na Baliju. V veliko zadovoljstvo mi je, da je bil Evropski parlament močno aktiven in vključen v razprave o podnebnih spremembah. Prav tako je močna delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil podpredsednik Parlamenta, gospod Vidal-Quadras, in v kateri so bili tudi eminentni predstavniki Evropskega parlamenta, bila sama prisotna na konferenci na Baliju. Za dosego učinkovitega mednarodnega sporazuma bo potrebna vztrajnost in potrpežljivost ter tudi veliko politične volje, saj so najbolj nujni ukrepi včasih ravno tisti, na katere je treba čakati najdlje. Prav tako bi rad izrazil podporo prvemu vmesnemu poročilu o podnebnih spremembah, ki je bilo v ponedeljek predstavljeno na vašemu odboru za klimatske spremembe. Kot spoštovane poslanke in poslanci dobro poznate, je konferenca še posebej v zadnjih dneh potekala v zelo, lahko bi rekli tudi naelektrenem vzdušju, tudi negotovem ozračju. Ko je že kazalo, da bodo pogajanja skorajda propadla in da do dogovora ne bo prišlo, je v dogajanje posegel tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun in tudi njegova intervencija je bila pomembna. O težavnosti pogajanj priča tudi dejstvo, da so se podaljšala za en dan in da so potekala celotni zadnji dve noči. Končni sporazum je prinesel sklep o dolgoročnem sodelovanju v okviru konvencije, imenovan balijski akcijski načrt. Na osnovi tega se bodo že marca ali aprila letos začela pogajanja, ki naj bi do konca prihodnjega leta privedla do globalnega in celovitega sporazuma o spopadanju s podnebnimi spremembami po letu 2012. Dovolite mi, da omenim nekatere bistvene elemente tega sporazuma. Najprej del, ki je vezan na mednarodne ukrepe za blaženje oziroma zmanjševanje emisij. Ta poudarja, da morajo biti napori vseh razvitih držav za zmanjšanje emisij med seboj primerljivi. To pomeni, da bodo v zmanjševanje emisij vključene tudi Združene države Amerike. Pri tem pa je potrebno poudariti, da načrt še ne zagotavlja kvantificiranih obveznosti, kakor jih za obdobje 2008-2012 zagotavlja kjotski protokol. Drugi element: države v razvoju naj bi prispevale k zmanjševanju emisij v okviru trajnostnega razvoja. Tu je zelo pomembna pomoč razvitih držav s prenosom tehnologij in ustreznim financiranjem. Blaženje bo vključevalo tudi ukrepe in pozitivne spodbude za preprečevanje krčenja in propadanja gozdov v državah v razvoju, ki prispeva znaten delež k svetovnim emisijam toplogrednih plinov. Tretji element so okrepljeni ukrepi za prilagajanje, ki bodo vključevali tudi mednarodno sodelovanje. Četrti pa vključujejo okrepljene ukrepe za razvoj in prenos tehnologij, ki bi omogočale prilagajanje in blaženje ob hkratnem gospodarskem razvoju. Za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je torej nujno zagotoviti državam v razvoju lažji dostop do okolju prijaznih tehnologij. In še peti sklop. Ta pa se nanaša na okrepljeno financiranje in investicije za blaženje podnebnih sprememb. V tem okviru so predvidene spodbude državam v razvoju za izvajanje nacionalnih ukrepov za blaženje in prilagajanje. Nadaljnja pogajanja bodo potekala pod okriljem novoustanovljene ad hoc delovne skupine za dolgoročno sodelovanje v okviru konvencije. Že letos se bo sestala štirikrat. Pogajalski proces bo potekal intenzivno, od pogajalcev v prihodnjih treh letih bo zahteval velike napore. Nadaljevala se bodo tudi že začeta pogajanja o obveznosti razvitih držav pogodbenic kjotskega protokola po letu 2012. Tudi ta naj bi se zaključila konec prihodnjega leta. Potekala bodo vzporedno s pogajanji v okviru balijskega akcijskega načrta. Ocenjujemo, da so sprejeti sklepi konference na Baliju ustrezni. Vsebujejo bistvene elemente, za katere se v Evropski uniji zavzemamo. Kot največji dosežek štejemo vključenost vseh držav, razvitih in tistih v razvoju, v skupno zmanjševanje emisij. Pozdravljamo tudi dejstvo, da je enakovredno vključeno prilagajanje. Pričakujemo, da bo balijski akcijski načrt premaknil z mrtve točke prenos podnebju prijaznih tehnologij v države v razvoju. Spoštovani, na konferenci smo dobili širok okvir za nadaljnja pogajanja. Ta kompromis predstavlja v nekem smislu maksimum, kar je bilo mogoče doseči glede na sedanjo stopnjo globalnega konsenza. Pogajanja, ki so pred nami, bodo tehnično in politično zelo zahtevna. Ocenjujemo, da bo končni rezultat uspešen, če nam bo uspelo ohraniti trend, ki je prisoten v zadnjem letu, ko so podnebne spremembe čedalje višje na politični agendi."@mt15
". Ik ben vereerd hier vandaag nogmaals bij u te zijn en als voorzitter van de Raad de evaluatie van de resultaten van de conferentie over klimaatverandering in Bali aan u voor te stellen. Ik waardeer ten zeerste dat het Europees Parlement erg actief en betrokken was bij de debatten over klimaatveranderingen. Evenzeer was er een sterke delegatie vanuit het Europees Parlement met voortreffelijke vertegenwoordigers van het Parlement en onder leiding van de ondervoorzitter van het Parlement, de heer Vidal-Quadras, op Bali aanwezig. Om een doeltreffende internationale overeenkomst te bereiken, is er doorzettingsvermogen en geduld nodig, evenals heel wat politieke wil. Net op de meest dringende maatregelen moet namelijk soms het langst worden gewacht. Ik zou evenzeer mijn steun willen uitspreken voor het eerste tussentijdse verslag over klimaatveranderingen dat maandag in uw commissie voor klimaatveranderingen werd voorgesteld. Als Parlementsleden weet u goed dat vooral de laatste dagen van de conferentie in een heel – hoe zou ik het zeggen – gespannen en onzekere sfeer zijn verlopen. Toen het erop leek dat de onderhandelingen bijna zouden mislukken en dat er geen overeenkomst zou worden bereikt, is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Mun, in de onderhandelingen tussengekomen en dat was van groot belang. Een bewijs dat de onderhandelingen moeilijk verliepen, is ook het feit dat ze met een dag werden verlengd en dat ze de volledige laatste twee nachten werden voortgezet. De slotovereenkomst bevat een besluit over samenwerking op lange termijn in het kader van de conventie, het zogenaamde “Actieplan van Bali”. Op basis daarvan zullen in maart of april van dit jaar onderhandelingen worden opgestart die tegen eind volgend jaar tot een globale en alomvattende overeenkomst over de aanpak van klimaatveranderingen na 2012 zouden moeten leiden. Laat me toe om enkele elementaire punten van die overeenkomst te vermelden. Een eerste deel houdt verband met internationale maatregelen voor de vermindering van uitstoot. Daarin wordt beklemtoond dat de inspanningen van alle ontwikkelde landen om de uitstoot te verminderen onderling vergelijkbaar moeten zijn. Dat betekent dat hierbij ook de Verenigde Staten van Amerika zullen worden betrokken. Daarbij moet worden benadrukt dat het plan nog geen gekwantificeerde verplichtingen inhoudt zoals dat het geval was bij het Kyoto-protocol voor de periode 2008-2012 Een tweede element: ontwikkelingslanden zouden bijdragen tot een verminderde uitstoot in het kader van een duurzame ontwikkeling. Hier kunnen ontwikkelde landen belangrijke hulp bieden door overdracht van technologieën en een gepaste financiering. Tot de vermindering behoren ook maatregelen en positieve voorstellen voor de verhindering van ontbossing in ontwikkelingslanden, wat een aanzienlijk aandeel vormt van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een derde element bevat versterkte aanpassingsmaatregelen, die ook internationale samenwerking inhouden. Een vierde omvat versterkte maatregelen voor de ontwikkeling en overdracht van technologieën, die een aanpassing en vermindering tegelijk met economische ontwikkeling moeten mogelijk maken. Voor een efficiëntere vermindering van klimaatveranderingen en de aanpassing eraan moeten de ontwikkelingslanden eenvoudiger toegang tot milieuvriendelijke technologieën krijgen. En er is nog een vijfde punt, namelijk een versterkte financiering en investering om de klimaatveranderingen te verminderen. In dat kader worden suggesties voor ontwikkelingslanden voorzien om nationale maatregelen voor vermindering en aanpassing uit te voeren. Volgende onderhandelingen zullen plaatsvinden onder leiding van een nieuw opgerichte ad-hocwerkgroep voor samenwerking op lange termijn in het kader van de conventie. Reeds dit jaar zal die groep viermaal samenkomen. Het onderhandelingsproces wordt intensief en zal de volgende drie jaar grote inspanningen van de onderhandelaars vergen. De al begonnen onderhandelingen over de verplichtingen na 2012 van ontwikkelde landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend zullen eveneens worden voortgezet. Ook die zouden eind volgend jaar moeten worden afgesloten. Ze zullen parallel met de onderhandelingen in het kader van het actieplan van Bali verlopen. We zijn van mening dat de genomen besluiten van de conferentie op Bali adequaat zijn. Ze bevatten cruciale elementen die we in de Europese Unie verdedigen. Het feit dat alle landen, zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, betrokken worden bij de vermindering van de uitstoot, beschouwen we als het belangrijkste resultaat. We zijn ook tevreden met het feit dat de gelijkwaardige aanpassing is opgenomen. We verwachten dat het actieplan van Bali de overdracht van milieuvriendelijke technologieën naar ontwikkelingslanden weer zal doen opleven. Geachten, tijdens de conferentie hebben we een ruim kader voor de voortzetting van de onderhandelingen gekregen. Dat compromis is in zekere zin het maximum wat bereikt kon worden gezien het huidige niveau van wereldwijde consensus. De onderhandelingen waarvoor we staan, zullen technisch en politiek erg veeleisend zijn. We gaan ervan uit dat het eindresultaat een succes zal zijn als we erin slagen de trend van het voorbije jaar – dat klimaatveranderingen steeds hoger op de politieke agenda komen te staan – te behouden."@nl3
"Mam zaszczyt ponownie być tu dziś z państwem oraz, jako przewodniczący Rady, przedstawić państwu wyniki konferencji klimatycznej na Bali. Jestem bardzo zadowolony, iż Parlament Europejski odegrał tu aktywną rolę i zaangażował się w debatę na temat zmiany klimatu. Silna delegacja Parlamentu Europejskiego kierowana przez wiceprzewodniczącego pana Vidal-Quadrasa i składająca się z wielu znaczących przedstawicieli tego zgromadzenia, była też obecna na konferencji na Bali. W celu osiągnięcia efektywnego porozumienia międzynarodowego potrzebna nam jest wytrzymałość i cierpliwość, a także dużo woli politycznej. Czasami najważniejsze środki przyjmuje się w ostatniej kolejności. Chciałbym również wyrazić moje poparcie dla pierwszego sprawozdania okresowego w sprawie zmiany klimatu zaprezentowanego w zeszły poniedziałek Komisji ds. Zmian Klimatycznych. Panie i panowie! Jak wiecie, ostatnie dni konferencji przebiegały w atmosferze dużego napięcia i niepewności. Kiedy wydawało się, iż negocjacje się załamią i nie dojdzie do porozumienia, w sprawę zaangażował się sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Jego działania miały duże znaczenie. O poziomie trudności negocjacji świadczy fakt, iż wydłużono je o jeden dzień i prowadzono przez dwie ostatnie noce. Porozumienie końcowe zaowocowało decyzją o długookresowej współpracy w ramach konwencji zatytułowanej Plan Działań z Bali. Zgodnie z tym dokumentem negocjacje rozpoczną się już w marcu lub w kwietniu, a do końca następnego roku powinny doprowadzić do ogólnoświatowego porozumienia w sprawie postępowania wobec zmian klimatu po 2012 r. Proszę pozwolić, że wymienię niektóre kluczowe elementy tego porozumienia: po pierwsze część dotyczącą międzynarodowych środków na rzecz poprawy, to jest redukcji emisji. W rzeczonym porozumieniu podkreśla się, że wysiłki wszystkich krajów rozwiniętych w zakresie redukcji emisji muszą być porównywalne. Oznacza to, że także Stany Zjednoczone zostaną włączone w proces ograniczania emisji. Należy tu podkreślić, że w przeciwieństwie do protokołu z Kioto na lata 2008-2012, ten plan nie obejmuje żadnych zobowiązań ilościowych. Drugi element to wkład krajów rozwijających się w redukcję emisji, który wniosą one w ramach zrównoważonego rozwoju. Tutaj liczy się wsparcie krajów rozwiniętych, polegające między innymi na transferze technologii i odpowiednich środków finansowych. Złagodzenie skutków zmian klimatycznych obejmować będzie też środki i pozytywne bodźce w zakresie zapobiegania wycince i niszczeniu lasów w krajach rozwijających się, co znacząco zwiększa światową emisję gazów cieplarnianych. Trzeci element to ulepszone środki dostosowawcze uwzględnione w ramach współpracy międzynarodowej. Czwarty to lepsze środki na rzecz rozwoju i transferu technologii, co umożliwi dostosowanie i łagodzenie skutków jednocześnie z rozwojem gospodarczym. W celu bardziej efektywnego złagodzenia i dostosowania się do zmian klimatu konieczne jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do przyjaznych środowisku technologii w krajach rozwijających się. Piąty element dotyczy większego finansowania i inwestycji w łagodzenie zmian klimatu. Przewiduje się wsparcie dla krajów rozwijających się w zakresie implementacji krajowych środków łagodzenia i dostosowywania się do zmian klimatu. Dalsze negocjacje odbędą się pod auspicjami nowo ustanowionej grupy roboczej na rzecz długookresowej współpracy w ramach konwencji. Jeszcze w tym roku grupa spotka się cztery razy. Proces negocjacyjny będzie intensywny, będzie też wymagał dużego wysiłku stron. Trwać będą negocjacje dotyczące zobowiązań po 2012 r. krajów rozwiniętych, które podpisały protokół z Kioto. Negocjacje te także powinny zostać sfinalizowane z końcem roku. Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali. Uważamy, że na konferencji na Bali podjęto odpowiednie decyzje. Uwzględniają one wszystkie zasadnicze cele, do realizacji których dąży Unia Europejska. Wśród największych osiągnięć znajduje się zaangażowanie wszystkich krajów rozwiniętych i rozwijających się w zakresie ograniczenia emisji. Uznajemy równą wartość adaptacji łącznej. Spodziewamy się, że Plan Działań z Bali pozwoli przezwyciężyć impas w sprawie transferu do krajów rozwijających się technologii przyjaznych dla klimatu. Panie i panowie! Konferencja dała nam szerokie ramy dla dalszych negocjacji. Ten kompromis to w pewnym sensie najwięcej, co można było osiągnąć w kontekście obecnego konsensusu światowego. Przyszłe negocjacje będą bardzo wymagające pod względem technicznym i politycznym. Uważamy, że zakończą się one sukcesem, jeżeli zdołamy zachować ewidentny w ciągu ostatnich lat trend, kiedy to kwestia zmiany klimatu ciągle pojawiała się w agendzie politycznej."@pl16
"É uma honra estar hoje, de novo, convosco e, na qualidade de Presidente em exercício do Conselho, apresentar-vos a avaliação dos resultados da Conferência de Bali sobre Alterações Climáticas. Apraz-me muito que Parlamento Europeu tenha assumido um papel muito activo e participado no debate sobre alterações climáticas. Na Conferência de Bali, esteve igualmente presente, uma forte delegação do Parlamento Europeu liderada pelo Vice-presidente Vidal-Quadras e composta por várias figuras representativas desta Instituição. Para se obter um acordo internacional eficaz, necessitaremos de resistência e paciência, bem como de muita vontade política. Por vezes, as medidas mais necessárias são as últimas a ser aceites. Também gostaria de manifestar o meu apoio ao primeiro relatório intercalar sobre alterações climáticas apresentado na passada Segunda-feira na vossa Comissão sobre as Alterações Climáticas. Senhoras e Senhores Deputados, como sabem, os últimos dias da Conferência decorreram numa atmosfera, por assim dizer, carregada de incerteza. Quando parecia que as negociações fracassariam e que não se conseguiria um acordo, o Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também se envolveu, e a sua intervenção foi muito importante. O facto de as negociações terem sido prolongadas por mais um dia e de se terem realizado também durante as duas últimas noites é testemunho da sua dificuldade. O acordo final traduziu-se numa decisão de cooperação de longo prazo, no quadro da Convenção, sob a designação de Plano de Acção de Bali. Em cumprimento deste documento, as negociações serão iniciadas já em Março ou Abril e, no final do próximo ano, deverão levar a um acordo total e global sobre o combate às alterações climáticas após 2012. Permitam-me que refira alguns elementos essenciais deste acordo: em primeiro lugar, a parte relativa às medidas internacionais destinadas a melhorar, isto é, reduzir as emissões. Este acordo salienta que os esforços envidados por todos os países desenvolvidos para reduzir as emissões deverão ser comparáveis entre si. Isso significa que os Estados Unidos da América também serão incluídos na redução de emissões. Cumpre frisar aqui que, ao contrário do Protocolo de Quioto para 2008-2012, este Plano não assegura quaisquer obrigações quantificadas. O segundo elemento é que os países em vias de desenvolvimento contribuirão para a redução das emissões no quadro do desenvolvimento sustentável. É aqui que o apoio dos países desenvolvidos, através da transferência de tecnologia e de recursos financeiros adequados, é muito importante. A mitigação dos efeitos das alterações climáticas incluirá também medidas e incentivos positivos para impedir o abate e destruição das florestas dos países em desenvolvimento, que contribuem em grande medida para as emissões mundiais de gases com efeito de estufa. O terceiro elemento consiste na melhoria das medidas de adaptação para que incluam a cooperação internacional. O quarto inclui a melhoria das medidas com vista ao desenvolvimento e transferência de tecnologias que permitam a adaptação e a mitigação a par do desenvolvimento económico. Para uma maior eficácia da diminuição das alterações climáticas e da adaptação às mesmas é necessário assegurar aos países em desenvolvimento um acesso mais fácil a tecnologias respeitadoras do ambiente. A quinta decisão prende-se com a melhoria do financiamento e do investimento na redução das alterações climáticas. Inclui o apoio aos países em desenvolvimento para que apliquem as medidas nacionais de mitigação ou de adaptação às alterações climáticas. As negociações continuarão sob os auspícios do recém-criado grupo de trabalho para a cooperação de longo prazo no quadro da Convenção. Este reunirá, já este ano, por quatro vezes. O processo de negociação será intensivo e exigirá um grande esforço da parte dos negociadores. As actuais negociações relativas às obrigações pós-2012 dos países desenvolvidos que assinaram o Protocolo de Quioto prosseguirão. Estas negociações deverão também estar concluídas até ao final do próximo ano. Decorrerão em paralelo com as negociações no âmbito do Plano de Acção de Bali. Na nossa opinião, as decisões adoptadas na Conferência de Bali são apropriadas. Contêm elementos essenciais pelos quais nós, na União Europeia, lutamos. De entre as grandes vitórias conta-se a participação de todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, na redução comum de emissões. Reconhecemos a igualdade resultante de uma adaptação em que todos participem. Esperamos que o Plano de Acção de Bali desfaça o impasse quanto à transferência de tecnologias respeitadoras do ambiente para os países em vias de desenvolvimento. Senhoras e Senhores Deputados, a Conferência proporcionou-nos um quadro alargado para novas negociações. Este compromisso é, de certa forma, o máximo que se podia obter, tendo em conta o estado actual do consenso mundial. As futuras negociações serão muito exigentes a nível técnico e político. Consideramos que serão concluídas com êxito, caso consigamos preservar a tendência evidenciada durante o ano passado, altura em que a questão das alterações climáticas continuou a ganhar importância na agenda política."@pt17
"V čast mi je, da sem danes zopet med vami in da lahko kot predsedujoči Svetu predstavim oceno rezultatov konference o podnebnih spremembah na Baliju. V veliko zadovoljstvo mi je, da je bil Evropski parlament močno aktiven in vključen v razprave o podnebnih spremembah. Prav tako je močna delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil podpredsednik Parlamenta, gospod Vidal-Quadras, in v kateri so bili tudi eminentni predstavniki Evropskega parlamenta, bila sama prisotna na konferenci na Baliju. Za dosego učinkovitega mednarodnega sporazuma bo potrebna vztrajnost in potrpežljivost ter tudi veliko politične volje, saj so najbolj nujni ukrepi včasih ravno tisti, na katere je treba čakati najdlje. Prav tako bi rad izrazil podporo prvemu vmesnemu poročilu o podnebnih spremembah, ki je bilo v ponedeljek predstavljeno na vašemu odboru za klimatske spremembe. Kot spoštovane poslanke in poslanci dobro poznate, je konferenca še posebej v zadnjih dneh potekala v zelo, lahko bi rekli tudi naelektrenem vzdušju, tudi negotovem ozračju. Ko je že kazalo, da bodo pogajanja skorajda propadla in da do dogovora ne bo prišlo, je v dogajanje posegel tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun in tudi njegova intervencija je bila pomembna. O težavnosti pogajanj priča tudi dejstvo, da so se podaljšala za en dan in da so potekala celotni zadnji dve noči. Končni sporazum je prinesel sklep o dolgoročnem sodelovanju v okviru konvencije, imenovan balijski akcijski načrt. Na osnovi tega se bodo že marca ali aprila letos začela pogajanja, ki naj bi do konca prihodnjega leta privedla do globalnega in celovitega sporazuma o spopadanju s podnebnimi spremembami po letu 2012. Dovolite mi, da omenim nekatere bistvene elemente tega sporazuma. Najprej del, ki je vezan na mednarodne ukrepe za blaženje oziroma zmanjševanje emisij. Ta poudarja, da morajo biti napori vseh razvitih držav za zmanjšanje emisij med seboj primerljivi. To pomeni, da bodo v zmanjševanje emisij vključene tudi Združene države Amerike. Pri tem pa je potrebno poudariti, da načrt še ne zagotavlja kvantificiranih obveznosti, kakor jih za obdobje 2008-2012 zagotavlja kjotski protokol. Drugi element: države v razvoju naj bi prispevale k zmanjševanju emisij v okviru trajnostnega razvoja. Tu je zelo pomembna pomoč razvitih držav s prenosom tehnologij in ustreznim financiranjem. Blaženje bo vključevalo tudi ukrepe in pozitivne spodbude za preprečevanje krčenja in propadanja gozdov v državah v razvoju, ki prispeva znaten delež k svetovnim emisijam toplogrednih plinov. Tretji element so okrepljeni ukrepi za prilagajanje, ki bodo vključevali tudi mednarodno sodelovanje. Četrti pa vključujejo okrepljene ukrepe za razvoj in prenos tehnologij, ki bi omogočale prilagajanje in blaženje ob hkratnem gospodarskem razvoju. Za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je torej nujno zagotoviti državam v razvoju lažji dostop do okolju prijaznih tehnologij. In še peti sklop. Ta pa se nanaša na okrepljeno financiranje in investicije za blaženje podnebnih sprememb. V tem okviru so predvidene spodbude državam v razvoju za izvajanje nacionalnih ukrepov za blaženje in prilagajanje. Nadaljnja pogajanja bodo potekala pod okriljem novoustanovljene ad hoc delovne skupine za dolgoročno sodelovanje v okviru konvencije. Že letos se bo sestala štirikrat. Pogajalski proces bo potekal intenzivno, od pogajalcev v prihodnjih treh letih bo zahteval velike napore. Nadaljevala se bodo tudi že začeta pogajanja o obveznosti razvitih držav pogodbenic kjotskega protokola po letu 2012. Tudi ta naj bi se zaključila konec prihodnjega leta. Potekala bodo vzporedno s pogajanji v okviru balijskega akcijskega načrta. Ocenjujemo, da so sprejeti sklepi konference na Baliju ustrezni. Vsebujejo bistvene elemente, za katere se v Evropski uniji zavzemamo. Kot največji dosežek štejemo vključenost vseh držav, razvitih in tistih v razvoju, v skupno zmanjševanje emisij. Pozdravljamo tudi dejstvo, da je enakovredno vključeno prilagajanje. Pričakujemo, da bo balijski akcijski načrt premaknil z mrtve točke prenos podnebju prijaznih tehnologij v države v razvoju. Spoštovani, na konferenci smo dobili širok okvir za nadaljnja pogajanja. Ta kompromis predstavlja v nekem smislu maksimum, kar je bilo mogoče doseči glede na sedanjo stopnjo globalnega konsenza. Pogajanja, ki so pred nami, bodo tehnično in politično zelo zahtevna. Ocenjujemo, da bo končni rezultat uspešen, če nam bo uspelo ohraniti trend, ki je prisoten v zadnjem letu, ko so podnebne spremembe čedalje višje na politični agendi."@ro18
"Je mi cťou, že tu dnes s vami môžem opäť byť a že vám môžem, ako predseda Rady, predniesť hodnotenie výsledkov konferencie o klimatických zmenách na Bali. Som veľmi rád, že Európsky parlament zaujal aktívnu úlohu a angažoval sa v diskusii o klimatických zmenách. Silné zastúpenie Európskeho parlamentu vedené podpredsedom Parlamentu, pánom Vidal-Quadrasom, a pozostávajúce z veľkého počtu vysokých predstaviteľov Parlamentu, bolo prítomné aj na konferencii na Bali. Na dosiahnutie účinnej medzinárodnej dohody budeme potrebovať veľa energie, trpezlivosti a politickej vôle. Niekedy sa tie najpotrebnejšie opatrenia prijímajú ako posledné. Rád by som tiež vyjadril svoju podporu priebežnej správe o klimatických zmenách, ktorá bola minulý pondelok predstavená vášmu Výboru pre klimatické zmeny. Dámy a páni, určite viete, že posledné dni konferencie sa niesli, takpovediac, v atmosfére neistoty nabitej elektrickou energiou. Keď to už vyzeralo tak, že rokovania dopadnú neúspešne a dohodu sa nepodarí dosiahnuť, do diskusie sa zapojil aj generálny tajomník OSN, pán Ban Ki-moon. Jeho intervencia bola dôležitá. Skutočnosť, že rokovania boli predĺžené o jeden deň, a že trvali aj počas posledných dvoch nocí, je dôkazom ich náročnosti. Výsledkom konečnej dohody bolo rozhodnutie o dlhodobej spolupráci v rámci dohovoru pod názvom akčný plán z Bali. V súlade s týmto dokumentom sa rokovania začnú už v marci alebo apríli a do konca budúceho roka by mali viesť k úplnej globálnej dohode o riešení klimatických zmien po roku 2012. Dovoľte mi spomenúť niekoľko kľúčových bodov tejto dohody. Prvým je časť, ktorá súvisí s medzinárodnými opatreniami na zlepšenie, alebo lepšie povedané, zníženie emisií. Táto dohoda zdôrazňuje, že snaha všetkých rozvinutých krajín na zníženie emisií musí byť navzájom porovnateľná. To znamená, že aj Spojené štáty budú zahrnuté do znižovania emisií. V tomto bode musíme zdôrazniť, že, na rozdiel od Kjótskeho protokolu pre roky 2008 až 2012 tento plán neobsahuje žiadne vyčíslené záväzky. Druhým bodom je, že rozvojové krajiny prispejú k znižovaniu emisií v rámci trvalo udržateľného rozvoja. Tu je veľmi dôležitá podpora zo strany rozvinutých krajín v podobe prenosu technológií a vhodných finančných prostriedkov. Zmiernenie účinkov klimatických zmien bude taktiež zahŕňať opatrenia a pozitívnu stimuláciu, cieľom ktorých je zabrániť vytínaniu a ničeniu lesov v rozvojových krajinách, ktoré má za následok veľkú časť svetových emisií skleníkových plynov. Tretí bod tvoria zlepšené adaptačné opatrenia na využívanie medzinárodnej spolupráce. Štvrtým bodom sú zlepšené opatrenia na vývoj a presun technológií, ktoré umožňujú adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien spolu s hospodárskym rozvojom. Na účinnejšie zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám je pre rozvojové krajiny potrebné zabezpečiť jednoduchší prístup k technológiám, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Piaty bod súvisí so zlepšeným financovaním a investíciami do zmiernenia klimatických zmien. To pre rozvojové krajiny predpokladá podporu pri realizácii vnútroštátnych opatrení na zmiernenie a adaptovanie sa na klimatické zmeny. Ďalšie rokovania sa uskutočnia pod záštitou novozaloženej pracovnej skupiny pre dlhodobú spoluprácu v rámci dohovoru. Už tento rok sa stretne štyrikrát. Proces rokovaní bude intenzívny a bude si vyžadovať vysoké úsilie zo strany vyjednávačov. Súčasné rokovania, týkajúce sa záväzkov rozvinutých krajín, ktoré podpísali Kjótsky protokol, po roku 2012, budú pokračovať. Tieto rokovania by mali byť tiež ukončené do konca budúceho roka. Budú prebiehať paralelne s rokovaniami v rámci akčného plánu z Bali. Podľa nášho názoru sú rozhodnutia prijaté na konferencii na Bali primerané. Obsahujú kľúčové body, o ktoré sa my, v Európskej únii, usilujeme. Jedným z najväčších úspechov je zaangažovanie všetkých krajín – rozvinutých a rozvojových – do spoločného znižovania emisií. Oceňujeme rovnosť začlenenej adaptácie. Očakávame, že nás akčný plán z Bali dostane zo slepej uličky súvisiacej s prenosom technológií ohľaduplných voči podnebiu do rozvojových krajín. Dámy a páni, konferencia nám poskytla široký rámec pre ďalšie rokovania. Tento kompromis predstavuje svojim spôsobom ten najlepší výsledok, aký sa dal vzhľadom na súčasný stav globálneho konsenzu dosiahnuť. Budúce rokovania budú po technickej aj politickej stránke veľmi náročné. Domnievame sa však, že budú mať pozitívny výsledok, ak sa nám podarí udržať trend, ktorý očividne sledujeme už celý rok a v ktorom stúpal význam klimatických zmien v politickom programe."@sk19
"Det är en ära för mig att återigen få vara med er i dag och i egenskap av rådets ordförande få presentera utvärderingen av resultaten från Balikonferensen om klimatförändringar. Det gläder mig att Europaparlamentet intog en mycket aktiv roll och engagerade sig i debatten om klimatförändringar. En stark delegation från Europaparlamentet bestående av ett antal framstående representanter för parlamentet och med parlamentets vice talman Alejo Vidal-Quadras i spetsen var också närvarande vid Balikonferensen. För att kunna nå fram till en verkningsfull internationell överenskommelse kommer vi att behöva uthållighet och tålamod och även en hel del politisk vilja. Ibland är de allra nödvändigaste åtgärderna de som godtas sist. Jag skulle också vilja uttala mitt stöd för den första interimsrapporten om klimatförändringar som lades fram för ert utskott för klimatförändringar förra måndagen. Som ni vet hölls konferensens sista dagar i en så att säga mycket laddad atmosfär av osäkerhet. När det verkade som om förhandlingarna skulle stranda och ingen överenskommelse skulle uppnås involverades även FN:s generalsekreterare, och hans inskridande hade stor betydelse. Det faktum att förhandlingarna förlängdes med en dag och pågick hela de två sista nätterna är ett bevis för att de var komplicerade. Den slutliga överenskommelsen resulterade i ett beslut om långsiktigt samarbete inom ramen för konventionen som fått namnet Balihandlingsplanen. I enlighet med detta dokument kommer förhandlingar att inledas redan i mars eller april med målet att i slutet av nästa år nå fram till en fullständig global överenskommelse om att motverka klimatförändringar efter 2012. Tillåt mig att nämna några viktiga punkter i denna överenskommelse: första punkten gäller internationella åtgärder för förbättring, dvs. för att minska utsläppen. I överenskommelsen betonas att de satsningar som industriländerna gör för att minska utsläpp ska kunna jämföras sinsemellan. Detta innebär att USA också kommer att inkluderas när det gäller minskning av utsläpp. Här måste vi betona att den här handlingsplanen, till skillnad från Kyotoprotokollet för 2008–2012, inte förpliktigar till några särskilda mängder. Nästa viktiga punkt är att även utvecklingsländer kommer att medverka till att minska utsläppen inom ramen för hållbar utveckling. Här är det mycket viktigt att industriländerna visar sitt stöd i form av överföring av teknik och lämplig finansiering. Positiv uppmuntran till och åtgärder för att förhindra uthuggning och ödeläggelse av skogar i utvecklingsländerna, vilket starkt bidrar till de globala utsläppen av växthusgaser, syftar också till att minska klimatförändringarnas effekter. Den tredje punkten gäller förbättrade anpassningsåtgärder som inkluderar internationellt samarbete. Till den fjärde punkten hör förbättrade åtgärder för att utveckla och överföra teknik som möjliggör anpassning till och dämpning av klimatförändringarna i takt med ekonomisk utveckling. För en mer effektiv dämpning av och anpassning till klimatförändringarna är det nödvändigt att vi ser till att det blir lättare för utvecklingsländerna att få tillgång till miljövänlig teknik. Det femte punkten gäller förbättrad finansiering och investering för att dämpa klimatförändringarna. Detta förutsätter att utvecklingsländerna får stöd så att de kan genomföra de nationella åtgärder som krävs för att dämpa, och även anpassa sig till, klimatförändringarna. Fortsatta förhandlingar kommer att äga rum under ledning av den nybildade ad hoc-gruppen för långsiktigt samarbete inom ramen för konventionen. Gruppen kommer redan det här året att träffas fyra gånger. Förhandlingsprocessen kommer att bli intensiv och kräva stora insatser från förhandlarnas sida. De pågående förhandlingarna om de skyldigheter som de industriländer som undertecknat Kyotoprotokollet har efter 2012 kommer att fortsätta. Dessa förhandlingar bör vara avslutade i slutet av nästa år. De kommer att löpa parallellt med förhandlingarna inom ramen för Balihandlingsplanen. Vi anser att de beslut som fattats vid Balikonferensen är riktiga. De omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU. En av de viktigaste saker som har uppnåtts är att alla länder är engagerade, industriländer som utvecklingsländer, i det gemensamma arbetet med att minska utsläppen. Vi stöder en jämställd allomfattande anpassning. Vi förväntar oss att Balihandlingsplanen förändrar det dödläge som råder när det gäller överföring av klimatvänlig teknik till utvecklingsländerna. Konferensen gav oss generösa ramar för fortsatta förhandlingar. Den här kompromissen är på sätt och vis det mesta som kunde uppnås utifrån den globala samstämmighet som för närvarande råder. Framtida förhandlingar kommer att bli rättstekniskt och politiskt mycket krävande. Vår uppfattning är att vi kan nå ett framgångsrikt resultat om vi lyckas upprätthålla den tendens som varit tydlig under det gångna året, då frågan om klimatförändringar har fortsatt att klättra uppåt på den politiska agendan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Podobnik,"18,20,15,1,19,14,7,13,21,8
"ad hoc"5,19,14,16,10,7,13,4,21,17,12,8
"pirmininkas"14
"predsedujoči"20

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph