Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-23-Speech-3-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080123.6.3-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Liberals and Democrats welcome this package. We believe it to be the most important act of Mr Barroso’s Commission thus far. Climate change is the greatest challenge facing life on our planet, the biggest problem facing our governments, and a gnawing worry for our citizens. I am grateful to Mr Davies and Ms Ek for the work they have done within my group to make sure we have a firm and early response. It is important for the Commission to take action. National democracies are too often run by crisis management. Problems are not tackled until they have to be tackled, and sometimes action comes too late. California’s scientists warned us 30 years ago about climate change. We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it. Your proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action. They will be hotly contested. Some will argue that they will hit profits; others will argue that they will hit jobs, and we have heard hints of both. No doubt you have had heated discussions in the Commission. My group argues they can add to profits and to jobs and give our economy a new competitive edge. They are, in any case, essential to responsible stewardship of our planet and we will work with you to secure agreement on them as early as possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, liberálové a demokraté tento balíček vítají. Domníváme se, že je to dosud nejvýznamnější akt Komise pana Barrosa. Změna klimatu je největší výzvou životu na naší planetě, největším problémem, kterému čelí naše vlády, a velkou starostí našich občanů. Jsem vděčný panu Daviesovi a paní Ekové za práci, kterou vykonali v mé skupině, abychom zajistili rozhodnou a včasnou odezvu. Je důležité, aby Komise přijala opatření. Národní demokracie jsou příliš často řízeny krizově. Problémy se neřeší, dokud to není nezbytně nutné, a často se jedná příliš pozdě. Před změnou klimatu nás varovali kalifornští vědci již před 30 lety. My jí již nemůžeme zabránit, ale můžeme doufat a snažit se ji zvládnout. Vaše návrhy, pane předsedo Barroso, uznávají, že jednat je naprosto nezbytné. Budou vášnivě napadány. Někteří lidé budou argumentovat, že opatření nepříznivě ovlivní zisky, další budou argumentovat, že zasáhnou pracovní místa, a již jsme slyšeli narážky na oboje. Nepochybně jste živě diskutovali i v Komisi. Moje skupina tvrdí, že tyto návrhy mohou přispět k větším ziskům i ke zvýšení počtu pracovních míst a poskytnout našemu hospodářství novou konkurenční výhodu. V každém případě jsou však životně důležité pro odpovědnou správu naší planety a my budeme s vámi spolupracovat na tom, aby dohoda o nich byla zajištěna co nejrychleji."@cs1
"Fru formand! De liberale og demokraterne glæder sig over denne pakke. Vi anser den for at være det vigtigste skridt, som hr. Barrosos Kommission har taget indtil nu. Klimaændringer er den største udfordring for livet på vores planet, det største problem, som vores regeringer står over for, og en nagende bekymring hos vores borgere. Jeg takker derfor hr. Davies og fru Ek for deres arbejde inden for min gruppe med at sikre, at vi har en klar og hurtig udmelding. Det er vigtigt, at Kommissionen skrider til handling. Nationale demokratier ledes alt for ofte efter et krisestyringsprincip, hvor problemerne ikke løses, før de skal løses, og indsatsen nogle gange kommer for sent. Californiske videnskabsfolk advarede os for 30 år siden om klimaændringer. Vi kan ikke længere forhindre dem, men vi kan håbe og bestræbe os på at kunne kontrollere dem. Deres forslag, hr. Barroso, anerkender det meget akutte behov for handling. Forslagene vil møde stærk modstand. Nogle vil hævde, at de vil gå ud over indtjeningen, andre vil hævde, at de vil gå ud over beskæftigelsen, og vi har hørt lidt til begge dele. Der har uden tvivl været ophedede diskussioner i Kommissionen. Min gruppe mener, at forslagene kan øge indtjeningen og beskæftigelsen og give vores økonomi en ny konkurrencemæssig fordel. De er under alle omstændigheder væsentlige for en ansvarlig forvaltning af vores planet, og vi vil samarbejde med Dem for hurtigst muligt at sikre en aftale."@da2
". Frau Präsidentin! Die Liberalen und Demokraten begrüßen dieses Paket. Für uns ist es der bisher wichtigste Beitrag der Kommission von Herrn Barroso. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für das Leben auf unserem Planeten, das größte Problem für unsere Regierungen und eine quälende Sorge für unsere Bürger. Ich bin Herrn Davies und Frau Ek für ihre Arbeit in meiner Fraktion dankbar, um zu gewährleisten, dass wir entschlossen und frühzeitig reagieren. Es ist wichtig, dass die Kommission Maßnahmen ergreift. Zu oft regiert man in nationalen Demokratien nur durch Krisenmanagement. Probleme werden erst dann in Angriff genommen, wenn es nicht mehr anders geht, und mitunter wird zu spät gehandelt. Schon vor 30 Jahren warnten uns kalifornische Wissenschaftler vor dem Klimawandel. Jetzt können wir ihn nicht mehr verhindern, aber wir können hoffen und uns bemühen, ihn einzudämmen. Mit Ihren Vorschlägen, Präsident Barroso, erkennen Sie die überwältigende Dringlichkeit von Maßnahmen an. Man wird sie heftig kritisieren. Manche werden argumentieren, sie schmälern Gewinne; andere werden behaupten, sie vernichten Arbeitsplätze, und wir haben beides schon andeutungsweise gehört. Bestimmt gab es auch hitzige Auseinandersetzungen in der Kommission. Meine Fraktion vertritt den Standpunkt, dass die Vorschläge für höhere Gewinne und mehr Arbeitsplätze sorgen und unserer Wirtschaft einen neuen Wettbewerbsvorsprung verschaffen können. In jedem Fall sind sie für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten unentbehrlich, und wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Zustimmung dazu so schnell wie möglich einzuholen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες χαιρετίζουμε αυτή τη δέσμη μέτρων. Πιστεύουμε ότι είναι η σημαντικότερη πράξη μέχρι στιγμής της Επιτροπής Barroso. Η αλλαγή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ζωή στον πλανήτη μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις μας, και μια βασανιστική ανησυχία για τους πολίτες μας. Είμαι ευγνώμων στον κ. Davies και την κ. Ek για το έργο που επιτέλεσαν στους κόλπους της Ομάδας μου προκειμένου να καταλήξουμε σε μια τεκμηριωμένη και έγκαιρη απάντηση. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή να αναλάβει δράση. Οι εθνικές δημοκρατίες πολύ συχνά λειτουργούν υπό καθεστώς διαχείρισης κρίσεων. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μέχρι τη στιγμή που θα είναι επιτακτική ανάγκη, και ορισμένες φορές αναλαμβάνουν δράση όταν είναι πλέον πολύ αργά. Επιστήμονες από την Καλιφόρνια μας προειδοποίησαν πριν από 30 χρόνια για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν μπορούμε πλέον να τις αποτρέψουμε, αλλά μπορούμε να ελπίζουμε και να προσπαθούμε να τις ελέγξουμε. Οι προτάσεις σας, Πρόεδρε Barroso, αναγνωρίζουν την κατεπείγουσα ανάγκη δράσης. Θα αμφισβητηθούν έντονα. Κάποιοι θα πουν ότι θα επηρεάσουν τα κέρδη, ενώ κάποιοι άλλοι θα πουν ότι θα επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας, και έχουμε ήδη ακούσει υπαινιγμούς και για τα δύο. Αναμφισβήτητα είχατε έντονες συζητήσεις στην Επιτροπή. Η Ομάδα μου υποστηρίζει ότι μπορούν να ενισχύσουν και τα κέρδη και τις θέσεις εργασίας και να δώσουν στην οικονομία μας ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, σημαντικές για την υπεύθυνη διαχείριση του πλανήτη μας και θα εργαστούμε μαζί σας για να διασφαλίσουμε συμφωνία επ’ αυτών όσο το δυνατόν συντομότερα."@el10
". – Señora Presidenta, los Liberales y Demócratas acogemos este paquete con satisfacción. Opinamos que constituye la iniciativa más importante de la Comisión del señor Barroso hasta hoy. El cambio climático es el reto más grande que amenaza la vida en nuestro planeta, el mayor problema que deben abordar nuestros gobiernos y una preocupación persistente para nuestros ciudadanos. Agradezco al señor Davies y a la señora Ek el trabajo que han realizado en el seno de mi grupo para garantizar que dispusiéramos de una respuesta temprana y firme. Es importante que la Comisión actúe. Muy a menudo, las democracias nacionales se ven dirigidas por una gestión de crisis. Los problemas no se abordan hasta que no hay más remedio y, a veces, la respuesta llega demasiado tarde. Los científicos californianos nos advirtieron del cambio climático hace 30 años. Ya no podemos prevenirlo, pero debemos conservar la esperanza y esforzarnos para controlarlo. Sus propuestas, señor Barroso, reconocen la importancia de actuar con extrema urgencia. Sus propuestas serán muy discutidas. Algunos argüirán que la aplicación de sus propuestas reducirá los beneficios económicos; otros argumentarán que perjudicará al empleo, ya hemos oído insinuar ambas cosas. No me cabe duda de que los debates de la Comisión han sido acalorados. Mi grupo está convencido de que sus propuestas pueden incrementar los beneficios y los empleos y, así, dar a nuestra economía una nueva ventaja competitiva. En cualquier caso, sus propuestas son vitales para la gestión responsable de nuestro planeta y trabajaremos a su lado para asegurar que sean objeto de acuerdo tan pronto como sea posible."@es21
"Pr president, liberaalid ja demokraadid tervitavad seda paketti. Me usume, et see on hr Barroso komisjoni seni tähtsaim akt. Kliimamuutused on suurimaks meie planeedi ees seisvaks väljakutseks, suurimaks meie valitsuste ees seisvaks probleemiks ja meie kodanikke närivaks mureks. Ma olen tänulik hr Daviesele ja pr Ekile nende tehtud töö eest meie fraktsioonis, tagamaks, et meil on olemas kindel ja kiire reageerimine. Komisjonile on tähtis tegutseda. Riiklikke demokraatiaid juhitakse liiga tihti kriisimeetmete abil. Probleeme ei lahendata enne, kui on viimane aeg, ja vahel jääb tegutsemine hiljaks. California teadlased hoiatasid meid 30 aastat tagasi kliimamuutuste eest. Me ei saa kliimamuutusi enam ära hoida, kuid me saame loota ja püüda neid kontrollida. Teie ettepanekud, president Barroso, tunnistavad tegutsemise äärmist pakilisust. Neile vaieldakse tuliselt vastu. Mõned väidavad, et need kahjustavad kasumit; teised väidavad, et need kahjustavad töökohti, ja me oleme kuulnud vihjeid mõlema kohta. Kahtlemata on teil olnud tuliseid arutelusid komisjonis. Minu fraktsioon väidab, et need on kasumile ja töökohtadele soodsad ja annavad meie majandusele uue konkurentsieelise. Igal juhul on need kesksed meie planeedi vastutustundliku juhtimise seisukohalt ja me töötame koos teiega, et saavutada kokkulepe nende kohta nii vara kui võimalik."@et5
"Arvoisa puhemies, liberaalidemokraatit pitävät tätä pakettia hyvänä asiana. Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka. Ilmastonmuutos on suurin haaste maapallon elämälle, suurin ongelma hallituksillemme sekä huoli, joka jäytää kansalaistemme mieliä. Olen kiitollinen jäsenelle Daviesille ja jäsenelle Ekille työstä, jota he ovat ryhmässämme tehneet sen varmistamiseksi, että reagoimme päättäväisesti ja varhaisessa vaiheessa. On tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin. Kansallisia demokratioita ohjataan liian usein kriisinhallinnan kautta. Ongelmiin puututaan vasta, kun on pakko, ja joskus toiminta on liian myöhäistä. Kalifornialaiset tiedemiehet varoittivat meitä 30 vuotta sitten ilmastonmuutoksesta. Enää emme voi estää sitä, mutta voimme toivoa ja ponnistella sen hallitsemiseksi. Ehdotuksissanne, arvoisa puheenjohtaja Barroso, tunnustetaan, että toimet ovat erittäin kiireellisiä. Niitä tullaan vastustamaan kiivaasti. Jotkut väittänevät, että toimet vaikuttavat vahingollisesti voittoihin, toiset väittänevät, että ne vaikuttavat vahingollisesti työpaikkoihin; olemme kuulleet viittauksia molempiin. Ei epäilystäkään, ettei komissio olisi käynyt kiivaita keskusteluja asiasta. Ryhmäni väittää, että toimilla voidaan lisätä voittoja ja työpaikkoja sekä antaa taloutemme kilpailukyvylle uusi etulyöntiasema. Joka tapauksessa niitä tarvitaan, jotta maapalloa voidaan johtaa vastuullisesti, ja työskentelemme kanssanne, jotta niistä saataisiin sovittua mahdollisimman nopeasti."@fi7
"Madame la Présidente, les libéraux et les démocrates se réjouissent de ce paquet. Nous pensons qu’il représente l’acte le plus important de la Commission de Monsieur Barroso jusqu’à présent. Le changement climatique constitue le défi le plus grand auquel est confrontée la vie sur notre planète, le problème le plus important auquel font face nos gouvernements, et une inquiétude torturante pour nos citoyens. Je suis reconnaissant envers Monsieur Davies et Madame Ek pour le travail qu’ils ont effectué au sein de mon groupe afin de veiller à ce que nous ayons une réponse ferme et rapide. Il est important pour la Commission de prendre des mesures. Les démocraties nationales sont trop souvent dirigées par la gestion des crises. Les problèmes ne sont résolus que lorsqu’ils doivent l’être et parfois, les mesures sont prises trop tard. Des scientifiques de la Californie nous ont prévenus il y a 30 ans du changement climatique. Nous ne pouvons plus empêcher ce phénomène mais nous pouvons espérer et nous efforcer à le maîtriser. Vos propositions, Président Barroso, reconnaissent qu’il est plus qu’urgent de prendre des mesures. Elles seront violemment contestées. Certains affirmeront qu’elles affecteront les profits; d’autres soutiendront qu’elles toucheront les emplois, et nous avons même entendu des allusions à ces deux arguments. Il ne fait aucun doute que vous avez eu des discussions passionnées au sein de la Commission. Mon groupe affirme qu’elles peuvent accroître les profits et les emplois et donner à notre économie un nouvel avantage concurrentiel. Elles sont, dans tous les cas, essentielles à une bonne gestion responsable de notre planète et nous travaillerons avec vous afin de parvenir au plus vite à un accord sur ces propositions."@fr8
"Elnök asszony, a liberálisok és demokraták üdvözlik ezt az intézkedéscsomagot. Úgy véljük, hogy Barroso úr Bizottságának eddig ez a legjelentősebb tette. Az éghajlatváltozás a legnagyobb kihívás, amely bolygónk életére kihat, a legnagyobb probléma, amellyel kormányaink szembe néznek, és gyötrő aggodalmat jelent a polgáraink számára. Nagyon köszönöm a Davies úr és Ek asszony által a képviselőcsoportomban annak biztosítása érdekében végzett munkát, hogy hamar határozott választ adjunk. Fontos, hogy a Bizottság cselekedjen. A nemzeti demokráciákat túl gyakran válságkezeléssel irányítják. A problémákkal csak akkor foglalkoznak, amikor már feltétlenül muszáj, és időnként túl későn kerül sor cselekvésre. Kaliforniai tudósok 30 évvel ezelőtt figyelmeztettek bennünket az éghajlatváltozásra. Megelőzni már nem tudjuk, de reménykedhetünk és törekedhetünk a szabályozására. Barroso elnök úr, Ön a javaslatokban elismeri, hogy rendkívül sürgősen cselekedni kell. A javaslatokat hevesen fogják támadni. Egyesek azt állítják majd, hogy a javaslatok kedvezőtlenül érintik a nyereséget; mások szerint a munkahelyeket, és mindkettővel kapcsolatban hallottunk már utalásokat. Bizonyára heves vitákra került sor a Bizottságban. Képviselőcsoportom szerint a javaslatok növelhetik a nyereséget és a munkahelyeket, valamint új versenyelőnyt biztosíthatnak a gazdaság számára. A javaslatok mindenképpen elengedhetetlenek a bolygónkkal való felelős törődéshez, és együtt fogunk munkálkodni Önökkel annak érdekében, hogy minél hamarabb megegyezést érjünk el velük kapcsolatban."@hu11
"Signora Presidente, il gruppo dei Democratici e dei Liberali accoglie con favore il pacchetto in parola. Riteniamo che sia il più importante atto presentato finora dalla Commissione Barroso. I cambiamenti climatici costituiscono la sfida più impegnativa che si trovi ad affrontare la vita del pianeta, il maggiore problema posto ai governi, e un tormento per i cittadini. Sono grato agli onorevoli Davies e Ek per il lavoro svolto in seno al mio gruppo inteso a garantire una risposta ferma e tempestiva. È importante che la Commissione intervenga. Le democrazie nazionali sono troppo spesso alla mercé della gestione delle crisi. I problemi non vengono affrontati fino a quando non è possibile ignorarli, e talvolta l’azione arriva troppo tardi. Gli scienziati della California ci hanno avvertiti 30 anni fa riguardo ai cambiamenti climatici. Non possiamo più prevenirli, ma possiamo sperare e impegnarci per tenerli sotto controllo. Le proposte presentate dalla Commissione, Presidente Barroso, riconoscono che è estremamente urgente intervenire. Saranno fortemente osteggiate. Alcuni sosterranno che abbattono i profitti, altri affermeranno che colpiscono i posti di lavoro, e abbiamo ascoltato suggerimenti da entrambe le correnti di pensiero. Senza dubbio lei deve aver affrontato accese discussioni in seno alla Commissione. Il mio gruppo è dell’avviso che tali proposte possano essere positive sia per i profitti che per l’occupazione e che offrano alla nostra economia un nuovo vantaggio competitivo. Sono in ogni caso fondamentali per una gestione responsabile del pianeta e ci impegniamo a collaborare con lei affinché sia possibile raggiungere quanto prima un accordo in merito."@it12
"Ponia pirmininke, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija pritaria šiam dokumentų rinkiniui. Mes manome, kad tai iki šiol pats svarbiausias darbas, kurį atliko J. Barroso vadovaujama Komisija. Klimato kaita – didžiausias iššūkis gyvybei žemėje, didžiausia mūsų vyriausybėms iškilusi problema ir daugiausia rūpesčių piliečiams keliantis klausimas. Esu dėkingas C. Davies ir L. Ek už jų darbą, nuveiktą mūsų frakcijoje ir sudariusį galimybę pateikti tvirtą ir greitą atsakymą. Ypač svarbu, kad Komisija imtųsi atitinkamų veiksmų. Atskiros valstybės per dažnai pasitiki vien krizių valdymo sistema. Iki paskutinės akimirkos delsiama spręsti problemas, o kartais priemonės būna pavėluotos. Kalifornijos mokslininkai įspėjo apie klimato kaitą prieš 30 metų. Mes nebegalime užkirsti kelio šiam reiškiniui, tačiau mes galime tikėtis ir stengtis jį valdyti. Jūsų pasiūlymai, pirmininke J. Barroso, rodo, kad pripažįstama ypatinga atitinkamų priemonių svarba. Dėl jų bus karštai ginčijamasi. Kai kurie sakys, kad tai turės įtakos pelnui, kiti sakys, kad sumažės darbo vietų. Mes jau girdėjome abiejų pusių patarimus. Be abejo, jūs karštai diskutavote Komisijoje. Mūsų frakcijos nuomone, pateikti pasiūlymai gali padidinti pelną ir paspartinti naujų darbo vietų kūrimą, be to, suteikti mūsų ekonomikai naujų perspektyvų. Šie pasiūlymai – esminė atsakingo mūsų planetos valdymo prielaida. Mes bendradarbiausime su jumis, kad kuo greičiau būtų sudarytas su jais susijęs susitarimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Liberāļi un demokrāti atzinīgi vērtē šo paketi. Mēs uzskatām, ka līdz šim tā ir nozīmīgākā Komisijas rīcība. Klimata pārmaiņas nozīmē lielāko izaicinājumu mūsu planētai, smagāko problēmu mūsu valdībām un urdošu nemieru mūsu iedzīvotājiem. Esmu pateicīgs un par viņu darbu manā grupā, kas mums ļāva nodrošināt skaidru un savlaicīgu atbildi. Ir svarīgi, lai Komisija rīkotos. Demokrātiskās valstīs pārāk bieži vērojams krīzes vadības stils. Problēmas netiek risinātas līdz brīdim, kad tās ir jārisina, un dažkārt rīcība ir novēlota. Kalifornijas zinātnieki pirms 30 gadiem mūs brīdināja par klimata pārmaiņām. Mēs vairs nevaram tās novērst, bet mēs varam cerēt un censties tās kontrolēt. Jūsu priekšlikumos, priekšsēdētāj ir atzīta steidzama vajadzība rīkoties. Tie rosinās dedzīgas diskusijas. Daži apgalvos, ka tas apdraud peļņu, citi uzskatīs, ka tas apdraud darba vietas, un jau ir izskanējuši mājieni no abām pusēm. Nav šaubu, ka jums Komisijā ir bijušas kaismīgas diskusijas. Mūsu grupa uzskata, ka tie var nākt par labu gan peļņai, gan darba vietām, gan arī palielināt mūsu ekonomikas konkurētspēju. Jebkurā gadījumā tie ir būtiski mūsu planētas atbildīgai virzībai, un mēs sadarbosimies ar jums, lai pēc iespējas drīzāk par tiem panāktu vienošanos."@lv13
"Madam President, Liberals and Democrats welcome this package. We believe it to be the most important act of Mr Barroso’s Commission thus far. Climate change is the greatest challenge facing life on our planet, the biggest problem facing our governments, and a gnawing worry for our citizens. I am grateful to Mr Davies and Ms Ek for the work they have done within my group to make sure we have a firm and early response. It is important for the Commission to take action. National democracies are too often run by crisis management. Problems are not tackled until they have to be tackled, and sometimes action comes too late. California’s scientists warned us 30 years ago about climate change. We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it. Your proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action. They will be hotly contested. Some will argue that they will hit profits; others will argue that they will hit jobs, and we have heard hints of both. No doubt you have had heated discussions in the Commission. My group argues they can add to profits and to jobs and give our economy a new competitive edge. They are, in any case, essential to responsible stewardship of our planet and we will work with you to secure agreement on them as early as possible."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de liberalen en democraten zijn voor dit pakket. Naar onze mening is dit de belangrijkste handeling van de Commissie van de heer Barroso tot dusver. De klimaatverandering is de grootste uitdaging waarvoor het leven op deze planeet zich gesteld ziet, het grootste probleem waarvoor onze regeringen zich gesteld zien en een bron van knagende zorgen voor onze burgers. Ik wil mijn dank betuigen aan de heer Davies en mevrouw Ek voor het werk dat ze in mijn fractie hebben verricht om ervoor te zorgen dat we met een sterke en snelle reactie zullen komen. Het is belangrijk dat de Commissie handelt. In nationale democratieën is er al te vaak sprake van pure crisisbeheersing. De problemen worden pas aangepakt als het niet meer anders kan, en soms is het dan al te laat. Wetenschappers uit Californië waarschuwden 30 jaar geleden al voor de klimaatverandering. We kunnen de klimaatverandering niet meer afwenden, maar we kunnen erop hopen en ernaar streven de gevolgen ervan in te perken. Met uw voorstellen, voorzitter Barroso, erkent u de enorme urgentie om maatregelen te treffen. Er zal heftig over worden gedebatteerd. Sommigen zullen betogen dat ze ten koste van de winsten zullen gaan, anderen zullen betogen dat ze banen zullen kosten, en we hebben al argumenten gehoord die in deze richting gaan. Zonder twijfel zullen er heftige debatten in de Commissie zijn gevoerd. Mijn fractie is van mening dat uw voorstellen de winsten kunnen opvoeren, banen kunnen scheppen en onze economie een nieuw concurrentievermogen kunnen geven. Ze zijn in ieder geval van essentieel belang voor een verantwoordelijk rentmeesterschap over onze planeet, en wij zullen met u samenwerken om zo snel mogelijk tot een overeenkomst over uw voorstellen te komen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Liberałowie i Demokraci z zadowoleniem przyjmują ten pakiet. Naszym zdaniem jest to dotychczas największe osiągnięcie Komisji pod przewodnictwem pana Barroso. Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie dla życia na naszej planecie, największy problem, w obliczu którego stoją nasze rządy i zmartwienie dręczące naszych obywateli. Jestem wdzięczny panu Daviesowi i pani Ek za ich pracę w ramach mojej grupy mającą na celu zagwarantowanie zdecydowanej i szybkiej odpowiedzi z naszej strony. Istotne jest, aby Komisja podjęła działanie. Krajowe demokracje zbyt często zajęte są radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi. Problemy nie są rozwiązywane dopóki nie nadejdzie taka konieczność i czasami działania są spóźnione. Naukowcy z Kalifornii ostrzegali nas przed zmianami klimatycznymi już 30 lat temu. Nie możemy już zapobiec tym zmianom, ale możemy mieć nadzieję, że uda nam się je kontrolować, i możemy podejmować starania w tym kierunku. W przedstawionych przez pana wnioskach, panie przewodniczący, uznaje się w zdecydowany sposób pilność podjęcia działania. Wnioski te będą stanowczo kwestionowane. Niektórzy będą twierdzić, że spowodują one utratę zysków; inni, że doprowadzą do zmniejszenia liczby miejsc pracy; słyszeliśmy już wzmianki o tym. Niewątpliwie w Komisji toczyły się zacięte dyskusje. W opinii mojej grupy wnioski te mogą służyć zarówno zyskom, jak i tworzeniu miejsc pracy, a także mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki. W każdym razie są one kluczowe dla odpowiedzialnego zarządzania naszą planetą i będziemy współpracować z Komisją w celu zagwarantowania porozumienia w ich sprawie tak szybko, jak będzie to możliwe."@pl16
"Senhora Presidente, a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa acolhe com satisfação este pacote. Entendemos que é o acto mais importante da Comissão do Presidente Barroso até este momento. As alterações climáticas são o maior desafio para a vida no nosso planeta, o maior problema que os nossos governos enfrentam e uma preocupação desgastante para os nossos concidadãos. Agradeço ao senhor deputado Davies e à senhora deputada Ek o trabalho que desenvolveram no seio do meu grupo para assegurar uma reacção consistente e atempada da nossa parte. É importante que a Comissão passe à acção. A nível de cada país, as democracias estão demasiadas vezes assoberbadas com a gestão de crises. Os problemas só são encarados quando tem mesmo de ser e por vezes actua-se já demasiado tarde. Os cientistas californianos avisaram-nos há 30 anos acerca das alterações climáticas. Já não as podemos impedir, mas esperamos poder controlá-las e temos de nos esforçar por isso. As propostas que apresentou, Senhor Presidente Barroso, reconhecem a urgência imperiosa de se passar à acção. Serão veementemente contestadas. Argumentarão alguns que vão repercutir-se nos lucros, e outros dirão que vão prejudicar o emprego – já nos chegaram advertências dos dois lados. Certamente terão ocorrido acesas discussões no seio da Comissão. O meu grupo entende que as medidas propostas podem favorecer os lucros e o emprego e conferir à nossa economia uma nova vantagem concorrencial. De qualquer modo, são essenciais para uma gestão responsável do nosso planeta, e trabalharemos consigo no sentido de garantir a sua aprovação o mais rapidamente possível."@pt17
"Madam President, Liberals and Democrats welcome this package. We believe it to be the most important act of Mr Barroso’s Commission thus far. Climate change is the greatest challenge facing life on our planet, the biggest problem facing our governments, and a gnawing worry for our citizens. I am grateful to Mr Davies and Ms Ek for the work they have done within my group to make sure we have a firm and early response. It is important for the Commission to take action. National democracies are too often run by crisis management. Problems are not tackled until they have to be tackled, and sometimes action comes too late. California’s scientists warned us 30 years ago about climate change. We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it. Your proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action. They will be hotly contested. Some will argue that they will hit profits; others will argue that they will hit jobs, and we have heard hints of both. No doubt you have had heated discussions in the Commission. My group argues they can add to profits and to jobs and give our economy a new competitive edge. They are, in any case, essential to responsible stewardship of our planet and we will work with you to secure agreement on them as early as possible."@ro18
"Pani predsedajúca, liberáli a demokrati vítajú tento balík. Veríme, že je dosiaľ najdôležitejším činom Komisie pod vedením pána Barrosa. Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou, akej čelí život na našej planéte, najväčší problém, ktorému čelia naše vlády a starosť nahlodávajúca našich občanov. Som vďačný pánovi Daviesovi a pani Ekovej za prácu, ktorú odviedli v mojej skupine, aby zabezpečili, že získame istú a skorú odpoveď. Je dôležité, aby Komisia podnikla kroky. Národné demokracie sú príliš často vedené krízovými manažmentmi. Problémy sa neriešia, pokiaľ sa riešiť nemusia a niekedy prichádza konanie príliš neskoro. Kalifornskí vedci nás pred klimatickými zmenami varovali pred 30 rokmi. Už im nedokážeme predísť, ale môžeme dúfať a snažiť sa udržať ich pod kontrolou. Vaše návrhy, pán predseda Barroso, uznávajú nesmiernu naliehavosť akcie. Bude sa proti nim ostro namietať. Niektorí budú tvrdiť, že zasiahnu zisky; iní budú tvrdiť, že zasiahnu pracovné miesta, a my sme si vypočuli rady oboch skupín. Je nepochybné, že ste v Komisii rozprúdili vášnivé diskusie. Moja skupina argumentuje, že môžu prispieť k ziskom a k pracovným miestam a dodať nášmu hospodárstvu novú konkurenčnú výhodu. V každom prípade sú nevyhnutné na zodpovedné spravovanie našej planéty a my budeme s vami spolupracovať na čo najrýchlejšom zabezpečení dosiahnutia dohody v tejto záležitosti."@sk19
"Gospa predsednica, liberalci in demokrati pozdravljamo ta sveženj. Menimo, da je to doslej najpomembnejši dosežek Komisije gospoda Barrosa. Podnebne spremembe so največji izziv, s katerim se mora spopasti življenje na našem planetu in najhujša težava naših vlad, poleg tega pa povzročajo največje skrbi našim državljanom. Gospodu Davisu in gospe Ek sem hvaležen za delo, ki sta ga dosegla v naši skupini, da bi zagotovila odločno in zgodnje ukrepanje. Pomembno je, da Komisija ukrepa. Nacionalne demokracije so prepogosto odvisne od kriznega upravljanja. Težave se ne rešujejo, dokler ni to nujno potrebno in včasih je prepozno za ukrepanje. Znanstveniki iz Kalifornije so nas že pred 30 leti opozorili na podnebne spremembe. Ne moremo jih več preprečiti, lahko pa upamo in si prizadevamo, da jih bomo obvladovali. Predsednik Barroso, iz vaših predlogov je razvidno, da je ukrepanje nujno. Tem predlogom bodo mnogi močno nasprotovali. Nekateri bodo trdili, da bo ogrožen dobiček, drugi, da bodo ogrožena delovna mesta; oboji so nam to že namignili. Nedvomno ste v Komisiji imeli razgrete razprave. Naša skupina meni, da vaši predlogi lahko prispevajo k dobičku in delovnim mestom ter da bo naše gospodarstvo dobilo novo konkurenčno prednost. V vsakem primeru so bistveni za upravljanje našega planeta in sodelovali bomo z vami pri zagotovitvi čimprejšnje sklenitve sporazuma."@sl20
"Fru talman! Liberalerna och demokraterna välkomnar paketet. Vi anser att detta är det viktigaste som José Manuel Barrosos kommission har åstadkommit hittills. Klimatförändringen är den största utmaningen för livet på vår planet, det största problem som regeringarna står inför och ett orosmoment som tär på medborgarna. Jag tackar Chris Davies och Lena Ek för det arbete de har utfört i min grupp för att komma fram till ett snabbt och bestämt svar. Kommissionen måste agera. Krishantering ligger alldeles för ofta till grund för styrningen av nationella demokratier. Problem åtgärdas inte förrän det är absolut nödvändigt, och ibland kommer åtgärderna för sent. Kaliforniska vetenskapsmän varnade oss för klimatförändringen för 30 år sedan. Vi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta på att bemästra den. Det framgår av era förslag att åtgärderna är synnerligen brådskande. De kommer att bli våldsamt omtvistade. Vissa kommer att hävda att vinsterna kommer att drabbas. Andra kommer att påstå att arbetstillfällena kommer att påverkas, och vi har hört antydningar om båda delarna. Diskussionens vågor har säkerligen gått höga i kommissionen. Min grupp menar att åtgärderna kan innebära högre vinster, fler arbetstillfällen och en ny konkurrensfördel för ekonomin. De är hur som helst synnerligen viktiga för en ansvarsfull styrning av vår planet, och vi kommer att samarbeta med er för att ett avtal om detta ska nås så snabbt som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,19,14,16,11,10,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph