Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-30-Speech-3-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080130.17.3-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as a member of Parliament’s delegation to the Palestinian Legislative Council, I have been trying to work out why, when we call for an end to settlement building, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call for the removal of the checkpoints, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call to an end to the collective punishment of people in Gaza, the Israelis ignore us and we do nothing. So I am really grateful to Marc Otte, the EU Special Representative to the Middle East, who came to a meeting of the delegation yesterday and said that our policy – Europe’s policy – is to follow the leadership given by America. Now, just a few weeks ago, the Prime Minister of Israel said of President Bush, ‘He is not doing a single thing that I do not agree to. He does not support anything that I oppose. He does not say a thing that he thinks will make life harder for Israel.’ So, American policy is Israeli policy, and we Europeans play follow the leader. So, no wonder our condemnation of Israeli actions sounds so hollow to Palestinians. And no wonder it is so lacking in success. This European approach led to us sponsoring the elections in Palestine two years go, but then refusing to pay heed to the result – undermining our support for democracy across the Middle East. This approach has led to us calling for the formation of a Palestinian Unity Government – and when a unity government was formed, we refused to talk to the Prime Minister and half the cabinet, and the government collapsed. This approach has meant that we refuse to talk to representatives of Hamas in Gaza, even though they are the real power in that area. What lessons from our history have we learnt? Is it not time that Europe cut the strings that blind us and tie us to this one-sided policy of America and Israel? Is it not time we spoke with independence and acted with vision?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jako člen delegace Parlamentu do Palestinské legislativní rady jsem se pokoušel pochopit, proč nás Izraelci ignorují, když požadujeme, aby bylo zastaveno osídlování, a proč nic neuděláme. Proč nás Izraelci ignorují, když žádáme o odstranění kontrolních stanovišť, a proč nic neuděláme. Proč nás Izraelci ignorují, když žádáme, aby bylo zastaveno kolektivní trestání lidu Gazy, a proč nic neuděláme. Takže jsem opravdu vděčný panu Marcu Ottemu, zvláštnímu zástupci EU pro Střední východ, který včera přišel na zasedání delegace a řekl, že naše politika – politika Evropy – má jít ve stopách vedení, které poskytuje Amerika. Nyní, jenom před několika týdny, premiér Izraele řekl o prezidentu Bushovi: „Nedělá ani jednu jedinou věc, se kterou bych nesouhlasil. Nepodporuje nic, proti čemu jsem. Neřekne nic, o čem by si myslel, že by to Izraeli ztížilo život.“ Takže americká politika je izraelskou politikou a my Evropané děláme, že následujeme vůdce. Není tedy divu, že naše odsuzování činů Izraele zní Palestincům planě. A není divu, že postrádá úspěch. Tento přístup Evropy nás přivedl ke sponzorování voleb v Palestině před dvěma lety, ale pak také k tomu, že jsme odmítli věnovat pozornost výsledku – a tak jsme podkopali naši podporu demokracii napříč Středním východem. Tento přístup nás přivedl k požadavku, aby byla utvořena Vláda palestinské jednoty – a když byla vláda jednoty utvořena, odmítli jsme hovořit s premiérem a polovinou kabinetu, a pak se vláda rozpadla. Tento přístup znamená, že odmítáme hovořit se zástupci Hamásu v Gaze, i když jsou skutečnou silou v této oblasti. Jaká poučení jsme získali z naší historie? Není načase, aby Evropa přestřihla pásky, které nás oslepují a poutají nás k této jednostranné politice Ameriky a Izraele? Není načase, aby za našimi slovy stála nezávislost a za našimi činy vize?"@cs1
"Hr. formand! Som medlem af Parlamentets delegation til det Palæstinensiske Lovgivende Råd har jeg forsøgt at regne ud, hvorfor israelerne ignorerer os, uden at vi gør noget, når vi opfordrer til, at der skal gøres en ende på opførelsen af bosættelser. Hvorfor ignorerer israelerne os, uden at vi gør noget, når vi opfordrer til, at kontrolposterne skal fjernes? Hvorfor ignorerer de os stadig, uden at vi gør noget, når vi opfordrer til at gøre en ende på den kollektive afstraffelse af folk i Gaza? Så jeg er virkelig taknemmelig over for Marc Otte, EU's særlige repræsentant i Mellemøsten, der kom til et møde i delegationen i går og sagde, at vores politik - Europas politik - er at følge den ledelse, der udgår fra Amerika. Se, for bare et par uger siden sagde den israelske premierminister om præsident Bush, at han ikke havde gjort en eneste ting, som han ikke var enig i. Han havde ikke støttet noget, som han var imod. Han havde ikke sagt en eneste ting, som han troede, ville gøre livet hårdere for Israel. Så amerikansk politik er israelsk politik, og vi europæere trasker efter vores ledere. Så det er ikke underligt, at vores fordømmelse af Israels handlinger lyder hul for palæstinenserne. Og det er ikke mærkeligt, at den har så ringe succes. Denne europæiske tilgang har ført os til at støtte valgene i Palæstina for to år siden, men så nægte at tage hensyn til resultatet - hvorved vi underminerer vores støtte til demokrati i hele Mellemøsten. Denne tilgang har fået os til at opfordre til dannelsen af en palæstinensisk enhedsregering - og da der blev dannet en enhedsregering, nægtede vi at forhandle med premierministeren og halvdelen af kabinettet, så regeringen faldt sammen. Denne holdning har betydet, at vi nægter at tale med Hamas' repræsentanter i Gaza, selv om de udgør den reelle magt i dette område. Hvad har vi egentlig lært af historien? Er det ikke på tide, at Europa kapper de bånd, der forblinder os og binder os på hænder og fødder til denne ensidige amerikanske og israelske politik? Er det ikke på tide, at vi taler som uafhængige og handler visionært?"@da2
"Herr Präsident! Als Mitglied der Parlamentarischen Delegation für die Beziehungen zu dem Palästinensischen Legislativrat habe ich versucht herauszufinden, warum, wenn wir ein Ende des Baus von Siedlungen fordern, uns die Israelis ignorieren und wir nichts unternehmen. Warum, wenn wir die Abschaffung der Grenzkontrollen fordern, uns die Israelis ignorieren und wir nichts unternehmen. Warum, wenn wir ein Ende der kollektiven Bestrafung der Menschen in Gaza fordern, uns die Israelis ignorieren und wir nichts unternehmen. Daher bin ich auch Marc Otte so dankbar, dem EU-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, der gestern an einer Delegationssitzung teilnahm und sagte, unsere Politik – Europas Politik – solle sich an der amerikanischen Politik orientieren. Nun, erst vor wenigen Wochen sagte der israelische Ministerpräsident über Präsident Bush: „Er macht absolut nichts, womit ich nicht einverstanden wäre. Er unterstützt nichts, wogegen ich wäre. Er sagt absolut nichts, was seiner Meinung nach Israel das Leben schwerer machen würde.“ Amerikanische Politik ist also israelische Politik, und wir Europäer schließen uns hübsch brav dem Anführer an. Kein Wunder, dass unsere Verurteilung der israelischen Aktionen in palästinensischen Ohren so hohl klingt. Und kein Wunder, dass sich der Erfolg nicht einstellen will. Dieser europäische Ansatz hat dazu geführt, dass wir vor zwei Jahren zwar die Wahlen in Palästina finanziert haben, uns dann aber geweigert haben, dem Ergebnis Beachtung zu schenken – was unsere Unterstützung der Demokratie im Nahen Osten untergrub. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass wir die Bildung einer palästinensischen Einheitsregierung gefordert haben – und als eine solche Einheitsregierung dann gebildet worden war, haben wir uns geweigert, mit dem Premierminister und dem halben Kabinett zu sprechen, und die Regierung brach auseinander. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass wir uns weigern, mit Vertretern der Hamas in Gaza zu sprechen, obwohl sie die eigentliche Macht in diesem Gebiet haben. Welche Lektionen haben wir aus unserer Geschichte gelernt? Ist es nicht an der Zeit, dass Europa das Band zerreißt, das uns blendet und uns an diese einseitige Politik von Amerika und Israel fesselt? Ist es nicht an der Zeit, eine unabhängige Sprache zu finden und mit Weitsicht zu handeln?"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, προσπαθώ να καταλάβω γιατί, όταν ζητούμε τον τερματισμό της δημιουργίας εποικισμών, οι Ισραηλινοί μας αγνοούν και εμείς δεν αντιδρούμε. Γιατί, όταν ζητούμε την κατάργηση των σημείων ελέγχου, οι Ισραηλινοί μας αγνοούν και εμείς δεν αντιδρούμε. Γιατί, όταν ζητούμε τον τερματισμό της συλλογικής τιμωρίας του πληθυσμού της Γάζας, Ισραηλινοί μας αγνοούν και εμείς δεν αντιδρούμε. Είμαι, λοιπόν, ιδιαιτέρως ευγνώμων στον Marc Otte, τον ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος προσήλθε σε μια συνάντηση της αντιπροσωπείας εχθές και είπε ότι η πολιτική μας –η πολιτική της Ευρώπης– είναι να ακολουθούμε τις αποφάσεις της Αμερικής. Τώρα, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε για τον Πρόεδρο Μπους: «Δεν κάνει τίποτε στο οποίο να μην συμφωνώ. Δεν υποστηρίζει τίποτε στο οποίο να είμαι αντίθετος. Δεν λέει τίποτε που να θεωρεί ότι θα δυσκολέψει την κατάσταση για το Ισραήλ». Με άλλα λόγια, η αμερικανική πολιτική είναι η ισραηλινή πολιτική, και εμείς οι Ευρωπαίοι παίζουμε το παιχνίδι «ακολουθήστε τον αρχηγό». Δεν είναι να απορεί, λοιπόν, κανείς που οι καταδικαστικές μας δηλώσεις κατά των πράξεων του Ισραήλ ηχούν τόσο κούφιες στους Παλαιστινίους. Και δεν είναι να απορεί κανείς για την παντελή έλλειψη προόδου. Αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση μας έκανε να υποστηρίξουμε τις εκλογές στην Παλαιστίνη πριν από δύο χρόνια, αλλά να αρνηθούμε έπειτα να λάβουμε υπόψη το αποτέλεσμα – υπονομεύοντας έτσι την υποστήριξή μας για τη δημοκρατία σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτή η προσέγγιση μας έκανε να ζητήσουμε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας των Παλαιστινίων – όταν όμως σχηματίστηκε κυβέρνηση ενότητας, αρνηθήκαμε να συνομιλήσουμε με τον πρωθυπουργό και με τα μισά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, και η κυβέρνηση κατέρρευσε. Αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα να αρνούμαστε να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους της Χαμάς στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την πραγματική εξουσία στην περιοχή. Ποια είναι τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από την ιστορία; Δεν είναι καιρός να κόψει η Ευρώπη τα δεσμά που μας τυφλώνουν και μας κρατούν προσκολλημένους σε αυτήν τη μονόπλευρη πολιτική της Αμερικής και του Ισραήλ; Δεν είναι καιρός να μιλήσουμε με ανεξάρτητη φωνή και να δράσουμε με όραμα;"@el10
"Señor Presidente, como miembro de la delegación enviada por el Parlamento Europeo al Consejo Legislativo Palestino, he tratado de averiguar por qué, cuando pedimos que se ponga fin a la construcción de asentamientos, los israelíes nos ignoran y nosotros no hacemos nada. Por qué, cuando pedimos que se eliminen los puestos de control, los israelíes nos ignoran y nosotros no hacemos nada. Por qué, cuando pedimos que se ponga fin al castigo colectivo que está sufriendo la población de Gaza, los israelíes nos ignoran y nosotros no hacemos nada. Por eso le estoy muy agradecido a Marc Otte, el Representante Especial de la UE para Oriente Próximo, que acudió ayer a una reunión de la delegación y dijo que nuestra política —la política europea— consiste en seguir el liderazgo de los Estados Unidos. Ahora bien, hace apenas unas semanas, el Primer Ministro de Israel dijo del Presidente Bush: «No está haciendo nada con lo que yo no esté de acuerdo. No apoya nada a lo que yo me oponga. No ha dicho nada que él piense que hará la vida más difícil a Israel.» Por tanto, la política estadounidense es la política israelí, y nosotros los europeos jugamos a seguir al líder. Por tanto, no nos extrañe que nuestra condena de las acciones israelíes suene tan vacua a oídos de los palestinos. Y no nos extrañe que tenga tan poco éxito. Esta postura europea nos llevó hace dos años a vigilar las elecciones celebradas en Palestina, pero luego nos negamos a aceptar el resultado, debilitando nuestro apoyo a la democracia en todo Oriente Próximo. Esa postura nos llevó a exigir la formación de un Gobierno de Unidad Palestino, y cuando dicho gobierno se formó, nos negamos a hablar con el Primer Ministro y con la mitad de su Gabinete, y el Gobierno se desmoronó. Esa postura nos llevó a rechazar el diálogo con los representantes de Hamás en Gaza, a pesar de ser el verdadero poder en esa región. ¿Qué lecciones de nuestra historia hemos aprendido? ¿No es hora de que Europa se quite las vendas que nos ciegan y atan a esta política unilateral de Estados Unidos e Israel? ¿No es hora de que hablemos con independencia y actuemos con visión?"@es21
"Hr president, Palestiina Seadusandlikku Nõukogu külastanud parlamendidelegatsiooni liikmena olen ma üritanud välja selgitada, miks, kui me kutsume üles jõudma lahenduseni, iisraellased meid ignoreerivad ja miks meie midagi ette ei võta. Miks, kui me kutsume üles kontrollpunkte eemaldama, iisraellased meid ignoreerivad ja meie midagi ette ei võta. Miks, kui me kutsume üles lõpetama Gaza inimeste kollektiivset karistamist, iisraellased meid ignoreerivad ja meie midagi ette ei võta. Nii olen ma väga tänulik Marc Ottele, kes on ELi eriesindaja Lähis-Idas ja kes osales eile delegatsiooni koosolekul ja ütles, et meie poliitika – Euroopa poliitika – peab tegutsema Ameerika juhtnööride järgi. Ainult mõne nädala eest ütles Iisraeli peaminister president Bushi kohta järgmist: „Ta ei tee midagi, millega ma ei nõustu. Ta ei toeta midagi, mille vastu ma olen. Ta ei ütle midagi, mis tema arvates teeks elu Iisraeli jaoks raskemaks.” Nii on Ameerika poliitika Iisraeli poliitika ja meie, eurooplased mängime juhile järgnemise mängu. Pole siis ime, et meie põlgus Iisraeli tegude suhtes tundub palestiinlastele võlts. Ja pole ime, et seda ei saada edu. Selle Euroopa lähenemisviisi tõttu spondeerisime kaks aastat tagasi Palestiinas valimisi, kuid keeldusime seejärel tulemustele tähelepanu pööramast – õõnestades nii toetust oma demokraatiale kõikjal Lähis-Idas. See lähenemisviis viis meid üleskutseni moodustada Palestiina ühtne valitsus – ja kui ühtne valitsus moodustati, keeldusime me peaministri ja poolte valitsuskabineti liikmetega rääkimast ning valitsus varises kokku. See lähenemisviis tähendas, et me keeldume rääkimast Hamasi esindajatega Gazas, kuigi nende käes on kõnealuses piirkonnas tegelik võim. Mida oleme me oma ajaloost õppinud? Kas pole aeg, et Euroopa lõikaks läbi sidemed, mis meid pimedaks teevad ja seovad meid Ameerika ja Iisraeli ühepoolse poliitika külge? Kas pole meil aeg sõltumatult kõneleda ja visioonidele tuginedes tegutseda?"@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin Palestiinan lakia säätävän neuvoston valtuuskunnan jäsenenä olen yrittänyt selvittää, miksi pyytäessämme siirtokuntien rakentamisen lopettamista israelilaiset ovat välittämättä meistä, emmekä tee mitään. Miksi pyytäessämme tarkastusasemien poistamista israelilaiset ovat välittämättä meistä, emmekä tee mitään. Miksi pyytäessämme gazalaisten joukkorangaistuksen lopettamista israelilaiset ovat välittämättä meistä, emmekä tee mitään. Joten olen todella kiitollinen EU:n Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajalle Marc Ottelle, joka tuli valtuuskunnan kokoukseen eilen ja sanoi, että politiikkanamme – Euroopan politiikkana – on seurata Amerikan johtajuutta. Nyt vain muutama viikko sitten Israelin pääministeri sanoi presidentti Bushista: ”Hän ei tee ainoatakaan asiaa, josta en olisi samaa mieltä. Hän ei tue mitään, mitä vastustan. Hän ei sano mitään, minkä hän ajattelee tekevän elämän vaikeammaksi Israelille.” Yhdysvaltain politiikka on siis Israelin politiikkaa, ja me eurooppalaiset leikimme ”seuraa johtajaa” -peliä. Ei siis ole ihme, että tuomiomme Israelin toimista kuulostaa niin tyhjältä palestiinalaisten mielestä. Eikä ole ihme, ettei se onnistu. Tämä eurooppalainen lähestymistapa sai meidät tukemaan Palestiinan vaaleja kaksi vuotta sitten, mutta sitten kieltäytymään ottamasta vaarin tuloksesta – heikentämään tukeamme demokratiaa kohtaan Lähi-idässä. Tämä lähestymistapa on saanut meidät vaatimaan Palestiinan yhtenäisyyden hallituksen muodostamista – ja kun yhtenäisyyshallitus oli muodostettu, kieltäydyimme puhumasta pääministerille ja puolelle hallituksesta, ja hallitus kaatui. Tämä lähestymistapa on merkinnyt sitä, että kieltäydymme puhumasta Hamasin edustajille Gazassa, vaikka heillä on todellinen valta alueella. Mitä olemme ottaneet opiksi historiastamme? Eikö Euroopan olekin aika katkaista siteet, jotka ovat silmillämme ja jotka sitovat meidät tähän yksipuoliseen Yhdysvaltain ja Israelin politiikkaan? Eikö meidän olekin aika puhua itsenäisesti ja toimia avarakatseisesti?"@fi7
"M. le Président, en tant que membre de la délégation parlementaire au Conseil législatif palestinien, j'essaie de savoir pourquoi, lorsqu'on demande que cesse la construction de colonies, les Israéliens nous ignorent et nous ne faisons rien. Pourquoi, lorsque nous demandons la suppression des points de passage, les Israéliens nous ignorent et nous ne faisons rien. Pourquoi, lorsque nous demandons la fin des sanctions collectives pour la population à Gaza, les Israéliens nous ignorent et nous ne faisons rien. Donc je suis très reconnaissant à Marc Otte, le représentant spécial de l’UE auprès du Moyen Orient, qui est venu à une réunion de la délégation hier et a déclaré que notre politique – la politique de l’Europe – était de suivre l’exemple donné par les États-Unis. Il y a quelques semaines à peine, le Premier ministre israélien a déclaré au sujet du président Bush, «Il ne fait pas une seule chose que je n'approuve pas. Il ne soutient rien auquel je suis opposé. Il ne dit pas un mot qui rendrait la vie plus dure pour Israël.» Donc, la politique américaine et la politique israélienne, c'est la même chose et nous, Européens, jouons à suivre le leader. Donc, il ne faut pas s'étonner si notre condamnation des actions israélienne sonne creux pour les Palestiniens. Comme il ne faut pas s'étonner si elle manque de réussite. Cette approche européenne nous a amené à parrainer les élections en Palestine il y a deux ans, pour refuser ensuite de prêter attention aux résultats – ébranlant ainsi notre soutien aux démocraties au Moyen-Orient. Cette approche nous a amenés à demander la formation d'un gouvernement unitaire palestinien – et lorsque celui-ci fut mis sur pied, nous avons refusé de discuter avec le Premier ministre et la moitié de son cabinet, et le gouvernement a périclité. Avec cette approche, nous avons refusé de discuter avec les représentants du Hamas à Gaza, même s'ils représentent le véritable pouvoir dans la région. Quelles leçons avons-nous tiré de notre histoire? N'est-il pas temps que l'Europe enlève ses œillères qui nous aveuglent et nous cantonnent dans cette politique unilatérale que développent l'Amérique et Israël?"@fr8
"Elnök úr, a Palesztin Törvényhozó Tanácshoz indított parlamenti küldöttség tagjaként azt próbáltam kideríteni, hogy amikor a telepek építésének befejezésére szólítunk fel, az izraeliek miért ignorálnak minket, és mi miért nem teszünk semmit. Amikor az ellenőrző pontok megszüntetésére szólítunk fel, az izraeliek miért ignorálnak minket, és mi miért nem teszünk semmit. Amikor a gázai nép kollektív büntetésének befejezésére szólítunk fel, az izraeliek miért ignorálnak minket, és mi miért nem teszünk semmit. Ezért szívből hálás vagyok Marc Otte-nak, az EU közel-keleti különleges képviselőjének, aki tegnap eljött a küldöttség egyik ülésére, és elmondta, hogy a mi politikánk – Európa politikája – az, hogy kövessük az amerikai vezetést. Nos, pár héttel ezelőtt az izraeli miniszterelnök így nyilatkozott Bush elnökről: „Semmit nem tesz, amivel ne értenék egyet. Semmit nem támogat, amit én ellenzek. Semmi olyat nem mond, amiről azt gondolná, hogy megnehezíti Izrael helyzetét.” Az amerikai politika tehát voltaképpen izraeli politika, mi, európaiak pedig csak követjük a vezért. Nem csoda, hogy amikor elítéljük az izraeli fellépéseket, a palesztinok számára ez komolytalanul hangzik. Az sem meglepő, hogy semmit nem érünk el vele. Ez az európai hozzáállás vezetett oda, hogy két évvel ezelőtt támogattuk a palesztin választásokat, de utána nem törődtünk az eredménnyel – ami az egész Közel-Kelet szemében kétségbe vonta a demokrácia iránti támogatásunkat. Ez a hozzáállás vezetett oda, hogy egy palesztin egységkormány megalakítására szólítottunk fel, majd amikor megalakult az egységkormány, a miniszterelnökkel és a kabinet felével nem voltunk hajlandóak tárgyalni, a kormány pedig összeomlott. Ez a hozzáállás azt jelentette, hogy nem tárgyalunk a Hamász gázai képviselőivel, noha azon a területen ők képviselik a valódi hatalmat. Milyen tanulságot vontunk le a történelmünkből? Nem lenne itt az ideje, hogy Európa végre levegye a szemellenzőt és elvágja a kötőféket, amelyek miatt vakon követjük Amerika és Izrael egyoldalú politikáját? Nem lenne itt az ideje, hogy függetlenül szóljunk és széles látókörűen cselekedjünk?"@hu11
". Signor Presidente, in quanto membro della delegazione del Parlamento per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese, cerco di capire il motivo per cui quando chiediamo di sospendere la costruzione di insediamenti gli israeliani ci ignorano e noi non facciamo niente. Cerco di comprendere perché se esortiamo a togliere i posti di controllo, gli israeliani ci ignorano e noi non facciamo niente. Perché, quando chiediamo di porre termine alla punizione collettiva del popolo di Gaza, gli israeliani ci ignorano e noi non facciamo niente. Sono pertanto grato a Marc Otte, il rappresentante speciale dell’UE in Medio Oriente, che ieri ha partecipato a una riunione delle delegazioni e ha affermato che la nostra politica, la politica dell’Europa, consiste nel seguire la indicata dall’America. Ora, solo qualche settimana fa, il Primo Ministro israeliano ha detto riferendosi al Presidente Bush che “non fa una sola cosa che non mi trovi pienamente d’accordo. Non appoggia nulla cui io sia contrario. Non pronuncia una sola parola che, secondo lui, potrebbe rendere più difficile la vita per Israele”. Quindi, la politica americana è la politica d’Israele, e noi europei tutti a imitare il capofila. Pertanto non c’è da stupirsi se le nostre condanne delle azioni di Israele suonano così vuote alle orecchie dei palestinesi. E nessuna meraviglia che l’insuccesso sia di questo calibro. Questo approccio europeo ci ha indotto ad appoggiare le elezioni in Palestina due anni fa, ma poi a rifiutare di tener conto dei risultati, indebolendo il nostro sostegno alla democrazia nel Medio Oriente. È l’approccio che ci ha portati e chiedere la creazione di un governo di unità nazionale palestinese e una volta formato ci siamo rifiutati di confrontarci con il primo ministro e metà del consiglio dei ministri e il governo è crollato. Questo approccio ha significato il rifiuto da parte nostra di parlare ai rappresentanti di Hamas a gaza, anche se sono loro il reale potere nell’area. Quali lezioni abbiamo tratto da questa nostra storia? Non è giunto il momento che l’Europa si tolga le bende dagli occhi e si liberi da questa politica unilaterale di America e Israele? Non sarebbe ora che parlassimo di indipendenza e intervenissimo con lungimiranza?"@it12
"ALDE frakcijos vardu. – Gerbiamasis Pirmininke, būdamas Parlamento delegacijos ryšiams su Palestinos įstatymų leidybos Taryba narys, aš mėginau suprasti, kodėl mums pareikalavus nutraukti gyvenviečių statybas Izraelis mus ignoruoja, o mes nieko nedarome? Kodėl mums pareikalavus pašalinti kontrolės postus Izraelis mus ignoruoja, o mes nieko nedarome? Kodėl mums pareikalavus nutraukti kolektyvines žmonių bausmes Gazoje Izraelis mus ignoruoja, o mes nieko nedarome? Todėl išties dėkoju ES specialiajam įgaliotiniui Artimiesiems Rytams Marcui Otte, vakar atvykusiam į delegacijos susirinkimą ir pareiškusiam, kad mūsų politika, t. y. Europos politika, yra sekti Amerikos diktuojamą poziciją. Prieš keletą savaičių Izraelio ministras pirmininkas pasakė apie prezidentą Bushą: „Jis nedaro nieko, nesusitaręs su manimi. Jis nepalaiko nieko, kam aš prieštarauju. Jis nepasakys nieko, kas, jo nuomone, padarytų Izraelio gyvenimą sunkesnį.“ Taigi Amerikos politika yra Izraelio politika, o mes, europiečiai, sekame šiuo vadovu. Todėl nenuostabu, kad mums smerkiant Izraelio veiksmus palestiniečiams tai atrodo tuščios kalbos. Ir nenuostabu, jog jos neturi pasisekimo. Laikydamiesi šio Europos požiūrio, prieš dvejus metus finansiškai parėmėme rinkimus Palestinoje, tačiau po to nebekreipėme dėmesio į jų rezultatą, taip pakenkdami mūsų palaikomai demokratijai Artimuosiuose Rytuose. Laikydamiesi šio požiūrio, reikalavome sudaryti Palestinos vienybės vyriausybę, o kai vienybės vyriausybė buvo suformuota, atsisakėme kalbėti su ministru pirmininku ir puse kabineto, ir vyriausybė žlugo. Šis požiūris reiškė, kad atsisakome kalbėti su „Hamas“ atstovais Gazoje, nepaisydami to, kad šiame regione jie yra tikroji galia. Kokias pamokas išmokome iš savo istorijos? Ar tai ne metas, kai Europa karpo raiščius, kuriais uždengia mums akis ir susaisto mus su šia vienašale Amerikos ir Izraelio politika? Ar tai ne metas, kai turime kalbėti nepriklausomai ir veikti turėdami viziją?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā Parlamenta delegācijas loceklis Palestīnas Likumdošanas Padomē es esmu mēģinājis saprast, kādēļ, kad mēs aicinām pārtraukt apdzīvotu vietu būvniecību, izraēlieši ignorē mūs, un mēs nedarām neko? Kādēļ, kad mēs aicinām likvidēt kontrolpunktus, izraēlieši ignorē mūs, un mēs neko nedarām? Kādēļ, kad mēs aicinām pārtraukt kolektīvo cilvēku sodīšanu Gazā, izraēlieši ignorē mūs, un mēs nedarām neko? Tādēļ es esmu patiešām pateicīgs Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Tuvajos Austrumos kurš vakar piedalījās delegācijas sanāksmē un teica, ka mūsu politikai – Eiropas politikai – ir jāseko Amerikas sniegtajam piemēram. Nesen – tikai pirms dažām nedēļām – Izraēlas premjerministrs teica par prezidentu Bušu: „Viņš nedara neko tādu, kam es nepiekristu. Viņš neatbalsta neko tādu, pret ko es iebilstu. Viņš nesaka neko tādu, kas, pēc viņa domām, varētu sarežģīt dzīvi Izraēlai”. Tādējādi amerikāņu politika ir izraēliešu politika, un mums, eiropiešiem, ir jāseko līderim. Tādēļ nav brīnums, ka mūsu nosodošā attieksme par izraēliešu rīcību palestīniešiem šķiet tik liekulīga. Un nav brīnums, ka ar šādu rīcību nav iespējams gūt panākumus. Šāda eiropiešu pieeja lika mums finansēt vēlēšanas Palestīnā pirms diviem gadiem, bet pēc tam nevēlēties pievērst pietiekamu uzmanību rezultātiem, tādējādi apdraudot mūsu atbalstu demokrātijai Tuvajos Austrumos. Šādas pieejas sekas bija mūsu aicinājums veidot Palestīnas Nacionālo vienotības valdību, un, kad vienotības valdība bija izveidota, mēs atteicāmies runāt ar premjerministru un pusi no ministriem, un valdība krita. Šāda pieeja nozīmēja to, ka mēs atteicāmies runāt ar Hamas pārstāviem Gazā, kaut gan viņu rokās ir īstenā vara šajā teritorijā. Ko mēs esam iemācījušies no pieļautajām kļūdām? Vai nav pienācis laiks Eiropai saraut saites, kas padara mūs aklus un piesaista šai vienpusējai Amerikas un Izraēlas politikai? Vai nav pienācis laiks mums runāt neatkarīgi un rīkoties mērķtiecīgi?"@lv13
"Mr President, as a member of Parliament’s delegation to the Palestinian Legislative Council, I have been trying to work out why, when we call for an end to settlement building, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call for the removal of the checkpoints, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call to an end to the collective punishment of people in Gaza, the Israelis ignore us and we do nothing. So I am really grateful to Marc Otte, the EU Special Representative to the Middle East, who came to a meeting of the delegation yesterday and said that our policy – Europe’s policy – is to follow the leadership given by America. Now, just a few weeks ago, the Prime Minister of Israel said of President Bush, ‘He is not doing a single thing that I do not agree to. He does not support anything that I oppose. He does not say a thing that he thinks will make life harder for Israel.’ So, American policy is Israeli policy, and we Europeans play follow the leader. So, no wonder our condemnation of Israeli actions sounds so hollow to Palestinians. And no wonder it is so lacking in success. This European approach led to us sponsoring the elections in Palestine two years go, but then refusing to pay heed to the result – undermining our support for democracy across the Middle East. This approach has led to us calling for the formation of a Palestinian Unity Government – and when a unity government was formed, we refused to talk to the Prime Minister and half the cabinet, and the government collapsed. This approach has meant that we refuse to talk to representatives of Hamas in Gaza, even though they are the real power in that area. What lessons from our history have we learnt? Is it not time that Europe cut the strings that blind us and tie us to this one-sided policy of America and Israel? Is it not time we spoke with independence and acted with vision?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, als lid van de parlementaire delegatie naar de Palestijnse Wetgevende Raad, heb ik proberen uit te zoeken waarom, wanneer wij vragen om stopzetting van de bouw van nederzettingen, de Israëli’s ons negeren en wij niets doen. Waarom, wanneer wij vragen om de verwijdering van controleposten, de Israëli’s ons negeren en wij niets doen. Waarom, wanneer wij vragen om een einde aan de collectieve bestraffing van de mensen in Gaza, de Israëli’s ons negeren en wij niets doen. Echt dankbaar ben ik dus Marc Otte, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het Midden-Oosten, die gisteren naar een vergadering van de delegatie kwam en zei dat ons beleid – Europa’s beleid – is de leiding te volgen die wordt gegeven door Amerika. Welnu, nog maar een paar weken geleden zei de premier van Israël over president Bush: “Hij doet helemaal niets waar ik het niet mee eens ben. Hij steunt niets waar ik tegen ben. Hij zegt niets dat naar zijn mening het leven voor Israël moeilijker zal maken.” Dus, Amerikaans beleid is Israëlisch beleid en wij Europeanen spelen “volg de leider”. Dus geen wonder dat onze veroordeling van de Israëlische acties zo hol klinkt voor de Palestijnen. En geen wonder dat die zo weinig succes heeft. Deze Europese benadering bracht ons er twee jaar geleden toe de verkiezingen in Palestina te sponsoren, maar vervolgens te weigeren aandacht te schenken aan het resultaat – wat onze steun voor de democratie in heel het Midden-Oosten ondermijnde. Deze benadering heeft ons ertoe geleid te vragen om de vorming van een Palestijnse eenheidsregering – en toen een eenheidsregering werd gevormd, weigerden wij te spreken met de premier en het halve kabinet en de regering viel. Deze benadering heeft betekend dat wij weigeren te spreken met vertegenwoordigers van Hamas in Gaza, ofschoon zij de werkelijke macht in dat gebied zijn. Welke lessen hebben wij geleerd uit onze geschiedenis? Is het niet tijd dat Europa de koorden door snijdt die ons blind maken en ons binden aan deze eenzijdige politiek van Amerika en Israël? Is het niet tijd dat wij spreken met onafhankelijkheid en handelen met visie?"@nl3
"Panie przewodniczący! Jako członek delegacji parlamentarnej do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej próbowałem ustalić, dlaczego, gdy apelujemy o zakończenie budowania osad, Izraelczycy nas ignorują, a my nie robimy nic. Dlaczego, gdy domagamy się zlikwidowania punktów kontrolnych, Izraelczycy nas ignorują, a my nie robimy nic. Dlaczego, gdy domagamy się położenia kresu zbiorowemu karaniu ludności zamieszkującej Strefę Gazy, Izraelczycy nas ignorują, a my nie robimy nic. A więc jestem naprawdę wdzięczny Markowi Otte, specjalnemu przedstawicielowi UE na Bliskim Wschodzie, który wczoraj pojawił się na posiedzeniu delegacji i stwierdził, że nasza polityka - polityka europejska - ma podążać za przywództwem Ameryki. Kilka tygodni temu premier Izraela powiedział o prezydencie Bushu: "Nie robi on niczego, z czym bym się nie zgadzał. Nie wspiera niczego, czemu ja bym się sprzeciwiał. Nie mówi nic takiego, co jego zdaniem utrudniłoby życie Izraelczykom." A więc polityka Ameryki jest polityką Izraela, a my, Europejczycy, mamy podążać za przywódcą. Nic zatem dziwnego, że nasze potępienie dla działań Izraela wydaje się Palestyńczykom takie puste. Nic w tym dziwnego, że działania te nie odnoszą sukcesu. Podejście europejskie doprowadziło nas do sponsorowania wyborów w Palestynie przed dwoma laty, lecz następnie nie wzięliśmy pod rozwagę ich wyników - co podważyło nasze poparcie dla demokracji w całym regionie Bliskiego Wschodu. Podejście to doprowadziło nas do apelowania o utworzenie palestyńskiego rządu jedności - a gdy rząd taki powstał, odmówiliśmy rozmawiania z jego premierem oraz z połową gabinetu, i rząd się rozpadł. Zgodnie z tym podejściem odmawialiśmy prowadzenia rozmów z przedstawicielami Hamasu w Strefie Gazy, mimo iż mają oni w tym regionie realną władzę. Jakie wyciągnęliśmy wnioski z tych faktów? Czy nie nadszedł czas, aby Europa zerwała więzi, które nas ograniczają i przywiązują nas do jednostronnej polityki Ameryki i Izraela? Czyż nie nadszedł czas, abyśmy przemawiali niezależnie i działali zgodnie z naszą wizją?"@pl16
"Senhor Presidente, como membro da Delegação para as Relações com o Conselho Legislativo da Palestina, tenho tentado perceber por que razão, quando apelamos a que ponham cobro à construção de colonatos, os israelitas nos ignoram e nós nada fazemos. Por que razão, quando apelamos ao desmantelamento dos postos de controlo, os israelitas nos ignoram e nós nada fazemos. Por que razão, quando apelamos a que ponham cobro à punição colectiva das populações de Gaza, os israelitas nos ignoram e nós nada fazemos. Por isso estou extremamente grato a Marc Otte, o Representante Especial da UE no Médio Oriente, que esteve ontem presente numa reunião da Delegação e afirmou que a nossa política – a política da Europa – consiste em seguir a liderança dos Estados Unidos. Há apenas escassas semanas, o Primeiro-Ministro de Israel disse do Presidente George W. Bush, “Nada do que ele faz merece o meu desacordo. Não apoia qualquer medida a que eu me oponha. Nada diz que possa tornar a vida mais difícil para Israel.” Por isso, a política americana é a política israelita, e nós europeus limitamo-nos a seguir o líder. Por isso, não espanta que a nossa condenação das acções israelitas soe tão frouxa aos ouvidos dos palestinianos. E não é de espantar que não tenhamos êxito. Esta abordagem europeia conduziu-nos a patrocinar as eleições na Palestina, há dois anos, mas a recusar reconhecer o seu resultado – prejudicando o nosso apoio à democracia em todo o Médio Oriente. Esta abordagem conduziu-nos a apelar à formação de um Governo de Unidade Nacional palestiniano – e assim que este foi constituído, recusámo-nos a falar com o Primeiro-Ministro e com metade do Governo, e o Governo caiu. Esta abordagem significou a nossa recusa em falar com representantes do Hamas em Gaza, embora este detenha o poder efectivo no terreno. Que lições aprendemos nós da nossa História? Não será tempo de a Europa arrancar dos olhos as vendas que nos impedem de ver e que nos amarram a esta política absolutamente parcial da América e de Israel? Não será tempo de falarmos com independência e de actuarmos com visão?"@pt17
"Mr President, as a member of Parliament’s delegation to the Palestinian Legislative Council, I have been trying to work out why, when we call for an end to settlement building, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call for the removal of the checkpoints, the Israelis ignore us and we do nothing. Why, when we call to an end to the collective punishment of people in Gaza, the Israelis ignore us and we do nothing. So I am really grateful to Marc Otte, the EU Special Representative to the Middle East, who came to a meeting of the delegation yesterday and said that our policy – Europe’s policy – is to follow the leadership given by America. Now, just a few weeks ago, the Prime Minister of Israel said of President Bush, ‘He is not doing a single thing that I do not agree to. He does not support anything that I oppose. He does not say a thing that he thinks will make life harder for Israel.’ So, American policy is Israeli policy, and we Europeans play follow the leader. So, no wonder our condemnation of Israeli actions sounds so hollow to Palestinians. And no wonder it is so lacking in success. This European approach led to us sponsoring the elections in Palestine two years go, but then refusing to pay heed to the result – undermining our support for democracy across the Middle East. This approach has led to us calling for the formation of a Palestinian Unity Government – and when a unity government was formed, we refused to talk to the Prime Minister and half the cabinet, and the government collapsed. This approach has meant that we refuse to talk to representatives of Hamas in Gaza, even though they are the real power in that area. What lessons from our history have we learnt? Is it not time that Europe cut the strings that blind us and tie us to this one-sided policy of America and Israel? Is it not time we spoke with independence and acted with vision?"@ro18
". - Pán predsedajúci, ako člen delegácie Parlamentu v Palestínskej legislatívnej rade som sa snažil prísť na to, prečo vždy, keď vyzývame na ukončenie budovania osád, Izraelčania nás ignorujú a my nerobíme nič. Prečo, keď žiadame o odstránenie kontrolných bodov, nás Izraelčania ignorujú a my nerobíme nič. Prečo, keď vyzývame na ukončenie kolektívnych trestov na obyvateľoch v Gaze, nás Izraelčania ignorujú a my nerobíme nič. Preto som veľmi povďačný pánovi Marcovi Ottemu, osobitnému zástupcovi EÚ pre Stredný východ, ktorý včera prišiel na zasadnutie delegácie a povedal, že našou politikou – európskou politikou – je nasledovať vedenie, na čele ktorého stojí Amerika. Len pred niekoľkými týždňami povedal izraelský premiér o prezidentovi Bushovi: „Nerobí nič, s čím by som nesúhlasil. Nepodporuje nič, čomu by som oponoval. Nepovie nič, o čom si myslí, že by mohlo uškodiť Izraelu.“ Americká politika je teda izraelskou politikou a my, Európania, nasledujeme vodcu. Preto nie je žiadnym prekvapením, že naše odsúdenie izraelských krokov vyznieva v ušiach Palestínčanov naprázdno. A nie je žiadnym prekvapením ani to, že je také neúspešné. Tento európsky prístup viedol k tomu, že sme pred dvoma rokmi financovali voľby v Palestíne, ale potom sme odmietli venovať pozornosť ich výsledkom, čím sme podkopali našu podporu demokracie na Strednom východe. Tento prístup viedol k tomu, že sme vyzvali na vytvorenie palestínskej vlády národnej jednoty, a keď bola vláda jednoty vytvorená, odmietli sme diskutovať s jej premiérom a s polovicou vládneho kabinetu – a vláda padla. Tento prístup znamená, že odmietame diskutovať so zástupcami Hamasu v Gaze, a to aj napriek tomu, že sú držiteľmi skutočnej moci v danej oblasti. Poučili sme sa vôbec zo svojej minulosti? Nie je vhodný čas na to, aby Európa preťala reťaz, ktorá nás zaslepuje, a ktorá nás viaže k jednostrannej politike Ameriky a Izraela? Nie je vhodný čas na to, aby sme diskutovali nezávisle a konali s víziou?"@sk19
"Gospod predsednik, kot član parlamentarne delegacije v palestinskem zakonodajnem svetu sem poskušal ugotoviti, zakaj nas Izraelci ignorirajo, ko pozivamo k dokončni spravi, pri čemer mi ne storimo ničesar v zvezi s tem. Zakaj nas Izraelci ne upoštevajo, ko pozivamo k odpravi kontrolnih točk, pri čemer mi ne storimo ničesar. Zakaj nas Izraelci ne upoštevajo, ko smo jih pozvali, naj prenehajo izvajati kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze, pri čemer mi ne storimo ničesar. Zato sem resnično hvaležen posebnemu predstavniku EU za Bližnji vzhod Marcu Otteju, ki je včeraj prišel na zasedanje delegacije in je dejal, da mora naša politika, tj. evropska politika, slediti vodstvu Amerike. Pred nekaj tedni je izraelski ministrski predsednik v zvezi s predsednikom Bushem rekel, da: „Ne počne ničesar, s čimer se tudi jaz ne bi strinjal. Ne podpira ničesar, čemur jaz nasprotujem. Izjavil ni ničesar, kar bi po njegovem mnenju otežilo življenje Izraelu.“ Torej je ameriška politika izraelska politika, medtem ko Evropejci sledimo voditelju. Zato ni nič nenavadnega, da se Palestincem zdi naša obsodba izraelskih ukrepov neiskrena. Prav tako ni nenavadno, da ni uspešna. Ta evropski pristop nam je omogočil, da smo podprli volitve v Palestini pred dvema letoma, vendar nato nismo upoštevali rezultata – kar je ogrozilo našo podporo demokraciji na Bližnjem vzhodu. Ta pristop je sprožil zahtevo po oblikovanju enote palestinske vlade, vendar ko je bila enotna vlada oblikovana, nismo želeli govoriti z ministrskim predsednikom in polovico kabineta, ta vlada pa je propadla. Ta pristop je pomenil, da zavračamo pogovor s predstavniki Hamasa v Gazi, čeprav imajo resnično pristojnost na tem področju. Kaj smo se naučili iz svoje preteklosti? Ali ni že čas, da Evropa prekine vezi, ki nas slepijo in nas zavezujejo k enostranski politiki Amerike in Izraela? Ali ni čas, da spregovorimo neodvisno in ukrepamo z vizijo?"@sl20
"Herr talman! Som ledamot i delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet har jag försökt komma underfund med varför israelerna ignorerar oss när vi kräver att de ska sluta bygga nya bosättningar, och varför vi inte gör något. Varför israelerna ignorerar oss när vi kräver att de tar bort kontrollstationerna, och varför vi inte gör något. Varför israelerna ignorerar oss när vi kräver ett slut på den kollektiva bestraffningen av folket i Gaza, och varför vi inte gör något. Därför är jag uppriktigt tacksam mot Marc Otte, EU:s särskilda sändebud i Mellanöstern, som kom till vårt möte i delegationen igår och sa att vår politik – EU:s politik – är att följa USA. För bara några veckor sedan sa Israels premiärminister följande om president Bush: ”Han gör inte någonting som jag inte tycker är bra. Han stöder ingenting som jag är emot. Han säger inte ett ord som han tror skulle göra livet svårare för Israel.” Amerikas politik är med andra ord Israels politik och vi européer leker följa John. Inte så konstigt då om våra fördömanden av Israels åtgärder klingar ihåligt för palestinierna. Inte så konstigt heller att framgångarna uteblir. Denna EU-strategi fick oss att stödja valet i Palestina för två år sedan, varpå vi vägrade att bry oss om resultatet och därigenom underminerade vårt stöd för demokrati i hela Mellanöstern. Denna strategi har fått oss att kräva att det bildas en palestinsk enhetsregering, men när en sådan regering sedan bildades vägrade vi att tala med premiärministern och halva regeringen, varpå regeringen kollapsade. Denna strategi har betytt att vi vägrar att tala med Hamas företrädare i Gaza, trots att de är de verkliga makthavarna i området. Vilka lärdomar har vi dragit av historien? Är det inte dags att Europa kapar banden som förblindar oss och fjättrar oss vid USA:s och Israels ensidiga politik? Är det inte dags att vi talar med en egen röst och agerar framsynt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,11,7,13,4,21
"Chris Davies, w imieniu grupy ALDE. -"16
"Marc Otte,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph