Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-23-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080123.6.3-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Commissione, condivido pienamente le linee guida esposte oggi dal Presidente Barroso sulla proposta della Commissione. Si tratta di una sfida importante per l’Europa che non può più essere rinviata. Gli obiettivi proposti, e in particolare la riduzione dei gas del 20% entro il 2020, malgrado le tante difficoltà da affrontare, possono essere realizzati. Si rende necessario però un impegno comune di tutti i paesi per una politica energetica che possa affrontare l’emergenza del cambiamento climatico e che liberi finalmente l’Europa dalla dipendenza dalle importazioni e, conseguentemente, dal continuo aumento dei prezzi dell’energia. Occorre altresì evidenziare le tematiche relative alla sicurezza dell’approvvigionamento e alle fonti energetiche rinnovabili. Tutto ciò impone un programma di diversificazione delle risorse energetiche. Si può ridurre l’emissione di gas a effetto serra attraverso il ricorso all’energia nucleare, al carbone pulito e alle energie rinnovabili che sono a bassa emissione di carbone. In particolare, occorre concentrare gli sforzi nella ricerca sul nucleare ..."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane předsedo Komise, dámy a pánové, já plně podporuji to, co nám dnes řekl pan Barroso o návrhu Komise. Je to velká výzva pro Evropu, kterou již nelze dále odkládat. Navržené cíle, a zejména snížení skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, jsou dosažitelné vzdor mnohým obtížím, které je třeba překonat. Pro energetickou politiku schopnou řešit naléhavou situaci, kterou je změna klimatu a konečné osvobození Evropy od závislosti na dovozu energetických zdrojů, a v důsledku toho od trvalého zvyšování cen energií, bude zapotřebí společného závazku všech zemí. Je třeba zdůraznit také otázky týkající se zabezpečení dodávek energie a obnovitelných zdrojů energie. To vše vyžaduje program diverzifikace zdrojů energie. Emise skleníkových plynů lze zredukovat využitím jaderné energie, čistého uhlí a obnovitelných zdrojů energie s nízkými emisemi uhlíku. Toto úsilí by se mělo zaměřit zejména na výzkum nukleární …"@cs1
"Fru formand, hr. kommissionsformand, mine damer og herrer! Jeg tilslutter mig fuldt ud hovedidéen i Kommissionens forslag, som hr. Barroso har fortalt os om i dag. Der er tale om en stor, uopsættelig udfordring for Europa. De foreslåede mål og særligt målet om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 20 % inden 2020 er opnåelige, selv om der er mange vanskeligheder forbundet hermed. En fælles forpligtelse fra alle lande vil imidlertid være nødvendig for at kunne skabe en energipolitik, som kan håndtere den nødsituation, som klimaændringer er, og omsider gøre Europa uafhængig af energiimport og dermed af de vedvarende stigninger i energipriserne. Spørgsmålene om forsyningssikkerhed og vedvarende energikilder bør også fremhæves. Det kræver alt sammen en plan for diversifikation af energiressourcer. Udledningen af drivhusgasser kan nedbringes ved at anvende atomenergi, rent kul og vedvarende energikilder, der kun udleder små mængder CO2. Indsatsen bør især rettes mod forskning i atom …"@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich unterstreiche voll und ganz die heutige Aussage von Herrn Barroso über den Vorschlag der Kommission. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe für Europa, die nicht länger auf die lange Bank geschoben werden darf. Die vorgeschlagenen Ziele und vor allem die Reduzierung der Treibhausgase um 20 % bis zum Jahr 2020 sind erreichbar, auch wenn viele Schwierigkeiten zu überwinden sind. Allerdings müssen sich alle Länder gemeinsam zu einer Energiepolitik verpflichten, durch die dem sich aus dem Klimawandel ergebenden Notstand der Kampf angesagt werden kann und Europa letztendlich von seiner Abhängigkeit von Importen – und folglich auch vom ständigen Anstieg der Energiepreise – befreit werden kann. Ferner sollte die Betonung auch auf das Thema Energiesicherheit und erneuerbare Energiequellen gelegt werden. All das erfordert ein Programm zur Diversifizierung der Energieträger. Die Emission von Treibhausgasen kann durch den Einsatz von Kernenergie, sauberer Kohle und erneuerbaren Energieträgern mit niedrigem Kohlenstoffausstoß verringert werden. Vor allem sollten Anstrengungen auf den Bereich Kernenergieforschung gerichtet werden…"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, επικροτώ απολύτως το περιεχόμενο των όσων μας είπε σήμερα ο κ. Barroso σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη που δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Οι προτεινόμενοι στόχοι, και συγκεκριμένα η μείωση κατά 20% των αερίων θερμοκηπίου έως το 2020, είναι εφικτοί παρά τις πολλές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Ωστόσο, μια κοινή δέσμευση από όλες τις χώρες θα καταστεί αναγκαία προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική για την ενέργεια ικανή να αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση που δημιουργούν οι κλιματικές αλλαγές και να ελευθερώσει επιτέλους την Ευρώπη από την εξάρτησή της από τις εισαγωγές και, κατά συνέπεια, από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστούν. Όλα αυτά καθιστούν αναγκαίο ένα πρόγραμμα διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μπορούν να μειωθούν μέσω της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, της καθαρής καύσης άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προσπάθειες πρέπει ειδικότερα να επικεντρωθούν στην έρευνα για την πυρηνική…"@el10
"Madam President, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, I fully endorse the thrust of what Mr Barroso has told us today about the Commission's proposal. This is a major challenge for Europe that can be postponed no longer. The proposed targets, and in particular the 20% reduction in greenhouse gases by 2020, are achievable in spite of the many difficulties to be overcome. However, a joint commitment by all countries will be required for an energy policy capable of tackling the emergency that is climate change and freeing Europe at long last from its dependency on imports and, consequently, from continuous rises in energy prices. Issues relating to security of supply and renewable energy sources should also be highlighted. All of this necessitates a programme on the diversification of energy resources. Greenhouse gas emissions can be cut through the use of nuclear energy, clean coal and low carbon-emitting renewable energies. Efforts should in particular be focused on research into nuclear …"@en4
"Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores, apoyo plenamente la idea central de la propuesta de la Comisión que nos presentado el señor Barroso. Este reto principal para Europa no se puede posponer más. Los objetivos propuestos, en particular la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, son alcanzables, a pesar de las muchas dificultades que deberemos resolver. No obstante, será necesario el compromiso conjunto de todos los países para que la política energética sea capaz de abordar la urgente cuestión climática y de liberar a Europa finalmente de su dependencia de las importaciones y, por consiguiente, de los continuos aumentos de los precios de la energía. También se debe hacer hincapié en las cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro y las fuentes renovables de energía, que precisan de un programa de diversificación. Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden reducir mediante el uso de la energía nuclear, el carbón limpio y las energías renovables que emiten poco carbono. Se deberían realizar mayores esfuerzos en la investigación en materia nuclear..."@es21
"Pr president, hr komisjoni president, daamid ja härrad, ma toetan täielikult seda tõuget, mille on andnud hr Barroso sõnad meile komisjoni ettepaneku kohta täna. See on peamiseks väljakutseks Euroopale, mida ei saa enam edasi lükata. Väljapakutud eesmärgid ja eriti kasvuhoonegaaside 20 %line vähendamine aastaks 2020 on saavutatavad hoolimata paljudest ületada tulevatest raskustest. Siiski on vajalik kõikide riikide poolne ühine pühendumine energiapoliitikale, mis suudab lahendada kliimamuutustega seotud hädaolukorra ja vabastada Euroopa lõpuks tema sisseveo sõltuvusest ning järelikult ka energiahinna jätkuvast tõusust. Varustuskindlusega ja taastuvate energiaallikatega seotud asjaolusid tuleks samuti esile tõsta. See kõik muudab vajalikuks energiaressursside mitmekesistamise programmi. Kasvuhoonegaaside heidet saab vähendada tuumaenergia, puhta kivisöe ja vähese süsinikuheitega taastuvate energiaallikate kasutamise abil. Eriti tuleks pingutused suunata tuumaenergia uurimisse …"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, olen täysin samaa mieltä suuntaviivoista, jotka puheenjohtaja Barroso toi esiin komission ehdotusta esitellessään. Kyse on Euroopan kannalta merkittävästä haasteesta, jota ei voi lykätä. Ehdotetut tavoitteet, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, ovat saavutettavissa monista edessä olevista vaikeuksista huolimatta. Näin ollen tarvitaan kaikkien maiden yhteistä sitoutumista sellaiseen energiapolitiikkaan, jolla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja joka vihdoinkin vapauttaa Euroopan tuontiriippuvuudesta ja samalla energian hintojen jatkuvasta noususta. On siis korostettava energian toimitusvarmuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä aihealoja. Kaikki tämä edellyttää energianlähteiden monipuolistamisohjelmaa. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää käyttämällä ydinvoimaa, puhdasta hiiltä sekä uusiutuvia energianlähteitä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset. Aivan erityisesti on keskitettävä huomio ydinalan tutkimukseen..."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, j’approuve pleinement la portée des propos avancés par Monsieur Barroso ce jour et portant sur la proposition de la Commission. C’est un défi majeur pour l’Europe; il ne peut plus être retardé. Les objectifs proposés, et en particulier la réduction de 20 % des gaz à effet de serre d’ici 2020, sont réalisables malgré les difficultés à surmonter. Toutefois, il faudra un engagement commun de tous les pays pour une politique en matière d’énergie capable de s’atteler au problème urgent que représente le changement climatique, et capable de libérer enfin l’Europe de sa dépendance sur les importations et, par conséquent, de ses hausses constantes des prix des énergies. Les questions portant sur la sécurité de l’approvisionnement et des sources d’énergie renouvelables devraient aussi être avancées. Tout ceci nécessite un programme sur la diversification des ressources d’énergie. Les émissions de gaz à effet de serre peuvent être diminuées si l’on utilise du nucléaire, du charbon propre et des énergies renouvelables à faible émission de carbone. Il faudrait davantage axer les efforts sur la recherche dans le nucléaire…"@fr8
"Elnök asszony, a Bizottság elnöke, hölgyeim és uraim, teljes mértékben osztom Barroso úr nézetét azzal a nyomással kapcsolatban, amelyről a mai napon a Bizottság javaslatával összefüggésben beszélt. Ez egy jelentős kihívás Európa szempontjából, amely nem halogatható tovább. A javasolt célkitűzések, és különösen az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ra 20%-kal történő csökkentése a leküzdendő nehézségek ellenére elérhetők. Ehhez azonban minden ország részéről együttes elkötelezettségre lesz szükség egy olyan energiapolitika iránt, amely képes kezelni azt a vészhelyzetet, amelyet az éghajlatváltozás jelent, és amely végre képes megszabadítani Európát az importfüggőségtől és következésképpen az állandó energiaár-emelkedésektől. Ki kell emelnünk az ellátás biztonságával és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kérdéseket is. Mindezek az energiaforrások diverzifikációjára vonatkozó program létrehozását teszik szükségessé. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az atomenergia, a tiszta szén és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások alkalmazása révén csökkenthető. Erőfeszítéseinket elsősorban az atomenergiával kapcsolatos kutatásra kell irányítani …"@hu11
"Ponia primininke, Komisijos primininke, ponios ir ponai, aš visiškai pritariu J. Barroso šiandieniniam pasisakymui dėl Komisijos pasiūlymo. Tai pagrindinis Europai iškilęs iššūkis, kurio sprendimo nebegalima atidėti. Pasiūlyti tikslai, ir ypač tikslas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. sumažinti 20 proc., yra pasiekiami nepaisant daugybės sunkumų, kurie turi būti įveikti. Vis dėlto visos šalys turės įsipareigoti įgyvendinti energetikos politiką, kuri pajėgtų valdyti kritinę situaciją, susijusią su klimato kaita, be to, sudarytų prielaidas Europai išsilaisvinti nuo ilgalaikės priklausomybės nuo importo ir kartu nuo nuolatinio energijos kainų augimo. Be to, taip pat turėtų būti akcentuojami klausimai, susiję su tiekimo patikimumu ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Visa tai reikalauja parengti programą dėl energijos išteklių diversifikavimo. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gali būti sumažintas naudojant branduolinę energiją, švarią anglį ir mažai anglies išmetančias atsinaujinančios energijos rūšis. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas branduolinės energetikos moksliniams tyrimams..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Komisijas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es pilnībā atbalstu šodien izklāstītos atzinumus par Komisijas priekšlikumu. Šis Eiropai ir ļoti svarīgs uzdevums, ko ilgāk vairs nevar atlikt. Ierosinātie mērķi, it īpaši siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 20 % līdz 2020. gadam, ir sasniedzami, par spīti daudzajām gaidāmajām grūtībām. Tomēr būs vajadzīgas visu valstu kopīgas pūles, lai enerģētikas politika atbilstu šai ārkārtas situācijai – klimata pārmaiņām, un lai varētu panākt ilgi gaidīto Eiropas neatkarību no importa un tātad arī no nemitīgā enerģijas cenu kāpuma. Ir jāuzsver arī jautājumi, kas saistīti ar energoapgādes drošību un atjaunojamiem enerģijas avotiem. Šo iemeslu dēļ ir vajadzīga enerģijas resursu dažādošanas programma. Siltumnīcefekta gāzu emisijas var samazināt, izmantojot kodolenerģiju, tīrās akmeņogles un atjaunojamo enerģiju ar zema oglekļa satura emisijām. Īpašas pūles būtu jāvelta kodolpētniecībai …"@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Commissione, condivido pienamente le linee guida esposte oggi dal Presidente Barroso sulla proposta della Commissione. Si tratta di una sfida importante per l'Europa che non può più essere rinviata. Gli obiettivi proposti, e in particolare la riduzione dei gas del 20% entro il 2020, malgrado le tante difficoltà da affrontare, possono essere realizzati. Si rende necessario però un impegno comune di tutti i paesi per una politica energetica che possa affrontare l'emergenza del cambiamento climatico e che liberi finalmente l'Europa dalla dipendenza dalle importazioni e, conseguentemente, dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. Occorre altresì evidenziare le tematiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e alle fonti energetiche rinnovabili. Tutto ciò impone un programma di diversificazione delle risorse energetiche. Si può ridurre l'emissione di gas a effetto serra attraverso il ricorso all'energia nucleare, al carbone pulito e alle energie rinnovabili che sono a bassa emissione di carbone. In particolare, occorre concentrare gli sforzi nella ricerca sul nucleare ..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, dames en heren. Ik onderschrijf de strekking van hetgeen de heer Barroso ons vandaag over het voorstel van de Commissie heeft verteld volledig. Dit is een grote uitdaging voor Europa die eindelijk moet worden aangepakt. De voorgestelde streefdoelen, met name de vermindering van de broeikasgasemissies met 20% voor 2020, zijn haalbaar ondanks de vele moeilijkheden die moeten worden overwonnen. Er zijn echter gezamenlijke inspanningen van alle landen nodig ten behoeve van een energiebeleid dat in staat is om de noodtoestand, want hier gaat het bij de klimaatverandering om, het hoofd te bieden en om Europa eindelijk te bevrijden van zijn afhankelijkheid van importen en dientengevolge van de voordurende verhogingen van de energiekosten. Bovendien moet de nadruk worden gelegd op de waarborging van de energievoorziening en hernieuwbare energiebronnen. Dit alles vereist een programma voor de diversificatie van energiebronnen. Broeikasgasemissies kunnen worden verminderd door de toepassing van atoomenergie, schone steenkool en hernieuwbare energiebronnen met lage koolstofuitstoot. Er moeten vooral inspanningen worden gericht op onderzoek naar atoom..."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, panie i panowie! W pełni popieram istotę dzisiejszych stwierdzeń pana przewodniczącego Barroso na temat wniosku Komisji. To główne wyzwanie dla Europy, którego nie można dłużej przekładać na później. Proponowane cele, a zwłaszcza cel ograniczenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, są osiągalne pomimo licznych trudności, które trzeba będzie przezwyciężyć. Konieczne jednak będzie wspólne zaangażowanie wszystkich krajów w celu stworzenia polityki energetycznej zdolnej do rozwiązania tej sytuacji kryzysowej, czyli zjawiska zmian klimatycznych, oraz do uwolnienia Europy od zależności od przywozu i tym samym nieustannego wzrostu cen energii. Należy również podkreślić kwestie dotyczące bezpieczeństwa dostaw i odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te czynniki powodują, że konieczny jest program na rzecz dywersyfikacji źródeł energii. Emisje gazów cieplarnianych można ograniczyć poprzez wykorzystanie energii jądrowej, czystego węgla oraz energii ze źródeł emitujących niewielkie ilości dwutlenku węgla. Wysiłki należy skoncentrować przede wszystkim na badaniach nad energią jądrową ..."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, concordo inteiramente com o essencial da exposição hoje feita pelo senhor Presidente Barroso sobre a proposta da Comissão. Trata-se de um importante desafio para a Europa, que já não pode ser protelado. Os objectivos propostos, nomeadamente o da redução de 20% das emissões de gases com efeito de estufa até 2020, são exequíveis, apesar das inúmeras dificuldades que têm de ser ultrapassadas. Todavia, para pôr em prática uma política energética capaz de fazer face à emergência que as alterações climáticas representam e de finalmente libertar a Europa da sua dependência em relação à importação e, portanto, aos aumentos contínuos dos preços da energia, é necessário o compromisso conjunto de todos os países. Merecem igualmente destaque os assuntos relacionados com a segurança do aprovisionamento e as fontes de energia renováveis. Tudo isto requer um programa de diversificação dos recursos energéticos. As emissões de gases com efeito de estufa podem ser reduzidas através da utilização da energia nuclear, do carvão limpo e das energias renováveis com baixas emissões de carbono. Os esforços deveriam centrar-se, especialmente, na investigação de …"@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Commissione, condivido pienamente le linee guida esposte oggi dal Presidente Barroso sulla proposta della Commissione. Si tratta di una sfida importante per l'Europa che non può più essere rinviata. Gli obiettivi proposti, e in particolare la riduzione dei gas del 20% entro il 2020, malgrado le tante difficoltà da affrontare, possono essere realizzati. Si rende necessario però un impegno comune di tutti i paesi per una politica energetica che possa affrontare l'emergenza del cambiamento climatico e che liberi finalmente l'Europa dalla dipendenza dalle importazioni e, conseguentemente, dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. Occorre altresì evidenziare le tematiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e alle fonti energetiche rinnovabili. Tutto ciò impone un programma di diversificazione delle risorse energetiche. Si può ridurre l'emissione di gas a effetto serra attraverso il ricorso all'energia nucleare, al carbone pulito e alle energie rinnovabili che sono a bassa emissione di carbone. In particolare, occorre concentrare gli sforzi nella ricerca sul nucleare ..."@ro18
"Pani predsedajúca, pán predseda Komisie, dámy a páni, plne súhlasím s podstatou toho, čo nám dnes pán Barroso povedal o návrhu Komisie. Je to zásadná výzva pre Európu, ktorú už nemožno odkladať. Navrhované ciele, a najmä zníženie skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, sú dosiahnuteľné napriek mnohým ťažkostiam, ktoré treba prekonať. Na energetickú politiku, schopnú riešiť naliehavú situáciu, akou sú klimatické zmeny, a dlhodobé oslobodenie Európy od závislosti od dovozu a následne od neustáleho zvyšovania cien energií, sa však bude vyžadovať spoločný záväzok všetkých krajín. Takisto treba zdôrazniť otázky súvisiace s bezpečnosťou dodávok a obnoviteľných zdrojov energie. To všetko si vyžaduje program na diverzifikácii zdrojov energie. Emisie skleníkových plynov sa môžu znížiť využitím jadrovej energie, čistého uhlia a obnoviteľných zdrojov energie s nízkymi emisiami uhlíka. Hlavné úsilie by sa malo zamerať na výskum jadrovej ..."@sk19
"Gospa predsednica, gospod predsednik Komisije, gospe in gospodje, v celoti podpiram zaupanje v besede gospoda Barrosa o predlogu Komisije. To je velik izziv za Evropo, ki ga ne moremo več odlašati. Predlagani cilji, zlasti zmanjšanje toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020, so izvedljivi kljub številnim težavam, ki jih moramo premagati. Vendar bo potrebna skupna zaveza vseh držav za oblikovanje energetske politike, ki bo sposobna obravnavati izredne razmere podnebnih sprememb ter končno odpravila odvisnost Evrope od uvoza in s tem od stalnega povečevanja cen energije. Izpostaviti je treba tudi vprašanja, povezana z varnostjo oskrbe in obnovljivimi viri energije. Zato potrebujemo program za povečanje raznovrstnosti energetskih virov. Emisije toplogrednih plinov se lahko zmanjšajo z uporabo jedrske energije, čistega premoga in obnovljivih virov energije z nizkimi emisijami ogljika. Prizadevanje je potrebno tudi na področju raziskav jedrske …"@sl20
"Fru talman, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar! I huvudsak ger jag mitt fulla stöd åt José Manuel Barrosos anförande om kommissionens förslag. Detta är en stor utmaning för Europa som inte kan skjutas upp längre. De föreslagna målen, och särskilt den 20-procentiga minskningen av växthusgaser senast 2020, kan nås trots alla de svårigheter som måste övervinnas. Det krävs dock att alla länder gör ett gemensamt energipolitiskt åtagande för att hantera den kritiska situation som klimatförändringen utgör och för att sent omsider befria Europa från sitt importberoende och följaktligen från ökande energipriser. Frågor om försörjningstrygghet och förnybara energikällor bör också framhävas. Allt detta kräver ett program om diversifiering av energiresurser. Utsläppen av växthusgaser kan minskas genom användning av kärnenergi, rent kol och förnybar energi med låga koldioxidutsläpp. Det bör särskilt göras insatser inom kärnforskning..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(oredsedajúca prerušila rečníka)"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph