Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.19.3-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Parliament should pass our amendments to restore compulsory free postal services for blind people to this directive. Mr Vizjak, you say you were open and flexible and yet you completely rebuffed Parliament’s amendments on compulsory free services for blind people. We have heard Mr Orban say tonight, on behalf of Commissioner McCreevy, that our amendments do not bring added value to postal users. Mr Orban, are not blind people postal users? And is not the real added value you are talking about the actual added costs that blind people are going to have to be forced to pay? To Mr Ferber, I regret to say that I believe you were wrong to make a deal, dropping this requirement which Parliament passed at first reading. Yesterday you also failed to answer my question: is there a threat to blind people’s services? I hope you will today. Because if there is not, what objection can you have to putting this into the directive? If there is, that shows why we need to put it in. In Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Greece and Portugal, the post office, not the government, provides this free service. New and existing providers in a liberalised market will inevitably seek to cut costs; blind people must not be the victims. After liberalisation in New Zealand, blind people’s services were ended. We must not let it happen here. Finally, for those who tell us that they are sympathetic to disabled people but this is not the right place or way to do it, you told us that about the Lifts Directive and the Buses and Coaches Directive, other single market legislation. But Parliament said no, and we insisted on binding access for disabled people. Today, again, we must insist on compulsory rights for Europe’s blind and partially-sighted people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, Parlament by měl schválit naše pozměňovací návrhy na opakované zavedení povinných bezplatných poštovních služeb pro nevidomé do této směrnice. Pane Vizjaku, říkáte, že jste byl otevřený a flexibilní, a přesto jste naprosto zavrhl pozměňovací návrhy Parlamentu o povinných bezplatných službách pro nevidomé. Dnes jsme slyšeli pana Orbana říci jménem komisaře McCreevyho, že naše pozměňovací návrhy nepřinášejí uživatelům poštovních služeb žádnou přidanou hodnotu. Pane Orbane, nejsou snad nevidomí lidé uživateli poštovních služeb? A nejsou opravdovou přidanou hodnotou, o které hovoříte, skutečné zvýšené náklady, které budou nevidomí lidé nuceni zaplatit? Na adresu pana Ferbera musím s politováním říci, že jste chyboval, když jste uzavřel dohodu na základě ústupků a vynechal tento požadavek, který Parlament schválil při prvním čtení. Včera jste také neodpověděl na moji otázku, jestli jsou ohroženy služby pro nevidomé. Doufám, že dnes na ni odpovíte. Protože jestli nejsou, tak jakou můžete mít námitku proti zařazení tohoto požadavku do směrnice? Pokud jsou, ukazuje to, proč je třeba ho tam zařadit. V Itálii, Německu, Finsku, Nizozemsku, Řecku a Portugalsku poskytuje tuto bezplatnou službu poštovní úřad, ne stát. Noví i stávající poskytovatelé na liberalizovaném trhu budou nevyhnutelně usilovat o snižování nákladů; nevidomí lidé nesmí být oběťmi tohoto přístupu. Po liberalizaci na Novém Zélandu bylo poskytování služeb nevidomým ukončeno. Nesmíme dovolit, aby se to stalo i tady. Nakonec na adresu těch, kteří nám říkají, že soucítí s osobami se zdravotním postižením, ale toto není to správné místo ani způsob, jak to dát najevo – totéž jste nám říkali v případě směrnice o výtazích a směrnice o autobusech a autokarech a jiných právních předpisech o jednotném trhu. Ale Parlament řekl ne a my jsme trvali na závazné přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Dnes musíme opět trvat na závazných právech pro nevidomé a slabozraké lidi v Evropě."@cs1
"Fru formand! Parlamentet bør vedtage vores ændringsforslag om at genindføre tvungen gratis posttjeneste for blinde i dette direktiv. Hr. Vizjak, De siger, at De har været åben og fleksibel, men alligevel har De helt afvist Parlamentets ændringsforslag om tvungen gratis tjeneste for blinde. Vi har her til aften hørt hr. Orban sige på hr. McCreevys vegne, at vores ændringsforslag ikke giver postkunderne noget ekstra. Hr. Orban, er blinde ikke postkunder? Og er det ikke det ekstra, som De taler om, når de blinde bliver tvunget til at betale ekstra omkostninger? Til hr. Ferber må jeg desværre sige, at jeg tror, De begik en fejl ved at indgå en aftale og droppe dette krav, som Parlamentet vedtog ved førstebehandling. I går undlod De også at besvare mit spørgsmål: Er tjenesterne for de blinde i fare? Jeg håber, De vil svare i dag. For hvis de ikke er det, hvilket mål kan De så have med at indsætte det i direktivet? Hvis de er, viser det, hvorfor det er nødvendigt for os at sætte det ind. I Italien, Tyskland, Finland, Nederlandene, Grækenland og Portugal er det postvæsenet og ikke regeringen, der yder denne gratis service. Nye og eksisterende udbydere på et liberaliseret marked vil uundgåeligt forsøge at skære omkostningerne ned. De blinde må ikke blive ofre. Efter liberaliseringen i New Zealand blev posttjenesten for blinde afskaffet. Det må vi ikke lade ske her. Endelig, til dem, der siger til os, at de nærer medfølelse med de handicappede, men at dette ikke er det rette sted eller den rette måde at gøre det på, så fortalte De os det samme om elevatordirektivet og busdirektivet, andre former for lovgivning for det indre marked. Men Parlamentet sagde nej, og vi insisterede på bindende adgang for handicappede. I dag må vi atter insistere på obligatoriske rettigheder for Europas blinde og svagsynede."@da2
"Frau Präsidentin! Das Parlament sollte unsere Änderungsanträge annehmen, um wieder obligatorische kostenlose Postdienste für blinde Menschen in diese Richtlinie aufzunehmen. Herr Vizjak, Sie sagten, Sie seien offen und flexibel, und doch haben Sie die Änderungsanträge des Parlaments zu obligatorischen kostenlosen Postdiensten für blinde Menschen vollständig zurückgewiesen. Und Herr Orban hat heute Abend im Namen von Kommissar McCreevy gesagt, mit unseren Änderungsanträgen werde kein Mehrwert für die Kunden der Post geschaffen. Herr Orban, sind blinde Menschen etwa keine Kunden der Post? Und meinen Sie mit Mehrwert nicht eigentlich die zusätzlichen Kosten, die blinden Menschen aufgezwungen werden sollen? Herrn Ferber muss ich leider sagen, dass es meiner Meinung nach falsch war, einen Kompromiss einzugehen und diese Bedingung, die das Parlament in erster Lesung angenommen hatte, wieder fallen zu lassen. Gestern haben Sie auch meine Frage nicht beantwortet: Sind die Dienstleistungen für blinde Menschen in Gefahr? Ich hoffe, dass Sie heute darauf antworten werden. Denn wenn sie nicht bedroht sind, welche Einwände könnten Sie dann haben, diesen Punkt in die Richtlinie aufzunehmen? Und wenn sie bedroht sind, dann ist das erst recht ein Grund, den Punkt aufzunehmen. In Italien, Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Griechenland und Portugal bietet die Post – nicht die Regierung – diese kostenlose Dienstleistung an. Neue und bereits existierende Anbieter auf einem liberalisierten Markt werden unweigerlich versuchen, die Kosten zu senken; blinde Menschen dürfen nicht die Opfer sein. In Neuseeland wurden die Dienstleistungen für blinde Menschen nach der Liberalisierung abgeschafft. Das dürfen wir hier nicht zulassen. Und denjenigen, die gesagt haben, sie stünden Menschen mit Behinderungen wohlwollend gegenüber, dies sei jedoch nicht der richtige Ort oder die richtige Art, es zu zeigen – das haben Sie auch schon gesagt, als es um die Aufzugsrichtlinie und die Busrichtlinie und andere Binnenmarktrechtsvorschriften ging. Doch das Parlament sagte Nein, und wir bestanden auf obligatorischem Zugang für behinderte Menschen. Auch heute müssen wir wieder auf verbindlichen Rechten für blinde und sehbehinderte Menschen in Europa bestehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις τροπολογίες μας για την επαναφορά των υποχρεωτικών δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών για τυφλούς σε αυτήν την οδηγία. Κύριε Vizjak, ισχυρίζεστε ότι υπήρξατε ανοικτός και ευέλικτος, ωστόσο αποκρούσατε εντελώς τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου για τις υποχρεωτικές δωρεάν υπηρεσίες για τυφλούς. Ακούσαμε τον κ. Orban να λέει απόψε, εκ μέρους του Επιτρόπου McCreevy, ότι οι τροπολογίες μας δεν έχουν βαρύνουσα σημασία για τους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κύριε Orban, οι τυφλοί δεν χρησιμοποιούν τα ταχυδρομεία; Και η πραγματικά βαρύνουσα σημασία στην οποία αναφέρεστε δεν είναι τα πραγματικά βαρύνοντα έξοδα, τα οποία οι τυφλοί θα αναγκαστούν να πληρώνουν; Προς τον κ. Ferber: λυπούμαι, αλλά πιστεύω ότι κάνατε λάθος να καταλήξετε σε συμφωνία, απορρίπτοντας αυτήν την απαίτηση, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Εχθές επίσης παραλείψατε να απαντήσετε στο ερώτημά μου: απειλούνται οι υπηρεσίες των τυφλών; Ελπίζω να απαντήσετε σήμερα. Διότι, εάν δεν απειλούνται, ποια αντίρρηση μπορεί να έχετε για να ενσωματώσετε την τροπολογία στην οδηγία; Εάν όντως απειλούνται, αποδεικνύεται έτσι γιατί χρειάζεται να την συμπεριλάβουμε. Στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, το ταχυδρομείο, όχι η κυβέρνηση, παρέχει τη δωρεάν αυτήν υπηρεσία. Οι νέοι και οι υπάρχοντες πάροχοι σε μια ελευθερωμένη αγορά θα επιδιώξουν αναπόφευκτα να περικόψουν δαπάνες – οι τυφλοί δεν πρέπει να είναι τα θύματα. Μετά την ελευθέρωση στη Νέα Ζηλανδία, τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τυφλών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο και εδώ. Τέλος, για όσους μας λένε ότι συμπονούν μεν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά αυτός ο χώρος ή τρόπος δεν είναι ο κατάλληλος για να το πράξουν, μας το είπατε αυτό στην οδηγία για τους ανελκυστήρες και στην οδηγία για τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, άλλη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Εντούτοις, το Κοινοβούλιο είπε όχι, και επιμείναμε να καταστεί δεσμευτική η εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Σήμερα, πάλι, πρέπει να επιμείνουμε στα δεσμευτικά δικαιώματα για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση που ζουν στην Ευρώπη."@el10
"Señora Presidenta, el Parlamento Europeo debe aprobar nuestras enmiendas para volver a incluir en esta Directiva los servicios postales gratuitos obligatorios para las personas ciegas. Señor Vizjak, usted dice que han sido abiertos y flexibles, pese a lo cual han rechazado de pleno las enmiendas del Parlamento Europeo sobre los servicios gratuitos obligatorios para las personas ciegas. Hemos oído al señor Orban decir esta noche, en nombre del Comisario McCreevy, que nuestras enmiendas no aportan ningún valor añadido a los usuarios de los servicios postales. Señor Orban, ¿es que los ciegos no usan servicios postales? ¿Y no es el verdadero valor añadido del que ustedes hablan los costes reales añadidos que los ciegos van a tener que pagar? Lamento decir al señor Ferber que creo que se equivocó al hacer la concesión de eliminar este requisito aprobado por el Parlamento Europeo en primera lectura. Ayer tampoco respondió usted a mi pregunta: ¿Están amenazados los servicios prestados a las personas ciegas? Espero que pueda contestarme hoy. Porque si no lo están, ¿qué objeción puede tener usted a que se supriman de la Directiva? Y si lo están, eso demuestra la necesidad de incorporarlos a la misma. En Italia, Alemania, Finlandia, Países Bajos, Grecia y Portugal, la oficina de correos, no el Gobierno, presta esos servicios gratuitos. En un mercado liberalizado, los proveedores nuevos y los ya existentes tratarán inevitablemente de reducir los costes; las personas ciegas no tienen que sufrir las consecuencias. Después de la liberalización de los servicios postales en Nueva Zelanda, se acabaron los servicios que recibían las personas ciegas. No podemos permitir que suceda aquí lo mismo. Por último, para los que se declaran solidarios con las personas discapacitadas, pero consideran que éste no es el lugar adecuado o la forma adecuada de solidarizarse con ellas, lo mismo sucedió con la Directiva de los ascensores y la Directiva de los autobuses y autocares, otros ejemplos de legislación sobre el mercado único. El Parlamento Europeo lo rechazó en un principio, pero nosotros insistimos en hacer obligatorio el acceso para las personas discapacitadas. Hoy, de nuevo, tenemos que insistir en unos derechos obligatorios para los ciudadanos europeos que son ciegos o discapacitados visuales."@es21
"Proua president, parlament peaks vastu võtma meie muudatused, et taastada kõnealuses direktiivis pimedatele osutatav kohustuslik tasuta postiteenus. Hr Vizjak, ütlete, et olite avatud ja paindlik, aga samas lükkasite täielikult tagasi parlamendi muudatused pimedatele osutatava kohustusliku tasuta teenuse osas. Kuulsime, kuidas hr Orban täna volinik McCreevy nimel ütles, et meie muudatused ei anna postiteenuse kasutajatele lisandväärtust. Hr Orban, kas pimedad inimesed ei ole postiteenuse kasutajad? Ja kas tegelik lisandväärtus, millest te räägite, ei ole mitte tegelik lisakulu, mida pimedad inimesed on sunnitud maksma? Hr Ferberile: pean kahetsusega tunnistama, et usun, et te ei toiminud tehingut tehes õigesti, kui jätsite kõrvale selle nõude, mille parlament esimesel lugemisel kinnitas. Ka eile ei vastanud te mu küsimusele: kas miski oustab pimedatele inimestele osutatavaid teenuseid? Loodan, et vastate täna. Sest kui sellist ohtu ei ole, siis millised vastuväited saavad teil olla selle direktiivi lisamisele? Kui oht on olemas, näitab see, miks peame selle direktiivi lisama. Itaalias, Saksamaal, Soomes, Madalmaades, Kreekas ja Portugalis osutab seda tasuta teenust postkontor, mitte riik. Uued ja olemasolevad teenuseosutajad liberaalsel turul tahavad tingimata kulusid vähendada; pimedad inimesed ei tohi siis kannatada. Pärast liberaliseerimist tehti Uus-Meremaal lõpp pimedatele osutatavatele teenustele. Me ei tohi lasta sel juhtuda ka siin. Lõpetuseks nendele, kes ütlevad meile, et nad tunnevad puudega inimestele küll kaasa, kuid et see ei ole õige koht ega õige viis selle tegemiseks: te ütlesite meile seda ka liftide direktiivi ja busside direktiivi ja muude ühtse turu õigusaktide puhul. Aga parlament ütles ei ja meie avaldasime survet puuetega inimestele juurdepääsu osas. Täna peame taas rõhuma Euroopa pimedate ja nägemispuudega isikute kohustuslikele õigustele."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin pitäisi hyväksyä tarkistuksemme pakollisten ilmaisten postipalvelujen palauttamisesta sokeille tähän direktiiviin. Neuvoston puheenjohtaja Vizjak, sanotte olevanne avoin ja joustava, ja kuitenkin te torjuitte täysin parlamentin tarkistukset, jotka liittyivät pakollisiin ilmaisiin palveluihin sokeille. Kuulimme tänä iltana komission jäsenen Orbanin sanovan komission jäsenen McCreevyn puolesta, etteivät tarkistuksemme tuo lisäarvoa postin käyttäjille. Komission jäsen Orban, eivätkö sokeat ole postin käyttäjiä? Ja eikö todellinen lisäarvo, josta puhutte, ole varsinaiset lisäkustannukset, jotka sokeat pakotetaan maksamaan? Esittelijä Ferber, minun on valitettavasti sanottava, että uskon teidän olleen väärässä tehdessänne sopimuksen jättäen pois tämän vaatimuksen, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä. Eilen ette myöskään vastannut kysymykseeni: onko olemassa uhka sokeiden palveluille? Toivottavasti vastaatte tänään. Koska jos tällaista uhkaaei ole, mitä teillä voi olla sitä vastaan, että tämä lisätään direktiiviin? Jos uhka taas on olemassa, se osoittaa, miksi meidän on lisättävä se. Italiassa, Saksassa, Suomessa, Alankomaissa, Kreikassa ja Portugalissa postilaitos, ei valtio, tarjoaa tämän ilmaisen palvelun. Vapautettujen markkinoiden uudet ja olemassa olevat tarjoajat väistämättä pyrkivät alentamaan kustannuksia; sokeat eivät saa olla sen uhreja. Vapauttamisen jälkeen sokeiden palvelut loppuivat Uudessa-Seelannissa. Emme saa antaa sen tapahtua täällä. Lopuksi niille, jotka sanovat suhtautuvansa myönteisesti vammaisiin, mutta jotka sanovat, että tämä ei oikea paikka tai tapa sen osoittamiseen: kerroitte meille siitä hissidirektiivin ja linja-autodirektiivin ja muun yhtenäismarkkinoiden lainsäädännön yhteydessä. Mutta parlamentti sanoi ei, ja me vaatimalla vaadimme sitovaa pääsyä liikuntarajoitteisille. Tänään taas meidän on vaatimalla vaadittava pakollisia oikeuksia Euroopan sokeille ja heikkonäköisille."@fi7
"Madame la Présidente, le Parlement doit faire passer nos amendements à la directive aux fins de la restauration des services postaux gratuits obligatoires pour les non-voyants. M. Vizjak, vous vous disiez ouvert et flexible, mais vous avez pourtant rejeté complètement les amendements du Parlement sur les services postaux gratuits obligatoires pour les non-voyants. Nous avons entendu M. Orban déclarer ce soir, au nom du commissaire McCreevy, que nos amendements n'apportaient aucune valeur ajoutée aux utilisateurs des services postaux. M. Orban, les non-voyants ne sont-ils pas des utilisateurs de services postaux? Et la véritable valeur ajoutée dont vous parlez n'est-elle pas les coûts supplémentaires réels que les non-voyants seront obligés de payer? J'ai le regret de vous indiquer, M. Ferber, que, selon moi, vous avez tort de conclure un accord en abandonnant la condition que le Parlement a fait passer en première lecture. Hier, vous n'avez pas réussi non plus à répondre à ma question: existe-t-il une menace pour les services destinés aux non-voyants? J'espère que vous répondrez aujourd'hui. Car si ce n'est pas le cas, quelle objection pouvez-vous avoir contre l'ajout de ceci dans la directive? Si c'est le cas, cela prouvera que nous devons l'ajouter. En Italie, en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en Grèce et au Portugal, c'est la poste, et non le gouvernement, qui fournit ce service gratuit. Les fournisseurs actuels et futurs dans un marché libéralisé chercheront inévitablement à réduire les coûts; les non-voyants ne doivent pas en être les victimes. Après la libéralisation en Nouvelle-Zélande, les services destinés aux non-voyants ont été supprimés. Nous ne devons laisser la même chose se produire ici. Enfin, pour ceux qui se disent compatissants envers les non-voyants, mais que ce n'est ni l'endroit, ni la bonne manière de le faire, vous nous parlez de la directive relative aux ascenseurs et de la directive relative aux autobus et aux autocars, une autre législation du marché unique. Mais le Parlement a refusé, et nous avons insisté sur un accès garanti pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, nous devons à nouveau insister sur les droits obligatoires des non-voyants et malvoyants en Europe."@fr8
"Elnök asszony, a Parlamentnek el kellene fogadnia az irányelvre vonatkozó módosításainkat a vakoknak szóló postai szolgáltatások kötelező ingyenességének visszaállításáról. Vizjak úr, Ön azt állítja, nyitott és rugalmas volt, mégis mindenestül visszautasította a Parlament módosítását a vakok számára történő kötelezően ingyenes szolgáltatásról. Hallhattuk, hogy Orban úr ma este McCreevy biztos úr nevében azt mondta, hogy a módosításaink a postai ügyfelek számára nem bírnak hozzáadott értékkel. Orban úr, a vakok talán nem postai felhasználók? És az Ön által emlegetett valódi hozzáadott értéknek nem felel meg az a tényleges pluszköltség, amit a vakok kénytelenek lesznek kifizetni? Ferber úrnak sajnos azt kell mondanom, hogy szerintem rossz alkut kötött, amikor ejtette ezt a követelményt, amelyet a Parlament első olvasatban elfogadott. Tegnap elmulasztott választ adni a kérdésemre, hogy a vakoknak szóló szolgáltatások veszélyben vannak-e, de remélem, ma választ kapok. Azért fontos ez, mert ha „nem” a válasz, milyen kifogásunk lehet az ellen, hogy az irányelvben is szerepeljen? Ha pedig igen, az azt mutatja, hogy jó okunk van szerepeltetni. Olaszországban, Németországban, Finnországban, Hollandiában, Görögországban és Portugáliában ezt az ingyenes szolgáltatást a postahivatal biztosítja, nem a kormány. A liberalizált piac új és meglévő szereplői óhatatlanul arra fognak törekedni, hogy csökkentsék a költségeket; ennek azonban a vakok nem eshetnek áldozatul. Új-Zélandon a liberalizáció után a vakoknak szóló szolgáltatások megszűntek. Nem hagyhatjuk, hogy ez itt is bekövetkezzen. Végezetül mindazoknak, akik azt mondják, hogy együtt éreznek a fogyatékkal élőkkel, de ennek nem ez a megfelelő helye vagy módja: ugyanezt mondták más egységes piaci jogszabályok, a felvonókról és az autóbuszokról és távolsági buszokról szóló irányelv esetében is. A Parlament azonban nemet mondott, mi pedig ragaszkodtunk a fogyatékkal élők hozzáférésének kötelezővé tételéhez. Ma ismét ki kell állnunk az európai vakok és gyengénlátók kötelezően biztosítandó jogainak érdekében."@hu11
"Signora Presidente, il Parlamento dovrebbe accogliere gli emendamenti da noi presentati a questa direttiva onde reintrodurre i servizi postali gratuiti obbligatori per le persone non vedenti Onorevole Vizjak, asserite di essere aperto e flessibile e ora avete respinto di netto gli emendamenti del Parlamento sui servizi gratuiti obbligatori per i ciechi. Abbiamo sentito l’onorevole Orban affermare stasera, a nome del Commissario McCreevy, che i nostri emendamenti non apportano alcun valore aggiunto agli utenti postali. Onorevole Orban, i non vedenti non sono forse utenti delle poste? E il reale valore aggiunto di cui parla non è forse dato dai costi effettivamente aggiunti che le persone non vedenti saranno costrette a pagare? Onorevole Ferber, mi spiace dire che credo che lei abbia commesso un errore nel convenire di far cadere questo requisito che il Parlamento ha accolto in prima lettura. Ieri ha anche sbagliato a rispondere alla mia domanda: c’è una minaccia che incombe sui servizi prestati alle persone cieche? Mi auguro lo faccia oggi. Perché se non c’è, per quale motivo si oppone a inserire la misura nella direttiva? Se invece c’è, ciò comprova che dobbiamo inserirla? In Italia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Grecia e Portogallo, l’ufficio postale, non il governo, offre questo servizio gratuitamente. In un mercato liberalizzato, gli operatori nuovi e quelli già presenti cercheranno inevitabilmente di tagliare i costi; le persone cieche non devono essere le vittime di questa scelta. In Nuova Zelanda, a seguito dell’apertura del mercato i servizi riservati a questa categoria sono cessati. Non dobbiamo permettere che qui avvenga lo stesso. Infine, mi rivolgo a coloro che affermano di essere vicini alle persone disabili ma che questa non è la sede adatta né è il modo giusto di farlo; ci avete detto ciò in occasione della direttiva sugli ascensori e della direttiva sugli autobus di linea e granturismo, altra normativa su un mercato unico. Tuttavia il Parlamento ha detto no e noi abbiamo insistito sull’accesso vincolante per le persone con disabilità. Oggi, di nuovo, dobbiamo insistere sui diritti obbligatori per i non vedenti e gli ipovedenti d’Europa."@it12
"Pone Pirmininke, Parlamentas turėtų patvirtinti mūsų šios direktyvos pataisas dėl privalomojo nemokamo pašto paslaugų teikimo akliesiems ir silpnaregiams. P. Vizjak, jūs sakote, kad buvote atviras ir lankstus, o tačiau griežtai atmetėte Parlamento pataisas dėl privalomo nemokamų paslaugų akliesiems teikimo. Mes girdėjome p.Orban šįvakar sakant Komisaro McCreevy vardu, kad mūsų pataisos nesuteikia pridėtinės vertės pašto paslaugų vartotojams. P. Orban, argi aklieji nesinaudoja paštu? Ir argi tikros pridėtinės vertės, apie kurią kalbate, nesudaro faktinės pridėtinės išlaidos, kurias aklieji tikrai patirs, jei bus priversti mokėti? P. Ferber‘i, tikrai apgailestauju sakydamas, kad manau, kad jūs klydote pritardamas siūlymui išmesti šį reikalavimą, kurį Parlamentas priėmė primojo svarstymo metu. Vakar jūs taip pat neatsakėte į mano klausimą: ar kyla grėsmė teikiant paslaugas akliesiems? Tikiu, kad jūs atsakysite šiandien. Nes jeigu ne, su kokiais prieštaravimais jūs susidurtumėte, įkeldamas tai į direktyvą? Jeigu jų esama, tai aišku, kodėl turime jas įtraukti. Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Nyderlanduose, Graikijoje ir Portugalijoje, pašto ministerija, ne vyriausybė, teikia šias nemokamas neišvengiamai sieks sumažinti išlaidas; aklieji neturi tapti aukomis. Po liberalizavimo Naujojoje Zelandijoje, aklųjų aptarnavimas baigėsi. Negalime leisti, kad taip atsitiktų čia. Galiausiai, tie, kurie teigia, kad užjaučia neįgaliuosius, tačiau tai netinkama vieta ir būdas tai daryti, jūs sakėte mums tą patį apie Liftų, Autobusų ir Tarpmiestinių turistinių autobusų Direktyvas bei kitus bendros rinkos įstatymus. Tačiau Parlamentas tarė „ne“ ir mes primygtinai pareikalavome įpareigojančio punkto dėl neįgaliųjų. Šiandien ir vėl, turime primygtinai reikalauti privalomų teisių Europos akliesiems ir silpnaregiams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Parlamentam ir jāpieņem mūsu grozījumi, lai šajā direktīvā tiktu iekļauti obligātie bezmaksas pasta pakalpojumi neredzīgajiem. jūs sakāt, ka jūs bijāt atklāti un elastīgi, bet tagad jūs pilnībā noraidāt Parlamenta grozījumus par obligātajiem bezmaksas pakalpojumiem neredzīgajiem. Mēs dzirdējām, ka šovakar komisāra vārdā teica, ka mūsu grozījumi nerada papildu pievienoto vērtību pasta pakalpojumu lietotājiem. vai neredzīgie cilvēki nav pasta pakalpojumu lietotāji? Un vai tā pievienotā vērtība, par ko jūs runājat, nav papildu izdevumi, ko būs spiesti maksāt neredzīgie? Attiecībā uz jums ar nožēlu jāsaka - es domāju, ka jūs rīkojāties nepareizi, slēdzot darījumu par šīs prasības, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā, neievērošanu. Vakar jūs nevarējāt atbildēt uz manu jautājumu: vai pakalpojumi neredzīgajiem ir apdraudēti? Es ceru, ka jūs atbildēsiet uz šo jautājumu šodien. Ja pakalpojumi nav apdraudēti, kādi iebildumi jums ir pret to, ka šos noteikumus iekļauj direktīvā? Ja pakalpojumi ir apdraudēti, tas ir iemesls, kādēļ mums šie noteikumi ir jāiekļauj direktīvā. Itālijā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Grieķijā un Portugālē tieši pasta pakalpojumu sniedzējs, nevis valsts nodrošina šos bezmaksas pakalpojumus. Jauni un esošie pakalpojumu sniedzēji liberalizētā tirgū neizbēgami meklēs veidus, kā samazināt izmaksas; neredzīgie nedrīkst kļūt par upuriem. Pēc tirgus liberalizēšanas Jaunzēlandē pārtrauca pakalpojumu sniegšanu neredzīgajiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas notiek arī šeit. Noslēgumā tiem, kas saka mums, ka viņi ir iejūtīgi attiecībā pret invalīdiem, bet uzskata, ka šī nav īstā vieta vai veids, kā izrādīt šo iejūtību, vēlos teikt, ka tāpat jūs teicāt par Liftu direktīvu un Autobusu un tālsatiksmes autobusu direktīvu – citiem vienotā tirgus tiesību aktiem. Bet Parlaments teica „nē”, un mēs uzstājām, lai tiktu nodrošināta piekļuve invalīdiem. Šodien jau atkal mums ir jāuzstāj, lai tiktu noteiktas obligātas tiesības Eiropas neredzīgajiem un daļēji neredzīgajiem cilvēkiem."@lv13
"Madam President, Parliament should pass our amendments to restore compulsory free postal services for blind people to this directive. Mr Vizjak, you say you were open and flexible and yet you completely rebuffed Parliament’s amendments on compulsory free services for blind people. We have heard Mr Orban say tonight, on behalf of Commissioner McCreevy, that our amendments do not bring added value to postal users. Mr Orban, are not blind people postal users? And is not the real added value you are talking about the actual added costs that blind people are going to have to be forced to pay? To Mr Ferber, I regret to say that I believe you were wrong to make a deal, dropping this requirement which Parliament passed at first reading. Yesterday you also failed to answer my question: is there a threat to blind people’s services? I hope you will today. Because if there is not, what objection can you have to putting this into the directive? If there is, that shows why we need to put it in. In Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Greece and Portugal, the post office, not the government, provides this free service. New and existing providers in a liberalised market will inevitably seek to cut costs; blind people must not be the victims. After liberalisation in New Zealand, blind people’s services were ended. We must not let it happen here. Finally, for those who tell us that they are sympathetic to disabled people but this is not the right place or way to do it, you told us that about the Lifts Directive and the Buses and Coaches Directive, other single market legislation. But Parliament said no, and we insisted on binding access for disabled people. Today, again, we must insist on compulsory rights for Europe’s blind and partially-sighted people."@mt15
") Mevrouw de Voorzitter, het Parlement moet onze amendementen goedkeuren om de verplichte gratis postdiensten voor blinden terug te brengen in deze richtlijn. Mijnheer Vizjak, u zegt dat u open en flexibel was en toch hebt u de amendementen van het Parlement met betrekking tot verplichte gratis diensten voor de blinden volledig afgewezen. We hebben de heer Orban vanavond, namens commissaris McCreevy, horen zeggen dat onze amendementen geen toegevoegde waarde voor de postgebruikers met zich mee brengen. Mijnheer Orban, zijn blinden geen postgebruikers? En is niet de werkelijke toegevoegde waarde waarover u het heeft, de werkelijke toegevoegde kosten die blinde mensen gedwongen gaan worden te betalen? Mijnheer Ferber, het spijt me te zeggen dat ik geloof dat u er verkeerd aan heeft gedaan tot een akkoord te komen waarbij u deze eis die het Parlement bij de eerste lezing had aangenomen, hebt geschrapt. Ook hebt u gisteren verzuimd mijn vraag te beantwoorden: is er een bedreiging voor diensten van de blinden? Ik hoop dat u dat vandaag wel doet. Omdat, als er geen bedreiging is, wat voor bezwaar kunt u dan hebben om dit in uw richtlijn te zetten? Als dat wel het geval is, toont dat aan waarom we het erin moeten zetten. In Italië, Duitsland, Finland, Nederland, Griekenland en Portugal levert het postkantoor, niet de regering, deze gratis dienst. Nieuwe en bestaande dienstverleners in een geliberaliseerde markt zullen onvermijdelijk proberen op kosten te bezuinigen; blinde mensen mogen daarvan niet het slachtoffer worden. Na de liberalisering in Nieuw-Zeeland werden de diensten voor blinde mensen stopgezet. Dat moeten we hier niet laten gebeuren. Tenslotte, voor degenen die ons zeggen dat ze sympathiek staan ten opzichte van de gehandicapten maar dat dit niet de juiste plaats of manier is om het te doen, u vertelde ons over de Liftrichtlijn en de Richtlijn inzake bussen en toerbussen, andere wetgeving van de gemeenschappelijke markt. Maar het Parlement zei nee en wij drongen aan op verplichte toegang voor gehandicapten. Vandaag moeten we opnieuw aandringen op verplichte rechten voor Europa’s blinde en slechtziende mensen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Parlament powinien przegłosować nasze poprawki, aby przywrócić w tej dyrektywie obowiązkowe bezpłatne usługi pocztowe dla osób niewidomych. Panie Vizjak! Mówi pan, że był pan otwarty i elastyczny, a jednak całkowicie odrzucił pan poprawki Parlamentu dotyczące obowiązkowych bezpłatnych usług dla niewidomych. Słyszeliśmy, jak pan Orban dzisiaj mówił w imieniu komisarza pana McCreevy'ego, że nasze poprawki nie przynoszą wartości dodanej klientom poczty. Panie Orban! Czy osoby niewidome nie są klientami poczty? I czyż wartością dodaną, o której pan mówi, nie są faktyczne koszty, jakie niewidomi będą musieli zapłacić? Panie Ferber! Z przykrością stwierdzam, że moim zdaniem nie miał pan racji, zawierając kompromis, który odrzucał wymóg przegłosowany przez Parlament w pierwszym czytaniu. Wczoraj również nie odpowiedział pan na moje pytanie: czy istnieje zagrożenie dla świadczenia usług na rzecz niewidomych? Mam nadzieję, że dzisiaj pan odpowie. Bo jeżeli nie ma zagrożenia, jakie ma pan zastrzeżenia przeciwko umieszczeniu tego zapisu w dyrektywie? Jeśli zaś jest, dowodzi to, dlaczego musimy taki zapis uwzględnić. We Włoszech, Finlandii, Holandii, Grecji i Portugalii to poczta, a nie rząd, świadczy tę bezpłatną usługę. Zarówno nowi, jak i dotychczas istniejący operatorzy usług na zliberalizowanym rynku, z pewnością będą dążyć do cięcia kosztów; osoby niewidome nie mogą stać się ofiarami tego procesu. Po wprowadzeniu liberalizacji w Nowej Zelandii zakończono świadczenie usług dla niewidomych. Nie możemy dopuścić, by stało się to na naszym gruncie. Wreszcie, kieruję słowa do wszystkich, którzy mówią, że współczują niewidomym, lecz nie jest to właściwe miejsce ani sposób na podejmowanie takich decyzji - mówili państwo to samo przy okazji dyrektywy w sprawie dźwigów oraz autobusów i autokarów - kolejnego prawodawstwa odnoszącego się do jednolitego rynku. Lecz Parlament się nie zgodził i nalegaliśmy na wprowadzenie obowiązujących przepisów o dostępie dla niepełnosprawnych. Dziś ponownie musimy nalegać na wprowadzenie obowiązkowych praw dla niewidomych i niedowidzących obywateli europejskich."@pl16
"Senhora Presidente, o Parlamento deverá aprovar as nossas alterações no sentido de reinscrever a gratuitidade dos serviços postais para as pessoas portadoras de deficiência visuais nesta directiva. O Senhor Ministro Andrej Vizjak afirma que deram mostras de abertura e flexibilidade, e no entanto repudiaram totalmente as alterações do Parlamento relativas à gratuitidade dos serviços postais para os invisuais e amblíopes. Ouvimos esta noite o Senhor Comissário Leonard Orban afirmar, em nome do Senhor Comissário McCreevy, que as nossas alterações não trazem valor acrescentado aos utilizadores postais. Senhor Comissário Leonard Orban, será que os invisuais e amblíopes não são utilizadores de serviços postais? Será que o verdadeiro valor acrescentado de que o Senhor Comissário fala não é o valor acrescentado efectivo que os invisuais e amblíopes serão forçados a pagar? Ao senhor deputado Ferber, lamento dizer que penso que cometeu um erro em fazer um acordo, deixando cair esta exigência que o Parlamento tinha aprovado em primeira leitura. Ontem, também não me respondeu: estarão os serviços postais para invisuais e amblíopes ameaçados? Espero que o faça hoje. Porque se não estão, que objecção é que pode levantar a que se inclua esta questão na directiva? Se estão, isso mostra que há necessidade de a incluir. Em Itália, na Alemanha, na Finlândia, nos Países Baixos, na Grécia e em Portugal, os correios, e não o governo, prestam este serviço gratuitamente. Os actuais e os novos prestadores num mercado liberalizado procurarão inevitavelmente reduzir custos; é preciso que os invisuais e amblíopes não sejam as vítimas. Na Nova Zelândia, após a liberalização, os serviços para os invisuais e amblíopes acabaram. É preciso que isso não aconteça aqui. Por fim, aos que nos dizem que simpatizam com a sorte dos portadores de deficiência mas que esta não é a ocasião nem a forma correctas de tratarmos da questão, recordo que foi exactamente isso que nos disseram aquando da Directiva Ascensores e da Directiva Veículos pesados, outros textos legislativos relativos ao mercado único. Mas o Parlamento disse não, e insistimos no acesso obrigatório para as pessoas portadoras de deficiência. Hoje, uma vez mais, temos de insistir em direitos vinculativos para os portadores de dificiências visuais da Europa."@pt17
"Madam President, Parliament should pass our amendments to restore compulsory free postal services for blind people to this directive. Mr Vizjak, you say you were open and flexible and yet you completely rebuffed Parliament’s amendments on compulsory free services for blind people. We have heard Mr Orban say tonight, on behalf of Commissioner McCreevy, that our amendments do not bring added value to postal users. Mr Orban, are not blind people postal users? And is not the real added value you are talking about the actual added costs that blind people are going to have to be forced to pay? To Mr Ferber, I regret to say that I believe you were wrong to make a deal, dropping this requirement which Parliament passed at first reading. Yesterday you also failed to answer my question: is there a threat to blind people’s services? I hope you will today. Because if there is not, what objection can you have to putting this into the directive? If there is, that shows why we need to put it in. In Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Greece and Portugal, the post office, not the government, provides this free service. New and existing providers in a liberalised market will inevitably seek to cut costs; blind people must not be the victims. After liberalisation in New Zealand, blind people’s services were ended. We must not let it happen here. Finally, for those who tell us that they are sympathetic to disabled people but this is not the right place or way to do it, you told us that about the Lifts Directive and the Buses and Coaches Directive, other single market legislation. But Parliament said no, and we insisted on binding access for disabled people. Today, again, we must insist on compulsory rights for Europe’s blind and partially-sighted people."@ro18
"Pani predsedajúca, Parlament by mal odhlasovať naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto smernici, aby sa obnovilo bezplatné poskytovanie poštových služieb pre nevidiacich. Pán Vizjak, povedali ste, že ste ústretový a flexibilný, a predsa ste úplne zamietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu k povinnému bezplatnému poskytovaniu služieb pre nevidiacich. Počuli sme dnes večer pána Orbana povedať, v mene komisára McCreevyho, že naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neprinášajú pridanú hodnotu pre poštových užívateľov. Pán Orban, či nie sú nevidiaci poštovými užívateľmi? A nie je skutočnou pridanou hodnotou, o ktorej rozprávate, skutočné zvýšenie nákladov, ktoré nevidiaci budú nútení zaplatiť? Pánovi Ferberovi musím bohužiaľ povedať, že sa domnievam, že ste urobili nesprávne, keď ste sa dohodli na vypustení tejto požiadavky, ktorú Parlament schválil v prvom čítaní. Včera ste mi taktiež neodpovedali na moju otázku: sú služby pre nevidiacich nejakým spôsobom ohrozené? Dúfam, že dnes mi na ňu odpoviete. Pretože ak nie sú ohrozené, akú námietku môžete mať voči ich začleneniu do smernice? A ak ohrozené sú, potom to dokazuje, prečo ich tam musíme začleniť. V Taliansku, Nemecku, Fínsku, Holandsku, Grécku a Portugalsku poskytuje tieto bezplatné služby pošta, nie vláda. Noví a súčasní poskytovatelia služieb na liberalizovanom trhu budú nevyhnutne hľadať spôsoby, ako znížiť náklady. Nevidiaci nesmú byť toho obeťou. Po liberalizácii na Novom Zélande sa ukončilo poskytovanie služieb pre nevidiacich. Nesmieme dovoliť, aby sa tak stalo aj tu. Nakoniec chcem osloviť tých, ktorí nám tvrdia, že sympatizujú s postihnutými, ale že toto nie je to správne miesto či spôsob, ako to urobiť: to isté ste nám hovorili o smernici o výťahoch a o smernici pre autobusy a autokary – ďalších právnych predpisoch pre jednotný trh. Parlament však povedal nie a my sme trvali na povinnom sprístupnení pre osoby so zdravotným postihnutím. Dnes musíme znovu trvať na povinných právach pre európskych nevidiacich a pre osoby s čiastočným poškodením zraku."@sk19
"Gospa predsednica, Parlament mora sprejeti naše predloge sprememb za ponovno vključitev obveznih brezplačnih poštnih storitev za slepe v to direktivo. Gospod Vizjak, izjavili ste, da ste odprti in prožni, vendar pa ste popolnoma zavrnili predloge sprememb Parlamenta glede obveznih brezplačnih storitev za slepe. Nocoj smo poslušali govor gospoda Orbana v imenu komisarja McCreevyja, da naši predlogi sprememb ne zagotavljajo dodane vrednosti uporabnikom poštnih storitev. Gospod Orban, ali niso slepi ljudje uporabniki poštnih storitev? In ali niso dejanska dodana vrednost, o kateri govorite, dejanski dodani stroški, ki jih bodo morali plačevati slepi ljudje? Gospod Ferber, obžalujem, a moram reči, da mislim, da ste se motili, ko ste sklenili dogovor, s katerim ste izpustili to zahtevo, ki jo je Parlament odobril na prvi obravnavi. Tudi včeraj vam ni uspelo odgovoriti na moje vprašanje: so storitve za slepe ljudi ogrožene? Upam, da mi boste danes odgovorili. Kajti, če niso, kakšen je vaš ugovor zoper vključitev tega v direktivo? Če so ogrožene, to kaže potrebo po vključitvi. V Italiji, Nemčiji, na Finskem, Nizozemskem, v Grčiji in na Portugalskem to brezplačno storitev zagotavljajo poštni uradi in ne vlada. Novi in sedanji ponudniki storitev na liberaliziranem trgu si bodo neizogibno prizadevali za zmanjšanje stroškov; slepi ljudje ne smejo biti žrtve tega. Po liberalizaciji na Novi Zelandiji so se prenehale storitve za slepe ljudi. Tega tu ne smemo dopustiti. Končno, za tiste, ki pravijo, da sočustvujejo z invalidnimi osebami, vendar menijo, da to ni pravo mesto ali način za obravnavo tega vprašanja, ste nam povedali o direktivi o dvigalih ter o direktivi o avtobusih, drugi zakonodaji za enotni trg. Vendar je Parlament rekel ne in mi vztrajamo pri zavezujočem dostopu za invalidne osebe. Danes moramo ponovno vztrajati pri obveznih pravicah za slepe in slabovidne v Evropi."@sl20
"Fru talman! Parlamentet bör godkänna våra ändringsförslag om att återinföra obligatoriska kostnadsfria posttjänster för blinda i direktivet. Herr Vizjak! Trots att ni säger att ni var öppen och flexibel avvisade ni helt parlamentets ändringsförslag om obligatoriska kostnadsfria posttjänster för blinda. Vi har i kväll hört Leonard Orban säga, på kommissionsledamot Charlie McCreevys vägnar, att våra ändringsförslag inte tillför något mervärde för användarna av posttjänster. Herr Orban! Använder inte blinda posttjänster? Och är inte det verkliga mervärde ni talar om den faktiska merkostnad som blinda kommer att tvingas betala? Till Markus Ferber måste jag tyvärr säga att jag tror att ni gjorde fel som accepterade en kompromiss och gav upp det krav som parlamentet godkände vid första behandlingen. Igår underlät ni också att besvara min fråga om huruvida posttjänsterna för blinda är hotade. Jag hoppas att ni besvarar min fråga idag. För om det inte finns något sådant hot, vilka skäl kan ni då ha för att inte vilja ta med det i direktivet? Om det finns ett hot visar det att vi måste ta med det i direktivet. I Italien, Tyskland, Finland, Nederländerna, Grekland och Portugal är det postkontoret och inte regeringen som tillhandahåller dessa kostnadsfria posttjänster. Nya och befintliga tjänsteleverantörer på en liberaliserad marknad kommer oundvikligen att försöka hålla nere kostnaderna, och då får blinda inte drabbas. Efter liberaliseringen på Nya Zeeland upphörde posttjänsterna för blinda. Vi får inte låta samma sak hända här. Slutligen några ord till dem som sympatiserar med funktionshindrade personer, men som inte tycker att det här är rätt forum eller sätt att uttrycka det. Ni sa detsamma till oss om hissdirektivet och om bussdirektivet, andra exempel på inremarknadslagstiftning. Men parlamentet sa nej, och vi insisterade på tvingande lagstiftning om tillgänglighet för funktionshindrade. Idag måste vi återigen insistera på tvingande rättigheter för Europas blinda och synskadade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A. McCreevy"13
"A. Vizjak"13
"M. Ferber,"13
"Richard Howitt (PSE ). –"18,5,20,15,14,11,7,3,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph